26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20tK\M 1996 PAZAR • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Transfer trilyondan başlıyor •• nBA"nıngenç)ildızı *Sha uılle O'Neal transfer fcoroasını patlatan ıs m oldu Orlndo Magıc'ten Los Angeles E_akrs"a transfer olan de\ adama ö d e e n mıktar. 7 >ıl ıçın tam 120 rnıl>>n dolardı 111.4 tnlyon lıra) SprSmisi- Arnenka P'ofesyonel Ba»- feetbt Lıgı"nde(NBA)ovnavan >erlı bas- ketbccular arasında sampıyonluk muca- c8«lesdı>ınca. ba^ka bır yarıs, vardır Dnam Team (Ruva Takım) kadrosunda V«raİ3 uJkesını uJuslararası oreanızasyon- Larda^msıledebılmek \e\arkı 1996 97 s«ezoriLiiun basjamasına az bır zaman ka- l a , NLA'da >enı bırrekabeı daha su yuzu- r * £ ç ı t ı Ru\ a transfer ucrstlen Michael JtordaL. Chıcago BuJls, ıle bır > ıllıgına 25 rr»ıho dolara (2 trıljon 3""5 mılvarTurk Uırası anlaşarak butun dıkkatlen uzenne Ardndan Jıman Hotvard Mıamı Heat ıl«e 7 vılıkbıranla^maımzaJadı aldığı uc- re* geçekten de ancak ru>alarda gorule- bilecelcınstendı 98mılvotıdolar(9 3tnl- v ö n lır ) Llkedekı hutun baiketbol çev re- İ e n bunuthiştransterucrehnı konuşuyor- d|J kı. iwi gun^onra Mıamı. bıranla^mada AJonzı Mournıng ıle ımzaladı n vıllık kontra 105 mılvondolar vanı 10 trılyon H£rke*bu rakamlann nereve kadar çıka- bılecegnı dusunurken, bombavı patlatan ı<ûmNIA'nıngenç yıldızıShaquilİeO"\e- al oldu Orlando Magıc'ten Los Angeles Lakersa transfer olan de\ adama odenen mıktar. 7 >ıl ıçın tam 120 mılyon dolardı ( 1 1 4 trlyon lıra) Herk«si şaşırtıvor Ameıka da en populer spor olarak ka- bul edıbn be>zbol starlan bıle en fazla 4-5 mıl'ondolarlık transfer kontratlan ım- zalarkeı NBA'da o>unculara odenen trıl- yemlar herkesı şaşırtıvor Basanlı bırtenis vjryagdf oyuncusu vıldaen fazla lOmıf- yorı dohr kazanabılıyor Basletbol gıbı bır takım oyunu ıçın sporcuhnn aldığı paralar ıse bu mıktarla- nn kat kit ustunde NBA transfer ucretle- nnın duer spor dallannın bu kadaronun- de olma.ının sebebı ıse u>gulanan sıstem ıle ılgılı NBAca ovunculann aldığı ucretler. ta- kımın br bezon bovunca elde ertığı hası- latlarla cogrudan ılgılı Kulubun kasasına gıren he - dolann bır bolumu. oyuncunun San - Lacivertliler ezeli rakibi G.Saray'ı 88-70 yenerken zorlanmadı Fenerbahçe fark'atb G.Saray: 70 - F.Bahçe: 88 SALON: Daı uşşufaha 4\ Inın Şuhenk H AKEMLER: Uehmet Ke^eıatar (4) Recep Ankarah (4) GALATASARAY^'tre/Hrt).? letra (5)20 Omeı Bu\uka\can (4)1 J Mıllıs <4>12 }ıgıt (4)5 Gokhan (3) Baıış (4)8 Bıııak (4)10 Omeı kaıt (4)2 FENERBAHÇE \iu\iata (6)15 Tuıneı (6)22 tbrahım (5)16 Gııra\ (5)13 Comeg\s (6)19 Bıııak (4)2 Zaza (4)1 Cenk (4j, Relıa (4) İLK * 4RI: 47-34 (Fenerbahçe) 5 FAL'L: l////;s (29 31) Bıııak (39 18) (Galatasara\) ASLI DURl Basketbol Ruffles Lıgı 8 haf- tanın derbısı Fenerbahçe nın Avrupada ulkemızı temsıl eden her ıkı takımımız FBahçe ve G Sara\ derbı maçta kar>ı kar>ı- >ageldıler Kar^ıla5ina>a o>un- İcurucusu Erdal'dan >oksun ola- rak çıkan Fenerbahçe ılksarının ılk dakıkalannda ıstedığı ovunu kuramadı Buna karsın Galatasa- ra\ ıse hafta ıçı ovnadığı Koraç Kupası nda çok kotu bır oyun sonucu sadece bır sav ı farkla ga- lıp gelebılmıştı (^9 - 58) An- cak San - k.ırmızılı takımda \e- nı ABD lı Sbaron Millis vardı Bu ovuncu maçın ılk varısının ılk dakıkalannda pota altından bulduğu sa\ılarla ı\ı bır ovuncu olduğunu \e Galatasara) a >a- rarlı olacağı ızlenımını u>andır- dı K.ar^ılaşma>a Gura>, İbra- him. Turaer, Comeg> s, Musta- fa beşıjle çıkan San - Lacıvert- lılerde coach Murat Ozgul bu maçta genç oyuncu 11 ~*) IVIıısta- fa Abi'> ı ov un kurucu olarak go- revlendırdı Ve Vlustata Abı bu gorevı çok ıvı venne getırerek takımının ılk varıdan 47 - 34ga- lıp aynlmasında buvuk rol ov- nadı Ikıncı >arıva ıvı başlayan Fe- nerbahçe Gura>'ın uçluklen>- le 24 dakıkada farkı 19sa>ıva çıkardı (57-38) Budakıkadan sonra Galatasarav 'ın ABD lısı Millis 5 faulle o>un dışı kalınca savunmada zorlanan San - Kır- mızılılar, hucumda da sadece Setra ıle etkılı olmaya çalıştı ancak rakıbmı vakalavamadı Maçın son aakıkalannda Co- meg>s'ın basketlerı>Ie daha da rahatla>an Fenerbahçe Ibrahım ve Turner ıle adeta so\ vaparak ezılı rakıbı Galatasarav ı 88 - 70 yendı Fenerbahçe,G.Sara> karşısında sonuca rahat gifri.(Fotoğraf ALİ ESER) KAYAK / INECDET EKİIVSAL Rekor,de\ adamShaquilleO'\eal'da. cuzdanınagıdıyor Grupmaçlannınardm- dan play-off'lara katılan takımlar ıse bır sezonda 80"e vakın maç \apı\orlar ve te- levızvon sponsor gelırlenvle bırlıkte bu- vuk mıktarlarda hasılatelde edebılı>or(ar Av rupa'da basketbol >aşamlarını surdu- ren ovunculann transferden kazandıklan mıktarları ınceledığımızde ıse ellenne ge- çen paranın NBA'dakı meslekta^Iarına oranla çok daha az olduğunu goruvoruz Ama geçen vıl vururluge gıren "Bosman kurair Avrupa kuluplennın de kc-elerı- nı açmasına yol açtı Avrupa "da ovuncula- nna en >uksek ucretlen ode>en takımlar ıse\unan kuluplen Turk kayak sporunu ge- lıştırmek ve soz sahıbı ul- kelerın standardına getıre- bılmek ıçın onemlı olan bır mues- sese de sponsorluktur Ulkemız- dekı kurum ve kuruluşların bu spor dalında sponsorluk yapma- lan durumunda, buyuk bır aşama kaydedıleceğını gozüen kaçıra- mayız Reklam anlayışı çerçeve- sınde markalarına kayak sporunu ımaj olarak seçen kuruluşların bu konuda hertıangı bır zorlukla kar- şılaşabıleceklennı duşunmemele- rı gerekır Çunku ulkemızde yapıl- makta olan yurtıçı ve uluslararası yarışmalarda yerlerını almak ıste- yen bu kurum ve kuruluşlar, bu tur organızasyonlann hazırlayıcısı ve uygulayıcısı olan Turk Kayak Vak- fı'nın her konudakı destegını yan- larında bulacaklardır Yapacakları tek ışlem Turk Kayak Vakfı'nı ara- Kayak Sporundan Kazanç Sağlayanlar maları olacaktır Kış ofımpıyatlarını TV'den ızler- ken dıkkatımızı çeken en onemlı noktalardan bınsı de sponsor fır- malann kayak sporuyla ılgılı rek- lam panolarıydı Kayak sporunun kalkınmasında buyuk yararlar sağlayan bu potansıyelı ulkemız- de nıçın harekete geçırmeyelım'? Nıçın bızım de uluslararası yarış- malarda başan kazanıp ulkemızın adını duyuran sporcularrmız olma- sın? Gozden kaçırılmaması gere- ken bır gerçek de kayak sporu- nun her zaman ve zemınde yapı- lamayan, malzemesı ve ulaşımı pahalı olan bır spor oluşudur Ozellıkle bu sporun kış aylarında, yanı okulların oğrenıme açık oldu- ğu zamanlarda yapıldığı duşunu- (urse, oğrenım goren gençler açı- sından bır dezavantaj yarattığı da gorulur Bu bakımdan Mıllı Eğıtım Bakanlığı ıle ışbırlığı yapılarak bu sporun ılk ve orta oğretım kurum- larının ders programı çerçevesın- deokullarasokulması gerekır Me- kanık tesıslerı, konaklama tesıs- lerı ve ulaşımı pahalı olan bu spor dalına butçe dışında reklam gelır- len sağlanmalıdır Ve bunlardan el- de edılecek gelır, bu sporu yapan yorelerdekı sporcu kardeşlerımı- ze dolaylı olarak yansıtılmalıdır Bu spor teşvık edılmelıdır Ulkemızde kayak sporundan kazanç sağlayan çok onemlı ışlet- meler vardır Bu ışletmelerbu spo- ra hızmet etmek ıçın ne yapabılır- ler, dıye sorulursa aklımı- za hemen kayak kuluple- rı kurabılırler duşuncesı takılıyor Neden olmasın'' Ne ka- dar çok kayak kulubu olursa o ka- dar çok kalıtelı sporcu çıkabılece- ğı gerçeğınden hareketle ulusal takımımızın, uluslararası yarışma- lardan lyı sonuçlarla donup ulke- mızın adını duyuracaklannı rahat- lıkla soyleyebılınz Kayak sporunun ılerlemesı her şeyden once, samımı, bılgılı, yete- neklı ve bu spora gonul vermış yo- netıcılerın varlığını gerektırıyor Kı- sacası bu sporu seven ve gonul veren herkese gorev duşuyor Dı- şandan seyretmeyelım, olayların ıçıne gırelım Duşuncelenmızı soy- leyıp onenlerımızle ortaya çıkalım Sonuç olarak, karanlıktan şıkâ- yet edeceğımıze, bır mum yaka- lım' Efes kolay kazandı Efes: 94 TED: 49 S\LO\:4\hanŞaftenk HAKEMLER: Fual Demır (4) Ahmet Gursel Oğıı: (4) EFES PtLSEN: Tamer (5)13 \aumoikı (4)3 Pope (4)12, Volkan (4)3 Murat (6)23 Hı- da\et(5)ll 4lpa\ (5)19 Eı- dal (5)6 Omer (4)4 TED KOLEJLİLER: Brejnoı (5)19 Tacettm (4)12 Gılles- pıe (4)6 Zekı (3)2 Sonız (3) 4lp (3) Hakan (4/5 Orçun (4)4 tsmaıUî) İLK\\Rl:57 -17(Efes) 5FAVL:Orçıw(39 54i Spor Servisi -Basketbol Lıgı nın 8'ıncı haftasında EfesPılsen. Ankara nınzayıf ekıbı TED Kolej'ı 94-49 gıbı farklı bır skorla yenerek lı- derlığını surdurdu Maça Na- umoski,Volkan, Pope. Murat. Tamer beşıvle başiayan Lacı- vert-Be)azlılar adam adama savunmayla ovnarken, TED Kolej Rus Brejnoi dışmda et- kılı olamadı tlk 10 dakıka 25-6 Efes ustunluguyle geçı- lırken ovunu vavaşlatıp dış sayılara umudunu bağlayan Ankara ekıbı. bunda da başa- nlı olama>ıncadevreyı 57-17 mağlup kapadı tkıncı yanda alan savun- masma donen Efes Pılsen ozellıkle pota altında AJ- paj la etkılı oldu 2 yanda Nuamoskı nın yerıne oyna- yan Hklavetde bu yannın ba- >anlı ısımlenndendı Efes. genç Omer'ı de ılk kez oynatırken. Murat E\ü- vaoğlu ozellıkle 3'luklenyle skora katkıda bulundu Dığer sonuçlar şoy le Llker 84-RAKSİTU 71, Turk Telekom PTT 91 - Darus>afaka 62 Kombassan Konya 84 - NETAŞ 73 K Meysu 63 - Tofaş 66 Mavı Jeans Ortakoy 74 - Tuborg 80. Karşıyaka 78 - Beşıktaş 70 TV'de spor Show TV 18.00 Vanspor- Fenerbahçe (banttan) TRT4 14.00 Atyanşlan CINE519.00GSaray-Ga- zıantep(naklen) P I S M A N L I K A B E S CÖZÜM NAULT Express 1.4 RL Express 1.9D RL Reaaalt Ezpress '//ı suspansi} onu mukemmel, karoserı sağlam, ıçınde yuk sabıtleme yerlerı var Reaaalt Express yukunuzu guvenle taşır, yerıne sapasağlam ulaştırır Sonradan pışman olmamak ıçın, Reaaalt Ezpress 'ı seçın İşınızın buyukluğu ve nıtelığı ne olursa olsun, Reaaalt Express sızm ıçın de bıçılmış kaftan Üstelik, R e n a n l t ' n a n y a y g ı n s a t ı ş sonrası taizmet ve yedek parça avantajıyla. StUndir Hscmi (cm^ Makunuı Güç &GA>\f) yakıt TUrU Sof ASrlık (kg) T«şım4 Kj0a$jCcsf (k3) Kulbmlabıl«n Hoclm (m 1 ) y*rt Tükettm! (90 km/« uott tuzls 100 km dej 1390 SO Benıın 880 775 2.6 6.SIL 1870 55 Motorin 940 775 8.6 5.6 It. RENAUIT YAŞANACAK OTOMOBİLLER Ç o k y ü k t a ş ı r , a z y e r k a p l a r . Ç o k i ş y a p a r , a z y a k ı t h a r c a r . G ü ç l ü v e h ı z l ı , ş ı k v e k o n f o r l n . R E N A U L T £ x p r e s s B / ç i ı m i ş K a f t a n
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle