23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 23 EYLÜL 1995 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER inönii, ABIrye gtttf • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Dışişleri Bakanı Erdal Inöni. Türk- Amerikan Derneğf nin Genel Kurılu'na katılmak iizere dün ABD'nın baskenti NVıshington'a gitti. Inönü. hareketinden önce Esenboğa Havalimanrnda düzenlediğı basın toplantısınca ABD'deki Türk asillı yurttaşlann oluşturduğû Türk- Amenkan dernekleri topluluğunun genel kuruluna katılacağmı ve bu akşam düzenlenecek yemekte de bir konuşma yapacağını söyledi. Inönü. daha sonra New York'a geçerek Birieşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacağını. çarşamba günü de genel kurulda bir konuşma yapacağını biklirdı. Japonya'da yeni • TOKVO(AA)- Japonya'da koalisyon hükümetinin en büyük ortağı muhafazakar eğilimli Liberal Demokratik Parti (LDP) genel başkanlığına. dış ticaret ve sanayi bakanı Ryuaro Haşimoto seçildi. Genel başkanlık için yapılan oylamada Haşimoto 3304 oy aldı. LDP'nin parlamentoda 312 sandalyesi bulunuyor. Türkiye-Estonya anlaşması • ANKARA (Cıunhııriyet Bürosu)-Türkiye ile Estonya arasında askeri aJandâ eğitim. teknik ve bilimsel işbirliği anlaşması dün Ankara'da inızalandı. Anlaşma töreninde bir konuşma yapan Geneİkurmay Başkanı Orgeneral Ismaıl Hakkı Karadayı. söz konusu anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştireceğini kaydetti. Karadayı. Türkiye-Estonya arasındaki bu anlaşmanın dünya ve Avrupa'daki banş ve istikrara da katkıda bulunacağını belirterek üçüncü ülkeler için oiumsuz koşullar feşrmadığını vurguladı. festonya Savunma Bakanı Andrus Övel de. iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni döneme girildiğini söyledi. KirliHğe karşı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tuna nehrinden gelen atıklann Karadeniz'i kirletmesini önlemek amacıyla Türkiye. Macaristan ile işbirliği yapacak. Türkiye- Macaristan arasında çevre konusunda işbirliğini öngören anlaşmanın bir yıllık uygulama belgesı, dün Çevre Bakanı Rıza Akçalıile Macanstan Çevre ve Bölgesel Polıtika Bakanlığı Müşteşan Atilla Kemeny tarafından imzalandı. Anlaşma uyannca taraflar. özellikle Tuna ve Karadeniz'in korunması konusundaki çalışmalarda bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmayı kabul ettiler. Mayorka'da toplanan liderler, Avrupa Birliği'nin gelecek yüzyıldaki konumunu görüştü AB, geleceğîııi tartışıyörDış Habeıier Servisi - Av- rupa Birliği'ne üye ülkelerin liderleri, Avrupa'nın gelece- ğini tartışmak üzere iki gün- lük özel bir toplantı için Is- panya"ntn Alcudıa kentinde dün biraraya geldiler. Ispan- ya Başbakanı Felipe Gonza- les. yığınla ıç politik sorunla boğuşmasına rağmen Ma- yorka adasındaki gayri resmi görüşmelerin Avrupa'yı bir- leştireceğini söyledi. Başkanlığinı üstleneceği toplantı için Gonzales. "As- hnda bu toplantı. hepimizin aynı ailedcn olduğu duygusu- nu yeniden canlandırmak için" dedi. Son derece lüks bir otelde toplanan Avrupalı liderler. öğleden sonraki ilk oturumdan önce öğle yeme- ğini birlikte yediler. AB liderlerinin bu özel zir- vesinde. gündemdeki konu- lann başında, Doğu Avrupa ve Akdeniz ülkelerinden ka- tılacak yeni üyelerle birlikte birliğin gelecek yüzyıldaki konumunu enine boyuna tar- tışmak geliyor. Ancak top- lantının pek de aile havasın- dageçmeyeceğine dairbelir- tiler şimdiden mevcut. Yüz- yılın sonunda. birlik içinde tek bir para birimine geçil- mesi de dahil olmak üzere AB'nin ekonomik ve para birliği konulu dev projesi üzerinde fırtınalar kopması bekleniyor. Almanya. para Avrupa Birliği Zirvesl AFPora» birliğine girişte, bazı ülkele- rin zorlu ekonomik yeterhlik sınavından geçirilmeden pa- ra birliğine alınmasına izin verilebileceğinden kaygı du- yuyor. Bu nedenle AB'ye ye- ni alınacak ülkeler için çok daha yüksek engeller kon- masını talep ediyor. ltalya Başbakanı Lamberto Dini ve Alman Başbakanı Helmut Kohl'un zirve sırasında bu konuyu ele alacaklan kesin. Bir başka sıcak konu da Fransa'nın Güney Pasifik'te ısrarlı sürdürdüğü nükleer denemeler. Chirac'a ateş püsküren bazı Avrupalı lider- ler, zirve sırasında Fransa başbakanına baskı yapabile- cekler. Öte yandan ev sahibi ts- panya. uluslararası çevreci örgüt Greenpeace'e. AB zir- vesıne saygılı olma çağrısı yaptı. Greenpeace, biri de- nizde biri karada olmak üze- re iki gösteri yapmayı plan- ladı. Eylemlerinin banşçı olacağına güvence veren Greenpeace, Avrupalı lider- lere herhangi bir zararlan ol- mayacaginı bildirdi. Green- peace sözcüsü "Aksine. bu tür toplantılan destek- lıyoruz" dedL Mayorka adasındaki zirvede AB'ye üye ülkelerin liderleri Doğu Avrupa ve Ak- deniz ülkelerinden birliğe katılacak yeni ülkelerin durumunu görüşecek. Türkiye'ye yapılacak yardımda kesinti yapılması ABD Senatosu'nda kabul edildi ABD yardumna Ermeni engeliVVASHINGTON (AA)- ABD Senatosu'nun çoğunluk grubu li- deri Bob Dok\Dış Yardım Yasa Ta- sansı"nın görüşüldüğü ABD Se- natosu Genel Kurulu'nda, Erme- nistan'a yardım geçişlerini engel- lediği iddiasıyla Türkiye'ye veri- len dış yardım kredilerinin kesil- mesinı öngören bir değişiklik önergesi sundu. Senato Genel Ku- rulu'nda yapılan sözlü oylamada, Dole'un Türkiye aley htan önerge- sı kabul edildi. Çumhuriyetçi Parti başkan aday adayı ve Senato Çoğunluk Grubu lideri olan Dole. Genel Kurul'da yaptığı açıklamada. bazı demokrat üyelerin de "insaniyardun korido- ru" değişiklik önergesıne imza at- tığını belirtti. 1996 mali yılı büt- çesi çerçevesinde verilecek dış yardımlar, Senato Genel Kuru- lu'nda iki gündürgörüşülüyordu. Bob Dole. tasansında Türki- ye'nin isminin telafFuz edilmedi- ğıni, bütün ülkeler için uygulana- bilir olduğunu ifade etti. Dole "Ancak bu değişiklik önerisinden etkilenen bir ülke var, o da Türki- ye'" dedi. Türkiye'nin ABD'nin değerlı birmüttefik oiduğunu ifa- de etti. Dole. "Ancak bu değişik- lik önerisinden etkilenen bir ülke var, o da Türkiye" dedi. "Ancak Türkiye Ermenistan'a abJuka uy- guluyor" iddiasında bulundu ve ABD"ninde Ermenistan'a yardım yaptığını kaydetti. Dole, diğer se- natörleri önergesini desteklemeye çağırdı ve "Bu önerge şimdi Tür- kiye'yi etkiliyor. ama ilerde başka ülkeler için geçerli olabilir" ifade- sıni kullandı. Bob Dole'un önergesınde. "Başkan, ABD ulusal çıkarlarına aykın bulursa uygulanmaz" şek- linde bir ifade yer alıvor Clin- ton'ın, "Türkiye'ye dış yardıma devam etmek ABD'nin ulusal çıka- nna hi/met eder" şeklinde bir açıklaması, Dış Yardım Yasa Tasa- nsı içinde yer alan bu değişiklik maddesınin uygulanmasını engel- liyor. Kıdemlı demokrat senatör Ro- bert Byrd ıse Genel Kurul'da yap- tığı konuşmada. Dole'un girişimi için "Ermeniyanusı,Türkiyealeyh- tan zavallı bir önergedir bu" dedi. Türkive'nin 1993 ten önce Erme- nistan'a tonlarcayardımıngeçişine izin verdiğini hatırlatan Byrd, Eri- van'ın, Azerbaycan ile gerginliği şiddetlendirdigını söyledi. Byrd, .Azerbaycan'ın yüzde 20'sinın işgal altında olduğunu ve bir mılyondan fazla Azeri'nin de kendı ülkesinde mülteci durumunda yaşadığını kaydetti. Robert Byrd, Türk hükü- metinin, Türk kamuoyunun istek- leri doğrultusunda hareket ettiğini söyledi ve "Kamuoyu nedemektir hepimiz biliyoruz"dedi. Dolu'un önergesi daha sonra sözlü oylama ile kabul edildi. AVRUPA'DAN EDİP EMİL ÖYMEN Paranoya Pazarlaması Türkiye'de meslek yaşamını ve geçimini paranoya ile sağlayan acaba kaç kişi var? Bir sosyolog, bu sorunun yanıtını aramak için bir metot geliştirse ve "sağlam" bir araştırma yapabil- se? Acaba yaşam nedenleri, paranoyaya dayanan komplo teorileri üretmek olan bu kişileri saptayabilir mi? Türkiye'nin hertürlü sorununda "dış parmak" ara- yan, kendimize hiç bakmadan hep "yabancılan" suçlayan çarpık bir zihniyet var. Öküz altında buzağı arayan, yaşamı bir satranç tahtası gibi görerek şu olursa bu, bu olursa şu olur şablonuyla bize şunu ya- pacaklar, böyle edecekler diye her türiü karmaşık iliş- kiyi akıl yürütme ve suçlamayla açıklayabileceğini sananlar çok. Üstelik bunlar bilim adamı, siyasetci, gazetecı. Kamuoyunun görüş ve tutumunu yönlendirme ve şekillendirmede çok etkili konumdaki bu kişiler, bir paranoya korosuna dönüşünce kamuoyu ne yapsın? Zaten bağımsız ve özerk düşünce yeteneğinden yok- sun, eğitimsiz, kim ve ne olduğunu bilmeyen, yönü belirsiz kaç milyonlar var ülkede. Bu yığınlann "Elbet bir bildiği vardır"diyerek bu paranoya korosundan etkilenmesi doğal. Paranoya özellikle Türkiye'nin iç ve dış sorunlan- na ilişkin tartışmalarda yoğun... Paranoyadan geçi- mini sağlayanlar: Sorunlann özüne inemeyip, buna cesaret edemeyip, hep etrafında dolananlar. Sorunu açık seçik bir şekilde dile bile getirmeye korkanlar. Sorunlan tanımlamaktan korktukca ve çözüm üre- temedikçe, en kolayı, paranoya edebiyatına başla- mak. Bunun da en popüler numarası, "Batı bizi böl- mek istiyor"nakaratı. Ve bunun üzerine çeşitleme- ler. Batı Dünyası kendi kimliğini ve benliğini arar, bu amaçla birbiriyle dalaşırken fırsattan istifade edip en olmadık yerlere kadar genişleyen Türkler, sonunda Sevr'e gelip dayandılar. Sevr'i kabul etmeyip, sava- şıp, kendi ulusal doğal sınırian içinde bir bağımsız devlet kurabildiler. Ve bunu Lozan'la kabul ettirdiler. Sevr ve Lozan'ın anlamını, Cumhuriyet'i kuran ku- şakçok iyi anlamıştı. Ardından gelen ikinci kuşak da- ha az anladı. Üçüncü kuşak daha da az. İçinde bu- lunduğumuzdönem, bu anlayış eksikliğinin, bu tarih bilmezliğin, bu düşünce tembelliğinin, bu çözüm üret- me yeteneksizliğinin en doruğuna ulaştığı dönem ol- sa gerek. Bu olumsuzluklann yerini ise paranoyanın alması doğal. Paranoyanın kaynağı çünkü ilkel duygular, yontul- mamış önyargılar, bilgisizlik ve hazıriopculuktur. Baş- kalan yaptığı zaman ayıpladığımız aşın milliyetci, fa- şist ve bağnaz ben merkezci yani kendisini her şeyin merkezi görme dürtüsünden kaynaklanır. Paranoya, toplumdaki temel içgüdüleri de şıp di- ye yanıtladıkça alan memnun satan memnun. Kitle- ler, sorunlara çözüm üretemediğinin farkına varama- dan günlük yaşam mücadelesinin akıntısına kapılıp gittikçe... kamuoyunu yönlendirenler, "Bakalım ke- rizler daha ne kadar süreyle bu paranoya masa- lını yutacak?" diye kendi hesaplarını yaptıkça... medya, paranoya üreticilerinin karşısına "Ona öyle demezler" diyecek kalite ve bilgide cesur kişileri çı- kartamadıkça daha pek çok kişi, meslek yaşamlan- nı ve gündelik geçimlerini paranoyadan sağlayacak. GUNLUGU HAKAN AKSAY 6 Çeçenya'dan bağmısız Rıısya' 72 milyon yoksul Rusya Çalışma Bakanı Gennadh Melikvan, asgari geçim düzeyıni ayda 271 ruble olarak açıkladı. Melikyan. 72 milyon Rusya yurttaşının (toplam nüfus 140 milyon!) bu ekonomik düzeyin altında yaşadığını bildirdi. Işsizlik oranı ise yüzde 15'e ulaştı. Moskova'da düzenlenen ankete katılanlann Çeçenya'nın Rusya'dan aynlma isteğine sıcak baktığı anlaşıldı. Daha doğrusu, Çeçenya gibi yüklerden kurtulup imparatorluk hayalinden tümüyle vazgeçen bir Rusya'nın daha hızlı gelişeceğini vurgulandı. Anketi yayımlayan gazete, Kremlin'le halkın Çeçenya konusuna bakışının taban tabana zıt olduğunu yazdı. Sonuçta vanlacak uzlaşmanın. şu veya bu biçimde Cehar Dudayev'i aklayacağını, aylarca süren savaşın ve kayıplann tümüyle boşa gideceğini söylüyorlar. Viadimir Jirinovski ve Pa\el Graçovgibi sertlık yanlılan, görüşmelerin durdurulmasını, Çeçenya"da taş taş üstünde kalmamasını ve kesin bir askeri zafar kazanılmasını istıyorlar. Konuya soğukkanlı bakanlar ise Moskova'nın yanlışını onarmaya çalıştığinı görüyorlar. Askeri olarak Rusya'nın, psikolojik olarak Çeçenya'nın üstün olduğunu vnrgulayan bu çevreler de işin sonunda Çeçenya'nın bağımsızlığını tanımaya uzandıgını fark ediyorlar. "Kesinükle olmaz" diyenlere ise Baltık cumhuriyetleri örnek gösteriliyor. İki nikâh, bir boşanma Istatistiklere göre Moskova'da her iki evlilikten biri boşanmayla bitiyor. Her beş çocuktan biri ise aile dışı ilişkilerin ürünü. Rusya kürtajda dünya birincisi. Kayıtlı kürtajlann sayısı yılda 3.5 milyonu aşıyor. Ehliyet 400 dolar Moskova'da araba sayısıyla birlikte süriicü ehliyeti sayısı ve trafik kazalan da çıg gibi artıyor. Moskovskiy Komsomolets gazetesi, sahte bir sürücü kursunun, 400 doları bulup buluşturan herkese bir ehliyet verdiğini yazdı. Sahte ehliyetlerden 6 ayda 250 bin dolar kazanan şirketin ortaya çıkanldığını yazan gazete, trafik polisı şubelennde ehliyet sınavını vermenın 300-500 dolar olduğuna değinmedi. çoğunluk özel sektörde Rusya Sanayi ve Ticaret Odası "Yeni Ruslar" denilen ışadamlannın sayısınm toplumun yaklaşık yüzde 7'sini oluşturduğunu açıkladı. Oda'run yayımladığı rapora göre Rusya'da çalışan nüfusun yansı devlet sektöründe, yansı ise artık özel sektörde. İLAN T.C. ÜNYE İŞ MAHKEMESt HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1994/790 Davacı Bağ-Kur Genel Müdürlüğü vekılleri Av. Meh- met Keleş, Bırsen Bostancı ve Sevıl Özgüven tarafından davalı Mustafa Kırım ve bır arkadaşı aleyhine açılan ala- cak davasmın hâkımlığımizde yapılan açık duruşmalan sırasında venlen ara karan uyannca; Bütün yazışma ve aramalara rağmen teblıgata yarar açık adresı tespıt edılemeyen Erzıncan Fevzipaşa Çarşı- sı No: 121 "de ıkametgâhı göstenlen ışbu davanın dava- lısı bulunan Mehmet Aydoğan'a. Ünye Iş Mahkemesi du- ruşma salonunda 4.10.1995 günü saat 09.00'da yapıla- cak olan duruşmada hazır bulunması, veya kendisini temsilen bir avukat ile duruşmaya katılması, bunlar ha- ricinde hiçbir mazeret göstermeksizin duruşmaya gelme- dıği veya kendisini bir avukat ile temsil ettirmediği tak- dirde gıyabında karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 22.8.1995 Basın: 39847 İLAN T.C. •- '•- CEYHAN 1. AŞLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 992*574 Davacı M. Hazinesi ile davalılar Hamza Gökçe ve ar- kadaşlan arasında yapılan tapu iptalı tescil davası sonun- da: Mahkememizce verilen 9.2.1994 gün ve 992/574- 994'64 sayılı karar. davacı M. Hazinesi vekili tarafından venlen 23.8.1995 tarihli dilekçe ile temyiz olunmuş bu- lunduğundan duruşma günü ve mahkeme karan ilanen tebliğ olunan Güllü Gökçe mirasçısı Meryem Gökçe'ye mahkeme karan bozulmasına dairtemyiz dilekçesi. 72Ö1 sayılı Teblıgat Kanunu gereSince ilanen teblıg olunur. 7.9.1995 Basın: 41656 İLAN T.C. BİGA ASLİlj: HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1995069 Davacı Akif Mecidiye vekılı Av. Ayhan Kemerli tara- fından, davalı Meliha Mecidiye aleyhine açılan boşan- ma davasının yapılan açık yargılaması sırasında. davalı Meliha Mecidiye'nin adresi meçhul olduğundan, duruş- ma günü ve dava dilekçesınin ilanen teblığine karar ve- nlmıştir. Venlen karar gereğince, davalı Meliha Mecidiye'nin duruşmanın yapılacağı 2.11.1995 günü saat 09.00"da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bır vekil ile temsil ettirmesi. aksi takdirde HUMK'nin 377. ve 213'üncü maddelen uyannca tahkıkat ve yargılamaya devam edilerek hüküm verileceği hususu, duruşma gü- nü ve dava dilekçesi tebliği yerine kaım olmak üzere ila- nen tebliğ olunur. Basın: 41911 ' - v İLAN T.C. ISPARTA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1994 488 Esas 1994'838 Karar Davacı Mesut Deveci tarafından, davalılar Alı thsan Doğan, Cafer Özarslan. Mehmet Dinçer ve Temel Erdem hakkında açılmış bulunan ipoteğın kaldınlması davası- nın yapılan açık duruşması sonunda: ' Isparta ih merkez Yayla Mahallesi Inceyol çıkmazı mevkiınde pafta no: 42/B, ada no: 1181, sayfa no: 8687, parsel no: 10 sayılı taşınmazın ıfraz nedeniyîe 81.750 TL. davalı Temel Erdem lehine ıpotek konulduğundan ipo- tek bedelı davacı tarafından mahkeme veznesıne 8.11.1994 tarinde 2388 no'lu tahsılat makbuzu ile bloke edıldiginden dosyanm karara bağlandığı karann gazete- de yayımlandığı tanhten itibaren 8 gün içerisinde tem- yiz edilmediği takdirde kesınleşecegi, davalı Temel Er- dem'e ilanen tebliğ olunur. 7.9.1995 Basın: 41925 İLAN T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1995-731 Baycan Kacar tarafından, Hüseyin Belek aleyhine ıka- me edılen ortaklığın giderilmesi davası sonucu tarafla- nn müştereken malık olduklan Elazığ Sürsürü Mahalle- si iki yol arası mevkıindeki pafta 30 J, 3-b ada, 1154 par- sel 2 sayılı taşınmazın satışı suretiyle ortaklığın gideril- mesıne karar verilmişrir. 24.8.1995 tanh 1995'1085 karar sayılı işbu karar, ad- resı tespit edılemeyen davalı Hüseyin Belek'e karar teb- liği makamına kaım olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 41663 ÖDEMİŞ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DosyaNo: 1994/1328 Alacaklı Hüsevın Emircan vekili Av. Ahmet Sedat Er- tan'a 3.12.1993' tanzım ve 25.12.1993 vade tarihli 15.000.000.- lırabedellı bonoilebumiktaraait icri harç, masraf, avukatlık ücreti ve faizlerini ödemeye borçlular Ömer Göçmen ve Uğur Yoklav "ın tüm aramalara rağmen adresleri bulunamadığından ve alacaklı tarafından alınan ıhtıyat-ı hacız karan gereğince borçlu Ömer Göçmen'ın ev indeki bir adet buzdolabı v e üç parçadan ibaret mobil- yası 19.000.000.- TL. bedelle ıhtıyaten haczedılmiş ol- tnakla: Yukanda yazılı borç ve masraflann işbu ilanm tebliği tanhinden itibaren 15 gün sonra başlamak üzere yedı gün içensinde ödenmesı, bono altındakı imza inkâr edildiği takdirde beş gün içerisinde Icra Tetkik Merciı Hâkımli- ğı'ne açıkça bır dilekçe ile başvurulması. borcun öden- mesı halinde yine beş gün içerisinde borcun ödendiğme daırdava açılması, borcun ödenmemesi halinde ItK'nin 74. maddesi gereğince on gün içensinde mal beyanında bulunulması, yapılan ihtiyat-i hacze itirazolduğu takdir- de llK'nin 103. maddesi gereğince müdürlüğümüze üç gün ıçensinde müracaat edilmesi. aksi takdirde takıbin kesinleşerek kalan muamelelerin ve cebri icranın devam edeceğı hususu ilanen tebliğ olunur. Basın: 42341 REYHANLIASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1995'202 Davacı Mustafa Kemal Cnıversitesi Rektörlüğü vekılı Av. Faika Oktay vekili tarafın- dan, davalılar Mustafa Bermede ve arkadaşlan aleyhine mahkememıze açılan işbu tapu- nun terkinı ve tescil davasının yapılan açık yargılaması sırasında venlen ara karan gere- ğince; Reyhanlı ilçesi Vazvaza Köyü'nde kaın, 1 parsel sayılı taşınmazda hisseleri bulunan Nazmiye Bermede, Emel Bermede, Raıfe Bermede, Selam Bermede. Reşa Bermede, Re- na Bermede, Zekvan Bermede, Satan Bermede, Rafet Bermede, Memduha Bermede, Mu- hammet Nebih Bermede, Fehit Bermede, Muaalle Bermede, Faik Bermede, Faiz Berme- de ve Mehmet Faris Bermede adlanna çıkartılan duruşma gün ve saatini bildırir daveti- yelerin bila ikmal iade edıldikleri ve araştırmalar neticesinde açık adresleri tespit edile- meyen bu davalılara işbu 26.10.1995 tarih ve saat 09.20'de yapılacak duruşmada hazır olmalan veya kendılenni bir vekille temsil ettırmelen veya ettirmediklen takdirde yok- luklannda yargılamâinn devam olunacağı ve karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. Basın: 41310 KAYSERİ ASLİYE 3. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1994/519 A. 1995/602 K. Davacı Hanım Yıkılmaz tarafından, davalı Aziz Yıkılmaz aleyhine açılan boşanma da- vasının yapılan yargılaması sonunda; Kayseri ili Talas ilçesi Çevık Köyü nüfusuna kayıtlı Halil oğlu Fatma'dan olma 1962 doğumlu dav alı Azız Yıkılmaz ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Ali kızı Ruziye'den olma 1967 doğumlu davacı Hanım Yıkılmaz'ın boşanmalanna karar verilmiş olup, davalmın tüm ara- malara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden, karann ilanen teblığine karar verilmiş olup. adı geçen davalının ilan tanhinden itibaren yasal süresi içinde karan temyiz etme- dığı takdirde kesınleşecegi ilanen tebliğ olunur. Basın: 41628 İLAN T.C. CEYHAN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1989/423 Ceyhan ilçesi Burhanıye Mah. 296 ada, 7 no'lu taşınmazın aynen taksimi mümkün ol- madığından ortaklığının satış yoluyla gidenlmesine karar verilmiş olup tüm aramalara rağmen adresi tespit edılemeyen davalılar Perihan Atar ve Adem Bingül'e ışbu hüküm özeti, tebligat yerine geçmek üzere ilan tanhinden itibaren yasal süre içerisinde temyiz etmesi, etmedıği takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 6.9.1995 Basın: 41902
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle