23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Fİ\4>SB*\K ^\O\İMŞİRAETÎ IMNCt MENRIL MYMETLER > \TIRIVf FO\U* MJN 51 ARALIK 1994 VE 1995 HESAP DÖ\EMLERİ\E İİT B4ĞIMSIZ DESETÇİ RAPORU Rnans Bank \mmiit ^ırkrtı Itımı Menkul knm?tlrr lat.nm hmu nun ı l \ralık 1994 ve 1995 Urıhfen ıtıbamlp bazınanan bılaJiçuiU f n ponff* dejîen fm lop.am de£en (a6touui «e bu tanhlerde soııa eren hesnip donenılennr aıl *eiır tablolanndan ıluşan hesap raporianni .«•elemış bulunuv ruz Incetemekmnız genel kabul p>noüj denellem? Ikr esas ve lUndartlanııa u%fun olarak \apilnn} ve dob>ı$ı>U hesap ve ifletnlerie ılpu otarak mııhasebe Lavıtlannm kiHilmiü ıle pnvtlı fordıuhımuz duter denriiemr1 toftfem *r wJ.ıukJerTnj (çermıçfır C >ru>unıuze goır juianda belırtılen foa portfovunıın deteriendinlmesı Rnans Bank \JK nım >rketı [kjn i Menku! Krnnetler latınm ronunun ıçtuzuk hukumlenne m£unlui arzetnıekle .r vukanda bırmn ftf raprafla belırtıien 5t Aralık 1994 .e 1995 taniılı bılartvr>lcir £erçek ma!ı dunjrnunu »e bu tanhlerrje *ona eren he*ap donemlenne an gelır tablolar ıse gerçri laabveı sanıtçtannı mtakıü ttnnet yatinm fonian IÇID ^erma^e Ptva»ası fcuruiu (SPk) tarafından 28 şubal 1990 tanhlı Resıru Gazete de *avıınlanan \l-6 numaralı lebJiftı ıle belırlenen fenel kabul jccrmUf r ınpun olarak do£ru bır bı^mde vanstrnaJUadır *n Afftjated FHHI öt £mst k Voun« bıtemaüona. Denver Yenunh Mah Muşavırtık Anonun §u*etı YenunlıMâJıMuşavu Ş İKlNt f MLMkLL knVlETIJJl 1 VTIRIYI FOMJ TtRIHLEf Ft\ 4\S B4\K 4\O\ÎM ŞtRRETİ ÜÇITSCU MENKUL KIYMETLER Y ATIRIM FONU 1 MJ1N 31 4RALIK 1994 VE 1993 HES*P DONEMLERtNE AİT B4ĞMSIZ DEiNETÇİ RAPORL Mnans Bank \nonim Şırkeiı l runm Menkul Knmetler h u n m ^ mu nun >l *raldk 1994 >e 1995 tanfiierr ıtıbamte hüzırlanan trtlanr< su f m portfnv degrn lon t jplanı degen labJotan ve bu Lanhterde « m . eren be^ap drnemiennr an pelır labfolanndan uluşan he*ap raporiannı ınretetnış bufumnorur liK-elerrHermıız g<"nel kabul ffonnu$ deanlemr ılke esaa ve jUndanianna ıngun otarak tapıbntş ve doia>ısıvla br*ap e ı^emJerle ıl^ıli olarak muhosebe ka\ıli*nniB ktmtn'lu ıte ^crrilı tanfu^unıuz <fı£tpr denetlerm? joniem »t- ipkniklennı ıcermıştır Goru*amuze gıirp >ukanda beluiık-n fon ponlotbııün deterlendmlmesJ rmans 5ank \n nım Sırkefı CÇUIKU Menkul Kıvmeller latının Fonu nun ıcturûk hukumlenne ıneuniut arw!iTH*kte ve Mtkanda bınnn paragrafta belırtılen 51 \rabk 1994 ve 1995 lanhh bıianvolar ferçH malı dunımunu vf bu lanhkrdr sona fren hesap Ğonemicnne dti pelfr tabkıJan ıse geı\ek faaJnet somı*,lannı ntenkui kıtmel taiınm fonlan ıçın Seıma%e Prva&ası Kunılü 'SPk) larafmdan 28 Şubat 1990 tanhlı He^mı Gazele de varımlaıtafi \\-6 muııaralı teblt|ı ıle belınVnen pcnei kabul pormu5 muhasebe ılkeirnne u^^ıjn olarak do^nı bır bı^imde vansıtntakladır An Alfiltated Fırm oi Ernsl k i oung l--|emaöofui Oenvrr Yenuntı Malı Maşanrhk An.mın Ştrl^b (71 tM) V\RlJkHR • ^fR Bar.1 MEVKU M M E T L M M7 Î87 IJ80Jİ99 SOZ45O 778J49 BORÇLtR tonrtm Banka {. ÖH n Bor\lan i m j r lanl luk. Pı.rtf.,1 1V(« «Jliî tarjıl* B O R Ç 1 V R T O P I U I I \ E T \ U l U k T O P 1 \ M İ P O V T O P U M D I - C E I U k J l ı l m a B r i f r t r n k a l l l m j B r l e r l r n I V ^ \ n i f i F ı > n G p l ı r G « İ P r t a n ı Î Î 8 J 6 J . I 0 7 \21M\ 445 2iO.İ(».o6* 10 192 M0I2 H1Z1H l»t<"hRUR BanULır \IE\M L WMFT1 FB Kanıu h fc \hf"r MaraUar DİGFR \ VRUKUR Pe^ııı Ûdenmt? Gıderler 801 «01 rK)fM,l KH leoja •<• Üıter lasal >ukum Kar> Odeaec^k \erp vr th^t-r .a«al .uk- .öftrlın Banka L artlen F n G p ı G r t a n C«n 1 tl hoo Gelır Gıdef l-srtı Crçmı» lılhr Foo Grlır Gı*T fartı (70 958.466) 72JO0 518 (4 748.174) 76.948 692 1 '42 (h7 229 086.756 76,94g!o»2 65 698J5Î I3J49J6I 554 611463 »ORÇHR TOPI XXII NFT V (RUk T0PI.ml PONTOPUMUFCFFll kalılma B«.|^elfn kalılma BeUrtrn l>*trr l Xzaiıy) Xr1 K ın O l ı ı (,«kT Fırtı Can Iıl F( n Grtır Gıder Fartu Grtıms ı dfar f w Gedr GıoVr Farlıı IKİMİME>KLI l VHUIk IW<\( l»91 I 1RIIH>J\I hlB(KlH> l.fJ.IR İMU.OSI 4ı 690 I0I8 9M F O N G F U R I t R I M e n k u l k i M i t e l l r r P i r t f u v u n d r n A l ı n a n F a ı / v e k a r P a ı l a n Ö z r l t n a V l r n l n l K ı ı m r l l f n l - a ı ı « - k a r r ^ l a n H u $ < > ^ e n r t l f n k a r P a t l a n t a n g K r s ı m ı V l e n k u l k ı ı m c l l r n F a r z v r k i r P a t U n M r n k n J k i T i m - ı s a l ı ^ k a r l a n Ö l c l k r a m V . r ı k u l K » m r l l r n S a l ı ; k i r t a n l i n s * v n e l l e n * M I I J k a r l a n k a m u K e v p i ı M c a k ü l k ı v m r t l f n S ı l ı } k a r l a n FON GE1 JRLFRl TOPLHfl FON Gll» RLFBJ M ^ n k u l k n m d S a l ı ) Z a n r l a n O z H I k n i m \ l f n c u ( k ı \ m ^ ( W ı S a l ı ^ H ı - * . 1 * V n e l l e n S d t ı s / a r a r i a n I M e r G ı d t r f c r I t v a ^ l c n l l c r r i k n f l a n G ı d e r i e n A r a n l ı k k f M t ı l ^ o o u T ı d ^ r l r n V 4 e r l l a ı % > e T a a d ı k [ o f l l e n F o n \ o n H j m L r n H t c n O r n r t u n L t r H k n \ e r n R r s ı m H a ı t t t G ı d f r i r r « U a n u G ı d r n F O N G I D F r U J R I T O P I O 2 O 9 J 5 O J 0 9 J » 5 . 0 4 1 . 0 0 2 6 6 ^ 5 750 71 170656 11) 525 II5.Ö5 111 )25 70 6i9 jm 1İ44 0IH «7000 SIJOM 2JI9H0 482 2JS6 7O8 H_>0V 93 4J90 7)918410 14,74». 1741 1993 H50.I4H 1.01)424 4 5M 324 "2 054J124 7" )84 972 4.62.'11J SJ65 " . - «W 22, A» 5 91İS» 7)1 4 42R.60B 55 120 114490 H N l N s B l N k INONIMŞIRktTI IklNl I MtNTll I M1HFTI f R ) 1TIRIV FOMJ 31 IRUIk I*>41F l99ÎT»RmiFRllT1mRULF F1)N PORTFf» OEĞERİ TtBI OSl m 0M> NOX1|N ( I DFGFR1 1994 KX\H \OMINXL DFCFJÜ IM3 OEĞFKI IH7INE BONOI (Rl IIISSF'-nFTlJRI 275054000 210580664 62 19 II tRk() IKHJKM, BXGHS Çl kl RO> X FLBıTHl» FRLGIIIIFXIIRÇF[lk T ISBtNkXSI(X) kOC IIOUHNG kORI)SX XlrTlS XIIGROS Tl Rk NFTX} 235 000 586.000 29000 999000 150000 348.000 1 415000 46JOOO 207.000 T f)IŞBXNk TCr¥xS FCACflHSI II (Ç GCNFD BlR( ( kOÇHTlBHI pırr»lxı PFTBO«IM TEUT^ti TIRFklT^O tş FONPORTFÖIDFGFRI 5000 2000 10JM« İ3JM0 10000 3000 5000 1000 2000 3000 30O0 '7600 1054 300 »'OOO 3IJ00 43 000 S)7W U0O0 36~50 50 OOO İ6 ıtt) 4. -30 302 430 US0 69Ç 528 244 356 265 5 45 5 43 2.87 254 2-»5 534 299 39.23 10000 2 305 000 54 000 48,200 J3.000 471,000 >owjn> 11024)00 -41001 494 000 «1000 I2 4İ3JO0 287 499JO0 8 106 OOO _> 659.000 II 158.75» 3.099 475 II+««.000 10 046 500 2I85JJ00 7 141 « 0 5.928.300 IOI73J5O 6.630000 2 583 900 875000 8.552 900 5 8«7J»l! 5404 500 «599J50 12e 259 078 5J9 1 51 5 39 2 97 0 63 2 I I 1 1 6 5 0 1 1 9 6 0 70 026 2 03 2 35 .2 41 175 171 1 94 127 981 445 358 562 10- 57-81 100 00 HNXNSBINK XNONIXIŞlRkFTl Ik/N< I «FNkt I kll MFTI ER 1 »TIRIM FOM \ t H"İT(Rİ1II>RI UlmRİlLr hX)N TOPL (M DU.rRI TIBI OSl (Tl 0W) 1994 1995 H \7IH I£Ğ£RIJ.R BORÇI '«TOPI Wtt T1TXR 1.280 900 10511 0 M (5 1 >| \ TDPUM m Ğt Kl 358 362 10" 13 950 642) 534611 46) 101 18 (1 18) 100 00 IfclV I \lf NM l KnMITI tR » İTIRIM R)M 51 Utilih l«WT\RİMt miURhl h BİI ^HllUH^O I J 4 _ > ) ~ ( W 9 T 1 - ' - j 4 V l p a » - 2 * 7 * 0 T l 2 ) I h r a ^ * d ı l e n p a t s a \ ı s ı 5 . 0 0 0 0 0 0 D o o e a t f i n d e ' S a t ı t e p t t w t M 2 . 9 5 9 1 » O r t « n r n p n m a s ı > » 6 8 . 9 6 0 5 ) S t f D r t ı f- m * d m a d u z p n t e n ı r u f a > n b t r s ı ^ u r t a p J H , T 1 V K B T i a s r e S a k i a m a V > c k - u k l a n m a l ı i a > f u p m ^ < ^ n 6 > i l ı n d a J » l \ | n ) a ı a n b H l ı b a j J ı m u h a v b e p r r ' K M p t p n n ı ı ı u z e t ı . ^ m a k l - o n u n b i M u n m e - n k u l k « ı ^ ı r t a p o J t ç r s ı U p s u n ı n d a c h r f - o n t h > * i e J u m a l ı l a b i o l a n n ı " ı e n u a \ e P n j L s a s ı k u r u l u ( i P K j u r a f ı n d a ı ı 2 ? * Ş u b a i 1 9 9 0 t a n h l ı R e « m ı G B 7 H « - o * > a > u & ] a n a n \ L fi n u m a r a h T e b l ı ^ d f > « T a l a n M e n k ı ı l K r v m r l i f r l a t ı n m F o n l a n t a r a f t n d a n tfazraleırtTk m a l ı l a b k ) t e r a p o r l a n n h a z ı l i a n ı p s u n u i m a j i n a l U j k m ı l k c \ c t u r a i l a n ( b u n d a n s * * ; ı r a • ı m - n k u ) L t \ m r ( \ a l ı n m f o n l a n ı ç t n s p k l a r a f ı n d a n t a M m t a o a f ı « c n e ! k a b u l p ^ n t ı u ; m u h a v b » * ı l k e l e n " « l a r a k a ( r i a ^ - a t l i r > ^ o r r d u z r n i r m e M H i r l - o n m e ı m i i J k i M n * < k * n n ı n h e r K i i n H ı b a m l f f u n i " , i u 7 u ^ u h u k u m l f n n p n n * c t p ^ i r - r l e n d ı n l m e M s u n u t u n d a o r i a \ a \VJn c t f ^ r r l e m c f â r i ı J a n h t l a n p d a k fon Uıplam d t f e n m u ı v m ı t e * e r a i a n k . a l ] [ m a b * * . ( t e ( ı > n d r ^ e r a r t t f i ( a i 3 * j ı l b e ^ a h m d a m u h a ^ e b p t r ^ l ı n l ı r B u < t u ı r t l r d e ^ e r i e n v f a r i l a n a n c a l ı l j p l ı m e n k u l k i M n e t ı n f l d e n < , - w r t J İ a r a k g f n , v t d t ^ m e M h a l ı n d e p - t ı r v < ^ a p d e r h r » p 4 a n n a ı n l ı k a l f l l ı n l ı r ^ n t a f o n p o r t f m u M İ e b u l u n a n h ı « « e v n e l l e n n m k a r p a ı l a n t a h s ı l f d ı l m e \ ı n e b a i I m a k ^ ı z ı n k a r p a n d a j t n ı m U n h ı m n i » f l a n # ) ( f u n u o d e l e n t e i l u ç e i t n olarak *e a k t ı a n be<tri*AZ h ı * s * - ^ u H i ^ n b u v n e i l e n n d a £ ı i R n l a n h ı m n » ş l a n ^ - p u n u n d < - t w m m a l b e d e l l c n w n i u l k ı ^ T H H l e r h e n a b ı b < n , k a t ı l n ı a b e l » T f l c n d e f c e r a r t i ş ı ( a z a l ı ^ ı ı i ı - s a b ı n a a l a r a k h a ^ d ^ ı l e r r k n t u h a s e b e ( e * i ı n l ı r F o n p u c t f * d e j f n ı ^ ı n d e k ı b j * v s r n r t l e n n m l > p l a m d ^ J p r a r t n ı - r a n ı b ı r ş u n ı n r e k ı d e t r n n e ^ n r * - * y ' n a d a h » f a z b t l d ı ı f u n d a 5 ı a ş a n k ı v m T o n p o r i l o ^ d ^ J e n ı ç ı n d e k j h ı s s e v n f t l e n n m ı * » p t a n ı d e ^ e r a z a ) ı ş ı > r r b ı r n c r İ J p u r w p n r T " . * ı p \ a d « h a f a z l s r > l d u ^ u n d a ° o ı a > < ı n d p f e r a z j l t ş ı n ı k a r ^ ı l a m a k A z n - e ı h t r v a t o i i r a k a s n l m ı ş l ı r B u t h t » < ı l b i l a n ^ o d ^ P o r t T ı ı D c f e r V z a l ı ^ K a r ^ d ı ^ ı » l a r a k p s l e n l m i s t ı r M a > ı s ! S H e L a d a r l - n i i > a p * r f ı ı ^ l « * m l e n m u h j N f t K ' t e j l ' r T f i c J f S P K f a r a f t n d a n t a t ı m i a i u n g ı - n e t h , a b u l p o n n u ş n c h a v b e j l k e l e n ( k ^ n j H u - i i j r K j a k u l l d i ı ı l m a s ı p e n ? k f n m e n k u l k ı > m < * t a l ı n ı s a t i R i k a n j z a r a n h e s s b ı n j o y U a n m a m ı ^ ı r U m a n ı ^ n k u i d e ^ e f s a l i f ı ş l e t n k - n n j n t o u h a ^ e b e l c ^ ı n l m ^ s ı s ı r a M n d a t n f n k u l d e f p r C I I P b a z m d a d e f ı l t > ı r p u n i ( , ı n d r k ı h a n m e n k u l d r f ^ r % a l i f i ş l e m t c n n t n m ^ n k u l d e , t f r n n n b a / ı n d a n t - t t > a k ı > - M j s e r f e k i e > e ' " * e ^ T a r l t } j , a z a J i î i ' h * * ' « h ( n a k a ı d c d r f m f j t r r B u l a n M e n ı t t b a ı r t ı t n r n k u l k ı \ m c l a l ı n ı s a l i f l k a n f z a r a n ı h c s ^ h \ e » ? ! % - * •k l e ş ı n d e ^ e r a r t ı ş ı a z a i ı ş i l h ^ ^ a b ı s P K l a r a f ı n d a n \ a ı ı n ı l a n a r ı £ ? n ? l k a W p ' n n u > m u h a s e b e ı l ^ e k - n d ^ r u l l u s u n d a k ı ı ü a n ı l m a ^ a b a v J a ı i m i f l i r \ \ n c a \ a » « 1 6 9 4 t k a d a r m f t ı k u l k i M D t - t l e n n h e ı ^ u t ı t ı b a m l f I - ı ı ı ç l u r ı ı ^ u h u k u n . ( t * r t { . f j r o r e ( t f ^ r i e a ^ ı V H i m u n d a n r t a o . i ı , i f > . a n d < ? | e r i e n <* f a r i l a n p u n i u k o l a r a k d e t ı l « a < U * t e a l l a \ l ı k d o n f m W s o n u n d a m u h a i e b r l t ' ş t ı n l m t j ı r b u l a n h t e n ı t ı b a r e ı ı d e ^ r r l f i » e f a r i i a n f m n h t k n J a r a k m u h a s r b * r f b r t l m e > e b a ş l a ı m ı M ı r H M e ı ı k ı . * u ^ ı n H k n n ft*>teri*ndın\meit M e n K u l J M n r t l c n n d e ^ e r i e n d ı n l m e ^ ı F o n ı \ I ı ı z n k h u k u m l < * n n e m p t n ^ J a r a k > a p ı l n u k i a d i r t n c a l t h i * f v o r t l e n f i ı n B ı > r s j d a l i a n e d ı l e - n * v e a ı r - k a p a n ı s r n a l i a m l a d e | c r k ' i i m * s ı n e ı l ı ^ ı n * * P k n ı ı ı t 9 & 4 a n h l ı \ a z i s n d a o n e » r u ı V n ii,-t İ k l ^ L l \ ^ E ^ ^ l \Nf>\İMŞlRKETİ I H t l J k ) 9 » 4 T t f ! İ H t I T I B ' " » ı p l a n - i d a b ı r o n r e - k ı M İ a N O T I X R I ı ^ ı k a n a n i } tI ) G e l ı r t ı ı e d « ^ 3 l e r 1 9 & 4 M İ I A Ü t a ^ n a ı ı I U I R H U Z e k m o m ı k t . o ; u l l a r s o n u c u n d a p o n l ö f k i 3 ç u l m u s i r b u n u n s o n u c u o l a r a k a l ı n a n 1 » ) r k a r p a \ t a n n d a f E e r ^ e k l e ^ n d ? £ e r a r i i f l a r ı n d a d u ^ u < I m u ş i u r l l ı s s e « e n e d ı I İ 3 a l l a n n ı n d u ş m e s ı r t K r ^ ı n d e ıse p r t ^ k l r ^ e n d e ^ e r a u ı l ı ^ l a n c n e n ı l ı ı m ı n d a a n m N ı r 1 9 9 4 l e m e n k u ! k n m c l l e r s a t ı ş k a r i n t f i D r n k u l k ı > m r ü e r s a l ı ; î a m r i a n I t e ^ A U l a n ı l k t t c t t k u l l a ı ı ı l m a 3 a b a ş l a n m ı j > f b u h t ^ a p l a r b a k ı t e * m ı ı * l * * n l ı r ü ı ^ e r p ı d c r l e r ı ^ - ı n d r k l a r a t ı l ı k k u m t s ^ C M i u p d e r l e n » e f o n v t n e u m u c n ^ l e n F f n u n 1 9 9 4 l e l - f u l m e s ı n e p a r a l p l ) ( a r a k a z a l m ı « t ı r 2 ı T ö r k - 4 r r i k a a u ı u n a s n r e l u z e l k ı ş ı l ı j b I n u ı a n F o n u n t e r ç ı k ı ^ ı l ı * ı v a r d l r x n c a k F n n u n p ^ n f r ^ ı j t e l m e c K m u e ı ı d ( ı $ a n k a z a n ^ a n k u r u m i a r ^ f r p s ı n d e n j r ı u a f t ı r ) 9 9 > u î ( b a f m â s t ı r d b a r ^ n p o n f î i ^ u n d e a * 2 5 t f ^ a z h ı » < f s f n e d ı b u l u n d u r a n f - o n l ^ n n k u r u m i a r l e r f c ı s i ı t d f n ı ^ ı s n a e d ı l e n k a ı a n ç l a n % < I O o r a n ı n d a r t i r * t - r ş » s ı I r ı k j J a l ı n a l a b ı u ) u p a > n « a h e ^ a p j a n a n z r h r t e r g L s ı I f ^ U r a l ] u z e n n d r n % 1 0 f o n p a * ı ) d e n e c e k r F o t ı u n p o n f r ^ u n ^ ı s e 1 9 9 3 M İ t m i a n •« n r a ? n a z Q 2 ) h ı u e b u l u n d u r u l d u ^ u ı t d a n r c t ı ı k a z a n ç L a ı ç ı n s e h r v f r x u ı l e \ k ü a l o r a n ı M T j r olantit ı n g u l a n m ı ş l ı r Fon < a d ? t e 1 9 9 3 ^ t f ı n d a k ı l e v ı l l a n h ı n e ü l a r i ı ı t i H t p n i ı ^ ı n ^ e r c k a r ^ i H f ı a > ı r m ı $ l ı r 3 ) D f i i f n i H T e t ı K İ e n c n e k i f o l d u ^ u A* n e m d e f o n k a t ı t l a n n a p d f r o l a r a k \ a n s r t i l j n a k t a d i r IhlNdMFNkll 1 51 IHIIk I9»4T(RİIII Xlıi)ân bftlvı hıs»e senrtlen DFCLRI T*BI OSI_ D.PNOTI 4 kt)Ç IMJJİNC IBC hHFClJ -«00 000 TL 5800 000 TL I 300 000 TL 193» 000 Tl Z5.2O0.0O0 TL 5400 000 TL 841489 46.805 472 1İ6.7M 6 01) 05» 294.959 ( « 0 1 1 9 1 0 1 [ > 6 2 9 7 1 b ) S 7 6 l « - > ı 9 6 - 1 0 l i 7 0 9 2 2 ) 6 6 l M 56 9-6-44 F İ N I V İ B I M V INONlMŞlRkFTi Cl,lN(l MFNkl I knMFTlJ-JO*TimMK)Nl 51 IRMIk IW4\r l » î TtRİIII FJ»I İTIBidhl.r (.FUR TABI «St I > '24J1OO 5 358 748 51 421 566 70.485114 I 182 018 I 59J0I8 28.404 (J I 779.110 22 779^74 10.640.?* M r n k n l k ı v ı n r l l r r P ı > r t l o > f l l K İ f n l l . r u n F a i 7 ! < • k a r P a ı l a n k a m u k e \ ı n \ W i k u l k n m r l l f r ı i - a » M- k a r P a v L a n M t - n k u l k i M n * - l S a ! ı « k a r i a n k a m u k r u m ı M p n V u l k n t m ' t l f n S a l t } k a r l a n FON CEURLtM TOPL 4 \ll FON GII1FRLERI Mrnkul kıımrt Salı. /ararian kamu kcMBi \tenkul k!Mıtrtl<Mi Satış Zararian (<T(Tklf(<•!! I V i r r «zalı^an Uı^rrGıdrrirr Ikın Oıöcrien traallk knmmonu I KtrfVn Noler IUr; ıc Tavlık l cmlen F »n lnnrtlm 1 crrllen tirneltm i crrttm \ e r t a R e * ı n t l l a r \ » b r t c t * - r W I h m I / J I I 1 ı - m k - n k a f l l m a B r l c e s ı ftasınt G u J e r k ' n S a U a m a T ı d r f i F O N G İ D K K L E R I T O P I \ M I 124 555 68.755 )! 447 '44 66 649 80 770 24,710 5.455,4»5 6>0ıl 709 MNtNSBXNk W l ( , [ V l MFNkll knMKniFB ıXTIİIIXIFOM 51 KH4.I İk !9»4Xf l«»5TXRImjRl İTİBVRİ3I F H » POfVTVOl I)H <n aM) 1993 16)2 600 10 126^09 1 1 7 7 9 J 0 9 I 6 O 4 I 0 9 - 8 0 1 3 T 6 5 8 1 1 0 1 7 2 I J 5 î 8 5 1 4 2 1 1 3 5 8 4 I 158.425 10.640.786 NOMINU. 11194 RA1IÇ UFXLFTT\mllJXF IH/JNr BONOI XRI FONPOBTK» »FGFRI 1995 R41IÇ )l 491)00 439HIIS2 10000 24 156500 18)1.550 100.00 3İ4915OO 4)961182 10O00 21136500 l« >I7 5rfl I0O0O FlNXNSBlNk 4,M)NlXIŞİBkFTI l(,lN(t MFNkll kllVFTI FR ) ITIBIıf FTINl »«•ILtt l9f4VEl»t5TXIlİHLF.RiniB»Klll KKONTdn 4.M lieOERİ TXBI OSİ. r . , f" «•) FHNPORTfOl DFGFB) \\ XTXM 4.R \F D l f F B V l B l i k l XRTOPt XXI! BORÇI XII TOPI XXII HDNTOPI <\H)fAFM TITXR 45^61 182 801 841489 (6 826 728) 59 976-44 2 II ( 1 7 0 8 1 1 8 ) 1 7 3 3 0 1 0 6 7 1 ı l 1 0 0 0 2 9 1 1 2 1 ) 5 0 2 ) 1 7 0 0 ) 1 7 5 5 3 5 4 8 1 0 0 » I \k VNOMMŞİRKETİ KII'UETI FR 1 ATmiM FOM lh BİI h hjıiılma bH*rM »676 ""44 ").'T J44Wl Tİ H bulun mrtıkul kı\nw-llrn a ptılı^eu kapurmndadır 2 1 l h r a \ r r i ı l e n p â * U ) N 2 O O O 0 0 0 O o n n t ı ı ç i n a V S a l ı l a u p a . s i M M 1 1 6 ) 8 » ! 5 ) ^ ı p > r t a F » n a d ı n a d u r t - n l e n m i f a > n b ı r s ı c u r l a p o l ı ^ T < ı f k t u r X n t a k F ı M k B T d i a s v r S a k l a m a X ^ n d t - ^ a k l a n m a k l a l u p m « - > u l w n i M \ r % t ) F . « m f T M S u r r v ı h n ı 6 M h n d a 3 ) L v p ı l a n a n l ) f j l ı b a s l ı m u l t a v b f p r e n t f p t e n n H ) ( t f r t i V G e n d r o n ı l ı ş ı k t r k ı t ı a l ı t a b j o l a n m V r m a v e h y u v ı K u n ı i u ^ P K l a r a f m d a n 2 M ^ u t M İ99O t « n h j G a z H e d e v a M m l a n a ı ı \ l / S n u m a n l ı t r b l ı ^ d r \ e r « l a n M p n k u E K ı v ı c M * l l r r • a i ı r ı m r o n l a n l a r a f ı n d a n d u z e t ı l e n e v e k n v a u l a b l o v r r a p o r l a n n h a z j r t a n ı p H i n u l n ı a « ı n a ı l i f k i n ı f k e v r k u r a l l a r a ( b u n d a n « n r a " n ı e n k u l k n m e i \ a l ı n m fı n U n p \ n ı S P K ( » r a f ı i K İ a n \ a \ ı m l a i M n | t r o r l k a b u l ^ o n n ı l ş m u h a v b e ı l k e l e n ' . l a r a k a n ı l a r a k t ı r p o r r d u z e n l e m e k l r d ı r F o n m e n k u l k o m H l c n n m o r r p m u ı b a m l e f o n ^ l u z t i ^ u h u k u t n l e n i r e p o r r d e ^ e r t e n d ı n l n t e s ı » » n m n j n d a o r t a v a ç ı k a n d e # e r k m e I V k l a n h ı l a n ^ - u d a k ı f ıı t o p l a m d e f e n m n ı ^ n n d e \ r r a i a n k a t ı h n a b e h t e l e n d e ^ e r a r t ı ^ ı « a z a l ı ^ i ) h e s a b i n d a r n u h a s e t f c - l e f t ı n l u B u ^ u r r t l e d e ^ r l e t n e f a r k U n a n c a k rtfilı m r ı ı k u l k n m e l ı n e t d e t t ç i k a r t ı l a r a l . ^ E e r r e k ı V f m e M h a h n d e E r h r \ r \ a f i d e r h e * a b j J t n n a u ı d k a J e t t ı n l ı r ^ v r t r a f o n p t v r t f o v u n d e b u l u n a n h ı « e • w n e t l e n n m k a r p d v l a n l a h > ı l e d ı ' m e ^ m e b a k ı ! n ı a k « i 7 i n k a r f j j ı ı d a j t ı t ı m l a n h ı n ı n b a s l a n ^ ^ u n ı ı n d e l e t i > e l l u g e l ı n > l a r a k > e « l ı n a n b e d e l s ı z h ı u r ^ n e t l e n b u s r n e O e n n d ü f h t ı m l a n h ı n ı n l w ş l j n f n , e u n u n d e ı ı o m ı n a l b e d e l l r n ı e n k u l k ı ^ m r l l e r h e « a b ı b n n , k a l i l n ı a b e l ^ f l e n d e ^ t e f a r t ı ş ı ( a z a f ı ^ i i h f ^ b ı n a a l a t a k k a > d e d t l e n - k m u h a v ^ l e ^ ı n t ı r M a v ı s 1 9 9 4 e k a d a r r o n v a p t i f ö ı ^ i e m l e n m u h a s e b r l e ş l ı n r l e ' n S , f > t a r a f ı n d a n t j n ı m u ı a a n p - n e l k a b u ! p ı ı r n ı u s n ı u h a s e b e I k e l e n d j t r u l l u - L i n d d k u l U ı ı l m a j , ı p ^ r r k f n m r ı ı k u l k n r ! H * t a l ı n ı u l ı m k a n ( u r a n j h e ^ a b t f u k u l l a o m a m t ş H r *\n<s m e n k u l d e £ e r « a t ı ; ı ^ l e m l e n n ı n m u h a v b e t e ^ ı n l m e s ı s ı r a « ı n d a m e n k u l d e j e r c ı n s ı b a z ı n d a d e f a i b . r , 0 1 1 1 M , i n d e k ı I U I H m m k u l d e ^ e r s a l ı $ i f l e m l e n n İ D n ı e n k u l c t e £ ? r n n s ı b a z ı n d a n H b a k n e « . ı p e r ^ - e k l e M - n d e ^ e r a r t ı ^ ı ( a z a t ş ı j h e s a b ı n a k a > d e d ı ] ı ı ı ı ş ( ı r B u t a n h l e n ı t ı b a r c u m e n k u i k n m e î a l ı m « a l ı m k a n f z a r a n ) h e s a b i v e e e r r r k l e v n d e ^ e r a r i ı ^ u z a l ı * j ) b e s a b ı ^ P K l a r a f ı n d a n l a n m l a n a ı î p e n r / k a b u l e " r n ı u * m u h a s e b e t l L e l e n d > £ m l t u s u n d a k u i l a m i m a v a b a ş l a ı t m t f i t r * M T t a \ l a v ı * 1 9 9 4 e k a d a r T v e n k u l k n n ı H l e n n h e r c u n ı l ı b a m l r (• m ı t f u z u f t l h u k u m l e n n e p > r e d r £ e H ? n ı t i f M M » n u u n d a o f i a v a ı , ı k a n d e ^ c - r i e m e f a r i l a n f u n l u k o t a r a k d e j t i l « a d e c e a l t ı a v l t k d o n ^ m l e r v n u n d a m u h & T b r l t ' s l j n l m ı ş l t r B u t a n b t e n ı t ı b a r e n d e f e r f e m e f a r i i a n f t u n l u k 1 l a r a k m u b a ! t e b H e f i ı n l n ) e \ f b a ^ t a n m ı ^ i ı r B M e n k u l k » m f l l e n ı ı D e j S c r f e i K İ ı n l m e s M e n k u l k n m e t l e n n d e ^ r i r n d t n l m e s ı h 11 I < , 1u z « k h u k u m l e n n e ı n c ı ı n « 4 * r a f c v a f M İ m a k U d ı r Ş 1<,IN(1 MrNkll kHHFTl Oi YVT1RIM FOM 1 \R\llk 19MT\R|Hİ M llUHh 1>(,KLİH 1 \RI (Kl DİPNOTI \RI t) Geiır *<* pder bfsaptannda bır oncekı \\\a pn*r %2"» 111 u/rnnde n-ta\a <;ıkan artıs >•* azahşlan B-lıpı oldn hnıı aridn latcp » ııuu 1994te buvumuşlur Bu bu\unte\? paralH olardt aknan fan .e kar paUan feı^fklesen drfrrartıştan 19941e »nmiflir Foıı portfi>\undekı meııkul knmrllrr 19941r «lıldıff n,ın sfr»7ekle^eıı dejter artışı hesabı bır mrkı *enr\e (!..re artmiMır 19Ö4 te mnıkul kı\met satış karlan *e menkul kiMiıct saUş £ardrlan heuplan tlk deb kullantlnıa\a ba>lannu; ıt* bu hesajilar bakne »ennışfırdır Dıfpr fıdrrfcr ı^ındekı Noter Har\ t f Tasdık urrrtlcn İhraç m» urrrtlen *e Kalılma Belpp« Hdsını ^ıdeHen 1994 wlı n,ıodek.ı srrıua^f artışı l$İrnılen nedennle anmtflır Fon >ıwırtım ucrrtfen 1994 te f'indakı buıuttM' snnıım arimışlır U m a 1994 le İMKB Takd« Sakfanu \ ^ ılr \aptlan anla^nu feîrfa saklama IK rHı ndcnnif >e ba^iaıımiflır 2) Turk Tıraret Kamınıı ııa p.re luze! kı^ılı^ı >lmatan F m un yerşı KJSJJJ^I »anîır Vnrak f-im un ptxİfÖ\ ı^klmetılıfinden dc»£aıı ka/Ji»ı,tan kurumiar ırrpMndcn muaftır 1995 ^ılt bafindan ıiıbarrn fon un kurumtar \eryiwiden ıslr^na ^dılen kffzançlan " 10 oraıunda pHır ıerp*i («•»kıfaiına labi olup avnra b a n £?lır \erp\ı le.kıfaı uzennden ° 10 tnuıında Fon paıı odeım'Hhr Can vıkla ı.nlın ıt-rp kalılma belfHen de^er artışı (azalısıı b>cubına g?i,-mı$ \ıt ***rpk*n » r fe^aiK \ıttar (an çfitr farl heubıı» ka^dedılnn^lır netını ucrHı ndrnmekte oidutu donenıde fım kavıtlanna fiöer larak \aıı<tilılmaktadır *) F\ n bılanvoMJitda dijEer .arbklar olarak p ruteıı 841 4^9 bm Tl hıtannriakı utrrlı 199} * lında ıiıınhjk larak Dtfter Gtderlrr ı^mdekı ıhraı, IUII tk- k d d l k 'Klenen ıhrar tznı r. hrtabınd fider FİNANSBANK Yemmlı Mah Muştvır FL\\NS B\\K WO\tM ŞtRKETÎ DÖRDITNCÜ MENKUL KIYMETLER V\TIRIM ] 5) \RALJh 1994\E İ993 HESAP DO\EMLERİ\E AÎT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU tınm^ Rant Kn nım ^ırkelı fJordunctl Meakul knnıeUer .alınm r >nu nun 51 \ntlrk I994 ve !9S5 U n t ı k n ıtıbanjle bazırUBan bılaavosu, Ton portfo% dejten fon lopiam d e î r n lablolan «r bu tanhlerde •*Mâ eren he^ap donemlmne aıl geur tablolanntian oluşan hesap rap<nianm ı m f l e m ı ; bulunuv ıruz. Inrelemetenmiz jenel kabıı, pornıiL> denetleme ılle esas ve slandartlanna u\pnt larak vapılmıs ve dolavTsnfa hesap ve ışJemfcrie ıIpJı tlank muhasrbe kavıllannın konlrolu ıle pereKİJ ^nrdu^untiıv dı^er denelleme v nlem »f tftnıklenııı n1-ernn}(ır Gonışumuze pırp vukanda belırtıkn fon portfovıınıın de*erlend ntnıesı Finan» Bank AıiMimı Ştfteiı Dnrduncu Meniui Knmrtler l a i i n m runuıuın ıçtuzui hukumlenne u\pu ılıık arzHmekie «Y vukanda btnn<i para/raâa betırtılen 51 \rabk 1994 ve 1965 lanhh biiaflçofar frercek tnait duruıtıunu ve bu tanhlenie <u na eren besap donemlenııe aıt £Htr taNotan ıse Ker\ek faalnel s< nus lannı menkul knmet >a4ınm Tunlan H^ıt Semu^e Pha*!» hurulu (SPK) lararından 2ü >ubai İ990 tanhlı Resmı Gazrte de \avımlanajı \l-6 numaralı lebh^ı ıle bHırienen ppnH kabtri fnrnıu; muhavbe ılkeicnne uvfuıı nJarak dofru bır bK,ımde ^anaıtmaitadjr , Q _ L ,a«»c An Aftılıaled Fınrs oi Ernsl k tounj; [nıpnuboati ^tanbul Tortave Dcn.er "remınlı MJİI Muşav riık Anoram Ştrictı FiNl\<B4Nk INONlMŞtRM-TI XI(Nkll knVIFTIJTl 51 IRMIk İ Ü I M 1»3 TlPllllLKRI fTll 364'48Jİ26 !23O7ai66 .•59678.MO 3464 J24 144 603 54 164 \rtuj 1993 10.517 550 18517530 51 100 I8.5SBO50 2 1 5 1 2 4 9 9 9 ) - 5 2 . 8 0 3 1 > i 5 « ı ; x xnuki I R HınUlar \IFNkl 1 kl!VIFTLt.R kamu kranıı Bor^lanıııa Senetir X XBJJkl XRT0P1 XXII BOIK.I XR Flnsr V n « l ı Xlmi Boı^lan Odrne<vk Xt-r:n t f l)ı>er W u l ^ ınnrlm Banka 1 ("rcılrn PunR>> lfc>grr Xzalış karylı|j BORÇI XRTOPI XXII NFTHRUkTOPI XXII F\)N TOPUM DFĞERJ (NÇO 6 095 01)7 2J87JO0 24O2> •91 586 k a l ı l m a B r l f r l r n k a d l m a B H f f l f n l l r i e r ı \ > j ı t ı r o n G r l ı ı - l  l e r r a ı t ı C a n \ ı l F o o G r u r G ı d r r F a r l ı G ^ n r n ( ı l t a r F m ) & r l ı r C ı * T F a r l ı F T J N T O H * M I ) f C F R I (52 351986) 1234.170) 18.375.909 (1061.625) 59 437 554 3 . A 0 4 . M 7 2-1408.960 5OJ5M59 39 417 554 352)711.301 5J5H.O55 5(313385,555 MNlNSBVNk (NONİMŞIRKFTI IJÖRIM V ( MFNkl L knMFTIfK 1 4TIRIM TONl 51 tR\Uk tfH\y l»İTlRllli™ilTimRİlU GB I» TlBJ.OSl \ ÜFURIİ Rl a u i e karPa\lan kar Pavlanl'hel keMm \lrnkul kJ\mHI«-n la llıur VnrHrnkarhtlan kamu k^tımı \lı*r Kıd f ıa \* kar Pıvlan Xl<7lkul knmrt Salı, kartan UzH krMnı Urnktıt knmellen Salı} kaıian IIIMC Vnrtl^n Sal J klrtap kamu krMDıı XlfnLuf kı\mefl< rı SHıf karlan <j«Vrfci?>?ıl IV^rr Ut^lan H)N GUJIUJ Rl TOH.4MI FUN GIDr.RU.RI Xlrakul knavi "^lıj /jrartan 07rl k™m XLrnkul kl>mtHl«rı ^alı> /^ırarlan Hısse Vnrtlen Sacrj Zararlan kamu krsıntl \irr)iul hnmellen Satıf GtTçrklrw>n ITrftrr izaliflan llıtrr Cıdrrlrr Ihraç Inıı l rrrikn Ilın Gıdrrlrn tranhk knmiM >mı Glrfrrirn Vrtrr llar^ vt> Ta9dık Li3Ytlen Fon >MK-1ım l rrrflrn Drartım I mtlen Xcrn RfMm lljrç ıh Gıdertrr Saklamd Gıden FON ülDrBJ tKI TOPHX1| FT)N CHJIWİİ1».R F tRkl FİN\NSB»Nk INONİMŞlRkFTt HÖHPUV.I MFAkll kFıMFTI FJt 1 1T1R.IM FONl 51 VRlllk IM4lFIM5TlRlHlFJ»lri1BXRhU FON POKTK11 DEf.EHI TMBjOSl 01 0») 3 3-0 193 I26JI0 12(310 5.44 JJ»5 4 57OaW 231.055 258.05! 4 351.55) f 559.224 r> «0027 119 555 1I6.-24 116.724 İ829 71 I58J72 ) 50ÎJ2" 320.080 »12)84 2 551.254 482 2.322 (»3 52J6I 93 4488 76 361 652 11061*25) 2 425J?^ 480.434 450,434 )JS4A!3 63 I0U.8V1 61)51.911 3J04 403 N44S005 65OJ88 28».or 5 555 682 252 686 3JH3 566 ltj).1) 46 II 655410 35.878 501 NOXııNXı DFJ",F:BJ 1994 Milç DLCFRI IK/JNF BONOI XRI IIISSFSFNFTlJFm 0<OFBOBTXkUkl \B XkSX xı XBAO ııoı n|Nr XI I R k O M N U I rl\İFNTX- I7XIIR Qkl»OXXHtkTRIk FJUGIJI)FXIIHÇFIJk ko£ ııouXNr \IFTXS XllGR()> T l Rk I68"3O 177 t rxXIMBRIkXlXRI T ISBXNkXM X^l F ( 7 X I İ B U I I X Ç C l N n B I R X X S K X R S l I P U k X > P t T k l X I ?\ T B O k J X I P t T R O I O F İ N İ T F l F T X b X » T İ I I E I I T S 4 S 4 4 k O C I X T I R I X I 42 000 «1000 II 000 İ3J3O0 10000 15000 12.000 İ4JJ00 6000 544800 5 123JOO 180 600 146J5O 176 OOO 162J5O IH3 73O 182. W0 182 000 171 OOO 178.100 180000 İ287JO0 6095 0)7 NOXIINX1 DFGhBI Sİ46 5O3J177 400 2)3000 4)8.000 2-000 I OO00O0 130 000 381OOO I II 1 000 4)000 188 000 481000 (390 0011 34 000 49.200 466JH0 1963 000 1031000 7I6OOO 5S4OOO 459 000 DFCFRI % 25SJİ78.460 65 71 2J» 2.40 2 89 266 301 29S 299 2 * 2 95 296 37 54 10000 4.271.210 9JSI8.000 143- 000 M 150000 3 10» 482 II 407 500 10 04» VOO 2 157 300 6.480.000 5750 300 6 650,000 2 433 400 «/m.000 8.048 500 '777 400 3J7OJ84 4 512000 6 5*0-30 1 17 2 64 0 67 506 140 515 178 105 270 I.S2 007 188 221 2 13 124 I 78 I2JJ98JO0 31597)600 1.3.070 166 3429 364.748,626 10000 II tR\llk 1<HM V MAP0RTPD1 OfCl-Rl HUIRIH&rRlrrl BOBÇl \R TOPI \Mİ FONTOPİ FtMViBV»k INONlVIŞİRkrT. IH1RIH M l MrNkll M> MFT1 KB MT1RIM FOM TVRfIII FRİ (TtB 6 093 097 104 99 1.256 0 02 ( J 9 I 3 8 » ) f 3 » l l 38O4JM7 10000 M O P I \\i DFJ.KBİTIBI.OSİ H\*NSB^Nk \M)MMŞtRkFTJ IX)R»t\CI MENKLLftlTMFTI^Kl ITIRIMfOM îl \RU Ik 1M4TAKİHİ ITİBVKI11> Bİ|.^(.(H)fp\OTl.\RI 1 Katılnia belcesı 51 \1 1994 larrMı. Bınm P •> «H94707»TlJ4JJ7Opa^ t V 5WTI 2) Ihra», edılenpa\ u\isı ı*CW0»X) Dr#en Mtılan pe\ sa>ı&ı (ren (.onrnpas <a\\M 2&2" 652 8 185 18u Uur \ncMk t-on un batan mmlui Lnroetten irtcut frmM>e siforta polıçrsı 5 *<if >ru Fon adına duzenlrnmıj d\n b IMhH Takas >e SaUama \ $ de sjk.lanm*kl< otup kapsaınındadır 4) rnn *uresı SanM» Fon 1 Mİında. )) l >sulanaji beliı ba^Jı muha*ebe preasıplenaiıı uzelı LGeııel >•(«> ıJıjıtfclvi nuh labi'iannı Nermave Pnas*sı kunılu (SPk) Idraftndaıı > ^-ubat 1990 lanttlı rWnıı Gazeir dc \aitmlanan M 6 num<ın.!ı lebiıjde \er alan Menku) lu>nwılcr .alınnı K<mUn tara»ndan duz^nlt-ıtcı rk mah laMu \e raportarın hazırtanıp sunuİDtaiiaa ılıjim ıliıe ve Ltmflara (bandan «nnra 'menkul kıvnrt taimnı fmlan ıçtıı "^»K Urafıodcfi \a>ımlanaji genef Ubul pormtt; mulı**rtw ılkrkrı rjjanıt jıi)İa<a(.(ınc'>rf du/j-nlenmekledır ton meııkul knnifilfnnın herpın lUban^le fnn ıçtuzuju hukttfnlrnne pnr* de^ertrfliru vmucundj iKia»a çAad dr^rrtenır farklan bılançodakı Eun U plam de^t-nnın tçindr ser alan katılnu bel^elrn dffrT arttşı (azalı>ı) besabında RiuhavMrtfıhlır Bw *urrth drf&rirme Uri.Un ı a « i ıl^ıtı metıkul kr\nwtı« eldVn çikartılarsk ger^ekle^ıif^ balınde pdw \e\a pdcr he-apİaniM ıntıkaj ellınlır \ . n u fon p»rtnnun«le bulunan fmı w «enrtlenn n kar paılan (ah«fl Htime^me bakılııı*ksöin Lar pa\ı dafıhnı tanhııım ; cununde leınrtiu pelın Larak >«* atınan bt>de.stz hı»v senetlen bu senrtlenn dafttıııı laHhınııı gımıiiTd*' aomınai brttetir menkut tnmKlcr hesabına bnrç kauiına bHfflen dejter ariı^t azalısı ı be^abuıa alarak ka\d r-on ı»<trT r * de^en 11,-ıııdekı hıssc «eneltenn n ! ıplanı de*tr oranı bır pon (iiıcekı (kjlennr pwr H 5 ıp>a daha fa/la Mujunda n «5 ı a^n kı&nıt fon portfm de^en n,ındekı hiss«* vnefıVnnjn If^larn de2*er azai( t ' (n-atu btr gun >m-**\f porr - ) t n ı daha (azla (Mdtuhında ".5 ı a$an d r f r r a/aliflannı Lsrçılanıak uzerr ıhtnal olarak a\n!nıı$iır Bu ıhmai bılan t«ia Pı rtfÖ\ De^rr \zalı; karşılı^ı olamk pı*lenhnişlır \la\L' 1994 e kadar ron taptı£ ı>(enılen muhasebHe^tınrkrn ^PK tarafından »aumlinaıı p-fı<H kabul psmıuş mutı&sebe dfcelrn dVıtnıltusunda kullanıfniası perefcı?n rm-nfcul kıvmel alım saüm kan (zaran) hesatnnı kullannıamı^ır ttnıa menkul de£rr «Jtıj tşlemlennın muhaseb^te^mhnesı «.ırasriKİa mrnkul de^rr nn,ı bazında defbl hır «un fçındekı lunı menkul de$er u l i ) ı>h*nılennın menkul de^er OJIM bazında nel baknpsj ger^-rtteşen d<?£er ar(ı>ı (azalı^) he\abına ka^ûVdılmışijr Bu lafihleıı ılibarrn menkul f.fVitK'f alım td'sm kan (Taran) fırsabt >f ferreile^ıı dcger artı^ı «azaliM» hfsıbı SPK larafından .»»ırotaııan peocl kabul £ rrmı$ nıubasrbe likelen do^rutlu«unda kullanılma^a başlanmışiır Un<a Mavı*- 1994e kadar menku! knnıeiknn hercun ıtıfaamle ¥nr\ niuzuju hukunılenne |»re df£rr.eriR>rsı Mjnucunda or\*\a ^ıkan de'rrJemc farklan pıatuk <ittr*i â<*£ü sanVrr aJt sonufrda mtıhasebeleşlınlmısiTr Bu lanhlen ıtıbarea de^erirnıe f*rklan ^unluk h B Meııkul KiMiırHenn I Menkul kiMnetlenn defer.erıdınlmp^ı Fon niu/uk bttiumlenae «ılarak >apdmaklad.r Xncak hı^se senetlrnıun. B4)ru da ılan edılen 2 <ean< kapaııif fhalian>la de^crlenm4*sınr ıhsljn vPk nın 29 7 1994 lanhlı ıszısında n n ; ırulen »^ IU7UK âepşıkhfı *ap*1mamştır FiNXNSBXNk XNONIMŞHlkET1 IX)RIH \ f l MFMvt L kn\IFTI.ER 5 XTIRIM FONl 51 ( R U I k I I ^ T t H l l l l İTİBXRİIİ F (.FI İR TXB1 OSl DİPNOT1 XRI I) Cebr te pdcr he%ıiplannda bır ınrekı \tla cnrr n 2) m uzennde ona\<ı ^ıkan arttş ve azalt^lanıı ron p^rtPıundeİJ menLul kiMilrtler 19941e s«ıU(ri.£ı ı^in gervekleşen de^er azalışı beubı t>ir oncekı Miıeve p rr (iııemlı rıranda artmış ancak perçekleşeıı ıle^-r artışı heuhı fa/la defı^ııemı^lır 1994 te •»enkul kı>mel satı? Urtan ıt- rnrnkul kı>met satıj zararlan hesaplan ılk defa ku.laıtıinu»a baçianılMflır vc bu ftesapfar baLnc vernıı>ierdır Vtm uo 1994 le bmtık olçude kuculmrsı snauctı Ararıltk komıs^onu Gıderİen T \-irn ><H)etım l rretltr'n de jualmjşlır 2) Turi Tnaref kanunu na p.urv luzrl kı^lı^ı oİRiavan I- tn ım vfna k«şi)i(tı tardır Korak Fon un portf t !jk"inM"< ilı£)»(}rn dn^arı Jıi/dmp(lın iürum/ar tfnjnMiıdeti muaflır 1995 vtlı bj^ındün ılibaren fon un kurumiar verpiHnden ısttMta edılen kaun<,1an %1O ranında fe\u verpi-, lerkıfatına labı < lup a\nta ht*^ap^a^an gehr veruv tevkıfaıı u/ennden -10 oranında fon pa\ı odenet-eklır f m 24 ilaurajı 1995 lanhınden ıtıbaren p»ırtlo\unde en az ,2^ bısse buhındurriufuııdaıı 4tAa\ı bu Unhlen ılıbarnı vrnj» karşıhfi a\ırm&mışt>r 5) Uenelım mretı odenmeklr Mufu dnnemdt hm kaMİlanna pıder uUrak lansıtılmakladır V l MFNkLLkhMFnOvYVTIRIM H)M 51 VR\llk 19»4T«RİHİ ) | i B l H İ > l r FON PORTFÖ1 Df f.FRİ T*BI OSl DİI'NOTl lltnan brdel«ı/ hı»se senetlen KOÇHON)|\G II>Ç FBECl İ l) Ç. SET4Ş î 800 000 Tl 7 500 000 Tl 59,600 000 Tl 4-V*4O 000 Tî 45OOO00T1 Fİ\\\SB\\K \\ONİMŞÎRKETf MENKUL KnAfETLER \ 4TIRTM FO\U' MTV 51 4R\LIK199_4\E1995 HESAP DÖNEMLERİNE \İT B4ĞIMSIZ DENETÇl R\PORL rman* Bank l ı ı mını Şırketl Be$ımı Metıkul knmetler latinm |- flu nun 7İ \raOK 1094 ve 199-> tanhlen !tlban\te ha^ırlanan bflançostı fon portR» de/ten fnn lopiam de£en tablı^an ıe bu lanhlenk* «UM ereıt hesap * nemlenne aıl felır laNolanndan oiujan hesap raporiannr ıncelenıış buluntn ı-uz. incriemrienmız çrnrt kabul gomtaş deneCfemt* ıJte esas vc 4aı>dantanna u>?uı larak vapUuuj ve dolav»ı>la ttesap »•: ışlemlerte ı]piı ı>luık muha^ebe kavıtUnnın k tnlrolu ıle gereklı şttrdugunnıı rfı^cr drnetlene \ontem \e lek.nıklermı ı^-rnnt^lır Oıru^umuze f o f r vukanda belırtılen I m portfovunun de^erieadınlmesı i-inans Barti \mjimn ^ırketı Bejinri Menkul kj>nıeıJer \atınm f u n u n u n ı\-iU7Jik f tngunluk arzefntekfe ->e vutanda bınmı pamprafia brlırlılen 51 Arahk (4&4vp !9«5 lanhlt £eı\-ek malt dunımunu ve bu tjnhtertte vıııa cren hesap doıvemlenne aı) eelır laMolan ıse faalnel snnuçfannı menkul kıvnıef .atmııı rtnlan ıçın Vrma>e PivasaM kunjin l^PKı l^r<ırtrvdan 28 Juba) 1090 idnhlı Resnn Gazrle de va^ttnlaoan \I-« numarah lebB*ı ıle bHjrlcnen jrenW kab e tlkelenne t » p ı n ->larai> do^ru bır otriıııdr vansıtmaküıdir sunbul. Turkıyc <M6iu cd Rrm ot ETTO* 4 Yo ommtı Mah Muş4\ riık ^nonım Şûirtt Yenunlı Mah Muşavv FtN INS BlNk IVOMM ŞlRkFII ClVIFNkll k11MFTLJ R 1 ITIRIM FONl i»!W l»95T(RIHI>.RIITiBtlll)IFBIl \ \1rNkll kamu kf^ımı Rorçtanına V n Dıfer llaraklar \\Rllkl (BTOH (XII BOIVÇI 4B Odrnrcrl U o ı r Ulfrr Idnl lui, )oneıuı Kanka I crriı BORÇI (BTOP1 »XII NFT 3 IRIJk TOPI (XII FONTOPİ IMDrCFRl kanlnıa BrlaHfn kallima Brlffkn [If^er (tzauşu Xrtrşı FonOrlırGıdrrFartı fan 1 îl F-on Gtlır Cidrr Fariı Cnfmiî iılbr Fon Oljr Gtder rarti FON TOPI IMDFJÎFRI FiNsNSBtNk lNO>IXIŞİRkFTl BF^İNI IMFNkU knXIFrTIFRY«TmiMFONt 51 tRXIIk 19941» l*>) T4.RİIIIJ3II ITIB VRHl F I.FIJR I XBI I FDNOHJRIJ-BJ Xlrnkul klımrller PoHHnundef) vunan Faı? te kar ra^lan kamu kfvnıı \lı-r)kul knmrtlrn Y*ı/\. kar Pa\ton Mrnknl knmrl Saı; kartan kamu kcv X ) t FUN ür.UWi:M TOFI.4.MI 1074 IJ74 53 5l)3r5 55 51)5İ) J5 5I 3-1 ") 6^16 507 t W -912 403 402 / 632.821 45 664 70li 50,20! N70> I2.3İ0Ö67) 98,1 "--'43 72 30)158 23JO.087 4ı.w54me _ 34A.'« 029 »«AM.029 3>3l» 3> tOO 34J<0l 329 Hl 5M6 1 6 80) I9"3 )5 18* !*) • 4 >24 4tfl 2 1 >8J>59 26J83^(53 I4 07U78 I2JO5 9*5 35 168 185 Xlrnkul knıi)H Natı« 7jrarlan kamn ke«ımı Xlmktıl knTDrllrn Sat>; Zararlan O^-rklrM-n »rter Uauslan DlirrGKIcrter Ilan Gı<krl( n tranlık k )mıs3onu Grfrrirn N ıirr Harv \e tasdık l rrrürn rnB > )nrdm l ortleri Deıtrtım 1 Trtlr \efn R«^ım Ilar\ *h G Saklama ( ıd 1OO4 .4 676X19» "3.235.448 )_5)44« 5OJ76J25 78185 770 1 315 7«7 1 )i5.71>7 4 328^45 4 166.123 30140 »3 55 778 M2M1 7.'505.1 K (M! IJI5I 605 1 «51 605 I5 789IS> 1)620 73)3 1 2«5 449 101 ' 1 1I.M0 I8Î5 1 1.4 385 13 >*4 46 1 341 115 14079 678 TON (,II)F RLtRI TOPI \M1 FON CFJJIU,!|>KB FlRkl HN(\SB4.Nk S BKŞINCI MFNH I MYMFTI FR 1 4TIRIM FXJN( 31 lR\llk 1994 \f l«5TtBllllJJll ITİRlRhl F FON roRTF'» DK.FRİ1 llll ( (II 0M) 1904 NOMINU IİÇ NOMİVJ t»5 mÂ'fnY Dl-rtrftl l>HIFTTlin1IJXF IU/JNf BONOI \BI » 0 2 8 5 0 0 >5 , | 5 5 J » 10000 4 ı »VvrfOO >if)İf)(U9 lOÜOO J-TüN HJHTFf» .>rrtfW >SO'« V)0 ) î ) t î 55 100.00 4> 55M H0" *iJ*_6 02 f J |00 00 FINlN-BtNk INONHIJlRkFTI BtŞlMİMFNkll knMFTI FR 1 »TIRIXI FONl 51 lllll İk IW4XF 1995 TXR|II1 FBI t l i l U R l l l t FON TOIM XM DFOFRI T1BIIIM KON PORTFÖI DUÎF.Kİ IU/IRI)F(.F>IFR (I ( H k l \B BOB(,1 (R TOH XXII FON TOPI (XI DbCFRI >5J 15.555 1974 İİ6">) 10000 TITKR >-lH2kU- l y (I 695,5441 011 (.- l l t BEŞİMlMFNklLkl>MFT1l-R1*TIRI\lfX>M tllfc 1M4HRİHİ İTİB\RhlF Rtl \M,O|HPV)TI 51/12.1994 lanhh Bınm P»\ [)rt«-n_ T1> 55ft,160p*v İİ*M2T\ 2) Ibr*, edıJeu pwv «»n. 1 000000 Salılaııpa> Ccn donen ( 11 624 0^0 11 9004)70 5» Siforta hnn adına duzrntetıı1»f avn bır ^pırta polıreM vokrur ^nra k Fnn un bâtnn ıiıenkul knmetlrn İMKBTakasTeSaktama \ Ş de ukLanmakla olıaı me*ru1 fern«r>e«i(<>ria polı^-ı-vı teının< 4) y ıo s *-urpv2 f-on ) vilında 5ı l veulanan belh ba^lı muhavH>e pren^ıplenmn >7fifc \ Geııel r >n ılışıklHı malı lablolanm VrmaM- Pıvau^ı knrujn <sph) larafından 2^ ^ttbal lO^O tanhh R. MOI ht/nr de vavınılaııan. \l'6 numaraL ieblulde \er aJatı Menkul knmelter tatınm r olan amfindan duzenlenecek malı tabh ve raportann hazırlanıp »unulnıaMna ılı*kın tlkf v kumllara ibuntiuı % nra "menkul kıvmet tafınm Fonlan ifin ^Pk larafmd-in ımtmltruın çrwl iabnl g rmuş rmif.av*r>« ılkelrri* -tarak amUcaklır, p*rr dvenletnekledır fon nıenkul knmetlennın berpın ılıban\le lon trluzu«tu huktımlenne core de^eHeme^t v m» undı >r1a\A çıkan dfierientc farklan bılarvıdakı fon tophm dr^ennın ınnde \T al*n katJİma İM'^fflen it-ir-ı arttst taxalı$i) he^abında mııhavbeteftırihr Bu «uretlr drffriemf fnrklan anrak tİEilı nn-okii! k \nifl n *•*•)* n <,ikamiarak pTçrklefntev halmde ıclır ırva juder he»planna ıntıkal cttın! r \\n a f n p nr\unde bulunan ht*H senetiennm kar pa\Un lah^ıl p<fıime**ne 6akılmakM»n kar (MM daiîıemı larihırtın ba^lanp^ eunuıttle lemeltu p-itr »larak ve altnan bedrlsı/ hıvw seıniiert b-v vrtrderr» Ufatıtv tafftımtn başlaııpK, fununde n mııul beaVlle menkul knmeikr hettbı b««x kalılma belcelen d*-£'-rariiM 'i7.»Tı>i) hevıhina alatak ka> Wîlerek nıuhavtnHf jlinlır \laxts 1994 e kjdar Hm Naptıjb tjlemlcn muhasebetrşlınrken. S PK (arafmdan >avııııi.ırHin «enej kabul £ rmıı* muhavbe ılkelen do^rullusurrda kullaiıılnusı fRTfken menkul kıvmet altnı salını k-»n (zjran) hc^abını kultanaıamışlır \\n«a menkul defer saiış ijlemlennın muhasebelesitnJmeM Mra\ında menlul de^er c IDM bannda detıl bır fun leindekı tum m**nku( de|er vrtı^ ışienılenmn menkul ıtt-fı r I I I M t a/rnHa nel bak^f^ı ffn,-fiJe^e»ı drSerartıp lazalış») hesabiru kaMİrddinışlır Bu tanhtrn ılıbareıı menkul kı>»u-t alım satım kan («ranl hevaiı >e ^rrvekleşeıı r)e|er ariı* azalışn oesabı M>!\ tarafıod ı v mnıİJiıan genel kabul pirruu} muna5H>e ılkek-n >. *ru(tusunda kutlanılnu^a ba«tanmiMır *\rHa Mavıs 1994 e kadar menkul kıvmetlenn herpın rtıoan^l< Fon H-IUTU^U luıktırnl nnc s re dc^eHcnmeM Mmarunda <»rlava çıtan drkerirmr farklan fuıılük olarak dej I s.tdec*' ni.ı ıivlık I >nemier sv»nunda .nııhasebek^lınlmıştır Hu tanhlen ılıbaıvn d^^trienıe farilan e tnluk olarak B \tenkul knnmt<rm Vienkul kıım-Htenn d« jterlefldınlme^ı ron ı^iuzuk hukumrenne u^pun oUır.ık BF^lİMİMFNktl kn\IFTl>RUTIRIMH)M 51 SRVLIK |»»4T\RİHİ ITİR\HI>Ij:(,H IR MB1 (>Sl IHl' 11 Gelır \r rıder bevaşrfannda btr «ncekı vıla p n r % 2) ın uzennrfe orlava çıLan ırtı* v«- ı/jft<.Uınıı nedenien 1994 Mİında B ttpı fonlar» oton lalebın artı^ı «MIU'U fon btnumu$tur fnn un hııvume<-ı al un faı? >f kar paılaniKİa ve ser^-ekleşrn drfer artışJannda I H I M setoep<>,(iıu$tur 1994 \e ın-*nkııt knnıH -.ıl,* lıirt^n vc nteııkul krvmH sıns uranan ılk ctefa ktıllamlmava baflanmış %e bu hesaplar b>ıkne vcn. ^Ifrrjır l)i£rr ^idrrier ı^ndekı f-on vonettın ucrrtten I- ıı dakı bu\Dme>c panlel rianık artmışlır ]4&4 <p h f . v \<tw<ii tj,lcmj \apilmadıî ıçın ararıiık knniLM mu pden ntu^iumm r 2) Turk Tıcarrf kaituntı na p>re luzel kı^lub olntavan Fon un verpi ktşthjb vards- \nrak F n un purffnt. ı^Mmrrıh^nden dojan kazan^lan kurumiar ıprüiijnden tnuaftır 1995 >ıh bajından t bam rım ua kurumİAT «erıısııııien ıMısna edıten kozaııçtan -10 oranıncla pclır verpM k^kıbüna labı (up » n f i he^apJanan pctır venp->ı levtjfatı uzentiden -tû uraoında f MI pavı odeseceklır Can ı Ida a\nlan vercı lan>ılıtt kalılma belp'.en de^er artısı lazalrşı) besabına efyırm vıl verplen tw pe(,uııs MIIJT f ıı p»*Hr ;>der farkı htsdbma katdedırmı^ır !>eııelmi ucrrtı >dennı<-kle van».ılılmalkUMihr Finansfon performansı ile, Bankamıza güvenmiş olan yatınmcılara kazandırmaktan gurur du^ııyoruz. mm
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle