03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20 EKİM 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Campbeirin 'Mitin Gücü' yapıtmdaki fikirler üzerine Yaşamın soluğu Kanai6 22 TV Servisi - "Baraka", Sufi kokenlı bır sozcuk "Soluk", "kutsama" ya da "ev rimsel surecin ken- disinden meydana geldiği >aşamın ozu" anlamlannı taşıvor Bu anlamlann tumu çe- kımlerı 24 ulkede gerçek- leştınlen ve beş yıllık bır surece > ay ılan Ron Fricke filmınde kendını gosterı- yor David Lean ın 1970'te çektığı başyapıtı "R>an's Daughter- İr- landalı Kız"dan bu >ana kullanılma>an buyuk for- matlı 70 mm kameralarla çekılen film, çeşıtlı efsane- vı mekânlarda gerçekleştı- nldı Everest Tıananmen Yağmur Ormanları Pıra- mıtler, Galapagos Adala- h Sonuçta ortaya ızlevı- Ciyı savaş. saldırganlık ve rekabet goruntulermden dunyadakı en ılham \encı manzaralardan en harap ol- rnuşlarına taşı>an olağa- nustu bır goruntu ve ses se- İnsan çeşitliliğinin oykusu "Baraka'da. lı kavnyor Amenkah felsetecı-de- nemecı Joseph Camp- bell'ın "'The Povver of Myth- Mitin Gucu" adlı yapıtındakı fikırleruzerıne kurulan "Baraka" va da 13 Lluslararası Istanbul Fılm Festıvalı ndegostenl- dıgı adıvla " \ aşanıın So- luğu'". dunvanın evrımı- nın ınsanın çeşıtlılıgının ve yaşadığı dunva uzerın- dekı etkısının ovkusunu Baraka - Baraka / Yonetmen Ron Fricke /Senaryo Ron Fricke, Mark Magıdson, Rob Green / Goruntu: Ron Fricke / Muzık Michael Steams / 1992 ABD yapımı, 92 dakıka mlatır Yonetmen Fricke fil- mınde ınsanlar ve doğanın bırbırıne bağınılılıgı ve us- tunluğune olan ınancını sergılıvor Goruntulerı ve sesı ustalıkla bırleştırenyo- netmen kışısel bır volcu- luğu butun ızlevıcılere bı- reysel bıresın verecek çok anlamlı bır vapıta donuştu- ruyor Geçen sıcak yaz gunle- nnde sınemalarda da goste- nme gıren v e azımsanama- y acak bır sınemasev er ılgı- sıne mazhar olan "Bara- ka" belkı kuçuk ekranda değennden çok şey ler y ıtı- recek ama ızlenmeden ge- çılmesının du>unulemeye- ceğı bu "benzersiz" baş- yapıtı yıne de kaçırmayın dıvoruz İnterstar 23 00 'Şeriat dosyası' "Pusula'da1 TV Servisi - Vlithat Bereket'ın sundugu "Pu- sula"nın bu haftakı konu- $u "şeriat" olacak Şen- kın ne oldugunun ırdele- (ıeceğı programda, "Tur- kiye laik-şeriatçı çatış- masına mı gidiyor", *'Refah Partisi ne isti- yor", "Kuran mı anay a- sa mı" ve "Halk ne di- yor" şeklındekı sorulara janıt aranacak Degışık şertat uygulamalannın da karşılaştırılacagı proe- ramda RP lı Şevki Vıl- maz konuya ılışkın açık- lamalarda bulunacak Programda Mümtaz Soysal, Mustafa Kara- hasanoğlu. Yılmaz Ka- rakoyunlu, Suleyman Ateş, Oral Çalışlar ıle ToktamışAteş ınvorum- lanna da yer venlecek Savaş gözlemleriT\ Servisi-RekinTek- soy'un hazırlavıp sunduğu "Sinema ve Edebiyat" kuşagında Gregori Çuk- ray 'ın unlu fîlmı "Askerin Turkıisü" gosterılıyor Fılmın gostenmınden once Teksoy, Umur Kalaç'la Sovvet sıneması konusun- da bır soy leşı yapacak Ikıncı Dunva Savaşı'nın bmmınden. "Askerin TurkiısiT'nun yapım yılı- na dek geçen sure ıçınde sı- nemanın savaşa bakış açısı da degiştnış. kahramanlık ovkulen yenne sinema za- man zaman da olsa savaşı bıretık sorunu olarak ele al- mava başlamıştı Stalin'ın olumunden \e soguk savaş bulutlarının dağılmasının ardından Sovvet sınemasın- da da bu dogrulludakı or- nekler çoğaldı \utkeviç ve Romm gıbı onemlı vo- netmenlerın vanında vetı- şen Gregon Çukray Can- nes'da ozel odul alan ılk fiU TRT2 13 00İ Askerin Turküsu - Ballada o soldate / Yonetmen Gregori Çukray / Senaryo Valentın Ezov ve Gregori Çukray / Oyuncular Vladımır Ivasev, Zenna Prohorenko, Nikola Krjuchov / 1959 SSCB yapımı / Sıyah-Beyaz mı "Kırkbırinci"de dev- nm vıllarına donerek. kar- şıdevrımcı bır subava âşık olan devrımcı bır kızın ıç dunyasınaeğıldı Ardından kalatozov "Leylekler l çarken"le savaşin yarım bıraktıgı unutulmaz bıraşk oykusunu ışlerken cephe gerısındekı vıkımı verdı Çukrav ıkıncı fılmı "Aske- rin TürkusıT'nde Kalato- zov'un volundan eıdıvor Fılm Ikıncı Dunva Sava- şı na katılan gencecık er Alvoşa nın dort gunluk cephe gensı seruvenını ele alıvor Ikı Alman tankını durdurduğu ıçın kendısıne madalya venlmek ıstenın- ce Myo^a madalva verıne damını aktarıp anasını gor- mek ıçın koy une gıtmek ız- nı ıster Dort gun boyunca sava^ın yerle bır ettığı bol- gelerden geçer tıklım tık- lım trenlerde tanık olduöu olavlar sava^ın vıkımını gozlenv le gorme^ını sağlar Ama lyımserlığını saflığı- nı hıçbır zaman v ıtırmez v e kar^ısına çıkan ılk genç kı- za âşık olacak zamanı bıle bulur Fılmın bırçok bolu- mu yonetmen Çukray ın sava:; gozlemlenne dav anı- vor Zaten Çukrav "Bu fılmde okullarını bitirir bitirmez kendilerini cep- hede bulan benim kuşağı- mın oykusunu anlattım" dıvor Sinema-tiyatro ilişkisinin vazgeçilmezliğini beyazperdede örnekliyor ^Pygmalion' kopyası MUR.\TOZER VVilly Russell'ın ıkı kışı- Iık oyunundan sınemaya uyarladığı >enarvo^unaya^- lanan "HayatDersi", Ingı- lız sınemaMndan gelen ıl- gınç bır ornek olarak bugu- nun "televizyonda sine- ma" filmlerı ıcınde goze çarpıvor Frank Bryant Ingılız dılı alanında uzman olan bırpro- fesordur Rıta ıse ondan ge- ce derslerı almak uzere ge- len bır alt sınıf kadını Rı- ta'nın bır suru -.orunu var- dır. en ba^ta da du^uncesız kocasi Frank ın de sorunu ıçkıdır arkada^lan onunla sureklı dalga geçmektedır \ e bu ıkılının ortak sorunla- n ıse Rıta nın Frank'ı ıde- alıze ederek ona asık olma- sıy la gundeme gelır "40'lardan 90"lara kadar bıkıp usanmadan Mnema \a- pan ılgınç Ingılız yonetmen Lewis Cilbert, geç donem yapıtlarından bırı olan "Ha- yat Dersi"nde George Ber- nard Shaw'un "Pjgmali- on"unun çağdas bır uyarla- ma>ınd gın^mı^ anlasılan Çunku VVılly RusseH'ın oyunu \ e sonrasında da Gıl- bert ınfilmınınShavv'unya- pıtından tarklı ozellıkler ıçe- ren vapılarıyok Aymtema- nın etrafında donen yapıtlar bunlar da Oyunculuk açısından "değerli" yonlen var fîl- mın Michael CaıneveJulıe VValters ın rollerıvle butun- leşen pertormanslarının ust duzeydeolduğunubelırtme- den geçmevelım Ozellıkle Gaıne Frank Bryant karak- tenne can \enrken mukem- mellıgın sınırlannı zorluyor Fılmın senanstı V\ ılly Rus- sell ıle vonetmenı Levsıs Gılbert ınoluşturduğuekıbı bu filmın çevnlı^ınden altı yıl sonra yenıden bır arada gorduk Russell ın "Shirlej Valentine" adlı tek kışılık oyununun sinema uyarla- masında bır kez daha bırle- sen ekıp ortava vıne elı yu- zu duzgun bır tıy atro uy arla- ması çıkanyordu Gostenme gırdığı yıl BAFTA (Incılız Fılm Ak'a- demısı) odullennı en ıvı fılm erkekoyuncu vekadın oyuncu dallarında kazanan "Hayat Dersi", sınema-tı- \atro ılışkısının \azgeçıl- mezlığını beyazperdede so- mutlayan onemlı bır yapıt Sanıvomm uzun yıllaronce TRT ekranlarından bır kez daha gostenlmıştı \'enıden kesfetınek ıçın ızlevın1 KanalD 00 40 Hayat Dersi - Educatıng Rıta / Yonetmen Levvis Gilbert / Senaryo Willy Russell (kendı oyunundan) / Goruntu Frank Watts / Muzık David Hentschel / Oyuncular Michael Caine, Julie VValters, Michael VVilliams, Maureen Lipman / 1983 Ingıltere yapımı, 110 dakıka TRT 2 20.55 'Bir Ateştir Opera' TV Senisi - Ali Ta>- gun un yazıp yonettığı "Bir Ateştir Opera" programında Vekta Ka- ra ıle Cahit Şaher sergı- lenecek yenı eserlerı tanı- tacaklar Geçen yıldande- vam eden bale ve opera- lardan orneklerın de sunu- lacağı program, Istanbul. Ankara Izmır ıle Mersın sahnelerınde bu hafta ve- nlecek temsıllerden ha- berlerle sona erecek ShonTV 13.20 Michael Caıne \e Julie VValters'ın performansları 'Hayat Dersınde ust düzeyde. KanalD 23.40 TURBAN yolsuzluğu T\ Ser\isi - Tartışma programı "Teke Tek"tebu hafta ılk olarak TURBAN volsuzlugu olacak Fatih \ltaylı'nın hazırlayıp sundugu proaramda, Çıller aılesını TURBAN ı yagmalamakla suçlayan Meclıs -\rastirma Komısyonu Ba^kanı Halit Dumankaya konuya ılışkın açıklamalarda bulunacak Programın ıkıncı bolumunde ise bedelsız otomobıl ıthalatı ıle vurda gırecek çalıntı otomobıllere yer venlecek Sh(m TV 23.00 '40 Dakika' Haber-belgesel TV Ser\isi - Can Dün- dar'ın hazırlayıp sundugu haber programı "40 Daki- ka" bu ak>am yayımlana- cak olan ılk bolumuyle se- yırcılere"merhaba"dıye- cek Proeramın ılk bolu- Can Diindar munde geçen temmuzayın- da Turkıve gundemının bı- rıncı sırasına oturan cezaev - lenndekı olum oruçları ele alınacak "Ölumorucuka- rarı nasıl alındı", "ıNasıl uygulandı". "Dışarıda olay lar y aşanırken içerde- kiler ne yapıyorlardı" ve "Devleti yonetenler dışa- rıda aciz kalırken. içeride olum orucu nasıl yonetili- yordu" şeklındekı sorula- rın vanıtları belgesel orgusu ıçınde ekrana gelecek Olum orucu sonunda çocuk- larını kaybeden aılelere de yer venlecek olan program- da Sagmalcılar Gezaevı Savcisi Necati Ozdemir ı- se cezaev lenndekı son du- rum hakkındabılgı v erecek 'Borsa' TV Servisi - "Borsa" belgeselının bu bolumun- de borsanın tarıhıne yer venlecek Ekonomıs,t ve tarıhçı Haydar Kazgan, \zmi Fertekligil ıle Giil- ten Kazgan Borsatanhı- nı anlatacaklar Program- da bankerlerknzınınkah- ramanlarından Kastelli ve Borsa'nın uç baskanıyla y apılan soy leşı yer alacak TRT 2 15.30 Öğretmenler ve toplum TV Servisi - \onet- menlıgını Vlurat Şe- ner'ın sunuculugunu ıse Suna Tortop un yaptığı "Geleceğimizi Aydınla- tanlar" programının bu haftakı konusu "Öğret- menlerimiz'" olacak Oğ- retmenın toplum yaşamın- dakı yerı \e onemının ele alınacagı programa ko- nuk olarak Habibe Taş ve Tulin Bora ısımlı ıkı og- retmen ıle psıkolog Nesli- han Korkmaz katılacak KanalD 13.10 'Sinyal' TV Senisi - Canan Özgun'un sunduğu "Sin- yal"de Sharon Stone'la yapılanroportaj var Sibel Bilgiç'ın konuk olacağı yapımda. "Eğitim", "tlk Yardım" bolumlerının yanısıra, Uno Cup Yan>- larfndan goruntuler de ver alacak KENT HABERLERI TCC Baskanı Nail Cüreli Basın ozgurluğu sınırlanamaz' İstanbul Haber Servisi - Turkıye Gazetecıler Cemıyetı (TGC) Başkanı Nail Gureli sıyasal ıktıdann basın ozgurlugunu sınırlavıcı yaklaşımlarının vanlıs olduğunu belırterek "Basında bugun bir bo/ulma var. Ama bır yanlışın başka bir yanlışla duzeltılmeye çalışılması yanlıştır" dedı RP Istanbul II kadın Komıs\onu nca duzenlenen "Vledyanın Kamuoyu Izerine Etkisi" konulu panelde konusan Gurelı. sıyasal ıktıdarların basinı denetleme duşuncesıyle basın ozgurlugunu kısıtlayamayacağını belırterek TGC nın Turkıye de hıçbır meslek kunılu^unun yapmadığı olçude mesleğe vonelık ozeleştırı vaptığını soyledı Basın ozgurluğunun kımı çevrelerın sandığı gıbı gazetecının bıreysel ozgurluğu olmadığına dıkkat çeken Gurelı şunları soy iedı "Basın ozgurluğu, gazetecinin, halkın gerçekleri oğrenme hakkını halk adına kullanmasıdır. Bu ozgurluğu bireysel çıkarları için kullanan gazeteciler cezalandırılır. Siyasal iktidarların basinı denetlemek için basın ozgurluğune sınırlamalar getirmesi yanlıştır. Bir yanlışın bir doğruvu ortadan kaİdıracak şekilde kullanılması da yanlıştır. Basının temel işlevi haber vermektir. Haber verirken de gazetecinin tarafsız \e bağımsız olması esastır. Haberı eksiksiz, butun unsurlarıvla saptırmadan. kendi duşuncesıne, anlavışına ya da bir başka kurumun çıkarına hızmet etmeyecek şekilde tarafsız olarak \ermek zorundadır. Bir yayın organı olarak. medva olarak bir duşuncenın tarafı olabılırsinız. Ama haberde bir goruşu topluma mal edecek saptirmalar yapamazsınız." 4 Basında bozulma var' Medvanın demokratık ulkelerde toplumun sağlıklı bır şekilde ı^lemesı ıçın havatı bır etkısı olduğunu belırten Gurelı ^oyle devam ettı "Medvanın birinci kunct olması da yanlıştır. Vasama. yurutme ve yargıdan sonra dorduncu kuvvet olması gerekir. Demokrasinin sağlıklı işlemesi için halkın. kendini yonetenler hakkında sağlıklı, doğru bilgı edinmesi gerekir. " Çağda^ dunyada ınsanın "orgutlu yaratık" olarak tanımlandığını kaydeden Gurelı "Basında son donemde sendikasızlaştırma yaşandı. Bugun sadece Cumhurivet gazetesinde sendika var. Basında sendıkal faaliyet sınırlanınca sendıkanın ışlevleri, TGC'den beklenmeye başladı. Basında ideal olan çerçeıenin dışında bir bozulma var. Vahşi kapitalizmin sorunları basına da yansıdı" dıye konustu Gazetecı Ayşe Onal ıse gazetecinin haberını vazarken vatanı olamayacağını belırterek v ıcdanıyla gerçekleri yazması ve duşunce olarak ozgur olması gerektığını soyledı Kanal 7 Haber Koordınatoru Ahmet Coşkun ıse ozellıkle telev ızvon habercılığının kurgunun verdığı teknık olanaklarla kamuoyunu manıpule ettığını soyledı Mıllı Gazete \ azıışlerı Muduru Ekrem Kızıltaş da Turkıye"de medvanın ınsanların gudulmesını kendılenne venlmış bırgorev olarak gorduğunu one surdu 'Türkiye'nin Geleceği ve Bilim' toplantısında YÖK Başkanı'na tepki gösterildi 'Dinsel yaklaşındar sorunları çözmez' İstanbul Haber Servisi- "Tur- kiyc'nin Geleeeği ve Bilim" ko- nulu toplantıda Turkıve Bılımler Akademısı ımzalı " Akılcılığa Çağ- n " ba^lıklı bıldırıde "Dinsel inançlar gibi, eleştirel akılcı tar- tışmava açık olmavan tiım goruş ve inançlar toplumsal kurumla- rı, ozellıkle de eğitim, bilim ve yargıyı etkilememelidir" denıldı Istanbul Unıversıtesı TUBA TUBJTAk. TUSIAD ve VOk'un ortakla^a duzenledıklerı "Turki- ye'nin Geleceği ve Bilim" konulu toplantı dun Istanbul Unıversıte- sı nın doktora salonunda vapıldı Toplantının basında Iü Senatoru ve Turkıye Bılımler Akademısı (TUBA) Konsey uyesı Prof Dr Hasan \ azıcı. "Akılcılığa Çağrı" ba^lıktı bıldınv ı okudu Turkıye'nın darboğazdan geçtığı belırtılen bıldı- rının bır bolumu şovle "Cumhuriyetimiz zor gunler geçirmekte. buyuk uzuntuyle gozlediğimiz kimi ornekte bir karşı devrim hevesi sezilmekfe- dir. Açmaz ve sorunlar. eleştirel akılcı tartışmaya açık olmavan saplantılarla ve dinsel yaklaşım- larla aşılamaz. Dinsel inançlar ki- şiseldir. Bu inanç ve saplantıları toplum du/eninin ana oğeleri ha- line getirmek çabası, ulkenin iç barışı. demokrasi ve ozetle gele- cek açısından çok tehlikelidir." Toplantıda konu>an \ OK Baska- nı Kemal Guruz. eğıtım bılım ve teknolojı alanında gelışme sağlana- bılmesııçınparlamentersıstemınve serbest pıyasa ekonomısının yazılı olmavan kurallannın uygulandığı ortamın oluşturulması gerektığını vurauladı Kâr amaçlı üniversiteler \ uksekogretımde sağlıklı bır re- kabet ortamının zorunlu olduğunu vurgulavan Prot Kemal Gunız anavasada degışıklık yapılarak kâr amaçlı ozel üniversiteler kurulma- sındanvanaolduğunu soyledı \ka- demık terfı konusunda dunyada Turkıve dekı üniversiteler kadar ozerk unıv ersıte olmadığını one su- ren \OK Baskanı unı\er>ıte vasa tasansında yer alan bazı uygulama- ları. "beğenseniz de beğenmese- niz de" dıye başlayan cumlelerle şovle anlattı "Akademik değer- 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaşammı yitirdi İstanbuFda mevdana gelen uç ayrı trafik kazasında 3 kişi oldu, 3 kişi yaralandı. Levent Buyuk- dere Caddesi'ndeki trafik kaza- sında. plakası henuz belirleneme- yen bir otonun sıkıştırdığı Bay- ranı Koç yonetimindeki otomo- bil. karşı şeride geçerek Vlurat Odabaşı'nın kullandığı arabayla çarpıştı. Ka/ada. Bayram Koç hayatını kaybederken Murat Odabaşı ilcyanında hulunan Ay- sel Toraman hafif y aralandı. Aİi- beykoy'de Erdal Ltanç'ın kul- landığı tanker ile Ali Eray yone- timindeki ekmektaşıyan kamyo- net çarpıştı. Ka/ada. kamyonun arka bolumunde bulunan Hıısnu Çakıcı oldu, kamyonet surucusu Ali Erav v aralandı. Tanker suru- cusu Erdal (Jtanç. gozaltına alın- dı. V eşilkoy'deki trafik kazasın- da da ehliyersiz surucu Sadık Çam'ın kullandığı otomobil, Na- ci Gonulsuz yonetimindeki ara- bay a çarptı. Y oldan çıkan Gonul- suz'un otomobili, elektrik direği- ne çarparak durdu. Gonulsuz, kaldırıldığı International Hospi- tal'da oldu. (OZk AN GU\ EN) lendirme, kalite kontrol ve akre- ditasyon mekanizmaları kurula- cak. Doktora programlarına ba- kacağız, belki bazılarını kapata- cağız. Profesorluk ve doçentlik terfılerinegucumuzun yettiği ka- dar mudahaleedeceğiz. Kâr ama- cı gutmeyen ozel universitelere belli kriterler dahilinde yardım edeceğiz." Guruz un konu^masinın ardından soz alan DSP Avdın Mılletvekılı Sema Pişkinsıit be* vıl doçentlik y apanlann bu surenın sonunda oto- matıkman profesorluge yukseltıl- mesını ongoren yasa tasansinın uç partının desteğıy le Meclıs'te bekle- dığını belırttı Bu tasannın buyuk olasıhklayasalaşacağını parlamen- todada 10-12mılletvekılınınbuya- say laprofesorolacağinı kay- dederek \ OK. Başkanı'na bu konuda ne yapacağını sordu Prof Guruz bunun uzenne "Sizin de soyledi- ğiniz gibi y asa çıkar v e v ar olanlara İüO kişi daha ek- lenmişolur"yanıtını venn- ce Sema Pışkınsut tasannın yasalaşması halınde 100 de- ğıl. bın doçentın otomatık- man protesorluğe vukseltı- leceğını soyledı Salondakı kımı oğretım uvelennın de "Bir \ÖK Başkanı boyle konuşmamah" dıye tepkı gosterdığı duy uldu Boğazıçı Unıversıtesı Rektoru Prof Dr Ustun Er- guder de ^ OK Başkanı na tepkı gostererek "Lniversi- teler merkeziyetçiliği kal- dırmaz. Senelerdir merke- ziyetçi sistemle yonetiliyo- ruz. Turkiye'de af kanun- larıyla sınıf geçîliyor. Bu da doğru değil" dıye ko- nu^tu IL Rektoru Prof Dr Bu- lent Berkarda unıversıte- lennıdarı akademik vema- lı sorunları bulunduğunu. otokontrolun yeterınce uy- gulannıadığınıkaydettı TU- SIAD Başkanı Halis Konıi- li Turkıye nın çok uzun bır suredır ıstıkrarsız polıtıka- larla vonetıldığıne dıkkat çe- kerek "Bilim ve teknoloji- nin Turkive'nin geleceğin- dehavati rolaldığını veih- mal edilmesi yuzunden Turkive'nin geleceğinin ipotek edildiğini duşunen- lerın, baskı grubu olarak ortava çıkmaları gereki- vor" dedı 2 gün sürecek Bağımsız İdari Otoriteler Sempozyumu başlıyor • Yann Fransız Kültür Merkezı'nde başlayacak olan sempozyuma Turk, Fransız anayasa \e ıdare hukuku uzmanlanyla Danıştay üyelerı katılacak. İstanbul Haber Servisi - Turk. Fransız anayasa ve ıdare hukuku uzmanlan ıle Danıştay uyelen tarafından 21-22 ekım tarıhlerınde "Bağımsız İdari Otoriteler" konulu sempozyum duzenlıvor Fransız Kultur Merkezı'nde gerçekleştınlecek sempozyumda. ınsan haklarının guvence altına alınması, serbest pıyasanın duzenlenerek ıktısadı ozgurluklenn koruye kullanılmasının onune geçılmesı, rekabetın denetlenmesı gıbı konular tartiijilacak İstanbul Fransız Kultur Merkezı Muduru Philippe Pialouv ıle Marmara Unıversıtesı Hukuk Fakultesı'nden Prof Dr İbrahim Kaboğlu'nun verdığı bılgıye gore, ıkı gun surecek sempozyumda basın ozgurluğu \e basında çoğulculuğun saglanması, radyo-telev ızvon alanının duzenlenerek gorsel- ışıtsel ıletışım ozgurluğunun korunması. kışılerın dev letın elındekı bılgı ve belgelere ulaşmasi tıp eğıtımının saglanması ve sanatsal- kulrurel yapıtlarla çevrenın korunması gıbı konular ele alınacak Turk. Fransız anayasa ve ıdare hukuku uzmanlan ıle Danıştay uyelennın katılımıyla gerçekleştınlecek sempozyumda dev letın yasama-yurutme-yargı şeklındekı uçlu erkleraynlığı çerçevesınde mevcut aygıtlarından bağımsız genellıkle kendı alanının kurallarını kendisi koy an ve bunların uygulanmasını denetleyen ozerk ve yansız orgutlenmeler ırdelenecek Sempozyuma, Galatasaray Unıversıtesı Rektoru Prot Dr Vıldızhan \ ayla. Lımoes Unıversıtesı Hukuk Fakultesı oğretım uyesı Prof Dr Helene Pauliat, Parıs Unıversıtesı Hukuk Fakultesı oğretım uvesı Prof Dr Jean Morange, Prof Dr Lutfı Duran, Marmara Unıversıtesı Hukuk Fakultesı oğretım uyesı Anayasa Mahkemesı emeklı uyesı Doç Dr Vılmaz Aliefendioğlu, Fransız Danıştayı Raporlarve Etutler Bolumu Başkanı Jean-François Thery, Fransız Danıştayı uyesı Viichel Bernard, Dr Selçuk Soybay, Anadolu Unıversıtesı Hukuk Fakultesı oğretım uyesı Prof Dr Zafer İskul. Marmara Unıversıtesı Hukuk Fakultesı oğretım uyesı Prof Dr İbrahim Kaboğlu, Marmara Unıversıtesı Iktısadı Idan Bılımler Fakultesı oğretım uyesı Prof Dr Jean-Lois Balans, Fransız Danıştayı Radyo ve Televızyon Ustu Kurulu uyesı Prof Dr Jean Morange, Marmara Unıversıtesı Hukuk Fakultesı oğretım uyesı Dr Atilla Nalbanf ıle Istanbul Unıversıtesı Hukuk Fakultesı oğretım uyesı Doç Dr Celal Erkut, Istanbul Unıversıtesı Hukuk Fakultesı oğretım uyesı Prof Dr Pertev Bilgen. Danıştay uvesı Sabri Coşkun, Uludağ Unıversıtesı Iktısadı Idan Bılımler Fakultesı oğretım uyesı Prof Dr CevdetAtav konuşmacı olarak katılacak
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle