28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Î7 EKİM 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 73. yıldönümü için tüm Türkiye seferber oldu Coşkulu hazırlıkHaber Merkezi -2sS Ekım CLmhurı\et Bavramı kutla- malan içın >urdun d«ört bir yaıındakt hazırlıklar sürü- yo:. Curmumetın 73"üncü kuruluş uldönümü cJolası- sıvla yurtıçi \e dışında re.s- mi törenknn yanı sıra si\ il toplum kuruiu^iannca da et- kinlikler düzenlenecefc. Arwara Yaliligi'nirı ger- çekle^tireceği resmi kutla- rna. vann Topraklık -sırîla- rından 21 pare top aiıjıvla başıavacak. 29 Ekım ^abahı Anrtkabir'de Önder Ata- türk"iın kabrinin ziv areîinin ardından. kortej \ürii>üşü fer(,ekleştınlecek. Cunıhur- aşkanı Süle>man Demi- rel'in. TBMMUekutlamala- rı kabul etmesinın ardı ndan. ~*AK\f lören alanında Cunı- 1 hurivet Başramı dolayjsiv la •düzenlenen re.smı tören \a- pılacak. Cumhuri>et Bavra- mı nda. Kara KU\A etlerı fvo- mutalığı. Jandarma Genel Komutanlığı. Ha\a Kuv\et- leri Komutanlığı. Polis Aka- demısi bandolan. Mehteran Bölüğü. Türk Silahlı Kuv- vetleri Armoni Mızikası ve -Binük^ehır Beledive Baş- -kanlıgı Kent Orkestrası ban- Gdolan parklarda halka açık C umhurivet Ba>ramı etkinlikleri içinde ÇVDD Çocuk Kulübü bir şenlik dü/enledi. ı koıiberler \ ereeek. Dünvada süpersonik 7 uçakla gösteri yapan tek gös- teri tiını olan Türk Ha\a Ku\\etleri Akrotim Filosu "Türk YıJdızlan* da gösieri uçuşuyla törene renk kata- cak. Ha\a Kuvvetleri'ne ait uçaklar ise. Hipodrom'da diizenlenecek Cumhurivet Bavramı kutlamalarına da 27adetF-16. 18adetF-4\e bir adet C-135 ile kolunda 3 adet F-16 ile katılacak. Cumhuriyet Okurları (CUMOK).Çankaya ve Ma- mak bclediyeleri ile bazı gö- nüllü kurulu^ların organi- zasyonu> la. vann Sanat Ku- rumu'nd'a •AtatürkCumhu- riyeti' adh bir panel gerçek- ık^raf: KADER TUĞLA) leştirecek. Günseii Özka- ya'nın yöneteceöi panele Halit Çelenk, Niustafa Ga- zalcı. Ali Nejat Ölçen \ e İ(- han Tomanbav katılacak. 29 Ekimcle düzenlenen ••Kadın\eCumhurivet" ko- T ü r k i y e K a m u - S e n , e y l e m s ü r e c i n i b a ş l a t ı y o r 'Erbakan rakam cambazı'A1NKARA (Cumhuri\et Bürosu) - Türkiye Kamu-Sen Genel Ba^kanı ResulAkav Çalı^ma ve Sosyal Gihenlık Bakanı .Necati Çelik'in. "Anayasada grev \e toplusö/leşmc hakkı >oksa bu>asayıTBM.M'>ese\ketmem"di\erek. >en- dikal düzenlemeıım önünü rıkadığını NÖyledi. "Sa\ın Çelik. gerçek bir sendikacı olsa\dı. sen- dikal haklann önünü açacak atıa\asa değişiklik- lerini önle>en bir si>asül parti\ i tercih etnıtvdi" diyen Akay. Ba».bakan Necmerrin Erbakan'ı da "rakam camba/lığı \ aparak kaınuo\ unu aldat- makla" suçladı. Türkiye Kamu-Sen Cenel Ba^karıı Akay. dün düzenledıgi ba_sın toplantısında. memurlann sendikal düzenlenıelerine ılı^kin \a>a ı;alı>ma- lan konu.sundaÇalı^ma veSo>>alGü\enlik Ba- kanı Necati Çelik leyapıian görü;>meden .«. alınamadığını. l2Kasım 19%tarihindenitiba- ren eylem sürecini baslatacaklarını açıkladı. Akay. Çelik"ten.anayasanın 53. maddesındeta- nınan sendikal haklarla ilgili yasa) düzenleme- yi TBMM'ye se\k etmesini i.stediklerını belir- terek ^unları scnledı: "Sa>ı/ı Çelik, ana>asal hakları \ermemek için şo\ peşinde koşmaktadır. Hem gre\ »e toplusöz- leşme hakkı içeren ana>asa değişikliklerine kar- şı RP amansız bir mücadele \ereeek. sonra siz kalkıp. Bu anayasada grc\ \c toplusözleşme hakkı yok. ıcime sindiremiyorum onun ıçin bu yasay ı parlamentoya se\ k etmem' diyeceksiniz. Sa\ın Çelik. trajikomik bir durumdadır."* Aka>. REFAHYOL hükümetinin memıırma- aşlanna e^el-mobil sistemine göre artiş yapıla- cağı v öııünde açıklamasının -kandırma" oldu- ğunadikkatçekerek Başbakan Necmerrin Erba- kan'ı "rakamcambazlığı vaparak kamuoyunu aldatmakla" suçladı. Türkiye Kamu-Sen'ın e\ lem kararları şöyle: -I2Kasım )996Salıgünü821 şubenin bulun- duğu il \e ilçelerden Çelik'eyönelik kitlesel faks eylemi >apılacak. 26 kasını 1996 Salı günü tüm merke/lerde kitlesel basın açıkfaması yapılacak. 5 Aralık 1996 Perşenıbegiinü tüm nıerkezlerde bildiri dağıtılacak. 21 Aralık 1996 ( uıııartesi giinü Çalışma \eSosval Güvenlik Bakanı Neca- ti Çelik. RP Genel Merkezi \e D\ P Genel Mer- ke/i'ne ana> asanın 53. nıaddesinin çiğnenmesi- ni protesto etmek için konfederas) ona bağlı 821 şubenin başl an \e yünetim kurulu üyeleri ile tüm il \e ilçelerden Ankara'ya yürüyüş' yapı- lacak." nulu forumda da CHP Grup Ba^kanvekLİı Oya .Araslı. A\ ukat İlknur Kalan. Şair İJ- ka> Adalı. Spiker JülideGü- lizar. İ Ikün Valım Günay \e Nazmiye Halvaşı konuşa- cak. ÇankayaBelediyeBaş- kanı Doğan Taşdelen. Ma- mak Beledişe Başkanı İs- mail Değerli ile Cumhunyet Okurları (GUMOK) Anka- ra Oluşumu üyeleri, dün Anıtkabir'i ziyaret erti. Çağda^ >aşamı Destekle- me Derneği (ÇYDD) Çocuk Kulübü Kocamustafapaşa Çağda^ Çocuk Tiyatro- ^u'nda dün Gumhurhet Bavramı Çocuk Şenliği dü- zenledi. ÇYDD'nin tüm şu- belerinin ayn ayrı hazırla- dıklan gösterilerde çocuklar. Atatürk ve Cumhuriyet ko- nulu şiırler okuvup. ^arkılar söylediler. İstanbul Büyük- şehir Belediy esi "nin katkıla- nyla Türk Hava Kuvvetle- n"nin 7. Akrobasi Timi Türk Yıldızlarf nın prova uçu>u ise Saravburnu"ndan yann izlenebilecek. Cumhuriyet kutlamalan nedeniy le İstan- bulda bazı güzergâhlar araç trafiğine kapatılacak. Izmir Cumhuriyet Ala- nı'ndakı törenler 29 Ekim günü saat 10.00'da Istiklal Marşfnın söylenmesiyle başlayacak. \a 1i Kutlu Ak- taş'ın günün anlam ve öne- minı belirten konu^masının ardından. geçit töreni ger- çekle$tirilecek. Etkinlikler, saat 15.00'te ^ehitliklerdeki anma törenleriyle sürecek. fzmir'in çeşitli yerlerindeki bando konserleri de saat 16.00 ile 17.00 arasında ya- pılacak. Konserler. Cumhu- riyet Meydanı. Karşıyaka vapur iskelesi. Gaziemir Cumhuriyet Alanı. Bomova Cumhuriyet Alanı'nda ger- çekle^tirilecek. Almanya'daki Aschaffen- burt: ve Çeyresi Türk Veliler Birİîği (TÜRKEL) de 2 ka- sım cumartesi günü Cumhu- riyet Bavramı şenliği düzen- leyecek. Şenlik. Schvveinhe- im TV-1885 Turnhalle de 15.00- 18.00 saatleri arasın- da gerçeklestirilecek. HAFTAYA BAK1Ş AHMET TANEK KISL.4LI Bu Yıl Niçin Farklı? Rauf Tamer bir süre önce yazmış- tı. Atatürk rozeti yapan firmalar. 29 Ekim yaklaşırken üretim patlaması yaşamışlar. Bu bayram için aldıkları si- parişler. iki yıllık üretime bedelmiş. Bakır, kurşun, gümüş, altın suyu... Türlü Atatürk rozetlerinin her birinden tam 2'şer milyon üretilmiş. Sokaklarda bayrak ve Atatürk roze- ti satılıyor... Ülkeyi yönetenler küçüldükçe Ata- türk büyüyor. Bu topluma kazandırdıklarının kay- bı tehlikesi yükseldikçe. Atatürk güç- leniyor... Sanki yenıden doğuyor... Çünkü zahmetsizce. kolay kazanılan şeylerin değeri. ancak onlar yitirilince iyı anlaşılabilir oluyor! • • • Kütahya Ondokuz Mayıs Üniversite- si öğretim üyelerinden sürekli mektup- lar gelıyordu. Yeni rektörlerinın çağdı- şı tutumlarını teker teker sıralıyorlard/. Bir türlü fırsat bulup da degineme- miştim.. Ama son damla bardağı taşı- racak cinsten. Bir grup öğretim üyesinin yolladığı mesajda şu satırlar var: "Üniversite açılış töreninde Ulu Ön- der Atatürk'e ve şehitlerimize karşıya- pılması gereken saygı duruşu, bilinçli olarak yapılmamış; öğretim üyelerinin şeriatçı rektör Osman Çakır'a ikaz ve ısrarları sonucu saygı duruşu zorla da olsa gerçekleşebilmiştır..." Atatürk'ün ilkelerinı ve öncülüğünde gerçekleşen devrimi anlatma görevini Atatürk düşmanlanna, hatta şeriatçıla- ra verebilen bir YÖK düzeninde yaşı- yoruz... Böyle küçük (!) olayların lafı mı olur!.. Bir başka mektup da, Kütahya Dum- lupınar Ûniversitesi öğrencilerinden. Sigorta hastanesi bahçesindeki Ata- türk büstünün kaldırılıpyerineseramik vazo konmuş olmasına tepki gösterı- yorlar. Sakın bu tepkiyi, o hastanenin bağ- lı olduğu bakana iletmesinler Çünkü "Atatürk adına konuşanlann yüzüne tükürün!" diye fetva çıkaran işte o adam!.. imarnı böyle olan bircemaatin nasıl olmasını bekliyorlardı ki! Olumsuzlukların benzer örnekleri her iki günde bir Hikmet Çetinka- ya'nın köşesinde sergileniyor. Ama türbanlı yargrç, görev başında türban takmıyor ve "Atatürkçü" oldu- ğunu açıkl/yor... Sokaklarda türbanlı kızlar bayrak satıyorlar... Erbakan bileartık "Atatürkçü"... • • • istanbul Kadın Kuruluşları Birliği. tam 38 kadın kuruluşundan oluşuyor. içlerinde partılerin kadın komısyonları da var. Cumhuriyetin 73. yılını kutlamak içın, büyük bir düşünce, müzik ve görüntü şöleni düzenlemişler. Yann saat 13.30'daAKM'de. ÇYDD, "Birlşık da Siz Yakın" kam- panyası için çok güzel bir CD ve kaset çıkarmış... Bırçok ünlü sanatçının yak- tığı büyük bir ışık. ADD'lerde yeni şube patlaması ya- şanıyor. Yöneticiler. hangisınin açılışı- na katılacaklannı bilemez durumdalar, Ve bir de, Altıok'un mirasını tüket- mekle uğraşan "sosyal demokratlar var. Gün geçmıyor ki, adında sosyal demokrat bulunan bir dergi çıkmasın. "Yenileşme"peşindeler... Ama "sos- yal demokrasi" etiketinin artık Türki- ye'de yıpranmış olduğunun ayırdında biledeğiller... Biravuçinançlı, bilinçli. bırikimlı gen- cin çıkardığı "Aydınlanma 1923" der- gisı ise, onlardan çok daha ilginç. Ken- disini "Bağımsız Kemalist Düşün Der- gisi" olarak tanımlayan yayın, özellik- le üniversite gençliği arasında çok da- ha heyecan yaratıyor. (PK 207 Beşik- taş / istanbul) • • • Etki-tepki olayı. Kemalistler bir devrim gerçekleştir- dilerbu ülkede. Karşıdevrimci tepkı 70 yıfdır örgütleniyor. Önce gizli gizli, şım- di açık açık... Tepkinin tepkisi ise yeni yeni oluş- maya başladı. Önceleri ''Atatürk'ün yaptıklannın sahibinasılolsa devlettir" rahatlığı var- dı. 12 Eylül, Atatürk'ü sevmekle yap- tıklarına sahip çıkmanın aynı şey ol- madığını gösterdi. Derken umut kahramanlara bağlan- dı... Uğur Mumcu'nun öldürülmesi ile de bu aşama gende kaldı. Şımdı sıra "Ben ne yapabilinm?" dönemınde. Atatürk'ün özlediği, ereklediği top- lum şimdi oluşuyor. Ve ara hızla kapa- nıyor. Onlar 70 yılda bu noktaya geldiler. Biz ise sadece bırkaç yılda!.. ESKI TV'NIZI YERINE YEPYENI PROFİLO TV VERİYORUZ İşte fırsat... İşte PROFİLO farkı: Markası ve ekran boyu ne olursa olsun, eski renkli çalışır durumdaki televizyonunuzu en yakın PROFİLO Bayiine getirin... 15 milyon TL'ye alalım... (Peşinata sayalım.) Yerine çok uygun koşullarla yepyeni, mükemmel bir PROFİLO Televizyon verelim. Böylece, "her bakımdan" en kârlı alışverişi siz yapmış olun! 0800 211 40 68 PROFİLO T e l e v i z y o n l a r ş i m d i çok a v a n t a j l ı t a k s i t l e r l e . . . ÜRÜN HOOEL PROFİLO TVP051 PROfKO TVP051TX PROFtO TVP0S5 PROFİO rVP0S5TX DEĞİŞTİRME KAMPANYASI PEŞIN PÖİN FTKT 48.700.000 50.490.000 49.675.000 51410.000 İAD.ETV. MDRİM 15XO0J00 15X00.000 15.000.000 15X00,000 İNOİRİMJ fflf 33.700.000 35.490.000 34.675.000 36İ10.000 1.SEÇ PEŞİNAT» 54X90.000 56.160.000 55.230.000 57.360.000 İAOETV MOİRM 15X00.000 15X00.000 15^000 15X00.000 •ENEK STAKStt 6315X00 6 * 0 OCC 6.705X00 7.060.000 İNDİRİHU TOPLAM FİYAT 39X90.000 41.160.000 40*0.000 42.360.000 2.S£( PEŞİNAT* 10TAKSİT 59Joaon 61 JSO.OOO 60.750.000 63JOO.OO0 15J00İO3 15X00.000 15X00.000 15X00.000 'ENEK 10TAKSTT 4.450X00 4 ^ ^ 4İ75.000 İNOİRİMJ TOPUM FİYAT USOOJOOO 46JH.O0O 45.750.000 48JOOJ100 3.SEÇ PE^NAT* 13TAKSİT 63İ55.000 66.090.000 64J20.000 67İ4İ000 15X00.000 i5xoaox 15X00.000 15X00.000 :ENEK 13TAKSİT 3.735.000 3530X00 3*t0XO0 4.O45.O00 İNMRİti TOPLAM FİrAT 4«J55XO0 51.090.000 49.920.000 S2JİS.M0 P R O F I L O "Uluslararası Güven" Bvkampanya, ISEkirn '96 • 30 Kasım '96 torihlen arasında geçerlidır Bu kamponya Sanayı w Îİcaret Bakonhğı'nın 25/5/'94 tarihli, 2)94Ûsayıh tehÜg hukümkrine uygvn otarak yaptlmaktadtr FryaHora KDV doh/fdir. Vergi ve bandrol omnhnnda ofabticcĞk değifikiifder fiyatfora aynen yonsttıhr, Taiepier stok ve üretim oianakian dohiünde karplonocaktır ve BSP Dağttım A.Ş nin iobit fiyat garantisj altındadır Ürvnlef perokende tahf noİdoİanndatos/f/n&dilec*kt,r. Perokende teviyede KDV hanç vode İorkı, 1 teçenekte %4.3, 2 seçenekte %5 2, 3 seçenekte ise %5.4 basıt fa,z uyguhnmtfhr Fiyoiİanmiz Turb lirasıdır B.S.P. DAĞfTIM A.Ş. Cemal Sahir Sokak 26-28 Mecidiyeköy 80470 İstanbul ü •ADANA Tel: (0322) 435 80 71 »ANKARA Tel: (0312) 348 19 61 »İ2MİR Tel: (0232) 435 90 48 »İSTANBUL/MARMARA Tel: (0216) 390 87 70 •İSTANBUUTRAKYA Tel: (0212) 266 61 57-266 34 27 »SAMSUN Tel: (0362) 231 35 70 »ANTALYA Tel: (0242) 322 12 45
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle