03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
EKİM 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA 13 HAYVAALAR is\uiL OÎ'LGEÇ Deniz SOM fcitreet: http://www41laaet.toa.tr/Xfl ttekUorik posta: [email protected] Tel: 0.212.512 05 05 fofcs: 0.212.512 44 97 Güneydoğu için gezici eğitim önerisi D ı eiiokratik Sol Partı istanbul ' Milletvekılı Erdoğan Toprak, terör nedeniyle Güneydo- 1 ğj'da kapanan iki bin okulun 'erırte yenı bir eğitim düzenı öneriyor: âezici Eğitim. Toprak, önensinı Meclis Genel Kuru- lı 'nda bir (<onuşma yaparak açıkladı... £0 örerinın kamuoyunun gündemine grmesinde ve dolayısıyla tartışılmasın- ca büyük yarar var... Çunkü, bu öneri ya da varsa bir baş- kası ile, öyle ya da böyle Güneydo- ğj'daki eğrtım sorununun çözümlen- rresı artık terörle mücadeleden daha ç>k önem kazanıyor. Toprak'ında belırttiği gibi "Güneydo- ğu'daki çocuklar okuma-yazma öğ- renmeden çözü kapalı sılah söküp tak- mayı öğrenmekte. eşk/ya tarafından kciayıikia kandırılarak dağa çıkarılmak- tadır: bir başka deyişle bu cahil çocuk- lar terörün kurumayan kaynağını oluş- turmaktadır." Tasarıya göre. gezici eğitim köyler- de. bilgisayar, televizyon, video ve kü- tüphanegibı donanımları olan, bölüne- rek üç sınıflı şekle sokulmuş otobüsler- le yapılıyor. Günün ağarmasıyla birlik- te il ya da ilçe merkezlerinden kalkan otobüsler köylere gıdiyor; eğitim veri- liyor; gün batmadan merkeze dönü- yor. Beş kişil/k bir güvenlik bırımı otobü- se eşlik edıyor: otobüsler gerektiğinde gezici sağlık ekıplerinın de kullanımına veriliyor; televizyon ve vıdeolar tarım tekniklerinden aıle planlamasına dek bir çok konuda yetişkinlere bilgi aktar- makta kullanılıyor. Toprak. kapanan okul sayısı kadar otobüs ıçın 14 trilyon lıraya gereksinim SESSİZSEDASIZ MRİKURTCEBE olduğunu belirtiyor... İki bin otobüsün donanımı için de 500 milyar lıra hesap- lıyor. Toplam 14.5 trilyon lira... DSP milletvekili Erdoğan Toprak, da- ha önce Kanada'da uygulanan gezici eğitim için Avrupa Topluluğu eğitim fo- nundan bağış şeklinde kaynak buluna- bileceğini soylüyor... Avrupa'dan kaynak bulunamaması durumunda Toprak özkaynağa dörtü- yor: "Bu yıl bütçeye terörle mücadele ıçın 1 katrilyon Jiran/n üzennde pay ayrıldı- ğıgözönünealınırsa 14.5 trilyonlukya- tırımın hiç de yüksek olmadığı ortada- dır." Türkiye, bu öneriyi değerlendirmeli. Bir yandan terörle mücadele ederken, öte yandan yetişen kuşaklar için eği- tim sorunu artık daha fazla gözardı edilmemeli' Aydınlanma 1923 niversiteyi yeni bitirmişya ö bir grup gencin yayımladığı Kemalist düşün dergisi Aydınlanma 1923'ün, eylül ve ekim sayıfarı birarada çıktı. Kemalizmi, antiemperyalist bilinç ve sorunfara akılcı yaklaşımla tabulara aldırmadan çözüm üretebilmek olarak niteleyen gençler, "Bu ülkede Kemalizm üzerinde 30 yı/dır biriken toprağı atmak istiyoruz" diyorlar. Ders vererek kazandıkları ya da harçlıklarından biriktirdikleri parayla Aydınlanma 1923'ü hazırlayan gençler derginin son sayısında "devletin görevleri"ni, "bilim, teknoloji ve ulusal sanayileşme"yi. "uzlaşabilme"yi, "dünyadaki bloklar ve Türkiye"yi, "Kuzey Irak'ta yaşananlar"ı, "Türkiye'de enerji politikalan'nı ele alıyorlar... Mert Ali Başarır'dan SÖZDEY/ŞLER Çok yaşamak başkalarının geleceğinı çalmaktır. İstiklal Marşı'nda olay yaratan türbanlı öğretmen enizli'de istiklal Tîkokulunun bahçesi... Günlerden pazar- tesi... Bayraktöreni var... Öğ- renciler, İstiklal Marşı'nı söy- lemek üzere bahçede sıra olmuş bek- liyor... Okulda stajyer öğretmen olarak bu- lunan ve Pamukkale Üniversitesi Eği- tim Fakültesi ikınci öğretimde dördün- cü sınıf öğrencisı Melike Yılmaz, tür- banlı bir şekilde törene gelıyor. Okul müdürü, stajyer öğretmen Me- like Yılmaz'ı uyanyor; başındaki türba- nı çıkartrnasını aksi durumda İstiklal Marşı'na katdamayacağını bildiriyor. Stajyer öğretmen, okul müdürüne karşı çıkıyor. başındaki örtüyü çıkart- madan törene katılacağını soylüyor... Okul müdürü bir tutanakla durumu sapt/yor ve Eğitim Fakültesi'ne de du- rumu iletip stajyer öğretmeni okuldan aldırtıyor. Ertesi hafta... Yıne pazartesı, yine bayrak törenı... Melike Yılmaz. bu kez yanına Zaman gazetesinin muhabır ve kameramanı- nı alarak okula gelıyor... Türbanla İstık- la) Marşı söylemek üzere yerini alıyor... Okul müdürü yine kendisini uyanyor... Dinci gazetenin elemanları da "haber"i oluşturmaya başlıyor ki, okul müdürü ızınsiz ıçeri girdiklerıni hatırlatarak "ga- zeteci"leri okul dışına çıkartıyor. Bu arada İstiklal Marşı okunuyor, Melike Yılmaz kafasmdaki Örtüyle tö- rene katılmış ve muradına ermış oluyor. Okul müdürü bu durumu da tutana- ğa geçıriyor. Stajyer öğretmenin çıkar- dığı olaylar belgeleniyor. Kafasının ıçindeki bilgiye değil dışın- daki örtüye dayanan Melike Yılmaz'ın yaptıkları okuldaki öğretmenlerarasın- da büyük huzursuzluk yaratıyor: öğ- renci velılerini rahatsız ediyor. Rahatsızlıklan dışa vurmanın zama- nının geldığı konuşuluyor... Bugüne dek sessiz kalan ve büyük çoğunluğu oluşturan çağdaş insanlar, gruplar halınde her pazartesi istiklal II- kokulu'nda çocuğu olsun oimasın oku- lun bahçesinde toplanıp başları dik ve açık bir şekilde törene katılırsa. Melike Yılmaz ve onun gıbıleri kışkırtanların ne duruma düşeceğini bir düşünsenize... Acaba bu konuda Milli Eğitim Ba- kanlığı ne düşünüyor? Necmettin Erbakan'ın çikolatası L Ciluın Demirci'denT\ A F O R I Z \l A L A Jtv Bedelsiz oto ithalinin bedeli de trafikte mi ödenecek acaba? bızdıklar/ kadir cengiz efah'ın lıderi Necmettin Erbakan. "Aspirin mideyi deler, çocuklar da aspirinin acı tadından kaçar. Onun için aspirini çikolata içinde veriyoruz'' diyerek dini konuları topluma nasıl dayatacaklarına ilişkin çok önemli görüşlerinden bırıni daha açıklayınca Ankara'dan Dr. Akın Yıldız'ın aklına bir ılaç alerjisı olayı gelmiş: "Bir doktor arkadaşım. alerjisi nedeniyle aldığı ilaçtan sonra çalıştığı hastanenin acıl servısıne koma halinde zor yetişırilmişti. Biraz gecikilse ya da o kargaşa içinde yapılması gerekenlerin sırası karışsa alerjıden ölecekti. Bu alerjiyi. alerji tedavısinde kullanılan ilaç yapmıştı. Çünkü. ilacın içindeki etkın madde bayatlamış, etkisini kaybetmiş ve ilacın kaplandığı boya tabakası alerjiye neden olmuştu. ilaç etkin olsa boya tabakası alerji yapmayacaktı.Çikolata ıle kaplamak belki yenı bir şey ama Atatürk düşmanl/ğını. din ticaretini yıllardır zaten hep bir takım 'boya'lara bürünüp yapıyorlar. Neyse ki şimdilik çoğunluk 'zarf'a değil 'mazruf'a bakıyor.'" 'Actual' bir konuya parntak basıldı il Bayramı nedeniyle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği verdiği gazete ilanında dilimizin yabancı sözcüklerden arındırılmasını isteyince, Aktüel dergisi de derneğin genel sekreteri Birnur Ozümert'i arayıp konuşmuş... Derneğin çalışmalarmı öğrenme gerekçesiyle Özümert'in ne kadar Türkçe konuştuğunu sınamış... Sonuçta Özümert'in bir sürü "yasak sözcük" kullandığı ortaya çıkmış! Derginin "flaş" sayfasında yayımlanan bu "haber"e göre Özümert'in kullandığı yabancı sözcüklerin sayısl 20 imiş... Çok doğru bir saptamada bulunmuş Aktüel! Ama eksik... Şöyle ki... Muhabir, Özümert'e altı soru şormuş, altı yanıt almış... Özümert, soruları yanıtlarken tam 279 sözcük kullanmış... Bunların 20'si "haber"e konu olan sözcükler... Yüzdeye vurulduğunda Özümert'in "yasak sözcük" kullanma oranı 7.1. Muhabir altı soruyu sorarken 28 sözcük kullanmış... Bunların 11'i yabancı kökenli... Yüzdeye vurulduğunda Aktüel muhabirinin "yasak sözcük" kullanma oranı 39.2. Güncel konulara parmak basmakta bir tane olan "Actual"e de bu yakışır zaten! Çalışanlap nemaları geri istemiyor! alışanlannzorunlu tasarruf ve nemalarının geri ödenmesi için geçen hafta düzenlenen mitingler pek kalabalık değildi... Çalışanlar alanları gereğı kadar doldurmadı... Bir memur. ''Alanlar yüzbinlerle inleyebilseydi, kendisine ait olan parayı almadan işyerine dönmeme kararlılığını gösterebilseydi, durum bugün daha farklı olurdu" diyor ve ilgisızliğin yorumunu şöyle yapıyor: "Anlaşılan çalışanlar devlette biriken paralannı geri istemiyor. Hükümetin bu paralarla camı yapmasını, Kuran kursu açmasını. cezaevi inşa etmesini, geri almamak üzere kredi olarak dağıtmasını, faiz ödemesinde kullanmasını daha uygun görüyor." Ha>ali pakotlerdon sonra havali donk bütço açıklanmaMinda hayaletleriu pa>ı var tnı? >ur«*«in Karadağ KD1 KİME D13I DlMA BEHIÇ.AK ÇİZGFLİK KÎuiL MIS\mr.i HARBİ SEMİH pontn GADDAR DAVTT \ı ı<ı u RTCEBE ' ALOJ&Ml^ ALÛBEJZLBfZ- BLLIT BEBEK SIRIYÇİFTÇI TARİHTE BUGl N MİMTAZAR/KH.\ 2~ Ekim BÜYÜK KÂ$fF COOK 1726'DE 8UGÜM, UAJLU Mf/f JAMES COOK ( ) , İNGlLTeRB 'D£ PC6PU. YOKSUL SıR AlLehliN ÇO- CllĞU OLAN CCCIC,KJSA SıR OĞRBTiMPeu SOU- Rfl,G£MıL£RDE MİÇCUJĞA SAŞLiyARAK, 18 YAŞINDA PENI2CIUK ME£L£ĞlNE ATILACAK- TlR. 1?52'û£ KAfTAfiJU&t YÜK.SELTİLECEK, P£\/L£r AD/AJA 8A2/ £A<//>ŞIA£A SİGEKSK BAŞAHI GÖ£Te££C££.T/£. COOK,A£tL ÜNÜKIU PASİFİK'TE BlLİMSEL BlK GEZlNlN yÖNETİMİHi' AISHKTAU SCURA yAPACAKT/R.ÜÇ AYRt S6- feeOE, YSNl ZELANPA'Yr, l>OSuAl/USTKA'L- rAYf,roNGA ADALAR/NI, YEAJ/ KALEPÛNYA'YI SANPVUICU ADALAS./UI VE HAIVA//'Y/ KEŞ- FEDEC£KTİ%. ANCAK, 8ü SON ZEŞİF. ONUN YASAMlNA MALOLACAKT//S /.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle