26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27EKM 1996PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Çekiç Güç'iin uçuşü azaltıldı • ANKARA (Cumhırhet) - Türk ve Ameriktn askeri yetkililsi arasında yapılan jörûşmeler sonund Incırlik'te konuşluÇekiç Güç uçaklamın günlük uçuş sayılarınn 42 adedin altına inJirıldiğı bildırild- Türkiye ile ABD artsında Âmerikan uçaklarnın Kuzey Irak üzerindeKİ denetim uçuşları sırasmda taşıyacalJan silahjann savunmaanıaçlı olup olmadığ! konusunda 9 ekimde vaşanan bunalım. 10 gün süreyle Çekiç Giç'ün bölgede . uçuş yap-namasıyla sonuçlan-nıştı. Çekiç Güç'e bağlı Âmerikan uçaklarnın belirli koşullark mısket bombalan taşıdıklan da savlandı. Sri Lanka'da IKDP temsilcisine göre Iran destekli birlikler son 15 gün içinde bölgeye girdi ILIrak'ta 4 bin Bedr askeriLALE SARltBRAHİMOĞLl A.N'KARA- Kuzey Iraktakı Kürtgrupia- nndan Irak Kürdistan Demokratik Partisi flKDP). rakibı CelalTaJabaniliderliğmdeki Kürdistan Yurtsever Birlıği'nin (KYB) Sü- leymanive'yi ele geçirmesıne destek ama- cıyla son 15 gün içinde 4 bin ki^ilik İran des- tekli Bedr birliğinin bölgeye girdiğini açık- ladı. lran"ın Bedrbirlıgıni kullanarak bölge- ye girmesinden kuşkulanan Türkiye. fngil- :ere ve ABD'nin de destegiyle önümüzdeki >alı ya da çarşamba günü Ankara'da IKDP ^e KYB temsilcileri ile yapacağı görüşme- ie. Talabani'yi fran'a olan siyasi ve ekono- nık bağımlılıgından kurtarma planını ele ılacak. Türkiye'nin. Kuzey lrak"ta taratlar »rasında uzlaşı için iran'a arabuluculuk inerdiği yolundaki Tahran çıkışlı haberler se yalanlandı.Kuzey Irakta taraflar arasın- Ja ateşkese karşın yer yer çarpışmalar sürer- Len eylül başında Irak birliklerini Kuzey jrafc'ta denetimi ele geçirmek üzere bölgeye tagıran IKDP'nin Türkıye'deki tetnsilcisi Sefin Dizavi, Iran destekli 4 bin kadar Bedr • İngiltere ve ABD'nin de destegiyle önümuzdeki salı ya da çarşamba günü Ankara'da IKDP ve KYB temsilcileri ile yapacağı göruşmede, Talabani'yi İran'a olan siyasi ve ekonomik bağımlılığından kurtarma planı ele alınacak. birliğinin son 15 gün içinde KYB'ye destek için Kuzey Irakagirdiğinedairellerindeso- mut belgelerolduğunu bildirdi. Dizayi. Irak birliklerinin Kuzey Irak'ta olup olmadığım tespit edebilen Incirlik'te konuşlu Çekiç Güçe bağlı erken uyarı Avvacs uçaklannın İran muhafız ordularının denetimi altında bulunan Irak'a muhalif Bedr birliklerinin bölgeye geldiğinı saptayamamalarının dü- şündürücü olduğuna dikkat çekti. Irak birliklerinin dcstegi sayesinde IKDP'nin eylül ayında Kuzey Irak'ta dene- timi ele geçirmesi ile dengelerin tek grup üzerinde toplanmasından rahatsız olan baş- ta ABD'nin. tran destekli Talabani liderlığin- deki KYB'nin Süleymanıye ve diğer bazı merkezleri ele geçirerek dengeleri eşitleme- sine göz yumduğuna dikkat çekiliyor. IKDP Temsilcisi Sefin Dizayi, eylül ayı başlannda Irak birliklerinin destegiyle böl- gede denetimi ele geçirdikleri sırada İran'a kaçan 2 bin kadar peşmergenin sılahlanna el kondugunu da anımsartı. Dizayi. silahsız ka- lan KYB'nin irandan aldığı askeri \e nıal- zemedesteğiyleSüleymanive'yıelegeçirdı- ğine dikkat çekti.Dizavi. KYB ile bırlikte peşmerge kılığında çarpışan İran destekli 2 bin kişilik Bedr birliğinin Süleymanıyenın KYB tarafından ele geçırildıği bu ay ortala- rında şehrin güneyindeki Derbendikan'a, ka- ian 2 bin kişilik birliğin de Sûİeymaniye'nin kuzeyındekı Kala Diza'ya girdiğini söyledı. ABD Dışışleri Bakan Yardımcısı Robert Pdletreau başkanlığındaTürkiye ve İngilte- re'ningözetiminde önümuzdeki hafta Anka- ra'da IİCDP ve KYB üst düzey yetkililen ile yapıfacak göruşmede, ateş kesin koşullan ve kalıcı banşın sağlanması yollan aranacak. Türkiye gözlemci sıfatıyla katılmakla bera- bervanı başındaki Kuzey Irak'ta banşın sağ- lanması için aktif rol oynuyor ve bu neden- le geçmişte VVashington ya da Londra'da ya- pılan uzlaşma görüşmelerin zeminini Anİca- ra'ya kaydırdı. Türkiye böylece Kürt grup- lan ile Bağdat'ta diyalog isteyen Irak'ın da tepkisini azaltmayı amaçlıyor. Başta Türkiye olmak üzere ABD ve tngil- tere Ankara'daki görüşmelerde şu noktalar üzerinde duracaklar: - PKK'nin Kuzey Irak'ı Türkiye'ye sız- mak için bir sıçrama tahtası olarak kullan- masının önlenmesi yolunda etkin önlemler alınması. - Türkmenler'in geçici olarak oluşturula- cak Kuzey Irak'taki yerel yönetim içinde di- ğer gruplarla birlikte eşit ortak olarak yer al- malan. - Talabani lideriigindeki KYB'nin İran'a olan ekonomik ve siyasi bağımlılığından kur- tanlması için bölgev e ekonomik alr> apı prog- raınlan görüriilmesi. Habursınır kapısından IKDP'nin elde ettiği geliıierin KYB Ueortak- laşapaylaşılması. çatışma • COLOMBO(AA)- Sri Lanka'da ülkenin doğusundiki Trincomaee lımanı açıklannda deniz kuvvetlenne aıt bir hücumboü bir intihar teknesi ileçarpan Tamiller ' askerin ölümüne neden oldu. Çeçenistan'a Rus heyeti • MOSKOVA(AA)- Rusya Gmenlik Konseyı Sekreteri Ivan Ribkin'ın pazartesi günü Çeçenistan'a gideceği bildirildi. Ribkin'ın, Çeçenistan Başbakanı Aslan Mashadov ile görüşeceğini duyurdu. Çeçenistan Enfbrmasyon Bakanı Movladi Ûdugov. Moskova'nın bin ordu biri ise içişien Bakanlıgı'na bağlı olmak üzere iki tugayı Çeçenistan da tutma pianlan yaptığını söyledi. Kopsika'da saldırı • PORTO-V ECHIO (AA) - Korsıka adasına daha fazla özerklik verilmesi içın nıücadele eden aşın miliıyetçi militanlar, adadaki bir polis karakoluna roket artılar. Adanın güneyindeki Porto- Vecchio kenti polis yetkililen. roketin iki polis memurunun bulunduğu karakola isabetettiğini. ancak saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığım söylediler. "Geçici yönetim' tartışılıyor K.Irak için sıkı pazarlık rUATKOZLUKLU UASH1NGTON - Irak K.ürdistan Demokratik Par- tisi (IKDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) adasında Dublin Banş gö- rjşmelerinr yeniden can- landırmak güven tesis et- mek ve anlaşmanın bağla- yıcılığını denetleyecek me- kanizmalan sağlamak yo- luyla Kürt sorunıınu "yeni- den tekeli altında tutabil- rae" mücadelesi \eren Clinton yönetimi. Bağdat ile Tahran'ı "tümüyledev- reden çıkarmanın" yollan- m anyor. Yönetim çevrelerı ve dıplomatik kaynaklar, Kür- distan Demokratik Partisi (IKDP) lideri Mesut Bar- zani ve Kürdistan Yurtse- verler Birliği (KYB) lideri Celal Talabani'yi. araları- na Türkmenlerini de alarak "geçici yönetim" modeli üerinde "uzlaştırmaya ça- lıştıklannı 1 " Türkiye'nin de bu yönde aynı görüşe sahip olduğunu bıldirdiler Adının yazılmasını iste- meyen ABD'li bir kaynak. Cumhuriyet'e yaptığı açı- lamada, "Türkiye bölgede otonomi veya özerklik dive bir adı konmuş ve yönetim olsun istiyor" dedi. Diplomatik birgözlemci ise "Şu sırada kalkıpözerk- lik veya bir başka yönetim biçiminden söz edilmesi Türkiye'de bugiin hiçbir yönetimin hareı değil. Or- taklık altüst olur. Erbakan çıkjp özerklik olsunderseiç siyasidengeler açısından so- nu olur" diye konuştu. Kısa vadeli hedefin, Tür- kiye'nin katkısıyla gerçek- leştirilen ABD arabulucu- luğundaki "ateşkesin" sü- rekliliğini sağlamak oldu- ğunu ve şimdilik agırlıklı olarak bunun üzerinde du- rulduğunu vurgulayan aynı yetkili. özetle şunlan dedi "Kürt grupları ekono- mik >ardım istediklerini dj- le getirdiler. Kuzey Irak'ın Habur Uzerinden sağlanan geliri için büyük kavga var. Bunu sona vermesi ve eşit paylaşımh bir düzenlemeye gidilmesi gerekiyor." ABD. Kuzey Irak'a ba- ğımsızlık verilmesine kar- !>ı olduğunu defalarca dile getirdi. Görüşmelerde. Ku- zey Irak'taki halk için en iyi geleceğin. bugünkü sınırlar korunarak. birleşik ve öz- gür bir Irak'ta bulunduğu- nun altı çiziliyor. Kuzey Irak'ta "kahcı bir banş" sağlayarak. KDP ve KYByı "kendi insivatifln- de" bir paket üzerinde uz- laştırmaya çalışan ABD'nin. Bağdat ile Tah- ran'ı "tümüyledevredençı- karma" mücadelesinde karşı karşıya bulunduğu "en önemli sorunu" ise gözlemcilerce şu cümleyle özetleni>or: "ABD {jeçmişte Kürt ü- derlere verdiği sozleri tut- nıadığı için taraflar üzerin- de etkili \e ciddi bir rol o>- navamıvor." Kabil'in kuzey indeki halk, şiddetlenen çatışmalann ortasında kaldı. Dostumjetleri Taleban'ı vurdu Dış Haberler Servisi - Afganistan'daki eski hükümet birlikleri ile askeri ittifak yapan Özbck General Raşid Dostum'un jetleri dün başkent Kabil'in kuzeydogu- sundaki Taleban mevzilerini iki kez bom- baladı. Bu arada, Kâbil havaalanının da dün Dostum güçlerine bağlı olduğu tahmin edilen bir savas. uçağı tarafından bonıba- landığı, saldın sırasında iki kişinin yara- landığı bildirildi. Görgü tanıklan, savaş uçağının havaalanına 4 bomba bıraktığı- nı veıssız bir bölgeye düşen bombalardan ikisinin patlamadığını belirtirken. diğer iki bombanın hasara yol açıp açmadığı konusunda bilgi verilmedi. Hava akınlannın Taleban'ın ülkenin ba- tısında Dostum'un birliklerine karşı yeni bir cephe açtığını açıklamasının ardından geldi. Köktendinci Taleban örgütünün de- netimındeki Radyo Şeriat, taleban milis- Ierinin önceki gün batıdaki Baghis kasa- basını Dostum güçlerinin elinden aldığını bildirmişti. Zaire'den büyük kaçış Dış Haberler Servisi - Za- ire'de Tutsı Banyamulenge gerillalan ile askerler arasın- da iki gündür süren ve ülke- yi kan gölüne çeviren şiddet- li çatışmalann ardından Uvi- ra ve Rutshuru kentlerinin Tutsilerin eline geçtiği bildi- rildi. çatışmalardan 300 bin sıvılın kaçmaya çalıştıgı bil- dirilirken. bölgedeki yaban- cı yardım görev lileri de ülke- yi terk etmeye hazırlanıyor. Zaire hükümeti ise, üikenin doğusu ve kuzeyinde olağa- nüstü durum ilan etti. Hükümet sözcüsü, Ruan- da ve Burundi'nin silahlı sal- dınsına uğrayan ülke toprak- lannda olağanüstü durum ilanına karar verildiğini ve bunun ülke güvenliği ve bü- tünlüğünün sağlanmasına yönelik olduğu bildirildi. Rutshuru'nun düşmesiy- le, 10 km. uzaklıktaki Goma kentindeki kamplarda yaşa- yan 700 bin Hutu mültecinin çatışmalardan kaçmak için kampı terk etmesi bekleni- yor. Uvira ve Bukavu bölge- lerindeki ve ülkenin ikinci büyük kampı Kibumba'daki yaklaşık 300 bin Hutu'nun da kamplanndan ayniarak çatışmalardan kaçmaya baş- ladığı bildirildi. Bukavu kentinin güneyinde de dün sabah havan topu patlamala- n duyulduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler Dürt- ya Gıda Programı (WFP)'nin Nairobi'deki söz- cüsü, Birleşmiş Milletler'in güvenlik kaygısıyla, yardım görevlilerinin Bukavu kasa- basını boşaltmalannı istedi- ğini bildirdi. BAŞSAĞLIĞI Oda"mızın kent ve çevre sorunlan üzerine yaptığı çalışmalara bilgi birikimi, duyarlıhğı ve demokrat kişiliğiyle çok değerli katkılarda bulunan. gerçek bir Istanbul ve demokrasi sevdalısı çalışkan çevre gönüllüsü S. BILTİN TOKER'İ yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm dostlanna ve değerli ailesine başsağlığı diliyoruz. TB.VDI MtVL4RL4R ODASI tSTANBLL B Ö t KKENT ŞUBESİ VEFAT İLHAN BAŞBUĞOĞLU'nu kavbettık. Senınle yaşamak çok güzeldi. Cenazesi 28.10.1996 Pazartesi günü Hacıbayram Camıi'nde kıhnacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarhğı'nda toprağa verilecektir. AtLESİ IÜ evrensel kültür merkezi MüzîK. ATÖLYESI TÜRKÎYE'}? YESÎBÎR KORO GEREKİYOR Ve biz: bugünün müzik ortamını zenginleştirecek. yeni, çağdaş bir koro oiuşturmak istiyoruz. Sınavla seçilecek koro elemanları, Hüseyin Tutkun yönetiminde yetişecektir. Ve '"Atölye" çalışmasının bir parçası olarak, Gürtunç Karataş ın yönettiği GlTAR ile Naci Düzel'm yönettiği BAĞLAMA kurslarının yeni dönem kayıtlan başiamıştır. Başvurular saat 10.00 ile 19.30 arasında yapıkcaknr. Adres: İstiklal Cad. Aznavur Psj. (212/6) Galatasaray - Istanbul Tel: 24} 08 03 - 243 08 06 Faks: 251 13 65 Çocuklara saygı duyan. onları kendilerine ve çevrelerine yararlı yetiştiren hilinçli ana okullannı tercih edin. ÖZEL DALYAN ANA OKULU 348 26 39 GAZİANTEP ÜNhTRSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz merkez ve taşra teşkilatına 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu huküm- lerine göre aşagıda derece ve sayılan belinilen kadrolara sınavla açıktan atama sureriyle eleman alınacaktır. A- GENEL SARTLAR - Adaylann 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun ilgili maddelerindeki şartlan ta- şımalan eerekmektedir. B-ÖZELŞARTLAR - Adaylann herhangı bir kuruma karşı mecburi hizmetle yükümlü olmamalan. erkek adaylarda askerlik hizınetlerıni yapmış olnıa şartı aranacaktır. - Daha önceki başv urular geçersizdır. - Sınav larda başanlı olanlar gerekırse beceri sınav^na da almacaklardır. - Isteklilerin Üniversitemiz Personel Dairesı Başkaniığf ndan sağlayacaklan Iş Talep Formu ve yeni çekilmiş (2) fotoğraf ile. anılan Daire Başkanhğı'na başvuracaklardır. - Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarıhten itibaren 15 gündür. - Sınav tanhleri başvuru esnasında bildirilecektir. - Adayların şahsen başv urmaları gerekmektedır. Sınıfı l'nvam Adedi Derecesi Adaylarda aranılan nitelikler GİH Memur 13 7. 8. 9.10. 11. 12 Adaylann en az hse mezunu olmalan. (teknik bölümler hanç) daktilo ve>a bilgısayar kullanabilmeleri \een fazla I965do|umlu olmalan şartı aranacaktır. Büro yönetimi. iktısat. ısleîme. halkla ilişbler. kamu yönetımi mezunlan tercih edilecektır. GİH Daktilograf 5 7.8.10.11 Adaylann en az lise mezunu olmalan. (teknik bölümler hanç). daktilo veya bilgısayar kullanabılmelen \e en fazla 1972 doğumlu olmalan şartı aranacaktır. GİH Sekreter 5 5.7.8.10 Adaylann en azlıse mezunu olmalan (teknik bölümler hariç). daktilo ve bilgisayar bilmeleri \e en fazla 1972 doğumlu olmalan şartı aranacaktır. Ingilizce bilenler ve sekreterlik okulu mezunu olanlar tercih sebebidır. SHS Hemşıre 6 5.6.10.11 Adaylann. konusunda eğitım-öğretim yapan hemşırelik j-üksekokulu mezunu olmalan. _YHS Hızmetlı 15 12.13 Adaylarda. ortaokul mezunu veen fazla 1972 doğumlu olmalan şartı aranacaktır. Basın- 113869" TURK KALP VAKFI Tel.: (0.212) 212 07 07 (PBX) 10 Hat Faks: (0212) 212 68 35 Kaniş terrier kırma iki buçuk aylık yavru köpekler se\ gi ve özenle bakılacak ailelere verilecektir. Tel: 418 31 88 BAŞBAKANLIK GÜAIRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümriikler Genel Müdüriüğü İstanbul Gümrükleri Başmüdürü Sa>ı: B.02.1.GÜM.4.06.10. 09.HİK. Konu: 092 10,51970(34 NL 920) 7744 Istanbul 1. Agır Ceza Mahkemesi'nin Esas: 1991 305 Karar: 1993128 sayılı, 29.9.1993 günlü karan uyannca idare- mize 22.56C.0O0 TL. para cezası ödenıeye yükûmlü Mehmet Soy kararda belirtilen adresinde bulunamadığından mez- kûr para çezası tahsil edilemenıektedır. Tebligata esas olacak başka bir adresi bilinmedığınden 7201 sayılı Teblıgat Ka- nunu'nun 28. ve 29. maddelerine göre İLANEN TEBLİGİNE karar verildi. Tebligat yerine kaim olmak üzere teblıg olunur. Basın: 112913 NAKLİYE İLANI SEKA AKDENİZ MÜESSESESİ SİLİFKE/İÇEL Müessesemızden SEKA Izmıt ve Dalaman müesseselerine sevkedilecek 700 ton kır- pıntı kâgıdın şannamesı ve sipariş mektubu esaslan dahılınde; karayolundan taşınması ve teslımi işi, kapalı zarf usulü teklıf almak suretiyle ıhaleye çıkanlmıştır. 1- Bu işe ait şartname: a) SEKA Genel Müdüriüğü Ikmal Dairesı Başkanlığı/İZMİT b) SEKA Dalaman Müessesesi Müdürlüga DALAMAN c) SEKA izmit Mües;>esesi Müdüriüğü lZMlT d) Müessesemız Naklıyat ve Ambarlar Kısım Müdürlüğü'nden ve yukanda bahsedi- len adreslerden temın edilebilir. 2- Bu işin geçici teminatı %5 olup. teklif mektubu ile birlikte verilecektir. 3- Teklif mektupları en geç 17.12.1996 günü saat 11.00'e kadar Müessesemız Haber- leşme Şefliği'ne verilmiş olacaktır. 4- Postada geciken (eklifler dikkate alınmayacaktır. 5- Müessesemiz 2886 Sayılı thale Kanunu'na tabi olmayıp. ihaleyi kısmen veya tama- men yapıp yapmamakta veya diledigine yapmakta serbesttir. İlan olunur. Basın: 113030 POL1TTKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Komşularımız da Dokuluyop Eski Genelkurmay Başkanı ve DYP Kilis Milletve- kili Doğan Güreş, Milliyet gazetesinde Fikret Bila'ya verdiği demeçte, iran'dan, Suriye. Yunanistan ve Er- menistan'a kadar tüm komşulanmızın Türkiye aley- hine çalıştıklannı belirterek "Kuşatma altındayız" di- yor. Ankara'daki evlere şenlik koalisyonla iç ve dış so- runlan daha da ağırlaşan, büyük bir ekonomik krize sürüklenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Türkiye'nin komşu ülkeler tarafından kuşatılmalan doğal. Aslın- da Türkiye'nin etrafında bir süredir var olan çember, işleri yüzlerine gözlerine bulaştıran Refahyol koalis- yonunun iş başına gelmesinden sonra daha da da- raJdı. Ancak Türkiye'yi kuşatan komşulanmızın durumu da hiç parlak değil. Batımızda Yunanistan ekonomik sorunlarla cebel- leşiyor. Enflasyonun % 15 dolayında (Türkiye açısın- dan hiçbir şey değil, ama Avrupa standartlanna gö- re çok yüksek) seyrettiği ülkede kemerleri sıkma po- litikası uygulanıyor. Işsizlik oranı yükseldikçe emekçi sınrfının homurdanması da artıyor. Türkiye ile silah- lanma yanşı ise ülke ekonomisi için çok ağır bir yük oluşturuyor. Güneyde Suriye, savuma harcamalannın ülke eko- nomisini temellerinden sarstığı diğer bir ülke. Özel- likle Israil'de iş başına sağcı Benyamin Netanyahu hükümetinin gelmesi, Suriye'nin askeri harcamalan- nı daha da arttırmasına yot açmış durumda. Şam, si- yasal ve askeri açıdan ise kuzeyde Türkiye ile güney- de Israil arasında sıkışm/ş durumda. ABD'nin terörü destekleyen ülkeler listesinde bulunan Suriye'de ço- ğunluğun Sünni olmasına karşılık Hafız Esad yöne- timi azınlıktaki Alevilerden geliyor. Hafız Esad'ın ikti- dan nefes aldırmayan bir askeri diktaya dayanıyor. Batı'da Ermenistan, Azerbaycan'la savaş ve Tür- kiye'nin uyguladığı ambargo nedeni ile ekonomik açı- dan perişan durumda. Ülkede geçen ay yapılan se- çimlerden sonra büyük protesto gösterileri düzenlen- di. Seçimlerde hile yapıldığını öne süren muhalefet yüz binlerce kişiyi sokaklara döktü. Erivan'ı korumak için başkentte tanklar sevkedildi. Devlet Başkanı Le- von Ter Petrosyan, Türkiye ile ilişkilerini normalleş- tirmek ve ambargodan kurtulmak için çabalıyor. Ama Karabağ sorunu çözümlenmeden buna olanak ol- madığım da biliyor. • • • Ve nihayet, en sorunlu komşulanmızdan biri olan, PKK'ye destek vermesinden yakındığımız Kafkasya ve Orta Afrika'da rekabet ertiğimiz iran. 24 ekim tarihli Intemational Herald Tribune gaze- tesinde Iran'ın durumu hakkında çok ilginç bir yazı vardı. Yazıda, büyük bir sosyal ve ekonomik bunalım için- de olan Iran'ın kendi sınırlan dışındaki gelişmeleri et- kileme olanağını yitirdiği, Tahran rejiminin gerek Af- ganistan gerekse Kuzey Irak'ta temkinli bir politika iz- leyerek olaylara müdahaleden kaçındığı bildiriliyordu. Herald Tribune'e göre halkın huzursuzluğunun hız- la arttıöı Iran'da silahlı kuvvetler de moral bozukluğu içinde. Iran ordusu, silah ve donanım bakımından Irak ordusundan daha güçsüz olduğundan Tahran yöne- timi Saddam Hüseyin'le bir çatışmaya girmekten kaçınıyor. Bu nedenle Kuzey Irak'taki olaylara müda- halesini asgari ölçüde tutuyor. Aynca PKK'ye destek veren Iran'ın kendi Kürt hal- kı ile başı dertte. Herald Tribune, Kürtlerin yaşadığı bölgelerde Devrim Muhafızlan'nın hava karardıktan sonra sokağa çıkamadığını, güvenlik güçlerine silah- lı saldınlann giderek arrtığını bildiriyor. Gözlemcilere göre Iran'ın Kuzey Irak'ta temkinli davranmasının bir nedeni de Tahran'ın Irak'ın parça- lanmasından korkması. Tahran yönetimi bu takdirde sıranın İran'a gelebileceğinden kaygılanıyor. Özetle, Türkiye'yi kuşatıp sıkıştımnaya çalışan kom- şulanmızın durumu bizden çok farklı değil. Ama bize oranla galiba bir avantajlan var. O ülkelerde iktidarda, bizdeki gibi her kanadı ayrı telden çalan Allahlık Hacı-Bacı koalisyonu yok. Cumhurbaşkanüğı seçimleri Bulgaristan'da İçişleri Bakanlığı'nı alarma geçirdi. (Fotoğraf: REUTER) Bulgarlar bugün sandık başına gidiyor Dış Haberler Servisi - Li- beral ekonomi ve demokra- siye geçiş sürecini yaşayan Bulgaristan'da komünizm dönemi sonrasının ikinci cumhurbaşkanı bugün yapı- lacak seçimler sonunda be- lirlenecek. Cumhurbaşkan- Iığı seçimlerinde toplam 13 aday mücadele edecek. Son kamuoyu araştırmalan Bir- leşik Muhalefetin ortak ada- yı Peter Stoyanov'un eski Komünist Parti'nin devamı niteliğindeki Bulgaristan Sosyalist Partisi adayı fvan Marazov karşısında daha şanslı olduğunu ortaya ko- yuyor. Stoyanov. Mara- zov'un yaklaşık 20 puan önünde bulunuyor. Bulga- ristan seçim kanununa göre yann yapılacak seçimlerde eğer hiçbir aday yüzde 50 barajını aşamazsa 3 kasım tarihinde ikinci tura gidile- cek. İkinci turda ilk turda en fazla oyu olan iki aday kar- şı karşıya gelecek. Toplam 6 milyon 746 bin 56 kayıtlı seçmenin bulun- duğu Bulgaristan'da seçime katılım oranının ise yüzde 70 civannda gerçekleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı seçim- leri dolayısıyla Bulgaris- tan'da İçişleri Bakanlığı alarma geçti. Seçimler sıra- sında herhangi birtatsızola- yın yaşanmaması için ülke genelinde geniş güvenlik tedbirleri alındı.Bulgaris- tan'da bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimle- ri için Bulgar pasaportu olan Türkler ile Türkiye'de bulu- nan Bulgarlar'ın. Bulgaris- tan'ın Edirne Başkonsolos- luğu'ndadaov kullanabile- cekleri bildirildi. Başkonsolos Todor Pitov. AA muhabirine yaptığı açıklamada konsolosluktaki oy verme işleminin bugün saat 06.00'da başlayıp saat 19.00'da sona ereceğini söy- ledi. Bulgaristan pasaportu bulunan herkesin oy kulla- nabiieceğini belirten Pitov. bu amaçla konsoloslukta her türlü hazırlıgı yaptıklarını kayderti. Bulgaristan'da önceki yıl yapılan genel seçimler için Edirne Başkonsoloslu- ğu'nda oluşturulan sandıkta 450 kişi oy kullanmıştı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle