28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 24 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ 10 EKONOIVn Oylama 2. alacaklılar toplantısında yapıldı Türkinvest'te iflas idaresi değışmediİST4NBLL (\A) - Turkımest AOG Menkul K.ı\metler AŞ"nın tasfı\esıne. me\cut iflas ıdaresıyle de\aın edılmesı kaıarla^tmldı Zeytınburnu Abdı İpekçı Spor Salonu'ndd gerı.ekle^tınlen "2. alacaklılar (oplanfısı"nda \apilan ovlamada. "\\ukat Rahmı Kadıoğlu. Ahmet Lnutmaz >e Erol ( ansel'den oluşan iflas idaresinin gore\ine de\am etmesi" goru^u benınisendı karardan memnun olına\an Mudıler Davanı^ma Derneğı Genel Baskanı İsnıail Hakkı \rman. "Sıiruncemede kalan Tiırkin\est*in tasfnesini ht/landırmak i(,in gmenini \itiren iflas idarcsideğişmeli\di"dedı Arman. durust bır tasfıve ı>)emı olması duruınunda alacaklılann kavıplannı kar>ıla\abı!tveklennı ka\dederek "Ifak da olsa. tesdlim \ar. Tasfi\eve>etkili kılınan iflas idarvsi. geri kalan hisseleri satacak. Safış, kurulacak komistonun alacaklılar toplantısına, alacağı kabui edılen alacaklılar ıle alacağı reddedılıp kayıt kabtıl davası açtıkları Aslıye Tjcaret Mahkemesı'nden toplantıya katıima karan «etıren alacaklılar katıldı denetimi altında olacak. \ncak. şeffaflık ne derecede olur. bunu zaman gosterecek" dıve konu^tu Turkımest AŞ"nın rasfıjesıne ılışkin 2 alacaklılar toplantısına. alacağı kabul edılen alacaklılar ıle alacağı reddedılıp kavıt kabul da\ası açtıkları -\slı>e Tıcaret Mahkemesı'nden toplantna katıima kararı getıren alacaklılar katıldı İflas ıdaresının. ^ırketın C elık Halat'takı > uzde 51, \f}on Ç ımento'dakı \ üzde 40 Marmarıs Altın \unus"dakı vuzde 11, Tam Sıgortadakı \uzde 99 oranlanndakı Imselennın satısını gerçekleştırcceğı bıldınldı Dıöer taraftan eskı Mudıler Davanışma Derneğı Ankara Şubesı Ba^kanı Ahmet l nutmaz, derneğın vanlı> tutum \e davranışlan nedeımle. 400 u>enın dcrnekten ı-.tıfa etttgını so>ledı Derneğın 900cı\arında u\eM bulunduğunu belırten Lnutmaz. istıfaların sureceöını one Mirdu Hazine, 5.5 ayda 2 katrilyon 64 trilyon liralık borçlanmaya gitti îç borçlanma çığ gibi• 1 ocak-19hazıran dönemınde nominal değerı 2 katrilyon 64 tnlyon 605 mılyar lıra olan ıç borçlanma kâğıdı satıldı. Iç borçlanmanın 164 tnlyon 66 mılyar lırası halka arz. 1 katrilyon 899 tnlyon 945 mılyar lırası ıse ıhale yolu>la sağlandı. Hazıne, bugüne kadar gerçekieştırdığı ıhalelerde. vadeyı en fazla 210 güne (7 ay) kadar uzatabıldı. En kısa vadelı borçlanma ıse 91 günlük yapıldı. Aylık borç seyri Ocak Şubat.... Mart Nisan.... Mayıs.... .... 531.4 trilyon ... 337.6 trilyon ... 326.9 trilyon ... 376.3 trilyon ....221.9 trilyon ANK4RA(\A)- Hazıne Vlusteşarlığı 1996>ılımn ılk 5 5 avında. ıhale ve halka arz yoluyla 2 katnlyon 64 trıl>on Iıralık ıç borçlanmaya gıttı Yapılan hesaplamalara gore Hazıne Musteşarlığı, bu >ıl. I ocak ıle 19 hazıranı kapsayan yaklaşık 5 5 aylık donemde, nominal değerı 2 katnlyon 64 trılyon 605 mı)>ar lıra olan ıç borçlanma kâğıdı sattı Iç borçlanmanın 164 tnlyon 66 mılyar lırası halka arz. I katnlyon 899 trılvon 945 mılvar lırası ıse ıhale yoluyla sağlandı Hazıne. bugune kadar gerçekieştırdığı ıhalelerde. vadey ı en fazla 210 gune (7 ay) kadar uzatabıldı En kısa \jdelı borçlanma ıse 91 gunluk (3 ay I yapıldı Borçlanma tek kaynak Hazıne. bu yıl ocakta 531 tnlyon 453 mılyar lıra, şubatta 337 tnlyon 616 mılyar lıra. martta 326 trilyon 9<0 mılyar lıra. nısanda 376 tnlyon 351 mılyar lıra. mayısta22l tnlyon 917 mıl\ar Iıralık bono sattı 1-19 hazıran arasında ıse 270 tnlyon 319 mılyar Iıralık borçlanmaya gıden Hdzıne'nın, gelıryaratmak ıçın ba^vurduğu en onemlı araçlardan bırı olan ıç borçlanmanın. gıderek tek kaynak halıne geldığı belırtılıyor Bu yıl yaklaşık 5 5 ayda 24 kez ıhaleye çıkan Hazıne. 3 kez de halka arz y ontemıne bas> urdu Ote yandan. Hazıne bu yıl temmuzda 248 tnlyon 865 7 mılyar lırası anapara. 125 tnlyon 589 7 mılyar lıraii faız olmak uzere topİam 3 7 4 tnlyon 455 4 mılyar lıra ıç borç gerı odemesınde bulunacak Odeme sıkıntısı Borcu borçla odemeye çalışan Hazıne"nın. temmuzda da en az yapacağı gtYi odemeler kadar yeııı borçlanmaya gıtmesı beklenıyor Temmuz ayında en y uksek gerı odeme 105 tnlyon 135 9 mılyar lıra ıle 31 Temmuz"da gerçekleştınlecek Hazıne. 16 temmuzda da. 16-17 Ocak I996'da sattığı 31 6 tnlyon Iıralık bonolann gen ödemesını yapacak Borsa Analizi Sektör Endeksi 21.06.96 14.06.96 Haftalık Fark % Yıllık Fark % Bankalar 20106 205 08 196 10106 Aracı Kurumlar 75 84 75 08 T 02 -24 16 LeasınoSFactorıng 160 55 139 25 15 30 60 55 Holdıng 175 19 165 86 5 62 75 19 Yatırırr 126 23 126 33 0 07 26 23 Sıgorta 180 74 18120 0 26 80 74 Gıda Içkı Tutun Sanayıı 122 54 125 51 2 37 22 54 Mobılya ve Doşeme Sanayn 22149 226 30 2 13 12149 Dokuma Sanayıı 152 61 147 95 3 15 52 61 Bıracıhk 172 90 174 01 0 64 72 90 Kağıt ve Kağıt Urunlen 126 56 12172 3 98 26 56 Basın Yaym Sana/ıı 21064 212 41 084 11064 Gubre Tarım llaçları Sanayıı 109 53 108 59 0 86 9 53 llaç Sanayıı 173 69 16132 7 67 73 69 Boya Sanayıı 134 81 134 50 0 23 34 81 Petrol ve Petrol Urunlerı Sanayıı 144 87 14178 2 18 44 87 Lastık Urunter Sanayıı 214 28 204 39 4 84 114 28 Plastık Urunler Sanayıı 175 76 17037 317 7576 Seramık ve Porseten Sanayıı 117 77 117 87 0 08 17 77 Cam ve Cam Urunlen Sanayıı 178 06 184 63 3 55 78 06 Çımento Sanayıı 176 84 17138 3 18 76 84 Demır Çelık M*tal Ana Sanayıı 173 58 172 62 0 56 73 58 D Ç Dışında Metal Ana San 122 68 124 84 -173 22 68 Dayanıklı Tuketım Malzemelen 204 81 198 34 3 27 104 81 Elektrık Mak ve Aygıtlan San 136 78 130 23 5 03 36 78 Otomotıv ve Yan Sanayıı 154 42 146 47 5 43 54 42 Metai Eşya Makıneve Gereç San 162 44 149 42 8 71 62 44 Ener]i 176 31 173 24 1 77 76 31 Yapı Malzemelerı 146 54 147 76 0 53 48 54 Perakende Tıcaret 18528 186 04 -0 41 85 28 Buyuk Magazalar 20178 197 29 2 28 10178 Dıger 215 53 210 75 2 26 115 53 Turızm 339 53 331 77 2 34 239 53 Hava Taşımacılığı ve Yan Hızm 235 77 232 84 126 135 77 Sektorfcr 30121935 gunu 100 e «Kfekstenımtir Dokuma Sanayii Ak n Tekstıl AAsa Aksu Iptk AIMyıldız Bossa E*D Iplık G«*z Iplık Karsu Tekslıl Konıteks Koytaş Luks Ka*fe Neıgs Holdmg Okan TeksM Polylen Soksa Soktaş Soomez F'l Sonmaz Pamuklu Sıtaş Tumtel's Ukı Konfeksıyon Yunsa 4 900 5 400 1700O 4 350 19000 8400 860 14000 7 100 45 500 9300 4 500 3900 3200 2175 2.275 4 750 11250 45O0 2 250 11 ^50 24 0O0 3 700 4 404 260 3 780 000 56 751 096 3 768 840 5 739 &43 15 120 000 2 193 000 938 000 2 769 000 409 500 t 285 0'8 494 992 3900 000 960 000 1 044 000 1 105 650 2 280 000 2 700 000 3 262 500 1 687 500 1 615 625 2 880OC0 2960 000 1 84 8 62 1 9B 9 49 8 45 19 96 1 59 8 02 3 55 10 89 3 58 10 98 2 35 7 90 1 29 731 2 54 7 24 3 13 21 70 5 09 41 92 3 50 12 37 1 54 7 25 058 0 95 0 06 420 1 78 10 18 1 86 0 95 1 00 1 46 656 762 5 49 9 16 4 31 21 44 208 844 3 12 12 69 5 35 5 81 11 40 5 35 4 56 8 72 18 07 6 65 11 98 12 11 308 433 7 27 1461 5 25 7 20 285 6 12 517 498 805 360 734 17 77 3 01 5 33 6 07 2 25 289 4 82 7 77 11 82 20 47 IJ08 1 87 404 596 458 305 148 3 23 9 39 11 50 4 98 6 70 137 54 6 12 52 29 0 00 9206 263 5757 6 13 188 92 4 4"" 179 34 2 98 94 02 0 00 42 74 8 06 59 94 2 35 272 71 2 20 240 43 1 18 19360 6% 328 75 7 18 23 79 0 00 293 90 7 66 232 28 0 00 131 00 5 26 65 13 0 00 1990 000 263 87 14 81 187 32 5 01 67 82 0 00 203 22 6 76 131 14 3 20 116 85 1044 8 48 65 96 2=6 83 68 77 124 77 71698 59 31 1061 71 45 20 5 79 85 23 477 65 111 59 11 49 17.189 21506 286 85 90 70 000 141 01 69 23 89 63 Demir, ÇeHk Oışında Metal Ana Sanayii Bofusan 6 700 6 030 0OÛ i 1 ' 6 ' 8 5 87 10 "9 270 79 12 27 8 98 Ertosan 4 600 120^070 2 47 8 22 b 68 6 55 79 86 9 73 30 39 Fenış Alumınyum 27 500 1346 400 0 58 24 09 13 10 10 70 56 55 3 30 4658 66 Sarkuysan 6 100 6 917 400 3 56 7 82 4 29 5 30 102 94 8 20 26 46 OrtaJama 2 50 7 52 5 30 7 13 122 85 9 48 116 89 Diğer Denmod Esem Spof Emımş Ambalat Oiaiama 19 000 475 000 3 23 9 7 3 268 06 68 Oî 364 88 4 M 353 92 8 400 5 040 000 4 331167 753 2314 21047 694 1025 23 000 920 000 3 87 10 57 9 54 4 16 99 23 6 52 7 77 93 4 1 5 11 33 8 39 14 44 209 95 6 67 33 26 F K Oran NaM Oikaynak Ver Od Ser Aracı Kurumlar Gıotai Men Deger 2 Ortalama 4 331 250 0 95 0 95 5 65 2 70 9 39 5 65 2 70 9 39 32 49 12 44 3 00 32 49 12 44 3 00 Bankalar Al'ernatıfbaok Oefnırbank Dışbank Esbank Garart fiankas T Kalkiftma Bankası T Iş Bank ıBl TlşBank (C) Tekotılbank TSKB Tırtunbank Yapı Krea B 10 100 3 350 2 850 1 525 1 010 1 550 4 T 00 4 100 100 000 7300 1 350 2650 1 025 2 200 181 800 000 3015000 15675 000 5 337 500 6 060 000 7 750 000 84 600 000 8 2O0 00C 2900 000 72 781 00 2 196 172 5 724 453 5 124 795 56 715 120 4 09 12 36 1 60 3 27 0 18 3 44 1 J1 2 53 0 75 5 67 1 00 258 3 13 9 37 26 32 0 63 21 11 1 83 616 0 9" 2 47 1 96 4 11 0 87 3 93 1 37 3a0 1 65 6 79 7 93 2 62 2 57 1 47 7 31 1 45 680 12 46 364 268 302 532 306 4 81 324 41004 0 55 739 32 0 92 56 10 0 86 609 24 0 53 965 86 0 62 371 42 4 93 625 25 3 98 139 1 09 2 72 0 25 1 77 1 95 84 67 846 65 633 37 911 93 146'' 16 483 79 2 64 1-55 18 B1 34 64 £1 05 23 49 24 26 0 00 14 77 26 79 28 90 4 96 7 87 30 86 0 00 '0 86 1 14 462 57 5 35 115 64 28 55 2 82 1788 1222 17 56 109 2 93 0 00 6 09 24 18 Basım Yaym Sanayii ÇBS Pnntaş Duran Ofset Hurr ,e' Gaz Mıllıyat Gaz Sabah Ya>tncı!ik 0rta!am3 ıo ioo 7'00 3 350 1 550 2 300 1 oOO 000 2 93 22 34 959 500 4 63 14 74 770000 348 3044 6615245 130 5 08 4 301 250 1 15 2043 6 87'000 1 10 9 77 366 810 6 77 10 84 6 38 3 18 4 38 3 50 3 61 4 25 4 34 154"8 3 96 324 70 230 39 5 54 75 U 179 63 0 00 93 95 130 34 8 36 152 32 170 17 4 18 939 63 69 9 11 84 58 '32 8 89 4 00 4 50 116 54 6 99 '8 25 DayamMı Tüketim Mabemeleri A*n 9J00 9 0 : , 0 0 0 4 09 1o57 5 11 Arçök 7 2O0 40 500 000 3 75 13 45 8 55 Emsan Beşyıldız 20 250 384 750 2186 Emsan Pas Çelık 11 000 473 000 3 78 PegProfıto 9 100 14 742 000 6 07 22 55 17 24 RaksEval 40 500 2 025 000 2 98 20 78 1179 Vesiel 14 500 8 117 753 4 80 26 59 / 45 Ortalama 4 27 17 92 8 46 4 92 5 87 15 38 8 75 9 62 1463 1358 6 89 136 32 191 03 5181 95 -456 69 341 05 234 84 472 00 243 39 3 55 15 66 3 89 55 52 0 00 281 38 0 00 116 61 2 00 9 92 0 00 487 27 1 10 101 59 3 03 49 30 Metal Eşya, Makine ve Gereç Sanayii Alarko Sanayı 12250 735000 4 31 8 21 8 08 1599 128 07 4 08 3 84 MakıneTakım 1425 1064 124 118 2128 6 58 1150 88 14 421 6 72 Tsrîan 12 500 1875000 7 17 22 64 1976 23 55 12621 0 00 3101 Ortalama 3 58 1001 8 83 16 29 11533 3 35 8 00 Motalya ve Döşeme Sanayii Getıtaş 4 4 J 0 '"OS32 3 06 7 49 5 93 1102 4526 1042 2 91 Kelebek Mobıl>a 6 200 1 240 000 4 52 12-9 7 35 6 84 237 32 5 65 4 29 Ortalama 3 51 8 92 6 41 8 92 102 79 8 58 3 33 Otornoüv Dıtaş Dogan Ege Enöustn İMP Kordsa Mutlu Akii Otokar Otosan Parsan Tofaş Otofrı Fat> Trgnsturk Fren Orralama ve Yan Sanayii 3 850 4 700 13000 25 750 5 300 7900 30 000 9 300 3900 54 OOO 6'3 741 1 645 000 2 689 830 10 950 188 4r70 0OO 1 896 000 d9 6O0 0O0 1 116000 23 400 000 1 290 600 3 65 4 91 406 4 17 3 77 300 10 14 2 19 1 31 3 97 3 10 10 11 741 8 01 8 69 11 32 5 49 15 19 14 72 7 26 26 18 10 23 7 71 6 8 3 568 4 45 851 5 85 8 59 12 12 6 31 706 5 45 7 16 3 79 808 23 48 5 07 11 61 264 2 2 0 5 45 4 98 94 99 205 98 70 94 138 59 154 73 345 22 154 60 109 50 77 98 97 30 105 76 8 31 1064 11 38 544 4 20 10 55 333 0 0 0 5 13 0 0 0 4 6 0 9 6 3 9 41 141 71 277 39 9 97 41 95 84 90 372 91 59 01 1073 46 72 52 Bnsa Good Year Ortaîama ... JO JA 020 000 3 97 13 78 5 35 9 70 77 20 3 44 419 97 33 500 17 893 196 6 99 9 64 5 27 9 76 280 51 8 96 94 53 4 67 12 00 5 70 9 72 124 03 5 34 31114 Boya Sanayii ÇB^ B . ^ 4 - 5 1 287 000 Marstiall 7 200 5 195 520 Yasas 6 300 2 041 200 Ortalanıa 1 5 ' 2 9 ' 2 21 244 9 00 '0 56 15 83 10 88 3128 7 82 15 89 9 91 5 55 466 4 45 4 72 336 57 4 97 16 13 68 81 4 17 126 22 147 55 2 70 142 72 152 50 3 94 93 07 BiPacMM-uO- 1 ü 8< 3C(I K Eqe B ra^ tk £r->as Btracrfıfr Guney B raafek T Tuborg Ortaİ3ma 6 200 36 000 45 500 19 500 47 000 3689000 270 56 754 432 12 97 34 125 000 9 02 9 164 232 7 86 4-0235C 286 8 79 1742 8 33 2015 62 81 4 84 101 63 46 63 355 60 25 40 74 05 0 00 60 50 18 83 8 56 15 49 115 65 4 18 66 72 2110 15439 29 26 29 83 12 2» 194 94 3 16 7132 3 69 11303 128144215 22 34 16 32 '02 19 180 109 76 Sigorta Ak- ao-"a Ana^o _, Sçorta Cnırrrtörc ai Unton En~e* S<gora C-ıneş Saorta Halk Sgo-*a Ortalama 17 500 2 600 4800 890 3 450 5000 10 937 500 3 900 000 • 920 000 739 294 2 587 500 '999 500 4 29 2 8 4 5 48 0 70 2 67 4 78 3 52 22 68 5 15 6 15 5 0 8 366 9 30 860 7 21 233 2 9 6 9 78 1 69 6 25 418 22 86 9 28 11 84 13 14 5 55 20 78 142 T 143 75 331 73 264 61 56 13 398 73 454 96 266 14 1 83 141 37 13 46 13 65 9 3 3 1739 538 6 89 0 0 0 i 93 0 23 20 34 000 18 33 Çbnento SanayiiAoarto Ç (A) AdanaÇ (Bl Aöana Ç ıC A*>or Ç Akçirrento As'an C mento Baîfcm Bı.'sa Çımento Bolu Ç<mento Çana«ka e Ç Çım^r taş Ç-n'3 Gottaş Konva C m Mard'n 1" T> N gde C TI Un,e C m Ofalama 4 700 3 150 1 075 77 000 7 700 11 750 8800 13 000 2 250 •05 00 180 00 48 500 20 750 12 750 4 350 3 650 2 300 3 008 293 1 890 188 1 290 125 1 155 000 15 644 490 3 775 087 10 824 000 9 552 816 5 600 678 18 620 784 12 600 000 13 618 800 5 272 575 5 178 030 2 8'8 8O0 1 640 816 1 280 452 5 37 0 78 0 82 23 68 409 13 68 4 48 4 8 6 1 64 7 63 7 19 1766 54 32 160 46 1153 11 70 10 10 4 39 611 20 5 41 6 8 0 4 8' 5 42 4 26 4 07 1 56 3 92 13 30 20 32 10 20 42 87 6'8 1333 4 19 '"59 9 33 8 79 2161 1142 7 42 15 58 11 08 10 69 6 27 38 67 5 75 87 89 9 28 1 92 2 74 9 81 2002 33 91 6 87 12 28 3 57 10 05 13 32 911 715 6 42 10 20 4 0 9 3 34 8 35 51 54 23 36 •.5 42 37 84 34 23 726 41 47 98 1167 46 72 69 43 78 37 21 125 78 85 11 147 22 82 00 47 t8 0 79 000 1 44 OOO 4 3 6 5 38 8 37 0 0 0 3 39 2 37 4 82 106 113 J9 12 8J 113 17 6 9 9 95 29 20 18 85 56 4 40 157 46 603 29 295 27 808 56 0 0 0 135 66 612' 72 99 35 43 157 11 11530 543 46 103 10 28 91 33 31 !3?4 61 87 76 47 Demir, Çelik, Metal Ana Sanayii Bur:"i k Ç LkHalat Csf-itaş Doktaş Ereği' O C Iz-re' D Ç Metaş Ortalama 11 500 3 850 27 500 6 900 9 100 900 3 lsC 621000 4 05 10 85 2 075 150 2 40 19 10 1 584 000 1 82 5 93 3 3-2 000 2 80 12 13 57 657 600 192 6 56 7 469 794 116 137 18 2 20 750 113 1 81 " 8 9 7 43 6 59 5 67 7 79 8-2 58 05 3 "1 4 43 665 3 20 4 19 1 '4 2 93 198 3 8 16044 522 15087 67 23 4 60 36 95 75 80 0 00 586 52 4 53 112 45 ' 1 7 171 80 150 87 195 31 39 23 0 00 1-56 59 26 0 00 182 84 1=9 22 5 89 86 83 EnerjiAktaş EleMnk 335 000 6 700 OOO 10 21 7 21 5 84 22 40 572 97 7 46 50 73 Çukurca Elektnk 65 000 32 500 000 8 80 60 36 8 03 28 66 49107 2 00 0 88 Kepez Elektnk 85 000 10200000 10 97 18 79 5 19 18 95 390 20 3 53 0 62 Ortalama 9 36 24 57 6 90 2o 06 483 48 3 06 2 39 Bektrifc Makineleri ve AygrtJarı Sanayii AbanaEtek Mek 3250 789 730 2 96 38 03 6 B~ 9 17 000 0 00 Aselsan 3 650 5 299 800 135 9 09 3 60 4 11 169 35 7 31157 51 Bekoteknık 4 90 8 819 998 3 00 9 27 5 84 5 23 18175 5 44 13 02 Netaş 18 250 22 765 050 5 42 6 86 5 68 10 73 126 33 6 19 6185 Teletaş 5300 5300000 286 9 59 548 5 95 127 36 283 000 T&emens 25 500 12 852 000 6 28 46 53 1163 14 90 125 52 3 92 8175 Ortalama 3 66 9 84 6 52 8 02 146 10 5 25 59 31 Gıda,lçki Banvt Dardaoeı Fngo Pak Kent Gıda Konfrut Gfda Maret Merko Gıda Mudurnu Tavuk Pmar Et PınarSu PınarSut Pınar Un Tat Konserve Tukaş Konsefve Ortalama 4b 000 2 400 25 500 78 000 4 250 5800 8 600 3500 8000 9800 3200 7 200 7800 35 500 4 850 5 449 275 2380 800 1 020 000 10530 000 1984 368 1 392 000 1806 000 2 856 000 2400 000 1 470 000 316800 1 574 640 351 000 15 975 000 2 145 070 8 37 1 63 303 13 84 2 27 4 27 1 89 2 17 294 090 253 2 15 3 07 9 89 617 4 28 13 97221 91 1043 1797 1737 1809 33 68 10 90 7 89 9 32 12 93 7 85 tO 36 5 40 11 09 1047 9 32 8 89 10 72112 94 15 02 23 12 929 584 13 03 32 88 7 48 16 75 13 49 16 50 9 05 13 40 9 26 1283 13 44 1841 636 1798 12 37 2 26 785 1 7 6 5 21 30 58 23 51 1068 111 91 227 31 248-7 519 96 263 05 99 68 71 48 92 24 6010 79 09 276 22 268 83 181 5 165 66 232 64 175 37 0 00 88 22 000 1719 3 92 26j 57 2 56 393 78 •0 59 25 59 000 1359 581 31303 4 71 64 31 561 461 7 86 960 98 0 00 '10 09 5 =6 198 83 8 97 96 18 1 86 44 94 11-7 16 98 3 25 96 66 Giibre Tarım Haçları Sanayl Bagteş 21250 4 250 000 3 42 14 18 12 76 7 29 Ege Gubre 4 350 939 600 2 55 9 64 11 86 4 49 CubreFab 5 600 3 225 600 2 26 28 07 15 20 7 90 Hektaş 4 300 2 807 898 3 06 5 62 3 48 10 19 Ortalama 2 85 11 10 ' 8 » 7 60 203 79 4 71 40 00 67 92 8 51 74 35 219 10 179 10189 154 39 14 39 57 22 185 10 6 61 116 79 Hofding Alarko Doğan Hold Eczaobaşı Yat Enka HokJtng Ihlas HolcJıng Koç Nofdınc Kcç Yatmm Medya Hol Net Holdıng Transturk Hold TŞışe Cam Ortalama '6500 3 650 10 100 25 000 14 730 20 000 12 750 1 700 3 300 1050 6300 16 436 851 13 760 500 2 443 392 7 500 000 27 613 639 120 000 000 10 442 250 3 491 800 5 7-5 000 1254 851 35 280 000 10 15 4109 3 20 148 80 283 1843 2' 57 60 02 8 71 5888 8 61 32 41 6 65 39 00 0 98 6 61 0 86 26 96 104 4 00 26 87 5 29 34 00 33 06 27 Q4 25 48 40 25 16 10 1936 20 06 4 95 4 98 1128 12 81 1690 126 40 147 52 10! 90 128 18 29 95 57 11 30 25 6 77 1936 36 63 46 31 46 17 23 63 7 22 91 19 3 18 244 000 69 51 1-0 526 31 1 59 14 86 0 75 13 30 168 69 41 0 00 1 71 3 M 26 67 0 00 10 88 3 26 59 42 1 29 11462 1-0 99 148 19 16 94 2'97 46 88 14 19 30 90 223 73 1 86 18 JO 4Û80 Hava Taşımacmğı ve Yan Mzmetler THY 19 500 195 000 000 8 81 532 51 9 5' 10309 000 17112 USAŞ 117500 5875000 1037 5 96 4 19 1226 36464 1651 10436 IMKBOrt 85 5 96 4 19 9 63 109 62 0 48 170 79 Kâgıt ve Kâğıt UHiıHeri Çurrra Kağtt Kaplamın Kartonsan Kav Olmuksa Tıre Kutsan Vıkjng Kağtt OrtaJama 10 500 11 500 7 100 36 500 11 250 3900 11 500 1 625-15 1 725 000 11 502 000 5 694 000 2 858 625 3 '74 462 1 380 000 4 69 10 10 2033 2 93 5 36 7 78 2 29 5 66 3 38 2 07 37 52 6 05 2 23 4 86 13 00 2 45 3 74 5 96 3 76 5 36 3 40 2 40 6 33 4 84 10 6-349 36 7 62 59 19 4 45 116 62 14 61 208 41 435 4427 6 10 12900 199 36 32 83 178 39 25 3 28 80 90 9 78 319 64 6 79 61 29 12 59 31 06 5 78 122 75 15 83 74 05 5 92 65 25 7 54 109 76 Perakende licaret Mılpa 2 0Î3 > C99 =20 Sabah Pazarlama 2 900 290 00 Tofaş OtoTıc 8 900 2 136 000 Oialama 1 16 1 56 6 87 1 96 PfastikÜPİinleriSanayn Eg&plasl 1t> J J U t. 4T 5 00 EgeProfıi 19 750 1 185 000 Pıma> 11250 1687 500 Raks Elektronık 23 000 5 961 600 Ortalama 3 93 4 73 3 1! 1 76 236 9 32 6 6 0 86 45 15 39 9 20 10 88 20 30 6 70 8 37 2 45 4 6 4 54 42 3 95 4 97 33 62 354 4 35 Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayü Aygaz 14 000 2100CCOO Petkım 37 000 1' 1 000 000 Petrol Ofısı 20 750 52 290 000 Turcas 25 000 13 013 000 Tjpraş 15 000 70 080 000 Ortalama Büyük Magazalar Gı-_ 1-^30 27C75OO MıgrDs 69 OOO 37 260 000 Ortaiama 5 '3 ' '7 7 92 3 43 3 76 281 14 68 20 88 20 30 1 = 29 4-88 12 98 12 68 11 0" 52 03 86 45 6 23 3 81 9 39 801 8 29 35 13 65 81 6 14 1494 203 18 12 17 854 6 95 331 6 18 5 85 5 63 3 72 29 51 10 26 343 4 69 95 03 34 96 38 53 196 89 63 38 2076 98 439 05 198 29 264 27 422 07 171 70 208 28 142 31 70 64 240 10 38 64 351 79 139 00 976 66 31964 381 53 9 14 0 0 0 0 67 456 704 1983 2 32 81 12 29 24 67 39 612 13041 3 56 222 63 0 00 394 91 2 71 4 79 808 1 696 4 0 0 000 9 41 0 0 0 0 39 0 36 248 20 100 43 638 64 58 26 357 07 51688 639 B4 64 36 31 02 39 70 Cam ve Cam Ürünleri Sanayii Anaootu Cam Denıztı Cam Izocarr Trakya Cam ûrtalama 2 450 4 350 6800 4 300 1 826 192 1 261 500 2 448 0C3 33 539 853 Leasing&Factoring AM f Fnans Facto Fınans Fınans Leasıng Iktısat Leasıng Ozftıians Fact Rant Lea&ıng Vafcrf Leasıng Yapı Kr^aı Leas Ortaiama 2 100 5 700 1 875 2 150 3 850 6900 3 650 4 050 69-575 684 000 1 125 000 537 500 288 750 690 000 3 650 00 2 794 500 1 44 2 77 2 5â 3 35 3 08 1 73 2 75 166 1 23 2 3 3 4 6 8 7 24 4 48 2 23 11 89 864 11 08 900 9 20 354 59 34 3 91 541 5 70 700 17 53 13 77 90o Seramik ve Porselen Sanayii Ege E>ap GoTOMi Isıl Kutarya PorseJen Uşak Ortalama 2 700 6 900 26 000 2 750 80O0 4860 000 6900 000 468 000 2 276 000 1 P74 328 2 0 0 2 11 1409 1 65 4 92 2 17 11 20 984 51 16 17 58 5 99 8 0 8 1566 14 75 13 52 266 2 48 1 97 2 14 1 41 3 27 3 5 7 9 3 6 3 38 0 89 6 74 19 54 1799 27 57147 39 12 15 2 45 4 67 7 70 3 12 9 71 8 15 9 16 9 29 083 0 37 4 6 0 056 1 43 1 90 1 27 3 57 5 44 31 63 2 61 16 97 4 4 6 87 47 94 53 200 14 56 66 71 78 747 İD 1099 32 289 10 < 972 08 291 48 545 27 407 27 2079 90 835 ' 136 49 95 49 326 24 63 66 94 26 103 60 6 28 8 88 490 9 70 9 21 2ı 02 88 22 22 9 30 1403 10 18 !3 46 1947 000 5 93 2 56 16 97 10 37 1866 9 6 3 000153 14 4 16 6 58 7 92 0 62 29 47 1 05 18 95 9 75 0 00 124 64 1 35 000 168 0 4 0 21 27 51 18 45 20 50 44 Turân yeş Alttnyunus Marmans Att Marm Martı Net TunzTi Petrokem Tur Ortalama 12 000 936 000 2 81 62 09 3 750 1 218 750 2 57 65 53 4 950 1 980 000 2 90 28 3o 33 000 9 101400 9 62 15 89 72 72 6 600 684 288 1 30 4 70 20 89 13 38 20 66 62 90 1 33 398 64 5 51 56 57 0 00 56 56 3867 19 104 86 3 23 87 51 80 05 471 60 4 5b 1b5 65 20 18 28 66 0 00 4tj5 88 33 56 196 02 3 52 148 59 Yaürım Atlantıs Ya' Ort Atlas Yatınm Burnerano Yat Ort Demır Yat Oft Evren Yat rırn Fmans Yatınm Ort GtoBai Yatınm Iş Yatınm Ort M Y.lma2Yat Ort Vakff Yatıpm YKBYatnm Ort Ortaiama 780 1 150 720 630 960 920 980 1 600 710 1 025 860 78 000 0 41 224 250 0 46 72 000 0 51 63 000 0 60 240 000 0 47 230 000 0 58 t96 000 046 800 000 1 06 71 OOO 0 48 102 iOO 76 •29 000 0 54 0 62 4 24 0 60 1 66 0 97 9 10 0 76 0 78 1 76 0 94 1 69 0 64 1 19 0 72 3 41 0 85 696 064 3 33 1 35 7 06 0 47 2 50 0 78 2 30 3 87 302 3 11 3 77 256 2 81 3 41 2 55 5 30 3 11 4 23 0 00 1 02 27 83 0"3 0 00 221 000 0 29 25 00 30 71 26 09 0 60 45 92 13 48 000 7 29 0 00 1721 18-. 546 000 824 1321 0 23 000 010 000 000 OOO 0 27 000 0 13 088 000 009 Yapı Mabemeleri B O v - a ^ v - ino 039 000 7 38 18 28 26 31 25 40 665 89 3 52 0 00 Doc: an 28 500 1 681 500 7 37 135 82 5106 23 57 67 33 0 00 286 51 Hainedo/ Tjtjla 10 400 1300 000 3 24 8 94 9.1 9 12 80 05 0 00 26 63 ıntema 3 050 1482 300 2 94 23 91 38 45 63 63 124 67 2 19 728 TOemr Dokum »800 7 200 000 2 96 19 36 52 89 2 03 158 08 3 47 59 77 Ortalama 3 3" 19 6.1 33 25 3 23 15127 2 48 50'9 İMKB ortaiaması 2 86 1174 8 30 4 67 137 69 4 76 114 48 Bu sayfada \er alan tablolar, ESBANK Serma>e Pivasası Böiüm Başkanlığı'nca hazırlanmıştır. ESBANKbaç Sanayii GOZUCUYLA TÜRKEL MİNİBAŞ Ranta DevamFaız odernelerının yuku altından kalkılamayacak bo- yutlara varınca Hazıne fınansman programını revıze et- mek zorunda kaldı Şımdılerde saydamlaşma çabası ıçınde Hazıne her ayın 20'sınde ıç borç stoku ve gelecek ayın odeme planını açıktayacak Boylelıkle vatandaşlar da her ay odemekle yukumlu olduklan borçlannı bılecekler Orneğın temmuzdakı odeme adam başına 6 mılyon lı- ranın ustunde Bu da nereden çıktı dıye boşuna duşunmeyın Hazı- ne'nın temmuz ayında yapması gereken ıç borç odeme- sı 374 tnlyon 455 mılyar lıra Bunun 248 trilyon 865 mıl- yan anapara, 125 trilyon 589 mılyarı da faız odemesı ister devlete borç vermış ıster vermemış olun Uret- mektense ıç borçlanmaya dayalı ekonomı polıtıkalannı tercıhettıgımızegore2 1 katnlyonu bulan borç tutarı "ya odenecekya odenece/c"tır Sorunun duğum noktası ıse kımın ve nasıl odeyece- 9'1 Şımdılık, tek bıldığımız memur kesımının maaşlanndan yuzde 50 ye yakın bır payla odemelere katkıda buluna- cağı Kamu kesımı ışçılerının katkı payının da bundan da- ha az olmayacağı kesın Sermaye kesımı mı 9 Bır taraftan yatırımdan bıle vaz- geçıp devlete borç vererek Dığer taraftan da devletın yukunu azaltmak ıçın okul bınalan yaptırıp untversıteler açarak yeterınce ozverıde bulunmuştur Bu kadar ozve- rı yetmezmış gıbı bır de kârfarım denetım altına alıp ver- gı paylannı arttırarak borç odemelerıne katıimalannı ıs- temek ayıp olmaz mı'? iç borç odemelennı k/mın ve nasıl odeyeceğı bellı ot- duguna gore gerıye 2 1 katrılyona ulaşan ıç borç stoku- nun odetılme bıçımı Yanı borçların hangı vadelerde odeneceğı kalıyor Hatırlayacağınız gıbı Hazıne'nın revıze edılen finans- man programmda bonoyla borçlanma hedefi aşağı çe- kılmış, tahvılle borçlanmaya ağırlık venlmıştı Yapılan de- ğışıklıgın temelınde ıç borçlanmada uzun vadeye don- me çabalanndan zıyade altından kalkılamayacak boyut- lara varan faız yukunun etkısı vardı Ne var kı gerek son 1 yılda gerekse mayıs ayında en yuksek getırıyı Hazıne bonosunun sağlamış olması, tah- vritn cazıp bır yatınm aracı olmayacağını gostermekte Do- layısıyla kısa donemde ıç borçlanmada vadenın uzatıl- ması olanaklı değıl Dahası, sıyası ıstıkrarın sağlanması Yanı sokaktakı va- tandaştan bankalara. fırmalardan sermaye pıyasalanna kadar her kesımde yenı kurulacak hukumetın uzun so- luklu olacağına daır guvenın oluşması gerekıyor Ne var kı bulgular bunun tersını gostermekte 1 Tasar- ruf sahıplerının davranışları da bu bulguları doğrulamak- ta Ilk 5 aydakı yatınm araçlannın getırılerıne baktığımız- da Hazıne'ye borç verenlerın kazandığı goruluyor Ger- çekten de bu donemde İMKB yuzde 14 6 reel getın sağ- larken Hazıne bonosununkı yuzde 16 4'tu Son bır yıllık donemde de yuzde 21 4 reel getırıyle Ha- zıne bonosu kazandırdı Hal boyle olunca tasarrufsahıp- lennı kısa vadeden vazgeçırmek pek kolay olmayacak Bıraz daha yakına gelıp mayıs ayı getınlerını tuketıcı fı- yatlarındakıyuzde4 5 luk artıştan arındırdığımızda Bor- saya yatınm yapanların yuzde 9 6 reel getın kaybına uğ-' radığı doları tercıh edenlerın ıse sadece yuzde 0 5 ka- zandığı ortaya çıkıyor Hazıne bonosu karşısında mevduatlann durumu da pek parlak değıl Mayıs ayında 3 ay vadelı mevduat yuzde 1 8 faız getınsı saglarken 3 aylık Hazıne bonosundakı yuz- de 2 2'ydı Kısacası Hazıne sadece son 1 yılda değıl, ma- yısta da kazandırmaya devam ettı Her ne kadar mayıstakı fıyat artışlan bır oncekı ayın al- tında kaldıysa da geçen yılın aynı donemıne gore yuk- selmıştır Onumuzdekı donemde fıyat artışlarında bır de- ğışım olmazsa enflasyon yıl sonunda tuketıcı fiyatlann- da yuzde 82 9 a toptan eşya fıyatlarında ıse yuzde 73 7'ye ulaşacaktır Yatınmcı da fıyatlardakı bu hızlı yukselışe karşı kendı- nı korumak ıçın en yuksek getırıyı getıren alanlara kaya- caktır Şu sıralarda gozlen Hazıne bonosunda Bundan vazgeçırmenın yolu da ıstıkrardan geçıyor MERKEZ BANKASIKURLARI CİNSİ 1 ABD Doları 1 Aiman Markı 1 Avustraiya Doları 1 Avusturya Şılını 1 Belçıka Frangı 1 Danifnarka Kronu 1 Ftn Markkasf 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florını I Ispanyoi Pezetası 11sveç Kronu 11svıçre Frangı 100 Itaiyan üretı 1 Japon Yenı 1 Kanada Doları 1 Kuveyt Dınarı 1 Norveç Kronu 11ngılız Steriını 1S Arabıstan Rıyait DÖVİZ ALIŞ 30 846 52 895 63 949 7517 2 5'1 13 740 17416 15 609 47 201 623 12181 64 229 5 265 739 59163 269 936 12375 124 502 21559 SATIŞ 81252 53161 64 270 7 555 2 584 13 809 17 504 15 68 7 47 438 632 12 242 64 552 5 291 746 59 460 271 292 12A21 125128 21667 24 HAZİRAN 1996 EFEKTİF ALIŞ 80 603 52 736 62 990 7 479 2558 13 671 17 242 15 562 46 729 607 12120 64 036 5212 722 58 571 264 537 12313 124 128 2^236 SATIŞ 81496 53 320 64 463 7 578 2 592 13 850 17 557 15 734 47 580 643 12279 64 746 5 307 756 59638 272106 12474 125 503 21732 DERBANK'TAN REPONUZA EN YUKSEK GETİRİ MERKEZ ŞUBEŞIŞU 224 94 94 (10 Hat) ERENKOY ŞUBESI 3632304 SİRKECIŞUBESİ 5121683 ANKARA ŞUBESI/CINNAH CAD 468 61 82 ETILER ŞUBESI/AKMERKEZ KARŞISI ULUS YOLU UZERI 2785330 Deva Hoidrg Eczacıbas llaç Ofafama 2 J50 3 525 000 1 16 13 85 7 02 8 78 3 400 10 355 040 2 01 19 71 2137 10 61 1 70 17 80 U 0 7 10 07 Df\\RB\kIR3. \SÜ\E HlMK\UHKEMESr\DE\ Da\aeı Azıze B(\kun uratınddtı da\alı nufus mudtırlu- ğu ale\hıne aı,ılan KaMt ıptalı cİjvjMnın \apı!an ara kararı uvannca. Abdulkadır Btn,kun adına duıu^ma gununu lia\ı teblıgaı çıkanlmı^ ı,ıkanian tcblıgattj adrcsınde tanınnu- dığı \ea\nldıgı bıldınlnıı^ ınahkememızeleblıgdt bılateb- lıf ladeedıfmı^ lapılan ^abıta ara^ıı^ııa^ı^da teblıguta va- rarlı adresmın tespıl edılemedı jı jnljsildıgındjn adı gCi.cn Abdulkadır Bo<,kuıı ıu) I I ^ l l A)6gımunıahkeınemızdedıı- ru^ııı.na gclmoı gclıncdığı laküııdc duru:-nıa\,ı de\aın olıınarak kaıar verılcngı icbliLMi \ erı.ıe uıeı,erlı olmak uzc- re ılan olunur I > 2 14% Ba-,ıîı S} I ~!s
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle