25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 27EKİM1996PA2 OLAYLAR VE GORUŞLER Menderes'in Dramı ÇELİK GİLERSOY Y akın tanhlerde bu de> ım. bu acılı aılenın son oğul aktorunun uğradığj baş- ka bır felaket ıçın kulla- nıldı Ben.budramfümi- ni biraz gerije sardıra- rak. baba Menderes'e aıt bolumunu ma- kıneve takmak ve ekrana yansıtmak ıstı- \orum Geçen 3azımla başladığım. **>a- kın geçmişe v e günümu/ olaylanna deği- şik bir bakış açısı \e yeni bir yorurn" dı- zısının. ıkıncı bolıımu olarak Bizim gençliğimiz, "Menderes'in ABD'nin adanm" olduğu inancı içinde geçmıştir. -\magaripolanoki,avdın çev- relerde bu ınanç, Menderes"ın asken bır darbe ıle devnlınesınden ve bununla ya- şarnmı da erken yaşta y ıtırmesinden son- ra bıle. surdu gıttı Ben de, bu volun vo/culanndan bıny- dım Askerhk gorevımı, Mmanca çevır- men olarak atantlığım. Genel Kurmay'ın Harp Tarıhı Daıresi'ndeyaptım Çevın- leryolunda bır jstem olmadıgından. tum- general başkanın 2 emırsubayından bın oldum \z sonra 27 Mayıs gelışmelerı başladı Bızım TBMM karşısındakı ba- gımsız bınamız. once Menderes yanlısı takım laratından boşaltılıp asken mahke- me olarak kullanıldı Sadece komutanla bız ıkı subay bırakılmıştık 27 Ma> ıs ha- reketıde. ılkgelışmelerını bubınadaya- şadı fzmir'den getırılen Org Gürsel, sı- lahlı subay lara ılk konuşmasını -tıkana- rak- bu bahçede yaprı Sonra 32 sayılı bıldın(teblıg) ıle "ihtilalinbirBevazKi- tabı"nı yapmakla gore\ lendınlen daıre- rnızde. ıkı emeklı »eneral ıle ben \edek subay, bu iş için seçildik ve ben, terhısıme kadar yoğun bır altı aylık sure ıle. komı- teye serbest gınş kartım yakamda ola- rak. kendımı biitvin en iist dıizey iljşkile- rin içinde buidum. Yassıada'nın ılk du- ruşmalan dahıl Bu goruşmeler \ e kıtap hazırlıklan içinde. Istıklal Savaşfnm o zamanlar henuz yaşayan butun unlu \e emeklı adlanyla bırlıkte daıremızde \e Mıllı Bırlık Komıtesı'ndedene kadar et- kılı kurmay varsa. herkesin ortak kanisı, Menderes'in .ABD'nin adanıı olduğu hal- deoyunu vitirdiği ve devrildiği volunday- dı.Kımse. II Savaş sonrasında en buyuk ve en guçlu bılardo oyuncusu konumuna geçen ABD'nin, sürekli bir çıkar matema- tiği uygulayarak. ıstakası ile hangi topa, niyevurabileceğininbırhesabını yapma- yı aklına gctırmıyor. basma kalıpinanış- İann ardından gitmekle yetınıyordu 1961 başında /stanburdakı ışıme gen donduğumde, Esentepe'de Gazetecıler Mahallesı'ne yerleştım Once kıra ıle sonra bahçelı bır ev alarak Komşula- nm. o zamankı Turkıye'nm en unlu ka- lem sahıplen ıdı Yıllar yılları kovaladı 1970'ler \e 80"lergeldığınde, basındaDPıktıdan ıle ABD ılışkılen konusunda ilginç belgeler ve bügiler yer aldı Bunlan, komşum ve dosfum Burhan Arpad ıle pazar subahı toplantılanmızda degerlendırmeye baş- ladık Her şey, Menderes'ın 1950'lerın daha ortasında. ABD destegını yıtırdığı- nı gostenyordu Konıı, paraydL Turk başbakanı, ulke- ye aldıgı paralan -yanlış kullanımlarla- gen odevemiyor, üstetik durmadan yeni borç istemlerinde bulunuvormuş. ABD'nin kendı doğrudan \e uluslarara- sı bankalardakı dolay lı kasasının ıse, pa- ra işindeşaka kaldınryanıyoktur. O y uz- den, Ortadoğu'dakı bu adamının adını. Iısteden henuz çızmese bıle. karşısına bır ısaret koymuş Son ABDzıyaretındeduygusalbaşba- kan. o vüın tanm rekoltesini karşılıkgös- terip yenı "kredi* ıstemınde ısrar edın- ce. "L'ydulanmız buğday urunünûzün çapını saptadı. Şu kadar milvon ton. Ge- çeıiifiyatlaria,şu kadar dolar eder. İda- reetmez!" karşılığını almış Bunun ustu- ne "yaşamının vanlışını" yapıp, "Biz de gjdeceğimizyeribiliriz.'"tehdıdını sav ur- mak gafletıne dıışmuş Bu bilgileri, Mıllıyet gazetesının bır araştırmacısı. Ingılız Dışışlerı Bakanlı- gı'nın 25 y ılı doldurduğu ıçın serbest ın- celemeve açtığı bır bolumdekı gızlı bel- gelerde bulmuş. bır dızı halınde yayım- ladı ABD vardım orguru AID'nın baş- kanının. lngıltere'nın Ankara Buyukelçı- lığı'nın musteşarı ıle dostluğu varmış Adam. bızımkılerle bu para \e yardım tartışmalanndan bunald"ıkça, gelır arka- daşınayakınırmış Musteşardabûtıinbu bilgileri Ingiltere Dışişleri'ne aktarmak- taymış. Bu yazüı bilgileri, sözlü bir kaynak da bana doğruladı: Yakınlarda olen, Tunzm Bakanlığı "nın eskı musteşan Ziya Eralp, daha oncelerı Malıye Bakanlığı'ndaydı Menderes'ın ABD" ye kredı seferlerınde, uzman olarak ekıpte yer almış O da ba- na, Ingılız belgelenndekı butun bu goruş- melere -acı ıle- tanık olduğunu naklettı Benım de goruşum perçınlenmış oldu En son nca sefennde Menderes"ın sa- vurduğu tehdit. sonunu getirmişti. İpe gi- den 3 kişinin, "Moskova'ya bilet almış" Menderes-Zoriu-Polatkan üçlusıi olması, ı>ın ılgınçlığını arttınyordu Komıtc, sa- dece oy bırlığı ıle alınmış ıdam hukum- lerını uygulamıştıama. bır Malıye Baka- nı'nın ıple cezalandırılması, kofayca açıklanamıyordu7 DP erkânından Samet Ağaoğlu, yor- gun ve hasta oiduğu son zamanlarında, Malta Koşku ıle Çamlıca'ya de\am eder- dı Yanında unlu Dr Mükerrem Sarol varken bırgun bu konuyu, yanı Mende- res-ABDılışkılennıonlaraaçtım Bırza- manların "Emrâz-ı Zıihrevîye u/manı Doktor, biraz da kı/arak. goruşumu gö- /u kapalı reddetti. Ama deneyimli ve da- ha zeki Ağaoğlu, derin derin dûşunerek, bana hak verdı Ben de ona, yıne Mıllı- yet'te çıkmışolan. bır DP mıllet\ekılının anılarında, ılk toparlandıkları gun kendı- sının o kargaşada Fatin RuştüZorlu'nun yanınagıderek "Buîşe ABD'nin nedive- eeğini" sorduğunda. Zorlu'nun verdıgı ılgınçyanıtı naklettım Hasta Agaoğlu'nu daha fazla yorma- mak ıçın. aklımda yer etmı^ olan ıkı bıl- gıy ıanlatamamıştım Bunlardan bın,yıl- lar once Hurnyet le yayımlanmıs olan eskı bırCI Agorevlısınınanılanndakı ıl- gınçbırnoktaydı "Biz,oneçıkardıgınuz birilerinin, sonra kafa tutnıasınu hiç haz- metmeviz!"' İkinci bilgi, daha eski tarihli ama, aynı doğrultuda: Mısır'da OsmanlTya karşı Mehmed Ali Hanedanını ıktıdara getıren Ingılız ve Fransız kapıtal çevrelen (ve dolayısı ıle hukûmetlen), aşirı borçlanan Hıdiv İsmail'ın paralan gen odemeyı>ı uzen- ne. hiçgozunun \aşına bakmayarak,onu tahtından alajağı etmışlerdı Tıpkı Menderes gibi lımanlar, yollar barajlar yaparken "persona non gra- ta"'olan tsmaıl Pasa, iş parava gelince, ayağının altinda zemin bulamamıştı. Kel- lesini kurtarnıası. bır yandan eh Men- deres ın orîulu odenek, kamulaştırma 6 Eylul turunden suçlarının ismail'ın sır- tında olmayışı ıle açıklanabılırama. ka- nımca bu yetmez İki faktor daha var: Bırıncısı. Hıdn 'ı askerler değıl, ıkı konsolos, ultımatomla ındırmıştı' Yanı darbe, sıvıldı Ikıncısı. Mısır'ın Nıl zen- gınlıklen, ekonomı yonetımıne el konu- lunca. borçlan odemelere yetıyordu Ikı yabancı ve egemen devlet de Mı- sır hukumetinin iki koltuğuna İngiliz ve Kransız iki bakanı oturtarak, işi kokü'n- den çoziımlemişlerdi. Menderes'e bu " 19. VA formülu" uy gu- lanamazdi.Once.yil l860degıl 1960 tı Sonra ulke, Mısır değıl. Turkıye ıdı Da- ha sonra, 1960 Turkıyesı'nın ıç dınamı- gındekı Mendereskarşıtlığı. Hıdıv fsma- ılMısın"nda yoktu Olamazdı da O durumda ABD. "Menderes'in dev- rilmesi için 27 Mavıs'çdara gizli işaret çaktı" demek fazla sıvrı bır ıddıa olur Ama **sevircikaldj"gozlemını rahatlık- la dıle getırebılınz Aynı ı>ey, İmralı'da kurulan darağacı için de ->oy lenebılır Ke- sın ınancım odurkı. -VBDisteseydi, o fı- nalı onlerdı Menderes'ın dramını, Özalçokivian- ladı ve hıç unutmadı Borçaldığı kadar. tıkırtıkırda odeye- rek v e kafa tutmak -estağfuruüah- ne de- mek, hızmetı en genıs bov utlara vardıra- rak PENCERE AKADABIR NAZMtYE HALVAŞİ EtekBileGiyemezsiniz... Kamuoyunu gunlerdır meşgul eden "etekgıyme" konusuna bırnokta koymak ıstıyorum Ben o "etek- lı" olarak değerlendırılenlerden bıns/yım Doğar- ken cınsıyetımın belırlenmesınde hıçbırımızın ol- madığı gıbı benım de tercıh yapma şansım olma- mıştır Bunuşıkâyetanlamındasoylemıyorum Us- telık de kadın olmaktan son derece memnunum Amazonlar ulkesı duşu falan da kurmuyorum Fa- kat kendımı bugune dek hıç "er/fe/c"cınsınden da- ha aşağı gormedım Bılım adamlarının bugune de- ğın kadmın akıl, beyın kapasıtesı, algılama yetene- ğı, ya da karakter ozellıklerı olarak erkeklerden da- ha gen oldukları gıbı bır açıklamasına rastlama- dım Bılıme ınanan bırı olarak bılımsel olmayan ve- rılere ıtıbar etmem Sayın Güreş sız altmış beş mılyonluk TC'nın beş yuz ellı mılletvekılınden bırısınız TC bır hukuk dev- letıdır Ve o Meclıs'te bızım haklarımızı koruyacak- sınız Meclıs'tekı ıkı onemlı oylamada sergıledığı- nız tutum ıçler acısıdır Sız hıç de demokratık olma- yan ve onaylamadığımız merkez yoklaması ıle aday belırlenmesının sonucu olarak seçılmış, mılletın de- ğıl, genel başkanın vekıllennden bırısınız Boyle olunca da kışılerın bıreysel fıkırlennın ve de temstl ettıklen seçmenın ısteklennın ıkıncı plana ıtılmesı doğaldır Sız sız olun basın mensuplarının sorulan karşısında kestırıp atın "Genel başkanım bılır"de- yın ne başınız ağrır ne de bızı bu kadar kızdırırsı- nız Bır kere o etek gıyme fıkrını kafanızdan sokun atın Buna asla ızın vermeyız Etek gıymek o kadar da kolay değıldır Normalde etek gıymenıze karış- mazdık Fakat oyle bır ıddıa koydunuz kı ortaya o sozlerı kafamdan sokup atamıyorum Ne dıyorsu- nuz gensoru oylaması oncesı oyunuzun rengını so- ran gazetecıye "Oyumun rengını beğenmezsenız, ısteretek gıydırın, ıster pantolon " Yanı demek ıs- tıyorsunuz kı doğru karar verırsem pantolon, yan- Jış karar verırsem etek gıydırın onurlu karar verır- sem pantolon onursuzca karar verırsem etek gıy- dırın. Ornekler çoğaltılabılır Doğru soz ve kararla- rın temsılcısı bu durumda pantolon, yanlış olanla- rın temsılcısı de etek oluyor Bu hukmu kım venyor? Erkek egemen toplum, kadını ıkıncı sınıf ılan etmıştır Kendı içinde bır sı- nıflandırma yapmış ve bunu topluma empoze et- mektedırler Ne yazık kı başta kırsal kesım olmak uzere gen kalmış bolgelerde bu duşunce kadınla- rımızca da benımsenmıştır Buna ornek, tepkı ol- sun dıye sıze etek gonderen hammları gosterebılı- rız Bu eylemlerıyle sozlerınızı meşrulaştırdıklarının sanınm ayırdında değıller Aydın, kendı kışıiığıne bırey olarak saygısı olan hıçbır hanımefendının bu- nu kabullenmesı soz konusu olamaz Şımdı ışımı- zın ne kadar zor olduğunu anlamaktayım Kadının bırey olabılmes/ ıçın vereceğımız savaşımın ozune bu yanlış kanınızı koymak gerektığını duşunuyo- rum Kadınlarımıza, yerının erkeğının arkasında de- ğıl yanında olduğunu anlatmak ıçın tum aydınlara gorev duşmektedır Bu konuda yazı yazan koşe yazarı erkekler tepkılerını kadınlardan daha net koy- muşlardır Kendılerını aşmış bu yazariarımızı da ay- rıca kutlamak ıstıyorum Sayın Gureş sıze pek çok nedenle eteğımızı gıy- dırmem dıyebılırım Bunun en sıcak orneğı, Sayın Gencay Gürün'un ve Sayın Ayseli Göksoy'un davranışlarıdır "EfeW;/er"sınıfından bu ıkı hanıme- fendının guvenılmez donek, kıvırtkan, anlamında etek gıydığını kım ıddıa edebılır Bu ıkı hanımefen- dının gıydığı eteğı sız giyemezsiniz1 her ıkı cınsıye- tın de kotu orneklerı vardır Bunlar kamuoyunun go- zu onunde ortadadır Hemcınslerını asla temsıl ede- meyeceğıne ınandığım bırı, sızın genel başkanınız olabılır Ondan etkılenmenız de doğaldır Son soz' Sız etek bıle giyemezsiniz KIRŞEHİR SL LH HUKUK HÂKİMLİĞrNDEN E \ o 1996 160 K No 1996 572 Kır^ehır ılı Kurtbdıvenıyapan koyunden Mehmet ve Dınarkızı 1328 doğumlu Havva Avdın (Goksu) Kırşehır ılı hudutları dahılınde bulunan gavnmenkullenndekı mı- ras pavının Zevnep Bozkurt a Kırşehır 1 Noterlıgı'nce duzenlenen 16 I 197 8 tarıh \e 008^0 vevmıve numarah senetle vasıvet etmıştır MuriMiı mırasçısı olan Hatıı.e Avdın'ın adresı meçhul oldugundan \asıvetname jlamı kendısıne teblıg edıleme- mıştır \e kararın teblığı gerekmıştır Bu ıtıbarla nıırası,ı Hatıce Avdm ın ılan tarıhınden ıtıbaren 1> gun içinde lermız yoluna başvurmasi, aksı takdırde kararın kesınleşeceğı hususları karar teblığı yer- me kaım olmak uzere ılanen tebhö olunur "" 10 1996 Basın 112618 Cumhuriyet Gerçeği ERTUĞRUL KAZANCI Eg,m 2 9 Ekım 1923 tarıhmde "iködann,yet- kisini toplumun verdiği vekâletedaya- narak kullandığı siyasal örgütlenme biçimi" saptamasıyla cumhunyet. Turkıye'nın de yonetım şeklı olarak resmen duyuruluyordu Gerçı. Ana- dolu ıhtılalcılen ıçın cumhurıyete gıden yolun başlangıcı 19 Mayıs I9l9"du. ama dort yılı aşan zorlu bır sureç de onlan beklıyordu 24 Temmuz 1923 'te Lozan Antlaşması 'y la ye- nı Turkıye devletının bagımsızlık metnını dun- yaya onaylatan Kurtuluş Savaşçılan. 29 Ekım 1923'te cumhurıyetı de kurarak kesın amaçları- na ulaşmışlardır Kan ve ateşten geçerek bınbır çetın koşullar içinde emperyalızme karşı savaşım veren bır halkın, dış duşmanlann yanı sıra ıçen- dekı ışbırlıkçı guçlerle de ugraşması. acı bır ta- nhsel gerçektır Saltanat ve hılafet ordulannın namlulanndan çıkan kurşunlar. saldırganlara de- gıl, "Kuvayı MUli>ecifer"e yoneltılmıştır 9Eylul I922guneşı Izmır'ınuzenneparlakbır zafen mujdeleyerek doğarken savaş kazanmış ordunun komutanları. Ismet Paşa'nın devışıyle "Bov unlannda halifenin idam fermanlannı taşı- yorlardı!.." Boylesıne kendı halkı veulkesıne karşı "Gaf- k't. dalaletve hatta hıv anet içindeki iktidarsahip- lerinin" yonettığı "kişisel erke bağlı" kurumlan hızla tasfıye etmek. Mustata Kemal ve arkadaş- ları ıçın kaçınılmaz bır ozgorev olmuştur 29 Ekim 1923 tarıhı. ışte bu onurlu ozgorev ın bır bu- yuk devrımcı ve onun yeteneklı kadrosuna çok yaraşır uygulamasıdır Bu parlak uygulamanın adı da cumhunyettır' Anadolu kurtulus eylemını. asken ve sıyasal kazanımçerçevesındebırakmayıpekonomıkba- gımsızlıgın da peşıne duşen cumhunyet Turkı- yesı. bu ustun vedeğerlı amacını "sosyaldevlet" ılkesıylebağdaştırdı Toplumcubıryapınıntemel ogesı bulunan de\ letçılıge>onelı> ŞevketSurey- >a Aydemir'ın tanımıyla "ekonomik egemenlik tutkusuna bağlı. anti-emperyalist uğraşıya ve dış denetimekarşı bir bajkaldınşfı." Ataturk ve Ino- nu'nun onculuğundekı halkçı bır duşunce sos- \al boyutlu bır devletı, uretım, ıstıhdam ve ge- nel kalkınma açısından oluşturmanın tum çaba- lannı gosterdı Kamu Iktisadı Te>ekkullerı bu anlayışla kuruldu Dokuma. maden. seluloz. se- ramık. kımya komur. bakır. petrolarama demır- <velık. seker et ve balık. çay. ıletısım. ulaşım. enerjı gıbı onemlı toplumsal gereksınım alanla- rına devlet elıyle yanıt verıldı Iş ve ekmek so- lununu çozmeye çalışan, dışa avuç açmayı ıse leddeden onurlu ve başanlı bırsosyo-ekonomık polıtıka ızlendı Koy Enstıtulerı ulkeye ışık saç- tılar Bu guçlu ıvmenın kaynagı ıse cumhunyet- tı' Yazık kı, gunumuzde. dm^el demogojı revaç- tadır Bırtakım çevrelerın saltanat ve hılatet yanlı- lıkları açıkça meydanlardadır Anayasada belır- tılen devletın şeklı ve cumhunyetın temel nıte- lıklerıyle ılgılı hukumler hakkında "değiştiril- mesi teklif edilemez" kaydı olmasına kar^ın. TBMM'deonergehazırlıkîarınagırışenlennvar- lığı kamuoyuna yansımaktadır Devnmlerpenasızca çığnenerek cumhunye- tın getırdığıdegerleryadsınmaktadır Çagcıl oz- gurlukçu ve demokrat ınsanlar sındırılıp ılerıcı ve toplumcu kurumlar ço- kertılme yoluyla sılınmek ıstenılmekte. bılımselfıgın somut dogrulan yenne, sko- lastık dogmalar ıkameye ça- lışılmaktadır Ama tum bunlara karşın karamsarlığın bırmantıgı da yoktur Cumhuriyet ve bu rejımın Turkıye'dekı ozu bulunan "Kemalist Avdın- lanma Devrimi" ınançlı ve kararsahıbı kıtlelerceayak- ta tutulacaktır Bu guç var- dırvesanıldığındandakud- retlıdır Cumhunyetın 73 yılını onurla ve coşkularla yasıyo- ruz Gazı M Kemal Ata- turk'un seslenışıyle "En buyiik bayramdır, kııtlu ol- sun!.." Cinnet mi, Yoksa Bir Başka Şey mi? iki olay toplumu dut yaprağı gıbı sılkeledı Bın Vehbi Koç'un "naaş"ının mezarından kaçırılışı Ikıı cısı Adana da 17 yaşındakı Leyla Kaplan ın Çev Kuvvet Mudurluğu'ne "ıntıhar saldınsı" Bu gı olaylar karşısında ılk elde olağanustu tepkıler go< terılır - Alçaklık' - Iğrenç!. - Cınnet' Sonra sıra sorulara gelır - Kım yaptı7 - Neden? - Nıçın? Ulkemızde toplumun sırtı duvara dayandı, gıde ceğımız bır başka yer yok Etnık çatışmanın, şerıatçı yobazlığın ve servet-se- falet uçurumunun kuyusuna çekılen bır ulkede heı şey olur Bu uç sorundan yalnız bırını yaşayan top- lumlarda bıle neler olup bıttığını her gun gazeteler- de okuyoruz Turkıye'de olayların durulması olanaksız • Olu soyuculara "nebbaş" denıyor Nebbaşlık eskı bır meslektır hırsızlığın en aşağılık turudur Nebbaş mezarı açar, olunun altın dışlerını soker, yuzuklerını çalar Ancak, Vehbı Koç'un mezarının ne amaçla açıldığı anlaşılamadı Eylemı yapanlann nebbaştan aşağılık oldukları bellı, ama, hedeflen ne7 Bu soru toplumu sarsmaya yeterlı' Kımılerı, olayı toplumsal bunalımın cınnete do- nuşmuş dışavurumu olarak yorumlamaya çalışıyor Bılgıler ve bulgular ortaya çıkmadan yapılabıle- cek en dogru yorum sayılabılır • Adana'dakı ıntıhar saldınsı ıse uygularna bıçımı bakımından ılk değıl PKK, bu tur gırışımı daha on- ce de gerçekleştırdı Tuncelfde, belıne sardığı bom- bayı bayrak torenınde patlatan bır kadın terorıst 6 asken şehıt etmış 36'sını yaralamıştı Bu kez Ada- na'da 3 u polıs olmak uzere 5 yurttaş oldu, 11 kışı yaralandı PKK'nın ıntıhar komandolarını ulkenın çeşıtlı yerlerınedağıttığınıgazeteleryazıyoriar, bun- lardan bırı Istanbul'da yakalandı Olaya karşı toplumun ılk tepkısı - Alçaklıki • Ancak PKK açısından yorum ne 9 Çocuk yaş- takı genç kızları bombalarla donatıp terorıste gebe kadın goruntusu vererek kalabalık yerlere salmak, acımasız bır orgutun yapabıleceğı ıştır Denebılır kı "Amacı uğruna canını hıçe sayan mılıtan yetış- tırmek bır anlam taşımıyor mu ? " Elbet Kurtçuluk davasına benlığını adamış mılı- tanlar, Turkıye nın tçınde ve dışında pek çok var An- cak bu yontem canavarlıktır 1) Çocuk yaşta genç kıza yazık değıl mı? Turkı- ye'de Kurt davasını savunmak ve yurutmek ıçın de- mokratık yollar tıkanmadı 2) Bombalar patladığı zaman suçsuz ınsanlar olu- yor Adana'da sokaktan geçerken olumle burun bu- runa gelen yurttaşlar Turk mu, Kurt mu'' 3) Intıhar saldırıları ancak umutsuzluğun d/şavu- rumudur Anadolu halkını bırbırıne duşmantaştır- mak ıçın yatırımdır 4) PKK Guneydoğu'da savaşı yıtırdığını anladığı ıçın mı çılgıncasına bıreysel çıkışlara yonelmeye başladı? • Her şeyın bır nedenı vardır Turkıye'nın bu çılgınlıklarla dolup taşan bırdram tıyatrosuna donuşmesının nedenlerı açık seçık or- talıkta sergılenıyor Nedenlerı ortadan kaldırmadan acıtardan kurtul- mamız olanaksızdır Tepkı, msana ozgu bır dışavurum! - Alçaklık 1 - Iğrenç 1 - CınneV Elbırlığıyle bır şeyler yapmak zorundayız, goz go- re gore cehennemın kuyusuna çekılen bır ulkede yaşamanın dayanılmaz gerılımı, herkesin evmın ka- pısını zorluyor ILAS T.C. DÖRTYOL MAHKE.ME SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN Satılmasina karar venlen gavnmenkulun cınsı. kıynıetı. adedı evsatı Domol ılçeM Altınçağ kasabasi 200 parsel. cılt 3 -.ayfa 199"da kaın 17575 m2 mıkta- rında 25-27 _>ıllık ıçensınde çeşıtlı narencıye ağacı ekılı \enme musaıt tın bunvelı top- raâa sahıp bakımı ve vaşı dıkkate alınarak ağalar \e toprak dahıl beher donumunun 400 000 000 TL X 17 575 m2 = i 030 000 000 TL tahmını bedellı Beledıye ımar planı dışında olup. portakal bahçesı olarak geçmektedır Sadşşartlan: 1-Satı» M 12 1996gunusaat 10 00dan 10 15 e kadar Altınçağ Beledı- yesı onunde açık arttırma »uretıvle vapılacaktır Bu arrtınnada tahmın edılen kıvmetın vüzde 75 ını veruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu veNatı^masraflannıgeç- mek şartı ıle ıhdle olunur Bov le bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arrtıranın taahhudu ba- kı kalmak şartıvla 23 12 1996 Pazartesı gunu 10 00-10 15 te ıkıncı arttırmaya çıkarıla- caktır Bu arrtırmada da bu mıktar elde edılememişse gayrımenkul en çok arrtıranın ta- ahhudu saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırrna bedelının mafın tahmın edılen kıymetının yuzde 40'ını bulması ve satış îstevenın alacağına ru^hanı olan jlacaklann toplamından fazla ol- masi ve bundan başka parava çev ırme vepaylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Boy- le fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış taiebı du>ecektır 2- Arrtıımava ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıvmetın \uzde 20si nıspetınde pev akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu veımelen lazımdır Satış peşm para ıledır alıcı ıstedığınde 20 gunu geçmemek uzere mehıl \erılebılır Tel- lalıye resmı ıhale pulu. tapu harç \e masrafları alıcıva aıttır Bınkmış vergıler satış be- delınden odenır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılerın (*) bu gavrımenkul uzenndekı haklannı, hususiyle faız ve masrafa daır olan ıddıalarını davanağı belgelerı ıle on be^ gun içinde daıremıze bıldırmelerı lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pay- laşmadan harıç bırakılacaklardır 4- Ihaleve katılıp daha sonra ıhale bedehnı vatırmamak suretıvle ıhalenın feshıne se- bep olan tum alıcılar ve kefıllen teklıfettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı fark- tan v e dığer zararlardan v e aynca temerrut taızınden mute-»e)sılen mesul olacakîardır İha- le farkı ve temerrut faızı avnca hukme hacet kalmakMzın daıremızce tahsıl olunacak. bu fark \arsa oncehkle temınat bedelınden alınacaktır 5- Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesin gorebılmesı ıçın daırede açık olup mas- rafı venldığı takdırde îsteyen alıcıya bır orneğı gonderılebılır 6- Satışa ıştırak edenlerın şartnamev ı gormuş ve munderecatını kabul etmış sayılacak- # lan başkaca bılgı almak ıstevenienn 1996 11 savılı dosva numarasivla mudurlugumuze * başvurmaları ılan olunur 14 10 1996 * I*) (laılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen dedahıldır İ Basın 113142 * Keyifli bir hafiflik. DİYARBAKIR ASLİYE 1. HLKLTC HL\KL\ILİĞİ'NDEN 199^ 48 Davacı DSl \ekılı tarafından davahlar Kemal A^lan vs alevhıneaçılmış bulunan mu- dahalenın menı ve kal davasının yapılan açık duruşması sonunda. Osmanıye ılçesı Ataturk Orman Çıftlığı Tanm liietmesı nde çalışan davalı Bedırhan Ozyıldız aramalara rağmen bulunamamış adresı detespıtedılememiş olduğundan dava- lının vokluğunda Dıyarbakır 1 Aslıye Hukuk Mahkemesı nce 1993 48 Esas 1995 258 karar \e 22 6 1995 tanhlı karar ıle davanın Bedırhan Ozvıldız açısından kabulune dığer davahlar hakkında husumet nedenı ıle reddıne karar \ erıldığını karar yerıne kaım olmak uzere ılanen teblıâ olunur Basın ?2219
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle