25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
$ CAĞDAŞ YAYINLARI SAIAHATTİN ETUBOĞIU mavi v e kara 250.000TL Çağ PaarfaKra /Lş. Yerebatan Cad Salkımsö^ui Sok. Mo 9/B Ca§ato4(u1startxı(ra51401 96/95 Posta çekıno 666322 Cumhuriyet ® ÇAĞDAS YAYINLARI JŞ*llc|nsoflırtSok.No 9/8 anbul Tel 514 of 96/95*Posta çeta no 566322 7 1 Yl SAYI25846150000 Tl (KDVtçmde) KÜRUCUSU YUNUSNAOİ(1924-1945)BAŞYAZAR1 HUİKlHHÂf1945-l99V 20 HİM1996PAZM SİLAHLI UÇL'Ş KRİZ YARATTI Ankara'da Çekiç Güç bunabmı• Turkıve \e ABD arasında Çekıç Guç"e bağlı A.menkan uçaklannın mısket bombası vuklu uçaklarla uçuş yapamayacağı konusunda 10 gun once ortaya çıkan bunalımın Çev ık Bır ve Amenkalı General Jamerson arasında >apılan gızlı goruşmelerle çozulduğu oğrenıldı Yapılan muzakereler sonunda Çekıç Guç'e baglı Amerıkan uçaklannın mısket bombalanvla uçabıleceklen karanna vanlırken bu kez de kaç adet uçağın sefer yapacağı konusunda sorun çıktı • Dışışlen Bakanlığı Musteşan Onur Oymen ıle ABD Buyukelçısı Grossman'ın bugun bır araya gelerek Çekıç Guç uçaklannın gunîuk uçuşlardakı savılan konusunda çıkan puruzu çozmeye çalışacaklan oğrenıldı Kuzey Irak uzennde uçurduğu uçaklanna mısket bombası konuşlandıran ABD. Kongre'nın baskısıyia Guneydoğu"da kullanılacağı ve saldın amaçlı olduğu gerekçesıyle ıkı yıl once bu bombaları Turkıye'ye vermemıştı Turkıye ve ABD arasında geçen ay da sılahlı uçuşlar konusunda benzer bır sorun yaşanmış, ancak Çekıç Guç yalnızca bır gun uçuş yapmamıştı UUf SARNBRAHMOĞLU'nun haben • " Sayfada İSVEÇ BASINI GENÎŞ YER VERDİ Aydınlara cezaya uluslararası tepki • Yazar Vaşar Kemal'ın cezasının Yargıtay tarafından onanması ve sanatçı Şanar Yurdatapan'ın tutuklanması, uluslararası tepkılere neden oldu Vaşar Kemal ın cezası •"A.rtıcle 19' un ıkıncı buyuk toplantısında da gundeme alınacak Helsınkı Insan Haklan Izleme Komıtesı de Şanar Yurdatapan ın tutuklanmasını kınadı Haber Merkezi - Yazar Va- şar Kemal ın 20 av hapıs ceza- sının \argıtav tarafından onan- ması ve sanatçı Şanar Yurda- tapan ın "duşunce suçu" ne- denıv le tutuklanması uluslara- rası tepkılere neden oldu Is- veç radyo ve televız>onlan ıle basınında genış haberlerle du- yurulan Yaşar Kemal ın ceza- • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de P A Z A R K O N U K L A R I DY P'den ısüfa eden Gencav Gurun 'O halde üniforma giyelim' setriL6üMMirün soyteşısi • 8. Sayfada DY P"den ıhracı ıste- nen Avselı Gokso\ 'Kancık kişiye göre kullanıhr' IŞKMNSU'nun SOjMŞBI • 8. Sayfada Memura yüzde 30 zamma parti ve sendikalardan sert tepki 'Çahşanlar sefalete malıkfım ediüyor' • REFAHYOL'un memura vereceğı zam oranına sendıkalar 'sefalef yorumu getırerek buna sessız kalmayacaklannı açıkladılar Refah Partısrnı en arsız \ e en y uzsıız hukumet olarak nıtele>en DlSK GeneJ Başkanı Budak. adıl duzenın batağa saplandığını so>ledı Haber\lerke/ı-REF\H\OLhuku- metıııın memurlara vılbasında \uzde 30 lukzammı Sendıkalar ve sıvası par- tıler tarafından tepkıv le karsjlandı \le murlar yapılan zammı "sefaletin deva- trn" olarak nıtelerken De\nmcı Isçı Sendıkaları Konfederasvonu (DlSK.) Genel Başkanı Rıdvan Budak."Refah Partisı \ uzde 30'luk zam oranını açıkla- varak bu zamana kadar gelmı$ geçmış hukumutler ıçensındeen arsı/ı.en \alan- cısı olduğunu ispatlanııştır. Refah Parti- sı kokuşmuş dcdığı duzenın ta kendisı- dır"dedı A \ \ P Genel Başkanı Mesut Yılmazıse "Memura yuzde 30 zam ver- mişler. Pekı pahalılığı yuzde 30 seviye- sınde tutabılecekler m\" dıve sordu Malıye Bakanı Abdullatif Şener ın memur maaşlarının ocak avında >uzde 30 duze>ınde artacağını açıklamasına Budak sert tepki gosterdı Budak. çalı- sanlara yonelık çok uzun zamandırsıya- sı partılerın takındığı "kayıtsız" tavrın REFAHVOL hukumetıvle de değisnıe- dığını aksıne adıl duzen dıverek ı^başı- na gelenlerın bu bataga daha da saplan- dığını sovledı Budak Turkıve nın tanı bır sosyal hukuk devletı olabılmesının tek şartının adaletlı bır bıçımde herkes- ten kazandığı oranda \ergı almak oldu- ğunu ıfade ederek Refah Partısı nın I Arkası Sa. 6, Su. 3 'te ALANLAR DOLDU Iş, aş ve • • •• 1 * * 1 ozgıîrlük istediler• Kamu Emekçılen Sendıkaları Konfederasvonu (JCESK) tarafından çeşıtlı ıllerde duzenlenen "Ekonomık ve Demokratık Haklar" mıtıngıne katılan bınlerce çalıs.an. bınkımlennı odemeven hukumetı "Hacı-bacı emekçı duşmanı" "Adıl duzen dedıler. hakkımızı vedıler" dıyerek protesto ettıler \ntalvada yapılan mıtınge katılmak uzere Burdur'dan vola çıkan 10 kışj gozaltına alınırken Istanbul da da 4 kisinın gozaltına alındıgı ıddıa edıldı Dıvarbakırdakı mıtıng son anda valılıkçe ıptal edıldı • 6. Sayfada 1 REFAHYOL4BLVUKTEPKJ- Istanbul'da (,'ağiavan Abidc-i Hurn- vetMe>danı'nda gerçekleştirikn e> le- me vaklaşık \edi bin kişi katıldı. ODP \e H\DEP'ın destek verdiğı mıring saat 12.00'de memur ve işçilerin slo ganlar atarak meydana >ıinıyuşu\le başladı. Y uruvuş ve miting sırasında, "Hacı-bacı dedDer paramızı jediler", "V'ur vur inlesin, hacı-bacı dinlesin'". "Zorunlu tasarruf gaspına hayır", "Zam, zulum. karakol: ışte REF\H- YOL" ve *Yaşasın ış, ekmek. ozgurluk mucadelenıiz" sloganlan adldı. (Fotoeraflar KADERTLĞLA) Gelir dağıhmı uçuruınu Nüfosun yüzde 20'sinin yıllık geliri 537 dolarla fakirlik sınırmın da altında \NKAR.\ (Cumhurivet Burosu) - Adaletsız gelır dağılımı De\ let Ntatıs- tıkEnstıtusu nunde(DİE)venlenvleor- taya çıktı \enlere da>anılarak vapılan hesaplamalara gore Turkıve de alt gelır gruplarını ıçerennufusunvuzde20'sının vıllık toplam gelın 537 dolar ıle Bırie^- mış Mılletler ın 690 dolarlık takırlık sı- nırının da altında kaldı Turkı>ede nu- fusun vuzde 80 ının vıllık gelın 2 bın 100 dolara ulasmıvor \ufusun gen ka- lan >uzde 20 lık bolumunun vıllık gelı- n ıse 6 bın 19 dolar D1E nınoncekıgunvavımladıgı 1994 vılı hanehalkı gelır dağılımı anketınde Turkıye nın nutusu gelır gruplarına go- re yuzde 20 lık ^ dılıme avrıldı Bu çerçevede Turkıve nın en duşuk gelıre sahıp vuzde 20 lık grubu toplam mıllı gelırın valnızca vuzde 4 9 unu alı- vor Mıllı gelırın nufusun gerı kalan >uzde 20 lık 2 grubu vuzde 8 6sinı vuzde 20 lık 3 grubu 12 6sını vuzde 20 lık } grubu da vuzde 19 unualabılı- >or Turkıve nutusunun ust gelırgrubu- nuoluîjturan vuzde 20 sı ıse mıllı gelırın vuzde vf 9"unu kullanıvor Bu verılere davanılarak yapılan hesaplamava gore Turkıv e de nutusun v uzde 20 Mnın v ıllık gelın 537dolarıleBirle>mışMılletler'ın 690 dolar olarak acıkladığı fakirlik sını- nnın da altında Kısı başına duşen mıllı gelır 2 >uzde 20 lık grupta 943 dolar- da 3 vuzde 20 lık grupta 1381 dolarda 4 vuzde 20 lık grupta 2 bın 83 dolarda kalıvor Buna gore Turkı>ede nufusun vuzde 80 ının vıllık gelın 2 bın 100 do- lara bıle uias,mı>or Nufusun ust gelır grubundakı gerı kalan valnızca vuzde 20"lık grubu ıse toplam mıllı gelınn v uz- de 54 6sını alı>or Bu gruptakılenn vıl- lık gelın 6 bın 19 dolara ulaşıvor Avnı ankete gore Turkıve'de çalıs,an nufusun vuzde 57 sını maaşlı ucretlı \e >evmı- >elı çalışanlar olmturdu DIE nın daha once ya>ımladığı mıllı gelınn dağılımı tablosuna gore 1994 ıtıbarıv la bu gruba dahıl kışılenn toplam ucretgelırlen mıl- lı gelınn valnızca yuzde 25 5 ı duzey ın- de kaldı A>nı tablovagore mıllı gelınn yuzde 54'unu. kâr, rant, kıra ve faız ge- lın elde eden rantıye grup aldı Halkbank Hacizli şirkete kredi verildi• DYP Istanbul Mılletvekılı Sedat Aloülu. D\ P Genel Baskan Yardımusi Hasan Peker ve ÇılleraıleMneyakm Halıt Cıngıllıoğlu'nun şırketlen ıle hukumetı destekleven bazı medya kuruluşlarına bugunku kur uzennden yaklaşik 15 trılyon lıra dolavında nakdı ve gavnnakdı kredı olanağı sağîavan Halk Bankası yonetımı, "karşılıksız çek sabıkası bulunan ve taşınmazı haczedılen" şırketlen kredılendırmekte de sakınca gormedı DOĞANAKK'mfıaberi • " Sayfada TALABVM \NKARA YA GELİYOR • //. Sayfada Laiklik mesajlan Barolarda seçim heyecanı • Ankara. Ltanbul, Izmır ve Zonguldak barolarının genel kurullannın açılışında laıklık mesajlan verıldı Mesajlarda, "REFAHYOL'un bakanlan ortaçağın teokratık dev letının değıl. çağdaşlaşma >olunda ılerleven demokratık hukuk dev letının bakanlarıdır Bunu unutmasinlar" uvarılan yapıldı ve demokratık hukuk devletı ulusa! egemenlığe davalı laık cumhunvet ıçın tum avukatlaroy kullanmava çağnldı • 3. Sayfada ' 3'üyakalandı Çakıcı'nın adamlanndan polise saldın • Trafık polısının dur işaretıne sılahla karsılık veren 7 kısı Adapazan'nda hevecanlı saatler vaşattı Çatışma sonrası el bombası. sılah ve mermılerle vakalananlar ıle kaçanlann cınavet suçlarından arandıkları oğrenıldı Emnıyet vetkılılerı, eatışmava gıren kışılenn Çakıcı nın adamları olduğunu one surdu MLRATIYGIN Ş> çg "olarak adlandınlan v e çok sav ı- da mafva cınavetımn ıslendıgı Hendek-Sapanca-Akvazı keM- mının odak noktası Adapaza- n nda unlu babalardan Alaattin Çakıcı'nın adamları olduğu one surulen 7 kışı polısle çatıştı Erenler semtı Kupçuler kavşa • Arkası Sa. 6,Su.3'te CHP'de BaykaPa "ıstıfa et* çağnsı • 5. Sayfada Yılmaz: DYP rehın • 5. Sayfada \B büyükelçilerme ınsan haklan brıfıngı M 11. Sayfada GUNCEL CLINE1T 4RCAYLREK Ya Gerçekler? Brr gun oncekı tanımızı bır gun sonra doğruluyor Teşekkurler Şaıbe Hanım, teşekkurler Teşekkuru hak etmesı, Hoca'nın "Seçımlerde DYP ıle ıttıfak yapabılırız" cumlesınden sonrakı gelışmeler- den kaynaklanıyor Hoca'dan "ıttıfak" onerısını oğrenen gazetecıler, ya- nıtını almak ıçın Tansu'nun peşıne takılıyorlar Bırıncı sahne Kocaelı'nde Hoca nın onerısı anımsa- tılınca Tansu, 'Her şey olabılır Hele bır seçım zamanı • ArkasıSo. 6, Su. l'de Karşı kıyının sineması llk uzun konulu fılm vapıldığında vıl 1914 tu Yonetmen ıse Izmırlı bır Rum Yunanhlar pastoral dramlarla ali)>tılaı sinemava Onu goç kentleşme ızledı flk Marksıst tılm vıllarca vasaklıydı Rembetıko j u her kesımden dıllere taşıyan da cuntaya ba^kaldıran da sınema oldu Yunan sineması Mnıdı venı bu kımlık anvor kendisıne Alex, Nermin ve ağır hayat \ ıllarca suren bır savaşı anılan arasına sıkıştırıp kolav kolav unutmalara yaslanır mı ınsan9 Bu sorunun yanıtını Hırvatıstan'da aramalı Ozellıkle de v ıllarca bır arada vasadıktan sonra duşman kutuplara avrılan ınsanlarda Ama vıne de havat devam edıyor Doğasivla, kulturuyle savaş vergısıvle zamanın ıgır akısıv la Hırvatıstan dıve bır ulke varorada BUBÜN CUMHURİVET'LE BİRLİKTE GUNDEM MUSTAFA BALBAY Enayi Dokton••• Ulkemızde yaşamı şoyle ozetleyebılırız "Hayat pahalı can ucuz " Hele ınsan saglıgını yıtırmeyegorsun hayatta kal- mak neredeyse mucıze ikı haftadır TBMM dekı sağ- lık hızmetlerı kamuoyunun dılınde Turkıye'de genel saglık hızmetı saglıklı olmadığı ıçın, oturmuş kurumların çogu elemanlarına ozel olanaklar saglamaya çalışıyor (Jlkeye mılletvekılı olarak hızmet etmış bır kışı de TB • Arkası Sa. 6, Su. 8 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle