05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 27 EKİM 1996 PAZAR 18 SPOR San-Lacivertliler, Uche'nin son dakikada attığı 2000. golle sonuca giderek zirve iddiasmı sürdürdü" F. Bahçe Trabzon'u 90'da yıküFeııerbahçe: 1 Trabzoııspor: 0 STAT Fenerbahçe HAKEMLER Avhan Yııcebılgıç (6) \hıri) Takpak 14/ Suılıut Munııoglu 16) FENERB4HÇE: Jtıi}tu C) tlkeı (5) Lıln (,S) Saffet (5) Halıl Ibıahım (3) (Eıol 5) kemcılettııı C>) Okocha (6) Tunca\ (4) (\fustafa Dogan '} Hogh 14) Satiet SancakFi (4ı (Tuıık V Bolıç (5) TRABZONSPOR: \ıhat (6) Iskendeı (4) Ogun(^) Osman(4) \khmettpek 14) üıalfv (Fatıh ?y Tohma\ (4) Ab Jıılluh (S) Hasan (V (Oıhan 3) Şota (6ı <4rçıl ') \emsacte (1} GOL Dk WLt/ıe S\RJkART Ktmalettın (Fenerbahçe) SEMRCI/HASILAT-y/ 932 6nuhaı Wf> mıhon ı •> hın TL HILMITIRKA\ Futbol guzel ha\a\ı sever Futbolcu gu zel hav ada ov nar Kiş av lan hep zorluklarge- tınr Futbolcu topunu ı\ı ovnavamaz Orta hallı vatandaş komuru odunu almakta zor lukçeker Bunlarhepbılınenşevlerdır "Zen- gın" herzamanzengın "fakır" herzamanta kırdır kiş avlarının ıçıne gırdıgımız şu gun lerde herkes vıne sıkıntılarla karşı karşıva Bır vagmur vagma\agorsun Goruvoruz ış te sokaklardakı ızgaralar \ ıne tıkandı E\ le- n \tne sularbastı statlanmızın veşil alanla n tarlavadonuştu Işte Fenerbahçe Siadı Bovlesı bu\uk bır maç oncesinde bu statta bır de PAF lar ov nadılar Statlanmız dognisunu so\ lemek ge rekirse ıkı maçı ust uste kaldırmıvor \agan vağmurla ıvıden ıvıveagıriaşan bu sahada ı kı takım futbolculan da bır •«uru zorluklarla karşı karşıvageldıler Ornegın top kontrolu vaparken topun peşınde koşarlarken vs Stadın dolu oldueu sovlenemezdı Fener iı tnbunde vıneagırbasan taraftı Zorşartla ra karsın ke\ıflı bır maç ızledık Temposu vuksek mucadelesı guzel olan bır 90 dakı kavdı Lıg maratonu uzundu Kavbedeniçin o kadar tazla deaışen bır şev olmavaeaktı a ma ıkı taraf da kazanmak ıstıvordu \nımsa- vacagınız eıbı Trabzonspor Fenerbahçe vı Istanbulda > ^ vıldırvenemı\or Bordo Ma vılıler son hartalann başansız ekıbı Fener- bahçe karşisinda bu kez artık 'gulmek" ıstı \ordu Am.akHamı nınolmavışı buvukde za\antajdı onlarıçın Fenerbahçe kadrosunda bu hafta\a mah su\ olmak uzere Bulent\oktu Gerçı bu fut boleu 16 kışılık maç kadrosundavdı ama 11 de Tunca> \ardı \enne Hoghona afandav dı Lazaronı nın Danımarkalı ıçın bo\le bır karara varmasi ı\ı mı olmuştu voksa kotu mu tartişilırdı Ovunhep\agmuraltındaos nandı kondısvonu vuksek az hatavlaovna- van maçı kazanacaktı Ikı tarat da bunun bı lıncınde\dıler Bu nedenle de mumkun ola bıldıgınceazhatavapmavaçalıştılar O\unun başiannda ıkı Trabzon atagı Ruştuden don- du Ikı pozısvon da \uzde vuz golluk pozıs vonlardı Şota dun gece vanında hep Ha mı \ıaradı Çunkuhucumda'valnız'kalmış tı Her a\agına topu geçırdıgınde karşısında 4 Fenerbahçelıvı bırden bulu\ordu Fenerbahçe de o\nanılan o\unun dışında bır de 2000 golun hevecanı vardı Bunun 'stresı'de elberte kı takımı olumsuz vondeet- kıledı Defalarca sovledık \ıne soviuvoruz Lche sız bır Fenerbahçe duşunmek mumkun degıl Dun gece\ıne sahanın \ıldızı\dı Bu tun hava toplarının haktmıvdı Ikılı mucade- lelerden hepgalıpçıktı Zaman zaman da ıle rı\e çıkarak torvetıne \ardımcı oldu Nıjer- \alı sondakıkagoluvlededungeceve ımza sını attı Okocha vı da unutmamak gerek Gerçı çokşahsıovnuvor amata\dalıbırısım Bırtopudırektendondu bırşutunuNıhaton ledı bır şutu da dırem sıvırdı K.analları ıkı tarat da ıv ı kullandı Flk bolumde ıkı taratın da hucum savısında bırbırlenne karşi ustun luklenvoknı Sevırcısessız sakınbırmaç ız ledı Negurulru nekavga ne de vuh seslen duvuldu Ikınu bolumdekı beklentımız ıkı taratın daha ıv ı futbol o\ namalan ve gole u laşmalarıvdı ^ntaksahanınagıroluşu kav- ganlıgı bubeklentımızı birazzorlaştınvordu Bır de\ ıne ıkı taratın katalanndaduşuncele- rı vardı kı o da onumuzdekı haftaovnavacak lan Avmpabinavlanvdı llk bolumde oldugu gıbı bu bolumde de ıkı taratın da hucum sa v ılannda v ıne eşıtlık hakımdı Gerçı atak vo- nunden pas alıp v ermelerde konuk ekıpTrab zonspor un ustunlugu bıraz daha tazla go- rundu Ancak son dakıkalann ıçınegınldıgm de teknıkdırektorŞenolGuııeş vaptıgıovun cu degı^ıklıklenvle 1 puana razı olduklannı gostenvordu Fdkat Fenerbahçe bır tek Sat tet ı gende bırakarak gol pe>ınde\dı Artık dakıkalar 90 ı gostenvordu Sahanın en ba şanlı ısmı Lche netıs bırvuru^la Fenerbah çe vıavagakaldırtan dırılten üoluattı Trab zonbpor kalesıne Fener artık avaktavdı Ha kem 90dakıkavı bıtırendudugunuçaldıgın da herke- l che nın Mrtına bınmı^tı JNOTLAR/ Ml STVF4 ERSOY- DENtZ DERt^S^ Fenerbahçe'de banş günüTurkıve 1 Futbol Lıgı nın 11 harta- sı ıkı ezelı rakıp Fenerbahçe ıle Trab- zon^po^ u karşı karşıva getınvordu Her ıkı takım iezonun belkı de en zor 90 dakıkalanndan bınne çıkıvorlardı kıırılen ınkaretse bıle kavbeden taraf futbolcusu\la vonetıcısıvle buvukbır kaosa'suruklenetektı Fenerbahçe son hattalardakı kotu rutboluvla ele^tınlı- vordu Sampı nlarLıgı ndealınanba yırısız sonuçlar bonrası taraftann pat I nası an me^elesıvdı Trabzonspor u IM. d ^ eden taraf LEFAkupaM nda 1 arılarıvdı Ancak. Bordo Mavılı- k ı alacakları kotu bır ionuç sonrasi vonetım knzıne gırmelerı an meselesı ol ırak vorumlanıvordu Işte bovle bır ortamda Fenerbahçe ıleTrabzonspor Kadıkov de buluştular Anlamlı mesajlar 29ekımınvaklaştıgı ^ugunlerde her ıkı takım da sahava Cumhurıvet Bavra mı na vakışırmeiajlar vollavarak a>ak bastılar Fenerbahçe "Llusumuzun CumhumetBa\ramı'nıkutlarız'"dovı zıvle tıkarken konuk Trabzonspor un ^loganı "\tam ızındeMz" şeklındevdı BuaradaTurkıve Emeklı Suba\ larDer- neâı Ataturk ılke \e ınkılaplanna atı«MAalarakkunujacagız''^ıvorlardı Aca çıktıaı ıçın her ıkı kulube bırer prâter^GlAınJuzçokgecgeklı Bu kadar bek- Geçen vıl Fenerbahçe nın Trab- zon da buvuk olçude şampıvonluğunu garantılemiş olmasmı Sarı - Lacıverth vandaşlar unutmamışlardı ŞuandaU tanbuKporda ovna\an 4>kut ve Oğuz un gollerıvle galıbıvete ulaşan Fenerbahçelı taraftarlar \mebu ıkılının ısmını kullanarak Trabzonsporlu taraf- tarlan kızdırdı Bordo-Mav ılı yandaşlar ıse buna kendılerıne avrılan boiumde Fenerbahçe nın ezelı rakıbı Galatasa rav ın bavragını açarak vanıt verdıler Trabzonsporlu gazetecıler ve Trab zonspor kulubu nun davetlılerını de kabul eden Fenerbahçe Stadı nda maç oncesı Sarı Lacıvenlılenn eskı futbol cularından ve şimdının basın mensubu Ogun Altıparmak ın bır Trabzonspor- lu davetlı\ le ba>ın tnbununde tanışma- va gııme!.! uzuntu varattı Maç bıtımındevse konuşulan tek îMm Lche vdı Fencrbahçe tarıhıne 2000 golu atan kışı olarak ımzasını atan Uche Kadıkov e bavram vaşatan yıldızoluvordu Sarı Lacıverth kulu bun asbaşkanlan Ertuğrul Hatavlı ve Abdullah Acar bu futbölcuvu plaketle odullendıreceklennı açıklarlarken Acar "^ncabırpnmıvonetını kuru- sundu San Latıvertlılennplaketını As başkan VefaKuçukafırken Trabzons por unkını Başkan Fanık Ozak kabul ettı Maç oncesı Trabzonsporlu tarat tarl ırgenel kurulda ada\ lıgını kovacak ohn Mehmet AJıV ılmaz a bu\ uk sevgı gosterılerınde bulundu Karşılaşmavı benbenzleven Fenerbahçe Başkanı 41ı Şen Trabzonspor Ba^kanı Faruk Ozak ve Mehmet \h\ ılmaz zorlusınavon ceM bırbırlenne başarılardıledıler lemememız gerekırdı' şuvordu şeklınde konu Kemalettin KocaelTnde >ok Dunku maçta san kart goren Fener bahçe defansinın başanlı ismı Ktmalet- tın çıft sarı kart cezasi nedenıv le onu muzdekı haftasonu Izmıt te o>nanacak kocaelispor maçında forma gıv emev e cek Her ıkı takımın PAF ları ıse gokuz berabere kaldılar ŞEN DİVAN KURILI IND4 KOMŞTU 'En çok parayı verenlerdenim' Spor Semsı - Fenerbahçe Sosv al Te sislerı nde vapılan Dıvan kurulu nda konuşan Başkan Alı Şeıuher turlu eleş tırıve savgılı oldugunu ancak "Fener- bahçe kotu olsuıuÂh Şen de gıtsın'şek- lındekı duşuncelere çok uzuldugunu sovledı TeknıkdırektorLazaronı'vesa- hıpçıkanŞen "Futbolcularonundedn gının \uzde 75 mı gerçekleşürseler ba- şanb olurlar Naptırdığı antrenmanlan ızlnor \e çok beğennorum" şeklınde konuştu \lı Şen eleştınler ne olursa oKun 1998 v ılının mart av ına kadar go rev ı başında oldugunu hatırlatarak şo\ le konuştu "Bır grup ısü\or dne gore- \ı bırakacak haiım \ok. Son nefesımı verene kadar gore> ım başında\ un. Ben- dekı Fenerbahçe se>gısı herşe>m üstun- dedır Çıkarcıiann eiını kıranm, kımse- nın Fenerbahçe ısmınden varaıianma- sınaıanvermem'Şen Fenerbahçe nın hıçbır parasal sorunu olmadıgını venı vonetımegelırıgıderınden tazla bır ku lupbırakacaklarını sovledı Gorevegel dıklerınde kulubun 10 mılvon mark borcu oldugunu vurgulavan başkan Şen "Şımdı futbolculann transfer ala- caklan olan 1 tnhon 400 bın lıradan başka borcumuz vok. Şu ana kadar Fe- nerbahçe've en çok para harca\an \o- nencılerden bınvım Ancakağzımıaçıp tek bır kehme bıle so\ lemedım" dedı Zor geçen Fenerbahçe-Trabzonspor maçında İlker, San - Lacrvertlıknn ataklanna destek \erdi. >ijer\alılardan Okoc- ha,girdiğibir çokgol pozisjonunudeğertendiremezken Uche3 puanı getiren ısım oldu. (Fotograflar MLSTAFA ERSO\ ) Rasim Kara 'Yorgunluk bahane değir 4SENAOZKAN Gazıantep deplastnanında ıkı onemlı pu an vıtıren Beşiktaş ın teknık dırektoru Ra- sım Kara hıç bır mazeretın ardına sıgınma- dıklannı belırtırken " Benımağzımdan, \or gunuz ^fMınde bır soz çıkmamasma karşın butun gazeteler sozbırhğı etmışçesıne bunu \azı>or ^orgunuz gıbı bır bahanenın ardına stğınmanın anlamı vok. Gazıantepspor çok guçlu bır takım Galatasarav 'dan 6 »ol v ıv ın- ce kendılerını afTettırmek ıçın ov nadılar, sa- nırım taraftarlan da Gazıantepspor'u affet- tı \v nca hem 1 puanla. hem de sakatlık ol- madan dondugumuz ıçın mutluvum" şek lıtıde konuştu kara Sergen'sız olmuvor" şeklındekı eleştınlere de katılmadıgını ıfade ederken sunları sovledı "BızSergen\okken 1 Avrupa Kupası maçı ovnadık ve hepsınde başanlı olduk. O vok bu vok ama Beşiktaş var ElbetteSergen'ınbecensıtartışılnıaz an- cak futbol takım ovunu. tek kışıv le ov nanmn >or" Beşiktaş Teknık Dırektoru Rasım Ka n salı gunku LegıaVarşova maçı ıçın Sıvah- Bev azlı tarafta-lara çatında bulunurken "Ta- rattanmız salı gecesı Inonu Stadı'nı doklu- rursa hep bırlıkte ^ tura çıkmanm kevfını va- şanz. Beşiktaş se\ırcısı> le butunleşngı zaman venılmez bır takım oluvor" dedı Salı gunku Legıa \arşo\a maçının hazır lıkl ırına dun sabah Fulv a da başia van Sıv ah- Bevazlıekıp Gazıantep ı unuttu Şımdı he det salı gunku LEFA Kupası 2 ncı tur ro vanş kanjilaşması Bu akşam vapılacak ant renman sonra^ı Conrad Otel de kampa eıre cek Beşiktaş ta Sergen Snan Erkan ve Mehmet ın sakatlıklarının '.urmesı endışe varutı Ancak buovuncular ıçın kararvann verıletek SOYUNMA ODALARI / *LI ESER Lazaroni: Uche'nin golüyle hayata döndük Manchester Lnıted la ovnavacagı Şam- pnoniar Lıgı oncesı Trabzonspor u son da kıka goluvle venen Fenerbahçe de vuzler venıden guluvor Son haftalardasıkçaeleş tın alan San Lacıverth takımın teknık dı rektoru Lazaronı Lche nın goluvle havata donduklennı ^ov le\erek "Zor bır maç ol- du Son dakıkalarda rakıbı baskı aJtına al- mamız golu getırdı Artık Manchester dep- lasmanından IM bır skorla donmenm he- saplannı \apı>oruz" dedı Maç bo\ u topa hakım olan tarafın kendılen oldugunu be lınen Futbol Şube Sorumlusu Vefa Kuçuk ıse "Tann bue demek kı son dakikada gol atmamızıreva gorduğu ıçın 90 dakıka ea- vet çektırdı Ancak onemlı olan galıp gelme- mız.herkesı kuriu\orum"dıve konuştu San Ljuvertlı taraftarlar da galıbıvetı kutlarken stattan avnlan başkan Alı Şen ın arabasinın onunu kestıler Dışan çıkan !>en ~Ah Şen başkan, Fenerbahçe şampıvon" slogannla tarartarlannı selamladı Sarı kart gordugu ıçın onumuzdekı haf ta kocaelıspor a karşı forma gıvemevecek olan Kemalettin, "Bana hep sınırlı dıvorlar Ancak sahadakı hakemler de benım de\ am- lı uzenme gelıvorlar ve sankı kasıtlı olarak benı kızdırmava çalışnorlar" dedı Trab zonspor cephesınde ıse sessizlık vardı Haksızbırmaglubıvetaldıklannı so\le\en teknık dırektor Şenol Guneş "Sahanın hâ- kınu bızdık. Ancak orta\ a kov duğumuz ovu- nun ve emegımızın karşılığım alamadıL Şampı\onlukvanşındanuzakJaşmadtk An- cak artık Schaike maçını duşunmelıvız" derken başkan Faruk Ozak "Şanssız bır venügı aldık. Bundan sonrakı maçlanmızı kazanarak lıgın ılk vansını F Bahçe'nın uzennde bıtırecegız, bundan kımsenın şup- hesı olmasın" ^ov ledı LIGDE 11. H4FTA G.Saray'dan PSG provası Spor Semsı - Kupa Galıplen Kupası nda ulkemızı temsıl eden Galatasarav onumuzde- kı perşembe akşamı Pans Saınt Germam ıle ovnavacagı zorlu rovanş maçının provasını bu akşam Alta\ ıle vapacak Ataturk Sta- dı ndakımaçjnbaşjamasaatı 19 00 kat>ılaş- ma CINE 3 ten naklen vavımlanacak Iz mırde ovnadıgı tum maçlarda hasılat ve se- v ırcı rekoru kıran G Sarav ın bu akşam da on bınlen trıbunlere çekmesi beklenıvor Galatasarav ın Pans Saınt Germaın maçı oncesı taktık prova vapacagı maç ıçın Fatıh Terım sakatlıklan duşunerek 20 tutbolcuvu kadrova aldı Galatasarav sezon oncesı kam- pından sonra ılk kez uzun bır kamp donemı •\asavacak PSG moralsiz Galatasarav maçına bırkaç gun kala PS- G de antrenor futbolcular ve tarattarları bu nalıma duştu Lıg maçında Rennes e 2-1 \e- nılen Pans Saınt Germaın bu kotu gıdı^e Ga latasarav galıbı>etıvle dur derrek ıstı>or Lzun bır aradan sonra oncekı akşam ılk kezkalevı koruvanmıllı kalecı Lama alınan başarısiz sonuçlar nedenıv le bır hav İı uzgun Mıllı takımın dakalecısı olan Lama PSG nın ovun tarzının venıden aozden geçırılmesı go ru^unde Bıletkonusunda PSG nınbırgorev- lısı kulubun LEFA koşullan aereâınce Ga latasarav a 4^00 ver avırdıgını sovledı Diğer maçlar Turkıve 1 Futbol Lıgı nın 11 haftası bu gun tamamlanıvor Istanbul da ovnanacak maçlarda ktanbulspor Kocaelıspor u Inonu Stadı nda Sarıver de \anspor u \usuf Zıva Oniş Stadı nda agırlavacak Her ıkı karşılaş- manın başlama saatı 14 00 Başkent derbısı ıse Gençlerbırlıgı vle Ankaragucu nu saat H 30 da 19 Mav ıs Stadı nda karşı karşı\ a ge tırecek Gunun dıgermaçlarının başlama sa ıtı sovle n >0 Samsunspor Zevtınbur nu(TurgutSıgıç) 14 00 Dardanelspor Bur- saspor (Sebahatrın Bıtınm), 14 00 Denızlı - Antalva (Namık Kemal Demıroğlu) Basketbol gösterisi Federas\onca duzenlenen Bedensel Engellı Tekerieklı Sandahe Deplasmanlı Basketbol Karşılaşması'nda Katılı.^aşanıa Sevıncı'nı >endı.OzeIlıkleVusuf Şahın'in guzel ovunuv la salondakı az sa>ıdaki sporse\eri mest eden Fatıh. karşılaşmadan 48-28 galıp geJen" taraf oldu. E.(Fotograt ASL AN \ \LDIZ) MAÇIN ELEŞTİRİSİ Uche F.Bahçe'yi Taşıyor HALIT DERINGOR Geçtığımız gunierde Uche ıçın yalnz F Bahçe defansını de- ğıl tum FBahçe takımını sırtlamış goturuyordemıştım Işte bu- nu dunku karşılaşmada bır kez daha gorduk F Bahçe nın umu dunu yıtırdığı 89 dakikada Uche bır kara bulut gıbı Trabzon un defansına gırdı ve golunu attı Aslında maçın genelınde takımların bır bırınden ustunlugu yoktu Korkunç bır orta alan mucadelesı oldu Sahanın kay gan olması yuzunden her ıkı takımın da bu alanda oynayan oyuncuları pas hataları yaptılar Her ıkı takımın da ılerı uçların dakı golculer savunmalar tarafından nefes aldırmayacak şe kılde kontrol altına alınmışlardı Ama yıne de bu oyunculara gol yapabılecekpozısyonlardogdu Once Trabzon dan Hasan bır gol kaçırdı Sonra da Şota nın attığı gollu bır şutu kalecı Ruş- tu aynı guzellıkte kurtardı Kaygan zemınde bunu yapmakzor du Daha sonra Fenerbahçe ılerı ıkılısıne golluk paslar doğdu Once Bolıç korner çızgısı yakınlarında Saffet e çok guzel bır top ındırdı Saffet de bu topa sahalanmızda ender gorulebıle- cek bır roveşata yaptı ve gol olmamasına karşın çok guzel bır olaydı Arkadan Okocha uzaktan salladığı ıkı şut da gol olo bılırdı Kaygan zemınde ancak boyle şut atılabılırdı Gololma ması bır şansızlıktı Akıllıca ışler yapan bu ıkı futbolcu daha sonra akılsızca ışler de yaptılar Ornegın Okocha her topu ken- dıne ıstedı Bıreysel futbol oynamaya kalktı Bu yuzden yuru yecek halı kalmadı Ikıncı yarı o şahane roveşatayı yapan Saf- fet ın kale çızgısı ıçensmde topu kaleye sokamayıp Nıhat ın ku- cağına atmasına şaşmamak elde değıldı Her ıkı takımın gerı ve orta alan oyuncuları oyunun sonuna kadar çalıştılar Yalnız Trabzon lu Abdullah ın kendıne çok guvenı olduğu goruluyor du Guzel futbol oynamasına karşın sorumsuz hareketler de yaptı Fenerbahçe orta alanında oynayan Tuncay ve H Ibra- hım ın bırıncı sınıf bır futbolcu oldukları veya olabıieceklerı bır tartışma konusu Gerçeğı soylemek gerekırse dunku maçta yı- ne de Fenerbahçe Trabzon dan daha 1yı futbol oynadı ve ga- lıbıyetı hakettı Maç 90 Dakikadır ADN4N DINÇER Muthışbırmucadele Futbol adına doğa koşullan ruhsal yuk karşılıklı guç dengesı eşıt olan ıkı takım Turk futbolu adına guzel bır 90 dakıka yaşadılar ve yaşattılar Çağdaş olan duşunsel faktorlerın oyunda olması ve her ıkı takımın da bırbırlerıne gol atabılmek ıçın gosterdıklerı gayret ve or- ganızmalarını zor/amaları ıdı Sankı Ben senden daha bu- yugum dercesıne yırtındı futbolcular Ama bu oyunun adı futboldu ve hakem son duduğu çalana kadar acımasız bır hukmu vardı O da her zaman Fenerbahçe de en 1yı pro- fesyonel olan Uche ye nasıp oluyordu Vurduğu kafa kım- lerı ıpten almadı kı Rıtım adeta kopunca kornerden pas- laşan Okocha sağ ayağının dışı ıle falsolu topu kaldırdı ve Nıhat kendı sahasında yıne dıreklerde kalınca Uche kafa- yı dokundu Işte zafer anı burada ıdı Fenerbahçe şampı- yonluk yolunda en zor engelı bu muhteşem mucadele so- nunda aştı Hogh ve Kemalettin ın fızık ağıriıklannı koydukları orta alanın onunde Bolıç sjkj^âı Trabzonspor da ıse Şota , gerçekten bırçok pozısyorfFğıren ama oyunu ıle sonuca heyecan katan futbolcuydu Önal yorulunca Nemsadze nın ağırlığı son beş dakıkalık değışıklıkler Bordo-Mavılılerı en az hakkı olan 1 puandan ettı Onlar da alabıiırlerdı ama bu maç tek gol ıle bıttığı ıçın kaçanlar atılan bır gole yenık duş- tu Hamı nın arandığı gecenın en çok sevınenı de galıba Başkan Şen dı Fener Son Dakikada... VUHMLTSERT llgınç bır karşılaşma oldu Doyurucu bır futbol oynanma- masına karşın gırılen gol pozısyonlarının sayısı çok fazlay- dı Bu pozısyonlardatopu kullanan oyuncuların becerıksız- lığı ıle bırlıkte ıkı kalecının başanlı kurtarışları golu maçın son sanıyelerıne dek gecıktırdı Ikı ekıp de kontrollu oyunu yeğledı Yağan yağmurla kay- ganlaşan oyun alanında ıstem dışı yapılan hareketler ka- le onlennde ılgınç pozısyonlara neden oldu Fenerbah çe nın teknık duzeyı yuksek oyuncularına karşın Trabzons porlular daha savaşımcı bır oyun ortaya koydular Lazaro- nı, Hogh u orta alanın sağ tarafına yerleştırıp buradan Ab- dullah ıle gelebılecek Trabzon ataklarını karşılamak ıstedı Hogh gorevının savunma yonunu başarıyla yaparken atak gelıştırmede etkılı olamadı Her ıkı teknık adam da takımlarına savunma onlemlerı- ne ağırlık veren bır taktık uygulatmak ıstedıler Fenerbah- çe savunmada dortlu bır blok oluştururken orta alandan şaşırtıcı çıkışlarla rakıp kaleyı zorlamak ıstedı llen ıkılıde Bo- lıç ılk yarıda canlı bır futbol oynadı ama Trabzonspor sa- vunmasının yardımlaşmalı oyunu karşısında etkılı olamadı Sarı-Lacıvertlı orta alanda Tuncay yoruluncaya dek ge- rek savunma gerekse ataklarda takımın en yararlı ısmıydı Bu bolgede Okocha ıse oyun olarak normal başarım du- zeyının altında kalırken attığı şutlarla dıkkatı çektı Trabzon orta alanda oluşturduğu beşlı bloku daha çok savunmasına yakın oynatıp hızlı karşı ataklarla gol pozıs- yonları uretmeyı duşundu Ancak Bordo Mavıhler orta alan- dan ataklara yetennce destek sağlayamadı Gecenın kahramanları ıkı ekıbın kalecılerıydı Ozellıkle , karşılaşmanın ıkıncı yarısında oyun temposunun yukseldı- • ğı anlarda sayısız gol pozısyonlannı onledıler 60 dakıka- dan sonra ıkı ekıp futbolcularında yorgunluk belırtılerı baş- ladı Ozellıkle F Bahçe orta alanının oyundan duşmesı ve . bıreysel yanlışlarının fazlalaşması Trabzonsporlulara pozıs- yon zengınlıgı sagladı Bu pozısyonlarda Şota bıreysel be- cerılerını yeterınce kullanamadı Şampıyonlar ügı nın başlamasıyla bırlıkte Fenerbahçe'de fizık-kondısyon yetersızlıgı dıkkatı çekıyor Duşuk tempo- da oynadıkları karşılaşmalarda ıstedıklerı sonucu almaları rastlantılara bağlı Teknık dırektor Lazaronı nın takımın fizık yetersızlığını goremeyıp gıderememesı anlaşılır gıbı değıl Kadrosunda Avrupa çapında futbolcular olsa bıle Fener- bahçe nın koşmadan oynayarak maç kazanması mucıze- lere bağlı Ve bu dun gece gerçekleştı Trabzon Çabaladı Ama... K.EMALGLNER Haftanın onemlı maçını Fenerbahçe son dakıka goluyle ka- zanmasını bıldı Oysa Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşma- sına çok lyı konsantre olmuştu Oncelıkle Fenerbahçe nın ıle- rı uç adamları Bolıç ı Osman la Saffet ı de Iskender le kont rol altına aldılar Ogun u de savunmanın son adamı olarak ser- best oynattılar Trabzonspor savunmasından çıkarılan butun toplar orta alana başarı ıle aktarılırken Şota ve Hasan da bu toplarla buluşturuldu Fakat bu oyuncuların ılerıde yalnız kal malan Trabzon un gol atmasını engelledı ikıncı yarıda Fenerbahçe oyuna daha atak başladı Oyunu kanatlara yaydı Okocha orta sahadan başlattığı ataklarla Trabzonspor yarı sahasında tehlıkelı olmaya başladı Trab zonspor un daha çok defansıf oyuna ağırlık vermesı Fenerbah- çe nın oyundakı hakımıyetını daha da arttırdı Trabzonspor Fenerbahçe nın bu ataklarına kontrataklarla cevap veımeye çalıştı Yine ıkıncı yarıda Hasan ın ve Şota nın ılerıde yalnız kal malan Trabzonspor un bır turlu gol atamamasına neden oldu Fenerbahçe maçın son dakıkalarında yakaladığı bır pozısyo- nu Uche ıle lyı değerlendırdı ve maçı galıbıyetle noktaladı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle