24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
S EYLÜL 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Madencilikte taçakçıhk fevası I lstanbul Haber Servisi - Genç Maden îşletmecileri Eerneği'nin (GEMAD), ITÜ Maden Fakültesi Maden Işletme Anabilim Cblı öğretim üyesi Prof. D\ Orhan Kural aleyhine, nadencilcn kaçakçılıkla stçladığı gerekçesiyle aaığı manevi tazminat dıvasına dün devam edildi. İsanbul 5"inci Asliye Hıkuk Mahkemesi'ndeki dıruşmaya, Orhan Kural kaılırken, davacı GEMAD Bışkanı Cemil Ökten kaılmadı VTall Street ANAYOL dedi • LO.\DRA(AA)-lşve elonomi dünyasının ÖKmli gazetelerinden \tall Street Journal, Tûrkiye'de reform sürecinin devam etmesi gcrektiğini belirterek. "Türkiye için en iyi yol. DYP-ANAP koalisyonudur" yorumunu yaptı. Gazetede yayımlanan başyazıda, Tûrkiye'nin bir dizi reforma ihtiyacı bulunduğu belirtilerek. şu görüşlere yer verildi: "Başbakan Tansu Çiller'in yeni bir koalisyon orta|ı seçmesi ve muhtemelen erien seçime gitmesi gerekiyor. Merhum Turgut Özal'ın muhafazakâr partisi Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi'ne her zaman uygun bir ortak olarak görûlmüştür. Ancak iki parti arasındaki eski bölünme devam ermektedır." Özçeük'ten Keskin'e kınama • ANKARA(AA)-DYP Ankara l) Başkanı Bülent Şimşek Özçelik, CHP Genel Sekreten Adnan Keskin'in bir gazetede yer alan Başbakan Tansu Çiller'e yönelik sözlennı kınadıklannı bildirdi. Özçelik, yaptığı yazılı açıklamada, kişilere "tutarsizlık. üçkâğıtçılık, zibidilik gîbi, bir parlamentere yakışmayacak kavramlarla saldırmanın" yanlış olduğunu ifade ederek, "Bu, iftira atanlann, iftira çukurunda kendi zihniyetleriyle boğulmalannın köprüsüdür" dedi. Öymen'den Yunanistan açıklaması • ATİISA(AA)-Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Büyükelçi Onur Öymen, Türkiye ıle Yunanıstan'ın EgeVieki mevcut ortamı düzeltmek zorunda olduklannı söyledi. Büyükelçi Öymen. Yunanistan'da yayımlanan aylık bir dergiye verdi|ı demeçte. Başbakan Tansu Çiller'in, Yunanistan'a birkaç kezdiyalog çağnsında bulunduğunu İıatırlataraL Türk hükümetinın. Yunanistan'a karşı dostça bir politika izlediğini, ancak Yunanistarı'ın şimdiye kadar özlü bir diyaloğa yanaşmadığını beürtti. CHP'li Canan'dan tazminat davası • ANKARA (AA)-CHP Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, .ayımladıklan bir haberde kişilik haklanna saldında bulunulduju gerekçesiyle Sabah gazetesi hakkında açtığı 1 mtyar liralık tazminat divasına devam edildi. Anlara 7. Asliye Hukuk Maıkemesi'nde görülen dihkü duruşmaya, taraf avukalan katıldılar. Mahkeme 3aşkanı, davalılardsı Battal Yörük'ün ıalen çalışmakta olduğu Saiah gazetesinden ald.ğı maaın sorulması arnacıyla lüçükçekmece Ernniyet Anirliği'ne ya_zılan yanya yanıt ve-tildiğinisöylerek mahkeme)! ileri bir tarihe bıraktı. Türk ve Hollandalı yetkililerin ortaklaşa gerçekleştirdikleri operasyonda 771.5 kilo eroin ele geçirildi Eroin şebekesine darbe• Operasyonda, uluslararası uyuşturucu transferinde önemli rol oynayan "Metin" ailesinden 8 kişi ve haklannda bilgi verilmeyen 2 kişi yakalandı. lstanbul Haber Servisi - Hollan- lann yakalanmasını istedi. Adalet da ve Türk makamlannın ortak çahşması sonucu, uluslararası uyuşturucu transferinde önemli rol oynayan "Metin" ailesinden 8 kişi ve haklannda bilgi verilme- yen 2 kişi yakalandı. Operasyon- da 771.5 kilogram eroin ele geçi- rilirken yakalanan kişilerin mal varlıklanna da el konuldu. lstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürü tsmail Ça- hşkan'ın dün yaptıgı açıklamaya göre, Hollanda Adalet Bakanlığı. uluslararası anlaşmalar çerçeve- sinde Türk Adalet Bakanlıgı'na resmi bir başvunı yaparak. 1992 yılından bu yana birçok uluslara- rası uyuşturucu kaçakçılığı olayı- naönderlikettıği belırlenen sanık- Bakanlığı'nın durumu bildirdiği lstanbul DGM Cumhuriyet Baş- savcılığı da bu konuda lstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne görev verdi. Hollanda'da görevli hâkim ve savcılar ile İDGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözetıminde ls- tanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ve Hollanda Kuzeydoğu Narkotik Şubesi Daire Başkanlığf nın (İRT) ortaklaşa yürüttükleri çalış- malarda, 200 seçilmiş personel görev aldı. 19 eylülde iki ülkede aynı anda başlayan operasyonun lstanbul bölümünde Kamer Metin ve Ali Aydın, 2si ruhsatsız 3 adet taban- ca ve bunlara ait mermilerle yaka- lanarak gözaltına alındı. Yakala- nan bu kişilerin uyuşturucu para- sıyla elde ettikleri belırlenen 48 bin 363 dolar, 51 bin mark. banka hesaplan, Florya'da 4 adet lüks daire. 2 adet lüks otel ve 1 adet yazlık evin de aralannda bulun- duğu toplam 16 gaynmenkul ile 2 adet Mercedes. 1 adet Mazda ve 1 adet de Doğan marka otomobile el konuldu. Hollanda polisi de tstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla aynı anda. Diemen Zwolle, Doorrvveth ve Arhnem şehirlerınde operas- yon yaptı. Bu operasyonlarda da "Metin" ailesine mensup Hasan Hüseyin. Süleyman, Hüsnü. İsma- il ve Gönül Metin ile Temur Ay- dın da yakalanarak gözaltına alın- dı. Burada da sanıklara ait olan 180 bin gulden nakit para ile çe- şitli mücevher ve lüks otomobil- lere el konuldu. Türkıye. Belçika. Almanya. Ispanya ve ABD gibi ülkelerle bilgi alışverişı de yapan Hollanda polisinin, buçalışmalar- da 30 milyon gulden harcadığı öğ- renildi. Operasyonda "Metin" ailesi- nin dışında olan ve haklannda açıklama yapılmayan 2 kişinin daha yakalandığı bıldinldi. Açıklamada, Tunceli nüfusuna kayıtlı Metin ailesine mensup ki- şilerden oluşan sanıklann, 1992 yılından bu yana Türkiye üzerin- den Avrupa'nın çeşitli ülkelerine. özellikle Hollanda'ya uyuşturucu naklettikleri vekazandıİdanpara- lan da tekrar Türkiye'ye gönder- dikleri bildinldi. Bu iki ülkedekı operasyonlarda yakalanan toplam 8 kişinin. daha önce gerçekleştirilen şu operas-' yonlar ve kışilerle bağlantılan ol- duğu da tespit edildi: Said Ranjbar'ın. 1994 yılında Istanbul'da ele geçirilen 31 kilog- ram eroınle ilgili olarak aranırken Ispanya'da ele geçirilmesı. Ingil- tere"de uyuşrurucu kaçakçısı Ha- cı Enver Aslan'ın ogullan Sami ve Bünyamin Aslan'ın 5 kilogram eroin ile yakalanması. 1993 yılın- da Soytaş ailesi ve AhmetOzbey'e ait 600 kilogram eroinin istan- bul'da ele geçirilmesi. yine Soytaş ailesinin ve Temur Aydın'ın Hol- landa'ya gönderdiği 62 kilogram eroin ile Temur Aydın'ın yeğenı Mehmet Aydın'ın Hollanda"dakı evinde yakalanması ve Soytaş ai- lesine yönelik olarak 1995 yılı Mart ayında Istanbul'da yapılan operasyonda 14 kilogram eroin maddesınin ele geçirilmesi. Bu yıl gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda da "Metin" ailesinin bağlantılı olduğu 56.5 kilogram eroinin Hollanda'da, 5 kilogram eroinin de Londra'da ele geçirildi- ği bildirildi. Bazı koğuşlarda direniş sürerken yetkililer içeri girmek için durum değerlendirmesi yaptı Buca Cezaevfhdeki isyan sürüyor • Baştarafi 1. sayfada Kılıç ve Yusuf Bağ ölmüştü. Çogunluğu ayakta tedavi gören 15 jandarma ile bazıla- n ağır olmak üzere 42 tutuklu ve hükümlü deyaralanmıştı. Oncekı gün yaşanan olayın hemen ardın- dan dün gözler cezaevi ile tzmir Atatürk Devlet Hastanesi'ne çevrildi. Yakınlannın yasamlanndan kaygı duyan tutuklu ve hü- kümlü yakınları, hastaneden bilgi almaya ça- lıştı. Ancak çok sayıdajandarma. acil servi- sin önüne stralandı ve kimseyi içeri sokma- dı. Hastanenin dışanyla da bağlantısı kesi- lirken çalışanlar bile acil servise sokulmadı. Gün boyu ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği biçiminde konuşmalar çeşıtlı çevrelerce di- le getirildi. Ancak bu sayı doğrulanamadı. Fnsan Haklan Derneği lzmir Şube Başka- nı AhmetTuran Demir. yaralılarla ilgili bil- gi almak istediklenni, ancak bu girişimleri- nin sonuçsuzkaldığını söyledi. Demir. "Tu- tuklulann, yakınlanyla uzun süre önce iliş- Idleri kesilmişti. Avukafjanyla görüştürül- müyorlardı. Tutuklular tecrit edilmişfi. Şim- di yakınlan burada. hastane yetkflilerinden bilgi edinmek isriyorlar. Buna da izin verilmi- yor. Bürün bu olaylann sorumlusu, bugüne dek hakfa istemlere kulaklannı bkayan yetld- Hkrdir" dedi. Bu arada tutuklu ve hükümlü yakınlannın hastane ile cezaevi önündeki bekleyışleri gün boyu sürdü. Hastane önün- de önceki geceden bu yana beklediğini be- lirten tutuklu Hasan Toraman'ın annesi Elif Toraman. "Oğlumun sağlık durumundan kaygılıyım. Bugüne kadar hiçbir bilgi edine- medinı. Oğlum ne yapmış? Suçu bile belli de- ğiL Oğlumun sağlık durumu hakkında bilgi istiyorum" diye konuştu. Cezaevi önünde sık sık sinir krizi geçiren ve daha sonra hastaneye kaldınlarak tedavi altına alınan Gürhan Tamer'in annesi Hay- riye Tamer, oğlunun öldüğü yolunda bilgi- ler aldığını belirterek, "Bunlar insan değfl mi? Neden bilgi verilmiyor'1 diye konuştu. Cezaevi dışında olay Cevık kuvvet ekıplerinin yogun güvenlik önlemleri aldığı cezaevi önünde saat 12.30 sıralannda tutuklu yakınlan ile lzmir De- mokrasi Platformu yetkilileri olayı kınadık- lannı açıkladılar. Cezaevi önünde okunan bıldiride "DUnkü katliam 'asmayalım da besleyelim mi?° diyen düşüncenin aynısı- dır. Açlık grevi ve dayanışmayla alınan in- sani haklar, aylar öncesinden başlayan ça- lışmalarla yok edildi. Dayak, küfür, aşa- ğılama hep devam etti. Savunmasız insan- lar sopa ve dipçikerle öldüresive dövüldü. Sonra da görevlerini tamamlayanlar mut- luluk içinde yerlerine döndüler. Demok- rasi Platformu olarak bu saldınnın peşi- ni bırakmayacağız" denıldı. Basın açıklamasınm ardından, yaşamlan- nı yitiren tutuklu ve hükümlülerin cenazele- rinin alınması için Adli Tıp'a gidilmesı öne- 'V ÜMR* T R B O T U Kft F A Ümraniye £ Tipi Cezaevi önünde toplananlar Bucadaki olaylan katliam olarak nitelendirdi. (Fotoğraf: H ATİCE TUNCER) rildi. Bunun üzerine 4"lü kortej halinde kol kola giren tutuklu ve hükümlü yakınlan. oto- büs durağına doğru yürüyüşe geçtı. "Katil- ler bulunsun, hesap sorulsun. Susma, sıra sa- na gelecek" sloganlan atarak yürüyen tutuk- lu ve hükümlü yakınlannı güvenlik güçlen durdurdu. Güvenlik güçleri, yürüyüşün ya- sal olmadığını belirtmelerinin ardından top- luluğu dağıtmak istedi. Coplarla kalabalığı dağıtmaya çalışan çevık kuvvetin saldınsıy- la çevrede panık yaşandı. CHD tzmir Şube Sekreten Ercan Demir. CHP tzmir Anakent Belediyesi Meclis Üyesi avukat Sema Pek- taş'ın da aralannda bulunduğu 12 avukatla. 40 tutuklu ve hükümlü yakını gözaltına alı- narak Buca Emniyet Amirliği'ne götürüldü. Gözaltına alınanlann arasında lzmir Demok- rası Platformu Sözcüsü Caner Canlı'nın da bulunduğu bildirildi. Gözaltına alınanlardan yaklaşık 10 kişi polis coplanyla değişik yer- lerinden yaralandı. CHP tzmir tl Meciisi Başkanı OsmanÖz- güvengünboyu gelişmeleri izledi. Özgüven cezaevi önünde gözaltına alınanlar için Bu- ca Emniyet Amirlıği'ne giderek yetkililerle görüştü. Durumu CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a da ileten Özgüven, "Sayın Genel Başkan gelişmeleri izlediğini vegerekenin > a- pdacağını söyledi" diye konuştu. _ lzmir Barosu Başkan Yardımcısı Cafer Ozkan. Başkan Sönmez'in girişimleriyle ıl- gıli olarak şunlan söyledi: "Başsavcı Melih lan, Adalet Bakanı Müs- teşar Yardımcısı İrfan Bacaksız ve cezaevi yetkilileriy le görüştüler. Sonuç olarak ey lem- cilerle diy alog kuruldu. tstekleri dinlcndi. Bu istekler değerlendirüiyor." tzmir Atatürk Dev let Hastanesi'nde teda- vıleri sürenlerde Mesut Avcı ile Serdar Ka- rabmk'ın durumunun ağır olduğu öğrenil- di. Dığeryaralılann isimleri şöyle: "Ahmet Kurban, .Ali Gedik, Ali Bozkurt. Ali Doğulu. Banş Yüdınm. Banş Kaya. Ber- nur Tatar. Dev rim Demir. Doğan Ünal, Eniz Araslı. Erdal Ankan, Esin Kur. Hasan Tora- man. İbrahim SerteL İhsan Çoban, İsmct Av- cı. Kaan Toksoy, Mehmet Gözekli, Mehmet Kurnaz. Metin Bozoğlu. Mehmet Büyükim- dat Mesut Öz, Metin Özatil. Murat Çandar, Murat Becerikli. Murat Kuş. Mustafa To- kur, Murat karayılan. Murat Kara, Nevzat Kalaycı. Rıza Doğru, Savaş Kocabaş, Sinan Güler, Şahin Yılmaz, Ümit Kanlı. Yasin Kı- lıç. Yusuf Karataş, Yusuf Sarp" Olaylarda yaşamlannı yitiren Sanaslan ile Kılıç'ın cenazeleri aileleri tarafından mem- leketlenne götürüldü. tstanbul Ümranıye E Tipi Cezaev ı önünde dün saat 14.00 sıralann- da toplanan tutuklu yakınlan yaptıklan ba- sın açıklamasındaolayları katliam olarak ni- telediler. Buca Cezaevi'nde tutuklu ve hü- kümlüler üzerinde yoğun baskılar uygulan- dığı ileri sürülen açıklamada şu ıfadelere y- er verildi: "Buca Cezaevi'nde gasp edilen haklannı geri almak, insanlık onurlanm ve siyasi kim- liklerini korumak için direnen evlatlanmıza yüzlerce asker. poüs ve gardiyan tarafından saldınlmıştır. Bombalann da kullanıldığı sal- dında ev latlanmız açıktan ktırşuna dizilmiş- lerdir." Açıklamada aynca Ümraniye Ceza- evi'nde de insanlık dışı tabutluk uygulama- lannın sürdürüldüğü belirtilerek kamuoyu duyarlı olmaya çağnldı. "Buca'daki katii- amın hesabını soracağiz", "Cmranhe tabut- luğu kapahlsın" sloganlan atan tutuklu ya- kınlan, daha sonra olaysız bir şekılde dağıl- dı. İnsan Haklan Derneği Genel Başkan Yar- dımcısı ve lstanbul Şube Başkanı Ercan Ka- nar. vaptığı yazılı açıklamada Buca Ceza- evi'nde yaşanan olaylan "devletin yeni bir katüamı"olarak niteleyerek "Bu olaylarla dev letin intikama infaz anlayışı bir kez daha ortaya çıknuşör" dedi. Tüm Haber-Iş Sendikası tstanbul Yakası 1 No'lu Şube Sekreten Ali Küçükkoçkaya, yayımladığı mesajda "Buca Cezaevi'ndeld insanlık dışı uygulamalara karşı direnen mahkûmlara karşı y öneltilen baskı, şiddet ve katliamJan nefretle kınıyoruz" dedi. Orta- köy Kültür Merkezi ile çeşitli müzik ve ti- yatro topluluklan adına yapılan açıklamada olaylar kınanarak şu ifadelere yer verildi: "Evren'in 'asmayıp da besleyelim mi" an- layişı bugün 'tarayıp. katletmeyip de bes- leyelim mi' anlayışına dönüşmüştür" Mustafaoğlu 4 Azuılık okıılları yasası haksızhktır 9 lstanbul Haber Servisi - Batı Trakya Türkleri Da- yanışma Derneği, Yuna- nistan Parlamentosu'nda şu günlerde görüşülecek olan azınlık okullarıyla il- gili yasa teklifinin. Türk azınlığına sorulmadan ha- zırlandığını ve Lozan Ant- laşması'nı ihlal edici bir nitelik taşıdığını belirtti. Dernek Başkanı Taner Mustafaoğlu. dün yaptığı basın toplantısında, 25-26 eylül tarihleri arasında, Yunanistan ve Türkiye ilişkilerini yumuşatma ça- bası için dışişlen bakanla- nnın Amerika'da bir araya gelmesi öncesinde, Yunan hükümetinın, bu yasa tek- lifi ile "masa alündan tek- me 81011^1 söyledi. Mustafaoğlu, bu yasa ile Türk okullannda Yu- nanca eğitim kaynlırken Türkçe eğitimin gözardı edileceğini belirterek "Bu yasa için Türk annlığın gö- riişü abnmamış&r. Biz de öğrencilerin üniversiteye girmesi için Yunanca öğ- renmeleri gerektiğini söv- lüyoruz, çünkü yaklaşık 1200 civannda Batı Trak- yalı Türk, burada Yunan pasaportuyla eğitim yap- mak durumunda kabvor. Ancak bu yasa Türk ço- cuklannın kendi kültüıie- rinde eğitimi baltahyor" diye konuştu. Taner Mustafaoğlu, Yu- nan hükümetinin Türk azınlık okullannda eğitim verecek öğretmenleri ken- di zihniyetinde yetiştirmek istediğini belirterek kırsal kesimden. Türk çocuklan- nın bu amaçla, "SÖPA" okulunda yetiştırildiğini ve yüksek fiyatlarla Türk okullanna atandığını kay- detti. Orada bulunan yak- laşık 250 Türk okuluna Türkiye'den yalnız 16 öğ- retmenin gıtmesine izin verildiğini belirten Taner Mustafaoğlu, şöyle konuş- tu: "Azınlıklann kendi okullannda eğitim verecek öğretmenleri seçme hakkı Lozan Antlaşmasf nda bc- lirtilmiştir. Yunanistan bu- nu ihlal ediyor. Türkiyeli öğretmen yerine formasyo- nu eksik bırakılmış öğret- men yetiştirerek Türklerin eğitimini baltalıyor. Öne sürdüğü mütekabiliyetan- laşmasına göre her iki taraf için yalnız 16 öğretmen di- yor. Bu da 3 bin Rum ve 150 bin Türk için aynı sa- yıda öğretmen demektir." Tann heykelletine kaşıkla sütikramı Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde, rahiplerin, tapınaklardaki "tanrı hayvan" heykellerinin süt içtiğini sovlcmesi üzerine sütünü alan dindar Hintliler tanrılarını memnun etmek için tapınaklara koştu. Süt sıkıntısının başladığı bölgeden, yurtdışına süt siparişleri verildi. Heykellerin ağızları hizasında kaşıkla tutulan sütün birkaç dakika sonra tükenmesinin televizyon kameralanyla da tespit edilmesi şaşkınlığa neden oldu. Birçok Hintli bilim adamının, olay a bilimsel bir yorum getirebilmek için çalışmalara başladığı bildirildi. "Bir mucize mi, yoksa sahtekârlık mı?" sorusu netlik kazanana kadar süt satıcılarının büyük paralar kazanacağı gerçeğinden yola çıkanlar, olayın, süt firmalarının rahiplerle birlikte tezgâhladıkları bir hile olduğunu öne sürüyorlar. (Fotoğraf: AP) Uyuşturucunun yeninierketi: OrtaAsya tstanbul Haber Servisi - ABD Uyuşturucu ile Mü- cadele tdaresi Başkan Yar- dımcısı Gene R. Haislip; Özbekıstan, Tacikıstan ve Kırgızistan'ın uyuşturucu trafiğinde yeni köprüler oluşturduğunu söyledi. Dört günden beri Con- rad Otel'de devam eden ve ABD Uyuşturucuyla Mü- cadele fdaresı (DEA) ve Avrupa Komisvonu tara- fından organize edilen "Ortadoğu Lyuşturucu ve Kimyasal Maddeler Konfe- ransı" dün sona erdi. Ka- panışta konuşan ABD Uyuşturucu ıle Mücadele tdaresi Başkan Yardımcısı Gene R. Haislip. konferan- sın başlıca konusunun Or- tadoğu ve Orta Asya'da uyuşturucu kaçakçılığının bütün ülkeleri ilgılendire- cek biçımde tehlikeli bo- yutlara ulaşması olduğunu söyledi. Konferansın tstan- bul'da yapılmasının çok olumlu olduğunu belirten Haislip, "Tûrkiye'nin bu konuda kendi yasalannı çı- karması çok olumlu olmuş- tur" diye konuştu. Ortado- ğu ve Orta Asya'da uyuştu- rucu kaçakçılığının tehli- keli boyutlara ulaştığını be- lirten Haislip. Afganis- tan'da afyon ve baz morfin üretiminde büyük bir patla- ma olduğunu açıkladı. U- yuşturucuyla mücadelede bütün dünya ülkelerinın iş- birliği yapması gerektiğini vurgulayan Haislip, "Uyuştucu trafığinin akışı- nı kolaylaştırmak üzere başlıca liman ve ticaret böl- gelerinde faaliyet gösteren aracılann. polis tarafından iyi denetlenmesi gerekir" dedi. Özbekistan. Kırgızis- tan ve Tacikistan gibi ülke- lerin uyuşturucu trafiğinde yeni köprüleroluşturduğu- nu belirten Haislip, bu ül- kelerin adının u>-uşturucu rrafiğıne kanşmasının eko- nomik sorunlardan kay- naklandığmı belirtti. Gazetecilerin bir sorusu üzerine PKK'nin uyuştu- rucu kaçakçılığı yaptığı konusunda bilgisi olduğu- nu söyleyen Haislip. "Her yerde olduğu gibi terör ve uyuşturucu yakın ttişki içindedir" diye konuştu. DİSK de azınlık hükümetine karşı • DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, "Çiller. Menzir meselesini ve halkın hassas olduğu terör meselesini öne çıkanyor. Oysa asıl etki büyük grev dalgası olmuştur" dedi. tstanbul Haber Servisi - DtSK. Genel Başkanı Rıd- van Budak. azınlık hükü- metine karşı olduklannı açıkladı ve aralık ayında erken seçime gidılmesini istedi. Hükümetın bozul- masında en büyük etkinin işçilerin sorunlan ve top- lusözleşme görüşmelen ol- duğunu savunan Budak. Başbakan Tansu Çiller'in "hedef saptırdığını" ileri sürdü. Rıdvan Budak. "Çiller. Menzir meselesini ve hal- kın hassas olduğu terör me- selesini öne çıkanyor. Oysa asıl etki büyük grev dalga- sı olmuştur" dedi. Sendi- kaların. "muhatapsızhk" tartışmasını çok doğru bul- madığını belirten Budak, şunlan söyledi: "Bizim muhatabımız vardır. Kamu işverenleri sendikalaru Tı- ilen varhğım koruyan hü- kümet ve ilgili bakanlıklar ile temsilcileri, bu olayda sendikalann muhatabıdır." Erken seçım istedıkleri- ni vurgulayan Budak, şart- lann da bunu gösterdiğini ifade etti. Azınlık hüküme- tinin ülke için doğru olma- Sadan Tuzcu: yacağını savunan Budak, "Çünkü Sayın Başbakan büyük bir lursla izlediğüniz görüntüsüyle bir soçim ekonomisi yöntemi izleye- cek. Bu da § on y ılı daha ka- patmak demck. Ekonomi- deki bu büyük sarsıntılar demokratikleşmenin de önünde engel teşkil edecek. Uluslararası alanda da Türkiye'yi zora sokacak" diye konuştu. DtSK Örgütlenme Daire Başkanı Çetin Lygur, er- ken seçim yaşamaya hazır- lanan Tûrkiye'de tüm de- mokratlann ve sosyalistle- rin koşullannı ciddi biçim- de gözden geçirme ihtiya- cı bulunduğunu vurgulaya- rak, "Ortak davranışa gir- mek bir zorunluluktur" dedi. Türk-lş Genel Sekreten Şemsi Denizer ise dün Zon- guldak'ta Genel Maden-tş Sendikası önünde toplanan yaklaşık 10 bin maden iş- çisine hitaben yaptığı ko- nuşmada. en kısa zamanda Meclis'in yenılenmesi ge- rektiğini belirtti ve "Erken seçim karan alınmalıdır" dedi Seçim hükümetinde yer alabiliriz • ANAP Genel Başkan Yardımcısı Şadan Tuzcu, hükümetin, işbaşına gelirken neredeyse gökteki yıldızlan vaat ettiğini, tutulması olanaklı olmayan vaat hastalığına tutulduğunu savunarak "Enflasyon yüzde 10"a indirilecekti; işsize iş, herkese iki anahtar verilecekti" dedi. tstanbul Haber Servisi - ANAP Genel Başkan Yar- dımcısı Şadan Tuzcu. er- ken seçimin 10 veya 17 aralıkta olabileceğini söy- ledi. Erken seçim şartıyla hükümette yer alabilecek- leri görüşlerini yineleyen Şadan Tuzcu. 4 yıl içinde devlet kurumlannın tahrip edildiğini belirterek"Ko- alisyon için sayın Baykal'a riişvet teklif edilmiştir"de- di. Şadan Tuzcu. dün ANAP lstanbul 11 Merke- zi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Hükümetin. iş- başına gelirken neredeyse gökteki yıldızlan vaat etti- ğini. tutulması olanaklı ol- mayan vaat hastalığına tu- tulduğunu savunan Tuzcu, "Enflasyon yüzde 10'a in- dirilecekti; işsize iş, herke- se iki anahtar verilecekti" dedi. Tuzcu, daha sonra şunlan söyledi: "Devlet kuşatılmış deni- yor. Bunu. biz demiyoruz, bu hükümetle 1371 gün or- taklık yapan partinin genel başkanı diyor. Dev let kuşa- tılrnıştır. Biz bir senedir söy- lüyoruz. Devleti sorumlu- lar değiL sorumsuzlar yö- netmektedir. \e harta bu üi- keyi maalesef yalı çetesi" yönetmektedir. Buna çok kişi inanmıyordu. Bugün gazetelerde Sayın Baykal'uı ciddi ithamlan var. Koalis- yon için Sayın Bay kal'a riiş- vet teklif ediimiştir. Sayın Baykal. Tûrkiye'nin ma- halli yönetimlerinin tama- men şu vey a bu kesimler ta- rafından parsellendiğini id- dia etmektedir. Tûrkiye'nin ekonomisi bu noktadayken, Tûrki- ye'de terör, Tuzla'ya. Gazi- emir'e ulaşmışken ve Tür- Idye'nin yönetiminin başın- da yah çetesi varken, vicdan sahibi herkesin, bizi bu ko- alisyona ortak etmeye da- vet ederken açıkça düşün- mesilazım. Biz AN.\P olarak üzeri- mize düşen görevi yapma- ya hazınz. Ama bu tablo- nun açıkça büinmesi lazım- dır. Ve bu tablonun müseb- biplerinin de altı çizilerek kamuoyuna ilan edilmesi lazımdır. Aksi halde hiç kimsenin bizim bu gûnah- lara ortak olmamızı bekle- memesi lazundır." Şadan Tuzcu. Başbakan Çiller'in erken seçim iste- memesi ile ilgili olarak da şunlan söyledi: "Demokrasiye inanmış bir insanın seçimden bu ka- dar korkmasını anlamak mümkün değildir. Seçim- den bu denli kaçmanın yol- lannı araması da insanın aklında gayri ihriyari kuş- kular uyandırıyor. Acaba seçime gidüirse, Baykal'ın tabiriyie. devleti ya da hü- kümeti kuşatmış kişilerin belirli parmak izleri mi bu- lunur diye korkuyoriar?"
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle