25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27EKİM1996PAZAR CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Stone'un Nixon yorumu l Inrersrar21 10 Nixon - Nıxon / Vonetmen Oliver Stone / Senaryo Stephen J. Rivele, Chrıstopher Wilkinson Oliver Stone / Goruntu Robert Richardson / Muzık John VVilfiams / Oyuncular Anthony Hopkins, Joan Allen, Povvers Boothe, Ed Harris, Bob Hoskins, E. G. Marshalf, Dayid Paymer, David Hyde Pierce, Paul Sorvino, Mary Steenburgen, J. T. VValsh, James Woods/1995 ABD yapımı, 192dakıka Anthony Hopkins. \ı\on rolu>le Oscar'a ada> oldu. T\ Servisi- Anıerıkanta- rıhının "karanlıkta kal- nıış" donemlenne son dere- ceılgmç "yorunılar"getıre- ıek Amerıkan kamuoyunda siıreklı tartışmalar yaratan \ onermen Oliv er Stone son filmı ••Ni\on"'la sınemalar- dakı gosterımınden kısa bıı sonra ekranlardakı yerını alı- \or Karjrları sezgılerı vedav- ranişlarıyla bırtok ınsan ıçın hâlâ bır "muanınia" olan ABD nın ^ Başkanı Ric- hard Ni\on'ınyaşamı uzerı- 'Gıileryüzlü' gerilim TVServisi-RekinTek- so>"un hazırlavıp sundugu "SinemaveEdebiyat" ku- şağında Fran>ız sınemasina Hitchcock filmlerının tadı- nı getıren Henri- Georges Clouzot'nun ılk filmı "Ka- til 21 Numarada Oturu- yor" gostenlnor Fılmin gostenmınden once Teksov Hıfzı Topuz'la Fransiz sıne- ması uzenne bır soyleşi ya- pacak Sevenlen kadar kar^ıtları da pek çok olan bır donem 1 uzennde çok tartışılan Clo- uzot 1942-1962 vıllan ara- sinda vaptığı on ıkı filmle "kara" film anlaytşinın en Jönemlı yonetmenlerınden bırı olarak Mnema lanhıne geçtı Belçıkalı vazar Ste- eman'ın romanından uyar- lanan "Katil 21 Numarada Oturuyor", Paris'te oldur- duğu ınsanların vanı başına kartvızıtmı bırakan bır katı- lın peşineduşen bırpolis mu- fettişının çok bılınmevenlı bır bılmecey ı çozergıbı cına- y etlen aydınlatmasını ele alı- yor Katılınyaşadığmı sandı- ğı pansiy ona y erleşen mufet- tış, tatılı belırledığını sandı- ğında beklemedıgı bır surp- rızle karşılaşır Clouzot nun on vıllık senarvoculuk dene- \ımının ardından gerçeklev tırdığı bu ılk tllmın başarisı filmın çok sav ıda kahramanı bulunmaMiıa \e bunların ağırlıklarının eşit olınasina davam\or Filmın bırozellı- ğı de genlıni filmlerının asık suratlı havasından uzak ol- nıası kişılerın ıç dunvala- nndakı kotuluğu gııler\uzlu bır maskev le aızlemelen • »V TRT 2 13 00 Katil 21 Numarada Oturuyor - L Assassın Habıte au 21 / Yonetmen Henri Georges Clouzot / Oyuncular Pierre Fresnay, Suzy Delair, Pierre Larquey, Noel Roquevert /1942 Fransa yapımı / Sıyah-Beyaz Interstar 00.30, 'Pusula' araştırdı Türkiye'detarikatlar TV Servisi - Mithat Bereket \e ekıbının sunduğu "Pusula", bu hafta "Türkive'de tarikatlar" 1 dosyasinı açıyor Geçen hafta yayımlanan "Şeriaf ve Laiklik" araştırmasının devamı nıtelığını taşıvan bu bolumde. "Gerçek anlamda tarikat nedir". "Türkive'de kaç tane tarikat var", '*Ne istiyorlar", "Tarikatlar hukuka ne kadar uvgun", "Avinleri nasıl vapıltvor"şeklındekı sorulara da y anıtlar aranıy or Programda aynca. son gunlerde adlanndan sıkca soz ettıren Aczmendıler de konu edılecek Kadınlerın ayın göruntulen ve Acznıendılerın zıkırlerınden goruntulenn yanı sıra Toktamış Ateş \e Süleyman Ateş'in konuyla ılgılı değerlendırmelen de yer alacak ne kurulu olan "Ni\on". onun lekelenmış başkanlığı- nın arkasındakı adanıı anla- maya çalışıyor 1972'de patlak veren ve 19^4'te başkanın ıstıfasi ıle son noktay a \ aran VV aterga- te skandalı (1976 yapımı Alan J. Pakula film'ı "All the President's Men - Baş- kanın Bütıin Adamları"nı anımsa\ ın ı \ e sonrasını ağır- lıklı olarak konu alan film. çocuklugundan ıtıbaren Nı- \on'ın karmaşik yaşamını ın- celıyor Voksul manavın oğlu ola- rak. zorluk ıçınde geçırdığı çocukluğ.ı. \eremden olen kardeşlerı. sonınlu ev lılığı \ e "inanılmaz" polıtık \a^a- mı Tarıhsel bır ola> ve onun \orumunun dramatık bır karı^ımı olan filmın ger- çekçı olması ıçın Nı\on uze- rıne pek çok ka> nağa (sekse- nın uzerınde bı\ografi. anı, resmı belge. tutanak. araştır- ma \e te>p kavdı) ba^vurul- mui) hatta bu kaynaklardan doûrudan alıntılar da vapıl- ınış Oldukça uzun (uç saatı aijkın) suresıne kar^ın tempo- sunu koruvabılen ve bır do- nem ABD"sine damgasını vurmui} bır kıijilığı vetkınce bevazperdeve vansıtan bu onemlı filmdekı kompozıs- vonlarıvla Anthon) Hop- kins ve Joan Allen, Oscar'a adav gosterılmı^lerdı Ken- nedv >uıkastından sonra VV a- tergate ve Nı\on donemıne de eğılenOlıver Stone. baka- lım bundan sonra Amenkan tarıhının hangı "'gizli kal- mış" donemıne kafa>ı taka- cak Postmodernizm çığlıklan atılmasına neden olabilecek bir mimari yapıt KuraDardatı sıyrılınak MLRATOZER Bır zamanların Ingılız gulduru ekolu Mont> ÎŞthon'ın A.merıkalıolan tek uveü Tern Gilliam. dahabonralanvonetmenlı- ğe ağırlık verdı ve "Bra- zil", "The Fisher King - Bahkçı Kral" (1991) "12Monke\s-12 Ma>- mun" (1995) gıbı alabıl- dığıne ılgınç fılmlerle bu vonunu s.ınema ızlevıciM- ne kabul ettırdı "Brazil" son derece "garip" bır film "20. vüzvılda bir \erde" ıba- re>ıvleaçılı\or Bır^ırket- te masa başı ı^ı vapan Sam Loury'nm (Pr>ce) bu sı- radanhktan "kaçma" gı- rı^ımlerını \e va^adığı dunvanın kurallarından sıyrılma çabasını anlatan vapım, bızlere George brweMın"1984"adlıro- manındakı atmosfere >a- kın bırgorunum sunuvor Vonetenler ve vonetı- Jenler arasındakı uçuru- mun ıvıce açıldığı ınsan- ların "•komik" ııedenlerle suçlandığı \ehalkın budu- runıu "kabullenmiş" go- runduğubuatmoster post- modernızm çığlıklan atıl- masına neden olabilecek mımarı vapıyla da destek- lenıyor Terry Gıllıanı. filmınde yasamın sıradanlıgı ve gerçeklerıne karşı kaçı> olarak du^lerde yasamavı seçen bır adamın seruve- nını vansıtıvorsınema^ına Jonathan Prvce'ın roluvle butunleşen oyununun da katkiMV/la bu çabasinı ba- >an>a vonlendıren Gıllı- am. sınema sanatının "a_v- kın" ısımlerınden bırı ol- duğunu belgelıvoradeta Usta ovuncuların bır resmı geçıdı dıve de nıte- lenebılecek olan "Bra- zil"*. alternatıt sınemanın ba^apıtlanndanbın Kla- sık sınema anla>ı^ının hıç- bır ozellığını benımseme- ven. onları reddeden ve kendıne gore bır anlayış gelıştıren buturMnemanın temel ozellığı olan "baş- kaldırı" burada da kendı- nı orta yere atıyor Bazılannın Stanlej Kub- rick'ın "A Clockwork Orange - Otomatik Porta- kal"ıvla (I97|) karşılaştır- dıkları "Brazil". sınema sa- natının kendıne gore bır dıl oluşturan vapıtları arasmda zırvelerde ver bulanlardan kaçırmavın' KanalD 00 40 Brazil - Brazıl I Yonetmen . Terry Gilliam / Senaryo Tom Stoppard, Charles McKeovvn, Terry Gilliam / Oyuncular. Jonathan Pryce, Kim Greist, Robert De Niro, Katherine Helmond, lan Holm, Bob Hoskins, Mıchael Palin / 1985 ABD yapımı, 142 ya da 131 dakıka. ABD'de çalışan Rus yör.etmen Konchalovsky'den Huzursuz karşılaşma T\ Ser\isi - 1980'lerden ıtıbaren ABD'de çalışma_vaba>la_van Rus vonetmen Andrei Konthaİovskvnııı \ınebu ulkede çektığı filmı "Bataklık İnsanları". karan- lık atmosf'erı ılgınç ınsan ılı^kılerı ve "so- runlu" dıv alogîarı ıle dıkkat çeken bır film olarak gunun sınema monusunün onemlı duraklarından Karma^alarla dolu buvuk kentyaşamın- dan bıkan Ne\v \'orklu başarılı kadın gaze- tecı Dıane Sullıvan (Clavburgh) sorunla- 'Bataklık İnsanları'. 'sorunlu'dhaloglamla ilgiçekivor. Bar- bara Hershov (solda) \e Jill Clavburgh lllnıin ovııncuları. Konchalovskv ShowTV0l 10 Bataklık İnsanları - Shy People / Yonetmen- Andrei Konchalovsky / Muzık. Tangerine Dream / Oyuncular Jill Clayburgh, Barbara Hershey, Martha Plimpton, Merritt Butrick, John Philbin, Don Svvayze, Pruitt Taylor, Mare VVinnıngham / 1987 ABD yapımı, 118 dakıka. nndan uzaklaşmak ıçın kızıyla (Plimpton) bırlıktebuyukamcası Joe'nunkurucusuol- duöu SullıvantovMiadlı bolgevebır "işge- zisi"ne çıkar Luısıana bataklıklarındakı bu vere vardıklarında karşılanna Joe'nun ka- rısı Ruth (Hershe>) ve çocukları çıkar Ruth 15 vıl once bataklıkta kavbolan Joe'nun hâlâ >a^adığına ınanmaktadır An- cak Dıane \e kızı Grace'ın gelmesı, guçlu konuuıdakı Ruth'un verının sarsılmasına neden olaeaktır Dıane'se "huzur" bul- mak ıçm geldıgı bu ıssız vorede kıskançlık ve şıd- detlevuz>uzege- lecektır Onu ve kızını venı değer vargılan bulma>a voneltecek olan bu kar>ılaşma >a- >amlannı tumden değcjtırecektır O>uncu kadro- sunun ba^arılı kompozısyonlan. nevv age turu mu- zığın usta vorum- tiıları Tangerine Dream'ın "sen- tetik" muzıgı ve yonetmenlığı de dene>en Chris Menges'ın muh- teşem goruntule- rıv le buv u> en "Bataklık İnsan- ları" ıçın vonet- Sunları sovluvor "Birçok insan. uygarlığın kültürün bir iıst diizeyi olduğuna inanır. Buna katıl- mı\orum! Bence uvgarlık kültüreçokza- rar vernıektedir. Bu \uzden. bu filmde uygarlıkla kültürü. iki kadın biçiminde kar;ıkarşı\agetirdim;inanılmazsaYida vu/evsel iliskileri olan kent kadını Diane \e yalnızca gereksindiği sayıda ilişkileri olan Ruth. Karşı karşıy a gelen bu iki ka- dın da ortak deneyimleri sayesinde za- manla değişecektir." menı KanalD 23.40 Bedelsiz otomobil T\ Semsi - Fatih \l- taylı'nın sunduğu "Teke Tek"ın ılk dosvjsı bedel- siz otomobil ıtiıaldtı ıle vurda gırecek çalıntı oto- mobıller uzeııne oiacak •\ltayh konuyu. Turkıye Otomotıv Sanavıcılerı Derneğı Genel Sekrererı Ercan Tezel ıle bırlıkte tartısıyor Ikıncı bolumde. \ozgat"ın RP lı ııç mıl- letvekılı ıle bırlıkte değı^en yuzu ekrana getııılıyor Son bolumde ıse Osmanlı paşasının vâıisleıı \e koy- lıılen arasinda suren 50 vıl- lık davada ve mevdana ge- len olaylardan goıuntuler \erah\or TRT2 20.55 Opera ve demokrasi T\ Ser\isi - Vekta Ka- ra'nın C ahit Şaher'le sun- duğu "Bir Ateştir Ope- ra". operanın Turkıye de cuınhurıvetle bırlıkte be- nımsenen kultur polıtıkasi ıçındekı verını ele alıyor Programda. resmı kultur kav ramının operav la ılı^kı- sı. sanatın de\ leKeyonlen- dınlmesı. opera atılımmın demokrasıye uygun du^up duşmedıgı. kıt kanıu kay- naklarınııı genı^ kıtleye lıı- tap etmeyen bu sanata ay- rılmasının adıl olup olma- dığı tartışilıyor Unlu soprano Montser- rat Caballe ıle vjpııncı Ahmet San'ın da gorıışle- nnın yer a/dığı vapımda polıfonı - makamsal muzık. yerellık - evrensellık gıbı çelışkılerın de uzerıne du- ruluvor TRT2 21.25İ Tuğcu anılıyor T\ Ser^isi-Mengu Er- tel'ın sunduğu "Cumhu- riyete Kanat Geren- ler"de geçen haftalarda olen Kemalettin Tuğcu anlatılıyor Vaza/ındoğu- mundan olumune kadar olan sureç ıçerisinde ya>a- mından kesitler, romanlaıı. kı^ılığı konu edılıyor KENT HABERLERI Islam düşüncesi sempozyumu • istanbul Haber Senisi - Marmara Lnıversıtesi llahıyat Fakultesı IL Edebıyat Fakultesı ve istanbul Buyukşehır Beledıyesı Kultur Işlen Daıre Bas,kanlığı"nca duzenlenen "Turkıye I tslam Du>uncesı Sempozvumu" ba>ladı Cemal Re^ıt Rey Konser Salonundakı sempozyunıun atjlışinda konuşan İstanbul Buyuk^ehır Beledıye Ba^kanı Recep Tayyıp Erdoğan. Turk halkının Klamı du^unce konusunda tazla bılgıye sahıp olmadığını soyledı Sürgün, soruşturma ve cezalan protesto amacıyla oturma eylemleri yapılacak Eğitinı-Seıı eylem kararı aldı BELEDİYELER YASASI 'Tasarı ideolojik yapılanmayı körükler' İSKİ hizmet binası I İstanbul Haber Ser\isi - Esenler dc İSKI ıle ılgılı herturlu hızmetın verıleceğı hizmet bınasimn temelı torenle atıldı İstanbul Su ve kanalızasyon Idaresı (tSKt) Genel Mudunı \ eysel Eroğlu torendc yaptığı konu^mada su sonınu çozumlenen Istanbul'da artık <^evreyı koruma yatınmlanna ağırlık verıleceğını soy ledı Işıkev Sosyal Tesisleri • İstanbul Haber Servisi - Fe\zıye Mekteplen V'akfı'nın I^ık Lıselerı -\yazaga Kampusu iı,ınde (şıkev Sosyal Eğıtım ve Spor Tesisleri 29 ekımde açılacak ls,ıklılan bır araya toplamak amacıyla açılacak tesıste. restoran. kafeterva cımnastık saionu. sauna ve kapalı yuzme havuzu buhınuvor Oeterjan fabrikası yandı B İstanbul Haber Servisi - 'ı enıbosııa'da Bıngo deterjanlarırıın uretıldığı fabrıkada çıkan yangın. hasara neden oldu Çobançeşme Mahallesı. Genç Osman Sokak'takı tabrıkanm ambalaı bolumunde. dun gete saat 02 00 sıralarında henuz belırlenemeyen bır nedenle çıkan yangın. ıtfaıyenın mudahalesıyle buyumeden sonduruJdu 'Apkadaşlarımız bırakılsın' • İstanbul Haber Senisi - Demokratık Lise Içın Mucadele Komıtelen (D\ILk) yenı oğretım yılını kar^ılama şenlıklerınde gozaltına alınan ^00 arkadaşlarından haber alamadıklarını bıldırdı İstanbul Haber Servisi - Eğıtım-Sen. "eği- tim çalışanlarma y önelik sürgün, soruşturma ve cezalara dur diyebilmek" ıçın ulke gene- lınde bır dızı eylem ba^latma karan aldı 1-27 kasim tarıhlerı arasinda oturma eylemleri yapı- lacak. Mıllı Eğıtım Bakanlığı nayurunecek Eğıtım-Sen İstanbul $ubelen yonetıcılennce dun Meeıdıyekoy şubesınde duzenlenen basın toplantisinda. eğıtım ışkolunda yıllardır uygu- lanan surgunpolıtıkalarının 1996-1997 oğretım yılının bas,lamasıyla artarak surduğu belırtıldı Şube baskanları şunlan soyledıler "Türkiye genelinde il içinde sürgüne uğra- y anların sa\ısı 3(IO'c. il dışına sürgün olanla- rın sayısı ?0'yc ulaşmıştır. 1 Ocak 1996'dan bu yana sadece sendikalı oldukları. sendika- nın aldıkları eylem kararlarına katıldıkları, eğitime katkı payına karşı çıktıkları. eğitim- deyaşanan rant paylaşımına ortak olmadık- ları için 40 binin üzerinde eğitim emekçisi de- ğişik cezalar almış. 500 eğitim emekçisi hak- kında adli davalar açılmış, 150'nin üzerinde öğretmenin bu ey lem ve etkinliklerinden ötu- rü "meslekten ıhraç ıstemı ıle' dosyaları Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Kurulu'na gönde- rilmiş bulunmaktadır." Soruşturma. surgun ve cezalan protesto et- mekamacıylabaşlatılacak. KESK vebağlı sen- dıkaların desteğmın de beklendığı eylem planı çerçevesınde îstanbul'da. 1-7 kasım tarıhlerı arasinda İstanbul II Mıllı Eğıtım Muduru ıle go- ruşulecek. 9 ve 16 kasım gunlerı saat 14 OfT'te Kadıkoy Iskelesı Ataturk heykelı onunde otur- ma e\lemı vapılacak 18-22 kasım tarıhlerı ara- sinda "Soruşturma, sürgün, cezalar durdu- rulsun"yazılı kokartlartakılacak Eğıtım çalı- s,anları. 22 kasım ak^amı Turkıye'nm heryerın- den Ankara'ya hareket edecekler 23 kasım cu- martesı gunu ıse <\nkara'da toplanan eğıtım ça- lı>anları Mıllı Eğıtım Bakanlığı'na y uruyecek- ler 27 kasım tarıhınde. istanbul Bolge Idare Mahkemesı'nde dava açılacak Atatürk sergisi İstanbul Haber Servisi - Gazeteuler Sosyal Hızınetlerve Emeklılık \ aktj'nca duzenlenen Ressam Mehmet Bal a aıt " Ataturk ve ^ akın Tanhımız 18^6-1938"' adlı resim sergisi Basın Muzesf nde açıldı Bankayı soyma girişimi • İstanbul Haber Servisi - Akbank Cevızlı Şubesı ne soygun amacıyla gıren bır kı>ı banka gorevlısının fark etmesı uzerıne polıs taratından yakalandı Mehmet Geçer (431 adlı soy guncu dun sabah erken saatte bankanın gırı^ kapısındakı camı ve alumınyum çerçeveyı kırarak ıçerı gırdı Geçer'ı kasaları açmaya çalı^ırken banka personelınden Güray Lzunçımen fark ettı Bankaya gelen polıs so^ juncu Mehmet Geçer'ı \akaladi İşçiler kadrosuz İstanbul Haber Servisi - Devlet Su Isjerı nde (DS\) "geçıcı ışçı" statUbuyle çalıs.tırılan yakla^ık 1" bınışçı. uzun yıllardır verılmeyen kadrolarının bır an once yapılmasını ısteyerek 5 Nısan Kararları sorrasinda 5-6 aya ındırılen yıJlık çaiısma surelennın TEk ve PTT lijçılerı gıbı tekrar 12 aya çıkarıltnaM üerektığını \urguladılar İşçiler yaptıkları basın jçıklamasında olumsıi2 çalışma koşullan nedenıyle lerJılennde aılevı ve psıkolojık bozuklukların nodana geldığını kaydettıler ESEN\XRT Belçikalı grup çalışmalan inceleyecek İstanbul Haber Servisi- Belçıka August \ ermey len \ akfı ve Belçıka Çağdaş Dernekler Federasyonu'ndan 35 kışılık bır grup bugun Esenyurt'a gelıyor Grup. Esenyurt ta devam eden çağdaşlasma çalışmalannı yerınde inceleyecek CHP lı Esenvurt Beledıye Baskanı Dr Gurbuz Çapan tarafından bolgede yurutulen çağdaşlasma çalışmalarını gormek ıçın vurtdışından heyetler gelmeve devam edıyor Esenyurt Beledıye Başkanlıâf ndan verılen bılgıvegoreHABITAT-II siıresınce değışık ulkelerden çeşıtlı heyetlerın gezdığı Esenyurt'a bugun de Belçıka \ugust \ ermey len \ aktı ve Belçıka Çağdaş Dernekler Federasyonu'ndan bır grup gelecek Saat F> OO'te Rıfat llgaz •\çıkha\a Tıyatrosu'nda duzenlenecek olan toplantıda. konuk heyet ve basıııa Esenvurt takı kentle^me çabalannın gehşımı hakkında bılgı veıılecek İstanbul Haber Servisi - Şehır Plancıları Odası İstanbul Şubesı. beledıyelerle ılgılı yasalarda değışiklık getıren yasa tasarısının ongorulen halıyle yasallaşmasının. kentlerde telafısı mumkun olmayan sonuçlar doğuracağını one surdu Şehır Plancılan Odası'nca yapılan açıklamada. tasannın. ıçınde olumlu bulunacak kararlar olsa da bır butun olarak ele alındığında. yerel yonetımlerın sıyası ıdeolojılere gore yapılanmasını hızlandıracağı ve yaşamsal kaynaklann tukenmesine neden olacağı vurgulandı Açıklamada şu goruşlere yer verıldı "\asa tasansında öncelikle, yerel yönetimlerin demokratik katılımcı ve çağdaş bir yapıya kavuşturulmasını sağlayacak maddelerin olması gerekirken tam tersi, ideolojik bir tavır sergilenmekte, yerel yönetimler eliyle ideolojik örgutlenme gerçekleştirilmek istenmektedir. Tasarıda >er alan bir madde ile Koruma Kııı ulları'nın yapısı değiştirilerek koruma altına alınmış tarihi ve kultürel değerlerin y ağması hedeflenmektedir. Bilimselliğin on planda tutulması gereken Koruma Kurulları'na üye seçilmesi konusundaki yetki de belediye başkanlarına devredilerek bu kurumun bilinısel kinıliği yok edilmek istenmektedir." OKUR MıEKTUBU Yetkililere Uyam t î i l i l t l l r i l ' s t a n b u l t ' a !•* aralıkta gerçekleştirilecek olan Best Model of The L d l l i L - l i U l \\orld yanşmasında Turkiye'vi temsil edecek modeller 29 ekim gecesi istanbul Princess Hotel'de seçffecek. 20 genç kı/ \e 20 genç erkeğin katılacağı elemeyle ilgili önceki gün İstanbul Princess Hotel'de adaylarla ilgili bir tanıtım toplantısı düzenlendi. Best model adayları arasinda kızların boy ortalamasının 1.77. erkeklerin de 1.91 metre olduğu bildirildi. Best Model'in 28 ekimde gala gecesinin gerçekleştirileceği kaydedildi. (Fotoğrat kADER TLGL\) DİSK, 16 Mart katliamının faillerinin bulunamamasını eleştirdi 4 Kanıdarın ortaya çıknıası engelleniyor' İstanbul Haber Serv isi - Turkıy e Devnmcı Işçı Sendıkalan Konfede- rasyonu(DISK). 16 Martolayının fa- ıl vekanıtlannı ortaya çıkarmaklayu- kumlu bazı emnıyet guçlennın suııs- tımale v aran engellemelerının yargı- lama surecıne olumsuz etkı yaptığı- nı belırttı DISK'ten dun yapılan yazılı açık- lamada, 16 Mart 1978 tanhınde İstan- bul Unıversıtesı Hukuk Fakultesı öğ- rencılerıne yapılan saldınnın faıllerı- nın hâla bulunamamış olmasinı ele^- tırıldı Olayın adam oldurme fiılının sinırlarını aşip demokrasiye. demok- ratık hak ve ozgurluklere kasteden bır durum olduğu v urgulanan açıkla- mada. olayın gozardı edılemeyeceğı vurgulandı Açıklamada, bazı emnı- yet guçlennın suıistımalc varan en- gellemelen yuzunden olayın faıllerı- nın bulunamadığı kaydedılerek şoy- ledenıldı "Örneğin İstanbulCum- huriyet Savcılığı'nın bir yazısına bu konudaki uy gulama usulüne tü- müyle aykırı olarak 3.5 yıl sonra cevap verilmesi ve bu ce>abi yazı- nın altındaki imzanın, katliamın gerçekleştiği tarihte İstanbul İ ni- versitesi merkez binasında polis memuru olarak görev yapan ve hakkında da\ a açılması istenen bir kişi olması, fevkalade dikkat çeki- cidir. Bu, engellemenin bilinçli ya- pıldığı ihtimalini akla getirmekte- dir." Beşıktaş ılçesınde bınlerce ınsanın hergun geçtığı yol uzennde gorduğum kent kırlılıklerını sızınle paylaş- mak ve yetkılılerı uyarmak ıstıyorum I- Beşıktaş Barbaros'ta rahmetlı L'ğur Mumcu ıçın anıt yapıldı Etrafı yeşıllendırıldı. bırkaç bank koııdu Çokguzel bırparkhalınegetırıldı Neyazıkkı bırmud- det sonraparkın kenarına bıradet çop kontey nen konul- du Zaman ıçerısınde busayı 3'eçıktı ve parkın pısko- kulu değışmez konuklan oldular Pislık açısından Bar- baros Bulvan'nın ıskele tarafı da buradan pek farklı de- ğıl 2-1 Levent'teZıncırlıkuyudan Etıleryonunegıder- ken solda "Parlıament Levent Meze Evı" adında bır dukkân var Onundekı yaya kaldırımına sahıbı adeta açık hava bakkalı açmış Buzdolaplan dolaplar Raf- larda yıyecekler. dızı dızı şişeler 3- Beşıktaş'ta Nushetıye ve Şaır Nedım caddelerın- den Maçka'ya çıkan yolda tamırcıler. açıkhava tamır- hanesı halıne getırdıklerı caddede tamırat yapıyorlar Bu yazının muhatabı ılçenın Beledıve Başkanı Sa- yın 4yfer Atay Bey Ne yazık kı defalarca oy verdı- ğım. seçılmesıne kendı çapımda destek olduğum kışı Bence beledıye başkanı ılçesıne bakmalı Sade vatan- daşın gorduklerını başkan ezbere bılmelı ve onlemını almalı Bu goruntuler SultanbeyIı'de belkı goze batma- yabılır, anıa Istanbul'un gobeğınde. bunyesınde en az 2 saray barındıran ve bır zamanlar ulu onder \ta- türk'un de oturduğu bu tanhı ve guzel ılçede yaşanı- yorsaaffedılemez AH\1ETSÖ^\1EZ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle