05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27 EKİM 1996 PAZAR DEĞİŞEN DÜNYADAN HUSEYIN BAŞ Başkan Chirac işgezisinde K orfezde ve İsraıl-Fılıstın bariş goruşmelerınde va şanan son bunalımlara ve bunalım sonrası ortava çı- kan duruma bakıldıgında Ortadoeu dataşlann kola\ kolav venne oturmavacagı ınlaşilıvor Her an patlama\a hazırgorunen bolgede atlatıl digı sanılanherkrız tıpkı Kuzev Irak tava şanan olavlarda oldugu gıbı ışlen daha da Kinden çıkılmaz hale getırmekten ote ışe \aramı\or Bırazdabu vuzden Amenka nın bolgede •muttefikJennı' de ardından suruk leverek surdurdugu 'guc. polıtıkasından' vaz- geçmedıkçe sorunun vtnıvuzvılataşınaea- ğını sovlemek kehanet savılmamalıdır Amenka nın Sovvetler Bırlıgı vesosva İKt blokun çokuşunden bu % ana Ortadogu da ve dunvanın veşıtlı bolgelennde kararlı bır bıçımde surdurdugu başına buv ruk 'guç po- litıkası". şimdıve degın bu polıtıkava sorun (.ıkarmadan destek \eren 'müttefıklennın' bıle artık ıv ıce tanını sıkmav a başlamiş go runmektedır Avrupa nın ABD nın teronst olarak gordugu Iran a tıpkı Saddam gıbı 'ambargo'uvgulanması ısteğıne kuşkusuz sozu edılen ulkev le onemlı ekonomık ılışkı- iennedenıvle dırenmesı VVashıngton laAv- rupa Bırlıgı arasındakı ortulu surtuşmev ı su ustune çıkarmıştır ABD'ye tepki lsraıl-Fılistın arasinda.suren banş goruş- melennı çıkmaza sokmak ıçın sağcı Lıkud vonetımınıngınştıgıunlu'tünerkışkırtma sinın ardından tarafları \Aashıngtonda bır arava getıren toplantıda Avrupa nın bıle ıs te\e dışlanmasi ıse bardagı taşıran son dam- laolmuş ozellıklede Fransa nın buvuk tep- kisine \ol açmiştır Cumhurbaşkanı Jacques Chırac'ın Fılıs- tın Surıve Israıl Lrdun Lubnan\eMısır ı kapsayan \e zaman zaman 'sorunlu' geçen gezısını bu bağiamda degerlendırmek ge rekmektedır Başkan Chirac \e en azından bır bolumuvle Avrupa Sovvetler ın çoku- şunden bu vana salt Latm Amenka \ı de- gıl hemen dunyanın tumunu "arka bahçesf olarak gormeve başlavan ve polıtıkalarını bu venı \en uzerıne temellendıren Aınen ka va artık açıkça *>eter" demek noktasina gelmıştır Fransız Cumhurbdşkanı nıngezı- sı suresınce tepkısını sozunu esırgemeden en sert bıçımde ortava kovması ve VVashıng ton aaçıkcephealması ingıltereve Alman ya nın bu konuda pek gonullu olmamaJan- na karşın genelde Avrupa Bıılıgı nın tep kısını dıle getırmektedır Fransiz Cumhur- başkanı Lıkud lıden Netamahu'nun barış sureunı savsaklavan ve statukovu bellı ol çulerde korumava vonelık tutumuna açıkça karşı çıkarken Fılıstın vc Surıve nın ıstek- lerınde haklı olduöunu sozu dolaştırmadan ortava kovmuştur Kudus tekı Saınt-Anne Kılısesi nı zıvaretı sırasında lsraıllı koru- malann kaba ve abartılı gavretlen karşisın da ofkelenen ve ofkesını "Bu tutum çok şe- vı açıklıvor' dıverek dıle getıren başkan bu- nunli Lıkud vonetımının banş anlaştnala nnın veubelerını verıne getınnekte dırenen tutumunu en sert bıçımde eleştırmı^tır Suriye ile sarmaş dolaş Başkan ( hırac ın bu gezisinde bazı ı,e- lışık duruınlar gıderek 1,1 tte standartlar da gozlenmemış degıldır Orne*ın bır vanda ulkesının de korstka sorunu ıle teronzm be- lasıs la v uz vuzeolmasına karşin Lubnan dd ve Turkıvede terorıst faılıvetler vuruten odakları banndırdıgını sdgır sultanın bıle duvduğu Surıve ıle sarmaş dolaş olması va- dırganması gereken bırtutumdur Ku^kusuz bu tutunuı salt Fransa nın bu ulkedekı bır turlu odenmeven •alacaklannın' tahsılı ıle açıklamak zor \ma Fransa ve Avrupa ne denlı muttefıklerı olsalar da Amerıka nın Ortadogu dakı çıkarlan ıgn bu bolgede Irak Surıve Iran Fılıstın ve Arapşevhlıklen da- hıl bolge ulkelenvle olan vaşamsal onem dekı ekonomık çıkarlannı tehlıkeve atmava nıvetlı degıldır Bu Fılıstın banş surecı ıçın degeçerlıdır Ozerkbolgelerdevaşamsava- şı veren Fılıstın halkına vuzde 80 oranında maddı destek saglavan \\ rupa av nı zaman- da bu ozellığıvle de banş surecının vazge- vılmez 'taraflanndan' bın olduğugoruşun- dedır Bolgede ınsan hakları ve demokrası gıbı Avrupa nın savunucusu oldugu evTen- seldegerlen avaklaraltınaalan kımı despot ulkelerle ekonomık ılışkılenn surdurulmesı ıse artık dert degıldır Despotluk sozu edı len ulkelenn orf ve adetlerı arasindadır Bu ulkelerın despotlukları bıle bu ulkelerle ekonomık ılışkılenn surdurulmesıne engel deöıldır FransızCumhurbaşkanı nındabe- nımsedıgı veılanettıgı venıetıknevazık kı budur Fransa ve Avrupa VVashıngton arag men Ortadogu da varlığını davatmak kara nnda goruluvor Sonuçlarının t,ok vakında onava çıkacağını ve Ortadogu da banşı ve venı dengelerı etkıleveı.eSını şimdıden sov- lemek mumkundur W<MStteetikreûere karşısavaşıyorl"W^^ unva ekonomisinde surmekte olan m • deöışımlen ıkı temel eûılıın belırlıvor m M Spekulatıt sermavenın patlaması \e JL^r emeğın guvensizlıgının vukselmesi Fınansal spekulasvonun ıvme kazanması gerçekten de sanavıdekı bırleşmelerın (fusıon) sa\ılarımn artması ve ıstıhdam arzını degıştıren borsa patlamalanvla ortava çıkıvor lstıkrarlı \e gorelı olarak ıvı para getıren 'ışlenn' vennı îstıkrarsız ve genellıkle duşıık uıretlı "ışler'alıvor 1969 ve 1994 vılları arasındage>,ıcı ışlerde ve vanm gun çalışmak durumunda kalan emekçılerın savılan ABDde çalışan nufusun vuzde ösından vuzde 12 sine ulaşnııştır Duşuk ucret alan ışçılenn (vıllık 15 bın dolar) savılan ıse vuzde 8 4 ten vuzde 2i 2 ve vukselerek uçe katlanmıştır (, alışan voksulların (uorkmg poor) ve ışsizlenn savısı toplam olarak vuzde 22 9dan vuzde ^8 e tırlamiştır Amerıkan aktıf ııutusunun uı,te bırınden daha tazlasının voksulluk ıçınde vaşaması buvuk çogunluğu ıle sosval vardımlara ba|lı bulunmalarından değıl ucretlenn duşuklugunden kavnaklanmaktadır 6() lı vıllann sonundan ıtıbaren kullanılabılır sermavenın sınaı bırleşmelere (fusıon) ve vabantı ulkelere dogrudan vatırımlara avnlmasi duşuk ucretlı iş savısının artmasina vol açmiştır \ma ucretlılerın bu tur ucret koşiıllarına -çogunta havatia kalmak ıçın gerekenın ve kımı ulkelenn sosval vardım olarak verdıklerının de altında- bovun egmelerı ıçın salt işsızlık tehdıdı ıle vetınılmıvordu Patronlar ve işbırlıkçılen zorlavıcı ve sivdsal onlenılere de başv urmaktan gerı kalmıvorlardı Kongrede buvuk bırçogunlukla ovlanan ve 1996 Agustosu nda Başkan BıIlClınton tarafından ımzalanaıı bır sosval vardımla ılgılı 'reformlann' 'temeldekı' mlamı buv du Soz konusu olan ı^sızlerı ve kamu vardımından sararlananlann ınanılnıaz olçude duşuk olmalan nedenıv le daha onee reddettıklen ucretlen kabul etme>e zorlanm ısından başka bır şev değıldı Akılh seçim' Sıradan uvuşturucu kaçakçılanna venlen hapıs cezalannın buvuk olı,ude arrtırılmasi da hemen avnı amata >onelık gorunu\ordu Satıcının saatte 15 dolar kazanmasına karşılık 1991 den bu vana değişmeven asgarı saat ucretı 4 2^ dolar olarak kaldıgı surece "akıllı seçim' hemen vapılıvordu Ama dev iet 5 gram 'crack' (bır tur uvuşturucu) taşıvan herkesı otomatık bır bıçımde beş v ıl hapse mahkum etmev ı yasallaştırırken 'seçme' verılennı butunuvle degiştırerek ınsanlan 'm ucretlı*,ama vasadışı ışlerden duşuk ucretlı sanavı ışıne voneltmıştır 80 lı >ılların sonundan bu vana duşuk utretlı ışçılenn savılanndakı artışla bırleşme ve venı edınımlerın malıvetı -savı dışında- bırbınnı tutmaktadır Bır 'pazar' uzmanına gore dunva olçegındekı alışvenş ışlemlennın degen 80 lı vıllann basinda 20 ıla 40 mılvar dolar duzevındevdı O\sabugunbu 400 ve 800 mılvon dolar arasında sevretmektedır Bu atılım çok ^avıda büvuk şırketın bırleşme ve edınımlennı venı spekulatıf patlamalardan oturu degen artan hısselerını dev retmelenvle ızah edılmektedır O gun buaun IBM Johnson and lohnson gıbı aüçlu şırketler sozu edılen bırleşme humması ıçınde ver almaktadır Budakuşkusuz vıne ıstıhdamla ılgıhdır Onemlı savıda ı^çı çalı^tıran bu şırketler "venıden vapılanmava" (restructuratıon) gınştıklerınde bu>uk sav ıda îşçisinı kapının onune kovmaktadır Birleşmeler çoğaldı 1995 te bırleşme ıle ışten çıkarmalar arasındakı ılışkı açık bır bıçımde ortava ıjkacaktı Bovleceson dort avlık donemde 108 bın ışten çıkannanın 19 bın 67"1 si (vuzde 18) şirketlerın bırleşmesı sonucu olarak gerçekleşmıştır Gen,ı ışten çıkarılan ucretlıler bu>uk çogunluğu ıle venı ışler bulmamış degıllerdır Ama bu daha duşuk ucretlı va da tam gun olmavan veva hızmet sektorundekı ışler olmuştur Sozu edılen şırketler bununla voksiıl ucretlılenn (vvorkıng poor) sav ılanndakı artışa katkıda bulunmuşlardır Bırkaç vılonce ış dun>ası uzmanlanndan bın şırketler arası bırleşmelerden ka>naklanan borçları ıle du^uk ucretlı geçıcı ışlerdekı artış arasındakı ılışkının altını çızmıştı Bırle§meler venı edınımler sanayıdekı voğun hısse alımları son gunlerde ustel bır bıçımde artmıştır Butun bunlar emek pazarını derınlemesıne etkılemıştır Bovlece borçlanmalardakı artışlar Çağdaş bir ekonomi dersi Serge Halimi AT ve T'nın 40 bın çalışamnın telefonla ışıne son verdığı gün, Nevvsvveek dergısmm tüm abo- nefen kapakta "Neşelen \meri- ka! Sandığmdan çokdaha i>i du- nımdasın" >ozısmın yer aldığı sayısıvla karşılaşmışlardı France Telecom un, şırket re- kabete teslım edıldığınde neler olabıleceğını haber veren Bırle- şık Devletler'ın endustrı tarıhı- nm en buyuk "yeniden yapılan- ması1 " AmeTjkan telefon devının ust üste ıkı yıl suren rekor kâny- la hemen aynı zamana rastla- maktadır (1994'ten bu yana 9 rruly ar dolardan daha fazla kâr) Pekı ama N ıppon Telegraphe \ e Telephone nun (NTT) şımdıden açıkladığı (dort >ıl ıçınde 195 bın çahşandan 45 bınınm ışıne son verılecek) turde bır ışten çıkarma saMirganlığına neden başvurul- maktadır9 AT \e T'nın Başkanı Robert Allen, açıklıyor "Eğer hisse sahiplerimiz. müşterileri- miz. bu 40 bın kışının gırmesin- den sonra kalan çalışanlanmız içın ıvı bir şe> olmasavdı. bu yoia asla başvurmazdık." Oncelıklenn açıklanan sırala- ması, en azından "açık''olmanın dunıstluğunutaşıyor Gerçekten de eskıden AT v e T de çahşmak- ta olan bu ınsanlann çoğunun (1984 *te 372 bın. "venıden yapı- lanmadarT sonra, 277 bın) hıs- se sahıplennm gonlunu hoş tuta- bılmek ıçın, kapı dışan edılmesı gerekıvordu CBS Nevvi gazetecılennden Raj Brady, olayı bırkaç sozcuk- le açıklamışlardır "V\all Street, kendı dışuıda oimak koşulu ıle ış- ten çıkarmalara bayilır!" Şırket yonetıcılennın tekendışesı hısse sahıplennı memnun etmektır Kâroranını yükseltmek mı gere- kıyor 0 Bu konuda en güvenılır araç nedır7 Bınlerce ışı ortadan kaldırmak1 Iştebırkaç ornek Ya- pışkan kâğıtlar ureten 3M 5 bın çdlışanını ışten çıkaracağını açıkladığında bu hısse senetlen- nın karlannın 2 62 dolar artma- sına yol açmıştır Bu ıse şırketın değennı bır anda 1 mılyar dolar dahayukseltmeveyetmıştır Bor- sadakı bu kazancın bedelını kım ödemektedır' Iş bulrna ajansla- nndan herhangı bınne gıdın. s>o- runuzuvanıtlayacaklardır Ame- nkalı patronlar 1995 K.asımı nda 41 bın çalışanı ışten çıkaracakla- nnı açıklamışlardı AT \e T \e gelınce buyuk ^azla vağları atma" açıklama- sıyla şırketın hısselen tav an yap- tı ve şırketın degen kırk sekız sa- atte 6 mılyar dolar yukseldı Iş- ten çıkarma karan veren yonetı- cıler ıse opsıvonla hısse senedı alım Mstemıyle (stock optıon) boriadakı) üicselmeden paylan- nı fazlasıy la aldılar (Manıere de voir31) şırketlenn kullanılabılır gelırlennı etkılemekte ve vonetıcılerını manevra marjlannın sınırlanması tehlıkesıvle karşı karşıva bırakmaktadır Fınans alanında daha ÛO. ozgur olan vonetıcıler gınşımlerını başka vonlere çevırmek egılımıne kapılmaktadırlar Coğunlukla da kendı ınsan kavnaklarına Spekulatıf sermave ıle emek pazarı arasındakı ılışkı hakkında oldukça avrıntılı fıkır sahıbı olmak ıçın 'manevra marjı ortmecesım',operasvon dılıne (tam gun ve vuksek ucretlı istıhdamın geçıcı ve duşuk ucretlı ışe donuşturulmesOçevınnek veterlıdır Bırleşmeler ıtusıon) genellıkle şirketlerın bankalara borçlanmasına vol açmaktadır Bu vuzden de bankalar şırketlen emek nıalıvetlerını duşurmeve zorlamaktadır Tıpık bır ornek olarak 30 fs.asım 199S te Fruıt of The Loom un 3 bın 200 ışçısını ışten çıkarması gostenlebılır Fruıt of The Loom un venı patronu Farley, satın aldıgı bu şırkete ve daha başka başka şırketlere olan bon, senetlerını odevebılmek ıçın venı sahıp oldugu şırketın 'kânnı' arttırmak ıhtıvacıvla bu vola başvurmuştur Kamuoyu için oğretici oldu Bır bolumu \pekuldsvondan kavnaklanan borçlanmanın karşılanmaMvla randımanı bır bolumuvle emılen uretken sermave vatınmlarının fınansmanını surdurmek ıstıvorsa emek malıyetını duşurmek voluna başv urnıak zorundadır Bır suredır borsa -.pekulasvonu ıle ı>ı ucretlı ışlerın savısındakı duşûş herkes tarafından gorulmektedır C hemıkal Bank la C hase \1 anhattan Bank 1995 vılında bırleşmelerını aı,ıklamaiannın ardından ucretlılerının (1996 Martı nda gerçekleştı) vuzde I6sını (12 bın kışı)kapı dışan edınce ıkı şırketın borsa değerı vuzde 11 oranında fırladı 1996 Ocak ayında AT ve T rfın 40 bın çalışanını ışten çıkaracagını acıklamasının Amerıkan telekomunıkasvon devının korunu anında ateşlemesı bu ulkenın kamuovu u,ın oğretici oldu Fınansal ekonomi ıle sosval retah arasındakı çelışkılı ılışkıler karşısında endışe duvan çok savıda tnakale vazıldı açıklama vapıldı 1971 ıle 1993 arasında ortaoğretımden dıplomasiz çıkan Amenkalılann jerçek saat ucretı 11 85 dolardan 8 64 dolara gerılemıştır 70 lı vılların başında en çok gelıre sahıp vuzde 5 lık bolumunde ver alan aıleler 9"> lık en duşuk gelıre sahıp aılelerden on kat daha tazla kazanıvorlardı Bugun bu oran 1 e karşı 1 ^ e ulaşmıştır Ingıltere'de ve Isveç gıbı ozellıkle eşıtlıkçı bır ulkede de avnı egılımı gozlemek olasıdır sahıplennın durunıu çok daha \\ açıcıdır Emek maliyeti aşağı cekildi Bunun nedenı salt son derecede kollavıcı duruma gelen vergı sıstemı degıldır Eger sennavenın vergılendırılmesı 19^2 den 1979 a ulaştıgı vuzde 44 3 ortatama duzevınde kalmış olsavdı dev İet 1994 tebundan40 mılvar dolar gelır saglavabılecek ve o vıl butçe açıgının vuzde 25 ını kapatabılecektı Vergı oni.es] randıman oramnın artması da bunda rol ovnamıştır Şırketler bovlece malıyetlennı ozellıkle de emek maiıvetlennı asagı çekmışler ve bovlece de karlarının hatırı savılır bır bıçımde arttıgını gormuşlerdır Istıhdamı ve venılenmevı teşvık etmek verıne fınansal tezgahlar ve emek malıvetlennın duşurulmesı konularında uzman venı bır tıp patroıı ortava vikmıştır Bu vuzden şirketlerın bu tıp vonetıulennın vıllık gelırlerıvle çalışanlannın gelırlerı arasındakı uçurum gıderek derınleşmektedır Ve bu avnı zamanda çok sav ıda emekçının karşı karşıva kaldıgı zorunlulugu da ortava kovmaktadır Sosval guvencelerının ve ucretının sureklı genlemesını bagrına taş ba5arak kabullenmek Manıere de voır 31 (Le Monde Diplomattgue) James Petras ve TuJd Cavaluzzı Bırleşık Amenka, Bınghamton t mvenıtesi Sosyolojı Bolümu araştırmaalan. Trakya'nın elektrik enerji santraHarı 1S1KÇAĞD4Ş - 2 - Sanavıleşme ıle artan elektrik enenisi tuketımı bu vorede uç adet santral ıle karşılanmaktadır Bunlar Am barlı fueloıl Temıık Santralı Ambarlı DogalgazTermık Santralı ve Luleburgaz Hamıtabat Dogalgaz Termık Santralı dır ^lenı bır Dogalgaz Ttrmık Santralı da \1ar- mara Ereglısi nde vapılmaktadır Bu uç santral şu an- da Izmıt ve Bursa voresinın de elektrik gereksinımını kar^ılamaktadır Gerek Trakva gerekse ulkemız genel ınde artan elektnk enerjisi tuketımını artık v ar olan santnllar karşılavanıamaktd ve venı santrallann vapımınızorunlukılmaktadır BunedenleTRT 1 kanalı 08 10 1996 taııhındc. altı ad^t ^antralın ıhalesının açıldıgını belırtnıistır Bu altı saııtralın ıçınde Sılıfke Akkuvu \ukleer Enerji Santralı ıle Setaalan Termık Santraiı da veralıvor ıse gelecekte ulkemızın Akdenız voıe>ıne oldusu aıbı Trakva voresıne de berabennde onemlı sorunlargerırecektır Havava dağılan gaz \e toz bulutlannın akış vonu genelde Karadenızden guneye dogru bazen de Balkanlardan doğuva dogru esen ruzgar nedenıvle Trakva Ovası na oldugu gıbı Istan bul a dogru da olacaktır Bundan ılk etkılenetek alan santral voresindekı sanavı bolgesı ve orman ıle ovanın başlangıç bolgesı olacak ardından ovanın tamamı ve Is- tanbul olacaktır TEM otovolunun Çerkezkov sapagından çikıp Sarav vakınından Bulganstan sinınna kadar gıdılecek olan venı otoban vol vapımı bırkaç vıl sonra tamam- landığında Istanbuldan lstıranca ormanlık alanına buvuk bırrunstık akış sağlavacaktır Şu anda da varolan bu turıstık akış da tennık santral çalışmasi nedenıyle oldukça azalacaktır Çunku Istıranca onnan alanının or tasında kurulacak olan bu santralın gereksınımı ne- denıvle çevrede vapılacak olan komur çıkarma çalışmalanndan dolavı bır orman katlıamı olması kaçınılmazdır Bacalardan çıkat-ak olan toz ve duman da toplumu bualandan sogutacaktır Ikınu olarak da her gun kullanılacak vuzlerce ton komurun kul atıklannın nerede toplanacagı sorunu ortava çıkacaktır bonuç o larak Istanbul buvuk şehnnden sureklı verle^ım vetatıl surelenndegezı amacıv la bu vorevekavan toplumaartık bu alan da kapanataktır Termık santralın bacalannda yuksek malıvetınden dolavı desulfnzasvon arıtma sis temlerı kurulamavacagından hava kırlılıgının varata- cagı sorunlar nedenıv ledoganın tahnbatı ve hilkın ıçıne gırecegı uçurum gelecegın en onemlı sorunu olacaktır Bu arıtma sıstemı kuruKa bıle bu kez santralın komur gereksınımı ormanda buvuk tahrıbata neden olaeaktır Sorunun daha henuz başında oldugumuz şu anda bır onlem alınabılmesı ancak halkın bunun kurulmasına kdişı \ereı.egı bır mucadelc ılt muınkun ol ıbıİLLcktır Ornegın Gokova Termık Santralı nın sorunu ortadadır C umhurbaşkanı Sulev man Demırel, u Goko\a'da termık santral kurulması cınavettır" dıvorsa \vdın İdıre \lahkemesi bu voredekı uç santıalın çalişnıisiııı dur durup suresı dolduktan sonra Bakanlar fCuruIu karan ıle bunlar vıne çalı^tınlıvorsa sessız kalmak demek Trakva ve Istanbul halkının da benzen geleceğe teslım olması demektır 1995 v ılı başında ışletmede olan hıdro- lık santral oranı vuzde 29 sev ıvede ıken fınans sorunu nedenıvle ınşaat halınde bırakılıp vapımı uzayan otuz adet santralın hıdrolık enerjıdekı oranı v uzde 37 dolav ın- dadır LIkemızdekı elektrik enerpsı sıkıntısının çozumu ne termık santraldadır ne de nukleer santralda Çozum gelecekte sureklı artacak olan elektnk ener- jisi tuketımını hıdrolık enerji santralı ıle karşılamaktır Bu kavnak ıle hıçbırdoga kırlenmesı olmayacagı gıbı bu santıallar ıle oluşatak barajlann dogaya olan >u katkısı artai-aktırve Harran Ovası ornegınde gorulduğu gıbı hızlı v e olumlu gelışmeler de berabennde artacaktır Evet bugun ıçın alternatıf tek çozum hıdrolık enerjı santralıdır BITTI ANKARA NOTLARI MUSTAFA EKMEKÇİ Trişin Hangj ; Hayvanlanda Bulunur? Almanya da Karlsruhe den yazan Srtkı Salıh Gor, "Almanya'da Turkıye'de Domuzlar"başlıklı yazım- dan esınlenmış yazlık anılarından soz ettıkten, bır daha goruşemedıgımıze hayıflandıktan sonra şoy- le dıyor " Yukanda sozunu ettıgım yazınızı okuyunca, sı- ze bır anımı anlatmak zonınlugunu duydum ve bu yazıyı yazdım Aslında bu geçen yaz sızınle bulu- şup anımı aktarmak ısterdım Ama, olmadı Bızım yazlıgın sahılınden uç kez sızın sahıle yurudum a- ma, sızı bulamadım 1994 yazında Sayın Suleyman Albay 'lann yazlıgında yıne çok değerlı Sayın Sup- hı Gursoytrak'/a konuşmak, soyleşmek olanagını bulmuş ve degerlı agabeyımızın kışılıgınde tarıhın dennlıklenne dalmak, Osmanlı tarıhını kanştırmak olanagını bulmuştum Ne guzel soyleşı dolu bır yaz gecesıydı o Sıze bır anımı anlatmak ıstıyorum Ben şaırlıge Is- tanbul'da 1955 yılında başladım O zamanlar Istan- bul Unıversıtesı Orman Fakultesı nde okuyordum Zoolojı profesorumuz ıse oldukten sonra Aşıyan 'a gomulen Kurt Kossvvıg ıdı Ben burslu okuyordum ve ayda 125 TL para alıyordum FKB de (Fızık kım- ya, botanık) bolumunde tıplılarla, eczacılarla, kım- ya okuyanlarla vb bırJıkte okuyorduk Butun ders- lenmı geçmış, ama zoolojıden kalmıştım O zaman- lar, donem yıtıren oğrencılerın bursları kesılırdı Be- nım de bursum, doğal olarak kesılmıştı Ablamla enıştemın yanında, Kadıkoy de (o zamankı adı Bok- ludere olan şımdı Dereağzı denılen yerde) enışte- mın kıraladığı evde kalıyordum Dunya sankı başı- ma yıkılmıştı Ataturk'un Turkıye ye çağırdığı, Hıt- lerNazızmındenkaçandegerlıProf KurtKosvvıg'e gıderek, durumumu bır araştırayım dıye duşun- dum Ve Suleymanıye'dekı Botanık Enstıtusu'nun ıçındekı Zoolojı Fakultesı ne gıttım Uzun bekle- melerden sonra, Hoca 'ya ulaşabıldım Hoca çok ın-,' sancıl, guleryuzlu, çok lyı bır ınsandı Bursu kesı-' len ve sayıları beşe ulaşan bız unıversıtelılen dınle- dı ve şoyle dedı -Sızlersınemayagıdersınız derslerınızetamça-; lışmaz ve sonunda bana gelırsınız ha' | Bunu bıraz kırık bır Turkçeyle soyledı O zaman-' larHoca henuz Turkçeyı tam konuşamıyordu Do- ğal olarak bızler buna karşı goruşlenmızı soyledık Hoca bızı yenı bır sınava aldı O sınavı ben kazan- dım ve donem yıtırmem olmadı Kurt Koswıg bınncı sınavda bıze 9 test sorusu yo- neltmıştı O sorulardan bın şuydu Trışın denen bagırsak parazıtı şu hayvanlarda bulunur 1-Domuz 2-Sıgır 3 Koyun 4-Fare Ben duşundum, taşındım bu bagırsak parazıtı- nın ılk uç hayvanda bulunabıleceğını, ama farede bulunmayacagını karara bağlayıp ılk uç soruyu, • 'evet'/e, son soruyu hayır la yanıtladım Megerse, farede de tnşın olurmuş Bu nedenle bu sorunun yanıtı verılmemış kabul edılmıştı Derken,aradanyıllargeçtı Fakulteyı bıtırdım Al-' manya ya geldım 1989 yılının yazında, Ankara 'da Remzı Inanç ın, sızın de bılecegınız kıtabevınde, o unutulmaz ınsan, saygılı bılgı kupu Turan Dur- sun'a rastladım Ona bu olayı anlattım Şaşırdı, bu- nu çok ılgınç buldu O degerlı bılım adamı ıle boy- lece kısa da olsa, ıkı saatlık bır soyleşımız olmuş ol- du Şunu demek ıstıyorum Demek kı, tnşının taşıyı- cısı yalnızca domuz degılmış Sıze 6 şıır kıtabım olan Kehrıbar ve Tugra dan bır adet gondermıştım Elınıze ulaştı mı acaba 9 Okudunuz mu? Belkı Almanya 'da, belkı yazlıgımızda kısa zaman- da buluşmak umudu ıle Saygılar sunarım efen- dım " BULMACA SF 4 \ 1 2 3SOLDANSAĞA 1/ Dırekler uzen- ne yuksekte ku rulmuş zahıre am- barı Çıkar yol çare 2/ Pırınç ve 3 şekerkamışından elde edılen bır tur rakı Alev yalım 3/ Bır tur ınce ıpeklı kumaş En- der seyrek 4/ Bır pamuk cınsı Herhangı bır top- 8 lulugu oluşturan g bırev lerden her bı rı 5/ Radvo dalgalarımn vankısını alarak cısımlenn vennı ve uzaklıgını sapta vanavgıt 6/Menfaat kar Edebıvatta etkıyı çogalt- 3 mak ıçın bır şevın tersmı 4 sovleverek edılen alav 7/ Bır gosterme sıfatı Eti- yopva nın gunevdoğusun- " da bır bolge 8/ Maden eş- 7 vavavurulanbırcınsula 8 Radvoaktıfcısımlenn vav „ dıgı uç ışından bın 9/ Be- dene egemen olma voluvla ruhsal vaşama eı.emen olunabı- leceeıne ınanan Hınt çılecılığı Kuran da bır sure \ UKARIDAN \ŞAĞIV \: 1/Tıcan deger taşı>an vaprak tütunlenn duşük kalıtelı ola- nı Gazıantep voresıne ozgu bır halk o>unu 2/Bır tarım aracı Japonlara ozgü bır halk ovunu VÇok ığnelı olta Gümuşun sımgesı 4/ Bılgıçlık taslavan kımse Ince dan- tel 5/\oltaıre'ın bır ovkusu 6/ Osmanlı dev letının Kuzey Afhkadakı son topraklarını da vıtırdıgı antlaşmanın adı -- Sevdası Recaızade MahmutEkrem ınromanı 7/Es- kıdıldetuv kıl Kurbagagıllerden vucutları uzunca avak- ları kısa ve kuyruklan ınce olan çogunlukla suda ya^avan ha>T.an 8/ Kalabalık Demzcılıkte temız, duzgun derlı toplu'anlamındakuHanılansozcuk 9/lncetalaş Gozuka- palı ınanılan duşunce dogma ILA.N T.Ç. EYÜP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESI'NDEN DosvaNo 1995 735 Davacılar Saadet Akbulut, Hıkmet Akbulut A Emel Oygut v ekılı tarafından açılan gaıplık davasının duruşma- sında Evup Duğmecıler Mahallesı Vezırtekke C addesı Yu- suf Efendı Çıftlık Sokak No 21 adresındeoturan Muhıt- tın Mutlu çok seneleronce kavbolduğundan ve kendısın- den bır daha haber dlınamadığından gaıplığıne karar ve- nlmesı îstenılmış olmakla Muhıttın Mutlu yu goren ve tanıvan kişilerın duruşma gunu olan 1> 11 1996 tarıhın- de saat 10 00da mahkememızde hazır bulunarak bıldır melerı ılanolunuı Is 10 1996 Basın 113061
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle