16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 EYLUL1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER DYP'nin Baykal hesabı tutmadı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çükr'in. CHP nin yenı ge- nel başkan\ Deniz Baykalla 1996 milletvekıü genel se- çimlerine kadar hükümeti sürdürme hesabı tutmads. Baykalın "CHFyi hükü- metten çekmeden, Başbakan Tansu Çiller'i istifaya zorun- lu bırakarak erken seçime zoriama" formülünü "blöf" olarak niteleyen ve CHP'nin hükümetten ayrılmayı göze alamayacağına inanan Çilier ve DYP kurmaylan. Bay- kal'la görüşmede uzlaşmaya vanlamaması üzerine yeni hükümet arayışına gırdi. ANAP Genel Başkanı Mesut " Yılmaz'ın. bir seçim hükü- meti için her türlü alternatifi • değerlendırmeye açık oldu- ğunu açıklaması. ANAYOL koalisyonu olasıhğını güç- lendirirken. hemen erken se- " çim istemeyen Çiller'in. ge- -- nel seçimlere kadar azınlık hükümeti kurabileceöi belir- - tildi. Çiller-Baykal görüşmesin- de uzlaşmaya vanlamaması - ve koalisyonun sona ermesı, DYP'de şaşkınlık yaratması- na karşın DYP kurmaylan. • "Busonucubekliyorduk''rıa- vasına girdiler. Çiller-Baykal görüşmesi öncesinde Bay- kal'ın, hükümetın devamına ilişkin öne sürdüğü koşulları CHP tabanına mesaj olarak niteleyen DYP'liler. yine bu sûreçte CHP'nin koalisyonu bozamayacağı ve koalisyo- nun bu biçimiyle devam ede- ceği görüşünü açıkladılar. DYP kurmaylan. Baykal'ın. gerekirse hükümetten çekile- bilecekleri sinyallerini ıçeren açıklamalannı da fazla "cid- diye" almadılar. DYP parti yöneticilerı ve kabine üyele- ri, Baykal'ın hükümetten çe- kilme ve erken seçim tehdıt- lerine. "Hükümetin devamı konusundabir sorun olacağv- nı sanmryoruz. Ama CHP'ye meclnır değitiz. ANAP'la ko- alisyon dahil her türlü alter- natifı değeıiendiririz" yanıtı verdüer. Ancak DYP kur- maylan ve Çilier. hükümettn devam edeceği beklentisi içinde olduklan için bukonu- da herhangi bir temas sağlan- madı. PYP şaşkın~ Görüşmeden sonra Çilier. durum değerlendirmesi yap- . mak için Genel Idare Kuru- • lu'nu toplarken DYP'de de yenı hükümet arayışlanna ilişkin çelişkili açıklamalar yapıldı. Çiller-Baykal görüş- mesının hemen öncesinde hükümetin devam edeceğini savunan Genel Başkan Yar- , dımcısı tbrahim Yaşar Dede- lek, uzlaşmazlık çıkması üze- rine "Biz her türlüsomıcaha- zırdık. Azınlık hükümetin- . den erken seçime kadar bir- çokaltematifvar" dedi. DYP . Genel Sekreteri Şinasi Altı- ner de. hükümetin henüz iş- başında olduğunu ve yeni al- ternatifleri değerlendırecek- lerini vurgularken GtK üye- si ve Bartın Milletvekili Kök- salToptan, "DYPkendiyolu- na gidecektir. Parlamentonun tıkandığı yerde de seçime gi- dilir*' dedi. Koalisyon görüş- melerinın uzlaşmazlıkla so- nuçlanması, bir süredir ko- alisyonun bitmesini isteyen DYP'nin milliyetçi kanadın- da memnunluk yarattı. Bu kesimden Devlet Bakanı Ay- vazGökdemir, yeni seçenek- lerin değerlendirileceğini be- lirtirken. Tanm ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin. CHP liderini sert bir dille eleştirdi. Hükümetin istifası. ' Uluslararası Para Fonu'na (IMF) yıl sonuna kadar s\kı para ve maliye politikalan yürütüleceği ve ekonomık «, hedeflerin gerçekleştirilece- ği vaatlerini sunan ekonomi . bürokrasisinde büyük ger- ginlik yarattı. Hazine Müste- şan Ayfer Yılmaz. dün katıl- dığı bir kokteylde. hüküme- ', tin istifa karannın ardından döviz kuriannda başlayan çı- " kış ve İstanbul Menkul Kıy- metler Borsasf nda endeksin 2000 birden düşmesinın anımsatılması üzerine yorum yapmak istemediğinı söyle- di. Yılmaz, ekonomınin ola- sı bir erken seçimi kaldırıp • kaldıramayacagı ve oluşan gerginliğinpiyasalannda ya- ratacağı olası tehlikeler ko- nusundaki sorular üzerine de "Biz de şu anda bir şey bilmi- yoruz.gettşmeleriizleyeeeğiz. Siyasi gdişmeler durulunca piyasalardadurulur" deger- lendirmesini yapmakla yetin- di. ÖİB Söylemez, özelleş- . tirme çalışmalannı aksatma- dan sürdürecekleri mesajını verirken. "tzleyeceğizvegöre- cegjz. Ozelleştirme siyasi değil, milli bir olavdır. U- nıanm siyasi otorite de bunu böyle degerlendirir" dedi. Genel Başkan Yılmaz, seçim hükümeti için görüşmeye hazır olduklannı açıkladı ANAP, koatisyona.\NtC'VR\ (CumhuriyetBürosu)-ANAP Genel Başkam Mesut Yümaz. Türkiye'nın seçim sürecine girdiğıni belırterek, bu se- çim sürecine en yapıcı şekılde katkıda bu- lunmaya hazır olduklannı söyledi ve "Bü- tün formüllere açığız'Medi. MHP Genel Başkanı AlparslanTürkeş.> "Demokrasiler- de çare tükenmez. Türkiye de hükümetsiz kalmaz" derken RP Grup Başkam ekıli Şev- ketKazan. 6 ay içinde seçime gidecek "mil- li koalisyon hükümeti'" önerdı. ancak ken- dilerinin böyle bir yapılanma içinde yer al- mayacaklannı bildirdi. RP Genel Başkam Necmettin Erbakamda CHP Genel Başka- nı Deniz Baykal'ı telefonla arayarak tebnk ettı. Hükümetin istifası ile Türkiye'nın seçim sürecine girdiğini belirten Yılmaz, bu süre- ce en yapıcı katkıyı > apmaya bazır olduk- lannı bildirdi. ANAP'ın bir seçim hüküme- tinde yer alması da dahil her türlü formüle açık olduklannı belirten Yılmaz. iyi niyet- le görüşmelere katılacaklannı söyledı. Yılmaz, seçim sandığı yolunun kısaldığı- nı belırterek "Sandık üç ay, belki daha ön- ceönümüzegelecek. Bundânsonra nasıl hü- kümet kurulursa kurulsun, bunun sonucu seçimdir" dedi. ANAP Grup Başkan\ekili OftanSungur- lu. Türkiye'nin zor şartlarla karşı karşıya ol- duğunu söyledi. Bir ANAP-DYP koaİisyo- nuna sıcak bakmadığını belirten Oltan Sun- gurlu. "Başbakan'ın yerinde olsam, ANAP'agelmedenönce40 kapı dolaşırdım" dedi. Sungurlu, bundan sonra yapılacak en doğru hareketin. bütün siyasi partilerin Meclts'teki ağırhklan oranında verecekle- ri üyelerden oluşturulacak bir geçici seçim hükümeti kurmak olduğunu savundu. RP Grup Başkanvekıli Şevket Kazan. Çilier ve Baykal'ın yaptıklan görüşmenin sonucunu değerlendirırken "Deniz Baykal ortaya koy duğu bu tavndeğiştirdiğiandaXn- ter" dedi. Kazan, 10 Aralık 1995 tanhinin seçim için çok iyı b\r tarıh olduğunu belır- terek. bunun olmaması durumunda bütün partilerin bakan vereceği \e ülkeyi 6 ay için- de seçime götürecek "milli koalisyon hükü- meti'nın kurulabileceğini söyledi. Kazan. bir soru üzerine de Çiller'in kendilerinden hükümet kurma vönünde destek istemesi halinde "hayır" diyeceklerini, Türkiye'nın erken seçime ihtiyacı olduğunu belirtti. RP lideri Necmettin Erbakan, Avrupa tslam Birliği Toplantısı'na katılmak için gittiği Zünh'ten CHPlideri Baykal'ı telefonla ara- yarak, -kişüikli tutum sergiledigi" gerekçe- siyle kutladı. MHP lideri Alparslan Türkeş de. "Getiş- meler karjisında biraz süratli hareket edi- yorlar gibi geldi** dedi. Türkeş. seçim için en az 6 aya ihtıyaç olduğunu söyledi.Türk- Iş Genel Başkam Ba\ram Merâl. koalisyo- nu "Türk-tş'in sona erdirdiğini" belırterek. "Eğer bu hükümeti daha acemiltre, Anado- lu'yu da halkı tanıma\ anlara tcslinı ederse, iki elimiz Cumhurbaşkanı'nın yakasında olacaktır" sözlenvle Demirel'i uvardı. Çîller istifa etti^ koaBsyonbittiANKAR.\ (Cumhuriyet Bürosu) - DYP ile CHP arasında, 20 Ekim 1991 "de yapılan genel seçimlerin ardından kurutan koalis- yon ortaklığı. 1420 gün aradan sonra bozuldu. Baş- bakan Tansu Çilier ile CHP Genel Başkam Deniz Baykal'ın dün yaptıklan görüşmede anlaşmaya va- nlamay ınca hükümet istifa ederken, ülkenin gündemi 'erken seçim'e dönüştü. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Çiller'in sunduğu hükümetin istifasını kabul ederken yeni kabinenin ku- rulması konusunda görev- lendirme yapmadı. Başbakanhk'taki buluş- madan önce koalisyona de- vam etmeme konusunda karannı netleştiren Bay- kal' ın tutumunda. Çiller" in güven \ermeyen tavrı ve dev let anlay ışınınetken ol- duğu kaydedildi. Çagdaşlı- ğı, laikliğı \e demokrasiyi Fehdıt eden kadrolaşmala- rı rakamlarla anlattığını. 'işlerin, resmiyct dışında, belirli çevrelerle kotanld»- ğını' surgulayan Baykal, v oldu-bitti anlayışı sergile- mek'le suçladığı Çiller'in. bir *kuşatılmış,lık içinde ol- duğunu, yakasını kaptırdı- ğmı' söyledi. Çiller ise CHP'nin, tstanbul Emni- yet Müdürü Necdet Men- zir'in görevden alınması ısrarı nedeniyle anlaşma sağlanamadığını öne sürdü. CHP. bunu Çil- ler'in. sorunu sadece Menzir eksenine otur- tarak hedef saptırdığına dıkkat çekerek ya- nıtladı. Erken seçimin ülke sorunlanna çö- züm olmayacağını savunan Çiller. Cum- hurbaşkanîtğrncayapılması gereken. "Bir diğeribaşlayanakadarhükümet işbaşında- dır" açıklamasıy la bir de gaf yaptı. ÇHP kurultayının ardından. hükümet pa- zariığı. dün Başbakanlık'ta Baykal ve Çil- ler arasında baş başa yapıldı. Edinilen bilgiye göre görüşmede, çalı- şan kesimin CHP nin doğal tabanı olduğu- nu belirten Baykal. "Yüzde 5.4 zammı ka- bul edebilecekbir sosy al demokrat hareket yoktur" dedi. Baykal ın. "Sözlerlebu işler hallolmuyor. Dort yıldıryaşananlar ortada. Ülkenin zamanınıboşuna harcamamakge- rekir" yönündeki çıkışı üzerine Çiller'in. ekonomik dengeler ve kamu kesımi işçile- rinin ücretleri konusunda taviz vermeye- ceklerini; dengeli, iyi niyetli bir yaklaşım- la çözüm bulunabileceğini ifade ettiği öğ- renildi. Baykal'ın, devlet içındeki anti-laik kadrolaşma. devlet işleyişinde hiyerarşik vönetim yerine bazı kesimlere dayalı bi- reysel politikalar ve Necdet Menzir soru- nuna dikkat çektiğı. Çiller'den ılımlı bir yaklaşım gelmemesi üzerine. "Yenibirbaş- langıç yapnıa olanağı görünmüyor. Boşuna ülkeninzamanını harcama>alım" sözleriy- le görüşmeyı noktaladığı belırtildi. Başbakan Çillerikkoalisyon şartiannıgörüşen Baykal 'Birdönembitti"dedi. (Fotoğraf.TARlKTlNAZAY) Baykal, anlaşmazlıkla sonuçlanan 3 sa- atiik görüşmenin ardından. "Ulaştığımız nokta. yeni bir kararlıhğa, yeni bir anlayışa dayalı bir hükümetortaklığuungeleceğe dö- nük olarak damümkünolmadığıdır" açık- lamasını yaptı. Ülkeyi seçime götürelim Baykal. 'kendilerini \« kamuoyunu ya- nıharak yola devam etmenin topluma sa\- gısı/lık olacağım' \urgulayarak. sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne yazık ki, olup bittileri kabul ede ede bugüniere gelindi \e >eni olup bittilere açık duran bir anlayış var. Yeni bir dönem acıla- mayacağı görüklüğüne göre, TUrkiye'mn bir ydını vanlış. bir bekleyişle israf etnıek doğnı değil. Artık bu parlamento dönemi doğal yaşamını tamamlamıştır. Önümüzde anayasal olarak belki bir yıl var. Bu koalis- yonun geleceğe dönükbir umut verme tab- İosu olmadığı, koalisyon ortağı partilerden en azından birisinde egemendir. \'apılacak şey, Türkiye'yi bir an önce seçime göfür- mektir." Baykal. bir soru üzerine. Başbakan Tansu Çiller ile yeniden görüşme ihtiyacı olmadığını söyledi. fc Çiller kuşatılnıış' Görüşmey i Cumhuriyefe değerlendıren CHP liden Baykal, Başbakan Çiller'e, ül- kenin içinde bulunduğu gerçekleri. demok- rasiyi, çağdaşlığı, laikliği tehdit eden kad- rolaşmalan resmi rakamlara dayanarak an- lattığını söyledi. Çiller'in. bu gelişmelerin farkında olması gerektiğini vurgulayan Baykal. şöyle devam etti: "Bunlann degişeceğine dair bir somut, güven verici irade, karaıiılık olmadan nasıl girebiliriz? Olur, haklısın. bakanz, ederiz; ama öyle diye diyc buraya geldik. Bunlara dönük genel ta\ır güN'en \erici değil. Çaln ıjanlann sorunlanna dönük hahane arayı- cuköşeyesıkıştıncı yaklaşımlann kabul edi- lemez. Başbakan*ın kusatılmışlık içinde ol- duğu izlenimi de aldım. Bazı şe>lere takatı \ok, yaka kaptınlmış. Bu manzarayı görü- yoruz. Bunun bir parçası olmak istemiyo- ruz. Yurttaşlık kitabında. anayasa hukuku kitabındaokuduğumuztabtoyok hükümet- teve Başbakan'da. Bugün bir kriz\< ar,o kri- zi çözer diyorsun, bakıyorsun, çözmek isti- yor, çözemiyor. Yann başka bir kriz geldiği zaman ne olacak? Yani muhatap kimi ala- cagız? Neyegücüyetiyor?Gücü bizeyetiyor. Koalisyon ortağına yetiyor. Bu, çok kâygı verici bir manzara.' 1 * Baykal. bu kararı almasında. Çiller'in devlet anlayışı ve hükümet etme yöntemi- nin de etkili olduğunu beürterek şunlan söyledi: •'Başbakan'da.kamudüzenihiye- rarşisi^ >etki Uişkileri bunlar yok. By-pass- lar var. özel etkinlikodaklan van yaka kap- tınlmışhklar var. Türkiye'nin yeni bir ikti- 12 Eylül rejimi silinmedi Koalisyon, bekleneni vermediANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 20 ekim genel seçimlerinin ardından 30 Kasım 1991 "de kurulup. defalarca yenilenen DYP-CHP koalisyon hükümetinde 80 kişi bakan oldu. Ancak koalisyon, protokollerinde sürekli öncelikli sıraya koyduğu 12 Eylül rejimi düzenlemelerini kaldırmada başanlı olamadı. Sadece 3 siyasi partinin katılımına izin verilen 1983 genel seçimlennden sonra 20 Ekim 1991 'de. gerçekleştirilen darbeden sonraki ilk demokratik seçimlerin ardından, 12 Eylül hukukunun tasfiye edilece|i. üniversite. sendika. demokratik kitle örgütleri. öğrencıler başta olmak üzere birçok kesimin siyasete katılımının artacağı ve gelirdağılımının çalışanlardan yana daha adil hale dönüştürüleceği yönündeki umutlar düşkırıkhğına dönüştü. 4 yıllık koalisyon hükümeti boyunca. çoğunluğu CHP kanadmdan olan 80 kişi bakanlık koltuğuna oturdu. Dönemin DYP Genel Başkam Süleyman Demirel ile feshedilen SHP'nin eski Genel Başkam Erdal İnönü liderliğinde 30 Kasım 1991de kurulan hükümette. 1^93 vüı haziran ayına kadar sadece bir bakan değiştirildi. Devlet paralannı özel harcamalan için kullandığı savlanan SHP'lı Devlet Bakanı ve Tokat Milletvekili Güler İleri. İnönü tarafından istifaya zorlandı. Tansu ÇiBer'vn genel başkan seçilmesinin ardından 24 Haziran 1993 tarihinde kurulan 50. hükümette. Yüdırun Aktuna, Nev^at Ayaz, Necmettin Cevheri, Mehmet Gölhan ve Nahit Menteşe dışındaki bakanlar değiştirildi. Başbakan Çiller başkanlığındaki DYP ile feshedilen SHP arasında kurulan koalisyonla oluşturulan 50. hükümette ilk değişiklik. 23 Ekim 1993 tarihinde gerçekleştirildi. Sıvas olaylanndaki tutumu nedeniyle kamuoyundan yoğun tepki alan lçişleri Bakanı Mehmet Cazioğlu Devlet Bakanlığı'na getirilirken. içişleri Bakanlığı'na dönemin Milli Eğıtim Bakanı Nahit Menteşe atandı. Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz Milli Eğitim Bakanı, Devlet Bakanı Mehmet Gölhan da Milli Savunma Bakanı oldular. Bu değişikliğin hemen ardından 28 Kasım 1993 tarihinde ikinci değişiklik gerçekleştirildi. Devlet bakanlan Güneş Müftüoğlu. Mustafa Çiloğlu. Mehmet Gazioğlu ve AhmetŞanal ile Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğju kabine dışında kaldılar. Ali Şevki Erek. Mehmet Ali Ydmaz. Abdülbaki Ataç v e Nurhan Tekinel de\ let bakanhklanna. Kazım Dınç de Sağlık Bakanlıgı'na getinldi. 10 Şubat 1994'te yapılan üçüncü değişiklikle. İran'a resmi ziyaret için giderken görevinden alınan Devlet Bakanı Cemil Erhan'ın yerine Aykon Doğan atandı. 14 Âğustos 1994"te yapılan 4. değişiklikle de Sağlık Bakanı Dinç'in yerine Doğan Baran. Mehmet Ali Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Devlet Bakanlığı'na Ayvaz Gökdemir. Nurhan Tekinel'in yerine de Esat Kıratuoğlu getirildi. Hükümetin SHP kanadında ilk değişiklik, 27 Temmuz 1994"te gerçekleştirildi ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay ile DevleV Bakanı Onur Kumbaracıbaşı dışındaki bütün bakanlar değiştirildi. 3 Ekim 1994'te SHP Gaziantep Milletvekili Bahattin Alagöz, Dev let Bakanı \ e Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ın Devlet Bakanlığı'ndan ayrılmasından sonra bu bakanlığa kaydmldı. 4 Ekim 1994 tarihinde Bayındırlık ve Iskân Bakanlığı'na Halil Çulhaoğlu atandı. Mehmet Gülcegün Devlet Bakanı olurken, Turizm Bakanlığı'na Şahin Ulusoy getirildi. 8 Kasım 1994'te. Başbakan Çiller'in devlet anlayışını eleştiren Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal istifa ederken, yerine Murat Karayalçın getirildi. 18 Şubat 1995 tarihinde sosyal demokrat iki partinin CHP çatısı altında birleşmesinin ardından DYP'nin yeni ortağı CHP'de 5. değişiklik yapıldı. CHP kanadında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan. Tarsus il yapılmadığı için istifa etti. Gürkan'dan boşalan bakanlığa Ziya Halis getirildi. Kültür Bakanı Ercan Karakaş da, Algan Hacaloğlu ve Ziya Halis ile birlikte olağanüstü halin 24. kez 4 ay daha uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu tezkeresini imzalamamakta bir süre direndı. Karamameyı imzalamayan Ercan Karakaş istifa etti. Ercan Karakaş'ın yerine getirilen İsmail Cem, 3 aya yakın bakanlık dönemi boyunca sadece bir kabine toplantısına girdi. Mayısta seçim dar anlayışına ihtiyacı var. Asıl amacımız, Türkiye'yi hak ettiğibir yönetime kavuş- turmaL İktidar. kurumlar ve organlaria çahşmalıdır. l ç ay bakanlar kurulu toplanamı- yorsa buna rağmen işler, bel- İi çevTeler \e güçler arasında konuşularak. kotarılarak ka- rara bağlanıyorsa. böyle işli- yorsa; resmiyetin dışınaçıkıl- mışsa; organlann. kurumla- rın etkbi kaylx>lmuşsa. gücü kaybolmuşsa: organlann. ku- rumlann dışında resmi hiye- rarşiyi aşan etkinlik noktala- n ortaya çıkmaya başlamışsa o ülkede eok ciddi bir manza- ra var demektir. Böyle bir manzaraya hukuk saygısı olan, demokrasi saygısı olan sosyal demokrat bir siyasal partinin katlanması. hele bu- na görüniişü kurtarmak için katkıda bulunması kesinlikle söz konusu olamaz." Seçime direniş Baykal. Çiller'in açıkla- malannın tersine. işçi ücret- leri konusunda da tam bir uz- laşma noktasına gelmedikle- rini kaydederek, "Bu konu- da bilinen klasik tavnnı ser- giliyor. İşçi ücretlerine mey- dan okuyarak popülist tepki kazanma eğilimi var" açıkla- masını yaptı. Baykal. Başbakan Tansu Çiller'in iktidan sürdürme konusunda kendisinı bir zo- runluluk içinde gördüğünü ifade ederek. "Onun için hü- kümet kurmamn bütün yollannı, yöntem- lerini arayacak. Kendisine bu fırsatı tanıya- cak bir işbirliğini arayacak" dedi. Köşk'e istifa Çiller, DYP Genel İdare Kurulu (GtK) toplantısının ardından istifasını sunmak üzere Çankaya Köşkü'ne gittı. Cumhurbaş- kanlığı'nca yapılan açıklamada. "Sayın Cumhurbaşkanı, istifayı kabul ederek. bu- günekadaryürütülmüş.olan memleket hiz- metlerinden dolayı kendisine teşekkürettik- lerini bildirmiş ve veni hükümet kunılun- caya kadar hükümetin görevedevam etme- siniricaetmiştir" denildi. Demirel. yeni hü- kümeti kurmak için Çiller ya da başka bir milletvekilini henüz görevlendirmedi. Hü- kümetin istifası. Resmi Gazete'nin müker- rer sayısmda yayımlandı. Çiller. GİK top- lantısının ardından yaptığı açıklamada, bü- tün konularda uzlaşmaya varmalanna kar- şın Baykal'ın, Menzir'in görevden alınma- sını, hükümetin devamı için önkoşul olarak getirdiğini söyledi.Çiller, görüşmenin içı- ne ilişkin olarak şunlan söyledi: "Burada gördüğüm nokta, Sayın Baykal. koalisyonu devam ettirme ve hükümet etme şartlannu parti içi sorunlann aşıldığı bir yer olarak görmektedir. CHP'nin köklü bir geleneği vardır. Partinin yeni bir kimlik kazanması ve Sayın Baykal'ın bu konuda kararbolma- sı tabiidir. Ancak. parti içi sorunlann as.il- masu hükümetin diğer orta- ğının, hükümet platformu- nun harcanması şeklinde ol- mamalıdır. Sayın Baykal, hü- kümetin devam etmesi için diğer bütün konularda an- laşmamıza rağmen, koalis- yonun devamı için Sayın Menzir'in görevden alınma- sının önkoşulolduğunu açık- ça ifade etti. Başka hiçbir ta- lebi olmamasına rağmen, bundan vazgeçemeyeceğini, bu olmadan kendisinin gü- ven duymayacağını ifade et- ti. Sereflibir mücadele veren bir bürokratın söylediği söz- ler, koalisyonu bozma nede- ni olmamalıydı. Bir güvenlik görevlisinin kadavrası uze- rinden adeta yürüyerek, bir koalisyon başlangıcı yapma- yı, teröre \erdiğjmiz önem- İe bağdaştıramayacağımızı sövledimr POLÎrİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA ÇillerDoğraSöylemiyor... Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı yalan söyler mi?.. Evet söyler. Eğer 'medya' Başbakan Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller'in bir dediğini iki etmezse özel televizyonlar he- men yayına başlar: "Koalisyonu Necdet Menzir bozdu..." Başbakan Tansu Çiller de hemen bir açıklama ya- par: "Terörle mücadele eden görevlilerin kadavralan üzerinde yeni bir başlangıç yaparsak bu, inançlarımız ve karartılığımız ile bağdaşmaz..." Başbakan doğru söylemiyor. Çünkü CHP Genel Başkam Deniz Baykal. Başbakan Çiller'e, "Necdet Menzir'i görevden alın, koalisyonu sürdürelim" de- medi. Baykal, Çiller'le üç saat süren görüşmesi sıra- sında 'Türkiye'nin genel dunımunu' değerlendirdi. Deniz Baykal, Tansu Çiller'le görüşmeye başladığı saatlerde on binlerce kamu görevlisi grevdeydi. Bir gün önce ıse Çalışma Bakanı Ziya Halis şöyle demiş- ti: "Genel sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluştur- mayan hiçbir grev erteleme karanna ımza atmam..." Asıl sorun buradaydı ve hiçbir CHP'li bakan, Tansu Çiller'in 'grev kmcılığı'na alet olmayacaktı... Tansu Hanım sıkışmıştı... O zaman nasıl davranacaktı?.. On binlerce işçinin greve gittiği günde CHP lideri Baykal'ın, Tansu Hanıma, "Ortaklığa devam ederiz'' demesi beklenemezdi. Ne yapacaktı Deniz Baykal? Bir Türkiye fotoğrafını Tansu Hanım'a gösterip so- racaktı: "Çağdaş. laik, demokratik bir Türkiye için iktidar olacak mıyız?.." Tansu Hanım'ın yanıtı şu oldu: "Bakanz..." • • • Medyayı arkasına alan Tansu Hanım'ın akıl hocala- n önceden hazırlık yapmışlardı. Onlara göre Deniz Baykal ortaklığı sürdürecektı, ama bir koşulla: Tansu Hanım'dan ödün koparmak... Tansu Hanım, Deniz Bey'e ödün verecek miydi? Akıl hocalan, şunu öğütlemişlerdi: "Sakın ödün vermeyin, ayakta kalmalan için hükü- mette kalmaya mecburlar..." Oysa Deniz Baykal kararlıydı. Çünkü CHP Parti Meclisi, ortaklığın süımesine karşıydı... Deniz Baykal, Tansu Çiller'e Türkiye'nin genel du- rumunu anlattıktan sonra şöyle dedi: "Biz dört yıldır iktidardayız. 8u süre içinde çok yıp- randık. Halkın güvenini yitirdik.." Deniz Baykal devam etti: "lçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanhğı'nda radikal dinciler ve ırkçılar duruma hâkim. Şeriatçı ve ırkçı ör- gütlenme devlet içinde örgütleniyor. Sizinle çağdaş, demokrat ve laik Türkiye için iktidar olacak mıyız? Bu örgütlenmelere 'dur' diyebilecek miyiz?" Tansu Hanım'ın yanıtı: "Yapanz..." Deniz Baykal, 'yapanz' sözünü aldıktan sonra ko- nuşmasını şöyle sürdürdü: "Kaymakamlann yüzde 38'i imam-hatip çıkışlı. Bun- lar, Türkiye'yi birşeriat devletine dönüştürme gayre- ti içindeler. Bugün Kastamonu'da 18 kaymakamın 14'ü imam-hatip çıkıştı. Eğer ortaklığı sürdürürsek ne yapacağız?" ....,.- _ .... Tansu Hanım: • : "Bilemem..." Deniz Baykal: "Emniyet kadrolannda radikal dinciler ve ırkçılardu- ruma hâkim. örneğin, bu kadrolar önemli görevler üstleniyoriar. Oralarda ne yapacağız?.. " Tansu Hanım: "Bir şey yapamam..." Deniz Baykal: "/şçı, memur, emekli, dul, yetim perişan. Bugün ge- nel grev başladı. Bunlan nasıl çözeriz?.." Tansu Hanım: "Hayır, çözemem..." • • • Baykal-Çiller görüşmesinın aynntılannı GHP genel başkan yardımcılanndan Erol Çevikçe'den aldık. CHP Genel Başkam Deniz Baykal ise dün akşam İstanbul'a geldi. Erol Çevikçe ile konuşmarmz şöyle noktalandı: "Sayın Çevikçe, siz bu görüşmeyi nasılyorumluyor- sunuz?" Yanıt: "Biz dört yıldır iktidarda zaten değildik. Bu yüzden yıprandık. Ama Deniz Bey'in anlattıklanna göre Sayın Çiller de iktidar değilmiş. Anlaşıldı ki Sayın Başbakan iktidarda, ama ipleri başkalarının elinde..." Deniz Baykal-Tansu Çiller görüşmesinin özeti yuka- rıda yazdıklanmızdır... Deniz Baykal, Necdet Menzir'i 'ortaklık koşulu' ola- rak gündeme getirmemiştir... O zaman, Tansu Hanım neden doğru söylemiyor?.. Çillerın. DYP GİK'tekı temaslan ve kurmaylanyla yaptığı değerlendtrmeler sı- rasında, yenı hükümet için ANAP'la bağlantı kurulma- sı eğilimi belirdi. ANAP'ın, destek için, er- ken seçim tarihi belirleme koşuluna karşı k 19% Mayıs' tarihi de telaffuz edildi. DYP'li Maliye Bakanı ts- met Attila da GÎK toplan- tısından sonra, erken genel seçimin 2 Haziran 1996'da yapılabileceğini 'kişisel gö- rüş' olarak açıkladı. CHR, erken seçim için basürıyor ANK\RA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller ile CHP Genel Başka- nı DenizBaykal arasında dün yapılan görüşmeden koalis- yonun devamı konusunda olumlu sonuç çıkmaymca. CHP erken seçime gıdılme- si için hemen temaslara baş- lama karan aldı. Erken se- çim hedefini, ^takvim yeti- şirse aralık. yetişmezse İ9% Mart ayi r olarak belirleyen CHP yönetimi, başta ANAP ve RP olmak üzere. diğer partılerle işbırlığıne giderek hazırlanacak bir seçim yasa- sı önerisinı TBMM'ye sun- mayı hedeftiyor. Ortaklığın bozulması kararı. CHP genel merkezınde "İşteBaykal far- kı" sözlenvle sevinç ve coş- ku içinde karşılanırken. za- man geçırmeksızin yurt ge- nelinde mitingler yapılması kararı alındı.. Deniz Bav - kal'ın. erken seçime yönelik ilk mitinginı 30 eylülde Kon- ya Ereğlisi'nde yapacağıbil- dirildi. Başbakan Çiller ile dün görüşen Bavkal'ın. koalisyo- nun hukuken olmasa da fi- ilen bittiğini açıklaması CHP'de coşku ve sevinçe karşılandı. CHP lideri Deniz Baykal, merkez yönetim ku- rulu üveleriyle görüştükten sonra (stanbul'a gitmek için partıden aynlırken alkışlarla ueurlandı Parti yöneticilerı, "tşte Baykal farkı" dıye se- \ inçlerini dıle getirdiler. Baykal da "'Panigegerekyok. Başbakan istifa eder. Cum- hurbaşkanı da takdir hakkı- nıkuUanır.görevverir" dedi. CHP yöneticileriCumhu- riyet" in sorulannı yanıtlar- ken önümüzdeki dönemle il- eili olarak şu yorumu yaptı- Tar: K Bu dunımda. CHP hü- kümette kalarak seçim yasa- sı önerisinı Meclis'e sunar. ANAP, RP ve öteki partilerle işbirtiğiyapıpülkeyierken se- çimegötürürüz >e sokağaçı- karız. ANAP ve RP, her aşa- mada, her an seçime "Evet" diyecektir. Zaten. bizim on- larla bu konuda perde arka- sında göriış birîiğimiz var. ArnkCHP işçiiervmemurla- n arkasına alırve eskigünle- ri yaşar. Biz. her olasıbğa kar- şı 30 evlülde Konva Ereğli- si'nde bir mitingyapılmasını öngörmüştük. Sayın Baykal, koalisyt>n ortaklığı sürseydi, neden sürmesi gerektiğini halka anlatacakn. ŞimdLan- laşılıyor ki orada. hükümet ortaklığının neden bittiğini anlatacak." Deniz Baykal önümüzde- ki günlerde meydanlara ine- cek. Baykal tçın yogun bir program hazırlanmaya baş- lanırken CHP yöneticileri, erken seçim için hedeflerinin -takvinı yetişirse aralık ayı, yetişmezse 19% Mart ayı" ol- duğunu söylediler.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle