24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 EYLUL 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Papandreu'nun taşıdertte I ATtNA (AA) - Yunan -lukûmetının, lstanbul r ener Rum Patnğı 3artolomeos'u da cullanarak Ege de Yunan t Hınstıyan propagandası •apmak amacıyla Patnos ıdasında duzenledığı -enlıkler, Başbakan 'apandreu'nun başını derde soktu Patnos «nlıklenne sıyaset \e propaganda Lanştınlmaması ıstendı kt Örgütünden yine suçlama • LONDRA (4A)- Uluslararası Af Orgutû, dün yayımladığı raporda Türkıye'de ınsan haklan konusunda bır ıyıleşme olmadığını" öne sürdü Uluslararası \fOrgütü'nun bu açıklamasına Türkıye'nın Londra 'Bûyûkelçılığı tarafından sert tepkı gostenldı Büyukelçıhk, örgütun yıllardır tekrarladığı bu jddıalann tarafsız her gozlemcı tarafından "saçma" olarak nıteleneceğını kaydettı Çekler F-16 alıyop • PRAG(AA)-Çek Cumhunyetı, hava kuvvetlennı guçlendırmek amacıyla ABD yapımı F- 16 savaş uçağı satın almak ıstıyor Çek Savunma Bakanlığı, F-16 uçaklannın tercıh edılmesındekı en önemlı unsurun fıyatı olduğunu soyledı Lockheed tarafından üretılen F-16 uçaklannın çıplak fıyatı 20 mılyon dolar (960 mılyar lıra) cıvannda Bu rakama F- 16'laraaıt teknolojı transfen \e teçhızat dahıl degil Saddam muzesi • BAĞDAT(\A)-Irak halkının, devlet başkanlannın "yaşamını, eserlennı ve fikırlennı" daha yakından tanıvabılmesı ıçın bugûn Bağdat ta "Saddam Huseyın Muzesi' açıhyor Irak televızyonu muzede Saddam'ın kullandığı sılahlardan. gıydığı sıvıl ve askerı gıysılere kadar her turlü şahsı eşyasımn sergıleneceğını duyurdu Müzede Saddam Hüseyın'ın kullandığı saat, kalem ve okuduğu kıtaplar da bulunuyor Crınton-KtePides göpüşmesi • LEFKOŞA (AA) - Rum Radyosu, Guney Kıbns Yönetımı lıden Glafkos KJendes ın 20 ekım cuma gunü ABD Başkanı Bıll Clınton ıle goruşeceğını bıldırdı Clınton- Klendes goruşmesının, New York'ta Bırleşmış Mılletler'ın 50 kuruluş yıldönümü sırasında gerçekleşeceğı bıldınldı Rum Radyosu. göruşmenın Kıbns sorununa çozûm bulmayı amaçlayan ABD gınşımıne yenı bır rvme kazandıracağını ıddıa ettı FKÖ ve Israil yine anlaşatnadıDış Haberler Servisi - Israil ve Fıhstın Kurtuluş Orgütu (FKÖ) arasında Ba- tı Şena'da Fılıstın Özerk Yonetımrnın genışletılme- sı konusunda 6 gundûr Mı- sır'ın Taba kentınde yunı- rülen gorûşmeler tamam- lanmak üzereyken son anda Fılıstınhlenn 5 maddeyı onaylamaması nedenıyle anlaşma ılen bır tanhe erte- lendı Toplantılara katılan FKO sozcüsü Manvan Kanafanı üzennde onemle durdukla- n 5 maddeyı şoyle açıkladı l)Sayılan 6 bıne ulaşan Fıhstınlı tutuklu FKÖ 6 bın kışının serbest bırakıla- cağı tanhın saptanmasını ıs- tıyor 2)Enha kentının sınırla- n FKÖ bu sınırlan genış- letmek ıstıyor 3)EI Halıl kentının han- tası FKO ıkı toplumun yer- leşım bolgelennın hanta üzennde net bır şekılde be- lırtılmesını ıstıyor 4)Tartışma konusu edılen yasal maddeler FKO yapı- lacak ılavelenn bır an önce tamamlanmasını ıstıvor 5)lsraıl ve FKO uzmanla- n 400 sayfalık anlaşma metnını ve hantalan tumuv - • Israil Ve Fılıstın Kurtuluş Orgütü arasında Batı Şena'nm Fılıstın Ozerk Yonetımıne devn konusunda yapılan goruşmelerde beklenen anlaşma tamamlanmak üzereyken, Fılıstın tarafınının son dakıkada 5 maddeye ıtırazı uzenne ertelendı le okumak ve ıncelemek ıçın zamana ıhtıyaç duy- duklannı belırttılerCuma gûnü erken saatlerdc basına bır demeç veren FKÖ söz- cusü "Özcrkliğin ikinci aşa- ması için gereklı olan on an- laşma sağlanmıştır" dıye konuşmuştu -İsraıl bakan- lar kurulu ve Fılıstın ıcra kurulları da onavdan geç- tikten sonra anlaşma, ımza aşamasına gırecek" dıyen Kanafanı anlaşmanın 28 eylülde VV'ashıngton'da ım- zalanmasının kararlaştınl- dığinı belırtmıştı Yuzlerce sayfalık anlaş- ma taslağında, Batı Şena'da Fılıstınhlenn yaşadığı bol gelenn İsraıl askerlennder anndınlması yonetımın Fı lıstm Ozerk Yönetımı ne devn \e ozerk bır meclısın seçılmesı koşullannın ay- nntılan yer ahyor israıl devlet radyosunun belırttığıne göre 120 bın kı- şının vaşadığı El Halıl ken tındekı 400 Yahudı yerle şımcının yaşadıgı "Yahudı bolgeterinde" tsraıl askerle n denetımı elınde bulundu racak tkı toplum arasında çıban başı durumundakı El Halıl kentınde Israıl'ın elın de bulunan sıvıl yonetım ru muyle Fılıstınlılere devre- dılecek İsraıl askerlennın El Halıl kentını boşaltmak- tan başka seçeneklen olma dığina dıkkat çeken Kana fanı "Yahudi yerlesimcile- rin sonınlanna kesın bir ço- zum getınnceye dek geçıcı ve ozel onlemlerle terör ey- lemlerinın onunu alacağız" dedı Şımon Peres son ge- lışmelenn ışığında durumu şoyle değerlendırdı "EIHa- lil'dekj \ahudi verieşimcıle- nn gmenlığı İsraıl ordusu tarafından sağlanacak. An- cak kentın beledne faalıvet- len Filistinlikr tarafından vürütulecek.'" Arafat ve Şimon Peres Bat Şeria'da FUistin ozerkliğiııin genişletflmesine ilişkın goruşmelenn son aşamasında yorgun, ancak umuthı idiler. Bosna-Hersek'te ateşkese doğruBM Güvenlik Konseyi, Bosna-Hersek'te çarpışan taraflann derhal ateşkes yaparak çarpışmalan durdurmalannı istedi Bir Hırvat asker, üzennde Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç'ın adı yazdı tabutun onunden geçıvor. Bosnalı Muslumanlann korkulu ruyası Mladıç, Uluslararası Adalet Divanı'nda savaş suçlusu ilan edilmişti. Dış Haberler Servisi - Eskı Yugos- lavya konulu uluslararası konferansın eşbaşkanı Carl BiMt > ıl sonuna kadar Bosna sorununa çozum bulunabılece- ğını bıldırdı Sürpnz bır zıvaret yaparak dun Belgradda Sırbıstan lıden Slobodan Mflose\içılegöruşenBıldt Fonetajan- sına verdığı demeçte "Belgrad ıle Sa- ravbosna'nın banşçıi çozum ıstedıkle- nnı sanıvorum. Bu da uzun zamandır gormediğımiz buyuk bır banş fırsatı sunujor" dedı Bıldl u \ ıl sonuna kadar Bosna'da çozüm iyice orta\a çıkmış olacaktır di- veddşünüyorum" ıfadesını kullandı Bıldt ajnca Hırvat veBoş- naklann Bosnalı Sırplara karşı son dönemde elde ertık- len asken basanlann gorûş- melerı kola>laştıracağını sanmadığını tersıne bunun ışı zorlaştıracagını sovledı Dışişleri bakanlan Bosna-Hersek. Hırvatıstan ve Yugoslavya dışışlen ba- kanlan önümuzdekı salı gü- nu Nevv York taBatıhTemas Grubu yetkılılenvle yapıla- cak toplantıda bıraraya gelı- yorlar BM dekı Amenkan ve A\ - rupalı kaynaklardan oğrenıl- dığıne gore toplantı BM Ge- nel Kurulu nun 50 ncı vıllık oturumu sırasında BM dekı \menkan mısvonunda yapı- lacak Ingıltere nın banş an- laşması >apılması halınde Bo!>na > a 15 bın asker gon- dermeve hazır olduğu ılen süruldu Independent gazete- sının habenne gore Londra Bosna'da savaşa son verecek bır anlaşmanın ımzalanması halınde bu ulkeye çokuluslu guç çerçevesınde 15 bın kışı lık bır kuvvet yollamayı ta- sarlıyor BM Guvenlık Kon- seyi, Bosna-Hersek'te çarpı- şan taraflann derhal ateşkes yaparak çarpışmalan durdurmalannı ıstedı Konsev dun gece Rusya'nın ısran uzenne Moskova tarafından hazırla nan bır karar tasansını oyladı Başlan gıçta ozellıkle ABD'nın karşı çıktığı tasan metnın yumuşatılması uzenne oybırlığıyle kabul edıldı Tasanda yer alan başlıca maddeler şoyle -Taraflardan (NATO bombardıman- lanndan sonra orta>a çıkan) mevcut durumdan yararlanmaya kalkışmama- ları ıstendı -Taraflar, 8 eylulde Cenevre'de ım- zalanan deklarasyon çerçevesınde bol- gede kalıcı bır banşa ulaşılması ıçın ıy ı nıyetle muzakere masasına oturma- yadavet edıldıler -Soruna asken yoldan çozüm getın- lemeyeceğı bır kez daha hatırlatıldı Bolgede cıddı bır ınsanlık bunalımı yaşandığına dıkkat çeken Guvenlık Konse>ı, multecı durumuna duşen sı- vıl halkın çektığı acılann azaltılması ıçın tum ılgilı taraflara çagn yaptı Konsey toplantısından sonra goruş- lennı açıklayan Rusya Daımı Temsıl- cısı Sergey Lavrov, tasannın Rusya nın ısranylakabul edıldığını ovbırlığısağ- lanabılmesı ıçın "dramatıkmüzakere- ler" yapıldığını belırttı Bosna'daki yeni cepheler Bosanska Kostajrnca Bosanskl Novı OSMAÎSİYE ASÜYE HÜKÜK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1995 89 Davacı Vergı Daıresı Mudürlügü vekılı Av Mualla Özcan tarafından davahlar M Şenf Uvgur ve Ihsan Asım Kahra- man aleyhıne açılan tapu ıptalı ve tescıl davasının yapılan yargılamasında venlen ara karan gereğınce Davahlar M Şenf Uygur \e îhsan Asım Kahraman'a da\a dılekçesı teblığe çıkartılmış adreste bulunamadıklanndan teblıgat yapılamamıştır Emnıyetçe de yapılan adres araştırmasıncia adresı tespıt edılemedığınden ılanen tebhgat yapıl- masma karar venlmıştır Davahlar Mehmet Alı oglu M Şenf Uvgur ıle Mehmet Sadık oğlu Îhsan Asım Kahraman, davacı tarafından aleyhı- nıze açılan mahkememızdekı tapu ıptalı ve tescıl davasının 3 11 1995 tanhınde saat 09 00'da vapılacak olan duruşması- na bızzat katılmanız ve>a kendınızı bır vekılle temsıl ettırmenız, aksı halde yargılamanın HUMK nın 509 maddesı ge- reğınce yokluğunuzda yapılıp karar venleceğı hususu dava dılekçesı yenne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur Basm 41882 GAZİANTEP ASLİYE 4. HUKUK (TİCARET) HÂKİMLİĞİ'NDEN 1995 556 Alacakh Gazıantep îflas Idaresı Memurluğu tarafından, borçlu Perteks-Pamuklu Erenler Tıcaret ve Sana- yı A Ş aleyhıne açmış olduğu konkordato davasında, Gazıantep Icra Tetkık Mercıı Hâkımlıgı nın 15 2 1995 tanh ve 1994/599 esas, 1995'108 karar sayılı ılamı gereğınce konkordato talebının kabulune karar venlen Perteks-Pamuklu Erenler Tıcaret ve Sanayı A Ş 'nın tasfıyesı esnasında borçlunun yaptığı konkordato teklıfıne gore alacakh ve meblağ ıtıbanyla çoğunluğun sağ- landığı Îflas Idaresı Memurluğu'nca hâkımlığımıze bıldınlmış olmakla konkordato murafasının 3110 1995 günu saat 09 00'da yapılmasına karar venlmış olmakla. muflısten alacakh olanlann murafaya katılmak ıste- dıklen takdırde anılan gun ve saatte mahkememızde hazır bulunmalan ılan olunur Basm 41316 İLAN T.C. REYHANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Davacı Vakıflar Genel Müdurluğu vekılı Av Huseyın Şahın tarafından davalı Ahmet Bılır ve arkadaşlan aleyhıne mahkememıze açılan men'ı mudahale ve bına kal'ı davasının yapılan yargılaması sonunda, Reyhanh ılçesı îrtah Mahallesrnde kaın, 269 parsel sayılı taşınmaza davalılann yapmış olduklan müda- halenm men'ıne ve üzenndekı ınşaatlann kal'ıne, mahkememızın 23 3 1995 tanh, 1991/136 esas, 1995/106 karar sayılı ılamıyla karar venlmış olup, davalılardan Ahmet Bılır, Ahmet Kalkan ve Naıf Çağh'nın adresle- nne yapılan teblıgatlann bıla teblığ dönmesı nedenıyle dava dılekçesı ılanen yapılmış olup, ışbu huküm oze- tının de ılanen teblığı gerektığmden, adı geçen davalılann, ışbu hukum ozetının teblıgınden ıtıbaren >asal süre ıçensmde temyız yoluna başvurmadıklan takdırde hukmun kesınleşeceğı hususu ılanen teblığ olunur Basın 41308 İLAN T.C. ADALAR SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI 1988 2Satış Adalar Sulh Hukuk Mahkemesı nın 26 6 1986 tanhlı karan ıle »atılarak ortaklığın gıdenlmesıne karar venlen, lstanbul ılı Adalar ılçesı Büyükada \alı mahallesı \ltınordu caddesı •Vkdemır Sokak No 2 de tapunun 4 pafta, 31 ada, 12 parsel sayılı 147 m2 yü- zolçumlü kargır apartmanın kuyusu bulunan ve tapu kaydında eskı eser şerhı mevcut gaynmenkulun tamamı satılarak ortaklığın gıdenlmesı ıçın satıla- caktır E\safl: Gaynmenkul ıkı katlı ve her ıkı katta ıkışer daıre olmak uzere topiam 4 daıreden ıbaret kargır apartman nıtehğmdedır Taşınmaz üzennde mev- cut bına yığma kargır olarak ınşaa edılmış olup cephesi >er ver çatlamış ve hasar gormüş olduğu ıskeleve çarşı>a, pazara ve yenı yapılan Adalar Bele- dıyesı bınasına yakındır Taşınmazın ön tarafi Alhnordu caddesı ıle A.kdemır sokağının koşe başındadır Her daırede 3 oda. 1 mutfak ve WC ve ust kat- ta aynca balkon mevcuttur Bınantn eskı durumda bulunduğu bıldınlmesıne rağmen arsasının kıymetlı olduğu su ve elektngının bulunduğu bıldınlmış- hr lmar durumu: Adalar Beledıye Başkanlığı nın 194 1995 gün ve 995 349 sayılı vazılannda, söz konusu taşınmaz lstanbul 3 numarah T K veT Var- lıklannı Koruma Kurulu'nun 9 9 1993 gün ve 6092 sayılı karan ıle koruma amaçlı ımar planlan sonuçlandınlıp yürurlüğe gınnceye kadar tescıllı eskı eserler %e eskı esernıtelığını taşıdığı kurulcabelırlenecekparseller ve bmalar dışındakı tüm parsellerde hıçbır ımarve ınşaatyapılmaması ıstenmı^ ol- duğu ve 9 9 1993 gun ve 6092 sayılı karannda ıse yasaya ve aıt karaktennın korunmasına a>kın olan u>gulama sürecının bır an önce değışmesı ıçın Ada- lar'da sadece eskı eser restorasyonuna ızın venlmesı ve geçış donemı koşullan olarak 1 1000 ölçeklı koruma amaçlı ımar planı onanana kadar yenı ın- şaat ıznı venlmemesıne karar venldığı bıldmlmıştır Kıvmed: 3 000 000 000 - TL (Üç mıl\ar lıra) Şatısşartlan. 1- Bınncı satış 27 10 1995 günü saat 1500'ten 1540 a kadar Adalar Sulh Hukuk Mahkemesı Satış Memurlugu nda açık arttırma sure- tıyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıvmetın yüzde 75 ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttiranın taahhudu bakı kalmak kaydıvla 6 11 1995 gunu Adalar Sulh Hukuk Mahkemesı Satış Memurluğu nda 15 00 ıle 15 30 saatlerı arasında ıkıncıı arttırmavaçıkanlacaktır Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağını satış vepaylaş- tırma masraflan ıle muhammen değenn vüzde 40 ını geçmesı şartı ıle en çok arttırana ıhale olunur 2- Arttırmava ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıvmetın vuzde 20 sı tııspetınde pev akçesı veva bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temmat mektu- bunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır alıcı ıstedığınde 20 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Tellalıye resmı, ıhale pulu, tapu harç ve mas- raflan veKDV alıcıyaaıttır Bırıkmış vergıler satış bedelınden odenır 3- İpotek >ahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (+) bu gaynmenkul üzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daırolan ıddıalannı davanağı belge- ler ıle on beş gun ıçınde Satış Memurluğumuza bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakıla- caklardır 4- Satış bedelı hemen veva venlen muhlet ıçınde odenmez ıse llK'nın 133 maddebi gereğınce ıhale feshedılır tkı ıhale arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve avnca temerrut faızınden alıcı ve kefillen muteselsılen mesul tutulacak ve hıçbır hukme hacet kalmadan kendılerınden satış memurluğu- muzca tahsıl olunacaktır 5- Şartname, ılan tanhmden ıtıbaren herkesın görebılmesı ıçın satış memurluğumuzda açık olup masrafi venldığı takdırde ısteyen alıcıya bırorneğı göndenlebılır 6 Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı görmüş ve munderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bılgı almak ısteyenlenn 988/2 satış sayılı dosva nu- marasıvla Satış Memurluğumuza başvurmalan ılan olunur 13 9 1995 -VDALAR SULH HLKLÎK MAHKEMESI SATIŞ MEMURLUĞL Basin 42566
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle