23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 EYLÜL 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER KSP'den IDff- 95e tepki • ANKARA tCunhuriyet Bürosu) - Birleşik Sosyalist Parti ıBSP), Ankara'da sürmekte olan Savunma Sansyi ve Sivil Havacılık Fuan'nı (IDEF) protesto ederek militarizmin tüm düma toplumJannı zehıriediği bir ortamda silafa fuan açmanın, saldırganhğa hızmet ettigıni bildirdi. BSP'den (Rimapılan yazılı Sçıkİamada, fiıarda sergılenen silahlann, dünvanın çeşitli yerlerinde süren savaşlarda halklann kanlannı döken silahlar olduğu belirtıldi. Uyuşturucu genelgesi • ANKARA (Cumhuri)et Bürosu) - Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz, okullara bir genelge göndererek okul yöneticisi ve öğretmenlerden, velilerle yapılacak işbirliğiyle öğrencilerin okul dışı yaşantılannın izlenerek uyuşturucuya karşı korunmalannı istedi. Ayaz genelgesinde özetle Şöyle dedi: "Bugünlerimizin umudu ve geleceğimizin en büyük güvencesı olan gençlerimizi bu tehlikeden korumak için her türlü önlemın alınması gerekmektedır" dedi. Ayaz. genelgesinde alınması gereken önlemleri de sıraladı. Halil Bezmen davası B İstanbul Haber Servisi -Sahte evrak düzenleyerek yurtdışına tarihı eser ve eşya kaçırma girişiminde bulunduklan gerekçesiyle haklannda dava açılan işadamı Halil Bezmen ile 2'sı gümrük memuru toplam 13 sanığın yargılanmasına devam edildi. Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesınde dün yapılan duruşmada, sanıkiardan Halil Bezmen'in gıyaben tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi. Katkı payına yüpütmeyi durdurma • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Danıştay, üniversitelerin çeşitli enstitülerinde tıpta uzmanlık, yükseklisans ve doktora eğitimi gören öğrencilerden alınan katkı payı uygulaması için yürütmeyi durdurma karan verdi. Öğretim Elemanlan Sendikası'nın, lisansüstû öğrencilerinden alman katkı payı uygulamasının yasaya aykın olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuru sonucu, Danıştay yürütmeyi durdurma karan verdi. ÖES'nin başvurusunda, Yükseköğretim Yasası'nın 5O''c maddesindeki "Lisanüstü öğretim yapan öğrencilerden harç alınmaz" hükmü anımsatıldı. TüPbanlı avukatlardan baroya tepki • ANKAJRA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Barosu Yönetim Kurulu'nca türbanla duruşmalara giremeyecekleri gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen 8 türbanlı avukat. dün Ankara Adliyesı önünde bir basın toplantısı düzenleyerek baronun karanna tepki gösterdi. Arkadaşlan adına bir açıklama yapan avukat İRevaziye Akçer. türban takmanın emredildiğini ,savunarak "Kimse bize, Allah'ın emrine açıkça aykın davranmamızı dayatamaz" dedi. RP Genel Baskan Yardımcısı Hasan Hüseyin Ceylan da, basın toplantısının ardından yaptığı açıklamada partisinin türbanlı avukatlan destekledigıni belirterek "Partimız bünyesinde, Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan'm baş>kanlığında bir hukuk kurulu oluşturduk. Bu kurul, arkadaşlanmıza her türlü yardımı yapacaktır" diye konuştu. Başbakan, azınlık hükümeti için gerekli olan 15 milletvekilini bulma çalışmalanna başladı Çifler, transfer pazarındaAYŞE SAYTS /DÜRDANE KOCAOĞLU ANKARA-Yeni hükümeti kurmakla gö- revlendirilen Başbakan Tansu Çfller. ANAP ve CHP'den millervekıli transferi için ha- reketegeçtı. Çiller'in. CHP Diyarbakır Mil- letvekili Satih Sümerden. vaatler eşliğin- de destek istedığı öğrenıldi. DYP'nin. ara- lannda Sümer'ın de bulunduğu bazı isim- ler üzennde, bakanlık ve ılk seçımlerde milletvekilliği sözleriyle baskı kurmayı sür- dürmesi bekleniyor. Hükümet için nabız yoklamak üzere bugün siyasi parti genel baş- kanlan ile göriişme turlanna başlayacak olan Çiller, görüş alışverişınde bulunacağı liderlcrden. "erkenseçimsiz hükümet formü- lü'nü kabul edenlerle ikinci kez bir araya gelerek yem kabinenin tabanını belirleme- ye çalışacak. Dışandan destekli azınlık hükümeti for- mülü üzerinde durulan DYP"de yapılan he- saplarda; MHP'den 17, BBPden 7, YDH'den 2, YP'den 3, MP'den 2, bağımsızlardan Gaf- far Yakın ve Gürol Soylu'nun desteğiyle güvenoylaması için 214 rakamına ulaşıldı. 22 mılletvekilliğinin boş bulunması nede- niyle halen 428 üyesi bulunan TBMM'de hükümet olabilmek için salt çoğunluk olan 215 rakamına ulaşılması gerekiyor. DYP kurmaylan, içinde, "1995 yılı için- de erken seçimn bulunmayan hükümet for- mülü aradıklannı, bunun da en uygun yo- lunun. Cumhurbaşkanı Süleynıan Demirel. TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk. ANAP, CHP ve RP'nın karşı çıktığı, DYP'nin tek başına hükümette olduğu dı- şandan destekli azınlık hükümeti olacağı- nı vurguladılar. DYP, dışandan destekli azınlık hüküme- ti için MHP, BBP, YP, YDH, MP ve 2 ba- ğımsız milletvekilinin desteğini almayı he- defliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Şemsek. ülkeyi hükümetsiz bı- rakmamak için olası bir azınlık hükümetı- ne destek vereceklerini açıklarken. BBP Genel Başkan Yardımcısı Esat Bütünde. adil bir seçim sistemi yapılması ve hemen se- çımegidilmemesi koşuluyla yeni bir hükü- met oluşumuna "içinde ya da dışandan" destek vermeye hazır olduklannı bildirdi. Çiller'in, ikna etmek için uğraşacağı belir- tilen DSP Genel Başkanı Biflent Ecevit dün düzenlediği basın toplantısında, olası bir azınlık hükümetine destek verip vermeye- ceği konusundakı sorulan. "Sayın Başba- kan, siyasi parti genel başkanları ile görü- şecek. Ama nasıl bir öneri ile geleceğini bil- miyoruz. Bir öneri geke bile bunu önce par- ti meclisimizdetarüşmadan bir şey söylemem doğru olmaz" dıye vanıtladı. Çiller, bugün siyasi parti liderleriyle ya- pacağı göriişme öncesi topladığı DYP Ge- nel tdare Kurulu'ndan (GİK) sonra yaptı- ğı açıklamada. erken seçim koşullu bir hü- kümet kurmama kararlılığında olduğunu söyledi. Çiller, ekonomi. terörle mücadele ve gümrük birliği konulannda çok duyarlı birdöneme girildiğini ve kendi iradelerin- de olduğu sürece. erken seçime gidilmesi- ne izın vermeveceklerini bildirdi. Çiller'in, GıK'ın basına kapalı bölümün- dedebenzergörüşleri dile getirdiği. bugün liderlerle yapacağı görüşmeye ise herhan- gi bir hükümet önerisiyle gitmeyeceğını kaydetti&i öğrenıldi. Çiller. hafta başında ye- niden GÎK'i toplayarak. erken seçim koşu- lu getırmeyen liderlerle, bu kez hükümet se- çenekleri ve koşullarını görüşmek üzere yetki isteyecek. Çiller'in. ikinci tur görüş- meyi hafta ortasında yapabileceei bildiril- di. DYP'de muhalifler korkutuyor DYP kulislerinde, azınlık hükümeti için yeterli sayjya ulaşılsa bile parti içi muha- lefetin hükümete güvenoyu vermeyeceği endişesi de dile getirildi. Hüsamettin Cin- doruk'un. TBMM Başkanlığı'ndan istifa et- mesi durumunda kendisiyle birlıkte hare- ket eden Ankara Milletvekili İrfan Köksa- lan. Kocaeli Milletvekili İsmail Anıas>alı ile bazı muhalif milletvekillerinin yeni ku- rulacak hükümete güvensizlik o>Ti verebı- leceği ileri sürüldü. CHP kulislerinde. dün, kendisini feshe- derek CHP'ye katılan SHP'nin son genel başkanı Murat Karayalçın'a yakınlığıyla bilinen bazı milletvekillerinin DYP'ye ge- çeceği ya da Çiller'in azınlık hükümetine destek verebilecekleri savı yaygınlaştı. Özel- lıkle Diyarbakır Milletvekiîi Salih Sümer ile Hatay Millervekiîi Ylehmet Dönen'in adlan. Çiller'e destek verebılecekmılletve- killen arasında anıldı. Demirel'den Çağlarve Menzir'e uyarı: Konuşmaym ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirerin, DYP Bursa Milletvekili Cavit Çağlar ile lstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'i. son gelişmelerle ilgıli ola- rak konuşmamalan konu- sunda uyardığı bildirildi. CHPIı Dev let Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, Başbakan Tansu ÇiDer'ın. bir süre ön- ce yaptığı "Menzir'igörev- den alacağım, ama Cum- hurbaşkanı İmzalamam' dedi yol undaki sözleri,doğ- ru değildi" açıkiamasını yaptı. Başbakan Tansu Çil- ler'in, CHP'nin koalisyo- nu bozmasındaki en önem- li etken olarak gösterdiği lstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'in. DYP Bursa Milletvekili Cavit Çağlar ile önceki gün yap- tığı görüşmenin yankılan süriiyor. Alınan bilgiye göre, Bursa Milletvekili Cavit Çağlar. bu görüşmenin ar- dından Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i tele- fonla aradı. Demirel'in. Çağlar ile Menzir'e, "Ko- nuşmaym'' uyansı yaptığı, yapılacak açıklamaların yanlış sonuçlar doğuracağı- nı beliıttiği ve gelişmele- rin izlenmesini önerdiği öğ- renildi. 'ÇUler doğru söylemiyor' CHP'lı Devlet Bakanı Kumbaracıbaşı, Cumhuri- yet'in sonısu üzerine. Baş- bakan Çiller'ın bundan bir süre önce "Ben, Necdet Menzir'i görevden alaca- ğım. ama Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel," Bu ko- nudaki kararnameyi imza- lamam' dedi" yolundakı açıklamasının doğruvn yan- sıtmadığını belirterek şun- lan söyledi: "Başbakan Tansu Çiller, o konuda Cumhurbaşka- nı'nı kullanmava çahşn. Öy- le bir kararname hiçbir za- man Çankaya Köşkü'ne git- medi ki. Biz, kabinenin CHP'li bakanları, Başba- kan'a, " Sız kararnamey ı ha- zırlayın. Işin Cumhurbaş- kanı ile ilgili kısmını bize bırakın' dedik. Ama,\apa- madı. Çünkü, yalan söylü- yor ve isi küçültmeye çalışı- yor. Sayın Denız Ba> kal'ın. Başbakan ile görüşmesin- de dile getirdiği. işçi. me- mur olayı, laiklik. fçişleri ve Milli Eğitim Bakanlı- ğı'ndaki kadrolaşma, dev- letin içine rejimi yıkmaya yönelik unsurların sızmış olması olayı küçümsene- rek bir polis memuruna bağlanamaz." ÇİZMEDEN YLKARI MUSA KART | ,_ Yüma:;Azjtnhkhilkümeü lıcıtaohır ANAP'tan, pazarlık öncesi kesin koşul: Çözüm h"kümeti için hiç gelmesin ANKARA (Cumhıırivet Bümsııl - rlıır^rloHi Mesııt Yılma? Ra^kanlık tinemevecedi sevlerici.ı sadırlar diva- kensecim tarihibelirler\eotarihelANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP, yeni hükümeti kurma çalış- malanna başlayan Başbakan Tansu Çiller ile DYP'ye güvenmedıgını > i- neledı. Çiller'i samımı ve ıyı nıyetli bulmayan ANAP Genel Başkanı Me- sut^'ılmaz. hükümet görüşmeleri ön- cesinde "Çiller. çözüm hükümeti için geliyorsa hiç gelmesin" koşulunu açık- ladı. Yılmaz. lstanbul"dan Ankara'ya hareketinden önce gazetecılerin so- rulannı yanıtlarken Geniş tabanlı hükümet formülü üstünde durduğu- nubelırten Yılmaz. "Hiç gerçekleş- mevecek tek formül normal seçime kadar bir ANAP - DYT koalisvonu- dur" dedi. Mesut Yılmaz, Başkanlık Dıvanı üyeleri ve grup yönetıcıleny- le degerlendırme yaptı. Yılmaz dün yaptığı açıklamada. Çiller'in "Seçûn ileğil çözüm istiyoruz" sözlerını. ANAP'ı dikkate almayan, knzi aşma- ya yönelik olmayan bir tavır olarak degerlendirdi. Yılmaz. Çiller'in tav- nyla siyasi istikrar sağlama ve köklü çözümlergetirilebilmenm oianaklı ol- madığını. bu nedenle seçim tarihınin mümkün olan en erken zamana çekıl- mesı gerektığını söyledi. Azınlık hü- kümeti kurma yaklaşımının tehlıkelı bir gınşım olduğunu kaydeden Yıl- maz şunlan söyledi -Azınlık hüküme- ti yaklaşımı fahiş bir hata olur. Değis- tiremeveceği şeyler içi.ı sağırlar diya- loğuna girer. kısır döngüve girer. Çil- ler. çözüm hükümeti formülüvle gelir- se uzlaşma sağlanamaz. O zanıan. eğer bu kafav ta geüvorsa hiç gelmesin. Baş- bakan, Yalım Erez"legörüşmüş.Eğer sorunu Odalar Birliği çözecekse bana gelmesine gerek yok." ANAP Grup Başkanvekili Oltan Sungurlu. DYP'nin ANAP'la bir ko- alıs>on kurma isteğini samımi bulma- dığını söyledi. Sungurlu şöyle dedi: "Bizim şartımız başından beri belli, o da erken seçimdir. Eğer Çiller erken seçimeolumlu vaklaşsaydı Denız Bay- kal'la anlaşırdı. Bugüne kadar işledi- ği suçlann ortagı olan CHP ile bir er- ken seçim tarihi belirler \eo tarihe ka- dar hükümeti yürütürdü. Ama bu ol- madı. Çiller'in asıl amatı. ANAP'ı da koalis\ona çekerek critmektir. Çünkü DYP eridi. DYP'nin artık hiçbir şansı kalmadı. DYP. ANAP'ı eritereky«ni bir şans \akalamasa çalışacak." ANAP Parti Sözcüsü tmren Aykut da şunlan söyledi: "Başbakan. seçim değil çözüm hükümeti istediğini açık- ladı. Ama ANAP çok uzun birsüreden beri DY'P'j le bir koalisyona ancak er- ken seçim koşuluv la gidebileceğini di- le getiriyor. Bu dunımda Çiller kapı- lan kapatarak gelivor, samimi değil. 'Gıttım de kabul etmediler'demekiçin zemin hazuiıyor." Cumhurbaşkanı Demirel'in, azınlık hükümeti istemediği yolundaki ısrarlı sorulara cevabı: Beni söyletirseniz işi çarşafa dolaşürırs BÜLENT ECEVİT ISP.\RT.VSENtRKENT -Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Hükümet Türkiye'de ilk defa kuruluyor, ilk defa bozuluvor değil, hiç telaşa gerek yok. Hükümeti kuramıyorum de- nflirse o zaman ben devreye girerim.' Demok- rasilerde çare tükenmez' lâfl bana ait Tüm ku- rumlar ayakta. devlet de ayaktadır. Demokra- si işlemektedir" dedi. Demirel. aralık ayında seçim bekleyıp beklemediğıne yönelik soru- ya •'Karar verirse Meclis, olur. Aralık ayı za- rarlı bir a> değil. Türkiye'de mevsim şartlan ortadan kalkmıştır*'yanıtını verdi. DemırePle birlıkte Senırkent'te afet konutlannın temelı- ni atan Bayındırlık ve tskân Bakanı HalilÇul- haoğlu. "Devletteamüllerle vönetih'r. Bu has- sas dengeleri koruvacağuııza inanıyorum" dı- yerek Demırel'in demokratlığına güvendıkle- nni ve onu rejımin, demokrasinin 'sigortası' olarak gördüklerini behrttı. Temmuz ayında meydana gelen ve 74 kişinin yaşamım yitir- dığı Senırkent sel felaketi nedeniyle yapımı- na başlanan 186 konutluk inşaatlann temeli dün atıldı. Törende konuşan Demirel, hükü- met krizi ile ilgili konuşmaktan kaçınırken "Dayanışmayıbozmayıa aranızafitnefesatsok- turmavinız. Türkiye, hür ve serbest bir ülke- dir,öyle kalacakür" mesajını iletti. Kalabalı- ğın "Türkiye seninle gurur duyuyx»r"şeklin- de slogan atmasını dınleyen Demirel, "Tür- kiye'de birbirimifl ne kadarçokanlarsak o ka- dar güçlü ol uruz, geleceğimiz güvenli olur. Ba- kınetranmEateşleçevrili!" dedi. Demirel'den önce konuşan Çulhaoğlu, afetzedelerin belir- lenmesi için belli bıryasal sürenin gerektiği- nı. ancak felaketten zarar görenlerin kış ayla- nnı sokakta geçirmemesi için 20 kasım tan- hınde teslım edilecek olan konutlann anahtar- lannın hak sahiplerine venleceğinı müjdele- dı. Çulhaoğlu. son hükümet olaylan konusu- na değinerek Başbakan ve DYP lıderı Tansu Çiller'le lstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'in davranışlannı eleştirdı. Çulhaoğlu, "60 milyon insan; Türküyle, Kürdüyte, Ale- visiyle Sünnisiyle kardesce yaşayacağız. Tür- kiye'nin ödün veremeveceği tek şev terördür. SayınCumhurbaşkanım.Türkive'nûı bütün- lüğü konusunda bizödün vermeyiz, vermeye- ceğiz. Terörün siyaset mekanizması olarak kullanüması yanhştır. Bunlar teröre karşı ve- rihniş primdir"dedı. Terörle mücadele kışıselleştırılmedığı ve partıselleştırilmedıği zaman dahaönemlı adım- lann atılacağını savunan Çulhaoğlu. "Sayın Cumhurbaşkanım, sizi rejimin ve demokra- sinin sigortası olarak görüyoruz. Türkive'nin kolektif > önetim anlavışına doğru gittiğini gö- rüyorum. Liderlerin errafi kuşatılmış \e karar mekani/malan daraltılmıştır. Bunu. çoğulcu demokratikyapıya kavTişnırmalıVTz" dıye ko- nuştu. Demirel, cuma namazmı Senırkent'te kıl- dıktan sonra Isparta'ya geçtı. Demirel'in Is- parta gezisi pazar günü sona erecek. Demirel, Senırkent'te öğle yemeğı sırasın- da belediyenin çay bahçesinde gazetecılerin çeşitli konulardaki sorulannı vanıtladı. Demirel, hükümeti kurma görevinın Çiller'e verilmesi ile ılgılı soruyu şöyle yanıtladı: Sayın Tansu Çiller'e anayasa gereği hükü- meti kurmak üzere görevi tevdi ettım. Hükü- met Türkiye'de ılk defa kuruluvor değil. Te- laşa gerek yok. 'Demokrasilerde çare tüken- mez' lafı bana aıt. Tüm kurumlar ayakta. dev - letde ayaktadır. Demokrasi ışlemektedır. - Diğer siyasi parti liderleriyle görüşecek misiniz? - Hükümet kurulamaz gibi bir durum olur- sa. Bakın burada hükümet kurmaya en yakın parti DYP. Yapacağım şey hükümeti kurmak için DYP Genel Başkanf na hükümeti kur- ması ıçın anayasa geregince görev vermem- dir. 'Hükümeti kuramıyorum' derse o zaman ben devreye girerim. -Görevi vermeden önce Başbakan Çiller'in sizinle Isparta'ya geteceği söylendi, ancak gö- revi vermenizden sonra gelmekten vazgecti. - Yok canım. bak hadıse şöyle gelışti. - Olumlu cevap alamamışonız. - O sizin senary-olannız. Buranın programı bir ay önce yapıldı. O zaman benim progra- mıma aitti. Ben şimdi size ekımin sonuna ka- dar ne yapacağımı söylenm. Ben zaten eylül- de ne yapacağımı da ayın başında size veri- rım. Temel atma önemlı bir görevdır. Şımdı ben dün akşam kendısme hükümet kurma gö- rev inı v erdığim zaman Başbakan da haklı ola- rak -Cumadan itibaren hükümet kurma işi- ne gjrişeyim" dedi Girişmez de buraya gel- seydi. siz de başlardınız "Hükümeti Ankara'da duvara elek asar gibi astılar, başladılar dolaş- maya. üzüm yedüer" basardınız feryadı. - Birrivayete göre " Hükümet ıstıfa ettıği an- da hükümetin kurulması görevi verilir" deni- Kyor. - Evvela Resmi Gazete'de ilan edilir Hü- kümetin istifa ettiğı. benım de bunu kabul et- tiğim Resmi Gazete'de yayımlanır. Benim an- layışıma göre bu Resmi Gazete'de ılanla müm- kündür. 8-10 tane hükümetin kurulma göre- vinın verilmesinı tetkik ettik. Kımısı bir haf- ta kimisi 10 gün sonra verilmış, 1987'de ıse hemen verilmış. Bence yanlış bir şey yok. - Azınlık hükümeti... Sizin bunu tasvip et- mediğiniz şeklinde rivayeder var..... - Bakın bu ışler bugün başladı. Herkesgez- sm, rahat rahat çalışsın. Sız yazın. en son ma- kam benim. Bana bu ağaçların altında afetli bir Senirkent'te bu laflan söyletirseniz işi çar- şafa dolaştınrsınız. - Başbakan"a deneyimli bir politikacı olarak bir telkinde bulundonuz mu? - Herkes kendi yoğurdunu kendi bildiğı tarzda yiyecektir. -Anayasanın 116.maddesinegörecumhur- başkanına tanınan seçime gitme yetkisini kul- lanacak mısınız? - Hangı yetkiyi? 4-5 gün zarfında kurula- mazsa evelallah. Ben kurallann adamıyım. her anayasanın adamıyım. Kural neyse o. Ka- rar verirse Meclis, olur. -Azınlıkhükümeti... Sizbazı zoıiuklar çek- tiniz. - Biz o zaman bu azınlık hükümetiyle Tür- kiye'ninçokzorişlerinın üzennde çıktık. Sos- yal ve siyasi hadıseleri kıyas yoluyla benze- terekbirneticeçıkaımayın. Farklı şeylerbun- \z.. A.klmız var. fıknniz var. Her şeyı kendi ;artlan ıçınde mütalaa edin. oradan kendi şart- lan içinde karar çıkann. Başka yerlerden ım- dat ıstemeyin. -Ortada çıkmaz gibi durum görünüyor. Siz birikiminizi çare bulunduktan sonra mı anla- tacaksımz? - Hangı bırikımı? Koalisyon Türkiye'de ilk defa bozuluvor değil. 1961'den 1965'ekadar Türkiye'de 4 defa koalisyon oldu. 1973'ten 1977'ye kadar üç tane koalisyon oldu. Arka- sından 1991 "den itibaren yeniden koalisyon var. 4 sene koalisyonu yaşadı Türkiye. Hükümet, ıki parti 4 sene yaşattılar koalisyonu. - Moğolistan'daseçim istediğinizi söyiediniz. ama koalisyon ortaklan ay nı görüşte değil de- di niz... Şu anda seçim ihtiyacı yok mu? - Ben daha önceki düşüncelerimi aynen tek- rarlıyorum. Bir lafi 30 defa söylemem Benım söyleyeceğim şudur TC kunılduğundan be- ri 4 seneyi aşan seçim yoktur. 4 seneden ön- ce yapılan seçim vardır, ama 1982 Anayasa- sı 5 seneyi getindi. 87'de seçim yapıldı, 1992'de yapılması gerekiyordu, 199 l'de yapıldı. Ana- yasa 5 sene dediğı halde 4 senede yapıldı. Ben yıne seçimin 4 senede bir yapılması, bu halka gidilmesi düşüncesindeyim. Burada halk v ar, bun lara gıdilmesıni"Vatandaş ne di- yorsun sen bu işe, seni iyi idare ettik mi" diye sorulmasını. Benım yüzüme söylemiyorsan, gıt sandığa söyle denmesının taraftanyım. - 14 aralık seçim için güzel bir tarih mi? - O TBMM'nin bileceği iş. Hem kaıdecı- yız diyeceksıniz, hem kaide tanımaz duruma getırmeyın beni. - Daha önce51. hükümetkriziçıktığmda siz liderlerle görüşüp taMoya baktıktan sonra gö- revi vereceğinizi söy lemiştiniz. En fazla millet- vekili olan parti başkanına \ermek zorunda olmadığınızı söylemişdniz. Şimdi Sayın Çil- ler'e verdiniz? - Bu kez öyle denemek istedim. Yürürse mesele yok. Yürümezse yine o istışareleri yapanm. Söylediğim 8ay önceydi. Bugünün şartları böyle. Bunu böyle kabul edın. POLTITKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA LJboşlar Zor Durumda Bizim 'takkeli' ve 'takkesizliboşlar'm iki günlük pa- niği bıtti. Hepsi derin bir 'oh' çekip döktürmeye başladılar bile: "Mühüryine Çiller'de", "Demirel Çiller'le devam dedi", "Çillergarantiyi önceden aldı". 'Takkeli' ve 'takkesizliboşlar'm ikinci hedefı de bel- li oldu: "Azınlık hükümeti.." Yaşamlarını hesap ve çıkar üzerine kuran 'zibidi- lerçetesi' dört koldan CHP'ye ve Deniz BaykaPa yüklenmeye başladılar: "Baykal hiç değişmemiş... Baykal CHP'yi mace- raya sürüklemiş... Baykal büyük fırsat kaçırmış..." Hele bir tanesı var ki neler yazıyor neler... Bu pembe yanaklı, badem bryıklı 'takkeliliboş' hangı taşı kaldırsan altından çıkar; kapıdan kovala- san bacadan içeriye dalar; ne yapıp eder iğne de- liğinden bılegeçer... Pembe yanaklı, badem bıyıklı 'takkeli liboş' ve Özal'ın eski yağdanlıklan CHP'ye ve Baykal'a kar- şı atağa geçtiler. Tansu Hanım ile Özer Bey'i yal- nız bırakmamak için kolları sıvadılar. Amaçları ortada: Avanta ve çıkar tezgâhını se- çimleredeksürdürmek. Kamu bankalarından 'kitap tezgâhı'y\a ilan koparıp milyarları cebe indirmek. Hazine ve orman arazılerini 'batan geminin malla- n' örneğı 49 yıllığına kıralayıp serbest pazar eko- nomisi'ne katkıda bulunmak. Maksat cepler dolsunL. Her bırınin 'şirketlen' var, noter onaylı ortaklıklan var; Fethiye, Göcek koylarında 'işgal edilmiş' ara- zileri var... • • • Tansu Hanım, 'akan kan üzerine' politika yapmı- yor mu? Tansu Hanım, bir elinde Kuran öbür elin- de Atatürk posteriyle tarikat şeyhleri ve işadamla- rıyla pazarlık yapıp ardından da "Fundamentalizm Türkiye'de ivme kazanıyor" demiyor mu? Tansu Hanım; işçiyi, memuru, küçükesnafı, çrftçiyi, emek- li, dul ve yetımi inim inım inletmiyor mu? Tansu Ha- nım'ın eşi Özer Bey, gazete patronlarını arayıp "Bir buyruğunuz var mı" dıye sormuyor mu? Türkiye batıyor. Ve Tansu Hanım da üstün yete- nekleri sayesinde döktürüp duruyor... Kadavrayla ölüyü. Göktürk'le Gökberk'i, 'kırat'\a beyaz atı karıştırsa bile 'çok iyi Ingilizce konuşuyor'; özellikle de erkekleri etkiliyor... Türkiye batarsa batsın ne çıkar?! 'Takkeli' ve 'tak- kesiz liboşlar', soyguncular, yani 'zibidilerçetesı' gü- nünü gün ediyor ya... işçi ölsün, memur ve emekli açlıktan gebersin'; ama 'liboşlar'm cepleri dolsun, kamu bankalanndan 'kitap ilanları' gelsın... Turgut Özal döneminden beri yiyorlar, bir türlü doymuyorlar... Allah doyursun, zehir zıkkım olsun!.. Radikal dincıler, ırkçılar devleti kuşatmışlar. Devletin okulları, laik demokratikTürkiye Cumhu- riyetı'ni yıkmak için bir 'hücre evi'ne dönüşmüş; devletin valileri, kaymakamları, emniyet müdürleri Türk Hava Kurumu'na -yani laik demokratik Türki- ye Cumhuriyeti'ne- karşı savaş açmış, radikal din- cilerin 'kurban derısi savaşı'ru desteklemiş; dinci terör örgütlen Güneydoğu'da camilerı silah depo- suna çevirmiş kimin umurunda. Kimseden 'ses' çık- mıyor... Tüm bunları, radikal dinci ve ırkçı örgütlenmeyi yıl- lardır yaza yaza kimi okurlarımızı bile bıktırdık... Bizim yıllardır yazdıklarımız, CHP'nin hazırladığı raporda ortaya dökülmüyor mu?... • • • CHP (SHP) hükümerten çekilmekte elbet geç kal- dı. 1994 yerel seçımlerınden sonra çekılmeliydi sos- yal demokratlar. Murat Karayalçın'a 'iktidar koltu- ğu' tatlı gekji. Ama zarann neresinden dönülürse kâr- dır. Zaten CHP'nin kaybedecek bir şeyi yoktu, ama kazanacak çok şeyi vardı. Deniz Baykal bunu yap- tı... Takkeli' ve takkesizliboşlar' CHP'ye ve Deniz Bay- kal'a saldırılarını daha da yoğunlaştıracaklar... Şu anda Tansu Çiller zor durumda... ANAP liderı Mesut Yılmaz, bakalım 'yalı çetesi'ne karşı neler yapacak? Yoksa 'takkeli' ve 'takkesiz li- boşlar'ın oyununa mı gelecek? Bekleyelim, göreceğız.. Şimdilik gördüğümüz ise 'takkeli' ve 'takkesiz li- boşlar'm zor durumda olduğudur... Cindoruk Bursa'da 'Genel başkanlık niyetim yok' BURSA (Cumhuriyet) - TBMM Başkanı Hüsamet- tin Cindoruk, "Ben DYP Ge- nel Başkanhğı yaptım. Bu SH ramı sav dım. Ğenel Başkan- lık gibi bir niyetim yok" de- di. Cindoruk, Genç Sanayici ve tşadamlan Derneği (GE- Sİ AD) Bursa Şubesf nin dü- zenlediği "l.IpekyoluTop- lanüsrnda konuştu ve işa- damlannın yönelttiği soru- lan yanıtladı. Cıllerci ola- rak bilinen Bursa il örgütü Cındoruk'atavırkoydu Cin- doruk'un katıldığı GESt- AD'ın ipekyolu gecesinde DYP'li yerel yöneticılerden kimse yoktu. Cindoruk'a ANAP'lılar sahip çıktı. Celik Palas'ta dün gece yapılan yemekli toplantıda ANAP Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'm yani sı- ra beledıye başkanları. ANAP Bursa tl Başkanı Ib- rahim YazKi ve çok sayıda- ki il yöneticisi katıldı. Cin- doruk, konu hakkında yö- neltilen soruya v erdiği yanıt- ta. "DYPtabanı,si\ah iplik- le beyaz ipliği seher vakti çok iji ayıracaktır"dcdı. * TBMM Başkanı Cindo- ruk. yemekte yaptığı konuş- mada hükümet krizinin 5. yıl sendoromundan çıktığı- nı, Türkiye'de 80 sonrası da dahıl hiçbir hükümetin 5 yı- lı zorlamadığını söyledi. Cindoruk. Türkiye'nin önündeki en büyük sorunun hükümet krizi olmadığını, seçim yasası ile seçmen kü- tükleri yasası yapmak oldu- ğunu savundu. Cindoruk. "DYP'nin ba- şına geçeceğiniz yofunda söy- lentiler \-ar, Çiller Türkiye'yi 2000 yılına kadar götürebi- lir mi" şeklindekı soruya, "Ben D\T Genel Başkanb- ğı'nı yaptım. Bu sıramı sav- dım. Genel başkanlık gibi bir niyetim yok. Sayın Çiller Türldye'yi 2000 şılına taşır mı. taşımaz mı? Buna seç- men karar verecek. Büyük Türkiye'yi bir kişiye emanet etmek yanhştır" karşı lığını verdi. tstifa ermekte kararlı olduğunu söyleyen Cindo- ruk, CHP Genel Başkanı De- nizBaykal'm Başbakan Tan- su Çiller'e verdiğı örgütlen- me raporu konusunda "Be- nim böyle bir rapordan bil- gim vok" dedi. Cindoruk, fçişleri Bakanlığı'ndaki ör- gütlenmeye ilişkin bakış açı- sının sorulması üzerine de şu yanıtı verdi: "Aslında böyle bir örgüt- lenme olduğunu evyela tes- pit etmek gerekir. İlkemiz- de dev letin töreleri, kuralla- rı var. Gereği yapılır. Bu kadar büyütülecek bir mesele değil"
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle