16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 EYLUL1995 PERSEMBE CUMHURİYET SAYFA 13 KİM KİME DUM DUMA BEHÎÇ AK Teh 0.212.512 05 05 Foks: 0.212.513 90 98 'Bu artık böyle devam edemez'eçen nisanda, "Bu artık böy- le devam edemez" diyenlerin D ı r a r aya gelip yeni bir siyasi parti kurma çalışmasına baş- ladığını duyurmuştuk. Beş ayda epey yol almışlar. Bu pa- zar Istanbut'da saat 10.00-17.00 ara- sı Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde "herkese açık" bir toplantı düzenliyor- lar. Toplantıda, parti programına dö- nük tartışmalar yapılacak. En geç ka- sım ayında kamuoyunun önüne kadro ve programla çıkmayı, aralık ayında da partiyi kurmayı düşünüyorlar. Olası ilk seçime katılmayı önemsemiyoriar, "Toplumsal muhalefeti örgütlediğimiz zaman seçim vakti kendiliğinden gelir" diyorlar. Bu hareketin, insan umudunun gü- cü üzerindeyükseleceğine inanıyoriar. Eşitlik, özgürlük ve demokrasi için "başkaldırfyı gözardı etmiyorlar: "Yurttaş ınisiyatifleri ve gerektiğınde başvurulacak sivil ve toplu itaatsizlik eylemleri arzulanan toplumsal ilişkiler kurulduğu zaman bile toplumsal dina- miklerin önünü açacak ve toplumu ha- reketlendırecek araçlardır. Bu yaklaşım bir anlamda 'önce ikti- dar olalım sonra toplumu dönüştürü- rüz' düşüncesinin de reddi anlamına gelir. Çünkü büyük değişim hareketleri ör- gütlü katılımı temel aldıklan zaman ba- şanlı olmuşlardır. Adalet ve eşitlik duygulan toplumun derinliklerinde gelişme zemini bulama- dığı, bunun koşullannın yaratılamadığı dönemlerde insanlık yenilgiye uğramış, sömürü ve baskıdan yana güçler ka- zanmıştır." llginç bir örgütlenme modelleri var. Bugüne dek 15 ilde, bir o kadar ilçede çalışma gruplan oluşmuş. İ! Meclisi di- yortar bu gruplara. Örneklemekgerekirse 1919'da Ana- SESSÎZ SEDASIZ dolu'da kendiliğinden oluşan Müda- faa-i Hukuk Cemiyetleri'ne benzetiyor- lar. Kim bunlar? Şimdilik liderleri yok. ll- kelerde birleşiyorlar. Türkiye'de, politikanın tıkandığına inanarak yeni bir kulvar açmaya çalışı- yoıiar. Globalleşen kapitalizmin ülkede ekonomik, politik ve ideolojik boyutta derin krizler yarattığını söylüyorlar. Kri- ze "emek egemen demokrasi" ile ya- nıt vermeye hazırianıyorlar. Bu bağlamda evrensellik, kültürel çeşitlilik, kendinı geliştirme hakkı, po- litik etkinlık için eşit fırsat, katılımcı ak- tif ve doğrudan demokrasi, katılımcı ve demokratik bir ekonomi, bilginin top- lumsallaşması, üreten toplum kavram- lanna ayln bir değer veriyorlar. Ya da kısaca "sol dalganın yaratılma- sı"na çalışırken, "Geleceği birlikte ku- ralım" diyorlar. Emeklitereceza! meklıler... Üç kuruş emekli maaşına mahkûm edilen, değil ay sonunu ayın ortasını l bile getiremeyen insanlar... Ve bu insanlara bır "darbe" de elektirik ve telefon idareleri vuruyor... Nasıl mı? SSK'den emekli olanlann bir kısmı ayın 21 ve 22'sinde, bir kısmı 23 ve 24'ünde maaşlarını alıyor... Elektrik ve telefon faturalarının son ödeme tarihi ise ayın 20 ve 21'ine denk getiriliyor. fetanbul'dan bir emekli. "Ayın 23'ünde maaşımı aldığım için elektrik ve telefon faturalannı hep cezalı ödüyorum" dıyor... Bu naksızlığı gıdermek için elektrik ve telefon faturaîann ya da maaş ödeme gününün tarihini değiştirmek çok mu zor? Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Düşünürûm/ Düşünürsünl Düşünür/ Düşünürüz/ Düşünürsünüz/ Düşüncesiz henfler. PTT'de soruşturmaya uğpayanlar sırtınıkime dayıyor? ostadan çıkan mektup, T'si yolunmuş Posta Işletmele- ri'nin içler acısı durumunu an- latıyor... Özellikle Istanbul'da- ki başmüdürlüğün elletutuluryanı kal- madığını vurguluyor. Gerek PTT Polikliniği'nde, gerekse Avrupa Yakası Posta işleme Merke- zi'ndeki yolsuzluk iddialannın müfet- tişlerce incelendiğini ve kurumun mil- yariarca lira zarara uğratıldığının sap- tandığını duyuruyor. Bu durumda, gerçeklerin ortaya çık- L Cihan Demirci 'den -Q Son gûnkrde yaşananlar gösterdi ki ülkemizin acüen bir ÖZEL HAYAT TtMÎ'ne de ihtiyacı var! ması gerek.değil mi? Üstelik Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek, bu konuda duyarlılık gösterdiği- ni açıklamışken... Hayır, diyor mektup: "Yolsuzluğa adı kanşanlar, büyük bir telaşla ve bazı aracılar vasıtasıyla An- kara'nın yolunu tuttular. Sonuçta, bü- yük ihtimalledosyalar kapatılacak, yol- suzluklar örtülecektir." Ali Şevki Erek, bu "yolsuzluk örtme" iddiasına ne der acaba? örnegin PTT Polikliniği'nin başdiş- hekimiTaner'Engin'in, çevresine yay- dığı söylentilere göre tanımadığı yok- muş. Herkesin dostu, yakın arkadaşty- mış... Hele Posta Işletmeleri Genel Mü- dür Yardımcıları Murat Atak ve Yıl- maz Gürdal çok yakınıymış... Fakat genel müdürlükten gelen bilgiler Atak'ın da Gürdal'ın da başdişhekimi Taner Engin'le yakınlığı olmadığı yo- Iunda... Engin'in asıl yakınlığı Sağlık ve Sosyal Işler Daire Başkanı Şenel Çel- tik'leymiş... Hani şu PTT'nin kamp ve konuttahsisleri müfettiş soruşturması- na uğrayan ve uygunsuzluklan sapta- nan dairenin başkanı! Yoksa Taner Engin, sırtını Ali Şevki Erek'e mi dayadı! Ama birilerine ne kadar sırtını daya- sa da, dosyalar ne kadar kapatılmaya çalışılsa da gerçekler bir gün mutlaka ortaya çıkacak... Avrupa Yakası Posta işleme Merke- zi Müdürü Ebubekir Çoban ve arka- daşlarının "mesaı"len de... PTT'ye taşrt kiralama ışlerinde "ter- cih hakkı"nı kullanarak rüşveti yüzde 15 oranında tarifeye bağlayanlar da... Yanm trilyon lirayı geçen yolsuzluk- lar da... Hiçbiri gizli kalmayacak... Belki yann... Belki haftaya! Esat Kırathoğlu'nun yiume mcrakı. vikze ynze politikanın kuyruğuna gelntesinden mi ka>T»aklanıyor? Atatüpk'ün Yunancayaçevrilen 'konuşması' ya da Nutuk H aberi Atina'dan Anadoiu Ajan- sı geçmişti... 17 eylülde Cum- huriyet'in Dış Haberier sayfa- sında da yer aldı. Habere gö- re, Mustafa Kemal Atatürk'ün 15-20 Ekim 1927'de Cumhuriyet Halk Parti- si'nin 2. Kurultayı'ndayaptığı konuşma Yunancaya çevrilerek "Kemal Ata- türk" adrylaYunanistan'da satışaçıka- nlmıştı. Istanbul'dan Ismaîl Hakkı Polaft, Cumhuriyet'te de bu içerikle yayımla- nan haber nedeniyle bu kez çuvaldızı kendimize batırmamızı istiyor... Yerden göğe kadar haklı olarak... Çünkü Polat, Yunancaya çevnlen bu "konuşma"nın Atatürk'ün heıtıangi bir konuşması değil, Büyük Nutku oldu- ğunu anımsatıyor. Şöyle diyor Polat: "Günümüz Türkiyesinin gerek top- lum, gerekse devlet yapısında, türlü yöntemlerle egemen kılınmak istenen Türk-lslam Sentezi modeli karşısında, yurtseverlerin giderek daha güç koşul- lardasavunmaya çalıştığı Atatürkçülük felsefesinin temel konuşmasının Yuna- nistan'da yayınlanması, hem yurtse- verler için büyük bir moral kaynağı, hem de Atatürkçülüğün olumlu bir ta- nrtımıdır. Ancak bu durumu gazetem bile ilgisizlikle karşılarsa, toplumsal yozlaşmanın etkisine her geçen gün biraz daha kapılan ulusumuz bireyleri- ne Atatürkçülüğü nasıl anlatabiliriz?" Nutuk'u Söylev adıyla günümüz Türkçesine çeviren Hıfzı Veldet Veli- dedeoğlu'nun önsözünde belirttiği gı- bi Atatürkçü olduğunu savunan birçok kişi ve kurumun, bırakın Nutuk'u oku- mayı, bu nutkun hangi tarihlerde veril- diğini bile bilmediğini vurgulayan Is- mail Hakkı Polat, şu eleştiriyi de geti- riyor. "Sanınm. hepimizin şapkamızı önü- müze koyup düşünme ve eksiklikleri- mizi irdeleme ve giderme zamanı ge- lip geçmekte. Bunu bugün yapmaz- sak, yakın bir gelecekte sanğımızı önü- müze koyup düşünmemiz çok daha güç olacaktır." Bu çuvaldız için Polat'a bir tek yanıt verilebilir -Teşekkürler... ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACl \ H A R B I SEMİH POROY • . ^ / GADDAR DA\T T yvRt KIRTCEBE tS/*C AtZDOO OLCUU cSOAtA 8ASLASA ALA&ILIRİZ. .'.. tSEfZf OONÜSTE 0İ 3O aeut/CE DÜHYA ÇOtCTAfJ SATatfş oLACAÎcrfas.. AMA ÇJJUSUZ. U2AV&S. €O y/i. 0U LAİİC OÜZBNİ BULUT BEBEK ISIRAY çifrçt bü-ttın V o Varam-azJık- / / larinı MIRMIRLAR IĞIRDVKAK 1 HI \ÎZİ SKVhNLtRE İLGİNÇ ÖYKÜLERJEKNİK KONL'LAR... p 1 mmmmmmımmm Yelken DurnusıEYUOL1995 •%AYI: 137 TEHLİKE YELKENDE AĞAÇ TEKNEDE ANINDA % DAHA HIZLI & AŞIRI VHF ö VE G0VENLİ ö KATODİK KULLANJMI SEYİR... KORUMA... Demıtoler Sıtes 8 Cadde No 71 Zeytınburnu. ISTANBUL Tel 664 16 94 - 510 28 71. Faks 558 67 85 İSTANBUL 1. SULH HUKUK HÂKİMLİĞrNDEN 1995 160 Vasi Hastalığı sebebivle Behice Ceylan'a mahkememizce 13.9.1995 tarihinde kızı Bülent Ceylan'ın vası tayinine ka- rar verilmiştir. İlanolunur. 18.9.1995 Basın: 42330 Marmara Üniversitesi öğrenci karttmı kaybettim. Hükümsüzdür. ŞEMSETTİNARI ADIYAMAN TEKEL YAPRAK TÜTÜN İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUV URULUR 1- tşletme Müdûrlüğümüz. ışçı yemekhanesmın 1 yıllık °o 25 azalır-<;oğahr 15 600 kg et ıhti>acı ıhale yoluyla temın edılecektır. 2- İhale, 6 Etatn 1995 Cuma günü saat 14.00"te Adıyaman, Varlık Mahallesı'nde bulunan ıdare bınamızda "kapalı zarfla tekhf almayöntemiyle" yapılacak- tır. î- Venlecek tekiıflerde. ıhale tanhmde tespıt edılecek Adıvaman'da et satış rayıcınden ne kadar kınmda bulunulacağı behrtılecektır Halen Adıyamanda l kg kemıksız dana etı ıçm KDV dahıl 300.000 TL. ve l kg ke'mıkh lcoyun etı ıçın de KBV dahıl 240.000 TL. satıs ra> ıcı tespıt edılmiştır Rayıı; fiyatın yüksel- mesı halınde bu durum, usulüne uygun olarak satın almafiyatınayansıtılır 4- Işın geçıcı temınatı 234.000.000.- TL olup. ihalede oluşacak bedelın °o 10'u miktannda kesın tenıınat almır 5- Ihalenin yapılacajı gün. saat 13.30'a kadar yapılacak başvurular gecerlıdır Bu saatten sonra yapılacak baş\ unılar kabul cdılmez. 6- Postada olabılecek gecıkmeler ıle telgraf. teleks ve faks ile yapılacak başvumlar kabul edılmez. 7- tstenılen belgeler. şartnamesınde belınılmıştir. Şartname. mesaı saatlen ıçensınde müdürluğûmüz ıhale komısyonu sekreteryasmdan temin edılebılır 8- Tekel. 2886 sayılı kanun kapsamında olmayip. ıhaieyı yapıp yapmamakta kısmen veya dıledığıne yapmakta serbesttır. 13.09 1995 Basın 42432 t,BU- KURTARMA ÜYANK TARİHTE BUGÜN MVMTAZ ARIKAS 21 Eylül isMaster^Voice "5AHİBİNİN SESFNDEKİKÖPEK., İ899'PA BUGÜN, INGİUZ ÜBSSAMl F&ANCIS 8ARRAUD 'A/UN YAPT7ĞI KSS/M *£U>R<C>6E •JOHNSOtJ V'CTOd TALKING MACHfNe* 6HAMO- FON ÇieKerr TMeAFfNDAN SATrN AUNMIŞT7. &BS&4A* 8Ae.eAü&, SIR For rze&teR ct'A/si /CÖPEĞİNİU G&AMOFOU OİMLE&KBN RESMİNİ ÇfZMİÇ, &UMU, tCoPEK MAMASI IMAL £OEN KUfZLH-UŞLA&4 SArMAYI DÜÇÜNMÜÇTy. AH- CAK, DAHA SONZA, 8İR GRAMOFON FÎPtJlASI f££SİML£ İLGİLENtAİÇ VE 1OO Sr£&UN£ /4L- MtÇT/. SOZ HOMUSÜ &ESMİ MA&/C4 Oİ.A- £AK KULISİAJAN FtlZMA, DUNYA ÇAPlNOA ÜME UljAŞMIŞrt. gUrûN 8UNL4JZ0AN HA - SeeSlZ İİ YtL YAŞArAH NlPfER, YOA/- 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle