27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
MEIQM1996PA2AF CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sîlahh uçuş kriz yarattı. Sorun gizli görüşmelerle çözüldü Çekiç Güç lıııııaluıu L A L E S A R I İ B R A H Î M O Ğ L U ANKARA - Türkıve \e ABD arasında. İnciiJik K Konuşlu Çekiç Güç uçaklannın uçjjlanrın 10 gündür va^ılamamasına neden olaıbirbunalım yaşamyor. Incirlik'teki Türk komjtamn. saldın amavlı olduâunu belirterek miiket rombalan taşıyan .Amerikan uçfcidanrun Kuzey Irak üzerinde uçuş yapnusoıa ızin vermeme»] üzerine çıkan buıalım, Türk ve Amenfcalı komutanların An<ura"da yaptığı gızli buluşma ile çözüldü. An;ak bu kez de Kaze> l'ak üzerinde uçuş yaparak uçakJann sayısına getirilen sınırlama sonıru çıktı İncirlik'tekonuşlu uçaklann say Unna getinlen sınırlama sorununun da Dışş.eri Bakanlığı Müsteşan Büyükelçi Onur ÖymMi ile ABD'nm Türkiye Büyükelçısi Marc Grossman arasinda bugün yapılması bek enen müzakerelerle çözulmesine «palı>ıac£*ı belirtildı. Çek çGüç'ün kısa bir süre Lçus yapmamasına neden olan benzer bir olay j;eçen ay Irakkuvvetlerinin rakip Kürt gruplarından Kürdistan Demokratik Partisi'ne (KDP) destek vermek amacıvla Kuzey Irak'a girmelen sırasındayaşandı. fncirlik'teki Türk komutanın, lazer güdümlü bomba taşıyan Amerikan uçaklannın uçuşlanna, saldın amacına dönüşebileceği endişesiyle izin vennemesi üzerine bir gün süreyîe uçuşlar durdurulmuştu. Misket bombalı uçuşlar engeüendi Çekiç Güç'ün Kuzey Irak'ta rakıp Kürt gruplannın çarpış.malannın hızlandığı bir sırada bölgeyi 10 gündür denetleyememesi ile sonuçlanan son bunalım 9 ekimde yaşandı. ABD, Çekiç Güç bünyesinde bulundurduğu uçaklan belli aralıklarla yenileriyle değiştiriyor. ABD'nin daha önceki uçaklannda uçağın modeli gereği lazer güdümlü bombalaryer alıyordu. Yeni uçaklann ise misket bombaları taşıdığı belirtildı. Incirlik'teki Türk askeri yetkilileri. saldın amaçlı oldugu gerekçesiyle Amerikan uçaklannın misket bombalan yüklü uçaklarla uçuş yapamayacaklarını bildirdiler. Bunun üzerine Çekiç Güç'e destek veren İngiliz ve Fransız uçaklan da Kuzey Irak'taki denetim görevini yapmadılar ABD. Kuzey Irak üzerinde uçurduğu uçaklanna konuşjandırdığı misket bombalannı, yaklaşık iki yıl önce Kongre'nin baskısıyla Güneydoğu'da kullanılacağı ve saldın amaçlı olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye vermemişti. Amerikan uçaklannın silahlı uçuşlan konusunda süren pürüzün çözümü içın Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir ile Stuttgart'taki A\rupa Komutan!ıgı"nda Komutan Yardımcısı olarak göre\ yapan Amerikalı General JamesJamerson arasında 3 gün önce Ankara'da gizli bir görüşme gerçekleşti. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet'e bilgi veren hükümet kaynaklan. Bir \e Jamerson arasında yapılan görüşmede Amenkan uçaklannın misket bombası yüklü uçaklarla Kuzey Irak üzerinde uçuş yapmalan konusunda karar alındığını söylediler. Ancak her iki komutan da Kuzey Irak üzerinde kaç adet uçağın görev yapacağı konusunda alınacak karan. Incirlik'te görevli komutanlara bıraktılar. Ancak Incirlik'teki Türk asken yetkilileri, Kuzey Irak üzerinde günlük uçuş yapan Çekiç Güç uçaklannın sayısının sınırlandınlmasını istediler. Amerikan. İngiliz ve Fransız komutanlann ise getirilen sınırlamanın Kuzey Jrak üzerindeki uçuşlar sırasında uçaklann birbirini korumasını zorlaştıracagını savunarak Türk tarafının önerisine itiraz ettiler. Bu sorunun çözümü için ise Müsteşar Öymen ile Amerikan Büyükelçisi Grossman'ın bugün Dışişjeri Bakanlığı'nda bir görüşme yapmalan bekleniyor. Çekiç Güç ortaklan, Kuzey Irak üzerindeki uçuşlar sırasında olası birsaldınya karşı kendilenni koruyacak ve savunma amaçlı olduğunu öne sürdükleri silahlı uçuşlar gerçekleştirivorlar. Türkiye ise Çekiç Güç'e ilişkin müzakerelerde Çekiç Güç'ün uçuş sayısının azaltılması ve saldın amacına dönüşebilecek silahlı uçuşlann engellenmesini istiyor. Mifli Piyango çekildi Büyük ikramiye dörde bölündü -40 MİLYAR LİRA O32l8r> Tarsus, Manisa. fs- tanbul. Artalya. lOMİLYARÜRA 6-818S2 Bursa. îzmir. tstanbuL Ankara. 5 MİLYAR LİRA 52359£ Adıyaman. îzmir. Iz- mir, Ankara. 1 MİLYAR LİRA 078529 Ankara. îstanbui. An- kara. Ankara. 237526 Anka- ra, tzmır. lzmır. lskenderun. 340117 Denizli. fzmır. An- kara. Adana. 833668 Kocaeli. Ankara 908166 Nazillı, Iz- mir, Mersin. .Ankara. 5O0 MİLYON LİRA 026826 054226 144472 205473 244198 349235 376044 503289 801764 918530 2O0 MİLYON LİRA 009038 101903 191651 242219 335425 508995 624738 737804 831387 915739 048947 101905 197870 309257 378433 556703 634252 745816 g34437 926790 069075 127994 201006 310151 408159 565695 645339 775765 847874 944473 073687 144215 201628 315366 441343 590133 719681 782038 853271 970245 089130 167059 220581 322762 493426 596869 732641 815746 866915 998165 100 MİLYON LİRA 01^922 084218 203422 282348 384889 485453 582958 684913 819170 902756 016901 093785 212012 297367 387906 495198 599550 692051 838405 904932 025709 099669 234016 301941 404766 500472 603630 715246 849852 917518 050319 100540 238851 304026 412405 501586 617477 722871 854106 952076 053982 123373 260431 327441 422354 504414 620256 733403 862847 970460 059024 134940 260791 330482 428473 520946 632422 767366 863071 978329 062700 136023 266655 332461 460233 543568 6^3909 774049 863698 979183 062841 163586 270370 339064 461255 552040 636100 7767 56 867046 980256 063415 177682 272833 347550 472989 552423 659066 783283 867345 981443 069324 185669 276220 355885 482170 569480 673014 784793 871096 992817 40 MİLYON LİRA 001341 106694 224248 343762 425820 502870 584438 722789 824041 913374 016896 109115 2*1837 363797 429606 516313 609999 728628 824913 937260 020659 121214 234610 364830 4*1634 516688 619365 7*4854 831086 943585 027848 126037 238377 3-3393 436^72 517372 626705 743247 831098 9-4711 033343 131531 2-U609 374451 440601 5 19125 631279 749378 8-'052 956704 039993 1 -2608 245496 380160 4-5108 531966 663049 7-7 082 844773 956891 0-475! 137337 251216 3*1121 450720 534168 6*4156 763118 845532 9^725 051483 156443 3C*702 386448 451812 5-1303 670671 765266 8*4361 960996 056418 U2212 304563 391424 4^242 550673 678900 7<fjO73 859142 969061 0-^553 167215 307785 3« 958 459303 558555 65T793 773794 869975 9^4920 058639 182794 309582 392390 462509 558976 691460 783089 872291 977509 068292 183092 314465 412348 468816 559316 694826 787949 887966 978991 101659 188053 326302 412517 475327 564764 702829 802060 888729 980476 103275 192014 326473 416542 495279 578979 704420 802440 906029 982953 105571 221293 334962 425633 499584 581807 721804 816023 910066 987528 20 MİLYON LİRA 003623 084488 157059 300170 397452 518261 594078 679822 795109 902363 005317 090113 157421 316276 398122 521807 601365 681562 800626 903833 007885 090512 162636 323203 402644 523045 605587 688882 809177 913903 013877 091722 171377 326250 407718 523436 607252 698525 818889 919324 018962 094589 173362 329753 413745 525648 609181 699470 818939 923734 022908 096064 173425 332705 414817 530586 611934 703239 828557 927105 029520 097264 194212 333103 434269 530606 613154 705811 834608 932852 032876 098634 209313 335306 436163 536495 614793 706690 841816 943068 033776 103294 212434 341753 436889 536825 618416 720201 846658 944604 034484 105762 214968 351779 437518 538758 620411 723755 848956 948097 039276 113161 233516 352363 445343 539806 620958 730786 854029 958804 041265 117030 241463 352933 447891 544396 622899 735814 860871 973693 041702 122689 245662 358742 459510 551463 625632 743642 862172 976158 043443 127546 264992 371855 463644 555635 632090 752083 867495 983227 045386 142227 265629 372910 471548 559149 632104 774542 872081 983567 049997 142962 266482 376040 476367 566665 635677 775467 879952 987337 058944 144940 277667 377589 479178 572768 653806 779751 881120 987896 060885 151234 283691 377777 490949 579125 656506 783514 882760 993161 069008 152413 288866 384854 493337 588857 660026 784367 889449 995581 081619 155666 291289 396237 515764 593261 674543 789365 892214 997168 10 MİLYON LİRA 00615 12160 17189 34839 44265 49904 65154 73220 76272 89761 03527 12717 20009 38633 47175 51932 67005 73562 76716 91408 06329 14543 29454 39959 47338 53575 67325 74321 78236 91904 09135 15598 32220 41906 47787 54593 68699 74340 85464 96244 11366 16453 34688 42406 49519 61950 71982 76108 87292 97363 4 MİLYON LİRA 1397 2242 3489 4906 5885 7390 7779 7928 8939 9307 1591302140815160 7389 SON ÜÇ RAKAMI 219245496513 514523 697 SON İKİ RAKAMI 1021 29 3551 SON BİR RAKAMI (AMORTİ): 2 7 Atarürkçü Düşünce Derncği İstanbul Şubesi'nin düzenlediği "Ulusal Biriik ve Güneydoğu" konulu panel diin yapüdı. Pa- ncliyöneten ADDGenel Sekreteri C e m İlnem, partilerin kavıtsı/lığını eleştirdi. (Fotoğraf: S A A D E T U S L U ) ADD'nin düzenlediği panele Meclis'teki partilerden kimse katılmadı *En önemlisorunumuz Güneydoğu* İstanbul Haber Servisi - Bazı siyasi partı temsılcileri. gazeteci ve yazarlar. Türkiye'de en önemli sorunun. "Güney- doğusonınu"oldugunubelirttiler. Yazar ErolToy. I986"dan bu yana PKK'lilerin bölgede toprak ıstedıklerini belirtirken gazeteci Tayfiın Talipoğlu, halkın. siyasi iktidarlann "uvgulamaianna karşı" birgü- vence olarak PKK'lilere yardım ettikle- rini savundu. ÖDP Merkez Yürütme Ku- rulu üyesi Ergin Atasü ve İP Genel Baş- kan Yardımcısı Arslan Küıç ise sorunun emperyalizmebaglılıktankaynaklandığı- nı vurguladılar. ADD İstanbul Merkez Şube Başkanı Bilge Bilgiç ise Atariirkıl- ke ve inkılaplannın yeterînce uygulannıa- masından yakındı. ADD İstanbul Merkez Şubesi'nce dü- zenlenen 'Ulusal Biriik veGüneydoğu' ko- nulu panel. dün yapıldı. Paneli yöneten ADD Genel Sekreteri Cem İlnem. bu gü- ne kadar 20 binin üzerinde insanın hay a- tını kaybettiği Güneydoğu konusunda partilerin kayıtMZİığını eleştırerek "Ka- (ılnıalan için tüm partileri defalarca ara- dık. Hepsi sorun ortava çıktiğından bu yana tek başlarına >a da koalisyon olarak iktidar oldular. Eğer söyleyecek siu bula- madıkları için bura.ıa gelmedilerse so- rumluluğu kabul etmiş demeklerdir" di- ye konuştu. Güneydoğu'dakı sorunun top- lumsal bilinçsizlikten kavnaklandığını belirten Talipoğlu. siyasi partilen halkın ıçine ınememekle suçladı. Talipoğlu, böl- ge halkının hükümetlerin uygulamalan yü- zünden PKK'ye yardım ettiğini söyledi. Türkiye'deki en önemli sorunu adalet- sizlik vezulünıolarak niteleyen Erol Toy. PKK'nin toprak talebinin dışgüçlerin et- kisiyle GAP projesınin oluşmasından sonra ortaya çıktığını belirttı. Türk ınsa- nının ısterse emperyalizmi kırabileceği- nı kaydeden Toy. "Zaten bu bilinçtede- ğilseniz size yapılanlan hak ediyorsunuz demektir" diye konuştu. Arslan Kılıç da Türkive'de yaşanan Kürt sorununun Os- manlı devletinin bir mirası olduğunu ve emperyalist devletlerin bu sorun içinde >er aldıklannı kaydetti. Atasü de soru- nun bitmesi için her iki tarafın iyi niyet- lenni ortaya koymasının gerekliliğine dikkat çekti. "Önümüzdeki Barzani. Ta- lebani ve Apo arasında devam eden sür- tüşmenin sonunun ne olacağı belli değil. Bu durum bizinı insanımızı körü etkiliyor. Biz bu sürtiişmenin tantfı değiliz. O yüz- den halk karşı çıkmalı" dıyen Atasü. ba- nşın çıkar gruplanna ters düşeceğini de ifade etti. Bilgiç ise Atatürk ilke ve inkılaplan- nın yeterince uygulanamamasından ya- kındı. G^Pprojesinjngelişmesiyle soru- nun ortaya çıktığını yineleyen Bilgiç, "GAP. Batı emperyalizmi tarafından bü- yük bir fehlike olarak görülüyor. Asü teh- İike Kürt milliyetçiliği. Bu durum, Tür- kiye'yi parçalanma noktasına getirir. So- runun çözümü için Türkiye'de demok- rasi sorunu tartışılmalı" diye konuştu. ANKARA(Cumhuri>«Bürosu)-Hü- kümetin DYP kanadının yönetimındeki Halk Bankası, Çiller ailesine yakınlıgıv - labilınen HaütCıngılJıoglu'naaitşirket- lere açtıgı trilyonlarca liralık nakdi ve gayrı nakdi kredınin yanı sıra bu grupla ortak ban- ka da kurunca Hazine Müsteşarlığı taraftn- dan uyanldı. Çıngıllıoglu ile trilyonlarakta- nlanortaklıgın Halk Bankası'nazararverdi- ği ve bu girişimin noktalanması gerektiği res- mi raporlara geçirildi. DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardım- cısı Tansu Çiller ile eşinin yakın dostu olan Demirbank'ın sahibi Halit Çıngıllıoglu. bu- günkü kur üzerinden yaklaşık 6 trilyon lira nakdi ve gayri nakdi kredi aldıği Halk Ban- kası ile ortak banka kurdu. "Demir-Halk- bank" adıyla Hollanda'da kurulan ortaklık- ta Çıngıllıoğlu'nun payı yüzde 30. Halk Ban- kası'nın payı da yüzde 70 olarak belirlendi. Halk Bankası 60 milyon Hollanda Guldeni (yaklaşık 35 milyon dolar) sermayesı olan ortakhktaki payını, yaklaşık 5.3 milyon do- lar ödeyerek yüzde 45'e çıkarmak istedi. Hür- riyet öazetesi Ekonomı Senisi yönetmeni Enis Berberoğlu. konuva ilişkin 16 ve 17 ekım günleri kaleme aldığı yazılarda. bu iş- lem için 26 Ağustos 1996'da Hazine Müste- şarlığı'na başvurulduğunu bildirdi. Berbe- roğlu. Gıngıllıoğlu'nun. Halk Bankası'ndan hisse arrtınmı karşıhğında alacağı para ile Suudi Amarican Bank'a talip olmayı planla- dığını yazdı. Bu sırada Başbakanlık Hazine Müsteşar- Hazine uyardılığı'na bağlı BankalarYeminli Murakıplan Ku- rulu tarafından diizenlenen raporda Halk Ban- kası ile Demir-Halkbank ortaklığı arasında- ki dövız hesapları ve kredi ılışkısi ele alındı. Bankalar Yemınlı Başmurakıbı Mustafa Ekim ile murakıp Bedri Eşsiztarafından 5 Temmuz 1996"da tamamlanan raporda. şöyle denildi: "Bankava (Halk Bankası), iştirak olarak herhangi bir getirisi bulunmayan \e >urtdışı banka mevcutlannın önemli bir tutannın bu- lunduğu Demir-Halkbank'taki iştirak payının elden çıkanlması \e Bankalar Kanunu'na ay- kınlık >aratan aşımıngiderilmesi için ivedi ola- rak çalışmalara başlanması gerekmektedir." Hazine. Haik Bankası 'nın. C'ıngıllıoğlu ile ortakhktaki hissesinı yüzde 30'dan 45'e çı- karma istemine 2 Eyİül 1996'da ret yanıtı verdi. Hazine'nin Halk Bankası'na yanıtın- da. şöyle denildi: "Bankalar \eminli Murakıplan Kurulu Başkanlığı'nca bankanız (Halkbank) nezdin- de 31.12.1995 tarihi itibarıyla yapılan incele- me sonucundadüzenlenen 5 Temmuz 1996 ta- rihli mali bünye raporunda: Halk Bankası'nın, fon yönetimi \e likidite rasyolannda bir önceki vıla göre önemli dü- şüşler meydana geldiği. bunun en önemli ne- denlerinden birinin 31.12.1995 tarihi itiba- nyla Demir-Halkbank ve Banquede Bospho- re'da rurulan depolardan 3 trilyon 210 mily ar 525 milyon lira. Türkive'de yerleşik fir- malara kullandınlan kredilerin temina- tını oluşturmak üzere, anılan bankalara rehnedildiği ve dolayısıyla bu tutar üze- rinde bankamn (Halk Bankası) kısa vadede tasarruf imkânı bulunmadığı; ^urtdışı bankalar nezdinde vadeli tutulan döviz depolannın 1995sonu itjbany la toplam 27 trilyon 789 mily ar 876 milyon lira olduğu, bunun 9 trilyon 551 mihar 157 milyon lirasj- nın Demir-Halkbank'a plase edildiği (yaünl- dığı).. tespit edilmiştir..." Hollanda'da Türk şirketlenne açılankredi- leriçin Halk Bankası'nın Demir-Halkbank'a trilyonlarca liradüzeyindedöviz teminatıya- tırdığına işaret edilen Hazine'nin yanıt yazı- sında. şöyle devam ediidi: "... Demir-Halkbank'ayapılan döviz depo- lan tutannın 9 trilyon 521 mihar 216 milyon lira olduğu. bu durumun Bankalar Kanu- nu'nun 38/2. maddesine aykınhk olu^turdu- ğu.. tespit edilerek; Bankaya (Haikbank) iştirak olarak her- hangi birgetirisi bulunmayan vejurtdışı ban- ka mevcutlannın önemli bir tutannın bulun- duğu Demir-Halkbank'taki iştirak payının el- den çıkanlması ve Bankalar Kanunu'na ay- kırüık>aratan aşımıngiderümesi için ivedi ola- rak çalışmalara başlanılması gerektiği öne- rilmektedir. Söz konusu rapor çerçevesindeya- pılan değerlendirme sonucu Demir-Halkbank nezdindeki yüzde 30'luk sermaye payinızın yüzde 45'e çıkanlması. Hazine Müsteşar- lığı'nca uygun görülmemektedir." Macintosh Operatörü aranıyor. 293 83 09 Başka Türkiye Yok Haydi Fidan Oikelim ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜGÜ Nüfus cüzdanımı. pasaporrumu. sigorta kartımı. Telecardımı, askerlik cüzdanımı, mavi kartımı kaybertim. Hükümsüzdür. SAFtSAZlŞIK İTHAL KLASİK CD • LER PERAKENDE 280.000.TL. TOPTAN 200.000. TL. ÜCRETSİZ BROŞÜR GÖKDERİLİR. MfZİK ADRES SELANfKGAD 28/23 06650 K1ZILAY-ANKARA TELEFON 419 43 78-79 FAKS 419 4380 Hacizli şirketlere kredi dağıtıldı DOĞAN AKIN ipoteği alınacaktaşınmaz üzerinde '—'- : haeiz ve karşılıkstz çekleri bulun- ANKARA-DYP İstanbul Mil- masınedenlerivleflrma iledikkat- lervekiii Sedat Aloğlu, D\'P Genel Başkan Yardımıcısı Hasan Peker \e Çiller ailesine yakın Halit Çın- gıllıoğlu'nun şirketlen ile hüküme- ti destekleyen bazı medya kuru- luşlanna bugünkü kur üzerinden yaklaşık 15 trilyon lira dolayında nakdi ve gayrinakdi kredi olanağı sağlayan Halk Bankası yönetimi. "karşıhksız çeksabıkası bulunan \e taşınma/ı haczedilen" şırketleri kredilendirmekte de sakınca gör- medi. Halk Bankası Genel Müdürlüğü, bankanın İzmir Şubesi'nin. "Dr. Ekrem İşçimenler Kimya A.Ş"nin kredi lendinlme- sine ilişkin 15 Arahkl995tarih- Ii yazısı üzerine. şu karan aldı: **Adı geçen fîr- manın mali ve ti- cari durumu ile şubenizin firma hakkındakiolum- lu görüş ve teklifi göz önünde bu- lundurularak.le- hine 29.12.1995 tarihli 'makam onay 1* ile aşağıda gösterilen kredi- ler tespit edilmiş- tir™" Genel Müdür- lüğünbukarannı içeren 3 Ocak 1996 tarihli -gizli'' yazıda. adı geçen şirkete 1 milyar lira "senet karşılığı avans". 2 mil- yar lira "'temûıat mektubu" ve 5 milyar lira "ithalat" kredısı olana- ğı saglanması, karşıhğında 2 adet büronun ipotek altına alınması is- temı yeraldı. Gizli y azının "not" bölümünde. 2 paragraf y ukarıda hakkında "olumlu" görüş bildirilen fiımanın karşıhksız çek kestiği. Sosyal Si- gortalar Kurumu'na borçlu oldu- ğu v e ödemediğı borçlar için taşın- mazına haciz konduğu şöyle dile getirildi: "Firmanın S.S. Kurumu'na olan borçlarının takside bağlanması. alkbank'ın DYPIi miHetvekillerinin şirketlerine, medya gruplanna ve borcunu ödenıeyenlere verdiği kredilerin ortaya çıkması tartışılıyor. Halkbank*ın şimdi de kredisini ödemeyenlere kredi verdiği ortaya çıktı. li çalışüacaktır." Genel Müdürlüğün. yüksek risk- Ien bulunan şirketin dunımuna dik- kat çekmesı ve sağlanacak kredı- ye karşıhk ipoteği alınacak taşın- mazın üzerinde "dahaönceden ko- nulan bir haciz bulunduğunu" ken- dı yazısında bildirmesine karşın kredi açılmasına izin vermesı "skandal" olarak degerlendirildi. Kavi Kimya Sana>i Halk Bankası Yönetim Kurulu. 2 Kasım 1995'te yaptığı toplantı- da da. "Kavi Kimya Sanayi ve Ti- caret A.Ş"ye 2 milyon doîar (188 milyar liraıdövız kredisi açtı. Krediye ilişkin yazı. fiımanın ba- zı varlıklarının ödenmeyen borç- lardan dolayı ha- ciz altındabulun- duğunun Halk Bankası Yönetim Kurulu'ncadabı- lindigini ortaya koydu. Yazıda. şöyle dendi: "Söz konusu firnıanın kredisi- nin teminatı için önerilea ekspertiz değeri 35 milyar 30 milyon liraolan makine\etesisler üzerinde işletme rehni. ekspertiz değerleri toplamı 138 milyar 467 milyon 500 bin lira olan gayrimen- kulier üzerinde kredinin yiizde 200 fazlasıyla 1. derecede ipotek tesis edilmesi, TEDAŞ'a olan hacizin kaldınlması kaydıyla uygun görül- müştür" dendi. Şirketin. kısa vadeli borçlann özvarlıklara oranını gösteren **fi- nansman ya da borçluîuk"oranınm yüzde 431 olduğu mali tablolara yansıdı. N'ormal bankacılık uygulama- lannda. genellikle. bu oranın y iiz- de 30'lann üzerinde olduğu şırket- lerin "riskü"görülerek kredilendi- nlmedığine dikkat çekildi.. Halkbank 'tan açıklama ANKARA (Çumhurijet Bürosu) - Halk Bankası Genel Müdürlüâü. kı- miDYPmilletvekilleri vehüküme- ti destekleyen bazı medya kuruiuş- lanna aktarılan kredileri belgelerle yayımlayan gazetemize yaptıgı açık- lamada, bankanın seımayesine iliş- kin bilgiler konusunda çelişkiye düş- tü.Halk Bankası'ndan yapılan açık- lamalarda. Çumhuriyet'in. dağıtıl- dığını belgelerle yayımladığı kre- dilerin verilmediğine ilişkin bir bel- ge yer almadı. Halk Bankası Genel Müdürü \enal Ansen ile Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Olcay tarafından yapılan yazılı açıklamalar, Çumhuriyet'in hafta başından beri yayımlanan kre- di dosyasında bir kez bile "yobuz- luk-usulsüzlük" sözcükleri kulla- nılmamasına karşın. "kredi dağı- dmlannda usulsüzlükyapılmadığı" iddiasına dayandınldı. Gazetemize önceki gün (16 ekim) gönderilmesine karşın "14.10.19%" tarihi atılan ilk yazılı açıklamada. ya- yımlanan haberlerin aksine. Halk- bank'ın 1995 sonundaki sermayesi- nin 5 trilyon lira değil. 10 trilyon 419 milyar lira oldugu kaydedildi. Ancak Genel Müdür Ansen'in im- zasını taşıyan "Ekim 1996" tarihli. "HaJkbank" antetli bu resmi açık- lamada. bankanın logosunun altın- da bile, gazetemızdeki haberlen doğ- rulay an "Sermayesi: 5 trilyon Türk Lirasryazısının bulunması dikkat çekti. Bankanın sermayesı. gazete- mize çekilen faks mesajının kapa- ğında ise "500 mihar lira" olarak gösterildi. Çumhuriyet'in. 1995 so- nundaki sermayenin 5 tnlyon oldu- ğuna ilişkin bilgileri. yönetim kuru- lu karar ve tutanaklannın üzerinde- ki resmi yazılara dayandırıldı. Açıklamada. haberİere konu olan DYP Genel Başkan Yardımcısı Ha- san Peker ile DYP tstanbui Millet- vekiii Sedat .Aloğlu"nun şirketlerine. gazetemizde yay ımîanan kredilerin sağlanmadıgıgıbıbırb<lgiyeyerve- rihnedı. ancak "asulsüztük-volsıız- luk" yapılmadığı savunuldu. Halk Bankası'ndan. aynı imzalarla yapılan ikinci açıklamada da Çiller ailesine yakınlığıyja bıiinen Halit Çıngıllıoğlu'nun şirketlerine sağla- nan kredilerin. mevzuata uygun ol- duğu kaydedildi. Açıklamada. gru- bun Halk Bankası'ndaki mevduatı- nın aldığı kredilerden fazla olduğu kaydedildi. Halk Bankası'ndan önceki gün ya- pılan üçüncü açıklamada da medva- ya aktanlan kredilerin de mevzuata uygun olduğu kaydedildi. Tamamen Halk Bankası Yönetim Kurulu ka- rar tutanaklan ve resmi yazışmala- nna dayanan haberdeki bazı unsur- ların doğru olmadığı öne sürülen açıklamada. "Türkiye'debirticaret vesanayi sektörü dunımunda oldu- ğu" belirtilenmedyanın. verimlılik ilkesi doğrultusunda kredilendiril- diği savunuldu. Açıklamada. konu, birkamu banka.Mnın kredi polıtika- sı olmasına karşın, haberlenn "Çum- huriyet'in sosya! demokrat cum- buriyetçivelaâc"yayınpolitikasına ters olduğu mesajı verilmesi de dik- kat çekti. Çıngıllı Holding'den yapılan yazılı açıklamada da Demir Finansal Ki- ralama AŞ'nin eksi değer veren iş- letme sermayesinin "bütüngruba" mal edılmesinin yanlış olduğu be- lirtildi. Holding. açıklamasında. Çın- gıllıoğlu grubunun Halk Bankası'na karşı biitün taahhütlerini yerinege- tirdiği. bankaya pi\ asa degerlerinin üzennde faiz ve komisyon ödendı- ği öne sürüldü. Açıklamada. "neden piyasada daha düşük faizle kredi bulnıa olanağı \arken Halk Banka- sı'na yiiksek faiz ödendiği" konu- sunda başka bir bilgi bulunamadı. VEFAT Merhum Reşat ve Müride Atamer'in oğlu. merhum Rıfat Atamer ve Betül Tekiner'in kardeşi, merhum Baykurt Atamer'in ağabeyi. Emel Malkoç ve Anke Atamer'in kayınbiraderi, Şeyma Birand'ın dayısı. Nükhet Çakmur. Selim, Kerim ve Yeşim Atamer'in amcası. Bülent Atamer'in babası ve Gülgün Atamer'in sevgili eşi SÜHA ATAMER Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 20.10.1996 Pazar günü (bugün) Şişli Camii'nde kıiınacak öğlen namazını müteakip Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. AİLESİ SUHAAMCAMIZI kaybettik, onu çok özleyeceğiz. Kerim, Yeşim, Aslı, Ozan ATASEV'DEN DUYURU Türk gençlerinin ülkesıni. ulusunu ve yüce insan- lık değerterini seven ve Atatürk'ün gösterdiği bilim ve uygariık yolunda hızfa ilerleyen. sorumluluk duy- gusu yüksek, saygın ve sağlıklı yurttaşlar olarak ye- tiştirilmesi için ayırabildiğimiz fonlara ek olarak 'Bir çiçek de siz yet'ıştiriri kampanyasına tüm aydın yurt- taşlarımızı bekliyoruz. ATASEV (Atatürk Sanat, Sağlık, Eğitim ve Ekin Vakfı) Yönetim Kurulu Kızılay, Gökdelen 13/1311 ANKARA Tel: 0312 - 418 88 20 - 418 54 37 Faks: 0 312 - 425 96 93 Hesap No: Vakrfbank Başkent Şb. 2040517
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle