24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
i EYLÜL 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER îaşbakan Tansu Çiller yayımladığı genelgeyle toplusözleşmeleri kendi onayma bağladı Şeker grevinde anLaşma sağlandı• CHP'nın yonetımmdekı Sanayı Bakanhğı bünyesınde bulunan Şeker Fabnkalan Genel Müdürlüğü ıle Şeker-îş arasmdakı görüşmelerde, ücretlere bmncı altı ay ıçın yüzde 24, ıkıncı altı ay ıçm yüzde 19 oranında zam yapılarak, grevm sona erdmlmesı konusunda anlaşma sağlandı. ANKARA (Cumhurijet Burosu) - Koahsyonun sona ermesıne karşın şeker grevı CHP ve DYP arasındaknze yol aç- tı CHP'nın yönetımındekı Sanayı Ba- kanhğı bünyesınde bulunan Şeker Fab- nkalan Genel Mudürlüğu ıle Şeker-tş arasında yapılan görüşmelerde. ucretle- re bmncı altı ayda yuzde 24, ıkıncı altı a\da yûzde 19 oranmda zam onensı ıle grevın sona erdınlmesı konusunda an- laşma sağlandı \ncak Başbakan Tan- su ÇUler'm yayımladığı ve hukukı ge- çerlıhğı tartışma yaratan genelgede, top- lusözleşmelenn Başbakan'ın onavına baglandığıbıldınldı Çıller'm, CHP'nın, şeker ışçısıne. DYP'nm genel yaklaşı- nunın uzenne çıkarak, kamudakı dığer toplusözleşme görüşmelenne de ornek olması atnacıyla zam verme karan uze- nne harekete geçerek, "nispeten vük- sek zamma" karşı engelleme hedeflı genelgeyı devreye soktuğubehrtıldı Sa- nayı ve Tıcaret Bakanı Hasan Akyol'un Çiller'e anlaşmayı sunmak ıstemesme karşın, dün gece randevu alamaması uzenne, sozleşmenın Çiller tarafindan onayı bugune kaldı Çalışma ve Sosyal Guvenlık Bakanı Zija Halis, genelge- nın hukuken geçerh olmadığını bıldırdı Halıs, CHP'h Sanayı ve Tıcaret Baka- nı Hasan Akyol, grevlennm ıkmcı gu- nünde, 32 bra 500 şeker ışçısıne, bınn- cı 6 ay ıçm yuzde 20. ıkıncı 6 ay ıçınyüz- de 15 oranmda ucret zammı onensını ıletırken. partıde, ışveren olarak Sanayı Bakanhğı'na bağlı olan Şeker Fabnka- lan Genel Mudürluğu'nun. Şeker-lş Sendıkası ıle toplusozleşmeyı ımzala- ması eğılımı belırdı Kamu ışkolunda çalışan tüm ışçılenn toplusözleşme go- rûşmelennde ışveren tarafı, Kamu lşve- ren Sendıkalan olmasma karşın şeker ışçılennın görüşmelenne ışveren olarak CHP'ye bağh Şeker Fabnkalan Genel Mudürluğû katıhyor Şeker Fabnkalan Genel Mudurû Se- lahattin Hun ıle Şeker-lş Sendıkası Ge- nel Başkanı Hikmet Alcan öncekı ge- ce yenıden pazarlık masasına oturdu 8 saat süren ve sabaha karşı sona eren go- rüşmede, aynı zamanda Şeker Işveren- len Sendıkası Genel Başkanı gorevını de yûruten Hun tarafindan. bmncı 6 ay ıçın yuzde 20, ıkıncı 6 ay ıçm yuzde 15 ora- nında ucret zammı önensı yapıldı Al- casy bu onenyı kabul etmeyerek. bınn- cı oay ıçın yuzde 25, ıkıncı 6 ay ıçınyuz- de 20 oranmda ucret zamrrunda dırendı Taraflar arasındadun venıden yoğun- laşan görüşmelerde, akşam saatlennde anlaşma sa|landı Çalışma \e Sosyal Guvenlık Bakanı Ziya Halis ıle Sanayı ve Tıcaret Bakanı Hasan \kyol'un da katıldığı görüşmelerde Şeker Fabnkala- n Genel Mudürluğu'nun bınncı altı ay ıçm yuzde 24, ıkıncı altı ay ıçın yuzde 19'luk zam önensı uzennde anlaşma sağlanarak, Şeker Fabnkalan'ndakı gre- vın 3 günunde, ıkı gün süren pazarhk- lar sonuçlandı Şeker ışkolundakı soz- leşmenın ımzalanmasmm. Türk-İş'e bağlı dığer sendıkalann sozleşmelen ıçın "lokomotif" nıtelığı taşıyacağı be- lırtıldı îş\eren ve ışçı temsılcılen ara- smdakı görüşmeler sonuçlanmadan on- ce, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da zam oranmı yuksek tutarak grevı bı- tırmek amacıyla CHP'h bakanlarla par- Törene çeşitti ülkelerden din adamlarıyla birtikte katılan patrik Bar- tolomeos (en sağda) "ekumenik "lik konusundaki sorulan yanıtlamadı. Deniztemiz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahrai Koç, imzadan son- ra torene katılanlarla kadeh kaldırdı. (Fotoğraflar HATtCE TUNCER) Koç'tan 'deııizikirletmeyelinr* çağrısı Deniztemiz Derneği, 8 uluslararası kuruluş ile imzaladığı deklarasyonla dünya örgütlerince tanındı İstanbul Haber Servisi - Deniztemiz Derneğı TURME- PA (Turkısh Manne Enuron- ment Protectıon Assocıatıon) öncekı akşam, Çırağan Sara- yı'nda 8 uluslararası kuruluş ıle imzaladığı deklarasyonla. dun- ya orgutlennce tanındı tmza torenınden sonra gerçekleşen baloya, aralannda TBMM Baş- kanı Hüsamettin Cindoruk, istanbul Ortodoks Patnğı Bar- tolomeos ve çok sayıda yerlı, yabancıkonukkatıldı Bartolo- meos baloda, basın mensupla- nnın "ekümenik"hk uzenne sorduğu tüm sorulan yanıtsız bırakarak, açıklama yapmaya- cağını soyledı Cindoruk balo- da deklarasyonu ımzalayan tüm kuruluşlannyetkılılenne plaket verdı Deniztemiz Derneğı/TUR- MEPA Yonetım Kurulu Başka- nı Rahmi Koç, ımza torenın- den sonra yaptığı konuşmada, Türk sulannm deklarasyonla resmı temsılcılen olduğunu açıklayarak, "Komşumuz Yu- nanistan 13 sene evvel Bay George Lıvanos'ira girişiıuiy- le HELMEPA adı>la dernek kurmuş. \akın zamana kadar bızım sularıtnızm butun bllgt- lerini, beynelmılel kuruluşlar, onlardan alırlarmış. Bugün- den sonra bu bilgıler, doğru- dan bizden ahnacaktır" dedı Uzun mticadeie Çevreye olan duvarlılığın onemının, ulkemızde buyük ol- çude anlaşıldığı bır dönemde, derneklennınbmncı yaşma gır- mesının onemıne de değınen Koç, "Giriştiğimiz bu dava, bugnn veyarmın meselesi de- ğildir. Bir nesil yani 30 sene- lik bir zaman dilitni içerisin- dedenizlerimizive sularımızı temızlcmck şoy le dursun, kır- letmemey ı \azife edındik. Şa- yet bugunden itıbaren deniz- îere hiçbir şey atmay aeağımı- zı varsayarsak, denızlerimizin kendi kendini temizlemesi 10 sene surecektir" dı>e konuştu Dernek olarak kendılenne dört hedef seçtıklennı de açık- layan Rahmı Koç, şunlan soy- ledı "İlkokuldan başlayarak önce çocuklarımızı ve sonra dcnızle «Igih her kişi rekuru- luşu.bundan sonra denizleri- mızi kirletmemek konusunda eğiteceğiz. Denızlerimiz ile il- gili sorunları milletlerarası platformiarda tartışıp, çozum ara\acağız ve bu istikamette maii destek temin etmeye ça- lışacağız. Yılda 45 bin eemi- nin geçtiği ve butün istan- bul'un korkulu ruyası haline gelen Boğaz trafiğini emnive- te alacak duzenlemeleri yap- mava çahşacağız. Hepinizden bize yardımcı olmanızı istir- ham ederim. Denızlerimizin sorunlannı. ancsk milletçe ele alarak çözebiliriz." tı genel merkezmde toplanu yaptı Bay- kal, toplantı oncesınde, gazetecılenn bu yöndekı sorulanna, "Şeker grevi önemli bir konu. Bir an önce sonuç- landırılması gerekivor. tlkenin şeker sıkıntısı var. Bu sıkmtının, toplusöz- leşme ihtilafının bir an once sonuç- landırılması gerekiyor. Bu ihtilafın gre\ ertelemesi \olu\la sonuçlandırıl- ması doğal değıldir. Anlaşma ile so- nuçlandırılması gerekivor. Herkes.şu veva bu şekilde sorunun ıjozulmesini, grevin bitmesini istiyor. Biz de buna yardımcı oluvoruz" dedı Ancak CHP'nın "giderayak" şeker ışçısıne yuksek zam vererek. bunun dı- ğer sendıkalara bağlı ışçılere de ornek oluşrurmasına yönelık gmşımı uzenne, Başbakan Çiller bır genelge yayımlaya- rak sozleşmelenn Başbakan'ın onayına bağlı olduğunu bıidırdı Genelgesınde, "koordinas\onun, kuruluşlann mali ve sosyal >apılarıy la ekonomikdenge- leri temin etmek açısından büyflk onem arz ettiğini"' behrten Çıller, şu göruşlere yer verdı "Kamu işçilerinin ve kamu işveren- lerinin karşılıklı olarak ekonomik ve sosval durumlarını ve çalışmalarını duzenlemek uzere yapılacak olan ka- mu toplu iş sozleşmelen ile ilgih gö- ruşmelerin sonuçlandmlmasından \e toplu iş sozleşmesinin imzalanmasın- dan once. konu avrıntılarıyla ve ive- dihkle Başbakanlığa intikal ettiril- mek suretıyle %e Başbakanlığın >azı- lı onayı alındıktan sonra toplu iş söz- leşmesi goruşmelerinin sonuçlandı- rılması gerekli görülmüştür," Sanayı ve Tıcaret Bakanı Akyol, an- laşmanm sağlanmasının ardından yap- tığı açıklamada. anlaşmayı Başbakan Çıller'eıleteceğınıs6>ledı \kyol Baş- bakan'ın vaytmladığı genelge uyannca sozleşmeyı ımzalamaması durumunda, anlaşmanın olmamış sayılacağını belır- tırken Çalışma ve Sosyal Guvenlık Ba- kanı ZıyaHahs \anlan anlaşmanın ya- salar ve Uluslararası Çalışma Orguru sözleşmelenne gore genelgeden ustun olduğunu kaydettı Halıs, genelgenın bağlayıcıhğının bulunmadığını vurgula- yarak "Taraflar goruşlerinı > azıh ola- rak birbirlerıne bey an ettıler. Başba- kanhk genelgesınin bağla> ıcılığı yok- tur. Sayın Akvol, Başbakanı ikna ed- er sanıvorum'" dedı DYP'h Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek ıse demıryollan ve hmanlarda 25 e\lul pazartesı günu başlayacak olan gre\lenn '•milli güvenlik" ve "genel sağlık" gerekçelerıyle ertelenmesını ongoren Bakanlar Kurulu karannı ım- zaya açtı Erek. "Greve giden işçiler ve bunların temsilcileri, Türkiye'nm şahdamarlarını kesi>orlar"dedı ' ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATE$ Uykusu Kaçanlar... DenizBaykal benı çok şaşırttı doğrusu Hukume- tı bozabıleceğıne pek ıhtımal vermıyordum Hern koltuğun "tatlı geieceğını" duşunuyordum hem de "tum olumsuzluklann fatura edılmesınden" çekıne- ceğını sanıyordum Ama ne koltuğun tadını duşun- du ne de "faturaiardan" çekındı Ve benı mutlu bır şaşkınlığa ıttı Yurekten kutluyorum Kutluyorum, çunku "ıktıdar ortağı" olma uğruna sosyal demokrasının neredeyse tum ılkelen ayaklar altına alınmaktaydı Hatta ne sosyal demokrasısı, tum demokratık ılkeler ayaklar altında ıdı Faşıst ve şenatçı bır orgutlenme, bır dızı bakantığı ve kamu kurumlarını ahtapot gıbı sarmaktaydı Bundan unı- versıteler de "nasıplennı" almaktaydılar "Iktıdardan aynlınca, şımdı bu kadrolaşma engel- lenecek mı" dıye soran okurlarım vardır kuşkusuz Hele "yuksek seste" bır muhalefet yapılmaya baş- lansın, bakalım ne olur Kaldı kı engellenemese bı- le hıç olmazsa bu kadrolaşmanın "ayıbı", Atatürk'un partısının sırtından kalkar Az şey mıdır bu'' Doğrusu ıstenırse, 1991 yılında DYP-SHP koalıs- yonunu buyuk umutlarla karşılamıştım 12 EyluPun "yaralannı saracak" bır hukumetın umut ve beklen- tısı ıçındeydım Gerek Sayın Demirel ve gerekse Sayın inönü, hem seçım bıldırgelennde, hem prog- ramlarında defalarca dıle getırmışlerdı bunu Tüm seçım kampanyalannda da aynı şeyı ışlemışlerdi. "Soyledıklenntn, vaat ettıklennın yansını yapsalarye- ter " dıye duşunuyordum Ama olmadı Defalarca dıle getırdım Bu koalısyon hep SHP'nın ve CHP'nın ozverısıyle ayakta durdu DYP, ne prog- ramından ne telsefesınden bır adım genye atmadı (Kımı vaatlennı unuttu o başka Zaten bu da felse- fesıne uygundu) CHP koalısyonun ortağı değıl, DYP ıktıdarının "payandası" durumundaydı DYP ıktıda- rı da "tutucu koalısyonun vıtnnı" ıdı Sağ ve soldakı en buyuk ıkı partıyı bırleştıren bır koalısyon olduğu ıçın bır tur "ulusal koalısyon" nrte- lığındekı Demırel-lnonu koalısyonu, Kamu Iktısadı Teşebbuslennı (KİT) "ozerkleştırme" programını çız- mıştı Bu programa gore pıyasa koşullarına uygun "holdıngler" olarak yenıden orgutienecek olan KlT'ler, kendi guçlerıyle ayakta durma sorumluluğu altına sokulacak ve bunlar ıçın de pıyasa koşullan geçerlı olacaktı Tabıı bu arada tekel o/ma"ozellık- lerı de kaldırılacaktı (Bu programdan sorumlu dev- let Bakanı Tansu Çiller'ın bu konuda anlattıklannı duşunuyorum da Neyse) Bu koalısyon, 12 Eylul'un yaralannı saracaktı, YÖK'u kaldıracaktı, Guneydoğu sorununu çozecek- tı, devlet ıçındekı antıdemokratık kadrolaşmayı dur- duracaktı, ulusal gelırden aldığı pay gıtgıde azalan emek kesımının sermaye karşısında ezılmesını fren- leyecektı, vs vs Şoyle bır duşunun, bunlardan hıç- bınnden, en ufak bır adım atıîdı mı? Hep kuru vaatler, hep avutmalar ve tnlyonlar akı- tılan kıtle ıletışım araçlarının pompalamasıyla za- man kazanma çabaları Nereye ve ne zamana ka- dar? Doğrusu ben, HikmetÇetin'ın genel başkanlığı sı- rasında bu tur uygulamalara karşı çıkacağınt ve sesı- nı yukselteceğını beklerdım Amayapamadı Artık; • Arkası 6. Sayfada YA-PA UNITE DERGILERI K ü ç ü k Ç o c u ğ u n B ü y ü k Ş a n s l 4-5-b yaş grubu çocuklar için. arını Bılıyor lyorbr. oniann dergîlert ri.. Mevsımieri»"? Sayıları,Saatlert bîlecek.. ^ Soğiıklannı koruyacak.|", f uyacak' i Y A - P A E v i n i z d e k i O ğ r e t m e n i n i z ABONEOLUNÎ 30 Sayı Mayıs Sonuna Kadar Ünlu Yazarlar Şukran OĞUZKAN, Özgör DEMİRAl Tarafından Hazırlandı, YA-PA Tarahndan Yayınlandı. YA-PA Çocuk Mağazalar» ve Corn«rMannda dilerseniz tamamı bîrden, dUersenîz aylık arahklarla. ••i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle