19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
!1 EYLÜL1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Jirinovskrye suikast • SOFYA(AA)-Rus ıstıhbarat servisinin, aşın milhyetçı Rus lider Vladimır Jinnovski'ye suikast planladığı ilen süriildü Bulgaristan'ın en yüksek trajlı gazetesi 24 Saafin bugünkü sayısında manşet olarak yayımlanan haberde, Rusya Liberal Demokrat Partı Hderi Jınnovski'nın geçen hafta sonu Bulgaristan'a yaptığı ziyaret sırasında Rus istihbarat servisi tarafmdan öldürülmek istendiği, ancak bu piandan son anda vazgeçildiğı ıddia edildi. Plana göre Jirinovski, Bulgaristan ziyareti sırasmda senaryosu hazırlanmış bir trafık kazası sonucu öldürülecektı. Kasımov'un tutuklanmasma protesto • Drç Haberler Servisi - A2erbaycan Kültür Demeği Merkez Yönetim Kunılu, Azerbaycan Dışişleri eski Bakanı Tevfık K.asımov'un tutuklanmasını protesto etti. Azerbaycan Kültür Demeği'nin yayımladığı açıklamada "Azerbaycan Cumhunyeti Dışişleri eskı Bakanı Kasımov. Haydar Aliyev'in oğlu Ilham Aliyev' in talımatı üzerine dün Bakü'de tutuklanmiştır" denildi. Papandreu'ya gensoru önergesi • ATİNA(AA) - Yunanistan'da muhalefet, Makedonya konusunda izlediğı uzlaşma politikası nedeniyle Basbakan Andreas Papandreu'yu iktidardan düşürmek için * Meclis'e bir gensoru önergesi verdi. Atina ile Osküp arasında geçen hafta New York'da imzalanan anlaşmayı "Çöp tenekesine atılacak bir paçavra" olarak nitelendıren Siyasi Bahar Partisi (POLAN), Meclis'e sunduğu gensoru önergesinde Papandreu'nnn millet iradesini hiçe saydığını bildirdi. Duş yapmak • LONDRA(AA) lngiltere'nin Yorkshire bölgesinde başlayan su sıkıntısı üzerine "lkinci bir duyuruya kadar banyo yapılmaması, duş alınmaması" istendi. Kurak geçen yaz aylannda su kaynaklanmn yüzde 15 azaldığmı belirten yetkililer, tasarruf önlemlerine uyulmazsa 24 saathk kesintilenn başlayacağtnı soylediler. Tomris Öıden Le Monde'üa • STRASBOURG (AA) Fransa'da yayımlanan Le Monde gazetesi Tomris Özden'e genış yer verdi. Binnci sayfadan verilen haberde, Tomns Özden'i bir ay öncesine kadar kimsenin tanımadığı belırtilerek şehit albay kocasınm ölümûnden sonraki demeçleri, CHP Parti Meclisi'ne aday gösterilmes\ ve sonraki geüşmeler aynntıh bir bıçimde anlatıldı. Bebek kavgası kanlıbrtti • MODESTO(AA)- ABD'de 6 yaşındaki bir kız çocuğu, oyun sırasmda kavga ettiği 7 yaşındaki kız arkadaşım bıçakla sırtından ağır yaraladı. Polisin verdiği bilgiye göre Barbie bebekleri yüzünden kavga etmeye başlayan çocuklardan biri, arkadasma "kendisini öldüreceğini "söyledikten sonra eve gıderek bir bıçak aldı ve arkadaşım ağır yaraladı. Polis, küçükkızın ifadesini aldıktan sonra ailesine teslim etti. Fransa Schengen'e rkapşı | •PARİS(AA)- Fransa * Cumhurbaşkanı Jacques * Chiracülkesininbüyükbir * olasıhkla Schengen - Antasmasrnm yürürlüğe gireceği tarih olan 1 ocak 1996'dan itibaren. sımrlannı kontrol etmeyi sürdürmeyı istiyeceğini bildirdi. Chirac, Cezayirli aşın dinci teröristlerin son * zamanlardaki yoğun saldınlanndan dolayı ülkesinin smırlannın , kontrolünü devam ettirmekten yana olduğunu belirtti. Bosnakkır Banja LukakapısındaBosna-Hersek topraklannm yansmdan fazlasmı ele geçiren BoşnakrHırvat ittifakı kente saldırmayacagmı açıkladı Zagreb'te Boşnak ve Hır\at güçlen- nin bölgedeki topraklann yüzde 60 ila Dış HaberlerServisi- Bosna-Hersek hükümetbirlikleri ile Hırvatlar son on gün içerisinde gerçekleştirdiklen ope- rasyonlarda ülkeninyüzde elliden faz- lasını ellenne geçirirken Müslüman- Hırvat ilerleyişidün yavaşlamaya baş,- ladı. Boşnak liderler hükümet birUkleri- nin, 100 binden fazla Strp mültecinin banndığı Banja Lukakentine 50 km'den daha yakın olduklannı doğrulayarak kente saldırmayı düşünmediklerini bil- dirdiler. Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Mn- hammed Şakirbey, Bosnalı Sırplar'ın kontrolü altında bulunan Banja Lu- ka'da durumun sakin olduğunu bildir- di. Roma'dattalya Dışişleri Bakanı Su- sanna Agnelli ile görüşen Şakirbey, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada "Bir ateşkes olmamastna rağmen Banja Luka'da durumun sa- kin" olduğunu behrterek "Biz Banja Luka'ın içinde degil. etranndayız. As- kerioperasyonlann sürmesini degil,si- yasi konulann görüşülerek çözümkn- mesiniistiyoruz vebununiçinçaba sar- fedryoruz" dedi. Banja Luka'da savaşmadıklannı söy- leyen Şakırbey "Biz, Sırplar'la değfl, Banja Luka gibibazı bölgelerdeki Rat- ko Mladıç'in kuvvetleriyk ve terörist güçleıie savaşıyoruz" dedi Sırplan, Saraybosna çevresınden çe- kilmeye ıknaeden ABD şımdi de Müs- lüman-Hırvat ilerlemesini durdurmak Bosna hükümeti ve Hırvatlar Sırplan sıkıştınyor £ HIRVATİSTAN KHAJINA Toprak Dağılımı YT* Müslüman ve Hırvatiar Hırvatistan'm destegi ile son iki haftada Bosna-Hersek smırian içerisinde Bosnalı Sırplara karşı yoğun bir operasyon başlatan hükümet birlikleri ülkenin orta kesiminde ileriemelerini sürdürüyorlar. ABD ve BM'nin muhalefetine karşı ilerlemeye devam eden Boşnak-Hırvat ittifakı geçen mayıs ayı içerisinde yüzde 40 dolayiannda olan toprak paylaruu son saldınlaîia birlikte yüzde 60 dolaylanna kadar çıkarma başarasuu gosterdi. 65'ini ele geçırdıklen yönündekt açık- lamanın abartıh olduğunu söyleyerek bu guçlerin bölgede yüzde bir veya ikı oranı kadar bir ilerleme sağladıklannı tahmin ettiklerini kaydetti. BM'den çift yönlü suçlama için çaba »arfediyor Boşnak veHırvat yetkilılerle konuyu görüşmek üzere Çek Cumhuriyetı'nin başkenti Prag'da bulunan ABD Savunma Bakanı WîDi- am Perr>', dün bir açıklama yaparak Hırvatistan ve Bosna hükümet birlık- lennin. Bosna'nın batısında Sırplar'a kar>ı sürdürdükleri harekatı yavaşlat- tıklannı bildirdi. Perry, gazetecilere >aptığı açıklamada "Askeri harekatta bir yavaşlama söz konusu, bunun sai- dınîann durdumlması için bir hazır- hkolmasını umuyorum" dedi. Perry, ABD'nm, Hırvat ve Boşnak bırlıklennın Banja Luka'yı ele geçir- meye teşebbüs etmeyeceğme ınandığı- nı da belirtti. ABD ve BM Güvenlik Konseyı, dün Boşnak ve Hırvat ordu birliklerinden. Bosna'nınbatısında yü- rüttükleri askeri harekatı durdurması- nı istemişti. Birleşmiş Milletler yetkililen, Hır- vat ve Boşnak guçlerin. Bosna'nın yüz- de 60'ından fazlasını ele geçırdıkleri yo- lundaki ıddıalan yalanladılar BM söz- cüsü Chns Vemon. bugün yaptığı açık- lamada. bir Bosna harıtası üzerinde son askeri durumu göstererek Boşnak ve Hırvat guçlerin. Bosna Hersek top- raklannın sadece yüzde 50'sıni dene- timkn altında tutruklannı belirtti BM sözcüsü M>"riam Sochacki de BM Güvenlik Konseyı. geçen pa- zartesı günü Dvor kampına havan to- pu mermisi ısabet etmesı sonucunda ikı Danimarkalı askerin ölümüyle sonuç- lanan olayda Bosnalı Sırplan suçladı. Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Francesco Fulci "'Bosnalı Sırplar, BM tesislerinin yakınına havan topu mer- misi attıklaniçin suçlular. Hırvatlar ise mevTÖerinima>iberelilerin >anına\er- leştirerek BM personelini tehlikeye al- tifcu-" dedi. Fulci. Bosnalı Sırplardan ve Hırvatlardan Güvenlik Konseyi'nin birçok çağnsına rağmen Bıhaç çevre- sinde sürdürdükleri çatışmalara son vermelerini de istedi. Öte yandan BM. Boşnaklan, Saray- bosna çevresindekı Sırp mevzilerine havan topu atmakla suçladı. BM Söz- cüsü Myriam Sochacki. önceki gun başkentın Boşnak kesimınden çevrede- kı Sırp mevzılenne TSl 20.00 ile 02.30 arasında 4 havan topu atıldiğını söyle- dı. BM Koruma Gücü'nün (UNPRO- FOR) Saraybosna bolgesı sozcüsü Yar- bay Piene Briere de UKPROFOR'un bu konuda Bojnak yetkilılere şıddetlı bir protesto görderdiğını belirtti. SARAYBOSNA Sırplardan NATO'ya saldırı Dış HaberlerServisi-Sırplar dün Sa- raybosna yakınlannda bır NATO uça- ğına iki uçaksavar füzesi fırlattılar. Bir- leşmiş Milletler Sozcüsü Yarbay Chns Vemon, Sırp kuvvetlerinin Saraybos- na'nın hemen kuzeyınde de\Tiye uçu- şu yapan bır NATO uçağma çarşamba gecesi sabaha karşı iki adet yerden ha- vaya füze fırlatmakla "kışjkırtKr bır tavır sergilediklenni söyledı. Füzelerin, Saraybosna'nın Sırplann ehnde bulunan bir banliyösü olan Vo- goska'dan atıldtğını bildiren sözcü, fü- zelerin hedefı vuramadığını kaydetti. ABD iyimser Öte yandan ABD Başkanı Bill Clm- ton, Bosnalı Sırplann verdiklen sözü ye- rine getirerek tarunan süre bitiminden önce ağır silahlannı geri çekmeleri ge- rektiğıni yineledı. Beyaz Saray Sozcü- sü Mary EDen Gl>nn. Clinton'ın NA- TO Genel Sekreteri Claes'i telefonla arayarak NATO'nun son zamanlarda Bosna Hersek konusunda elde ettığı başanlanndan dolayı kutladı. BM yet- kilileri, Sırplann bölgede 300-350 ağır silahlan bulunduğunu, bunlardan 210'unu bugüne kadar geri çektikleri- ni belirttiler. İzzetbegoviç Londra'da Bosna-Hersek Devlet Başkanı AH- ya İzzetbegoviç, tngiltere Başbakanı John Major ile görüşmek üzere Lond- ra'yagıttı. tzzetbegovıç'inberaberin- de, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Mu- hammed Şakirbey de Londra'ya gel- di. Major'ın, tzzetbegoviç ite görüşme- sinde, Bosnalı Sırplar'akarşı Müslüman ve Hırvatlar'ın gerçekleştirdiklen as- ken operasyonlann durdumlması iste- ğini tekrarlamasmın beklendiği bildi- rildi. Izzetbegovıç'in, Major'lagörüş- mesmden önce, lngiltere Dışişleri Ba- kanı Malcolm Rifkind ile Savunma Ba- kanı Michael Portillo ile bir araya ge- leceğı belirtildı. Bosnalı Müslüman ve llınatlann ilermesi sonucu binlerce Sırp, Banja Luka'\a mülteci olarak yerkşti. Iranlı yolcııları sorguladıDçHaberterServtai-tran, salı günü iç hat seferi yapar- ken kaçınlan yolcu uçağın- daki yokulann tsrail taıa- findan sorgulanmasını kma- dı. Tahran-Kiş sefen yapar- ken bir kabin görevlisi tara- findan kaçınlan Boeing 707 tipi uçak, Israil'deki Ovda Hava Ussü'ne inmişti. lsrailli yetkililer, havakor- sanının teslim olmasından sonra, uçaktakı 176 yolcu \ e mürettebatı sorgulayacakla- nnı açıklamıştı. Salı gecesi- ni tsrail hava üssünde geçi- ren tranlılara, 1986 yılında kaybolan tsrailli bir hava kuvvetleri görevlisihakkın- da bilgi sorulduğu öğrenil- di. Dokuz yıl önce, Filistin mülteci kamplannı bomba- larkenuçağı düşenhava kuv- vetleri görevlisi Ron Arad. Lübnan'da militanlar tara- findan rehin ahnmıştı. tsra- il, militanlann daha sonra Ron Arad'ı îran'a teslim et- tiğine inanıyor. tran ise Ron Arad olayıyla hiçbir ilgisi bulunmadığını belirterek ts- rail iddialannı reddediyor. lsrailli bır yetkilı "Ron Arad'ıntutsakuğunerak» ol- duğu. sağlık durumu hak- kında herhangibir bilgiedi- nebilmek için yolculan so- ruşturduk. Bu,özelbir olay- tç hat seferi yaparken kaçınlan tran uçağının yokrulan tsraü'deki Ovda Hava Cssünde otobüslere bindiriliyor. dır. Uçağıve\okulan ahkov- mak anlamma gelmezr de- di. tsrail daha sonra kaçın- lan îran uçağı ve 176 yolcu ve mürettebatın. tekmk so- runlar çözülür çözülmez ha- valanmasına izin venleceği- nı açıkladı. Hava korsanının 30 yasla- nnda olduğu ve Avrupa'ya gitmek istediğı, ancak uça- ğın yakıtı tükeneceği için Is- rail'e inmeye razı geldiğibil- dırildi. Havakorsanının Ey- lat'ta sorguya alındığı, bu- gün mahkeme önüne çıkan- lacağı kaydedıldı. lran ise lsrairin uçak yol- cularını sorgulamasını ve uçağı alıkoymasmı kınadı. lran Meclis Başkanı Ali Ek- ber Natık-Nun. kayıp bır ls- railli havacı hakkında bilgi alabilmek için tsrail'in yol- culan kullanmasının utanç verici olduğunu söyledi. Uçak ve yolculannm. hava korsanı teslim olduktan he- men sonra bırakılmaması- nın bir komplo ile kar§ı kar- şıyaolunduğunakanıtoldu- ğunu öne süren Natık-Nuri, uçağın teknik sorunlar yü- zünden alıkonulduguna ınan- madığmı belirtti. İki ülke arasındadıploma- tik ilişki bulunmadığı için İran, New York'taki BM temsilcisi aracılığıyla uça- ğın, yolculann, müretteba- tın ve hava korsanının geri gönderilmesinı resmen iste- di. Israıl. hava korsanının ia- de talebıni reddettı. NATO Doğu'ya doğru genişliyor • NATO. ittifakm. eski Doğu Bloku ülkelerini de içine almasının neden. şekil ve boyutlannı belirleyen belgeyi onayladı. Belge. temkinli ve genel ifadeler taşıyor. İttifakın genişlemesinin 'kiminle' ve 'ne zamarf olacağı konusuna ise netlik kazandtnlmadı. Belgede katüımı düşünen ülkelerin demokrasiye ve pazar ekonomisine geçiş çabalanmn önemi vurgulanıyor. BRÜKSEL (AA) - Brüksel'de dün hafta- lık olağan toplantısını yapanNATO Konse- yi, ittıfakm genışlemesine yönehk önemlı bir adım olarak nıtelendırilen ve eskı Doğu Blo- ku üyesi ülkelere açıhşın neden. şekıl ve bo- yutlann» belirleyen belgeyi onayladı. NATO kaynaklan, söz konusu belgenin u teorik\t eriler'' ıçerdığini belirtıyor ve tem- kinli açıklamalarda bulunuyorlar. Varşova Paktı'nm yıkılmasından sonra yeni bir sa- vunma sistemi içme girmek ısteyen ülkele- rin NATO'ya katılım içm baskı yaptıklan- nı ve NATO şemsiyest altına girmekte ace- le ettiklerini belirten kaynaklar. Rusya'nın bundan duyduğu rahatsızlığa dıkkat çeke- rek, "Moskova.butürgelişmekriyenibirso- ğuk sasaş nedeni olarak görüyor" dedıler. NATO üyesı ülkelenn Bruksel'deki da- imı temsılcilerinden oluşan Konsey'm bu- gün onayladığı belgenin "temkiniüİadeler" içerdiğinı belirten uzmanlar. ittifakm geniş- lemesinin "kiminle" \e "nezaman*1 olaca- ğı konusuna "şjmditik" hıç değınılmediğı- ne dikkat çektıler. Genel ifadelere yer verılen belgede, aday ülkelenndemokrasiye, insan haklanna ve pa- zarekonomisine uyumluluk çabalanmn öne- mıne değmıliyor ve azıniık sorunlannı çor- meleri geregi\urgulanıyor. NATO'ya girmek ısteyen ülkelerin ittifakın tüm faaliyetlenne katılımahazırlanmalannın istendiği belini- lenbelgede. bukatıhmınmali portresı de çi- zıiı\or C'zmanlar. NATO'nun. aday ülkelerden taleplennı de kısıtlı tuttuğuna dıkkat çekı- yorlar ve "Bu ülkelerin toprakJanna nükle- er siiah yerleştirmek ve>a askeri üsler kur- mak hedefînde olunnıadığınr kaydediyor- lar. Bu ülkelenn. çatışma halinde takviye th- tiyacı olduğu takdırde NATO takvıyelennı karşılayabilecek altyapıyı oluşturmalan ta- lebı ile yetınılıyor. NATÖ Konseyı'nın bugün onayladığı bel- ge, 28 eylül tanhınde, aralannda Rusya'nın da bulunduğu ve Banş içm Ortaklık (BİO) Anlaşması katıhmcısı tüm ülkelerin temsil- cılerine Brüksel'de teslim edılecek. Bu ül- kelerin tepkılerı alındıktan sonra arahk ayın- daNATO Bakanlar Konseyı'nın ona\< ına su- nulacak. Brüksel'de uzmanlar. Rusya'da. 1996'nın Hazıran ayında yapılacak başkanhk seçim- lennden önce hıçbir somut karar alınmaya- cağını da kaydediyorlar. Öte yandan, Rus- ya ile NATO arasında "farkh \e özel ifişki- terohejturulmasr konusu dayıl sonundaya- pılacak Bakanlar Konseyf nde ele ahnacak. GENEL KURUL ÇAGRISI DOĞALHAYATI KORUMADERNEĞI Yönetim Kunılu Başkanlığı'ndan Demeğımizin Olağan Genel Kurul ToplanOsı, aşağnlakı gündemi göriişmek üîere 7 Ekim 1995 Cumariesi gûnû, saat 10 3Q'da Istanbul, Harbıy« dekı Askeri Mü2e ve Kûltûr Sitesinın Kottferans Salonu'tıda yapılacaktır. Anılan tanhte çoğunluk sağlanamadıSı takdırde, ikincı toplann 14 Etam 1995 Cumartesi günü, ayrıı gûndemle, aynı yçı ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır Demeğımizın Faalryet Raporu, Gelır-Gıder Tablosu, 1996-1997 Tahmint Bütçesi Demek Merkezimutie ûyelerimcın incelemesme hanr bulundurulmaMadır Sayın üyelenmızın toplantıya katılmalan saygilanmula rica olunur. Işbu ten metni ûyelerimıze tebligat maruyetındedır. YÖNETİM KURULU GÜNDEM ' 1)Açılış 2) Başkanlık Djvanrran seçimı 3) Saygı Duruşu 4) Yönetim Kurulu Faalıyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu'nm okunması ve görüîülmesl „ 5} Yönetim ve Deneöm Kurulu ûyelennm ayn ayn aklanması 6) 1996-1997 dönemı bütçesınin görûşûlerek onaylanması 7) Tû2ûk değişıklıklennın görüşülerek karara rjağlanması Tûzûk DetifikHk Öneriltri Ymi Metln Madde 14. GENEL KURUL DemekGenel Kurulu tıer ikı yılda bır o!af]an olarak Mart ayında toplamr ve ûyelennin yandan bir fazlasmın katılması ile Oernek Merkeanın bulunduğu yerde çalışmalanna başlar Madde 30 OERNEGlN GEURLERI 1 Girtş Ödentısı Derneje yenı ûye olanlardan, bır defaya mahsus olmak üîere alınan ödentidır. Ginş ödentisinm tutan 50 ABD Dolan karşılıfjı TL'dtr. 2. Yıflık Ödenti- Her yıllık çalışma dönemınde, üyeterden tahsıl edılen ödentıdır Yıllık ödentınin tutan 25 ABO Dolan karşılıjı TL 'dır Ginş ödentısı tahsıl editen yıl ıçın, aynca yıllık ödenti alınmaz Gerek gıriş ödeniısınin, gerekse yıllık ödentinın TL karşılığının hesaplanmasıntla, ilgıli yılın 2 Ocak taıtıli T C. Meıte Bankası dövc alış kuru esas alırar. 3. Dernekçe yapılan gösterı konferans, piyango, kermes, temsil, erjlence, davet, spor yanşması, gea, konser gıbı taaltyetterden elde edilen gelirter. 4. Bajışlar ve yardımlar 5. Derneğin mal varlığından elde edılen gelirlet 6. Dernekçe yapılan yaymlardan sağlanan gelırler 7 Derneğin gereklı ıznı alabıldığı lakdırde, amacmı gerçekleştırmek için kuracağı, doğaya yönelık araştırma ve e^itım bırimlerı, laboratuarlar ıktisadi işietmeler, ortaklıklar ve tesıslerden elde edeceğı gelirter 8) 1993 Genel Kurulu'nda, vakrt kurulması konusunda verilen yetkı doörultusunda yapılan çalışmalann Ğeğeriendınlmesı ve gereklı kararlann,alınması 9) Dernek Merkezi olarak kullanıimak ûzere daha bûyûk ve uygun bır yer alınması halinde mevcut bınamızın rayee en uygun fıyaBa satılması ve yenı yerin sahn alınması konusunda Yönetim Kurulu'na yetkı venlmesi 10) Yenı Yönetim Kurulu ile Denetım ve Disıplın Kuruiu asrl ve yedek ûyelerinm seçimı HİDılekveÖneriler 12) Kapanış EtkiMetin Madde 14 GENEL KURUL Demek Genel Kurulu her iki yılda bır olağan olarak Ekım ayında toplamr ve ûyeterinin yandan bır fazlasımn katılması ite Dernek Merkezimn bulunduSu yerde çalışmalanna başlar. Madde 30. DERNEĞİN GEUR'»ERİ 1 Yıllık Ûdentj. Her çalışma dönemi bütçesinde ûyelıfie kabul edılenler için ödenmesi öngörülen tutardn Yıllık ûye aıdatı, Genel Kurul un her ikı yılda bir toplanacafjı dikkate alınarak birinci yıl için 150 000 TL, ikinci yıl için 250 000 TL ve 25 yaşmdan aşağı olanlar ıçın bırincı yıl 100.000 TL, ikincı yıl 200 000 TL olarak yılda bir defa ödenır 2. Demekçe yapılan gösten, korrierans, pryango, kermes, temsil, eğlence, davet, spor yanşması, gezi, konser gibı faalryetlerden elde edilen gelirier 3 Bağışlar ve yardımlar 4 Demeğın mal vartığından elde edilen gelirler. 5 Demekçe yapılan yaymlardan sarjlanan gelirler 6 Demeğın gerek)ı ıznı alabildıği takdırde, amacmı gerçekleştırmek için kuracarjı, doğaya yönelık araştırma ve eğitim birimten. laboratuarlar ıktisadi ışlelmeler, ortaklıklar ve tesıslerden elde edeceğı gelirler
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle