25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Apartman/iş merkezi yoneticilerinin hayatı değişiyor... Esbank Kredili Apartman/İş Merkezi Hesabı benzersiz bir hizmet sunuyor. 20EKİM1996PAZAR Esbank Kredili Apartman/tş Merkezi Hesabı'nda aıdat toplama, ortak giderleri ödeme ve nakıt darlığını anında aşma kolaylıklan, imkanlan var Hemen bir Esbank şubesine başvurun, yönetıalik görevinizde kolaylıklarla dolu, çağdaş bir dönem başlasın. Esbank Kredili Apartman/lş Merkezı Hesabı Kotaylık ustune kolaylık, ımkan ustune ımkan Kat malıktennm temsticısı sıfajtıyla yooetıcı adına Esbank Kredılı Apartman Iş Merkezı Hesab kat sakınlen adına <se bırer lasarruf mevduatı hesabı açıhr Boyleiıkte • Ayttk »dat beOeilen topfu yaşam sakintennın hesaplanndan Esbank Kredıl Apartman/lş Merkezı Hesabı na otomatıh olarak aktantır • Toplu yaşam atanınm su elektnk SSK pnmı gıbı ortak kullanım ^derten Esbank Kredılı Apartman/tş Merkezı Hesabı rtûan tansıl edıterek Igılı kjruluşlann hesaplannd otomatık o*arak yatniır • Esbank Kredılı Apartman !ş Merkezı Hesabı na bağlı olarak yonetıciye ven ecek Eıpress Çek le yonetım adma yapıiacak dıger odemeier tyakıt alımt bakınvonanm gıden gıbı) somnsuzca gefçekteştınhr • Esbank Kredılı Apartman Iş Merkezt Hesab nda yetertı bakıye olmasa da belıhenmış kredt lımıt çerçevesır»de tum odeneier yapriabıiff • Yooetıcı Express24 kactı ı*e her tufiu ATM ve AioEsbank oianakianrxlan yarananab*Ur T E D B I R L İ \ E K A R A R L 1 " t> g Esban* B reyse Kredı*r Bolu/rni 1İ0212 243 25 49] ve tun EsOar* YİÜY 2 Türk Kadmına Bir Mesaj Prof. Dr. C1HAN DURA&c.» tnneısıtesı S ultana. El Suud hanedamndan bir pren- >estır Bir belgesel romanda (I). ^erıat bovunduruğunda va^a_\an Suudı kadtnı- nınbırporrrebinıçızer <\nlattıklan ger- çekte bir ba^kaldın. tum dun\ a kadınlarına. do- la\ ısı\ la Turk kadınlanna bır uv an ya da bır ım- dat mes>ajıdır 'Vncak goz\aı>ı \e ısyan duygusuyla okuna- bılen bu yapıttan çıkan iletıve (mesaja) gore sonsuz zengınlığıne modern aityapısina ve en gelışmı^ kamu hızmetlenne karşın Suudı Ara- bıstan ın kadın kaı>i!>ındakı rutumu bın v ıldır hıç degışmemı^tır Ozgur doğan kadın, bu toplum- da gorunmez zıncırlere vurulmu^tur Itılıp ka- kılan ıkıncı Mnıf bır vatanda^tır Karanlıkçağ- lardan kalma kotu gelenekler araMnda. va^amı bir korku surecıne ındırgenmiijtır Kara bir pe- çenın ardına gomulmu» olarak, ataerkıl ve hoş- gorusuz bir toplum larafından Mrmıkı denetJen- mektedır Sa\ unmas>ızdır. ı-,tencını ozgurce kul- lanamaz Kendısıne dayatılan yaşam kurallan- m sorgulayamaz Çunku. kralıyetaılesınden bı- le olsa soz hakkı voktur Topluın butunuv le bir erkekler toplumudur Herı>e\ onlarıgndır Erkeklennkızdeğılde bir erkek e\ lat sahıbı olmak ıçın vapamayacaklan hıçbır >e> voktur Çunku Suudı Arabıstan da. oğiu olmayan bir erkek kuçumsenır Kadınlara hukmermek zorundadır aksi halde çevresı ta- rafından a^ağılanaeaktır Kadınlar uzerındekı baskıvı aslında kendı statulerını korumak ıçın -.urdururler Dı^ıyı koruma eğılımı sevgıden çok erkekhkgururundankavnaklanır Ona go- re kadın bir e^tençok bırkoledır valnızca "er- keğine hizmet. kevfini latmin \e çocuk doğur- mak için varatılmıştır". Bir Suudı erkeğının sozu. aıle içinde kanun- dur. O her zaman haklıdır. Birden fazla kadınla evlenebılır. Kanlan \e çocuklan ancak onun i/- nhle vaşamlarau surdürebilir. Karısını gereklı gorunee bo^avabılır Kadının, kendı ısteğıyle bo^anması ı>e çok zordur Bırevlılıkboşanmay- la sonuçlanmıy>a. her ı>te oldugu gıbı. suı, hep kadına vuklenır Bir erkek, gecelerını sıraMvla paylaştığı kanlannıgormevegıtmemeyı bırce- zalandırma yolu olarak kullanır Kariiinı veya kızını •"u\gunsuzda\Tamş" ıddıasıy la kamçılan- maya. olum cezasına ya da olunceye kadar ka- ranlık bir odada vaşamava mahküm edebılır "Muta\"va" denılen dın adamlan da boyle bın- nı Pevgamber ın emnne gosterdıgı bağlılıktan dolav ı kutlar Erkek çocuklara en küçük vaşlanndan iriba- ren kadınların az degerh" \aratiklar olduğu duşuncesi aşılanır. Kadınlann yerlen e\lendır, dunyadakı butun kotulukler onlardan kaynak- lanmıştır Çocuk. babasının, anne \ e ablaİarına sergıledıgı saygiMZ tutumu gorerek buyur So- nuçta o da ılerde butun kadınları hor gorecek- tır E\ lendığı kadtn da onun gozunde bir eş de- ğıl. bir köleden, taşınabıfır bir mulkten ıbaret olacaktır Kadınm kışılığı yok edılmı>. toplum- sal ya^amdan butunuv le sılınmışür Babası ılgı- lenmez ağabeyıhorgorur kocası kotu muame- le eder Dunyava gelen bir kız çocuğu, çevresı- ne yalnız uzuntu ve utanç verır Erkek çocukla- nn doğumlan aıle vev a kabıle kav ıtlanna geçer- ken. kızlar ıçın bu ışleme gerek duyulmaz Ölumlerı resmı nufus kayıtlanna geçıntmez Soz ve davranıijlan cıddıve alınmaz. degersız bulunur Kızlar âdet gormeye başlayınca. peçe takmak ve çarşafa burunmek zorundadır Anık baba ve agabeyı dışında, herhangı bırerkekle ke- sınlıklebıraradabulunamaz Karapeçe veçar- »af kı>ılığını ezer. ruhunu karartır Zorakı unı- formaMnın ıçınde ^oluğu kesılır. dunyayı bu ka- lın perde ardında ;>eçmeve çalışır \alnızca goz- lennı açıkta bırakabılmek ıçın.dunyalan verme- vehazırdır Tepkibinı çarşaflann altında gıydıgı daracık, açık baçık gıvsılerle gosterır "»'aşantısı sıkıcı ve renksiz. neredeyse bırmanastırhayatıdır Negı- decek yen. ne yapacak ışı vardır Yaşamı. bek- lemekle geçer Once evlenmeyı. sonra sırasıy- la çocuk doğurmay ı, torun sahıbı olmay ı, sonun- da ya^lanmavı bekler Arka arkaya durmadan doğurur. buyuk bırgenlım ıçınde hep bir erkek çocuk bekler Çunku bir erkek ev lada karşı du- yulan ıstek bakımından. dunyada hıçbır ulus, Araplarla van>amaz Kadınlann çoğu valnızca Kuran okumasını vç Pevgamber'in sozlerini oğrenir, başka bir eğitim gormez. Toplantılannın biricikkonusu erkekler, çocuklar \ecinselliktir. Çok ılkel ve acımasız bir gelenek de kadınların sunnet edılmesıdır Bu korkunç uygulama kadına çok acı çektınr sağ- lık ve cınsel vaşam bakımından son derece ko- tu sonuçlar doğurur B&jlık parası yoluyia, mal gıbı alınıp satılır Bir kız çocuğu 12-15 yaşla- nnda. hem de hıç tanımadığı. babasından daha \aşlı bir ıhtıyarla ev lendınîebılır1 Soz kesılse dugun tanhı belırlense bıle. bir kızm, ev lenece- ğı adamla tanışabılmesı çok enderdır Muslu- man olmavan bınne bağlanması gunah sayılır. bunun bedelını en ağır bıçımde oder Ancak boyle bir ılışkı Musluman erkeklere serbesttır' Bir kadının koca sozunun dışına çıkması ola- naklı değıldır Onun ezıcı egemenlığıne kayıt- sız koşulsuz boyun eğmekle yukumludur Bir volculuğa bıle, ancak erkegın yazılı ıznıyle çı- kabılır Bırazaçıkça bırgıysıgıyen kadın. va do- v ulur ya da uzenne boya puskurtulur Nıkâhsız ılışkmın butun suçu kadının omuzlanna vukle- nır Çamılerebılegırmesıyasakıanmıştır Tanık- liğına değer venlmez Bir erkek çocuk araba kullanabılır. ancak bırkadın kullanamaz Kadın eğer zekı ıse. bu ona ancak mutsuzluk getınr çunku aklını hıçbır konuda kullanması mumkun degıldır Bu ılkel gelenekler kadının psıkolojısı uzenn- de son derece olumsuz etkıler yapar Kadın kı- ^îbel ozgurluklenne susamış nefret ettığı gele- neksel baskılardan usanmıştır Torelere karşı ıçındekı tıksıntı gıttıkçe kabarır Aşagı konu- mundan gızlı gızlı utanç duyar Gelecegını hep korkuyla duşunür. çekıngen, kararsız. umukuz ve çozumsuzdur Yalnızlığı ve ezılmışlıgı, onu erkekten korkutur. babadan. agabeyden koca- dan nefret ettırebılır Bazen onlann ıkıyuzlu, bencıl vea^agılıkoldugunuduşunur Bo>anma- nın kadın uzennde bıraktıgı > ara denn olur Top- lumsal ılışkılen, ruhsalyapısı vegeçınmesı ba- kımından buyuk sarsıntılara ugrar Kendıne des- tek olacak bır vakını yoksa, sonu gelmı^ demek- tır Çunku bekâr bır kadının yalnız yajaması olanaklı degıldır Ozgurlugun tatlı kokusunu ancak yurtdışına çıkmışsa duyabılır Yuzunu açabılme, araba kullanma ve çalışma ozgurlu- ğu gıbı en basıt ozgurlukler bıle ona enıjilmez bırduş gıbı gelır Bunlara sahıp olan dunya ka- dınlarına ımrenır Bununla bırlıkte Suudı kadını. yuzyıllardır çektığı butun bu ezıyetlere karşın, umutsuz de- gıldır Çagdajlaşma er geç kendı ulkesınde de gelecektır Koktendıncılenn butun dırenmelen- ne karşın, ılkel gelenekler, "kutsalinançlar" da yenılıge açılacaktır Kadın her ınsanın dogu^tan hakkı olan kışısel ozgurluğune kav u^acak, onur- lu bır ya^am surecek, temel haklanna kavuşa- caktır Dunya Suudı kadınının çılesını bır gun duyacak. onun yardımına koşacaktır E> Turk kadını! Senin ancak Turkive Cum- hurhetı'nde ka*uşabiidiğın vuksek değerin ve ozgurhıklenn bınde hınnu duşunde bilegoreme- >en Prenses Suttana'nın sana duyurmak istedi- ği çığiık ve mesaj budur. Bunun anlamı uzenn- de çok duşun' Dunyada bır tek kadın var mıdır kı gonullu olarak boyle bır cehennemde yaşa- sın 0 Aralannda hıçbır esaslı fark olmadıgı hal- de. ınsanlann yansını toptan yuceltıp obur ya- nsmı toptan aşağılayan. kadının ortak ve kendı- ne ozgu yeteneklennı yuzyıllardır ınsafsızca harcayan bovle bıgj^en, tannsal kaynaklı ola- bılır mı'^ Estı BaİyLlran, Yahudı, Yunan, Ro- ma torelennde*iwaçag geleneklennde de yer alan, gunumuzde birçok uygarulkeden süruİup çıkanlan bu saçmalıklan, ınancına nasıl konu yapabılırsın' Bu acımasız duzenın, bır somuru duzenı. erkek bencıllıgının ve tanhm bır urunu olduğunu fark etmıyor musun' Anlr>orsun ki senin otertemiz alnını. guçlu el- leriyle, verierden kaldınp goklereyukselten bu- yuk avdınlanmacıva. \taturkescn.bizerkekler- den çok daha fazla şukran ve minnet borçlusun. Anlıvorsun ki, seni o somüru ve zulum du/eni- ne>eniden çekmek iste>enlerin hortladığı şu ka- ranJık donemde, ona ve devnmknne bız bir sa- hip çıkarsak, sen bin sahip çıkmahsın! Sen bizden de çok Atarurkçu olmahsın! (I) Jean P Sasson Sultana Suudı Arabıs- tan da Peçe Ardından Gerçek Bır Yaşam O\ - kusu <Çe\ H Bılımer), 4 B, Varlık\a\mlan. ht 1995 BUGUN Saat : 20.55 EKRANLARIN TEK OPERA PROGRAMI BİR ATEŞTİR OPERA PENCERE Şimdi artık opera zamanı HERKES YERİNE LÜTFEN ,PERDE AÇILIYOR Etek - Pantolon... Doğan Paşa'nın başı derttei Erbakan ın rezalete donuşen Afrıka gezısıne ılış- kın "gensoru"dan once Paşa konuşmuştır "- Oyumu beğenmezsenız, bana ıster pantolon gıydırırsınız, ıster etek " Paşa, Refahçılardan yana oy kullanınca, butun gazetelerde kendısıne etek gıydırıldı, elıne kalemı alan, Gureş'e verdı venştırdı, çoğu kışı, burnundan soluyarak soruyor- "- Bu ne bıçım Ataturkçu Paşa? " Vallahı dılım varmıyor, ama, oyle gorunuyor kı bu paşa da Evren gıbı bır paşa!. Şaıbe Hanım, Nec- mettın Hoca'nın elınde rehıne, Paşa da Şaıbe Ha- nım'ın elınde rehıne!.. • Askerlık ılgınç bır meslek Barış surecınde kımın lyı kımın kotu asker olduğunu anlamak guç Sa- vaş ıse ozlenen bır şey değıl, başka hıçbır olanak kalmadığı zaman kullanılabılecek bıryontem Yurt topraklarını savunmak gerekçesının dışında sıla- ha sarılmak, dupeduz cınayet sayılıyor. Pekı, Genelkurmay Başkanlığı'na atanmakla us- tun asker olmak arasında bır bağıntı var mı? Ta- rıhe adlarını yazmış ustun komutanların arasında genelkurmay başkanı yok gıbıdır Ancak bır genelkurmay başkanı usta poiıtıkacı mı değıl mı nasıl anlayacaksın? Yaşamda sınayarak. Doğan Gureş Paşa şımdıye değın gırıp çıktığı sı- yasal sınavlarda lyı not almadı, ustelık bu kez ka- dın-erkek eşıtlığını savunanları karşısına aldı; çun- ku paşa kadınları azımsayan ve erkeklerı yucelten bır yaklaşımla etek-pantolon ayrımını kullandı. • Kadına oteden berı ne ad venlır: Eksık etek! Saçı uzun, aklı kısa!.. Kadın bınlerce yıldan berı horlanmış, aşağılan- mış, ezılmış, somurulmuş Tek tanrılı dınler ınsanlık tarıhınde onemlı bır aşa- ma sayılır Dahaoncelen "/fo/e"ıle"efenc(/"nıntan- rıları ayrıydı. Insanların bırtannyı paylaşmaları sa- nıldığınca kolay olmadı Ne var kı ıster efendı ol- sun, ıster kole, erkek kadına yıne tepeden baktı. Tek tanrılı uç buyuk dınde kadın cadıdır, lanetlıdır, şeytandır, "Aydınlanma devrımı" ıle akıl ınançtan bağımsızlaşırken ve ınsan haklan gundeme gırer- ken bıle kadın hakları gerıde kaldı, ancak 19'uncu yuzyılın sonunda ve 20'ncı yuzyılın başında kadın başkaldırmaya yoneldı • Kadınla erkek arasındakı eşıtsızlığın bınlerce yıl- dan berı dılımıze ışledığı deyışler var, hepımız ay- rımsamadan bunları kullanıyoruz, dıyeceğım şu kı etek - pantolon sorunu kolay çozulmez Neden? Çunku kadın pantolon gıyebılır, ama, kadın da- vasını savunan erkek etek gıyer mı?.. Gıydır bakalım gıydırebılırsen' Kadının pantolon gıymesı neden kadını kuçult- muyor da erkeğın etek gıymesı ayıp sayılıyor?.. Çunku kuşaktan kuşağa erkeğın kromozomlarına ışlemış erkeklık korgudusunu, kadın savunmanı erkek de aşamaz. Eşıtlık duygusu her konuda ma- tematıksel ışlemez, Bernard Shaw dıyor kr "Bızı, 'Kendıne yapılmasını ıstemedığın bır şeyı başkasına yapma' dıye sozde adalet duygusuyla buyuttuler, ama, erkekler kendılenne yapılmasını ıstemedığı şeyı sevdıklerı kadınlara yapıyoriar" Hem bır erkek, eteklık gıymeden de kadın hak- , lannı savunamaz mı?.. ; İSTANBUL BAROSU AVUKATLARINA DUYURU ÇAĞDAŞ AVUKATLAR GRUBU 2400 avukatın katıldığı ÖNSEÇİM sonucunda adaylarını belırlemıştır. Bu sayısal ve nıtelıklı desteğın Genel Kurul'da daha da artacağı kuşkusuzdur Demokratık, katılımcı, laık ve etkın bır baro yonetımı ıçın sızlerı Genel Kurul'a katılarak, gucumuze guç katmaya çağırıyoruz. ÇAĞDAŞ AVUKATLAR GRUBU BAŞKAN ADAYI AV. DR. YÜCEL SAYMAN İÇEK SS tST^NBLL Ç4GDAŞ EĞİTİM KOOPERATIFl CUMHURİYETE ÇAĞRI Istanbul Cumhunyet Okurlan nın ıçınden doğan. laık çağdaş \e demokratık eğıtımı amaçlayan İÇEK 29 10 1996 Salı akşamı cumhunvetımızın 73 kuruluş \ildonumuvle bırlıkte kendı kuruluşunu yemek \e sovleşı ıle kutluvor \vnı ozu paylaştığımıza ınandığimız sızlen de aramızda gormekten onur du>anz Sa>g])anmızla İÇEKYÖ^ETİMKLRLLL Onur konuğumuz: İlhan Selçuk \er BaltahmanıGR.\ND Saat 20 00-24 00 Ucret I 500 000 TL Bılgııçm Bostancı 4450258 Umranıye 3440680 Kadıkcn i36424 7 Ubkudar 3346" T 22 Bevoslu 293813n Sultanahmet 5161830. Bakırkov ^12P0 BEYOGLU 2. ŞULH HUKUK H A K İ M L İ Ğ İ ' N D E N 1996 626 Mahkememızın 8 10 1996 tarıh ve 1996 626-593 sayılı kararıvla Be\oğluK.amerhatun Mah tilt 022 06 savfa 03. kutuk 907 de Arşak oğlu Sırun dan olma 19^3 do lu \r- man Karaman ın hastahğı nedenı\ le v e^av et altına alınarak adı geçeneannesı Sırun Karaman vası tavın edılmıştır llan olunur 16 10 1996 Basın 11212*
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle