13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 21 EYLÜL 1995 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER Ktiombiya'da kaUiam • BOGOTA(AA)- Kolombiya"nın kuzeyindeki Turbo bölgesınde, ilk beliTİemelere göre 28 kişmin kimliği belirsiz saldsrganlar tarafından öldûrüldüğü bildırildı. Polis. öldürüknlerin rrtuz tarlasında çalışan tanm işçisi olduklannı \e binciıklen otobüsten zorla ındırildıkten sonra otomatik silahla tarandıklannı belirtti. O.J. Simpson tescîlli marka • WASHINGTON(AA)- ABD'de eskı es.ini ve sevgilisim öldürmek suçundan 9 aydan bu yana yargılanan Amerikan futbolcusu O.J Simpson, isminin "tescilli marka" yapılması için başvuruda bulundu. Simpson baş\urusuna olumlu yanıt aldıgı takdirde isminin tişörtSer. spor kıyafetler. posterkr. oy uncaklar ve diğer reklamlarda yer alması durumunda kendısine ödeme yapılacak. Yine Japonya, yine metro • TOKYO (AA)- Japonya'mn başkenti Tokyo'da Hachıoji metra istasyonunun tuvaktinde 4 kişınin, ne olduğu \e nereden geldıği büinmeyen dumandan zehırlenerek hastaneye kaldınldığt bildirildı. Polıs bu olayın "Yüce Gerçek" tarikatının daha önce Tokyo metrosuna düzenledıği zehirli gaz saldınsıyla bır ilişkisi olup olmadığının henüz bılinmediğini söyledi. Türkişcisine destek • SrRASBOURG (AA)- Hollanda'da TVR şoförü olarak çalışırken 1988 yılında kaza geçiren \e daha sonra çalışamadığı gerekçesiyk bu ülkedekı oturma ve çalışma izni ıptal edtten Türk işçisine destek, Avrupa Parlamentosu'ndan geldi. Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye raportörü Belçikalı bayan parlamenter Raymonde Dury. Avrupa Birliği Komisyonu'nun yanıtİaması isteği ile sunduğu SOTU önergesinde Ahmet Bozkun ısimli Türk işçisimn sakatlanarak çalışamaz hak gelmesi üzerine oturma izninin iptal edilmesini ekştirdi. Nükleer cehennem • LONDRA(AA)- Fransa'nın Güney Pasifık"teki nükleer denemeknmn gızlice İngiltere tarafından destekkndiği öne sürüldü. İngiltere İşçı Partisi'nin " gölge" savunma bakanı DavidOark'ın açıklamasına göre Fransa, ay başında Mururoa'dakı nükleer denemesının verilerinı İngiltere"ye vermeye hazırlanıyor. Pasifik denemeleri nedenıyle Fransa'ya yönelik uluslararası tepkiye Ingütere'nin bu nedenle katılmadıâı kaydedüdi. Yeltsin'in özel temsilcisi Lobov ve diğer Rus liderlere karşı suikast girişiminde bulunuldu Çeçenya savaşnıHAKANAKSAY MOSKOVA-Çeçenya'da son ikı a> içvn- de bır türlü crddi ilerleme kaydedemeyen bans. süreci, son günkrde tehlikeli bıçim- de zorlanıyor. Dün Rusya hderi BorisYett- sin'in özel temsikisi ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Oleg Lobov'a, Moskova tarafm- dan Çeçenya'ya Başbakan atanan Salam- bek Hacvye\'e Ulusal Uzlaşma Komitesi Başkanı Lmar Abdurhanov' a karşı düzen- knen suikast girişimi de bu yolda önemli birpro\ okasyon oİdu. Lobov *un \e ötekili- derkrin \ ara almadan kurtulduklan suikast girişimi sonrasmda Çeçenya'daki durum daha da gerginlneşti. Dün sabah içinde Lobov ve beraberinde- ki heyetin yer aldığı konvoyun geçttği köp- rüde patlayan bomba. heyetteki birkaç kı- şinin hafi'f yaralar almasma neden oldu. Uzaktan kumandayla patlatıldığı belirk- nen bombanın kimkrce yerkştırildıği ve terör eylemini kimlerin gerçekkştirdiği saptanamadı. Saldın sonrasında Rusya heyeti. Çeçen- ya temsılcüeriyle yapılması planlanan dün- kü görüşmeyi iptal etti. Askeri yetküıler ise. yasadışı Çeçen güçlerin sılahsızlandı- nlması sona errneden Rusya birlikkrinin bölgeden çekilmeyeceğini yinekdiler. Gergjnlık ürmandırüıyor Rusya tarafi, son günkrde Çeçenya"daki banş sürecmintıkanmanineşığine geldiği- ni vurguluyor. Rusya temsikikri, Çeçen tarafının askeri anlaşma gerekkrini yerine geürmediğini, yasadışı askeri güçkrin si- Tahlannı teslim etmediğini, üstüne üstlük güvenlikgüçkrince arananbazı kişikri çe- şitli yöneticilik görevlerine getirdiğmi be- lirtiyor. Silahtesliminin dahada geciktiril- mesi halinde kendikrinin *tek yanh ola- rak'', yani şiddet kullanarak bu sorunu çö- zecekkrini açıklıyor. Bu arada Başbakan Vlktor Çernomır- din'e yakınlığıyla bilinen içışkri Bakanı Anatoliy Kulikov,Çeçenya'da 50-55 bın si- lahın federal güçlere teslım edılmesi ge- rektiğini söykrken Yeltsin'in özel temsiî- cisi Lobov, bu sayının 70 bin dolaylannda olduğunu vurguluyor Politik gözkmcikr, Rusya heyetinin son günkrde Çeçenyönetimiyk ilgili ekştiri ve tehditkrini yoğunlas.tırdığına dikkat çekı- yorlar. Bazı yayın organlan. Başkan Yelt- sin'in 10 ay sonra yapılacak devlet başkan- lığı seçimîerinde s,ansı olmadığmı kaydet- tikten sonra, durumun değiştirilmesi ya da seçimlerin iptal edilmesi için Çeçenya'da gerginliğin sürmesi gerektigiyorumunu ya- pıyorlar. Dünkü Segodnya gazetesinde ise Çeçen- ya'da kış koşullannda ortaya çıkacak ciddi gıda, yakıt ve öteki ekonomik sorunlardan Moskova'nın sorumlu olacağını. bu duru- mun Çeçen lider Çahar Dudayev ve öteki muhalıfler tarafmdan kullanılacağı belirti- liyordu. Kremlin yanhsı çevrelerse Oleg Lo- bov'un görevebaşlamasmdan sonraÇeçen- ya'dabanş sürecinin hızlandığını ve aynca bölgeye yapılacak ekonomik yardımın gü- vence altına alındığını öne sürerek dünkü suikast girişiminı bu dunımdan rahatsız olan Dudayev yönetiminin düzenkdiğini vurguluyor. Bu arada bölgedeki içişleri ve savunmabakanlıklan birlikkrinin komuta- nı Tümgeneral Anatoliv Romano\. politik ve ekonomik çözüm olmaksızın askeri alandabüyük başanbekkmenin yanlış ola- cağını ima eden konuşmalar yapıyor. Ote yandan Çeçenya'da önümüzdeki cu- martesi günü Moskova yanlısı ve muhalif çeşitli liderkrin katılacaöı yuvarlak masa toplantısınınhazırlıklan sürüyor. Toplantı- ya, ICremhn'in çağnsıyla Rusya Parlamen- tosu eski başkanı ve muhalif lider Ruslan Hasbulatov'un da katılması bekkniyor. Fîüstiıı-lsral göriişmeândeyeşlışık Arafat ile Peres Batı Şeria'mn özerklikkonusunu görüşmeküzere yeniden bir araya geldiler Dış Habcrler Servisi - Mısır'ın Taba kentinde Batı §eria"da Fılistin Özerk Yöne- tımi'nin genişktilmesi konusunda yürütü- kn görüşmekri önceki gece terk eden Fı- Ustin Kurtuluş Örgütü lıderi Yaser Arafat, ABD ve Mısır'ın ginşimkri sonucu yeni- den oturumlara katılmaya ikna oldu. Israil Dışişkri Bakanı Peres. dün beşinci oturuma başlamadan önce FKÖ tarafının karşısına yeni bir önen paketi ile çıkacak- lanmbildirdi. Arafat ve Peres görüşmekri sürdürürken FK.Ö sözcüsü. "tsrail'in Baö Şeria'daki av kerivarhğı konusundaönerdiğiharitakonu- sunda bu gece ya da en gec. yann görüş bir- liginc varacağımızı saruyorum. Şu ana dek anlaştna tasansının yüzde 90^ tamamlan- mrç bulunuyor" diye konuştu. Geçen cumartesi gününden bu yana sür- dünikn görüşmekrde tartışmalann odak noktasını. Batı Şeria'mn en önemli yerkşim merkezlennden biri olan El Halil kentinin Israıl askerkrinden anndınlması konusu oluşturuyordu. Salı gecesi Arafat. bir mil- yon îsraılh'nın yaşadığı Batı Şeria'mn pay- laşımı konusunda tsrail'in önerdigi harita- da köykrin ve kentkrin küçük kantonlara bölünmesı nedeniyle toplantıyı terk etmış- ti. tki lider arasında görüşmekr sürerken ls- rail. "ikinci bir açıVdamaya kadar" Gazze Şeridi'negiriş-çıkışlanyasakladı.tsrailOr- dusu tarafından yapüan açıklamada *Gaz- ze Şeridi, ikinci bir emre kadar gıriş-çıkış- lara kapatıldı. Bu süre içinde Filistinliler'in tsraU'egpçişlerinç inn \erilmeyecek*% denil- di. Ordu sözcüsü. uygulamanın nedenini açıklamadı. Dısisleri Bakanı lnonu Görüşmekrinbeşincigiinûneumutla başla>an Yaser Arafat\e Şimon Peres, bu hafta sonuna kadar Baü Şeria'da Filistin özerk- lığinin genişktilmesine ilişkin anlaşmanın ana hatlan ûzerindegörüş biriiğjne varmayı hedeflivortar. Orta AsyaiükeleriAral gölünükurtarmaya çahşıyor Dış Haberler Servisi - 5 Orta Asya ülkesi başkanı, Birleşmiş Milktkr (BM) K.onferansı"nda bir araya gekrek Aral gölünün kurtanlması için ortak bir politika oluşturmayı kararlaştırdılar. Dünyanın 4. büyük gölü olarak tanımlanan Aral gölü, 1960 yılından sonra yalnış Sovyet politikalan sonucunda hacminin dörtte üçünü ve yüzölçümünün de yaklaşık yansını kaybetmiş, göl, çevre kirliliğini korkunç boyutlara ulaştıran bır konuma gelmiştt. Kırgızistan. Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan devlet başkanlan ortak bir deklarasyonla bölgedeki çölkşmeyi önkmek ve sağlık sorunlannı çözmek için harekete geçecekkrini açjkladılar. Pazartesi günü Özbekistan'm batısındaki Nukus kentinde yapılan BM konferansmda, uluslararası uzmanlar. Özbekistan'dakı pamuk üretimini arttırmak amacıyla Aral gölünü besleyen Seyhun ve Geyhun nehirkrinin sulannı sulama kanallanna çeken Sovyet planlamacılann, Ararm uzun vadeli çevresel ve toplumsal sorunlannı göz ardı ettiğini vurguladılar. Özbekistan bu proje sayesinde ABD ve Çin'den sonra dünyanın 3. en büyük pamuk üreticisi ülkesi olmuş. ancak Seyhun ve Geyhun deltalannm pamuk ekimine aynlması nedenıyle bu nehirkrden Aral golüne akan suyun hacmi yüzde 90 azalrrvıştı. Bu da Aral kıyılanndaki bahkçı şehirkrinin ekolojik bir facia bölgesine dönüşmesine yol açmıştı. Kuruyan deniz yatagından bölgeye dağüan toksık tozlann solunum ve mide hastalıklanna ve gırtlak kanserine yol açtıgı belırtiliyor. Aynca bölgede çocuk ölüm oranının hayh yüksek olduğu ve hamile kadınlann yaklas.ık hepsınin kansızlık sorunu çektiği vurgulamyor. lOOMlız 899$ OUANET100 Mhz - 80486 DX41100 - 100 Mhz. HIZ - PCI MAIN BOARD - PCI 1/0 KART - PCI EKRAN KARTI - 4 MB ANA BELLEK - 420 MB HARD DlSK - 14" SVGA RENKLİMONİTÖR - MOUSE + MOUSE PAD OUANET COMPUTER 246 64 96 Eytül, Ege'de bir başka güzel Her öğün balık, TV'den ve kabalıklardan uzak, seveceğiniz bir ortamda yaza veda için ÇAĞIN MOTEL T.R'. 800.000.- TL 2 kişi 1 hafta: 9.800.000 - TL Assos Bektaş Köyü Sütlüce Koyu Tel: 0 286 723 40 42/43 Isveç üderliğine tek aday Mona Sahlin İLAN T.C. CUMA\-ERİ AŞLİYE HUKUK HÂKÎMLİĞİ'NDEN 199568 Davacı Mehmet Trabzonluoğlu tarafından mahke- memizde açılan senet iptalı davasmda; Davacı Mehmet Trabzonluoğlu adına kayıtlı olan Gentaş'ın (Genel Metal Sanayii ve Ticaret A.Ş.) aşa- ğıda dökümü yapılmış hisse senetkrinden; O. No: 3447. ortağın adı ve soyadı. Mehmet Trab- zonluoğlu Seri no'su Nominal degeriTertibi 1 1 11 11 Kupürfl 8'hk 100'lük 4'lük 50Tik 07166 28861 38601 50734 20.000.- 250.000.- 10.000.- 125.000.- Toplam 162 adet hisse senedinin zayi olduğu anla- şıldığtndan eline geçenkrın 3 ay zarfında mahkeme- ye ibrazlan, aksı takdirde iptaüne karar verileceği hu- susu ilanen tebliğ olunur. Basın: 36246 Romanlannızve ansiklopedleriniz Tel-,5540804 Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. GÜLCANZENGlN Haşerelere Son! Sağlıklı bir yaşam için, yürüyen ve uçan haşerelere karşı... Kokusuz-lekesiz, kesin etkili, WH0 (Dünya Sağiık Örgütü) normlarında ifÖCek BIT Mlsft* Ud. ŞB. gınymriu. > Imdat Tet. (0.212) 527 10 77 -527 47 25-512 38 30 Servisi Fax. (0.212) 513 53 97 TARSUS1. SLLH HUKUKMAHKEMESİ Sayı: 1994-827 Davacı Karayollan Gcnel Müdürlüğü vekili Av. M. Fehmi Ayba? tarafmdan, davalüar Me- denı Özay ve A. Haydar Önal aleyhine mahkememizc açtığı ta2mınat davasımn yapılan yargı- lamalan sırasında verilen ara karan gcreğmcc. Davalılann adresleri zabıta marifetıvk arastınlmış bulunamadığından. davahlara ıianen teb- Ugatın yapılmasına karar verilmiş oldugundan davalılar Medeni Özay ve A Haydar Önal hak- lannda açılan işbu tazmınat davası nedeniyle duruşmanın bırakıldığı 26.10.1995 günü saat 09.00"da duru^maya gelerek beyanda bulunmaları veya kendılenni \ckille temsıl ettınnelen, duruşmaya gelmeyip kendılenni davada \ekille temsil ettırmediklerı takdirde, yargıiamanın gı- > aplannda yapılarak karar verileceği, iıjbu ılanın davahlara duru^ma gününun ve da\ a dılckçe- smın teblığı yerine kaım olmak üzere ilanen tebliğ o\unur 23 3 1995 Basın: 16148 GURHAN UÇKAN STOCKHOLM - Sosyal demokratlann lideri ve Baş- bakanı Ingvar Carlsson'un mart ayındaki olağanüstü kongreden sonra görevinden aynlacağını açıklamasından sonra yeni üderin kim ola- cağı sorusunun yanttı belir- ginkşti. Başbakan Yardımcısı ve Eşitlikten Sorumlu Bakan Mona Sahlin. görevi devral- mayahazıroldugunu açıkla- dı. Daha önce Maliye Baka- nı Göran Persson, Koordi- nasyon Bakanı Jan Nygren ve en son da Tanm Bakanı Margareta NVinberg; aday olmayacaklanm açıklamış- lardı. Bu durumda ortada tekbir aday. Mona Sahlin kalmıştı. Sahlin, salı günüyaptığı ba- sın toplantısında "Polirikaji se\iyorum, sosyal demokra- sivi seviyorum. Göran'la, Jan'la ve Margareta'yla bir- likte etimden gelen her şeyi yapmayahaanm" sözkriy- le karannı açıkladı. Mona Sahlin 38 yaşında. 1982'de ilk kez parlamenter olduğunda 25 yaşiyla parla- mentonun en genç üyesiydi. 1990'da bakan olduğunda, çocuklanna kreşbulamayan bir anne bakan olarak basın- dayankı yapmıştı. Uç çocuk annesi Sahlin "•anne-kariyerve çocuk" üç- geninin kurulabikceğine inanıyor. Anne olmanın kariyerin önüne geçmeyecegini. geç- memesi gerektiğini kendi başanlanyla kanıtlıyor. Partisinin geçen pazar günkü Avrupa Birliği Parla- mentosu seçimîerinde çok kötü sonuç almasından ötü- rü yeni lideri önemli görev- krin bekkdiğinin bilincin- de. Partı ıçindekı "AB'ye eNet" - "AB'ye hayır" taraf- lan arasındaki uçurumu gi- dermek; özellikk ülkenin kuzeyinden ve kırsal kesim- den gelen radikalkşme ıste- ğiyk geleneksel sosyal de- mokrasi anlayıs.ını bir arada yürütmek, kendisini bekle- yen görevlerin en önemlik- Kıbns'ta diyalog istiyoruz ANKARA (Cumhuri>« Bfirosu) - Dışişkri Bakanı Erdaltnönü. dış politikada son 6 ayı değerlendirirken, Türkiye'nin, ABD ve Av- rupa ile yogun ilişkiler içinde oldugunu ve çevre- sindeki sorunlara çözüm .bulma girişimİeriyle önemli bir dıplomasi mer- kezi durumuna geldığini bıldirdi. Kuzey Irak soru- nunun Türkiye'yi "uğraş- tırdtğnıı1 * belirten Inönü, gümrük birliği sürecinde gereken önkmkrin alındı- ğını. şu anda sorumlulugun Avrupa Parlamentosu'nda {AP) bulunduğunukaydet- ti. tnönü, Bosna-Hersek sorununun çözûmünde Türkiye'nin etkın bir poli- tika izkdığini de yineleye- rek, Yunanistan ve Kıbns sorunlannm ~diyak>ğuner- demi" ile çözükbikceğini söykdi. CHP kurultayın- dan sonra Başbakan Tansu Çfller'e isttfasını ilettiğını de ifade eden lnönü, yeri- ne birbaşkasının atanması- na dek görevini sûrdüceği- nı kaydetti. înönü, geçen altı aylık dönemin önemli gelişme- leri hakkında s.u bilgıkri verdi: Kuzey Irak'taki durum, Türkiye'yi önemli ölçüde meşgul etmektedir. Kuzey lrak'ta süren otorite boşlu- ğu, Kürdvstan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtsever Birliği (KYB) arasmdaki çatışmalar ile daha belirgin hak geldi. Kuzey lrak'ta KDP ve KYB arasındaki çatışma- lann son verilmesine yöne- lik olarak, ABD'nın girişi- miyle ve Türkıye'nin göz- kmciliginde.ikitaraf*)-! 1 ağustos tarihkrinde Dub- lin'de bir araya geldi. Top- lantıdaçatışmalarvn durdu- rulması, Erbirin silahlı un- surlardan anndınlması. ge- lirkrin tarafsız gözkmci- kr denetiminde toplanma- sı ve bölgedeki tüm etnik gruplann katılımıyla geniş tabanh bir yerel yönetimin tesisi gibi konularda ilke kararları alındı. Taraflar, \2-l5 eylülde bir daha bir araya geldiler, ancak; bir başan sağlana- madı. Bosna-Hersek: Bosna- Hersek trajedisinde denk- kmler son altı ayda köklü şekilde değişti. Bugûn ula- şılan noktada, Boşnak-Hır- vat Federasyonu toprakla- nn yüzde 51'ne sahip du- ruma geldi. Türkiye, bu süreçte etkili bir rol oyna- dı ve Bosna-Hersek'in haklı isteklerininbanşgiri- şimkrinde dikkate ahnma- sına önemli kakılarda bu- lundu. Yunanistan'a eleştiri Yunanistan-Kıbns: Yu- nanistan ile sorunlar sür- mektedir. Türkiye, bu so- runlara ikili görüşmekr ve diyaloğun erdemi ile çö<- züm bulunacağına inan- maktadır. Yunanistan ise, burtürlübu yöndebİT siya- si irade sergileyememekte- dir. Yunan Parlamento- su'nun karasulannı geniş- letme karannı onaylaması üzerine Türkiye, Ege'de karasulannın 6 milin öte- sinde genişktilmesini ka- bul etmeyeceğini bildirdi. Türkiye. Ege'nin birbanş, dostluk ve işbirliği denizi- ne dönüşmesini arzula- maktadır. Türkiye, Kıbns'ta görûş- me yoluylavanlacak ve ikı toplumun özgür iradekriy- k yaşama geçinlecek adil ve gerçekçi bir çözümden yanadır. Siyasi eşitliğe da- yalı, iki toplumlu ve ikike- simli federal bir çözümün çerçevesi ve çözümün te- mel ilkeleri, BM'nin insi- yatifliğinde yapılan görüş- mekrde ortaya çıkmıştvr. Kuzey Kıbns Türk Cum- huriyeti (KKTC). bu çözü- me bağhhğinı sürdürmüş- tür. Rum tarafının görüş- mekre başlamak için AB üyeliğini önkoşul olarak koyması, adada çözüme yardımcı olmamaktadır. Yunanistan ile Rum tarafı- nın ortak askeri doktrimn uygulanması çerçevesinde Baf'ta birhava ve deniz üs- sünün kurulacağı açıklan- rhıştır. Bu durumu kabul etmek olanaksızdır. Türkiye-Litvanya askeri anlaşmasıANKARA (CumJrorivet Bürosu)-Türkiye ile Lıtvan- ya arasmda asken alanda eğitım, teknık. bılimsel iş- birliği ve temasları öngören anlaşma dûn ımzalandı. Genelkurmay Başkanlı- ğı'nda düzenknen törende bir konuşma yapan Orgene- ral tsmail Hakkı Karadayı, iki ülke arasmda ımzalanan anlaşmanın. dünya ve Avru- pa banşma olumlu katkılar saglayacağına inandığım be- lirterek "Bağunstdjgın anla- mını çok iyîbilen bizler. dost ülke Lirvama'nın bu yönde- ki ga\Tet ve prişimkrini iç- tenlikk dcstek)emetiyiz*'de- di. Lıtvanva SavunmaBaka- nı l~A. Linkevicius da ülke- sinin NATO ve diğer Avru- pa kuruîuşlanna girmesin- dekı olumlu katkılanndan dolayı Türkıye'ye teşekkür ettı. Türkiye ile Litvan- yanın, aralarında coğrafı uzaklığakarşın güvenlik ba- kımmdan aynıkaygılan taşı- dıklanna dikkat çeken Lin- kevicius, imzalanan anlaşma ile bölge banş ve istikranna da katkıdabulunacağını ifa- de etti. Anlaşma. iki ülke arasın- da askeri eğitirn, araştırma- gelıştirme ve bihmsel işbır- liğı, teknolojik gelişme ve yenilikkr. asken teknoloji ve askeritıp alanlanndaki ış- bırligınin geliştırilmesini amaçhyor. Litvanya Cum- hurbaşkanı AJgirdas Myko- las Brazauskasda dün Anka- ra'dakt temaslannı tamam- layarak tstanbul'a gitti. Almanya'nın savunma ambargosukalkıyor ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Almanya, Türki- ye'nin yaptıracağı ikı firka- teyn için yapılması öngörü- kn, ancakdaha sonradurdu- rularak ikı ülke arasında so- run yaratan 150 milyon marklıkyardımın serbest bı- rakılması yönünde önemli bir adım attı. Almanya Par- lamentosu Bütçe Komısyo- nu'nca onaylanarak parla- mentoya gönderiletı ve bü- yük olasılıklakabul edılecek öneriye göre, Türkiye'nin alacagı iki firkateynden biri- nın Almanya'da yapılacak, dığennin de bu ülkede üreti- lecek parçalannın montajı Türkiye'de gerçekkştirik- cek. Hannover Allgememe gazetesinin yayımladığı ha- bere göre Almanyahûküme- ti, Meclis Bütçe Komisyo- nu'ndan. mart ayında Türk Silahlı Kuvvetkri'nin Ku- zey lrak'taki PKK mevzik- rine yönelik operasyonlan nedeniyle askıya alınan sa- vunma yardımının serbest bırakılmasını istedi. Almanya Federal Dışişk- n Bakanlığı, operasyonlann 2 mayısta sona ermesi nede- nıyle. savunma yardımının serbest bırakılmatnası için bır neden kalmadığını, bu konuda Maliye Bakanh- ğı'yla da görüş birliğvne va- nldığmı bildirdi. Meclis Bütçe Komisyonu dûn toplanarak, Almanya Başbakanı HeimutKohl'ün. 20 Eylûl 1993 tarihinde Tür- kiye'ye vermeyı taahhüt et- tıgı 150 milyon mark tuta^ nndaki yardımın serbest bı rakılması onayladı. Karanı hükümetin istemi doğrulru sunda verilmesi nedeniyl parlamentodan geçmesir kesin gözüyk bakılıyor. BAŞSAĞLIĞI Okulumuz mezunu, lstanbul Erkek Lıseliler Egitim Vakfı'nın kuruculanndaıı, Mûtevelh Heyeti üyesi Sa>ın HALİT NARİN- ın annesi PAKİZENARİN (GERMİRLt) Hanımefendı'nın vefatını uzüntüyle öğrenmıs bulunmaktayız. Merhumeye Tann'dan rahmet, kederli ailesıne başsağlıgı dileriz. İSTANBUL LtSESİ tSTANBUL ERKEK LİSELtl-ER EĞİTtM VAKFl İSTANBLL LtSESİ KORLMA DERNEĞİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle