12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 EYLÜL 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Karakaş-Kohl göriişmesi • ESSEN(AA)-CHP lstanbul Milletvekili ve eski (Cültür Bakanı Ercan Karakaş. Almanya'daki temaslannı sürdürürken Başbakan Helmut Kohl ile ayaküstü bir görüşme yaptı. Bonncla Sosyal Demokrat Parti (SDP)yetkilıleri ile görüşmeteri sırasmda Kohl ile yüz yüze gelen Karakaş. Almanya Başbakanı'na CHP'deki son değışiklikler konusunda bilgi verdi. Afyon/Dinar'da deppem • İSTANBUL(AA)- Afyon'un Dinar ılçesinde dün akşam saat 19.33'te hafıf şiddette bir deprem meydana geldi Boğaziçı Universitesı Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre dün akşam saat 19.33'te merkez üssü, enstitüden yaklaşık 350 kilometre uzaklıkta deprem kaydedildiöı bildirildi. AP toplantısı • STRASBOURG(AA)- Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen bir toplanrıya, Diyarbakır tnsan Haklan DerneğTnin eski yöneticılerinden Halit Temli ve kapatılan Özgür Gündem gazetesinin eski sahibı Harun Küçükoba konuşmacı olarak katıldı. Fransa'nın eski bakanlanndan Bernard Kouchner'in öncülüğünde kurulan "Çatışmalan Engelleme Komitesi' tarafından düzenlenen toplantıda. Küçükoba ve Temli. AP'nin Türkıye'nin gümrük birliğine girişini onaylamaması gerektiğini söyiedıler. Fatih'te soygun gipişimi • İstanbul Haber Servisi - lstanbul/Fatih'te bir eve soygun amacıyla gelen yüzleri maskelı silahlı iki kişi, ev sahıbi Halit Hamoğlu'nu bıçakla yaraladıktan sonra evdeki 5 bin 700 markı alıp kaçmak üzereyken polıs tarafından yakalandılar. Fatih Fındıkzade Oguzhan Caddesi 153 numaradaki eve giren 2 hırsız. hizmetçiyi etkısız hale getirdikten sonra Klassis Otel'in sahıbi Ahmet Hamoğlu'nun yeğeni Halit Hamoğlu'nu 3 yerinden bıçakladı. Kasadaki parayı aldıktan sonra polisin e\ i sardığını fark eden soyguncular. emniyet güçlennin düzenledığı bir operasyonla yakalandılar. Çapan yargılandı • İstanbul Haber Servisi - Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan. belediye başkanlığı sırasında yaptığı işlemler nedeniv le açılan 13 dava ıçin mahkeme önüneçıktı. Çapan. yaklaşık 2.5 saat süren duruşmalardan sonra yaptığı açıklamada. davalann hizmet görülmesi sırasında meydana gelen olaylar nedeniyle açıldığını savundu. ARADIGINIZDAN FAZLASI INGILIZCE ALMANCA EĞtTlM EWLINE VA3ANCI DIL.LEB EG Tl'.l MERKEZI Na: Sok. No 13 ALT YOl KADiKO" 347 20 92-347 42 23 Restaıırant / Bar YENİ SEZONDA YAŞAM TÂRZINA MERHABA İstiklal Cad. Odakule Yanı Rez.: 251 95 91 - 249 68 95 Kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. NURCAS AKGÜL Erol Çevikçe, koalisyonun sona ermesi konusunu Cumhuriyet'e değerlendirdi 'Gerekçe MenzirHaber Merkezi-ÇHP Genel Başkan Yar- dımcısı Erol Çevikçe. koalisyonun sonaen- şinin hemen ardından Cumhuriyet'e yaptı- ğı özel açıklamada "Biz iktidarda değildik. Anlaşıldı ki Başbakan Tansu Çiller de ikri- dardadeğttmiş" dedi. Çev ikçe. Baykal-Çil- ler görüşmesındeki anlaşmazlığın Istanbul Emniyet Müdürii Necdet Menzir'de dü- ğümlenmedığinı özellıkle vurguladı ve "Kesin olarak söylüyorum ki Sayın Denız Baykal, Necdet Menzir olayını görüşmede bir koşul olarak ortaja ko\mamıştir. Çün- kü Menzir, bizim muhatabımız değildir " di- ye konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis \e CHP Parti Meclısı üyesı Seyfi Oktay da •hükümet krizinde Menzir konusunun erkili olmadıgını" belırt- tiler. Bakan Halis. 'işçilere verilen zam veer- telenen grevlerin bu krizde büyiik rol ayna- dığını' öne sürdü. GHP Genel Başkan Yardımcısı Erol Çe- vikçe, Başbakan Tansu Çiller ile CHP Ge- nel Başkanı Deniz Baykalın görüşmesini Cumhuriyet'e değerlendırırken görüşme- nin içeriginı şöyle açıkladı: "Sayın Bay kaL 3 saatlik görüşme süresin- de ekonomiden politikaya. işçi sorunlann- • "Dört yıldır biz iktidarda değildik" diyen Genel Başkan Yardımcısı Çevikçe, "Ânlaşıldı ki Başbakan Tansu Çiller de iktidarda değilmiş" diye konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis. işçilere verilen zam ve ertelenen grevlerin bu krizde büyük rol oynadığını öne sürdü. dan gün gün Kme kazanan şeriatçı ve ırkçı örgiitlenmeye, ülkenin içinde bulunduğu önemli sorunlara ilişkin görüşlerini açıkla- dı. Biz. 4 yıldan beri DYP ile iktidar ortağıy- dık. Bu süre içinde ezilen. >ıpranan parti biz olduk. Ekonomik sorunlar giderek büy üdü. Emekçi yıgınlarla. işçiyle. mcmuria. emek- li, dul ve vetimle. küçük esnafla, üreticiyle Uişkilerimiz koptu. Sayın BaykaL Çiller"e bunlan tek tek anlattıktan sonra şöv le dedi: "Bunlan aşmak ıçin birlıkte ne yapabili- riz. ülkeyı nasıl düzlüğe çıkarabılınz?" Örneğin, eiimizde somut bulgular vardı. Şu anda ilçe ka> makamlarının > üzde 38'i i- mam-hatip çıkişlı. Sadece Kastamonu'nun 18 ilçesindeki 14 kaymakam imam-hatip çı- kışİL" ÇHP Genel Başkan Yardımcısı Erol Çe- vikçe. "İplerin kopmasının, İstanbul Emni- yet Müdürii Necdet Menzır'in görmnden alınrnasının gündemegebnesi \ ü/ünden çık- tığı yolunda yaygın iddialar var" sorusuna ıse şu>anıtı verdı: "Kesüı olarak söylüyorum ki Sayın Deniz Ba> kal, Necdet Menzir olayını bir koşul ola- rak ortaya koymamıştır. Çiinkü Menzir, bi- zim muhatabımız değildir. Bugün Sağlık, Milli Eğitim ve İçişleri BakanlığTnda radi- kal dinciler ve MHP'liler örgütlüdür. Yani duruma onlar hâkimdir o bakanlıklarda. Sayın Bavkal, bu konuvu gündeme gerirdL Ve Sa> ın Çiller'e şöyle dedi: •CHPveDYP. çagdaş. laik, demokrat bir iktidar gücünde olacak mıyız?" Sayın Çiller'in yanıtı ise aynen şöyle ol- muş: "Yapanz." Sayın Ba> kaL imam-hatip çıkişlı kayma- kamlann durumunu gündeme getirince de şu yanıtı almış: "V'allahi bılemem.' Milli Eğitim Bakaniığı, Sağlık Bakanlıgı ve İçişleri Bakanlığı'ndaki radikal dincileri ve ırkçılan gündeme getirmiş. Çiller'in bu konudaki yanıü da aynen şöyle olmuş: 'V'allahi yapamam." Burada dunım apaçıkortaya çıkıyor. Biz, 4 yıldır iktidarda değildik. Anlaşılıyor ki Sa- yın Çiller de iktidarda değilmiş. Sayın Çil- ler, ekonomiden sivasete dek hemen hemen her şeyde ipleri elinden kaçırmış." Çalışma \e Sosyal Güvenlik Bakanı Zi- ya Halis de hükümet krizinde Menzir konu- sunun etkili olmadığım. ancak işçilere ve- rilen zam ve ertelenen grevlerin bu krizde büyük rol oynadığını öne sürdü. Çiller'le görüşmesinden sonra Genel Başkan Bay- kal'la görüşmediğini. ancak hükümetin DYP kanadının işçilere verilecek zammın CHP tarafından tartışmaya açılmasını hoş karşılamadığını ve ertelenen grevlerden de rahatsız olduğunu belirten Bakan Halis, "Baykal'm sorumluluk anlayışı ile Çiller'in sorumluluk anlavışı örtüşmemiştir" dedi. Seyfi Oktay da Menzir konusunun hükü- metin bozulmasında ağıriıklı konu olmadı- ğım, DYP'nin bunu gerekçe olarak göster- mek istediğini söyledi. DYP'yi asıl rahat- sız eden konunun işçi meselesi olduğuna dikkat çeken Oktay, Çiller'in konuyu sap- tırarak puan toplamak istediğini vurguladı. Buca Cezaevi Siyasi tutuklulann sayım vermeme eylemi sürüyor tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- Buca Cezaevi'nde yönetımin uyguladığı baskıvı protesto amacıyla Rızgari. TDKP. THKP C. TKP \İL ve TtKB da'valanndan yargılanan tutukluların sayıma ızin vermediklerı bildirildi. Yönetımin katı tutumu nedenı> le Buca Ceza- evi'nde havanın gereinleştıfii bildinldi. Aralarında kadınlann da bulunduğu Rızgari. TDKP, THKP-C. TKP/ML. TİKB davalarından yargılanan tutuklulann pazartesi günü başlattıklan sayım vermeme eyleminin sürdüğü öğrenıldi. Eyleme katılan tutuklulann avukat- lanndan Nedim Değirmenci. > aptığı açıklamada. eylem- cılenn ıstemlenni şöyle sıraladı "Görüşlere koğuşlardan valnızca bir tenısilcinin çık- ması uygulamasına son \crilmesi. ailelerin getirdikleri yiyeceklerin taşınması gibi konularda çıkan zorluklara karşı tenısilcinin yanına koğuştan 3 va da 5 kişinin da- ha eklenmesi. Görüşlerde akrabalığın birinci derece ile sınırlanması uygulamasının kaldırılarak, bu sınınn 4. dereceye kadar çıkanlması. Hastane ve mahkemeye gi- diş geUşlerde çift kelepçc u> gulamasına son verilmesi w jandarma davağına kesin bir çözüm bulunması. Avukat görüşlerinde sınırlamanın kaldınlması." Bu arada Savcı Yaşar Aslan, sorunun çözümü ıçin eylemcılerle diyalog kurmaya çalıştıklarını belırterek "Aralannda kadınlann da bulunduğu toplam 180 tu- ruklu üç gündür sayım vermhor. Öncc. akşam sayımı vermeyen eylemciler, salı gününden sonra sabah sayımı da vermemeye başladılar. Evlemciler koğuşlann kapılannın arkasına barikat kurarak görevlilerin içeri girnıesini engelliyorlar. Sorunun insancıl yollardan çözümü için diyalog kurmaya çalışıvonız. Evlemcilerin öne sürdükleri taleplerin hemen tümü uvgulanıyor. Gerçeği söylemivorlar. Biz cezaevinde genelge dışında herhangi bir uvgulama yapmıvoruz" dedi. Grup Yorum'dan başvuru kampanyası İstanbul Haber Servisi-Grup Yorum üyelen, lstanbul Va- liliği'ninöyıl önce verdiği Istanbul'dakonservermeyasa- ğı kaldınlana kadar. valılığe de\amlı ba$\unna karan al- dılar. Grup Yorum üyelen, bunu bir kampanva haline dö- nüştüreceklerini ve Istanbul'un dört bir yanına afışlerini asacaklannı da belirttiler. Grup Yorum açıklamasında. "3 Ekim 1995 tarihinin. Grup Yorum'u sahiplenme günü ol- masını istiyoruz. O gün herkesin ev lerde, sokakta, radyolar- da, dolmuşlarda. işyerlerinde, emekçilerin soluk aldığı her yerde Grup Yorum dinlemesini ve dinletmesini istiyoruz" denildi. Grup Yorum üyelen. lstanbul Tabıp Odası'nda dün dü- zenledikleri basın toplantısında, 10 yıldır emekçi halkın tür- külerini söylediklerini. fakat hiçbır zaman halka baskı ve zorbalık yapanlann sesi olmadıklannı \urguladılar. Haklı- nın yanında olduklan için daıma kendılerine saldırıldığını belirten Grup Yorum üyelen. "Halklanmızındevrimciduy- gulannıdilegetirdiğimiz.onlaramücadeleazmivermeyeça- lıştığımız, özgürlüğümüz için savaşanlann yarattıkJan de- ğeri türkülerimizde, marşlanmızda işlediğimiz için yasak- lanıyor. yargılanıyor, gözaitına alınıyor. tutuklanıyoruz" açıklamasını yaptılar. Valilik ve emniyetin, amaç dışı faaliyet yürüttüklerini belirterek çalışmalannı yaptıklan Ortaköy Kültür Merke- zı'nin kapatılmasını da protesto eden Grup Yorum üyele- n. "Çalışmalanmız, burjuvazinin çıkarlanna hizmet etme- diği ve ona arternatif olduğu için 'amaç dışı' olarak nitele- niyor. Bu durumu protesto etmek, emeğin, halkın sanatuıa. sanatçısına olan saMınya karşılık vermek için CHP İstan- bul İl Mcrkezi'ni işgal ettik" dediler. Bu arada, kendılerine konan konser yasağı kalkana ka- dar yürütecekleri bir kampanyayı ilan eden Grup Yorum üyelen. ısrarla konser başvurulanna devam edeceklerini ve bunu da bugünlerde somutlaştıracaklannı söylediler. Grup Yorum üyeleri, "Afişlerimiz İstanbuPun dört bir ya- nını kaplayacak. Sesimizi her gün duv acaksınız" dediler. Adalet Bakanı Moğultay 'Laiklik ilkesine sıkısıkıya sanlmalıyız' • Moğultay, "Üzülerek ifade edeyim ki cezaevleri sorununa kalıcı çözümler getirmek için hazırladığımız kanun hükmünde kararnameyi Anayasa Mahkemesi iptal etti. Bunun yerine yeniden hazırladığımız tasan da TBMM'de bugüne kadar yasalaşmayınca, bu konudaki çabalanmız ne yazık ki olumsuz biçimde etkilendi" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adalet Bakanı Mehmet Moğultay. Ana- yasa Mahkemesi nin ceza- evlen sorununa çözüm ge- tirmek için hazırlanan ka- rarnameyi iptal etmesi, il- gili tasannın da TBMM'de yasalasamaması nedeniyle konuya ilişkin çalışmalann olumsuz etkilendiğini söy- ledi. Moğultay, "Üzülerek i- fade edeyim ki cezaevleri sorununa kalıcı çözümler getirmek için hazırladığı- mız kanun hükmünde ka- rarnameyi, Anayasa Mah- kemesi iptal etti. Bunun ye- rine yeniden hazuiadığıma tasan da TBMM'de bugü- ne kadar yasalaşmayınca. bu konudaki çabalanmız ne yazık ki olumsuz biçim- de etkilendi" dedi. Adliye Sarayı'nda, staj süresini tamamlayan yar- gıç ve savcı adaylannın ku- ra çekme töreninde konu- şan Moğultay. cezaevleri- nin, bugün insani koşul lar- da olmadığım ifade etti. Cezaevlerinin Avrupa koşullanndabulunmadığı- nı. rehabilitasyon görevi yapmadığını da kaydeden Moğultay. "Tutukhı da ol- sa, hükümlü de olsa insan- la ilgili hiçbir şeye kavıtsız kalamayız. Bundan dolayı cezaevlerinin sağiıkh ve gü- venli ofanası, Avrupa stan- dartlanna getirilmesi, on- lann rehabilitasyonu yo- nünde gerekli çalışmaları yapıyx)ruz" dıye konuştu. Yüksek yargı organlan- nın başkan ve üyeleri ile çok sayıda yargıç \e savcı- nın katıldığı törende. laik- lik karşıtlanna uyanda bu- lunan Moğultay. toplumu. cumhuriyet rejimi ile bu- gün ulaştığı noktadan geri götürmenin olanaksızlığı- na değindi. Moğultay, şunlan söyle- di : "Nasıl ki tarihin akışını gerhe çe>irmek imkânsız- sa.topiumu cumhuriyet re- jimi ile ulaştığı noktadan geriye götürmck de müm- kün değildir. Bundan dola- yı, laik devlet ilkesinden sapma çizgisinden olanlan, toplumu ortat.il> karanlığı- na götürmı hesabında olanlan, değerli \ argı men- suplan huzurunda bir kez daha uvarmavı görev bili- yorum. Kıhçla can alan. gözünü kırpmadan kendi avdınla- nnı vakan bir ülke olmak istemiyorsak. laiklik ilkesi- ne sıkı sıkıva sarılalım. Çünkü laiklik. ıılusa! birli- ğin ve barışın ana güvence- sidir. Bu ilkeden sapıldığın- da neler olabileceğine, va- kın tarih, acı ola>larla ta- nık olmuştur. Hukuk ku- rallarına bakarken çağın karanlığını değil. karanlığa ışık tutan avdınlık \ü/ü- müzle laik. çağdaş, demok- ratik Türkiye'vi göreceksi- niz. Atatürk'ün kurduğu cumhuriveti koruvacağız. Cumhurivetçi vc demokrat dogduk. öv le de öleceğiz." Moğultay. kura çekimi- ne katılan >argıç \e savcı adaylarına ıse şu tavsiye- lerde bulundu "Yargıçhk, insanlığın en güzel işidir. Sorumlulukla- nn en ağırını taşnacaksı- nız. Tehdhlerl öv güleri. /u- lümleri ve iftiravı göğüsle- yeceksiniz. Şiddeti gülfım- semeyle. vanılmazhğı alav- la. inatçılığı direnmevle, bil- gisizliği gerçek le >eneceksi- niz. Zorbalıkları. önvargı- lan. boş inançları. v alanla- n vıkacaksını/. Çünkü siz, hakkın gü- vencesi, cumhuriv erin. laik- liğin, demokrasinin tetni- nah, zulmedenlerin aman-' sız düşmanı olmalısınız. Çünkü siz, büyük bir zekâ-' sınız. Çünkü siz. de\ bir v ü- reksiniz. Bbler sizlere gü- vıenhor ve inanıvoruz." GENEL GREVDEN NOTLAR / IŞIK KANSU ANKARA - lşçıler, küme küme Tandoğan Meydanı'na gırıyor. Bangır bangır bağınyor Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek: "lşcinin ne olduğunu öğreteceğiz. Bu hüküme- te, bu Başbakan'a diz çökertmeden. işçilere özür diletmeden sözieşmeleri imzalamayacagız." Bir sendıka başkanı. yanımıza yaklaşıyor: "Kadın ve gençlik kuıiıltav lan düzenlevip Baş- bakanTansu Çı Iler'e gül v ağdıran Özbek değil mi konuşan?" Yüzünde ığneli gülücük, süzülüp gıdiyor sen- dıkacı. Türk-îş otobüsünün çe\Tesınde halkalan- mış kalabalığa dalıyor ve ışçilenn aralanndakı konuşmalara kulak kabartıyoruz. Öndekı kalaba- lık çok canlı. Konuşmaları ılgıyle ızlıyor. slo- ganlara katılıyor: "Kahrolsun IMF. bağınısız Türkiye— İşçiler el ele. genel greve..." Etunesgut'taki fabnkadan gelen şeker ışçileri ilk kez greve çıkıyorlar. Içlenndekı çelişkilen. KÜLTÜR • SANAT kuşkulan dındırmeye çalışır gıbi- ler. Başına Türk-Iş şapkası gıymıs olanı. arkadaşı ile dertleşıvor: " Yann ya da öbür gün biter her- halde. Mecbur bitecek.Çoluk çocuğa yazık yav!" Az ılendekıler. sendıka seçımlenni tartışıyor- lar. Badem bıyıklısı. ".-Vrkadaş, ben, Kahroİsun şeriat' diyene ov vermem" dıve çıkışıyor. Yığı- nın en arkasında. polis kordonunun oradan bır- kaç gözlem daha. Kımılen. altılı ganyanın kaç para verdiğıni ko- nuşuyorlar. Çekırdek çıtlayanlann bol oldugu gruptan 4 kışı aynlıyor: "Biz gidiyonız hemşerim. Dörtlüyü kurduk." Konuşmalan dmlemıyorlar, yürüyüşe katılmı- yorlar. Caddedekı kalabalığa kanşıp uzaklaşı- yorlar. Önlerden "Hükümet istifa" sloganı yükseliyor Arkamızdaki işçi. arkadaşının böğrüne böğrüne dürtüyor: "Gellen.bizde 'Alı Şen ıstıfa" diye bağıralım." Grevin tuzu eksik uyanıyor. Ellerhavaya. Alkışlar. Birer sigara daha yakılıyor. lçlerinde oyna- mak isteyenler az değil: Öbürü, daha çok gazoz satan adamla ılgileni- >or: "Bırak baba gazoz satmayı. Teneke kurulan topla. Acav ip para var o işte." Aralannda. gre\ yasağı kapsamında olup da iş- yerlennde işe gıtmeyenler de var. "İşe giden ol- du mu" dı\e soruyor hafıf kaygılı. Yanındaki, "Oldu.oldu. 15-20 Idşi" karşıhğını verince ken- dmı avutuyor "•Onlar da ustabaşıdır." Ardından. sunturlu bir küfîir savuruyor. Bavram Meral. konuşmasınm sonuna gelıyor: - Bu. işçi sınıfının var olmaya da yok olnıa mü- cadeleskür." Yürüvüş kolu oluşturuldu. Karayollan Genel Müdürlüğü'ne değın yürünecek. Sendika oto- büslerinden türküler yükseliyor. Sessiz kalabalık. Diğen, omuz sılkip, hince gülüyon "Aç ayı oynamaz len." Ellerini efe gibi açmış olanın şevki kınlıyor. Arkadaşının ensesine okkalı bir tokat patlatıyor. Işçılenn önünde. sendikacılar yürûyor. "Işçiler canlı değü.Birçoğu olaya ilgisiz. Ürkü- yor gibi. Neden" diye soruyoruz deneyimli sen- dikacıya Yorumu şu: "Çoğu işkolunda işçiler ilk kezgreve çıkıyor. Şe- ker işkolunda. MKEK'te örneğin. Şimdiye değin valnızca yürümüşlerdi, toplu viziteye çıkmışlar- dı. miring yapmışlardı. Ama iş, bu kez farku. Grevdeler; >anl, grev vapöklan sürece ücret ala- mayacaklar. sigorta primleri yatmayacak. Bu ko- nuda işyerierinde. yöneticiler işçileri olumsuz et- kilediler. Aynca, kamuo>unda öyle bir baskı var kiişçiler,çokyüksek ücretakhklanna adeta inan- mışlar. Çevrelerinde özelleşrirmeden. taşcn>nlaş- madan doğan işten çıkarmalan göriivorlar. Iş mi, daha yüksek ücret mı' sorusu kafalannı ka- nştınyor. Işsizler ile av m mahallede oruruvorlar. En önenılisi sendikalar, işçileri. v apılacak grev le- reveeylemlere veterince hazıriavamadılar. Onla- n, bu eylemlerin gereklili0ne inandırmadılar." ,' Yürüyüşte de yıne öndekıler coşkıı'u. Kara- yollan Genel Müdürlüğü'ne gelindı Da\ullar zurnalar çalınıyor. Hevecanlı olanlar. konuşma- lan dinlemeyegiderkenarkadakı çoğunlıık. yan-, daki çımenlere yayılıyor. Biri, peş peşe "Bürrrr" diy e bağırn or. Kov un- lan bir yere toplamak için çobanlarca çıkarılan bu sese kımse kızmıyor Yürüyüş sırasında söyleştiSımiz bir ^endıka- cının sözlerinı anımsıyoruz -Yemekler vardır; masava konduğunda çok, çekici gelir insana, ancak tabağa koy ııp vediğiniz-, de bir eksiklik hissedeı-siniz. Tuzsıı/dur örneğin. Görüntü güzel de.. tuzu yok." 293 89 78 (3HAT) • Esitiin derlediği kitap DCMde yargılanacak Kimliğimi kaybettım.- Hükümsüzdür. GÜLCAN AKGÜL ALI POYRAZOGLU TIYATRO OKULU 1995-96 sezonu kayıtlarına başlamıştır. Başvurularuı, bir adet fotoğraf ile birlikte şahsen yapılması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 2 Ekim 1995'dir. Ali Poyrazoğlu Tiyah-o Okulu Foks Fun Küllör Merkezi Botnonti, Fnnn Sok. No.43 Şijlı Tel: 234 50 39 tarih top.lum KÜLTÜR GEZİLERİ FARUKPEKİN 22 KASIV • 5 AZAll< W 5 KÜBA'DA DOĞA VE TARİH '2EKM- I5EKM 1995 UZMANIYLA DEĞİŞİK BİR KAPADOKYA VERA BULGURLU 7EKıM (995 BURGAZADA - HEYBEIİADA NEZİH BAŞGELEN 2C 22EKM 1995 GÖLLER ÇEVRESİ'NDE TARİHSEL GEZİNTİ FEST SEYAHAT ACENTASI (0-212) 258 25 73 • 258 25 89 TURK KÜLTÜRUNE HİZMET VAKFI EL SANATLARI ÇALIŞMALARI (UYGULAMAU SEMİNER) HALI • KİLİM OOKUMA • HAT-TEZHİP OSMANLICA • KUMAŞ BOYAMA • TAKI POPSELEN SÜSLEME • CAM BOYAMA • SERAMİK ROLYEF CAIüminyum Çalifma] • PATCHWORK KAYITUARI BAŞLAMIŞTIR Mür: Yıldız Sarayı Beşıktaş Tel: 259 31 01 - 259 27 85 ORTAKÖY MUSIKI KULTUR DERNEGI'nde Gitar - Org - Ud Kanun - Solfej Repertuar Çalışmaları Ekim, 95 - Haziran/96 8 ay süreli Konservatuarların tüm bolumleri için hazırlık kursları ferşembe -Cumartesı >3ûûıtıb3-en re.261 15 50 EskıBahçeS No lOÇebtlffav Onakov B U L U N M A Z KÜLTÜR MERKEZİ Yeni dönem eğitim çalışmalan Tiyatro • Sinema • Felsefe • Müzık • Resim • Karikatür • Şiır İstiklal Cad. Aznavur Psj. 212,8 CalitJSJfJ» TeL: 51] 74 31 • ^ 1 85 25 21 Eylül Perşembe Söyleşi Saat 18.30 Doç. Dr. M. Etnin Beden Dili" ' AKSAS'AT. 1 | , tstıklal Caddesi Beyoğlu - tstanbul Tel (0212) 252 .-Î5 00-01-02 AKBANK S a n a t ı n , S a n a ı ç ı n ı n Y a n ı n d a Yılmaz Güney, ölümünden 11 yıl sonra yargı önünde tstanbul Haber Servisi - Sinema sanatçısı Yılmaz Güney'in düşünceleri, ölü- münden 11 yıl sonra DGM'de yargılanacak. Yıl- maz Güney'in yayımlanan röportajlarından eşi Fatoş Güney'in derlediği 'Insan, Militân ve Sanatçı Yılmaz Güney' adlı kitapta "halkı sınıf, irk, mezhep ve ırk ay- nmı gözeterek kin ve düş- manlığa tahrik etmek" su- çunun işlendiği ileri sürülü- yor. lstanbul DGM'de bugün başlanacak davanın konusu olan kitapta, Yılmaz Gü- Güney'in eşi yargılanacak. ney"in 1981 yılından sonra yurtdışında çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan rö- portajlan, sanatsal, sosyal ve toplumsal düşünceleri yeralıyor Davanın ıddıanamesinde kitabın çeşitli sa\falarında, Y'ılmaz Güney'in ağzından yansıtılan düşüncelerinın, TCK'nin 312 2-3. madde- lerinde düzenlenen suç ta- nımına girdiöi belırtılijor. Hakkında daha önce toplat-. ma kararı \erilen ki'ap, Fa-- toş Güney'in sahıbı oldıığu. Güne> Filmcılik Sanayı ve- Ticaret AŞ tarafından nısan ayında yayımlanmıştı Da-- vada. eşi Fatoş Güne>. kita-' bın yazarı olarak vargılana-1 cak. 3363170 3366716 1#JII34548 27 Kuruluş:1974 Tûrsab: 885 KESM HMEKET PEŞİN FİYATMAII6ECE TCLCUIU6U 3TAKSİT , 23 Eylül - 1 Ekim Wl Oir geil 8 9« e ot«l 9 tam gun Teldrdaj - Çanakkale - Akçay - ÖREN (1 gece) - Ayvalık - Kuşadası - Bafa Gölü • BODRUM {2 gece) Gokova - Marmans - KÖYCE6İZ (1 gece) MARMARİS n OALYANOA MAVİ YOLCULUK - Söçek - FETHİYE (2 g»ce> - Ûtu Denız - Kalkan • Kaş - Demre - Noel Baba - finike - Kemerde Yörûk ve Ay Ifiğı Parkı - ANTALYA (1 ge;e) • Antalya Parkı - Kate içi - Düden - Korkuteli - SALDA GÖLÜ - PAMUKKALE (1 gece) - Afyon - istanbul | 1 4 6 O O OOO I Kalitelı otellerde 8 gece konakiama açıkbüfe kahvalbve akşam yemeklen. Marmans ve Köycefiız'de motor turu,gıriş ücreflari, özel otobüs, tecrtbeN kaptan, devamlırehbertikhemeti. kırkm ûzennde doja güzelliğı dahıl 9 tam gün Y E D İ G Ö L L E R - A B A N T 30 Eylül-1 Ekim 6-7 Ekim Cumartsjl - Pazar Ulaşnn, Kahvalt, akşam yemeji, Yedigöller de kuzu çevırmelı öğle yemejı. konakiama dahil 2 . 6 0 0 . 0 0 0 . *
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle