23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHU5İYET SAYFA HABERLERİN DEVAMİ TOKTAMIŞ ATEıv»»^-— i Uykusıı Kaçanlar..._ _ _ r. i Knvfada G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştaraft 3. Sayfada kımtlennın gulumseyerek dıle getırdıklen "Çiller sihn- ne" mı kapıldı, yoksa kurultay yapılmaksızın bu sorum- lulukaltınagırmekmııstemedı bılemryorum Amaga- lıba dogrusu da kurultaydan çıkan bır genel başkanın bu onemlı karan almasıydı Şımdı ne olacak'? Bunu bıriıkte gorup yaşayacağız Şımdılık gorunen Saym Çıller'ın bır azınlık hukumetı Bu durum gostenyor kı, GHP y dayatmak ıstedığı Ama bunun nasıl olacağını duşun- mının başta partı tabanı olmak duğu zaman uykulannın kaçtığına da emınım Kolay halka kendısını çok lyı anlatması değıldır bu ışler kıyor Fakat asıl uykusu kaçanlar transfer soylentılen ıçm- Bugun DYP'dekı hesaplan akt k mılletvekıllen Bır kısım "DYP dışı" mıltetvektllen lşalım lar Ama kı • Baştarafı 1. Sayfada PA721It|llfİ2ft|l lemlen sonunda en çokpara verdığımız kınca gerçeğı, ama yalmzca gerçeğı •J • * Q İ M % I ™ » 1 ••• mılktoekılını aynca odüllendırehm 'Pa- soyleyeceğıme dolar uzerıne yemın bıraz dışkıdan. ÇILLER - Bıraz ara verelım, bunu da- ranın satın alabıldığı en lyı mılletvekılı edenm"sozualıriarsafenabıronlerrtol- - Efendım bu Meclıs çok venmlı Pa- ha çok konuşacağız Baykal'ı kesmek unvanı verelım Bu unvanonlann do-maz zar kuralım ındınmlı.. ıçm nasıl bır ağız kullanacağız'? kuz s °y su/ate/enne yeter Ardmdan her Dunku yazımda, "CHP, saldınlara ha- ÇİLLER - Ben de oraya gelecektım - Kadavra edebıyatıyla halkımıza da- bırın * a V>^ ^a verelım, ıkıdesekre- zır olmahdır" demıştım Başladı bıle Bırkaç mılletvekılı satın alsak dıyecek- mardan ıkı doz mıllıyetçılık vermış olu- ter Pazariık kabul etmeyen CHP lılere Baykalcıcıydı,hızıpçıoldu llengoruş- tım nız Menzir'ı mecburen gorevde M- deşu unvanı verelım, Enayı proleter luydu, dargomşluoldu Turkıye'nın so- - Bundan daha sağlıklı bır yontem rnanın meyvelennı de dermış oluruz 'Şte boyle DYP nın ÜIK ınde geyık runlarının bılıncındeydı, bencıl oldu olamaz Pazartıkta zorianmayız, mıllet- ÇİLLER - Dışarı çıkınca, "Terorden muhabbetı değıl, derın sıyasetı goruyo- h -'• ^.tıinhıiır vekıllenmız partı değıştırmekten utan- ödun vermem, Necdet'ımm kellesını ruz kımseye vermem" dıyecegım Boylece GIK toplantısında alınan kararlar ılk Ravkal ı baska mındere çekecegım meyvelennı verdı ve CHP'nın Dıyarba- - - "uıimot kır Mılletvekılı Salih Sümer'e kanca atıl- ö uzere, gere- O1AYLARIN KÎ • Baştarafı l. Sayfada partıler hem de saf değış- tıren mılletvekıllen bu du- rumdan zarar gormuştur Dun başkentten gelen haberler, kamuoyunda, "mılietvekıh pazan" dıye adlandırılan gırışımlenn yenıden başladığı yonun- deydı Turkıye'nın gundemın- j dekı onemlı konulardan bırı hukumetın geleceğı ıse dığerı de "temız top- lum"öw Kamu kuruluşla- rından beledıyetere kadar pek çok alanda y olsuzluk, ruşvet, haksız kazanç yay- gınlaşmış durumda Bırın- san ıçm sıradan bır ozellık olması gerektığı halde "durüstluk", az rastlanan onemlı ozellıklerden bın halıne geldı Bunu onleme gorevı orv celıkle sıyası ıktıdarındır Eğer ıktıdar "durüst olma- yanr . "çırkın pazariıklarta" kurulursa, bu tur haksız adımlann onune nasıl ge- rencı lıden Dentzuet.uu:l .^ ılgıh duzenlenen "Denizkr- le çoğahnz"* gecesıne gon- derdığı mesaj nedenıyle An- kara Devlet Guvenlık Mah- kemesı tarafından 20 ay ha- pıs ve 208 mılyon lıra para cezasına çarptmlan Gerger, bugun Haymana Ceza- ç ı n çıçek alımını durdurauguuuresmen bıldırdı Bırlık\ö- maımkânlannı zorlamaıan- ıvsbaanuu »»..„ ^ r netım Kurulu Başkanı Ya- nı ıstedıler Yonetıcıler de- hreldeedıldığımbehrtenKesıcı "Bu rakam onav»,», \uz Karamolla ıle Genel P°l ar »a n urunlen daha sonra kihKbirşev>apılmamış.90'lardaA\rupa\e\merİka"daozel- Müdür Fuat Erçetın ve yö- h ir»»İe vermelennın uretıcı- lcştirme tartı^malan bitmişrir. Ama bizde hâlâ sûn>>or" dedı netım kurulu dun Edırne'de- lenn yaranna oldugunu be- Kesıcı konuşmasmın bınncı bölümünü fıkra anlatarak bı- • L«-iı.ift<» hasına ' ""'"" tınrken toplantının ıkıncıbölumündekulüpvönetıcılennınso- netım kuruıu uuu ı_u.. kı genel mudurlukte basına açıkbırtoplantıyaptı Kurul uyelen, a>çıçeğının destek- leme kapsamına alınmasını ıstedıklennı, bunun müm- kün olmaması hahnde duşuk faızle kredı venlmesı >o- nûndekı çalışmalanndan so- nuç alınamadığını behrttıler Uyeler. Erçetın"ın Anka- ra dâkı temaslanndan da bır nokta^a ulaşılamadığı \ur- gulanarak şoyle des am ettı- ler "Buyüayç'rçekalımfha- tı ilk kez biriiğimi/.ce açık- lannıış olup 18 bin TLAg a- vans fi\at olarak açıklanan avçiçekalırn fı>atı üretkımiz tarafından memnunlukla karşüanmış ve kanıpama- nın başlamasına mutcakip 48 bağlı kooperatıfimıze aıt 141 alım merkeztndeçok\o- ğun şekıkte avçı^ekalımı ger- çekleşörümışür. Bırtığıminn ünkânlan ıle gerçekleştınle- bılecek azamı alım mıktarı 160 bin ton olup fabnkalan- nuz tçin bu miktar veteriidır Bu miktann tutan gerek na- 25 - 26 • 27 EYLUL 1995 PAZARTESİ-SAU-ÇARŞAMftA 23 00 AIFREDO RODRIGUEZ VE ORKESTRASI AIFREDO ftOORIGUEZ (PIYANO-VOKALI AUEN HOIST (SAKSAFON f HJT) JUAN SEBASTIAN J1MENEZ (BAS) ROBERTO PIA (PERCUSSION) JEAN LOUP LONGNON (TROMPet) CANU MUZIK K3N GIRlŞ UCRB1 500000 TL SıraseMlef Cad. Asbıryautgı Sok. No-. 113 TUsim ttet 1*9 48 39 » K..siaıiran YENI SEZONDA YAŞAM TARZINA MERHABA K1Ş DÖNEMİ ALMANCA KURSLARIGoethe Institut'un merkezı sınavlanna hazırlık Kayıt lçtn: Tar»\ 25-26-27-28 Eylûl tanhlennde • Saat 1030-13-OOveU30-1800arası Yer. TEUTONIA Gahp Dede Cad 85 TDnel / Beyoğlu • Tel 251 82 65 AlMAN KÛtTÛR MERKEZI GOETHE INSTITUT İSTANBUL bır başsavcıliK \eiM olayı televızyondan öğrenmelennın ardından durumu Adalet Bakanlığı'na ılettıklennı söyledı Aynı yetkıh, "\dakt Bakanlıgı tarafından, buvuk bir olasıhkla bu ıki savcı hakkında soruşturma başlatılacak" dedı Kadın tankatının, savcılann da katıldıgı bu aymı bır camıde düzenledığmı oğrendıklennı behrten savcıhk yetkılısı, "Olaçla ilgiliavnntılıbilgi edinemedık. Olayla ilgili geniş araştırma ve soruşturma, direkt olarak Adakt Bakanl4? tarafından gerçekkştirifccek" dıye konu^tu Erkan ve Çakır'ın, tankat uyesı olduklannı bılmedıklennı APPHOÖ Her Cumartesi AYŞE TÛTÜNCÛ BÛLE1ST SOMAY RIN E L I > E SARIN E L I > E S SUAYİP YELTAN UMUT RIKHAP» MûzihSappho'dadinleııır. ılanlarınız ıçm 78(3hat) Yeni dönem _ çalışmalan Tıyatro'Sınema'Felsete" Mû2ik-Resım«Kantetür' Şıır Kültür Sanat ılanlannızıçın- 293 89 78 (3 hal) »1«U 5137411-HMSa EVRtNSEL SANATLAR MUZIKMERKIEZI Yoylı Soılor flofc/li Joıtor Vurgulu Soılor ( PiıjonoGHaıfnoftdolo ) (an to\İQ) ve flımoni Kontutpucın Rötiimlcrinc En Yüksek Seviyede yetiştirilmek Ü Elemanlar Alınacaktır. BaşagaÇeşmeSok.No.11 Galatasaray-lst. ' Tel.: (6.212) 293 60 75*293 61 05 GECESİ İlyas Salman Grup Kızıtırmak Erdal Erzincan Mehmet Gümüş Sevinç Eratalay Jülide Kural >\A GÖSTERİSİ - ŞÜR HARBİYE AÇIKHAVA TÎYATROSU de kaydeden yetkılı, "Bövİebirtarikatia iHşkilerinı ortava koyacak dav ranışlannı gormedik. Toplantdar gece yapınyormuş. Gizti toplantüar olduğu için haberimizotmadf dedı Başsavcılık yetkılısı, soru^turma açılması durumunda. ayıne katılan savcılara venlecek ceza ıle ılgıh bır soruya da. "Vdalet Bakanlığı'nın yaptırımı ne olur bikmem. Daha once başımıza hiç bövle bir olav gdmedı. Vma mutlaka bir >apOnmı olacaktır" yanıtını verdı Kadm tankatının ayınıne katılan Erkan' m halen ızınde olduğu. Alı Çakır'ın da geçen gunlerde yayımlanan kararnameyle Edıme Uzunkoprü Sa\cıhğı'na atandığı bıldınldı Çakır'ın 30 evluldeUzunköpru Cumhunyet Savcıhgt gorevıne başlayacağı behmkiı Laık ' cumhunyetm guvencest ' sayılan savcılardan ıkısmm de a>mlenne katıldıgı belırlenen Kadın tankatı, Abdulkadir Geylani tarafindan kuruldu ' 4 buyük kutuptan bınsı olarak kabul edılen tankat, daha çok Sıırt, Şanlıurfa, Mardın gıbı ıüerde Arap kokenlı kışıler arasında yaygın. En radıkal gruplardan bm olan Kadm tankatının uyelen, Kuran kursu. camı yaptırma gıbı faalıyetler göstermıyorlar Kadmlenn temel stratejısı, laık duzeıu değı§tırmek ıçun devlettenbagımsız çalışmak esasına dayanıyor Tutulan orgut evlennde yenı muntler yetıştınldığı, tankatra "HaKsıye" ve "Eşrefiye" kollannm ANAP'a yakın olduğu bıldınlıyor ANAP'a yakınhk nedemyle Kadmlenn 1983-86 ydlar arastnda en parlak donemını yaşadıgına ışa« edılıyor Kadm tankatının "*-"—-- "koluıseDYP infonet i MEPHİSTO (Kadıköy-Bayoğlu) - H.A.T. GİŞESİ "İdamiye'' KOIU ıse u •» yakınhğıyla bılınıyor Tankatın şu anda bılınen guçlu hderlennın Ha\da Baş ve Abdulkadir Şaşır olduguna dıkkat çekılıyc
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle