25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Ş Ç/.ĞDAS YAYINLARI ı L M A N S £ L Ç ü K düşünüyorum öyfeyse vurun 33O.0OCTL Çağ >.jBnamaAŞ Yeretetar Cad Saltumsöğût Sok. No: 9/B Ca :«<§)., Iste-cj "e(:5--i 0' 96/95 Posta çekı no: 666322 Cumhu $ÇAGDAŞ YAYINLARI H A l İ T Ç £ t £ N K umut hangi dağın ardında 350.000TL Çağ Pazartama A.Ş. Yerebatan Cad. Saikımsoğüt Sok. No: 9/B Cagaloglu/lstanbul Tet.514 01 9695 Posta çeki no: 666322 2L VI ÎAY\ 2953 '50MO Tl (KDViçinde) KURUCUSU: VUNüS IUDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: IU0İR NADt (1945-1991) 27HİM1996PA2AR Ekonomi Gazete'den izlenirCumhurivet Ekonomi borsadan tüketiciye, sanayiciden çiftçiye, emekçiden emekliye herkesin ilgi alanına giren "yansız" ve "bağımsız" haber, inceleme ve yorumlarıyla; yarından başlayarak her pazartesi Cıırnhurivpf i I p b i r I i k t e . Açığa repo nedir? Kimler, niçin yapıyor? Yatırımcı nasıl zarar görüyor? Açığa repodan korunmak mümkün mü? Bu konuöaki yasal düzenlemeler neler? SPK'nin elinden neden daha fazlası ge miyor? Son vılların gözde yatırım aracında tasarruf sahiplerini be<leyer tehlikeler yarın Cumhuriyet Ekonorni'de. Dünya borsaları "Büyük Kriz"in 9. yıldönümünde nasıl atağa kalktı? Nevv York ve Londra borsalarındaki yükseliş süreklilik kazanacak mı? Dovvjones Endeksi'nin soi yıllardaki (ırmanış öyküsü ve uluslararası borsacılık çevrelerinin yaumları. Ergin Yıldızoğlu'nun değerlendirmesi yarın Cumhuriyet EkDnomi'de. Özallar'm eski damadı Adnan Güngör'den Civangate olayıyla ilgili suçlamalar 6 Zeynep Ozal rüşvete bıılaştı' 'Sokağa çıkamazlar' Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal'ın bir süre önce aynldığı üyüncü eşi Adnan Güngör, "Civangate" o!ayı başta olmak üzere çok sayıda rüşvet ve yolsuzluk dosyalannı yeniden gündeme getırdi. Güngör. "Ben konuşmaya başlarsam onlar sokağa bile çskamazlar" dedi. Güngör. Zeynep ÖzaPın birçok pis işleri bulunduğunu ve bunlan sırası geldikçe açıklayacağını söyledi. Çakıcı'nın öldürülmesi zeynep Özal'ın. tüm çabalarına karşın rüşvete, pisiiğe. yolsuzluklara bulaşmasını engelleyemediğini söyleyen Güngör, eski eşine "Bana verdiğini ifade ettiği 1.5 milyon dolan nereden buldu" diye sordu. Güngör, Zeynep Özal'ın Alaattin Çakıcı'nın eski eşi Uğur Çakıcı'nın öldürülmesine neden olduğunu söyleyerek "'Işler planladığı gibi gitseydi, akıl almayacak ölçüde menfaatı olacaktı" dedi. daîre "Ben de bir babayı evlatsız bırakacak kadar Civangate olayına bulaşan ve adalet huzurunda yalan yere yemin ederek alçalan eski eşimin, o olaylann bunalımı altında olduğunu düşünüyorum" diye konuşan Adnan Güngör. eski eşi Zeynep Özal'a, Amerika'nın Nevv Jersey kentindeki dayalı döşeli süper iüks dairenin kimin adına kayıtlı olduğunu ve bu dairenin 1990 yılında nasıl alındığını da sordu. İstanbul Haber Servisi - Eski Cumhur- başkanı Turgut ÖzaJ';n kızı Zeynep Özal'ın bir süre önce aynldığı üçüncü eşi Adnan Güngör. başta 'Civangate' olayı olmak üzere çok sayıda rüşvet ve yolsuz- luk dosyalannı yeniden gündeme getirdi. Adnan Güngör. "Ben konuşmaya başlar- sam onlarsokağa bileçıkamazlar" dedi ve Zeynep Özal'ın birçok 'pisişleri'bulundu- ğunu, ancak bunlan sırası geldikçe açık- layacağını söyledi. Gürgör. Zeynep Özal'ın Uğur Çakıcı'nın ölümüne de ne- den olduğunu öne sürdü Kamuoyunda 'Butikçi Adnan' olarak ta- nınan Adnan Güngör. dün yaptıgı yazılı açıklamada, eski eşi Zeynep Özal'ın ken- disi hakkında bazı yayın organlannda yer alan "Benimleevlenmedcnoncetopluseks partileri düzenleyerek bunlan video kase- tealdırmış," iddialannı anımsatarak "Ben de bir babayı evlatsız bırakacak kadar Ci- vangate olayına bulaşan ve adalet hu/u- runda yalan yere yemin ederek alçalan es- ki eşimin, o olaylann bunalımı altında ol- duğunu düşünüyorum'* dedi. Zeynep Özal'ın rüşvet, yolsuzluk ve pis- iiğe bulaşmaması için çok uğraştığını. an- cak başaramadığını vurgulayan Adnan Güngör. eski eşinin yanıt vermesini iste- diği soruları şöyle sıraladı: - Aynlırken bana verdiğini belirtiğin 1.5 milyon dolan bir menıur çocuğu olarak nereden buldun? - 1990 yılında Atatürk Havaalanf ndan lsviçre'ye para çıkaran kimdi? Bankanın genel müdürü Daniel çiçeklerle kimi kar- şılayarak geceyansı bankayı açtırdı ve bu paralar Bank Indosuez'de kimin adına aç- tınlan özel hesaba yatınldı? - Amerika'nın New Jersey şehrinde da- yalı döşeli süper İüks daire kimin adına ka- yıtlı ve bu daire 1990yıJında nasıl alındı? - Temel Dağoğlu adı acaba ona neyi • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te THE ECOISOMIST'İN YORUMU 6 Türkiye Avrupa'dan uzaklaşıyor'• Avrupa Birliği'ne üye olacak ülkeler arasında Türkiye'nin isminin geçmediğini belirten The Economist. Avrupa başkentlerindeki Türk elçileri tarafından Ankara"ya gönderilen bir notada, Türkiye'nin Avrupa'dan kopma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunun bildirildiğine yer verdi. • 6. Sayfada Cumartesi Anneleri'nin bu hafita çeşitli ülkelerden konukian vardı. (Foto&raflar: ALPER TURGUT KAAN SAĞANAK) CumartesiAnneleri'ne ıılııshiMMSi dcstek • "Cumartesi AnnelerT'nin 75"inci bufuşmasına uluslararası destek geldi. Uluslararası Af Örgütü'ne üye 20 kayıp yakını, sağanak vağmura karşın dün Cumartesi Anneleri'nin eylemine katılarak destek verdi. Yüzlerce kişinin katıldığı oturma eyleminde birçok dilde "Analar Ağlamayacak". "Kayıplara Son" yazılı pankartlar açıldı. Galatasaray Lisesi önü çiçek bahçesine döndü. Arjantin'in Plaza del Mayo Anneleri'yle Cumartesi Anneleri'ni bir araya getiren ve uluslararası niteliğe ulaşan eylemi, çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu izledi. • 6. Sayfada PARİSTE DE CUMARTESİ ANNELERİ • 6. Sayfada Osmanlı saltanatı emperyalizm karşısında pes etmişti... Türk halkı cephelerde kazanarak emperyalistleri dize getirdi... Osmanlı Imparatorluğu'nun tarihi, sultanlann tarihidir. Sultanlar kimdir? Sultanlar. millet davasında önde yüriiyüp kıynıet ve hizmet eleğinden geçerek belirmiş şahsiyetler midir? Sultanlar. milletin iilküienni. dileklerini şahıslannda merkezleştiren. karar ve iradelerinde olgunlaştıran fiil ve hareket adamlan mıdır'.' Sultanlar. millet da\asını bütün engellere. bütün yoksulluklara rağmen mukaddes bir bayrak gibi daıma başlarının üstünde taşıyan şefler midir'.' Saraylann dört duvarı içinde halayıklar ve haremağaları arasında yetişen nazlı efendiler kuş beyinJı kalmaya mahkûmdular. i İnkılap Türkiyesi'nin tarihi. : mılleiin hem dişarıya. hem içeriye karşı kurtuluş : ka\gasının tarihidir. Millet. bu büyük ^1 vnaşında kendi ıçınden çıkan bir kahramanı baş tanıdı. Bu Kahraman. millet davalarının kızgın potası içinde çelıkleşti. Bu Kahraman. milletin başına yukarıdan aşağıya değil: aşağıdan yukan geldi. Bu Kahraman. Gazi Mustafa Kemal'dir. Cumhuriyet Türkiyesi'nde vatandaşın hayatı milletin istiklaline. milletin menfaatlarma. milletin dirliğine bağlanmıştır. Cumhuriyet "m 10. yılındayayımlanaıt belgeselin tıpkıbasımı salı giinii Cumhuriyet 'lebirlikte B U Ü N UŞLERIMDEN VAZGEÇEMEM Cumhupiyet'le binlikte Şehidere tören ADA.NA (Cumhuriyet Güney İleri Bürosu) - Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ön- ceki gün düzenlenen bombalı iıtihar saldınsında şehit olan üç pjlıs ve ölen biryurttaş için em- • Arkası Sa. 6, Sü. 5'te ;KAPL.AN'/N AİLESÎ ŞAŞKIN • 6. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Gelişigüzel Fazla ilgi çekmiyor. Kimsenin Lmurunda değil. Türkiye Bilimler Akademisi, geçende -kimilerine gö- re- "muhtıra niteliğinde" bir bildiri yayımlıyor: "Akılcılığa çağrı!" Bildiri "Cumhuriyetimiz zor günler geçirmekte, bü- yük üzüntüyle gözlediğimiz kimi crnekte bir 'karşı dev- rim' hevesi sezilmektedir. Değinilen açmaz ve sorun- lar akılcı tartışmaya açık olmayan saplantılarla ve din- sel yaklaşımlarla aşılamaz. Dinsel inançlar kişiseidir" M Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Tansu Çiller Erbakan gibi konuşuyor • Başbakan Yardımeısı ve Dışjşleri Bakanı Tansu Çiller Çorum'da yaptığı konuşmada bilimi fslamın nuruyla bütünleştireceklerini söyledi. Çiller'in- Çorum'dan aynlırken bindiği helikopterden dışarıya milvonluk banknotlar saçıldı. • 5. Sayfada CUMOK'un Ankara zirvesi • Cumhuriyet Okurlan'nın ikinci zirvesi Ankara'da yapıldı. Ilhan Selçuk. "Toplumda bir hareketin önderleri vardır. Burada da önderler var" dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Özden, "Siyaset dinin hizmetindedir" söylemlerinin yanlış olduğunu belirtti. • 6. Sayfada Fenerbahçe Trabzon'u l-0yendi • Fenerbahçe, son haftaların förmda ekibi Trabzonspor'u 90. dakikada Uche'nin attığı golle 1-0 yenerek taraftanyla banştı. Sarı- Lacivertli ekibin daha iyi oynadığı maçta iki şutu da direkten döndü. F. Bahçe bu gaiibiyetle zirvedeki iddiasını sürdürdü. B Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY 29 Ekim'e Doğru...Yurtdışında, özellikle uzak coğrafyalarda Türkiye'ye ilişkin ilk tepkiler, arasına kopya kâğıdı konulmuş gibi- dir. Bir kesim "Türkiye" deyince ara vermeden söze de- vam eder: - Geceyansı Ekspresi... Kimilerinin ağzından sadece. "Istambuuul" dökü- lür... Bizim mesleğe yakın kişiler, "Haa Türkiye, ABD'nin arkadaşı..." diye söze girer... M Arkası Sa. 6, Sü.S'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle