03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 20EKİM1996PAZAR 14 KULTUR 2O.\ü/\ılda yaşanan kültürel değişimler, gözardı edilemeyecek denli zengin. Bu yüz- yıla kimimizin şüp- heyle bakması, daha çok sosyal ve tarihsel etkenlerden kaynak- lanıyor. Sanat, çevTesi- ni saran koşullann üs- tesinden gelir, daha doğrusu üsfüne çıka- bilir ve bu gerçek, 2O.yüzyıl sanatı için özellikle geçerlidir. 20. Sanıuel Beckett'ın 'Godofyu Bek- lerken' oyunundan. Picasso. Frank Llyod VVright'ın Guggenheim Müzesi, Martha Graham. Igor Stravinsky ve T.S.EIioL(soldan sağa) yüzyılın Rönesansı: ModernizmKültür Servisi-Londra'nınön- de gelen ıki müzesi. Ulusal Ga- leri ve Tate Galerisi. koleksiyon- larındakı bazı resimlerı birbırle- riyle değiş tokuş ediyorlar. Ulu- .sal Galeri'ye kıyasla daha çağdaş bır koleksiy onu olan Tate Galen- si. "eskilerini' Ulusal Galeri'ye. L'lusai Galeri de \\enilerini' Ta- te'e \eriyor. Amaç, sanatta 19. yüzyılın nezaman bitip, 20. yüz- yılın tam olarak ne zaman başla- dığına dair kesin bir çizgi oluştu- rabilmek. Yoğun bir taşınma fa- aliyetı varşimdi Londra'da: Sanat pazannda rekorlar kıran \lo- net'ler. GauguhVIer. Picasso'lar. Van Gogh'lar kentin bir ucundan ötekıne gidip gelıyor. İngiliz sanat eleştirmenleri, bu değiş fokuşa olumlu bakıyor. Bu- güne dek. iki müzenin de (sanat) tarihsel açıdan karmaşık bir ko- leksiyonu vardı. Sanat tarihi açı- sından önemli bir dönüm nokta- sı gözardı ediliyordu. fzleyici, sa- nat tarihini belli gelişmeleri çer- çevesinde izlerken. bir ulusal Galeri've. bır Tate'e gitmek zo- runda kalıyordu. İkı müzenin gi- riştiğı bu "estetik temizlik" son- rasında. bu sorun ortadan kalka- cak. Iki koleksiyon arasındaki ke- sin çizgi. 1900 yılı olarak belır- lenmiş. Sanatın gündemi ayrıdır Çağ sonlan. belli sınırlann çi- zildiği ya da çizilmesi gerektiğı hıssinı uvandıran.geleneksel dö- nüm noktalarıdır. Ulusal Gale- ri'nin sanat yönetmeni Neil Macgregor ile tate Galerisi *nin yönetmeni Nicholas Serota'nın birbırleriyle Gauguin-.Matisse değiş tokuşlannda bulunmalan. aslında Bosna"nın üçe aynlması va da örneğin Çeçenistan'ın Rus- ya nın bir parçası olduğunu red- detmesinin ardında >atan neden- lerden farklı değil. Yeni bir çağ başlıyor. Her şeyi yeniden göz- den geçırmenin zamanıdır. Yeni bırbelirginlik kazanacak her şey. bunun için sıkı bir temizliğe gi- nşilecek... 20. yüzyılda yaşanan kültürel değişimler. gözardı edilemeye- cek denli zengin. Bu yüzyıla ki- mimizin şüpheyle bakması. daha çok sosyal ve tarihsel etkenler- den kaynaklanıyor. Düşünelim bır: İki dünya savaşı ve bu savaş- larda yaşananlar. 20. yüzyılın si- yasal anlamda yüzkarası sayıla- bilir. Ama sanat, hem yaşamın içindedir hem dışında. Sanatın gündemi ayndır. Önemli sanatsal kazanımlar İşte bu nedenledir ki, söz geli- mi. Italyan Yanmadası'ndaki en karmaşık. herkesin birbirini istı- la ettiği birdönemde. 14. yüzyıl- dan 16. yüzyıla dek. bugün Rö- nesans olarak andığımız. sanatın o muhteşem evresi yaşandı. llk izlenimci resim sergisi. Paris'in Prusyalılara teslim olup binlerce Fransız askerinin ölmesine neden olan olaydan üç yıl sonra gerçek- leşti. Ancak 1874'teki bu sergide- ki resimlerin özelliği. güneş ışın- lannı daha önce hiçbir ressamın kullanmadığı gibi kullanan res- .samlann. açık havaya çıkıp bu kez gördüklerini değil. izlenimle- rini tuvale aktarmalanydı. Ör- nekler çoğaltılabilir. Sanat. çevresını saran koşulla- nn üstesinden gelir. daha doğru- su üstüne çıkabılir ve bu gerçek. 20. yüzy ıl sanatı için özellikle ge- çerlidir. Stravinsky' nin "Bahar Ayini"*ni tamamlayıp. Nijins- ki'nin de koreografisini yaptığı sıralarda. dünya büyük savaşın hazırlıkları içindeydi. "Bahar AyinPnden sonra, ne müzik ne bale sanatı artık eskisi gibi değil- di. olamazdı. Müzik. tonal biröz- gürlük patlaması yaşamıştı. Dans da poloritmi keşfetmişti. Bunlar. sanat tarihi açısından çok önem- li kazanımlardı. Modernizme inanç zayıfladı Paris'te 1913"te yapılan açılı- şıy la "BaharAjini", ıki sanat tü- riine uluslararası birgelecek çiz- mişti. Ancak biz yirminci yüzyı- lın başlanna dönüp baktığımız- da bunu değil, elbette ki bundan bir yıl sonra başlayan savaşı anımsıyoruz. 20. yüzyılın. sanatsal kazanım- lar açısından yaşadığımız en zen- gin yüzyıl olduğunun belki son- radan farkına varacağız. Bu yüz- yılda bildiğimiz sanat türleri zen- ginleşerek farklı açılımlara ku- cak açarken. yepyeni sanatlarda eklendi zincire: sinema, pop mü- zik. televizyonbelgeselleri... An- cak bızım. yani 20. yüzyılın Rö- nesans'ı olarak adlandırabilece- ğimiz modernizm. öylesine uzun ve ağır bir düşüş yaşadı ki ona olan inancımız sjiderek zayıfla- dı. llerde. gelecek kuşaklar dönüp baktığında 20. yüzyılı ayırt et- mekte hiçbir güçlük çekmeye- cekler kuşkusuz, ama bulundu- ğumuz noktada böyle bir değer- lendirme yapılabilecek kadar berrak değil ortam. O kuşaklar. öylesine güçlü. öylesine etkin bir hareket görecekler ki geny e bak- tıklannda. bır benzerini y aşamak isteyecekler. Modernızmin tarih- sel anlamda rakibini bulmak epey zor. Röne- sans'ın da muhteşem bir hareket olduğunu. en az modernizm kadar kendı dahılerini ortaya çıkardığını gözardı ede- meyız elbette. Ama Rö- nesans, kapsam olarak uluslararası bır alana yayılamadığı gibi, mo- dernizm ölçüsünde devrimci biretki bırak- madı. 20. yüzyılda. hem şiirde hem resim- de hem mımaride hem tıyatroda hem müzikte modernistler vardı ve dört bir yana dağılmış- lardı. Latvia'da moder- nistler vardı. Hindis- tan'da modernistler var- dj. Modernizm. Joy- ce'un cümlelerıni de- ğiştirdi, Pieasso'nun kübizminin köşelerini sivriltti. "Çorak Ül- •20. yüzyılın, sanatsal kazanımlar açısından yaşadığımız en zengin yüzyıl olduğunun belki sonradan farkına varacağız. Bu yüzyılda bildiğimiz sanat türleri zenginleşerek farklı açılımlara kucak açarken, yepyeni sanatlarda eklendi zincire; sinema, pop müzik, televizyon belgeselleri... Ancak bizim. yani 20. yüzyılın Rönesansı olarak adlandırabileceğimiz modernizm, öylesine uzun ve ağır bir düşüş yaşadı ki ona olan inancımız giderek zayıfladı. Ama modernizmin tarihsel anlamda rakibini bulmak epey zor. ke"ye o unutulmaz ritmini verdi. Yenilik düşüncesi itici gücüydü ve Mikdanj. Dante. Shakespeare, Brunelleschi, \fonte>erdi ile bov ölçüşebilecek. Picasso, Eliot Me- yerhold, Frank Lyod VVright Stravinsky gibi kendi dev lerinı yarattı. Ama tabii. yeni bir çağın sonu- na yaklaştıgımız şu günlerde geç- mişe ve bugüne bıraz karamsar bakmak. biraz hüzünlenmek do- ğal olsa gerek. Biraz da bu çağ sonlannda. neden kendini derin- den derine hissettiren korkaklı- ğın vanı sıra sınırlarımızı yeni- den bır belirleme. bir temizliğe girişme eğilimine girdiğimiz üzerindeduralım. Bilinme>enbir gelecekle karşı karşıya kaldığı- mız zaman doğallıkla yaptığımız bir şey değil midir bu' Yeni bir eve taşınırken. eski evdeki eşya- lann bir bölümü çöpü boylamaz mı? IrlandalışairYeats, 1936 yılın- da yaptığı Oxford Modern Şiir Seçkisı ne. "PasıYbir biçinıdeacı cekmek. şiirin konusu olanıaz" diverek VVUfred Oven'i katma- Y Ü Z Y I L A D A M G A S I N I V U R A N L A R CÖRSEL SANATLAR- Picasso 14 yaşına geldığınde, dese- ni Rafael kadar güçlüydü. ama bir çocuk gibi resim yapabilmek uğruna bir ömür harcadığını söyledi. Marcel Duchamp ilk multimedya sanatçısı. Neyin sanat. neyin sanat ol- madığının giderek daha çok tartışıldı- ğı günümüzde. Duchamp"nın önemi de artıyor. And> VV'arhol başkalarının çöp de- diği şeylerden sanat yaptı. elektronik çağı herkesten önce selamladı. EDEBİ YAT- T.S. Eliot Modern ya- zına kent yaşamının günde- lik ritmini soktu. Franz Kafka Içinde ya- şadığımız çağ karardıkça. onun da önemi arttı. V ladimir Nabokov En karanlık. en el degmemış konulara uzandı. usta- lıkla anlattı. D A N S " Vaslav Nijinski Koreografi sanatına yaptığı katkılarla ölümsüzleşti. George Balanchine Belki de gelmiş geçmiş en yete- neklı koreograt. Çok ürün verdı. Martha Graham Modern dans top- luluklann ilk yaratıcısı. TİYATRO- \ soolod Meyerhold Avrupa realiznıinin sonaer- mesindeetkili oldu. Bertolt Brecht Halk şar- kılan. bolşevizm. gizemli oyunîar. dışavurumculuk. izlenimci- lik - Brecht, eskilerle yepyeni bir ti- yatro \apmayı başardı. Sanıuel Beckett Sessizliğe ses verdi. MİMARİ- FrankLtoyd VVrightGü- nümüzün mımari tarzına öncülük eden mimar, yu- muşak doğal formlarla sert soyut çizgileri birleştirdı. Le Corbusier Devamı gelmeyen. an, be\az bir dünyanın estetiği... Miles \an der Rohe Almanya'da cam kuleler inşa etmeyi hayal eder- ken, Amerikacia dev binalann miman oldu. MÜZİK" Igor Stravinsky vurmalı çalgılarla devrım yaptı. Modern müziğin kökleri onda aranmalıdır. Arnold SchoenbergAtonalite usta- sı JohnCage Sessizliği de müzik enst- rümanlan arasına kattı. mıştı. Bu konudayanıldığını söy- leyebiliriz. Yinede İkinci Dünya Savaşf ndan esinlenerek şiir va- zan şairler arasından dev ler çık- tığını söylevemeyiz pek. Yahudi so>kırımı >aşanırken, Matisse Vichy *de güneşleniyor. nü resim- leri yapıvordu. Cinsel arzular. 20. yüzyılda barbarlıktan daha önemli biresin kaynagı olmuştur, bu kesin. Tabii bu arada kitle ile- tişimaraçlan ve Le Corbusier gi- bi dev bir sanatçıyı yaratan anlık, temizlik saplantılarımız da... Elbette ki 20. vüzyılda yaşa- nan kötü olaylann. kimi zaman doğrudan sanata etkisi oldu. Şos- takoviç'in 13. Senfonisi \ a da He- mingwa>'ın "Çanlar KJmin İçin Çalıyor"u buna örnek gösterile- bılır. Ama bunlar. istisna- dır. 20. yüzyılın karanlık yüzünün temel bır etkisi olduvsa sanatlara. bu da bizi alaycı yapmasındadır: Liderlerimize de güv enmı- yoruz. sanatımıza da. Ar- tık karamsar bir bakıs, açı- mız var. hiçbir şeye inan- madığımız gibi her şeyle alav edıyoruz. Yüzyılın başında ise bu- nun tam tersi bir şey vardı ınsanlarda. iyimserlik. Pi- casso. Birinci Dünya Sa- vaşı sırasında, savaşmayı ölümlülere bırakmış gibi. kübizmi geliştirmekle meşguldü... (Sanat eleştirmeni Wal- demar Januszcak'm. The Sunday Times gazetesinin ^Xlw_Cidl!ure ekinde va:- Jığı vazıdan derlenmiştir. Söz konusu lisie de avnı eleştirmenin degerlendir- mesidir.) 7.Efes Pilsen Blues Festivali 30 ekim-2 kasım tarihleri arasında dört kentte gerçekleşecek Blues, Türkiye'yi dolaşacak Kültür Sen isi- Pek çok kültür sanat etkinliğini sponsor firma olarak destekleyen Efes Pilsen. kasım avında Blues'un usta yorumculan Guitar Shorty, Carol Fan, Geno Delafose v e AJvin Voungblood Hart'ı Efes Pilsen Blues Festivali'nin yedincısiyle lstanbul. tzmir. Ankara ve Nlersin'de müzikseverlerle buluşturacak. Organizasvonunu Pozitif'in üstlendiği "blues fırtınası' festival: 30 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında tstanbul Hilton Convention & Exhibition Center'da başlayacak. 4.5 ve 6 Kasım tarihleri arasında Izmir Hilton Oteli'nde. 8 ve 9 kasım tarihlerinde Ankara Hilton Oteli'nde devam edecek ve 11 ve 12 kasım tanhlerinde Mersin Hilton Oteli'nde verilecek konserlerle sona erecek. Asıl adı VViUiam David Kearney olan Guitar Shorty gitar ustalığının yanı sıra akrobatik hareketleriyle desteklediği sahne şo\u\la da tanınıyor. Guitar Slim. B.B. King, Little MUton, Johny Copeland, Rav Charles, Otis Rush ve Sam Crook ile çalışan Guitar Shorty'nin gitar çalışmaîan Buddy Guv ve Jûn Hendttı gibi ünlüleri de etkiledi. Fran, kırk yıldır şarlo söylüyor Carol Fran ıse tam kırk y ıldır hiç ara vermeden şarkı söylüyor. Küçük yaşta Zydeco'yu öğrenen ve Creole müziğini hem Fransızca. hem tngilızce rahatlıkla yorumlayan Carol Fran ilk büyük başansını 1950'lerin sonuna doğru "Emmitt Lee" albümüyle •Seyirciye gitar ustalığının yanında akrobatik hareketleriyle de tam bir sahne şovu sunan Guitar Shorty, kırk yıldır durup dinlenmeden şarkı söyleyen Carol Fran. blues ve Caun'u Zydeco müziğiyle birleştiren genç akordeon ustası Geno Delafose ve yeni kuşak akustik blues gitaristlerinden Alvin Youngblood Hart İstanbul, İzmir. Ankara ve Mersin'de müzikseverlerle buluşacak. ürünü. Geno Delafose henüz yirmi dört yaşında olmasına karşın on altı yılı aşan müzik geçmişiyle şimdiden bir blues ustası olarak kabul ediliyor. Delafose. 1994te ölen babasının kurduğu "French Rockin" Boggie" adlı aile grubunun lıderi. Güneybatı Louisiana'nın en ünlü geleneksel Creole gruplanndan biri olarak kabul edılen grup. Zydeco ve Cajun müziklerini birleştirerek. düyanın en önemli blues ve caz festivallerinde büyük ilgi gördü. BüyüJeyıci vokal gücü». Blues gitaristi Alvin Voungblood Hart kazandı. Sanatçı aynı dönemlerde tanınmış bir kabare şarkıcısı olarak New Orleans"da sahneye çıkarken, Guitar Slim Band'in bir üvesi olarak da Akerdeon ustası Geno Delafose. pek çok rurneye katıldı. Kocası Clarence Hollimon ile 1994 yılında çıkardıklan "See There!" albümü Carol Fran'in kariverinin en ünlü ve en son Alvin Youngblood Hart ise yeni nesil akustik blues gitaristleri içinde önde gelen bir isim. Sanatçının 1996 yılında çıkarttıâı en son çalışması "BigÎVlama's Door- Î920 ve 30larda Blind VVlllie Me TelL Charle> Patton gibi sanatçılann yarattığı Country Blues ve halk müziği tarzının izlerini taşıyor. Engin bir müzik bilgisine sahip olan. pek çok enstrüman çalan sanatçı. kültürel birikimini, sanatsal ifade biçimini ve büyüleyici vokal gücünü çoşkulu ve dogal bir şekilde birleştınyor. Festivalin Istanbul'daki biletleri Vakkoroma mağazalannda, İzmir'de Vakkoroma Alsancak ve Beymen Alsancak mağazalarından. Ânkara'da da Vakkoroma, Polo Karum, Dost Music Center ve Taylan Elektronik'ten temin edılebılecek. Festivalin Mersin biletleri ise 25 ekimde Mersin Hilton ve Vakkoroma Adana'da satışa sunulacak. Boğaziçi Üniversitesi'nde Çeviribilim Konferansı kim 1996 Kültür Servisi - 24-25 ekim tarihleri arasında. Boğaziçi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü tarafından çeviribilimci Prof. Andre Lefevere anısına düzenlenecek olan "Çeviri: Edebiyat ve Kültürün (yeniden) Biçimlenişi - Translation: (re) Shaping of Literature and Culture" başlıklı uluslararası bir çeviribilim konferansı düzenleniyor. 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi mütercim- tercümanlık bölümleri arasında başlatılan ve iki yılda bır gerçekleştirilen seminerler ilk kez bu vıI uluslararası bir kimlik kazandı. Özellikle çeviribilim ve çeviri tarihiyle ilgilenen Türk ve yabancı araştırmacılan bir tartışma ortamında buluşturmay ı amaçlıyor. Konferansa yurtdışından Christopher Middleton. ltamar Even Zohar, VValter Andrews, Mona Baker, Jose Lambert. Theo Hermans. Johann Strauss, Clifford Endres, V'ictoria Holbrook, Gideon Toury katılacak. Konferanslar sırasında Türkçe İngilizce ve tngilizce Türkçe simultaneçeviri yapılacak. Her oturumun sonunda tartışmalara yer verilecek ve konferans 25 ekim günü kapanış oturumuyla son bulacak. Dünya• • • M S İN E MA L A R • The Crow Tim Po- pe'un yönettiği filmde başroîleri Vincent Perez, Mia Kirshner. Richard Brooks, Iggy Pop. Ian Dury paylaşıyor. (Beyoğlu Fitâş 249 01 66, Harbiye As 26- 63 15, Etiler Ak- merkez 282 05 05, Orta- köy Princes 22' 91 48, Bakırköy Carousel5 7 l 83 80, Altunizade Capitol 31006 16. KadıköyKadı- köv 33 ' "4 00, Fenerbah- çe Pyramid 348 01 50, Pendik Oscar 390 09 69) • Protesto Mathıeu Kassovitz'ın yönettiği filmde başroîleri Vincent Cassel. Hubert Kounde ve Said Tagmhmaoui paylaşı- yor. (Beyoğlu Alkazar 293 24 66, Kadıköy As 336 00 50, Erenkö'v Apollon 362 5100, BakirkövAi!ar583 14 9~) • Kuş Kafesi Robin VVilliams ve Gene Hack- man'ın başrollerini paylaş- tığı fılmin yönetmeni Mı- keNichols. (Etiler Akmer- kez 282 05 05, Te^vikive AFM 224 05 05, Beyoğlu Filai 249 01 66, İstanbul Princess 285 06 95, Orta- kör Princess 22' 91 47, Etiler Hillside 263 18 38, Kadıköy Süreyya 236 06 82, Altunizade Capitol 310 06 16, Bakırköy Ca- rousel 543 83 80, Bakır- köy İncirli5^2 64 39, Os- manbey Gazi 24"* 95 65, Pendik Güney 354 13 88) şar 583 14 97, Bakırköy İncirli 1 ve 2. salonlar 5 72 6439, Galleria Prestij 560 7 2 66, Atrium Prestij 559 80 63, Kadıköy Reks 336 00 50, Suadiye Movieplex 1, 2 ve 4- 385 24 49) • Şeytanca: Başrolle- rini Sharon Stone, Isabella Adjani. Chazz Palminteri ve Kathy Bates'in paylaş- tığı filmin y önetmeni Jere- miah Chechik. (Beyoğlu Emek 293 84 39, Harbiye As 246 63 15, Etiler Ak- merkez 282 05 05, İstan- bul Princess 285 06 95, Parliament Cinema Club 263 18 38, Çemberlitaş Şafak 516 26 60, Bakır- köy 74 - 5^2 04 44, Gale- ria Prestij 560 72 66, Al- tunizade Capitol 310 06 16, Kadıköy Ocak 336 37 • Cennet Mahkûm- ları: Başrollerini Alec Baldvvin. Mary Stuart Masterson. Kelly Lynch ve Eric Roberts'ın paylaştığ/ film Phil Joanou tarafın- dan yönetıliyor. (Beyoğlu Fitaş 249 0166, Etiler Ak- merkez 282 05 05, İstan- bul Princess 285 06 95, Bakırköy Carousel 5^183 80, Kadıköy Atlantis 1 ve 2. Salonlar 418 26 56) • O da Bir Ana: Terry George'un yönettiği fılmin başrolünde Helen Mirren yer alıyor. (Suadiye \fovi- eplex 385 24 49',' Beyoğlu Alkazar 245 73 83) VVayne VVang ve Paul Auster'ın yönettiği "Blue ın the Face"de Jim Jarmusch ve Harve\ Keitel ovnuvor. • Blue in the Face: VVayne \Vang ve Paul Aus- ter'ın yönettiği filmde baş- roîleri Victor Argo. Gian- carlo Esposito. Mıchael J. Fox. Mel Gorham. Jim Jar- mush, Harvey Keitel. Lou Reed. Roseanne ve Mira Soriv ino paylaşıyor. (Be- yoğlu Alkazar 293 24 66, Harbiye As 247 63 15, Florya Prestij College 663 28 89, Altunizade Capitol 310 06 16. Fenerbahçe Pyramid 348 01 50, Kadı- köy Bahariye 414 35 05) H Fargo Başrollerini Frances McDormand. VVil- liam H. Macy. Steve Bus- ceni'nin paylaştığı filmin yönetmeni Joel ve Ethan Coen. (Beyoğlu Beyoğlu 251 32 40, Ortaköy Feri- ye 236 28 64, Kadıköy At- lantis I ve2. Salonlar 418 26 56, Kadıköy Broadtvay 346 14 81) • Kurtuluş Günü: Filmde başroîleri \Vill Smith. BilIPulmanveJeff Goldblum paylaşıyorlar. (Şişli Kent 241 62 03, Be- yoğlu Sinepop 251 11 7 6, Beyoğlu Lale 249 25 24, Çemberlitaş Şafak 1 ve 4 - 516 26 60, Bakırköy Av- • Trainspotting: Baş- rollerini Evvan McGregor. Evven Bremner. John Lee Miller ve Kevin( McHidd'in paylaştığı fil-' min yönetmeni Danny Boy le.'(Beyoğlu Atlas 252 85 76, Kadıköy As$36 00. 50) - "İ • Bir Fransız Kadı- nı: Başrollerini Emmanu-; elle Beart. Daniel Auteuil veGabriel Barylli'nin pay- laştığı filmin yönetmeni Reeis VV'aranier. (Beyoğlu Pera 251 32 40, Teşvikiye AFM 224 05 05) • Görevimiz Tehlike: Başrollerini Tom Cruıse ve Emmanuelle Beart'ın pay» laştığı filmin yönetmenC Brian De Palma. ( Teşviki". ye AFM224 05 05, İstan- bul Princess 285 06 95, Kadıköy Moda 3370128, Osmanbey Gazi 247 96 65, Beyoğlu Atlas 252 85., ~"6, Altunizade Capitol 310 06 16, Bakırköy Ca* rousel 5'1 83 80, Bakır- köy Renk 5"2 18 63, Ak- saray Yıldız 589 61 39, Erenköy Apollon 362 51 00, Faiih Feza 631 16 08, Pendik Güney 354 13 88, Kartal Karta'l 389 06 16) Jazz Stop Beyoğlu Sahnesi ' Kültür Servisi - Jazz Stop Beyoğlu Sahnesi "nde müzik ve film göstenmlerinin yer aldığı bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor. Her pazartesi 21.00 - 23.00 saatleri arasında Ali Fuat Yılmazoğlu. salı günleri 'Bi Laf Etmeli' gösterisiyle Renan Bilek. perşembe günleri ise Moğollar sahne alacak. Film gösterimlen kapsamında 21 ekim çarşamba günü saat 15.00- 17.00 ve 18.00- 20.00'de 'Çölde Rapsodi' ile reggae müziğinin öncüsü Bob Marley'in yapıtlanndan bir seçkiden oluşan "Bob Marley' adlı filmler yer alıyor. 25 ekim cuma günü belirtilen saatler arasında 'Müzik ve Deniz' ile Inti Illimani'nin müziği eşliğinde Huston Dansçılannın üç bölümlük modern dans göstensi olan "Huston Dansçılan ve Inti Illimani' adlı filmler gösterilecek. .-• Arkeoloji Filmleri Festivali AIVK.ARJ A(.\-A>- 5. Uluslararası Icronos Arkeoloji Filmleri Festivali Fransa'nın Bordeaux kentinde başlıyor. İki yılda bir düzenlenen ve 1996 yılı Türkiye'ye aynlan festivalin ana konusu ,, "Anadolu Arkeolojisi' olarak belirlendi. Festivalin Türkiye delegesi Gazi Üniversitesi tletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Şükrü Künüçen'in verdiği bilgiye göre. 21 -26 ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalde Türkiye ve , diğer ülkelerden 48 film gösterime sunulacak. , Aynca. aralannda Anadolu Medeniyetleri ; Müzesi'ndeki 27 eserin yer aldığı bir fotoğraf sergisi de açıacak. Festivalde. 6-12 yaş grubundaki çocuklara - insanlığın ortak malı olan tarihi eserlen kontma ve J onlara sahip çıkma gereğini anlatan 3 çizgi füm gösterilecek. !.. Andra Kukla Gölge Tiyatrosu Kültür Servisi - Hındıstan Büyükelçilığı. Türk- H Amenkan Derneğı ile işbirliği içinde Andra Kukla r , Gölge Tiyatrosu'nun sunacağı bir gösteri düzenliyor. Gösteri. dans. tiyatro ve müziği bir arada sunan bu geleneksel folk kültürünü Hindistan'da yaşatmakta olan ender gruplardan biri olan Andhra Kukla Gölge Tiyatrosu'nun üç ülkeyi kapsayan turunun birayağı niteliğinde. Grup Ankara"da 21 ekimde saat 16.00 ve „ 17.30'da olmak üzere iki gösteri sergileyecek. Bilgi u edinmek için telefon numaraM 0 312 438 21 95.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle