27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20 EKİM 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Cezayir'de bombalı saldıri • CEZAYİR(\A)- Cezayır'in Blıda kentınde bafta icinde düzenienen iki bombalı saldında, 7 kişinin öldüğü. 26 kişınin de yaralandığı bildırildı. Cezav ir basınında dün yer alan haberde. Blıda kenti merkezınde perşembe günü düzenienen saldında 4 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandıSı belınıldı. Blıda kenti ıfe Bufank yerleştm bölgesı arasındaki tren hattına verleştirilen bombanın patlaması scmucu çarşamba günü de 3 kişinin öldüğü. 10 kişinin de yaralandığı bıldirildi. Rum motosikliler sınır kapattı • LEFKOŞA(AA)- Kıbnsda kanlı sınır olaylannın çıkmasına neden olan Rum motosıkletlıler. dün de Rum kesımı ıfe KKTC arasındaki tek resmi geçiş kapısı oian Ledra Palas'da barikalar kurarak tunstlerin KKTC">e geçmesini engelledıler. Lefkoşa'nın Rum kesimindeki Ledra Palas sınır kapısı önünde toplanan Rum motosikletliler. "Tunstlerin KKTC ekonomisıne katkıda bulunduğunu, bunu önlemek için turistlerin KKTC've gecışinı durdurduklannı" belirttiler. Çingene Konferansı • SOFYA (AA) - Orta ve Doöu Av njpa Çingenelerinın remsilcilerini biraraya getiren Avrupa'da Çingenelerin Sorunlan Konferansı, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da dün başladı. Çingene temsilcılennın katıldığı konferansa bir büdiri yollayan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Jelyu Jelev. polıtikacılann, Çingene halkının hak \e özgürlüklerine gerçekten sahip çıkmalan gerektiğini bildirdi. Kohl'den maçolara uyarı • BOlNN(Reuter)- Almanya Başbakanı Helmut Kohl, Alman erkeklerinin hâlâ çok maço olduğunu söyledi ve siyasal partilere. kadınlara daha fazlayer \ermeleri çağnsında bulundu. Başbakan. partisı Hıristıyan Demokratlar Biriiği'nin(CDU). artık kadınlara daha çok yer vererek. toplumdakı erkek egemenliğini yıkmaya öncülük edecegini söyledi. Japon kızının korkunç intiharı • TOKYO(AFP)- Japonya'da. 11 yaşındaki bir kız çocuğu. kendini yakarak ıntihar etti. Polisin verdığı bilgiye göre, henüz ılkokula giden küçük kız. annesinın kendisını dağınık •oldugu için azarlamasına çok üzüldü ve evinin bahçesinde, üzenne ^döktügü benzıni çakmakla tutuşturarak, yaşamına son verdi. Kuzey Irak'ta çatışmalar sürerken diplomasi trafiği de Türkiye'de yoğunlaşıyor Talabanî Ankara'ya geliyor• Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geçişte güvenlik garantisi isteyen Talabani'nin, son anda olağanüstü bir gelişme olmaması halinde 22 ekim salı günü Ankara'ya helikopterle getirileceği bildirildi. SARflBRAHİMOĞLU ANKARA- Kuzey Irak'ta rakip Kürt gruplan arasın- daki çatışmalar yer yer sü- rerken, Türkiye'de diploma- si trafiği yoğunlaşıyor. Ku- zey Irak'tan geçişte güven- lik garantisi isteyen Kürdis- tan Yurtsever Birl iğı (K YB) lideri Celal Talabani'mn olağanüstü bir gelişme ol- maması halinde 22 ekim sa- lı günü Ankara'ya getirıl- mesi bekleniyor. Bugün Türkiye'ye gelmesı bekle- nen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Robert Peltetre- au'nun da Irak Kürdistan Demokratik Partısi (IK.DP) lideri Mesut Barzani ile bü- yük bir olasılıkla yine bu- gün Silopi 'de görüşeceğı be- lirtildi. Aralanndaki çatışmalan sürdüren Talabani ve Barza- ni'nin. gerek Amerikan ve IKDP yine Süleymaniye'ye ilerliyorDtş Haberier Ser\isi-lrak Kürdistan Demokratik Partısi(IKDP)güçlerinin. şıddetlı çatışmalann ardından kuzey- deki Ranya kasabasını ele geçirdıkleri ve Kürdistan Yurtseverler Bırliğı'nin (KYB) güneydeki kalesi Süleymani- ye'ye doğru ılerledıklen bildırildi. Bir IKDP yetkilısi, IKDP güçlennin dün sabah Ranya'yı aldıklarını ve Kaledi- ze kasabasma yönelık saldın başlattık- lannı belirtti. Yetkıli, IKDP peşmerge- lerinin Süleymaniye çevresınde mevzi- ler edinerek son darbeyi vurmak için harekete geçeceklerini söyledi. Bu ara- da, KYB'nin "VVashington'dakı temsil- cisı Barham Salih, Köy Sancak kasa- bası çevTesinde çatışmalann sürdüğü- nü ilerı sürdü. Salih Saddam Hüseyin rejimini, IKDP'ye, Köy Sancak kasa- basına yönelik saldınsı sırasında aske- ri ve lojistik destek vermekle suçladı. Irak ordusunun, Köy Sancak'ı bombar- dıman ettiğini ve IKDP'ye silah sağla- dığını ılen süren Salih, peşmerge kılı- ğına ginniş olan uzmanlann ve frak as- kerlerinin çaüşmalara katıldıgıriı söy- ledi. Bu arada, Iran haber ajansı IRNA, IKDP'nin Köy Sancak'ı ele geçirme- sinin ardından KYB yetkililerinin Sü- leymaniye'dekı evlerini boşaltma kara- n aldıklannı, bunu duyan halkın KYB karargahı önünde toplandığım duyur- du. Ajans, halkın kenti küçük topluluk- lar halinde terk ederek Iran stnınna doğru yola çıktıgını beJırtti. Ama KYQ temsilcisi Salih, Süleymaniye kentini boşaltma hazırlıkiarı yaptıklanna iliş- kın iddıaian yalanladı ve sonuna kadar direnmeye kararlı olduklannı söyledi. Dünya Gıda Programı'nın Erbil'deki bir yetkilisi. örgütün yardım kamyon- larının. şiddetli çatışmalar nedeniyle Süleymaniye'ye ulaşamadığını belirt- ti. Süleymaniye, KYB'nin Kuzey Irak'ta elinde bulundurduğu en önem- li kent durumunda. Erbil ve Duhok kentleri ise UCDP'nm elinde bulunu- yor. Irak da. rejım karşitı gruplan bün- yesindetoplayan Irak Llusal Kongresi (IUK), IKDP lideri Mesut Barzani'nia, askeri destek için Bagdat'a elçigönder- dığını ılen sürdü. 700 ClAkürdü daha Kuzey Irak'ta CIA için çahşan 180 kişi dûn akşam Habur'dan Türkiye'ye giriş yaptı. 500 kadar peşmergenin gi- rişinin de bu sabaha doğru Türkiye'de olacagı bıldırıdı. Amerikan yetkililerine dayanılarak verilen haberlere göre, Iraklılar. Bağ- dat yönetiminm bölgede bulurtan as- kerlerinın ölümcül tehdidiyle karşı kar- şıya olduklan için tahiiye edilecekler. 700 kişinin, Türkiye'de çok kısa bir süre kalacaklan belirtildi.ABD, geçen ay. 2 bin kışıyı Türkiye üzerinden Pa- sifik'teki Guam Adası'na yollamıştı. Ingiliz yetkililer. gerekse Türk tarafı ile yapacaklan görüşmeler konusunda gü- venlik nedeniyle aynntı ve- nlmesinden özenle kaçınılı- yor. Dışişleri Bakanlı- ğı'ndan üstdüze> bırdıplo- mat. Talabani'nin Türki- ye'ye gelip gelmeyeceğı ko- nusunda bilgı vermekten kaçınırken "Eğer Talabani bizjmie görüşmek isterse. biz onunla göriîşiirüz. Bizün Ta- labani ile 'göriişmeyeceğiz' diye bir politikamız >ok. Kendi kanallarımızdan Talabani ile temas halin- deviz. Kendisini 'da\et et- rik' demeyelim, ancak gö- rüşmek isterse biz bu gö- rüşmeden kaçmayacağı- mız belirttik" demekle ye- tındi. Ancak. Türkiye ve Tala- bani arasında .Ankara'da gerçekleşmesı öngörülen görüşmelerin ön hazırlıkla- n bir süredir yapılıvor. Üst düzey diplomat. Talaba- ni'nin önceki gün Kuzey Irak'ta düzenlediğı basın toplantısında "Çiller'in Kürtleri iivey evlat" gibı gördüğü yolundaki açıkla- malarına tcmkınli yaklaş- mak gerektiğini belirterek. şöyle dedı: "Talabani'nin basına söy- lediklerine ihti\atla >aklaş- mak lazım. Ancak, Kuzey Irak'ta ne oluvor. ne birhor bunu tam açıklığıvla gör- mek mümkiin değiİ. Oynak bir zemin var. Şimdi hedefı- miz buradaki çatışmalann bir an önce durdurulması. Çatışmalar durmadan sö\- lenecek laflar havada kalır. İkinci isfeğimi/: bölgedeki \abancı ülkelerin nıüdahale etmemesi. Üçüncüsü, orada Irak'ın egemenliğini u>gu- lavana değin geçici bir yöne- tim oluşturulmalı ve Tiirk- menJer buna ortak editmeii." Talabani'mn. Kuzey Irak ıçınde Türkiye sınınna ya- kın bölgenin KDP'nin de- netimi altında bulunması nedeniyle Ankara'ya yapa- cağı seyahatin güvenli ol- ması için garantiler istediği behnıldi. Ankara'nın Tala- banı'nin güvenli seyahati ıçın gerekli onlemleri aldığı ve bir helikopterle KYB li- dennı taşıyacağı belirtildi. Talabani"nin Ankara'ya gelmesı halinde Dışişleri Bakanı TansuÇiller tarafı n- dan kabul edilmesı bekleni- yor. Talabani'nin, Türk yetki- lilerle görüşmesinden ayn olarak. Pelletreau'nun yanı- sıra Türk ve Ingiliz yetkili- lerinin de katılacağı ayn bir dörtlü görüşme yapılması bekleniyor. Pelletreau'nun Barzani ile görüşmesinden sonra. Talabani ile bir araya gelmesi öngörülüyor. Dıplomatik kaynaklar uzun süredir görüşmeyen Talabani ve Barzani'nin bir araya getirilmesı konusun- da net bir vanıt vermenın zorluğuna dikkat çektiler. Batılı kaynaklar. bir ön ha- zırlıkjapılmadan ıki liderin bir araya getirilmesinin an- lamsız olacağını savımuyor- lar. Şah Mesud Klâbil için hazır Özbek general Dosrum'la güçlerini biıieştiren eski hükümet birlikleri Kâbil'e büyiik saldın hazıriığında. Dış Habeıier Ser>isi - Afganistan'da Özbek Ge- neral Raşid Dostum'un eski hükümet bırliklerine askeri destek vermeye başlamaMv la savaşın den- gesi yenıden değişti. Ah- med Şah Mesud komuta- sındaki hükümet bırlıkle- rı. dün ıkınci kez Kâbil yakınlarındaki Bagram hava üssünü Taleban'dan geri alırken başkente iyi- ce yaklaştıklan belirtildi. Mesud'a baglı birliklerin Kabil'i ele geçirmek için büyük bir saldın hazırla- dıgı bıldiriliyor. Dos- tum'a bağlı güçlenn, son haftalarda birkaç kez Ta- leban ile eski hükümet birlikleri arasında el de- ğiştirdikten sonra önceki gün yeniden Taleban'ın eline geçen stratejik Bag- ram hava üssünü voğun bombardımana tutması- nın ardından Mesud'a baglı birliklerin üsse gi- rerek denetımi ele geçir- dıkleri bıldinldi. Devnk Devlet Başkanı Burha- neddin Rabbani'yc bağlı güçlerin Kâbil'e 50 km mesafedeki Bagram hava üssünü ele geçirdikten sonra güneye doğru iler- lemeye devam ettikleri ve başkente 20 km kadar yaklaştıklan belirtildi. Bu arada resmi bir ziyaret ıçın Özbekıstan'a giden Pakistan Devlet Başkanı Faruk Leghari. burada Özbek lider tslam Keri- mov'la görüştü. Görüş- menin ardından düzenie- nen ortak basın toplantı- sında Kerimov "Tek bir gruba yer veren bir hükü- met asla Afganistan'ı is- tikrara kavuşturamaz. Buieşmiş Milletler ile Is- lanı Konieransrnın göze- timinde ülkedeki rüm ta- raflann katılabilecegi bir banş sürecinin oluşturul- ması gerekir"dedi. Leg- hari ise "Afganistan'da barış olmasını belki Af- ganlar'dan bile daha çok istivoruz" dedı. AB büyükelçilerine iıısaıı hakları brifingi ANKARA (Cumhuriyet Büro- su)- Dışişleri Bakanlığı Müsteşa- n Büyükelçi Onur Öymen, Av ru- pa Birlıği (AB) ülkelerinin Anka- ra'daki büyükelçilerine insan hak- lan konusunda önceki gün bir bri- fing verdi. Dışişleri Bakanı Tan- su ÇiDer'in devlet güvenlik mah- kemelerindeki (DGM)gözaltı sü- relerinin kısaltılması ile başlaüla- cağını açıkladığı insan haklann- daki reformçalışmalan. "Ankara, Avrupa ile ilişkileri canlandırma çabasında" yorumlanna neden ol- du. Batılı ülkeler ise önemlı olanın çıkanlacak yasalann uygulanma- sı olduğunu belırterek Çiller'in açıkladığı pakete temkinli yakla- şıyorlar.^Ankara. RP-DYP koalıs- yonunun iktidara gelmesinın ar- dından Başbakan Necmettin Er- bakan'ın Dışışlen Bakanlığı'nı by-pass ederek sürdürdüğü dış po- litika ile zarar gören Türkiye-Av- rupa ılışkilerini yeniden canlan- dırma çabasına girdı. Cumhuri> l et"ın sorularını yanıt- layan üst düzey bir Dışişleri yetki- lisi, Öymen'in önceki gün düzen- lediği brifingde. Çiller'in açıkla- dığı insan haklan reformuyla ilgi- li aynntılı bilgi verdiğini kaydettı. Yetkili. dış politika gündeminin birinci maddesinın sanıldığı gibi Kuzey Irak değil, Türkiye-Avrupa ilişkılen olduğunu belirtti. Polon- ya, Çek Çumhuriyeti gibi ülkele- nn AB'ye tam üye olabilmelerine yönelik kararlar olduğuna dikkat çeken yetkili, AB Komısyonu'nun aynıdoğrultudabirgörüşünüTür- ki>e için aldığını anımsattı. Aynı yetkili. Türkiye'nin Polonya veya Çek Çumhuriyeti gibi ülkelerin ar- kasında kalmaması için girişimle- rin sürdüriildügünü belirtti. Dışiş- len yetkilisi. AB'nın genişlemesi ile ilgili olarak aralık ayında dö- nem başkanlığını sürdüren Irlanda ve gelecek yıl hazıran ayında Hol- landa'da olmak üzere 2 zirve ya- pılacağını söyledi. Çüler BAB'a gidiyor Çiller'ın. Batı ile ilişkileri can- landırma çabası çerçevesinde Av- rupa'ya gezi düzenleme hazıriı- ğında olduğu kaydedilıyor. Çil- ler'in. 18-I9kasımgünlenndeya- pılacak Batı Avrupa"Birliği (BAB) Dışişleri bakanlan toplantısma ka- tıimak üzere Belçika'ya gitmesi öngörülüyor. Öymen'in brifingine katılan AB üyesi bir ülkenin büyükelçisi. Cumhurh«t"in sorulannı yanıtlar- ken Çıller'in yaptığı açıklamayı olumlu karşıladıklannı. ancak esas önemli olanın "uygulama* 1 olduğunu kaydetti. Kremlin rahat bir nefes alacak Lebed'in yerine 'sadık' Ribkin • Rusya lideri Yeitsin'in 'iş arkadaşlanyla uyumlu çalışamıyor' diyerek işten attığı Lebed'in halefinin en önemli özellikleri uyum ve sadakat olarak gösteriliyor. Dış Haberier Servisi - Darbecılikle suçlanarak apar topar görevınden alı- nan Rusya Ülusal Güvenlik Sekreteri Aleksander Le- bed'in yerine, Parlamen- to'nun alt kanadı Du- manın eski Başkanı İvan Ribkin getınldı. Lebed. ha- lefi için "Rusya'nın gü- >enliğini sağlayabilecek becerive sahip değil" dıye konuştu. Devlet Başkanlığı basın merkezinden dün yapılan açıklamada, Rusya lıden Boris Yeltsin'ın İvan Rib- kin'ı Lebed'den boşalan Rusya Güvenlik Sekreterli- ğı ve çeçenıstan temsilcılı- ğine atadığı bıldirildi. Duma'nın başkanlığı gö- revini yaptığı sırada ılımlı ve Yeltsin'i destekleyen ta- vırlarıyla tanınan 50 yaşın- daki Ribkın'ın Kremlin'de sorun yaratmayacağına ke- sın gözüyle bakılıyor. Kremlin kaynakları. "al- çakgönüllü \e sadık bir insan olarak bilinen Rib- kin'in. iktidar hırslarını saklamakta gerek görme- yen Lebed gibi Veltsin'in hastalıgından kendi çı- karları için vararlanma- yacağını" belırtiyorlar. "İş arkadaşlanyla uyumlu çalışamıyor" ge- rekçesiyle Yeltsın tarafın- dan görevlerınden azledi- len Lebed ise Kremiin'ın kendisi için seçtigi haleften Japonya duyduğu hoşnutsuzluğu di- le getirmekte gecıkmedi. Güvenlik Konseyı'ninyenı sekreterinin "Rusya'nın güvenliğini sağlamakta aciz kalacağını" ıfade eden Lebed. "Güvenlik Konseyi, kimseye sesini du> uramavan, insanların yaptıklarından bihaber olduğu sessiz bürokratik bir >er haline gelecek" dedr Ly senaryo kurbanı' Bu arada. lzvestiya ga- zetesi. Yeltsin'in ölümü sonrası için planlar yapan Kremlin bürokratlannın şimdıden bir güç merkezi haline gelen Lebed'i ara- dan çıkarmak istediklerini yazdı Gazetenin dün man- şetten vayımlanan yoru- munda Kremlin Sara- yı'ndaki yetkılilerin, Yelt- sın'ın ha.-.talığı üzenne ku- rulu planlan olduğu belir- tildi. Bu planların, Yelt- sin'ın hastalığmın bugün- kü gıbı devlet başkanlığı görevlerinı yapamayacak şekılde de\am etmesi veya Yeltsin'in ölmesı üzenne kurulu olduğunun belirtil- dıgi yazıda, Lebed'in ise Yeltsin'in başına bir şey gelmesi halinde bu çevrele- rin planlannı bozacak güce sahip olduğu. bu nedenle kendısının zın eden tasfiye edildıgı kaydedildı. Asya'nın süper gücünde seçimler Dış Haberier Servisi - Demokratik bir ımparator- luk olan Japonya"da yakla- şık 50 milyon seçmen bu- gün sandık başına gidiyor. Ulkenin parlamentosu olan alt kamaradaki 500 sandal- yeye oturacak parlamenter- lerin 300'ü "tek adaylı se- çim bölgelerinde"seçıle- cek; kalan 200 yere otura- caklar ise partılerin aldığı toplam oy sayısına göre be- lirlenecek. Yenı seçim sıs- teminin amacı. küçük par- tilerin alt kamaraya gırme- sini önlemek v e giderek ül- kenin iki partili rejime dö- nüşmesıni sağlamak. Alt kamarada bugün 511 san- daiye var. Japonya yönetımi, savaş sonrasından bu yana ülke- nin en büyük partisı olan li- beral demokratlarca yön- lendiriliyor. Bupartınin ha- len alt kamarada 211 tem- silcisi var. Ülke halen lıbe- ral demokratlarla sosyal demokratlann (30 üye) ve küçük Sakıgake (önce 61. şimdi 9) Partisi'nın koalis- yonuyla yönetıliyor. De- mokrat Partı. bugünkü se- çimlenn kılıt partisı duru- munda. Seçımlerden sonra da anahtar partı rolünü al- ması beklenivor Japonya'nin ana muha- lefet partisi. ülkenin ikinci en büyük partisı olana Shınshınto (160 üye). Par- tıninadı u yeniilerieme"an- lamına geliyor. Bu partinin lideri IchiroOzawa'nın he- defı. ülkeyi ABD gibi "iki büyük partili, çağdaş bir Japonya" haline getırmek. Partı çızgısı de. ABD'nın Çumhurıyetçılerinın çok benzeri. Ulkenin Birieşmiş Milletler ıçinde daha etkin rol oynaması. NATO'nun bans operasyonlanna fiilen katılması. Ozavva'nın ıstek- len arasında. Sosyal de- mokratlar. 1994'te liberal- lerle koalisyona girerek bü- yük gerileme gösterdiler. Bir zamanlann büyük par- tisi, sosyal demokrat kitle- leri düş kırıklığına uğrattı- ğı için bugün yok olma teh- likesıyle karşı karşıya. Bu yılın parlamento se- çımlennde kadın adaylann sayısı 153. Toplam aday sa- yısının% 10'unuoluşturan bu oran. kadınlara oy hak- kınıntanındığı 1945'tenbu yana rekor denilebılecek bir oran. Halen hükümette herhangi bir kadın bakan y ok \ e devlet kademelerin- de de yönetici durumunda olan kadına rastlanmıvor. TARİKATLARIN ÖZEL DÜNYASINDAN SİYASETE UZANAN GİZLİ EL! TÜRKİYEDEPOÜTİKAYI FETYAOAR Ml YÖNLEHDİRİYOR? RFNİN 60 İL BAŞKANI REFAHYOLİKTİDARINI DEĞERLENDİRDİ ADANA VE ANTALYA'DA "SAİBELER FESTİVALİ" TABUTTA RÖVEŞATA NASİL BİRİNCİOLDU? SOL ÇIKIŞ ARIYOR! SOSYAL DEMOKRASİNİN TÜRKİYFDEKİGELECEGİ HABİTAT STANDINDAKİDEFTER TÛRKİYE'NİNEŞCİNSELLERE BAKIŞINIORTAYAÇIKARDI ÖZELLEŞTİRMEDE KÖYTAŞ MUCİZESİ • EŞBER YAĞMUHDOEIİ VE BtRMtTC» İMZAIIBABŞ • PE\b hClUL/ılNE CÖZLM VAR • ENogt HABhAiı pos ç n n • KWINUR BO\.\MAKT\N İO\ ANDA NEDEN' V.AZGECh'OR.' ATATURK VAKFI İSLAM ve LAİKLİK TOPLANTISI 21 Ekim 1996Pazartesi 10.00-17.30 Yer: ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ Yöneten: Ord. Prof. Dr. REŞAT KAYNAR Atatürk Vakfı Bılım Kurulu Başkanı I.Oturnm : 10 00-12 Ofl Konu : "İslam \e Laiklik" Açılış Konuşması : A\ Osman ŞENTC'RK . Atatürk Vakfı Başkanı Konuşmacılar : 1 Prof Dr Hü»e>ın ATAY Ank Lnıv Ilahıyat Fak Ögretım Lyeii 2 Prof Dr Zekı HAFİZOĞLLLARI Ank. Unıv. Hukuk Fak. Öğ. L>e>ı 3 Doç Dr Ersov TAŞDEMİRCI Ercıves t'nıv Ög Ü\es.ı 4. Prof. Dr > a>ar Nun ÖZTÜRK llahivat Fak. Dekanı" 2.0turum : 14.00-15 30 Konu :"Türki\eCumhuri>en"nde laiklik" Yöneten : Prof Dr Alı Riza BERKEM Atatürk Vakfı Bıiım Kurulu Başkan Yardımcısı Konmmacılar : 1. Prof Dr Etbem Ruhı FLGLALl Mugla Lnıversıîesı ReUöru 2. Prof. Dr Bûlent DAVER Ankara Cnn Ögretım C\esı 3.LaleCANDER Hukukçu An Î.Oturum : 16 00 -17.30 Konu : "Laiklik Paneli" Yönelen : Av Osman SENTLRK Konuşmacılar : 1. Prof Dr Bozkurt GL'VENÇ Atatürk Vakfı Bılım Kurulu Lyesı 2. Prof. Dr Alı Rıza BERKEM Atatürk Vakl'ı Bılım Kurulu Bşk Yrd 3 Dr. Lütfi DOĞAN Dı>anet tşien Eski Başkanı ATATÜRK VAKFI Adres: İMiUalCınl Taksım Palu* .ipt \o - " Tuk\ım hiımhul Telefon: 212-2^3 2f< 35 212-295 26 34 (,'ocuklara sayüi duyan. onları kendilcrinc \c çevrelerine yararlı yeliştireıı bilinçli ana okullarını tercih cdin. ÖZEL DALYAN ANA OKLLL 348 26 39 4 Mevsimin Hu;urla Yaşanacağı MEKÂNLAR SON 5 VILLA SUPERLUX ÜZERİND VADELİ SATIŞ Seçkin ve saygın bir ortamın güzellikle- rine, sitenıizi gördüğünüzde karar vere- ceksiniz. ZEYTİNALANI URLA'da Üç- kuyulara 18 km. (sadece 15 dakika) trip- lex 5 oda. 1 salon, şömine, barbekü vs. Mûracaat: 0JO2.766 25 55 - 0.232.365 9714
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle