05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27EKİM1996PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER RP: Islam biPliğini biz kuracağız • A.NKARA (Cumhuriyet Bürosu) - RP Genel 3aşkan \irdimcisi Rıza Ulucak. dûn\ada önemli gelişmeier yaşanırken Islam iilkelennın kendi aralannda birlik oluşturmaiarının norrnal oiduğunu belirterek "İslam birliğini sağlamak ınşallah fcizim hükümetimize nasip olacaktır" dedı. Ulucak. tiiin diizeniediği basın toplantısında. haftanın önemli gelışmelerine jlişkın değerlendirmelerde bulundu. Sanaş ici Vehbi Koç'un mczarının açılarak naaşının çalmmasından duyduğu üzüntüv ü dile _getiren Llucak. bu saldınnın hıçbırdüma görüşüne sığmadığını .söyledi. Adalet Bakanlığı'ndan CHP'ye dava • ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığı. CHP'nin yeniden açılmasından sonra bu partiye devrettiği genel merkez binası için yaptığı giderlerin ödenmesinı ısteyerek dava açtı. Yerel mahkeme bu istemi reddetti. fakat Yargıtay 13. Hukuk Dairesi mahkeme kararını bozdu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da. yerel mahkemenin direnmesi üzerine 13. Hukuk Dairesi ile aynı kararı aldı Kırgızlardan Demirel'e kırat • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akayev. Manas Destanı'nın 1001. yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Süleyman Demırel'e. \tllarca genel başkanhğını yaptığı AP ve DYP'nin amblemi de olan safkan bir "kırat" armağan etti. Manas'ın Talas bölgesinde adını taşıyan bir çiftlık sahibınin de ""doru at" armagan ettiği Demirel. atlarını Kara Kuwetleri Komutanlığı -Atlı Spor Egıtını Merkezi'nde devraldı. Doğalgaz faciası: 3ölü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başkentte iki ayn yerde me\ dana gelen doğalgaz faciasında biri bebek 3 kişı \aşamını yıtirirken. 5 ki$i yoğun bakıma alındı. Bahçelievler ~>. Cadde'de bir e\in doğalgazlı kombinın bacasının çekmemesi sonucu sızan gazdan. Hamdi Fındıklıoğlu. Cengiz Kın^tıoğlu \e Aslıhan Kırıştıoğlu zehirlenerek öldü. Hamit Fındıklıoğlu Gazi Hastanesi'nde ve Emel Kınştıoğlu ise Başkent Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Erbakan'ın bütçe masalları • KONYA (Cumhuriyet) - Başbakan Necmettın Erbakan, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF). "hayalci ve kuşkulu'" bularak •'Onaylarsak Jgüvenılirligimiz zedelenir" jgörüşünü bildirdiği bütçeyi "devrim" diye nitelendirdi. Erbakan. Konya gezisi sırasında IMF yönetıcılerinin. "Siz büyük bir de\Tİm yapıyorsunuz. Eğer bu bütçeyi denk olarak gerçekleştinrseniz bu. asrın başansı olacak" dediklerıni savladı. Erbakan. Türkiye'nin. "dünyanın öncüsü" haline •geldiğıni de öne sürerek nükümetin kollannı sıvayıp lıizmet için "besmeleyi "çektiğini" söyledi. Baskılara tepki • DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - •Dıyarbakır Demokrasi -Platformu, demokratik .kitle örgütleri üyelerine yapılan baskı ve .gözaltılann. demokratik hukuk dev Jeti kurallanyla bağdaşmadığını bildirdi. .Dıvarbakır Beledıye-İş .Şu'be Başkanı Vezir Perişan'ın gözaltına alınarak tutuklanmasıyla başlayan anti-demokratik jSürecin diğer sendikalarda ,da devam ettiğinin .belirtildiği açıklamada, bubaskıların haklı istemlerini etkilemeyeceği vurgulandı. DYP lideri, Çorum'da bilimi Islamm nuruyla bütünleştireceklerini söyledi ÇillerErbakangibiÇORUM/HACIHAMZA (AA) - DYP Genel Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, Çorum'un Hacıhamza beldesinde yeni hedeflerini açıkladı. Çiller. "Meselemiz, bilinı çağınıji nimeti ne varsa onu İslamın nuru ile bütünleştirerek ülkenıizi ileri götürmektir" dedi. DYP lideri belde halkına "Çiller eşarbı" dağıttı. DYP lideri Çiller. dün sabah Ankara'dan Devlet Bakanı Bekir Aksoy, Genel Başkan YardımciM Hasan Ekinci \e Genel Sekreter Nurhan Tekinel ile Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir helikopterle 3 kasımda belediye başkanlığı seçiminin yapılacağı Çorum'un Hacıhamza beldesine geldi. Beldede kurbanlarkesilerek karşılanan Çiller, daha sonra partisinin seçim otobüsü Ana'ya geçerek halka hitap etti. Ankara'da kendisine hava koşullannın iyi olmadıgı. bundan dolayı helikopterin kalkamayacağının söylendiğini bildiren Çiller. "Ama ben "Hacıhamzalılar beni bekler. bugün oraya ya gideceğiz ya gideceğiz' dedim ve 3 kasım sınavı Mini seçim için son hafta • Partisinin yeni hedeflerini Çorum'un Hacıhamza beldesinde açıklayan DYP Genel Başkanı Çiller. "Meselemiz, bilim çağının nimeti ne varsa onu İslamın nuru ile bütünleştirerek ülkemizi ileri götürmektir" dedi. geldim~dedi. Hacıhamza'ya bir büyük davayı paylaşmanın kararlılığı i!e geldiğıni ifade eden Çiller. DP'den AP'ye, oradan da DYP'ye hep sessiz halkın mücadelesinı yaptıklannı ifade etti. Yılmaz, solun kuyruğunda Meydanda birikenlerın, "Vur vur inlesin. Mesut Yılmaz dinlesin" sloganlan üzerine Çiller. konuşmasını şöyle sürdürdü: "Mesut Yümaz şimdi solun kuyruğunda. Seçim öncesi "ANASOL" dedi. Sonra dedi ki "gel Ecevit'in başbakanlığında birleşelim." Ben de dedim ki 'Niye dördüncü olan bir sol partinin başkanlığında iki sağ parti birleşsin. Gel biz seni Başbakan yapalım.' Şimdi de solun peşine takılmış. iki sağ partinin iktidannı yıkma>a çalışıyor. Allah ona akıl versin." Partisinin başkan adayı Hayati Bahçevan'ı tanıtan Çiller. Devlet Bakanı Bekir Aksoy'un da Çorumlu oldugunu anımsatarak "İkisi bir olacak, ne hizmet istivorsanız o olacak. Arkasında da ben olacağım"diye konuştu. Yurttaşlann Hacıhamza'nın ilçe yapılmasına ilişkin isteklerini belirtmeleri üzerine Çiller; Yalova. Kjlis ve Osmaniye'yi kendilerinin il yaptıklarını belirterek "Gerekirse burayı da kim ilçe yapar" sorusunu yöneltti. Tansu Çiller, isteklerinin kıratın peşini bırakmayan Hacıhamza'ya hizmet yolunun açılması olduf unu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü Hacıhamzalılar bizim davamızı, milli ve mane\i değerlere bağhlığımızı iyi anlamışlardır. Bizim bütiin meselenıiz, Hacıhamza dahil ülkenin her \erinde en ileri ülkelerde ne varsa, bilim çağının nimeti ne varsa onu İslamın nuru ile de bütünleştirerek ülkemizi Ueri götürmektir." DYP lideri. konuşmasını tamamladıktan sonra parti otobüsünden alandakilere •Çiller eşarbı" dağıttı. DYP Genel Başkanı Çiller. daha sonra Amasya'nın Aydınca beldesine gitmek üzere Hacıhamza"dan aynldı. Uğurlama töreni sırasında helikopter havalanırken çevreye yayılan bir milyon liralık banknotlar. vatandaşlann ilgisiyle karşılandı. Helikopterden para Toplam 70 milyon lira olduğu bıldinlen paralann, uğurlama töreni sırasında helikopter pervanesinin yarattığı rüzgânn etkisi ile Çoruın İI Başkanı Satîlmış Yılmaz'ın cebınden uçruğu öğrenildi. Çiller'i uğurlamak ısteyen vatandaşlar, çevreye yayılan paralan bulmak için çaba harcadılar. ANK.\RA (Cumhuri>et Bürosu)-3 kasımda yapıla- cak minı yerel ara seçim için son haftaya gırilirken. sıya- sipartıler, 1 lObinseçmenin oylarının büyük bölümünü kapabilmek için seçim mey- danlannda terleyecekler. Si- yası partıler için "prestij" ya- nşı nitelığındeki seçımler- de. hükümet ortaklan da "se- çim riişveti" olarak il yapı- lan Osmaniye'de sınav \ ere- cekler. Mini yerel ara seçimde hükümet ortaklannın öneri- si> le alelacele il yapılan Os- manıye'nin yanısıra. 1 ilçe ve 10 beldede. seçmenler sandık başına giderek siya- si tercihlerinı ortaya koya- caklar. Siyasi partiJerin 3 kasım pazar gûnü yapılacak yerel ara seçımlerdeki oy oranını, alelacele il yapılan Osmani- ye ile ikinci büyük seçme- ne sahip Burdur'un Bucak ilçesi etkileyecek. Toplam 1 lObın seçmenınoy kulla- nacağı seçimlerde Osmanı- ye 76 bın 500. Bucak ise 15 bin 661 seçmene sahip. Se- çim yapılacak 10 belde \e seçmen sayılan ise şöyle: Adıyaman-Besni-Suvar- lı (2 bin 849). Amasya-Mer- kez-Aydınca (752), Aydın- Kuyxıcak-Horsunlu (1771). Denizli-Tavas-Kızılcabölük (3 bin 378). Izmir-Bayın- dır-Çırpı (2 bin 363). Trab- zon-Şalpazan-Geyikli (1811). Mardin-Mericez-Ya- lım (1465). Manısa-Saru- hanlı-Dilekf 1457),Çorum- Kargı-Hacıhamzalı (1121). Seçim yapılacak yerler- de. 24 Aralık 1995 seçim- lerine göre RP birinci parti olarak görünüyor, bu parti- yi sırasıyla. DYP. ANAP, MHP ve CHP izliyor. DSP'nin yerel ara seçimle- re katılmaması nedeniyle. CHP oylannda yükselme bekleniyor. Osmaniye'de 24 aralık seçimlerine göre 20 bin oyla birinci parti konu- mundaki RP'nin belediye başkanlığını alması güçlü olasılık olarak gösterilirken, ikinci büyük seçim bölgesi olan Bucak'ta da hüküme- tin küçük ortağı D\P'nın iddialı olduğu belirtiliyor. 24 aralık seçimleri sonuçla- rına göre, RP 4. DYP de 5 belediye başkanlıgı çıkan- yor. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART REFAHVOL, insan hakları konusunda Batıva karşı görüntüyü kurtaracak düzenlemeler peşinde... ANAP lideri, Avrupa Demokratlar Birliği toplantısına katıldı 6 RP ikiyüzlü bir parti' Baykal'dan laik cumhuriyet yemini SOFVA (AA) - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. Anavatan Partisinin hiçbir zaman kimlik sorunu yaşamadığını belirterek "Asıi kimlik sorunu Sa> ın Erbakan'ın kendi partisinde var. Çünkü Refah Partisi ikivüzlü bir partidir" dedi. Asrupa Demokratlar Birliği'nin (EDU) 65. Daimi Komite toplantısına katılan ve Sofya'da bazı temaslarda bulunan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. Türkiye'ye dönmeden önce bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında genelde iç politikadaki gelişmeleri değerlendiren Yılmaz. Başbakan Erbakanın ANAP'ı kimlik sorunu olmakla suçlamasının asıl sebebinin Refah Partisi'nde var olan kimlik sorununu örtmek oiduğunu söyledi. Refah Partisi'nde "imamet usulünün" geçerli oiduğunu ifade eden \'ılmaz. "Eğer koskoca bir parti. sadece liderinin ağzından sözlerie vönünü buluyorsa o partiye kitle partisi denemez, olsa olsa cemaat partisi denebilir" diye konuştu. Gcrçek takıyve Refah Partisi'nin çifte kimliğe sahip oiduğunu öne süren Yılmaz. "Sayın Erbakan, partinin gerçek kinıliğini sakla\ıp sahte kimliğini ortaya kmmaktadır. Işte takıyye dediğimiz bu"dur"dedi. Yılmaz. DYP'den bazı milletvekillerinin istifa etmesi ile ilgili gelişmeleri değerlendirirken de millervekillerinin kendi hür iradeleri ile bu kararı aldıklannı belirtti. İstifa eden milletvekillerinin ANAP'ın ilkelerini benimsemeleri halinde kendilerine katılmak için başvuruda bulunabileceklerini ve bu milletvekilleriyle daha önce görüşme yaptığını kaydeden Yılmaz, "Ancak onlara hiçbir şekilde istifa etmeleri veya bizim partimize katılmaları yönünde bir telkinde bulunmadun" dedi ANAP lideri Yılmaz. Avrupa Parlamentosu'nun gümrük birliği çerçevesinde 1997 ydında Türkiye'ye vermesi gereken yardımı askıya alması yönündeki karannı "çok vahim bir hata" olarak niteledi. A\rupa Parlamentosu'nun kendilerine taahhütte bulunan, ama bunları yerine getirmeyen ülkelere kınama karan alabileceğini ifade eden Yılmaz. şunlan söyledi: "Ancak Avrupa Parlamentosu'nun bu olavlan Türk de\ lerine ve milletine karşı bir düşmanhğa dönüştürmesi son derece \anlıştır. Avrupa Pariamentosu'nun Türkiye'yi dışlaması. \alnızlığa itmesi. Türkije'den çok Avrupa'ya zarar verir." İÇEL (AA) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. Mer- sin'de de partisince düzenle- nen "Ulusal Onura Sajgı ve Demokrasi" mitingine katı- lanlara, laik cumhurivet \e demokrasıye bağlılık yemini ettirdi. Baykal. "Onlaryemin ede ede geldi. biz de \emin ede ede geleceğiz" dedi. Baykal. Mersindedüzen- iedikleri *TiusalOnuraSa>- gıveDemokrasi" mitinginde. halka hitap etti. Baykal. *Tür- kjye laiktir. laik kalacak", 'Türkivt seninlegururdu>u- yor" sloganlan altında baş- ladığı konuşmasında. Mer- sın'e oy ıstemeye değıl. laik cumhuriyete sahip çıkmaya geldiklerini söyledi. Daran- lamda siyaset yapma \ e san- dalye mücadelesi içinde olma- dıklannı. mücadelelerinin te- melinde cumhuriyet kimliği- ni korumak ve ona sahip çık- manın yattığını \urgulayan Bay kal.'mitinade salt CHP'li- lerin değil. REFAHYOL hü- kümetinin uygulamalarına karşı rahatsızlık duyanların bir arada toplandıklannı bil- dirdi. "Bu bir parti toplantısı de- ğil. memleket toplantısı" di- yen Baykal. Türki\e'nin bu- gün siyaset. ekonomi ve dış politıkada biryol ayınmı nok- tasına geldiğini belirtti. 20 yıldır yüzde 60'la 90 arasında enflasyonun yaşan- dığı Türkiye'de insanlann hâlâ "patlanıa noktasına" gelme- mesinı. Türk milletınin hoş- görü \ e tahammülüne bağla- yan Baykal. bunun daha faz- İa zorlanmaması gerektiğıne işaret etti. IRMIKIAYDIN ENGİN e-mail: [email protected] (Not: Bu açık mektubu, Ana- dolu'da il olma yarışına girmiş bütün komşu ilçeler, başlıktaki kent adlarını silip yerlerine ken- di ilçelerinin adını yazarak oku- yabilirler. Metinde geçen kimi coğrafik özellikleri de yörelerine göre değiştirirlerse mektubun ke- siniikle kendilerine yazıldığını gö- receklerdir. Zaten mektup ger- çekten de il olma yarışına katıl- mış bütün kentterin, beldelerin halkına yazıldı.) il olmak istiyorsunuz. Resmi başvurulannızı da yaptınız. Ama en azından bölgenizde yapıla- cak ilk seçime kadar bekleye- ceksiniz. Beklerken yolu sizin oralara düşmüş her politikacı, yaranızı kaşıyacak, size en kısa zamanda ve mutlaka il olacağı- nızı müjdeleyecek. Büyük olası- lıkla alkışlayacak, inanacak ve umutlanacaksınız. Bir ilçe niye il olmak ister? Ömeğınfiyakaolsun drye. Öde- miş il olursa Tirelilere nispet ya- pılır; Tire olursa Ödemişliler ha- setten çatlatılır. • * Odemiş ve Tire'ye Açık MektupEee, sonra ne olur? Açlar mı doyar, işsizler iş mi bulur, yoksul- luğun beli mi kınlır? "Efendim öyle demeyin, biril- çe il olursa, yeni memurlargelır. Polislerin sayısı artar. Jandarma alayı kurulmasının yasal olanağı doğar. Kenteyenisubaylartaşı- nır. Onlann aileleri de gelir, Kira- laryükselir. Kentteki ev sahiple- rinin kazancı artar." Yok yav! Kentteki kiracı yurttaşlara ne olur peki? "Okadaria kalmayacakki?Es- naftan nakit parayla alışveriş edenler artacak. Köylüler kente daha çok meyve, sebze, süt, yo- ğurt, patates, fasulye getirip sa- tacaklar. Kentteki binalaryetme- yince yeni konutlar yapılacak. Bunlariçin daha çok inşaat işçi- si, daha çok çimento, daha çok demir, tuğla, kum, taş, pencere camı, çivi, kapı tokmağı gereke- cek. Işçisinden esnafına, nalbu- rundan tuğla ocağına kadar es- nafın, zanaatkânn, işçinin de ka- zancı artacak..." Yok yav! Eğer bir beldenin kalkınması oraya yeni memur akımı ile sağ- lanacaksa vay gelmiş o beldenin başına. Üstelik o memurlar, su- baylar gökten inmeyecek, bir başka kentten gelecekler. Sizin orada çoğalan, bir başka yerde eksilen demek. Yani ülke eko- nomisinde bir cepten alıp öteki- ne koymaktan başka anlamı ne bu memur transferinin? "Efendim dahası var. ilmerke- zinde işleriniyaptırmak zorunda Işalan yurttaşlar öyle saatlerce yol gitmek, onca masraf etmek zorunda kalmayacaklar. Kent merkezindeki vilayet konağına gıdip..." Yok yav! Ödemişliler. Tireliler şöyle ken- di kendinize, kaçamaksız, son on yılınızı gözden geçirin baka- lım. Anımsayın hele. Bu on yıl boyunca resmi bir işinizi hallet- mek üzere, salt bu yüzden ama, öyle gezmek, gömnek, eğlenmek için filan değil, ancak "vilayet ko- nağı "nda çözülebilecek bir iş için kaç kez i\ merkezine, İzmir'e git- mek zorunda kaldınız? Bir kez olsun gidenlere sora- lım: Tire'den bir, Ödemiş'ten bir buçuk saat süren yolculuğunuz çok mu zor gecti? Dağlar, tepe- ler aştınız; fırtınaya, kara, yağ- mura göğüs gererek mi il merke- zine ulaştınız? ••• Peki hiç mi yararı yok il olma- nın? Varsa kime var? işte il olma yarışını ülke düze- yinde bir çılgınlık ve isteri krizine çeviren soru bu. Sorunun yanıtı pek kestirme: Politika esnafı! Her birinin gönlünde milletve- kili seçilmek yatan politika es- nafı, il olma yarışını ha bire kö- rüklüyor. llçeleri il olursa. artık bağlı olunan il merkezindeki ve öteki ilçelerdeki milletvekili aday- ları ile yarışmak zorunda kalma- yacaklar. Kendi çöpJüğünde öten horozlar olacaklar. Pes doğrusu. Gözünü siyasal itibar hırsı bürümüş bir avuç po- litikacının elinde oyuncak olacak' kadar enayi miyiz? Küçük Men- deres ovasmda ille de bir kent il olacaksa bunun Ödemiş ya da Ti- re olması doğal. Ama şart mı? Avrupa'da savaş karşıtlannın pek güzel birsloganı vardır. Oto- mobillerin ankasına filan yapıştı- rırlar: "Düşün, savaş var ve hiç kimse gitmiyor..." diye yazar. Pek sevimli sorudur. Soruyu dönüştürelim: Düşün, il yapma yanşı var ve hiçbir ilçe il olmak istemiyor! İl yapma yarışından politik çı- kar elde etmek isteyen herifler ve aralarına katılmış "hehfleşmiş" kadınlar ne yaparlardı, bilemem. Ama biz pek keyifli gülerdik doğ- rusu. POLTIİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Gök Mavi mi?.. Sokaklar benim içimdeydi. Sokaklar bir fırtına ön- cesi sessizliğindeydi... Gözlerinden birresim geçti. Gözlerinden kahveren- gilerin tümü kaçıştı... Sabah olanca yalnızlığını taşıdı içime. Sabah beni benden koparıp kayboldu... Dünya kayasının yosunlu yamacı üzerinde, öldürül- mek üzere olan bir zenci ya da ölmek üzere olan bir kuş fark ediyordu beni yalnızca... Kırmızı bir toprak saksıda oturan bir bitki değişiyor- du ben eşikten uzaklaşırken... Zamanın o bilinmeyen diliminde Adonis'le konuşu- yordum, esir pazaıiannda onunla birlikte dolaşıyordum... Canım sıkılıyordu, içimdeki sıkıntı giderek çoğalıyor- du... Bir çocuk, serin agaçlar altında koşturuyor, mas- mavi gökyüzüne uçurtmalarını salıyordu... O anda yükselen bir ses, bir uğultu ve benim hiç tü- kenmek bilmeyen isteklerim beyaz bir sayfanın içine düşüyordu... Diyordum ki: "Çocukluğum yeniden yeniden doğuyor ışığın ellerinde aralıksız adını bılmiyorum ben ama o ışıktı bana ad veren..." İçimdeydi benim sokaklar, içimdeydi o büyümeyen çocuk... Aşk ve düş parantezleri arasına bedenini koyan ka- dın, kırmızı bir güneşi yakalamaya çalışıyordu... Ben o gece Prag'da sisler içinde yürürken ülkemin geleceğini düşünüyordum... Hırs küpüydüm, öfkeliydim... Yoldan geçen mavi gözlü sanşın kadına Franz Carl Weiskopf'u sordum... O gece ben Prag sokaklarında dolaşıp, içimdeki çocuğu avuturken tüm gücümle haykırdım: "Erkekler mezarlarından kalkıyor Kanlı, ölümüne yorgun Ve arkalarında duruyor savaş. Ruhlan parça parça, Gövdeleri yaşlı. Her şey soğuk Hâlâ çepeçevre Amabarış!" • • • Gövdenin yanındaki gövde, ayaklar, kollar ve elter... Şu resim beni rüzgârların tam ortasına bırakır. Şu resim beni bilinmeyen yalnızlığıma taşır... Ben hep sorarım, tıpkı VVeiskopf gibi: "Söyle arkadaş gök mavi m'û/Mavidirörsteki çelik, bak/Arkadaş! Söyle arkadaş var mı baharyeli/Dışanda ağaçlar sakat/Yeşil toz altında. Söyle, arkadaş, çiçek açacak mı gelincik yakın- da?/Geç kalırsan arkadaş, soguyacak/Demir/Tavında..." Sevgilimi içimde öldürüyorum, ama kimseye naber vermiyorum... Ben Prag sokaklarında koşturuyor, ben yeşil serin ağaçlar altında oynayan, uçurtmalarını mavi göklere salan çocuklan düşünüyorum... Bir gece yansı Prag'da iki gözü görmeyen gitarcıy- la adamakıllı sarhoş oluyorum... Oçalıyor, söylüyor... Ben ağlıyorum... Hüzünlüyüm, darmadağınığım sevgilim... - , Hafiften yağmur yağıyor, ıslanıyorum... Sanki VVeiskopf gitarın tellerinden sesleniyor, san- ki VVeiskopf, Prag'da Julis Fucik'le buluşup konuşu- yor, annesinin yanağına bir öpücük konduruyor: "Anne, ölüme mahkûm edildim. Görüyorsun, Onlar bana silah verdiler, Kardeşlerime ateş etmem için. Ve ne de olsa aynı yaşam Ben de, Onlar da. Onlara yann ateş edeceğim." Gövdenin yanındaki gövde, ayaklar, kollar veeller... Kahverengiler kaçmasın çoğalsın gözlerinde... Sen yine de şu sesi unutma: "Anne, İnsan ölüme mahkûm edildi: Savaş tutuşturdu evreni." • • • Eski bir sayfadan derlediğim notlara baktım dün sabah... Prag'dan çıkıp Paris metrosuna uğradım. içimdeki sokaklarda yalnızlığımı kovaladım. Hırçındın, öfkeliydin... Henry Reed'i düşündüm, biraz da onunla oyalan- dım... Boşunaydı öğrendiğimi sandığım her şey... Evimiz değildi burası, çünkü sen uzaktaydın. Dört duvar arasında ben isyana hazırdım... Soğuk doluyordu eve, rüzgâr doluyordu. Teslimiyet adına açtım tüm kapılan, pencereleri. Keskin ve sivri oklarıyla saf saf dizilmiş nişancılar gördüm... Uyanırken karanlıkta bir sabah o gizemle yüzleştim... Yalnızım ama bak açtım kapılan... Özgürlük, barış, kardeşlik adına her şey! Bak uzaklara, biraz kımılda, biraz şarkı söyle! Söyle arkadaş gök mavi mi? Söyle arkadaş çiçek açacak mı gelincik yakında? Bak meydan savaşları kaybedildi, meydan savaş- lan kazanıldı. Biz yürüyoruz... Yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz!.. Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn EmaihHikmet.Cetinkaya (a Planet.com. TR Alkol cinayet getirdi Arkadaşını öldürdükten sonra kafasmı kesti İstanbul Haber Servisi - Küçükyalı'da bir kişi, içki içtiği arkadaşını. kendisine küfrettiği gerekçesiyle öl- dürdükten sonra bıçakJa ka- fasını kesti. Cinayet sonra- sı arkadaşının kafasını ya- nına alarak karakola girti ve teslim oldu. Cinayet. Küçükyalı Ma- natSokak'ta dün saat 02.00 sıralarındagerçekleşti. Ni- hat Demirçi (50). Recep Kı- raü v e Ali İ nlü, Faik Kenan Erken adlı arkadaşlarının evinde toplanarak içki içme- ye başladılar. Faik (Cenan Erken, bir süre sonra alko- lün de etkisiyle. Nihat De- mirci'yi kendisine küfretti- ği gerekçesiyle bıçakla ya- raladı. Yaraladığı arkadaşını "hastaneye götürme" ba- hanesiyle dışanya çıkaran Erken. Demirci'yi tekrar bıçaklayarak öldürdü \ e so- kakta kafasını vücudundan ayırdı. Olaydan sonra De- mirci'nin kafasıyla birlik- te bir taksiye binen Erken. Maltepe Merkez Karako- lu'na gitti. Kesik başı. bir polis me- murunun buiunduğu masa- ya koyan Erken, "Bu kafa- yı ben kestim, teslim oluyo- rum" dedi. Kesik başı aniden masa- sının üzerinde gören polis memurunun bayıldığı öğ- renildi. Olaydan sonra gö- zaltına alınan Demirci ve arkadaşları, dışarıda ekip otomobiline bindirilirken kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplanna saldırdı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle