23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 31 MART 1995 CUMA HABERLER Şevki Yılmaz yargılandı • RİZE (AA) - RP'lı Rıze Beledıye Başkanı Şevkı Yılmaz, dun ıkı ayn davadan yargıç onune çıktı Ataturk'un he>kelını kastederek ' Ben puta saygı gostermem Gösterenın de akhndan zoru vardır" şeklınde açıklama yaptığı. aynca, Ataturk'e suıkast dûzenledığı ıçın ıdam edılen Zıya Hurşıt'ın adını Rıze'de bır sokağa verdıgı gerekçesiy le Rıze \slıye Ceza Mahkemesı'nde hakkında dava açılan Yılmaz, dunku duruşmaya gelmedı Yargıç tlker Duygu'nun ısran ûzenne telsızle bulunarak mahkemeye getınlen Yılmaz suçlamalan reddetti Almanya'da Türk işyerlepine saldırı • BONN/ZÜRİH (AA) - Almanya nın 12 kentındekı Turk seyahat acentelen dernek lokalı ve mescıtı oncekı gece molotofkokteyllı saldınlara maruz kaldı Bonn yakınlannda 45 PKK'lı molotofkoktey 1lenyle yakalandı tsvıçre nın Zûnh kentınde ıse bır Turk seyahat acentesı kundaklandı Polıs yetkılılen can kaybının olmadığını, ancak maddı hasann meydana geldığını soyledıler MrtfıadSertoğlu toprağa venHdi • İSTANBLL(AA)- Geçırdıgı rahatsızlık sonucu oncekı gun yaşamını yıtıren gazetecı- yazar Mıthad Sertoğlu, dun Erenkoy Camıı'nde kılınan öğle namazının ardından Umranıye Çakaldağı Mezarlığı'nda toprağa venldı Kristahİş'te sagfandı • Istanbul Haber Servisi - Şışe Cam Fabnkalan'nda 7 bın 500 ışçmın uç gun önce başlattığı grev, taraflar arasında vanlan anlaşma sonucunda dun bıtınldı Knstal-tş Genel Başkanı Ibrahım Eren ışverenın ılk altı ay ıçın onerdığı yuzde 46'lık zam teklıfını kabul ettıklennı ıkı, uç ve dörduncu altı aylar ıçın ıse enflasyon oranında zam alacaklannı söyledı Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz, zamanmın yansını Rize dışında geçiriyor Hjzmet yerîne dinci gericflikYurt Haberler Serv isi - 27Mart 1994 verel seçım- lennın uzerınden bır >ıl geçmesıne rağmen RP'lı beledıyelertartışılmaya de- \am edılıvor Bırçok RP'lı buvükşehır \ eva alt beledı- >e bır vılı, daha çok kavga ve sıvası ^ovlakapattı "RP'B betedneJer ya da RP'li başkanlar" de>ınce ılk akla gelen ısımlerden Rıze nın Belediye Başkanı Şe> ki Yılmaz gorev e geIdı- ğı günden bu vana geçen burenın vansına vakın bır zamanı Rıze nın dışında geçırdı Uretemedığı hız- met projelenne karşılık ya- rattıgı sansasvon ve provo- kasvonlarlaRıze vıdeaşıp uike gundemını belırledı Yılmaz bır > ıllık başkanlı- ğı suresınce Ataturk laık lık ve cumhunvet kanjitlığı ıle RP lıler arasında "prim*' >aptı Ancak Yıl- maz daha sonra "kovu bir <\taturkçu~oldu amavıne de Atatürk Anıtı önunde saygı duruşunda bulunma- dı Yılmaz kendı partı orgutunde bıle huzur- suzluklara neden oldu Rjze RP ll Orgutü ıle Merkez ilçe Örgutu nun \ ılmaz vuzunden kavgalı oldugu kenrte gunun dedıkodusu RP'lı V ılmaz ın en buvük seçım sloga- nı"\aNataşalargıdecekjaben"ıdı ancak Rı ze >u anda eskısınden daha kotu durumda Yılmaz agore kendısi beledı\e başkanı olur ;>a gurbetçılenn vardımlan kente su gıbı aka- caktı Amaşımdıyekadargurbetçılerden ge- len vardım sadece bır ambulansla bır grey- der Bu araçlann da hangı konumda geldık- len bellı degıl tddıalara gore bu araçlar pa ravla alındı v e odemelerde bü> uk guçluk çe- kılıyor RP'lı Yılmaz a gore "işçflerin alın teri ku- rumadan haklan verilecekti" ancak ışçıler avlarca ust uste maaş bınkmeden ucret ala madılar Şu anda da dort aylık maaş alacak- lan var Rize Belediye Başkanı Şevki V ılmaz uygulamalarola değil, şeriat yanlısı sozlerivle dikkatlen çekiyor. Erzurum Buyukşehır Beledıvesı bır yıl boyunca*işçikrizi''ıleuğraştı Bukonudaıkı kararalan bu\ukşehırbeledıvesı tepkılerne- denıyle bu karanndan ıkı kez de vazgeçtı RP'lı bu>ükşehır beledıvesı aldığı kararla ağustos avında 800 ekım a> ında ıse bın 200 ışçıyı çıkarma amacıvla lısteler astı Işçı ve sendıkalardan voğun tepkı alan beledıve bu karanndan daha sonra vazgeçtı Ancak buna karşıhk olarak 300 dolavında geçıcı ışçınm ı>ıne son venldı Beledıvenın ışçı fazlalığın- dan vakman RP lı Başkan FrsanGemalmaz, bır v ıllık süre ıçmde partı vandaşı oldugu one surulen 260 kışıvı ışe aldı Frzurum Buvükşehır Beledıvesı nın bu- tun vaatlere rağmen hıçbır vatınmı olmama- sı başta RPtabanıolmakuzere halk uzenn de olumsuz etkı varamor Kavsendebuvuk- şehırle bırlıkte ıkı merkez ıle beledıve baş- kanlığını da kazanan beledıve başkanlannın bır vıîlıkçalı^malan ışçıçıkarma sosvalte- sıslen kapatma, Ataturk heykelını kaldırmak ve daha oncekı vönetım tarafından hazırla- nan projelen ıptal etmekle geçtı RP Kavsen de hemen kadrolaşma yoluna gırtı Ilk 4 ayda buvükşehır beledıvesınden geçıcı ve kadrolu oluşuna bakılmaksızın sı yası görui} farkı nedenıvle 128 ışçının çıkışı venldı \e venne 5 Nisan Tasarruf Genelge sı nın ışçı alım vasapınarağmen vuksek ye\- mıvelerle ıdarecıliK gorevı ustlenen ışçı sta- tusunde personel alındı Ardından başta kay- sen Anadolu Fuan nda faalıyet gosteren eğ- lence yen olmak uzere, kent merkezınde bu- lunan kafeterya ve pastaneler kapatıldı ya da isımlen değıştınldı Daha sonra Cumhunvet Mevdanı nda bu- lunan uğradığı saldın sonucu çene ve burnu kırılan \taturk hevkelı once lncesu ılçesıne goturulmek ıstendı daha sonra ıse gelen bas- kılaruzenne Anadolu Fuan nakaldınldı Bu da vetmı\ormuş gıbı buvükşehır beledıve- sının başkanlik katmda bulu- nan Ataturk köşesı, RP lı Be- lediye Başkanı Şukru Karate- pe'nın talımatıyla ıkıncı kata ındınlerek tuvalet duvanna kondu SHP'h Belediye Baş- kanı Niyaa Bahçeciogtu tara- fından 27 Mart oncesı hazırla- nan ve Dev let Planlama Teşkı- latı tarafından da kabul gören bırçok proje 27 Mart sonrası gorev e gelen Başkan Şükrû Karatepe tarafından rantabl gorulmedığı gerekçesıyle ıp- tal edıldı Başkan Şükrü Ka- ratepe tarafından çope atılan proje sadece otel \e tramvav projesı değıl, proje ve tasanm- ian ugruna cıddı harcamalar vapılan çok katlı ış merkezı çöp fabnkası ve projesı, şehır antma projesı de bulunuyor Konya Belediyesi Hukumetten yeterlı destek alamavan beledıveler ıçensın- de yer alan ve kendı yağı ıle kavnılmava çalışan Konya Buyukşehır Belediyesi nın ılk bıryıllık çalışmalan genellık- le özelleştirme ve ımar çalış- malan ıle geçtı Emeklılığı gelmış personel ıle tek tek göruşerek 100'e yakın ışçı ve memurun emeklı olmasını sağ- layan Konva nın RP'lı Buvükşehır Beledıve Başkanı Halil l'nın, BESO ya baglı bılet gı- şelennın çoğunluğunu ozelleştırerek elden çıkarttı Bu arada, otobus ışletmesının bır bo- lümu ozelleştınlerek muteahhıte venldı Be- ledıvede temızlık ışlen de ozelleştırme kap- samı ıçensınde yer aldı Beledıve ıle Hızmet Iş Sendıkası arasında 3 bın kadar ışçıyı kap- savan toplu ış sozleşmelennde anlaşma sağ- lanamadı 27 Mart 1994 yerel seçımlennde, Kon- va'nın ekmek su \e ulaşımda en ucuz kent oldugu teması seçımlerden hemen sonra ge- nde kaldı ve ekmek su ve ulaşıma yapılan zamlarla Konv a bazı buyukşehır beledıyele rını adeta sırtladı SURECEK Gözaltında kayıplara ailelerden büyük tepkiIstanbul Haber Servisi - Gazı Mahalle- sı'nde vaşanan olaylardan sonra, polıslerın gözaltına aldığı 1 "* kışının kavbedılmeye ça- fışıldığı ılen suruldü Başta Gazı Mahallesı olmak uzere. Istanbul Emnıyet Mudürluğu Terorle Mucadele Şubesı ekıplennın çeşıtlı verlerde vaptığı operasvonlarda çok savıda kışının gözaltına alındığı ancak bu kışıler- den 20'sının gözaltında olduğunun kabul edılmedığı bıldınldı Gözaltında kaybedıleceğı ılen sürulen Ha- sanOcak'ın aılesıdun İHD Istanbul Şube srndebırbasınaçıklaması vaptı Açıklama- da Hasan Ocak'ın 21 mangunü Aksaravda gözaltına alındığı belırtılerek hayatından endı>e edıldığı belırtıldı Gözaltında kaybe- dılmek ıstendıklerı ılen surulenler şöyle "Huseyin Gürsov Malik Kava. Husevın Bt- laL MehmetOzgüL Mehmet KırmtuguL Mu- sa Kılıç, Saıt Sevınç, Kutnetün TemeL Hasan Ocak. Ethem Tepelı, Cemallettın Tov, Meh- met Kava, Hacı \lı Erdoğan. Hamıt Ergm, tzzetün Canbey, Metjn Astan. \lı Aslan" Öte yandan Gazı Mahallesı ve Alıbey- koy'den gözaltına alınanlann yakınları adı- na vapılan açıklamada da Istanbul polısının oç alma duygusuyla operas>onlar yaparak, ınsanları gözaltına aldığı ve teror estırdığı belırtıldı Gözaltında bulunanlann ısımlerı deşoyle "ErdmçTağaç, Suna Vaşar, Huha Kuvat, Cuhan KırmızıguL, lunca> Işık, Se>- gı Tagaç, Evnnı Tanoğlu. Hasan Tüzun,Ce- mal Çakmak, Ahcan Kava, Vusuf Bozkuş, Kanm Koç, Zevnep Ayttmur, Nıhat Çelebı" ıle soyadlan oğrenıleme>en "Gülben, Filız v e Cemal" Gözalünda kaybedileceği ileri süriilen Hasan Ocak'ın ailesi. İHD İstanbul Şubesı'nde vaptığı açıklamada oğullannın 21 Mart günu Aksarav'da gözaltına alındığını belirte- rek, "Istanbul Emnivet Mudürluğu oğlumıızun gözalünda oldugunu kabul etmemek- tedir"dedL (Fotoğrâf AHMET ŞIK.) B Ü Y Ü K İ N D İ R İ M D E V A M E D İ Y O R 4 94.OOOTL S A B İ T F İ Y A T G A R A N T İ L İ F İ Y A T L İ S T E S İ D İ R TOFAS n i ı i H 4iâı 6«aw II—>lü Wll M7II unu: HtUM 1HMI 4BBB 6KBT ıomn 8 * 1O« 141UT 18BOT t SC0OO y 953000 Î3 196000 9<M60OO 399 3000 , 2605*000 20664000 I- 26.^27000 I 14952000 0953000 54025000 l u " 5000 3 7MOO0 23 135000. 82 92&O0. 5A676000 7VM7OOO 613 5000 i\ 3C9000 38810000 İ4.856000 2^35 000 M-65Î000 62-4MGO0 gS310OO|21915 15598000 30 5000 T 62S000 6060000 21602 000 ' 20 8B8 000 I65C000, 1380Z000 158570001 M 616000 | 806600Dİ 6427000 42 954 000 3100 OOC U 009 000 20 384 000 26945000 21387000 16141000 3470000 15i75000''1336000! 7892-000 6272.0» 241tfT 9 027 000| 35 384.000 j T 7 4OUCOO 23 267 000 19 605030 9095*000, 73 JO9000 V 149000 ı 30 778000 ı 24 A1 OOO 18X26 000 I 5 374.000 12880000 5843Ö0O0 5 96000,312 8000 H663000, 293«00C. =007000 59000 £663000 230790CO 89895000159^ OOC M,564000 , 33606OOC , 26027000 , 72096000 18809000 86 384.000 69 720.000 | 44 780 OOC 29 231 000 .23184000 17500000 4 602000 12233000 ıSO.475000. 4fl 626 0001 29649000 16775000. 22690001 8555000, 679O000 537B000 29 122.000t04.387 000 ı 68 B26 OOC 1003 0000 80960000 51 99900C 33S44000 26 P22 000 , 20 321 000 , 6956000 74734 000 56 465 000 2 479 000*16 419 000 1 872 000 90 291 000 94874 000 62 973000 HPIİ X6 «000 0975000 72362000 O5464000 S£ 20000 11837 2000 59 366000 34.429000 19480000 4270000' O934000. 7895000 76.7590a 60303000 43-522000 57 993 000 | 37856-000 30,025000 38.397000, 2 725.000,15.915000 337O60OO 28618000 22663000 8910000 079000 88G5000 56849Û00 4 029000 35 688-000 28 305 000 3 775 OOO ->(5 978000 2 365000 7827000 36-198 000 20481000 15.003000 j 10444.000 930 000 | 6566000 RENAULT«B1BİI 2«ai 4iai tlMİ8IW ITMMUIHHJ mm 6nan 8 133060000 42998000ı ">6 2 6000 1483*000 10 667 000 ı o « n u non 18 nstr 24 aotr 77000| 79 491000 52 4 I 000 41 175,000 29 717000,23 0 5000 9 540 000 a 633 000 76 386000 6 65100039596000 25 648.000 20501 000 5 474 000 12 912.00Oj 0 8 7 000 24 9Î7000 B9 455 000 58 98 000 46 *36 0001 33 442 000 25 899 000,2 989 000,8^17 85 9a 000 69 379 OOO 44561000 29 088000 23 D7 300 565000, 60I20O0, 4.756 000 l * OOC 14 530 000 2 73000 Iİ49TJ9OO0 48 388 000 29 504 000 16 693 000 12 229 000 8 5 J OOC 6 66 DOOt 5 352 000 24352000 8'288000157 552 000 45 2 4 000 32 632 300 25 272 000 2 457 000 18 264 000 83879000 67699000 43 482 OOCİ28 384 OOO 22 5 •'D00 6 992 000 14 178 000 11 876 OOO I4« 2000 47 2 6 000 26 789 000|l6 2g9 000 1 3 52 469 000 37BA8 000 Kffa.na50 459 00032 938 000 26 125 000 33 409 000 8 903 000, 3347000| 964000C 7 662 000 3 344 00» 86 599 000 68 033 D00 49 10 0O038027O0C j2.286 000 27 482 000 8 307 000 6 602 000 29 327 000 24 900 000 2 95 OOO 9 7 9 000 '6 453 000 13784 000 6060 000 10 867OOO 65426OOC 42 709 000 33 8'4000 25 » > OOC ı. 334000 046000 43 320 000 24 50000, 7?55CO0 * 499 OOC 9 934 000 55 63000 02 3O400C8O37 000 58CO6CO044 92 0OC3814 000 32 466300 0 0 0 0 ^ 2 9 3 000,50 454 000140 7 000 30 20'OOC 25 203 OOO 2 15000 259727000 839X00O| 51 176000|28 »55000 2 2 000I9XOOO| 736 0001 9 283 000 79867000^2 744000 45 284000 3*07 000 29 776 OOO J25 346 000 6034 0O0I39 389000 3 24 COC ^3581 0001 9 676 000 16 484 000 39 952 000,22 604 000 6 559 000 526OOO| 9 620O0 7.47000 Ç O K K I S A B İ R S Ü R E İ Ç İ N / JET RA, yoğun lolebı karşıbmalc ıçın büyük ındirimleffe dev "fofaş Renoult kompanyasını südüfOyor / Omobıl sahıbi yaptığı k sayısı 50.000'E DOGRU hda yakioşırken, herturiü fedalcarlığa Idanan JET FW, bu tampanyayı da ındınmlı fıyotlorlo sıziere sunma karan aldı Çünku JET PA, stzlen mullab otomobl sahıbı yapmaya Itararlı / Sız değerfı dosiianna böyiestne böyük ovonta|lano kazandınnayi l e edınen )ET h\ 21 kampanyayrı gösterdığınız yoğun ılgıye teşekkör ederken, sıziere 23. kampanyoda bır |est dafx: yapıyor ve fırsalı yakalamanıza ımkan tanıyor / Cok lasa bir süre tçın Indirimli fiydaria son frsot... Bu defa koçırmayın... A Ç I K L A M A L A R : 1 - KjmDanyaya kslılm» ıçın sadece cas nat ya rmanız yelerird r Z - Olomotnle at tur vt g ef le p at<a satılamaz kzyd ^ tahs at masraf arı test mattan once alınır 3 - Kampanya 1 H san 1995 gun sona e °cek olup Du sure hes k e jzatıl^^acakl 4- Oiomob ler n teslımat yer starbu öu TlıHMil h f t w Mranaa |8fid*ı N A $ I L K A T I L A C A K S I N I Z Peş na JET PA mn şube'erıne bizza! yat r p sozleşmenızı m a ayab r ı JET M şuDelc n r txj (naG g 3 tden muracaal efl yorsanız peşınat JET Pâ nı IŞ B f l f fltl • • l i — f fvfeast 222ZM nuna diı nesabma hava 13 ed nız Mavale ûekortu ve I basvuru formuı JET P* Genel IM^ez n 8 (712) 211 74 4 t no u taksına geceD ıtr veya * F 1 le ı JET M saMl fMmuai ORETIM VE PAZMHJUU LTD. rri >ım ı Hfcıtjrt rıtui, P*M , CaMl^a tş W t « ı l MacMlrakir İSTUMIL aa esı •e gördeebılırs nı; Bu dürumda stuleşme ve ' senetlet adres nı?e göndc ecelö , Son katıltfn tarıh 1 M u a 1OT ılh sere* odeme taı nı 1S Msaa IMStır DİÖIR MODULEI İÇİN $UBE LEHİMİZ DEN »İLOİ AL ABİ Lİ RSİ Nİ Z Ad Soyad Ev Tel Adro» . I.Tel Bobood PeS noi.n yomg ,ub« IŞ 8ANKASI Terc h elt ğ n z otomob I Renktef 1 2 Poş r>ot m ktor yerı v» yılı Bu kampanyoya yufcar da bel r farh / /1995 f yattar ve jarrta la kat Imak sf yo L ISTANBUL / l e c ı ( ı r ı l t | 0 ( 2 1 2 J 2 7 4 " 4 4 4 2 8 1 S? 5 1 ( i ı ı k i r 0 2 1 6 ) 4 1 8 6 1 6 1 H hat) l l t ı ı t i r 0 ( 2 1 2 ) 5 7 1 8 1 3 9 = 1 8 0 9 9 P e n l ı k C f 2 1 6 ) 3 9 0 7 2 0 5 3 5 4 9 7 7 5 A R K A R A 0 ( 3 1 2 ) 4 6 3 0 5 6 0 4 6 ? 9 0 3 4 ı Z M l R 0 , : 2 « b 3 6 3 0 0 I O C A E L İ 0 1 2 6 2 3 2 4 " 9 6 5 3 2 2 IÎ 8 0 I U I U S İ R 0 ( 2 6 6 2 4 3 6 2 6 2 X 0 ft F E Z | ! ı ı l ı ı ı i | e | J 1 ^ 6 6 ) < 2 2 2 5 V, A D A M A C j 3 2 2 ) 4 5 5 4 "; t-.i 1 2 5 5 J E T P A D A 0 R 6 A M İ Z A S r 0 N U C R E T İ A U I I I A Z / f A Z A R G Ü H L E R İ H İ Z M E T İ H İ Z D E T İ Z 2 3 . K a m p a n y a / 1 N i s a n S o n G ü n BÎRBAKIMA SERVER TANtLLt Utanmaz Adam Hüseyin Rahmi Gürpinar'ı bır butun olarak oku- malısınız 19 yuzyılın sonlanyla 20 yuzyılın başlann- dakı istanbul, butun sınrf ve tabakalanyla onun ro- manlanndadır Sosyal adaletsızlıklerı sergılemede, hele hele toplumumuzda kadının -kadın olarak- ezı- lışını gozler onune senp haklarını savunmada, ustu- ne yoktur belkı Savruk bıçemıne ve roman teknığı- ne fazla uymayışına bakmadan yapmalısınız bunu Onun en sevdığım eserlerınden bın, Utanmaz Adam adını taşır kı, romanın kahramanı Avnüssalah Efen- di, bır dolandıncıdır ve utanmazlıkta bır ınsan nereye varabılırse o da oraya varmıştır, sayfalan çevırdıkçe, "Eh, bu kadan da pes1 " dersınız Guzel de, nereden geldım bu konuya bugun? 28 Mart gunlu Mıllıyet'te ılgınç bır haber vardı Gazetenın yazdığına gore, pazar gunlen Kanal D'de yayımlanan "Ah BırKahve Olsa" programının konu- ğu 7 Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Can Kıraç ıle Nazlı llıcak'ın sorulannı yanıtlarken, "Demokratık yoldan bıle olsa şenat gelırse, ıhtılalın meşru olaca- ğını" soylemış Laıklığın tehlıkeye gırdığı ve demokrasıyı tehdıt et- meye başlayan bır durumun ortaya çıkması halınde, butun gençlık ve demokratık guçlerın harekete ge- çeceğını one suren Evren Turk Sılahlı Kuvvetlen açı- sından da şu degerlendırmeyı yapmış "Cumhunyetı ve nıtelıkJennı bozacak bır duzenın geleceğının anlaşılması halınde, Tun\ Sılahlı Kuvvet- len açısından meseleye bakıldığında, Ismet Inö- nü'nun de dedığı gıbı şartlar tamam olduğunda, ıh- tılal meşru olur Bu durumda, askenn polıtıka dışın- da kalması gerektığı prensıbınden cayılır Demokra- tık yoldan bıle olsa, şenatçı bırduzen ılerlerse, buna Türk Sılahlı Kuvvetlen seyırcı kalamaz " Arkasından da, başka bır ıkı konuda pışmanlık gos- tensı Yok partılen kapatmasaydık tyı olurdu, yok ana- yasa oylamasıyla cumhurbaşkanlığı oylamasını oyle yapmasaydık da şoyle yapsaydık Donup kaldım Bu kadan da pes doğrusu1 Şımdı şenatçı takımının ıktıdara doğru koşar adım- larla yuruyuşune bakarak dehşete duşup demokra- tık surecın temel kurallarını unutacak denlı laıklık âşı- ğı kesılen adam beş kışılık bır çetenın başında ıktı dan gaspedıp duzmece bır meclıse yaptırdığı -ve bır kışlatalımnamesınden ılen gıdemeyen- "Anayasa "ya, hıçbır sıvıl ıktıdann cesaret edemeyeceğı bıçımde, lı- selere değın "zorunlu dın derslen"n\ sokturan adam değıl sankj' Imam-Hatıp lıselennı bıtırenlenn pek de yennde olarak, ancak "yetıştınldıklen yonde" yuksek oğrenım yapacakları ılkesını koyan 1973tanhlı Mıllı Eğıtım Te- mel Kanunu'ndan, soz konusu ılkeyı kaldırarak bu- rokrasının sıralannı şenatçı takımına açan 16 Hazıran 1983 gunlû kanunun altında, sankı onun adı yoktur da ın-cın taıfesı ımzalamıştır 1 Laıklığın tehlıkeye gırdığı ve demokrasıyı tehdıt et- meye başlayan bır durumun ortaya çıkması halınde, harekete geçecek guçler arasında şımdı butun bır gençlığı ve demokratık guçlerı goren adam, vaktıyle o demokratık guçlerı darma-duman eden, o gençle- nn unıversıtelerını hallaç pamuğu gıbı atıp başlanna da YÖK'u bela ederek, onlan çağdışı bır yuksek oğ- retimın sultası alttna sokan bır ıktıdann başında bu- lunmuş bır adam değıl sankı 1 Bıtmedı Yine o gençlen anlatılmaz ışkencelere uğ- ratıp emır altındakı asken mahkemelerde yaşamlan- nı sondurten, asılacak yaşa gelmemış olanlan da da- hıl, salkım salkım ıpe yollatan eşkıya takımının retslı- ğını sankı bu adam yapmıyordu da başkalan yapıyor- du 1 Şımdı şenatçı takımının yuruyuşunden dehşete du- şup laıklık âşığı kesılen Kenan Evren, bunlan unuttu- ğunu mu sanıyor ınsanlann'' O korktuğu şenatçılar, asıl onun zamanında ıktıdara "vazıyet" ederek, pupa yelken denıze açılmışlardır Bunları gozardı edıp de başka konularda getınlen "nedamet", paşamızın yap- tığı gıbı lafı kaydırmak olur Evet donup kaldım pes doğrusu bu kadanna da 1 Ve bır yerde duraksama ıçıne duştum Ben, ''utan- maz adam'm sımgesı dıye Avnüssalah Efendı'yı bı- lırdım bugune değın Avnüssalah Efendı yennı koru- mayı surduruyor mu^ Okuyuculanm, Huseyın Rah- mı Gurpınar'ın romanını hemen bulup okuyarak, şu olan-bıtenlere bakıp benı duraksamadan kurtarırlar- sa pek sevıneceğım Bılmem anlatabıldım Cezaevlerinde eylem var 'Kızım, cıçlık grevinde ölmez, değil mi?' İstanbul Haber Servisi - Yaşlı lcadın elınde bır kuçuk vesıkalık fotoğrâf yaşlı gozlerle "42 gün oldu. \ç- hkgrevisürü>or*'dı>or ls- tedığı tek şey, Konva E Tı- pı Cezavı'nde 42 gundur açlık gre\ınde bulunan ve durumu gıttıkçe ağjrlaşan 22 yaşındakı kîzı Sibel Öz ve bır kısmı çok ağır du- rumda olan arkadaşlanvla. hükumet yetkılılenne ula- şabıimek Her yolu dene- mış. olmamış Sonunda ça- re>ı, gazetemıze gelmekte bulmuş Gene de endışelı u Ya konuştum diye kızıma, aUeme bir şev vapariarsa" korkusuyla, "Bıter değil mi bu açtık grevı1 ' Onlarca can kınlmadan" dıyor Konya E tıpı cezaev ınde açlık grevı 42 gunune gır- dı Açlık grevıne katılanla- nn buyuk çoğunluğunun durumu cıddıleşırken, adı venlmeyen bır erkek hü- kumlünun felç tehlıkesıne gırdığı belırtılıyor Greve katılanlardan Ayşe Cada- bak, Sara \ktas, Hkran Bi- nid. Eylem Adıbellı ıle er- kek tutuklulardan Abdülse- lam Toraman'ın durumla- nnın cıddı oldugu oğrenıl- dı Tutuklular arasında kan- lı ıshalın arttığı ve şekerlı su içmeyı reddettıklen bıl- dınldı Sıbel Oz açlık grevinde. Açlık grevıne kaülanlar- dan Sibel Öz'ün annesı ıse elınde, kızrnrn vesıkalık fo- toğrafi yollara duşmüş Gre\ın bıtmesı ıçın yetkılı- lere ulaşmaya çalışıyor Kı- zınm ılk olarak Haydarpaşa Meslek Lısesı'nde okurken pullama (duvarlara üzerle- rınde yazı bulunan kuçük kâğıtlar yapıştırmak) nede- nıyle tutuklandığinı ve Bay- rampaşa Cezaevı'nde bır ay kaldığını anlatan anne Oz, Sibel'ın son olarak Ada- na'dakı bır arkadaşının evınde yakalandığmı ve Konya E Tıpı cezaevıne ko- nulduğunu belırtıyor Anne Oz, Sıbel'ın durumunun gı- derek ağırlaştığım belırte- rek büyuk endışe duyduğu- nu soylüyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle