03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 HAZfRAN 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 13 Major: IM ile Sinn Fein aynı • BELFAST(AA)- Ingiltere Başbakanı John Major, Irlanda Cumhuriyet Ordusu 1RA ile onun siyasi kanadı Sınn Fein'in. "aynı paranın iki yüzü" oldukiannı ve aralannda hiçbir fark olmadığını söyledi. AB zirvesi için Floransa'da bulunan Major. BBC'ye yaptığı açıklamada. Sinn Fein ile 1RA arasındaki "kişilik kaynaşmasınm" kaçınılmaz birgerçek olduğunu ve IRA'nın gerçekleştirdiğı şiddet eylemlerinin. dünyanın Sinn Fein'i ve IRA'yı dışlamasına sebep olduğunu belirtti. ETA'dan ateşkes • BİLBAO(AA)- Ispanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden aynlıkçı ETA örgütü. bir haftalık ateşkes ilan etti. Egin de Bilbao gazetesinin haberine göre ETA tarafından vayımlanan bildiride. ilan edilen ateşkesın bugün basjayacagı ve 1 temmuza kadar süreceği belinildi Kâbil'e roket saldırısı: 22 ölü • KÂBİL(AA)- Afganistan'm başkenti Kâbil'e dün düzenlenen roket saldınsında 22 si\ilin öldüğü. 26 kışinin yaralandığı bildınldi. Resmi kaynaklardan edinilen bilgılere göre roketlerden bırının bir otobüse isabet etmesi sonucıı 15 kişı öldü. lkinci bir roket de Kâbil'de bir ortaokula isabet etti. Yaralananlardan 7 kişi hastanede hayatını kaybetti. Saldınnın aşın dinci Taliban örgütü tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor. Trafik canavarı Filipinler'de • MANİLA(AA)- Filipinler'de ıki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trat'ik kazasında 19 kişinın öldüğü. 50 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kaza. Gumaca kenti yakınlarında mevdana geldi. 1995'te geçirdiği akciğer rahatsızlığı sırasında 123 gün ölümle pençeleşen PASOK lideri, önceki gece kalp krizine yenildi Yınıaıustaıı Vla Papandreu şokıı• Perşembe günü yapılacak PASOK kurultayına katılmaya hazırlanan 77 yaşındaki kurt politikacı, evinde kalp krizi geçirerek öldü. Taraftarlan akırı akın Papandreu'nun evinin önünde toplanıyor. MURAT İLEM altına alınmış, 123 gün boyunca ölümle yaşam arasında mücadele vermişti. 20 mart günü has- taneden sağlıklı olarak taburcu edilen kurt lider, o tarihten bu yana Ekali semtindeki villasında te- davi altında tutuluyordu. Hastalığının ağırlaştı- ğı dönemde başkanı olduğu iktidar partisi PA- SOK içindeki muhalefet tarafından başbakanhk ve parti başkanlığmdan istifa etmesi için baskı yapılan Papandreu, 15 ocak tarihinde başbakan- lıktan istifa etmiş, ancak kendi kurduğu PA- ATİNA - Yunanistan'daki siyasi yaşama bir devir imzasını atan ülkenin ve dünyanın ünlü politikacısı Andreas Papandreu, önceki gece 02.30'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu öl- dü. 77 yaşındaki Andreas Papandreu, 1995 yılı kasım ayında ciğerlerindeki bir rahatsızlık yüzün- den Atina'daki Onasis Kalp Merkezi'nde tedavi SOK'un genel başkanlığını bırakmamıştı. 22 ocakta, sağlık nedenleriyle başbakanhk görevin- den istifa eden Andreas Papandreu'nun yerineye- ni başbakan olarak Kostas Simitis seçilmişti. Perşembe günü yapılacak olan PASOK'un ge- nel kurultayı öncesinde partisinin ilen gelenle- riyle önceki gün bir araya gelen Papandreu, ko- nuşmada yapacağı metni hazırlamıştı. Partili mil- letvekilleri iseeski başbakan ın ölene kadar par- ti başkanhgı görevindekalması için Simitis'e bas- kı yapıyorlardı. Papandreu'nun ölüm haberi üze- rine Floransa'daki AB zirvesinde bulunan Simi- tis. temaslannı yanda keserek Atina'ya döndü. Türkiye'ye karşı aşın milliyetçi birpolitika iz- lemesi ile tanınnn Papandreu, Ege'deki 1987 Mart krizi sonrasında tsviçre'nin Davos kentin- de dönemin başbakanı TurgutÖzal ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirme sürecini başlatmıştı. Ancak basın, parlamento ve parti içi muhalefetin baskılan karşısında kı- sa sürede yumuşama politikasından vazgeçen kurt lider. yeniden Türkiye karşıtı gergınlik po- litikası izlemeye başlamıştı. Yaklaşık 30 yıl süre ile Yunanistan'daki siya- si yaşamda adından söz ettiren Papandreu'nun ölümü ülkeyi yasa boğdu. Yünanistan'ın ve dün- yanın önde gelen siyasi parti liderleriyle politi- İcacıian yayımladıklan mesajlarda ölümden duy- duklan üzüntüyüdilegetirdtlerve Papandreu'nun eşi ile dört çocuğuna başsağlığı dileklerini ilet- tiler. Dün sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce partili taraftar, Papandreu'nun e\i ile kaldmldığı Metropolit kilisesi önünde toplana- rak ülkenin milli liderine bağlılıklannı ve iiziin- tülerini gösterdiler. Başta CNN televizvonu ol- mak üzeredünyanın önemli ajanslan \e tele\ iz- yon kanallan, Papandreu'nun ölümünü yayın keserek verdiler. Papandreu'nun ölümünden son- ra kaldmldığı Laiko Mosokomıo Hastanesi'nden alınan cenazesi, dün öğlen saatlerınde Atina'da- ki Metropolit kilisesinde açık katafaika kondu. Papandreu'nun cenazesi üç gün süre ile halkın ziyareti amacı ile burada kalacak \e muhteme- len çarşamba günü yapılacak devlet törenı ile toprağa verilecek. PORTRE/ ANDREAS PAPANDREU îşkence tezgâhından iktidar koltuğunaYaklaşık 35 yıldan bu yana Yunanis- tan'daki politik yaşama imzasını atan Andreas Papandreu, 5 Şubat 1919'da ÇeşmeılçesininkarşısındakiSakızAda- sı'nda doğdu. Yunanistan'da iki dönem (1981-1989 ve 1993-1996) Başbakan- lık yapan Andreas Papandreu'nun baba- sı Yorgo Papandreu da ülkenin önde ge- len politikacılarındandı ve değişik dö- nemlerde başbakanhk yapmıştı. Andreas Papandreu. İ939'da Atina Cniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 3. sı- nıf öğrencisiyken babası. General Ioan- nis Metaxas'ın dikta yönetimi tarafından Ege'deki Andros adasına sürgüne gönde- rildi. Polis tarafından takibe alınan ve birkaç defa tutuklanarak işkence gören Papandreu. üniyersite eğitimini Ameri- ka'da Harvvard Üniversitesi'nde tamam- ladıktan sonra 1959'a kadar çeşıtli ABD üni\ ersitelerinde ekonomi dersleri \ erdi. 1943"te Amerikan donanmasına gönül- lü yazılarak sıhhışe eri olan Papandreu, 1944"te ise ABD vatandaşlığına geçti. Yunanistan'a 1959 yılında dönen Pa- pandreu. dönemin başbakanı (daha son- ra da cumhurbaşkanı seçilen) Konstan- tin Karamanlis tarafından Ekonomik Planlama Teşkilatı'nın başına getirildi. 1964 yılında millervekili seçildikten sonra ABD vatandaşlığından çıkan Pa- pandreu. babası Yorgo Papandreu'nun hükümetinde dev let bakanı göre\ ıni üst- lendi. Albaylar Cuntası'nın I967>ıhn- da darbe ile yönetime el koymasının ar- dından tutuklanan Papandreu, bir süre hapiste kaldı. Hapısten çıktıktan sonra yurtdışına gıden Papandreu, Pak adlı cun- ta karşıtı örgütü kurdu. 1974 yılında Al- baylar Cuntası'nın devrilmesinden son- ra Yunanistan'a dönen Papandreu, Pan He- lenik Sosyalist Partisi PASOK'u kurdu. PASOK, 1981 seçimlerinde oyların yüzde 48'ini toplayarak iktidan ele ge- çirmişti. Sekiz yıl ülkeyi yöneten Pa- pandreu, başbakanlığının son dönemin- de ülkeyi sarsan ekonomik ve siyasi bu- nalımların da etkisi ile 1989 seçimlerin- de iktidan kaybetti. Bu çalkantılı dönem- de dört çocuğunun annesi Margaret Chanfdan boşanan ve ağır bir kalp ame- liyatı geçiren Papandreu, hostes sevgili- si DimitraLianiıle fırtınalı biraşkhaya- tından sonra evlendi. Koskotas skanda- lının neden oldugu çalkantılann ardmdan iktidardan düştükten sonra Yüce Divan'da da yargılanan Papandreu, beraat etmeyi başardı. Sonın yaratan politikalar Yunanistan'a tehdidin, dönemin ko- münist ülkelerinden değil. Doğu'dan (Tür- kıve'den)geldiğiesasınadayanansavun- ma doktrini de Papandreu'nun 1981-89 yıllan arasındaki iktidan sırasında oluş- tu. Başbakan Papandreu. aynı dönemde NATO \ e Avrupa Birliği'nde de çeşitli ta- lepleriyle problem yarattı. Türkiye aleyh- tan politikasının yanı sıra çalkantılı özel hayatı ile de sık sık Türk kamuoyunun dik- katlerinı çeken Papandreu. özellikle son eşi Dimitra Liani'nin geçmışi ve politi- ka merakı yüzünden son zamanlarda ül- kesinde yoğun eleştirilere hedef oldu. PASOKTA YENt DÖNEM Simitis tek liderMURAT tLEtVl ATİNA - Andreas Papandreu'nun ölümü ile ik- tidar partisi PASOK içindeki başkanlık kavgası da sona erdi. Başbakan Kostas Simitis. Papandreu'nun ölümüyle parti içindeki yerini sağlamla^tırdı. 15 ocak tanhinde başbakanhk görevinden istifa eden Andreas Papandreu. iktidar partisi PASOK'un başkanlık görevini sürdürmekte ısrar etmıştı. Per- şembe günü yapılacak olan genel kurulta> da parti- nin ileri gelenleri Papandreu'nun ölene kadır baş- kan olarak kalması yönünde Başbakan Kostas Si- mifis'e baskı yapıyorlardı. Papandreu'nun olene kadar parti üstü bir konumda kalmasını istemejen Simitis ise kurultaydabaşkanlık içinadaylığııu ko- yacağı yönünde mesajlar \eriyordu. PASOK a baş- kan seçilememesi durumunda erken seçime gide- ceğı tehditlerıni basına sızdıran Simitis. anık pani başkanlığının da tek adayı konumunda. Başbukan- lık seçimlennde aday olup Simitis karşısında ezici yenilgive uğrayan. tçişleri ve Kaınu Yönetimi Ba- İcanı Aİds Çohacopulos ile Savunma Bakanı \era- simosArsenis'in perşembe günü yapılacak oian ku- rultayda aday olup olmayacaklan henü/ netle^me- di. Ancak siyasi gözlemciler, Papandreu'nıın ölü- münden sonra zaten parti başkanhğına oynamakt.î kararlı olan Simitis karşısında bu iki adav ııı ^anhi- nın olmadığı görüşünde birleşiyorlar. Partinin bir an önce toparlanıp önümüzdeki \ıl yapılacak olan seçimlere hazırlanması görüşü parlamento grubun- da agırlıklı olarak konuşulurken başbakandan kö- tü olan ekonominin geçici olarak düzeltilmesı ıçııı tedbirler alması isteniyor. Ekonominin düzeltilıne- siçerçevesınde Yunanistan'ınbeşyıllık silahlaııma programının da askıya alınması beklenivor. Birinci tur 'Saray darbesi' doğurdu Boris Yeltsin ve Gennadiy Zyuganov, 16 haziran devlet baş- kanlığı seçimlerini, öteki adaylar- dan çok daha fazla, ancak birbir- lerine karşı "burvn farkı" denile- bılecek kadar yakın oy oranlarıy- la bitırdiler. Şımdi ıkinci tur için, ilk tur öncesine benzer konuşmalar ve öngönjler duyuluyor: Seçme- nin ne kadan sandık başına gider? Öteki adaylann seçmeni, bu iki liderden hangisine dahayakın? İk- tidar ve komünist muhalefet, ye- nilgıyı kabul edebılecek olgunlu- ğaeriştı mi?.. İki tur seçımler arasının en önemli gelişmesi, Moskova'da düzenlenmek istendiği açıklanan, ama aynntılı bilgi verilmeyen dar- be girişimiydi. Sonuçta Kremlin'in sertlik yanlısı kanadı tasfiye edil- miş görünüyor Devlet Başkanf nın Özel Koruma Servisi Şefi ve 11 yıl- lık yakın arkadaşı General Alek- sandrKorjakov, KGB'ninyerine kurulan Federal Güvenlik Servı- si'nin Başkanı Mihail Barsukov, asken sanayi lobisinin etkın tem- silcisi Başbakan Birinci Yardım- cısı Oleg Soskovets ve bunlara yakın çızgideki Savunma Bakanı Pavel Graçov görevlerinden alın- dı. Soskovets'in yetkileri, Güven- lik Konseyi Sekreterliği'nden alı- nan. ancak Başkan'ın Çeçenya Özel Temsilcisi sıfatını koruyan Oleg Lobov'a devredildi. Yelt- an'ın hemşensı Lobov, sertlik yan- lısı olarak bıliniyor. BAÖLMSlZDtVinLtK V)['! ı ! ; " M)A " ' a . l L t 8 Hakanl I Bu tasfiyelerden kim kazançh çıktı? "Kremlin'in reformcu ka- nadı" ya da "demokratlar" ortak paydası altında toplanan liderler mi? Kim bunlar? Batı'nın ve ulu- sal finans çevrelerinin "en güve- niliradamı" olarak nrtelenen es- ki Başbakan Yardımcısı Anatoliy Çubays. Ona yakın çizgidekı Dev- let Başkanı Idari işler Müdürü Ser- gey Filatov. Yeltsin'in Özel Kalem Müdürü ve "perde arkası senar- yolann miman" olarak değerlen- dirilen Vıktor llyuşin. Enerji sek- törünün lideri Başbakan Viktor Çernomırdin. Hangi siyasal-ide- olojik yaklaşıma ve kime daha ya- kın olduğu üzerine farklı yorum- lar yapılan yeni Güvenlik Konse- yi Sekreten Aleksandr Lebed. Son üç ismin ne kendi aralannda düzenli işbirliği var, nede Çubays ve Filatov gibi radikal retormcu ve Batı dostu kanadın yönetıcileriy- le istikrartı ilişkileri. Ve nihayet Devlet Başkanı Bo- ris Yeltsin. Siyasal tercihleryelpa- zesinde, refonmculuktan milliyet- çılığe kadar çok genış egilimlen barındıran Rusya lideri, bugün- lerde oldukça sıkıntıh görünüyor. Yenı bir darbe olabileceği kuşku- su yüzünden önceden mutlaka gıdeceğini açıkladığı gelişmış 7 ülkenin zirveşine katılmaktan vaz- geçen Yeltsin, "Kremlin'in yük- selenyıldızı" Lebed'e güvenemi- yor. Organize bir kitlesi, partisi ve devlet içindegüçlü yandaşlan bu- lunmayan Lebed'i, 3temmuzda- ki ikinci tur seçimlerden sonra ge- rekirse tasfiye etme planını ye- dekte bulunduruyor. Ne var ki Korjakov'un boşluğunu doldur- mak için, sert ve otoriter bir isme duyduğu gereksinim yüzünden Lebed'i birçırpıda silemiyor. Açık siyasal mücadelelerden daha çok, gizli dengelerve komplolar konu- sunda becerikli olduğunu defalar- ca kanrtlamış olan Yeltsin, kendi- sine yeni manevra olanaklan ve- rebilecek çok kutuplu birtablonun doğmasını istiyor. Bu arada iki tur arası Krem- lin'deki ciddi kadro değişiklikleri- ni seçmenlerin nasıl değerlendir- dıği belli değil. Söz konusu tasfi- yeler. sıradan insanlarca "demok- rasinin kazanımı" olarak değil, "Kremlin 'in ne kadargüvenilmez olduğunun kanıtı"olarak yorum- lanırsa, Yeltsin'in şansı artmaz, azalır. Son gelişmelerde inisiyati- fi tümüyle kaybetmiş gorijnen ko^ münistler ise. umutlarını kendi güçlerine değil. Yeltsin'in alabile- cegi "kötüpuanlara" bağladıkla- n izlenimini veriyorlar. RUSYA FEDERASYONU Adaylar 44-44 berabere kaldı Rusya devlet başkanhğı seçim- lerinin birinci turunun. federatif tablodaki yansıması ilginçtı. 89 idari birımden oluşan Rusya Fe- derasyonu'nda (bunlardan 21'i özerk cumhuriyetj, seçımlerin ol- dukça tartışmalı sayıldığı Çe- çenistan'ibir kenara bırakırsak, adaylar 44-44 berabere kaldı. Özerk cumhuriyetlerde durum 12- DIŞ POLITIKA Lebed, Batı'yı tedirgin etti Rusya'daki son gelişmeler, emekli General Aleksandr Lebed'i ne- redeyse bir "halk kahramanı"yapıyor. Yolsuzluklara, mafya çeteleri- ne. etntk tehlikelere, hatta demokrasıye karşı gruplara ve darbe teh- didine karşı hep aynı isimden söz ediliyor: Lebed. Böyle giderse, Le- bed'in ününün ve "her derde deva" kişiliğınin dış politikaya da taşa- cağı açık. Başkanlık seçimlerini dikkatle izleyen Batı'dan nedense fazla açık- lama gelmiyor şu sıralarda. Batı, seçimlerın yapılmasından memnun görünüyor; ancak Batıiı liderler, yaptıklan tüm yardımlara karşın, Baş- kan Boris Yeltsin'in komünist rakibine fark atamamış olmasından te- dirgınler. Kremlin'in yalnızca sertlik yanlısı değil, aynı zamanda Batı karşıtı "Korjakov-Soskovets'fraksiyonununtasfiye edilmesi, ABD'de ve Avrupa'da olumlu bir gelişme olarak görülüyor; ancak bu olaylar sırasında Lebed'ın yükselmesi kuşku yaratıyor. Lebed, dış politika üzerine çok şey söyledi bugüne kadar. Hem Bosna, hem NATO, hem de Batı-Rusya ilişkileri üzerine söylediklen ve yazdıkları, General'in "antiamenkan" tutumunu net biçimde ortaya koyuyordu. Üstelik dışişleri bakanlığı koltuğunda Andey Kozirev gibi, Batı açı- sından "uysa/"bir kişinin değil, Yevgeniy Primakov'un oturduğu dü- şünülürse, durum daha ciddi görünüyor. Olası bir Lebed-Primakov işbirliği, Rus miiliyetçiliğıni uluslararası politikada daha etkili kılabilir ve Batı'yı oldukça rahatsız edebilir. 8 Gennadiy Zyuganov'un lehi- neydi. En büyuk sürprizlerden bi- ri, Boris Yeltsin açısından "çanta- da keklik" sayılan Tataristan'da Zyuganov'un daha fazla oy al- masıydı. Aynca Başkırdistan, Da- ğıstan. Kuzey Osetya ve Çuvaşis- tan'da da durumun aynı olması, akla. Kremlin'e karşı Çeçen sava- şından doğan güvensizlık faktö- rünü getirdı. Kafkasya'daki inguş ve Kabartay-Balkar cumhuriyet- lerinde ise Yeltsin yanşı önde bi- tirdi. Rusya genelinde. geniş top- raklara sahip kuzey ve doğu böl- gelerinde Yeltsin, batıda, güney- de ve merkezi bölgelerde ise Zyu- ganov kazançh çıktı. Köylerde Zyuganov'un ezici üstünlüğü var- dı. Başta Moskova ve Petersburg oimak üzere, büyük kentlerde Yeltsin üstündü. Bu sonuçlar Mos- kova kulislerinde 3 temmuzda se- çilecek başkanın "kara //sfe"ye karşı olası adımlannrn ne olabile- ceği tartışmalanna yol açtı. Tata- ristan, Kuzey Osetya ve Dağıstan liderleri, alelacele yaptıklan açık- lamalarda, seçmenlerinin "aslın- da demokrasiyi desteklediğini", ama kısa süre için "kimi faktörie- rin etkisialtında kalmış olabilece- ğini" kanıtlamaya çalıştılar. PASOK'ta zayıf düşen sertlik yanlılannın kongreyi erteletebileceği belirtiliyor Miras kavgasınm eli kulağmda LEYLATAVŞANOĞLU Yunanistan'da PASOK lideri Andreas Papandreu'nun ölümünün Başbakan Kostas Simitis'in durumunu güçlendire- cegi. bu nedenle sertlik yanhlarının par- ti genel kongresini erteletmeye çahşabi- lecegi belirtildi. Gazetemize bir demeç veren Türki- ye'nin eski Atina Büyükelçisi Nazmi Akıman özetle şunları söyledi: u Papandreu'nun ölümü tabii ilk başta beklenen PASOK Genel Kongresi'ni et- kileyecektir. Bilindiği üzeregenel kongre- de başkanlık için >anşan Başbakan Simi- tis. tçişleri Bakanı Çuhacopulos \e Milli Savunma Bakanı Arcenis \ardı. Bunlar- dan Arsenis >e>a Çuhacopulus'un Türki- ye Yunanistan ilişkilerinde PASOK'un \e çok zaman Papandreu'nun sertlik yanlı- sı politikalanna bağlı kalmak istedikleri bilinmektedir. Buna karşılık Simitis'in onlara oranla daha yumuşak bir politika izkme\i tercih ettiği Ldenimi uvanmışhr. Bu bakımdan Papandreu'nun ölümü>le sertlik \anlılannın en güçlü destek ka>- naklanndan birini ka> bettikleri kuşkusuz- dur. Bunun da Simitis'in elini güçtendir- mesi bekknmelidir. Öte yandan sertlik yanlılannın -ki maalesef bunlar çoğunlu- ğu oluşturmaktadır- Papandreu'nun ölü- müyleortayaçıkan kaynak boşluğunu bir şekilde telafi ermek üzere başka zeminler bulmak amacıy la kongreyi erteletmek is- teytbiJecekleri deakla gelmektedir. Cena- ze töreninde tabiatıy la Türkiy e temsil edi- lecektir. Bence bunun olabildiği ölçüde yüksek diizeyde yapdması iki açıdan uy - gun olur. Birincisi. bizim onlarla dosriuk kurmak yanlısı olduğumuzu göstermek açısından \e (uellikie ^ unan kamuoy una şimdiye kadar genelde bize karşı dost ol- mayan bir politika güden partinin lideri- nin ölümü karşısında y üksek düzey de ta- ziyede bulunmamızla bir mesaj «erilıniş olacaktır. İkinci nokta da. Yunan halkı çok duy- gusal bir topiumdur. Özellikk Türkiye'ye karşı çok karmaşık \e çok duyaıiıdııiar. Bu bakımdan da örneğin cenaze töreni- ne Başbakan düzey inde bir katılım uy gun olacaktır sanıvorum." TARMO Ö Japon ordusu tarafından cinsel köleliğezorlanan kadınlar, Haşimoto'nun ziyaretini protestoetti.(Fotoğraf: REUTER) Padanya Cumhuriyeti 15 eylülde Dış HaberlerSenisi- İtalyan ay- nlıkçı lider Umberto Bossi. 15 ey- lül tarihinde kuze\de bir federasyon kuracaklannı açıkladı. Kuzey Ligı Partisi lideri Bossi. ön- ceki gün Italya'nın Trento kentin- de birnıitingde yaptığı konuşmada, "Padanya Cumhuriyeti, 15 eylülde kurulacaktır" dedi. Planladıkları bölünmenin. •*Gandiusulü"ve *ba- nşçı" olacağını \urgula\an Bossi, "Padanya'nın yüreği Mantua'da, bey ni Venedik'te. omuriliği ise Po Irmağı'nda olacaktır" dedi. Bir endüstri bölgesi olan Kuzey İtarya'daki nüfustan büyük destek gö- ren Kuzey Ligi. yıllardır ülkeyi bir federasyona dönüştüımek için'kam- panya yürütüyor. Bossi nin başın- da bulunduğu bu parti. refah düze- yi ülkenin geri kalan kesimlerinden daha yüksek olan kuzeyin geri kal- mış güney tarafından sömürüldü- ğünüsavunuyor. JENERATÖR 0,75 kVA'dan 2200 kVA'ya kadar Perkins, Lister, Detroit, Wisconsin, Briggs Stratton motorlu, Stamford alternatörlü jeneratörler. İstanbul Tel.: Fax.: Ankara Tel.: Fax.: (0212) 275 23 48 - 267 34 20 (0212) 272 38 10 (0312) 310 24 31 - 310 24 99 (0312) 310 27 63 Japonya Korelilerden özür diledi • Japonya. 2. Dünya Savaşı sırasında Koreli kadınları Japon askerleri için cinsel köleliğe zorlamasından dolayı özür dilememe konusundaki inadına son verdi. Başbakan Haşimoto. ülkesinin 2. Düma Savaşı'nda yaptıklarının sorumluluğunu üstlendi. Dış Haberler Senisi- Japoına Başbakanı Ryutaro Haşimoto. Ja- ponya'nın 2. Dünva Sa\aşı sırasın- da Kore yanmadasını işgali >ıra- sında Kore halkına \erilen acılar- dan dolayı özür diledi. Güney Kore Devlet Başkanı Kim \öung-Sam ile görüştükten sonra bir basın toplantısı düzenîeven Ha^ınıo- to. Japonlann Kore halkına da\a- nılmaz acılar \ erdiğini belirtti. Özel- likle Japon ordusundaki askerlerin cinsel isteklerine boyun eğnıeye zorlanan Kore kadınlannın çektıği sıkıntılan çok iyı anladığını ifade eden Haşimoto. "Hiçbir şey, kadın- lann onurunu daha fazla zedeleme- miştir. Kalbimin en derin köşesin- de acı duyuyorum ve özür diliyo- rum"dedi. Japonya, Kore yanmadasını 191 ()- 1945 yıllan arasında işgal etmi^ti. Güney Koreli savaş mağdurlanndan birgrup. önceki gün Japonva Bnş- bakanı'nıngezisini protesto etmı>- lerdi. Japony a. bugüne kadar Ko- reli kadınlardan özürdilemeyi red- detmişti. ABD kaygısı Kim Young Sam-Haşimoto gö- rüşmesinin ardmdan bir açıklama yapan başkanlık sözcüsü. iki lide- rin, ABD'deki başkanlık yansının. 1994 yılında Kuzey Kore ile zorluk- la sağlanan nükleeranlaşmayı olum- suz etkilemesinden endişe ettikle- rini bildirdi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle