12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
MSA...VISA Premier/Gold... VISA International... BANKASIDıh. Uyıtr Slr Tııım Iç Cumhuriye EMlÂK BANKASI TLH . SAYI25661 / 20000 Tl (KDV /ç;nde) KURUCUSU: YUNU8 HMOİ (1924-1945) BAŞYAZW NADİR NWİ (1945-1991) 21EYIÛL1895PERŞ0*E 4 yıl sürenkoalisyonubitiren CHP lideri Baykal, 'derhal seçim' istedi Gündem, erken seçimCörüşmeden bir sonuç çıkmadı 1991 yüında kurulan ve makyajlarla ayakta duran koalisyon hükümeti, 4. yılmda dağıldı. Baykal ve Çillef in görüşmesinden bir sonuç çıkmadı. Baykal, koalisyonun fiilen bittiğini söyledi. CHP lideri Baykal, "Yapılacak şey, Türkiye'yi bir an önce seçime götürmektir" dedi. Çiüer, Demirele îstifasını verdi Başbakan Çiller, görüşmenin ardmdan DYP Genel îdare Kuralu'nu topladı, daha sonra da istifasını sunmak üzere Çankaya Köşkü'ne çıktı. Çiller, Baykal'm, İstanbul Emniyet Müdürü Menzir'in görevden almmasmı önkoşul olarak getirdiğini söyledi. Demirel, hükümetin istifasını kabul erti. ANAP: Bütün formüllere açığız ANAP lideri Yılmaz, seçim hükümetinde yer almayı görüşmeye hazır olduklannı belirterek "Bütün formüllere açığız" dedi. Yılmaz, "Bundan sonra nasıl hükümet kurulursa kurulsun, bunun sonucu seçimdir" dedi. RP'li Kazan, 6 ay içinde seçime gidecek 'milli koalisyon hükümeti' önerdi. HP Arahk olmazsa Mart96 • Görûşmenin hemen ardından CHP, erken seçime gidilmesi için temaslara başlama karan aldı. • Erken seçim hedefini, takvim yetişirse arahk, yetişmezse 1996 Mart ayı olarak belirleyen CHP, başta ANAP ve RP olmak üzere, diğer partilerle işbirliğine gitmeye hazırlanvyor. • 5. Sayfada YP BAYKAL - CHP'yi güçlendireceğine vıpratan koalisyonun sonunu getiren zor karariar aldı. Terledi. Çîller^in hesabı tutmadı • Baykal'm "CHP'yi hükümetten çekmeden, Başbakan Tansu Çiller'i istifaya zorunlu bırakarak erken seçime zorlama" formülünü "blöf" olarak niteleyen Çiller ve DYP kurmaylan, Baykal'la uzlaşmaya vanlamaymca yeni hükümet seçenekleri aramaya başladı. • 5. Sayfada ÇİLLER - Ihumlu ortağın bektenmedik tepkisi> le koalis>onun üstüne bir bardak su içti. Çiller, koalisyonun dağılmasını Menzir sorununa bağlayınca CHP liderinin tepkisi sert oldu Baykal:Çilleryakasınıkaptırmış• Görüşmelerin ardından CHP lideri Denız Baykal, koalisyonun dağılmasmm gerçek nedenlerini akşam saatlerinden itibaren bütün medya kanallannı kulla- narak yanıtlarken Başbakan Tansu Çiller'e ve onun hükümet etme yöntemleri- ne de ahşılmadık düzeyde sert eleştiriler yöneltti. Baykal. "Başbakan "da, kamu düzenihiyerarşisi, yetki ilişkileri, bunlaryok. By-passlar var. özel etkinlik odak- lan var, yaka kaptmlmışhklar var. Türkiye'nin yeni bir iktidar anlayışma ihti- yacı var. Asü amacımız, Türkiye'yi hak ettiği bir yönetime kavuşturmak. îkti- dar kurumlar ve organlarla çahşmahdır" dedi. • Baykal şöyle devam etti: Üç ay bakanlar kurulu toplanamıyorsa, buna rağ- men işler belli çevreler ve güçler arasmda konuşularak. kotanlarak karara bağ- lanıyorsa, böyle işliyorsa; resmiyetin dışına çıkılmışsa; organlann. kurumlann gücü kaybolmuşsa: organlann, kurumlann dışında resmi hiyerarşiyi aşan etkin- lik noktalan ortaya çıkmaya başlamışsa o ülkede çok ciddi bir manzara var demektir. Böyle bir manzaraya hukuk saygısı olan, demokrasi saygısı olan sos- yal demokratbir siyasal partinin katlanması. helebunagörünüşükurtarmak için katkıda bulunması kesinlikle söz konusu olamaz. • 5. Sayfada BÜTÜN YOLLAR ERKEN SEÇİME DO&NİMrm I 6. Sayfada ÎŞ DÜNYASINDA PANtK • 9. Sayfada BORSADA REKOR DÜŞİJŞ • 8. Sayfada Meclis'te son durum DYP: 182 CHP. 65 MHP: 17 BBP: 7 MP: 2 Bağımsız: 6 ANAP: % RP. 38 DSP: 10 YP:3 YDH: 2 Boş: 22 Silah devleri Ankara'da buluştu Demirel: Sıcak barış kundamadı • İDEF-95 Uluslararası Savunma Sanayii ve Sivil Havacıhk Fuan, Etimesgut Türkkuşu tesislerinde Cumhurbaşkant Süle>Tnan Demirel tarafindan açıldı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Cumhurbaşkanı Sûley- man Demirel, SSCB'nin yıkıl- masıyla birhkte soğuk savaşın sona erdığini, ancak "sıcak ba- nşm" kurulamadığını belirterek, banş amaçlan için caydmcı amaçlı silahlanmanın gerekli ol- duğunu belitttı. Saldırganhğın macera olduğunu belirten De- mirel, sorumluluğununbihncin- de olan Türkiye'nin, bölgesinde banşa hızmet edeceğim kaydet- ti. Milh Savunma Bakanı Meh- metGölhan da her silahm bır al- ternaftfı ve farklı üretıcileri ol- duğuna dikkat çekerek "Türia- MArkasıSa.6,Sü. 7'de UBE \ Yüz bmlerm gre>i • 261 bin işçinin grevi için düğrneye basan Türk- îş, dün yaklaşık 160 bin işçinin greviyle hükümete bayrak açtı. Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral, Ankara'da binlerce işçinin katıldığı grevleri başlatırken hükümeti, "Bizimle dalga geçmesinler" diye uyararak "Hükümetin de, IMFnin de oyunu bozuldu. Bu, işçi sınıfınm var olması, yok olması hareketidir" dedi. NOTLAR • 5 bin işçinin çahştığı Gölcük Tersanesi'nde grev askıya ahndı. tzmir'de Karayollan Genel Müdürtüğü'nden 2 bin, MTA'dan 800 işçi büyük katüımhbir toplantıyla greve başladı. îstanbul'daki Yol-tş üyesi Karayollan ışçileri de 20 yıl aradan sonra greve çıktılar. "Hükümet istifa. Tansu Amerika'ya", "Ekmek yoksa banş da yok" sloganlan atıldı. • 3. Sayfada ZincWJku\Ti'dakiKarajwüan 17. BölgeMüdürtüğüışçilerigrev gömlegnigjydL(UGUR GÜNYUZ) Bu grevin tuzu eksik • Bır sendikacmm sözlerini anımsıyoruz' "'Yemekler vardır; masaya konduğunda çok çektcı gelir insana, ancak tabağa koyup yedığinizde bir eksiklik hıssedersiniz. Tuzsuzdur omeğırv. Görüntü güzel de.. tuzu yok." 7. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Yerinde Bir Karar... Herkesin söylediği, herke- sin bildiği, herkesin gördüğü bir gerçeğin üstüne şal ört- mek, doğruları gözleme yo- lunda bir süre için geçerli ola- bilıyor; medyatık güç, yapay görüntülerie gerçeklen örtbas etmek yolunda bir süre başa- n kazanabiliyor. Ancak bu süre, bunalımın baskısı altındayaşayankişi ve çevrelere uzun görünse de eninde sonunda noktalanıyor. DYP-CHP (SHP) koalisyo- nu anlamını çoktandıryitirmiş- tı. Bu köşede sık sık yinelen- diği gıbı yalnız CHP bakımın- dan değil, ülkenin genel çıkar- lan açısından sakıncalı bir eğik düzeyde kayıyordu. Başansız bır hükümette 'başanlı başba- kan' imajını işleyen medyaya karşın, geniş kitlelerin soluğu- nu kesen bunalım yoğunlaşı- yordu. Medyanın aforoz ettiği ANAP Genel Başkanı Mesırt Yılmaz'ın dile getirdiğt muha- lefet etkısını gösteremiyordu. Koalisyonun Başbakanı Çiller, koltuğunda oturabilmek için çevresınde toplanan güçlerle tehlikeli ilişkiler içıne mı gir- miştı?.. Dış polıtıkadakı kışi- sel yaklaşımları konusunda soru ışaretien büyüyordu. Bütün bunlara yüzde 80-90 dolayındakı enflasyonu ekle- dığımiz zaman. demokratık- leşme programını kâgıt üze- rinde bırakan koalisyon ortak- • • • • Arkası Sa. 6, Sü. Tda B U G U N Cumhuriyet'le birlikte Avusturya^ya Efes boykotu • Ankara; PKK.'nin "sürgündeki hükümef toplantısına tzin verilmesi uzenne. A\ııstur>alı arkeologlarca yürûtülen Efes kazüanmn bugün düzenlenen 100. yıldönümü törenlenne katılmayacağını bildirdi. Ö2G0» ACMfn y n » • 6. Sayfada BORSA Oun 41.O3B.76 Öncekı 43.432.67 DOLAR OOun 48.SOO Öncekı 47.925 MARK Oun 32.800 Oncekı 32.225 ALTtN ODuo 599.00Û öncekı 595.5OO GUNDEM MVSTAFA BALBAV YepyeniBir Dönem(ım?) "Yenidönem", "beyazsayfa", "tem/zsayfa"sözlerioka- dar yıpratıldı ki, başkenttekı son gelışmeler için ancak böy- le bır baslık uygun düşer. Ama bunca yaşadıklanmızdan sonra, sonuna "mi" takı- sını koymadan edemiyorum. Saatlerce nefesımizi tutmaktan. solunum yolu hastalık- larından hangisıne adayız, bılemiyorum. Saat 11.30'daeskı Başbakanlıkbınasında başlayan ÇH- ler-Baykal görüşmesi, 3 saat 10 dakika sürdü. Toplantı sonrasında Baykal'm altını çızdıği noktalar şun- M Arkası Sa. 6, Sü. 3'te
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle