25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 31 MART 1995 CUMA 10 DIŞ HABERLER 80 ülkeden 300 radikal İslamcı Hartum'da "İslamiyet'e karşı saldınlar"ı görüşüyor Şeriatçılar Sudan'da toplandı Dış Haberler Servisi - Müslü- man ve Arap Halklan Konferansı dün Sudan'ın başkenti Hartum'da başladı. 80 ülkeden gelen radikal Islamcılar Hartum'da bir araya ge- lerek "tslamiyet"e karşı saldınlar"ı ve Cezayir, Afganistan, Çeçenya ve Keşmir gibi Islam kaynaklı çatış- malara sahne olan Müslüman ül- kelerdeki durumu tartıştı. Müslüman ve Arap Halklan Konferansı'nın üçüncü toplantısın- dagenel sekreterlik görevini üstle- nen Hasan Turabi toplantıdan ön- ce yaptığı açıklamada 300 katılım- cırun Islama karşı gerçekleştirilen Batı saldınlan ve kutsal şehir Ku- düs konulannı görüşeceklerini söy- ledi. Üç gün sürecek konferansın ge- nel sekreteri Hasan Turabi, Su- dan'da resmi bir yetkisi bulunma- masına karşın 1989 hazıran ayında bir darbeyle iktidan ele geçiren as- AskeriIslami diktatörlük 29 milyon nüfiıslu Sudan dünyanın en yoksul ülkelerinden biri. Kişi başına düşen gelir ortalaması 200 dolar dolayında. Halen ıktidarda bulunan Milli fslami Ceph'e (MlC) 1986'da yapılan son serbest seçimlerde pylann ancak % 18.47'sini alabilmişti. Ancak MlC 1989"da ordu ile işbiriiği yaparak askeri darbeyle iktidara gekii. Ülkenin güçlü adanu. MlC'ın ideologu Hasan EI TurabuSudan'da uygulanan şeriat rejiminin savumıculugunu yaparak kadınlann hakianm kazandığını, azınlıklara özgüıiüklerin sağlandığım ileri sürüyor. Ne var ki Insan Haklan Örgütü'nün Afrika'daki gözlem grubunun raporlan çok daha değişik bir tablo ortaya koyuyor. Insan Haklan Örgütü'nün raporuna göre Sudan'ın Müslüman Kuzey bölgesinde 1989 darbesinden sonra geçen yıla kadar hâlâ geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Kadınlann vüzde 89'u hâlâ sünnet ediliyor. Raporda, Milli Islami Cephe'nin binlerce kamu görevlisi, serbest meslek sahibi ve ordu mensubunu ideolojik açıdan sakıncalı bularak görevden attığı, ülkede tüm yargıçlann % 80'inin görevden alınarak yerlerine deneyimsiz MlC yanlılannın getirildiği belirtiltyor. Aynca tüm gazete, radyo ve televizyonlann hüküînet kontroluna alındığı, okul ve üniversitelerin MfC ideolojisini yaymak için kullanıldıöi kaydedıliyor. Raporda Sudan'daki rejmı "TotaüterIslam devteti" diye niteieniyor. keri İslamcı rejimin arkasındaki güç olarak görülüyor. Organizatör- ler, konferans sonunda, New York'ta nısan ve mayıs aylannda imzaya açılacak Nükleer Silahla- nn Yayılmasını Önleme Anlaşma- sı'nın Israil tarafmdan onaylanma- masi durumunda. Müslüman ülke- leri, anlaşmaya imza atmaya davet eden bir karann çıkmasının bek- lendiğini belirtıyorlar. Hartum'da üç gün sürecek toplantıya Filistin- li Islami Direniş Örgütü (HA- MAS), Mısırlı Müslüman Kardeş- ler Örgütü ve Somali'de çatışan ta- raflann liderleri Muhamed Farah Aidid ile Ali Mehdi Muhamed de katılıyor. Konferansta. Çeçenya Dı- şişleri Bakanı Şemsettin Yusuf, Pa- kistan Cemaat-i Islam lideri Kadı Hüseyin Amin tarafından temsil edilirken Türk, Amavut, Boşnak ve Azeri heyetlerinin de dün Hartum'a gittikleri kaydedildi. Araiannda aşın dinci gruplann bulunmasına karşın toplantının ra- dikal dincilerin bir araya geldiği bir zirve olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Turabi, Filistin Halk kurtuluş Cephesi gibi radikal tslam'a sıcak bakmayan gruplann da katıldığına dikkat çekti. Turabi'nin yardımcısı İbrahim Sanussi konferansın pan-tslamcı ve gayriresmi bir nitelik taşıdığını ve hükümetlerden oluşan Arap Birli- ği ve Islam Konferansı Örgü- tü'nden daha geniş bir platforma hitap ettiğinı belirtti. AMBARGONUN HAFİFLEMESİ GÜNDEMDE Londra, Bağdat'a tavnnı yumuşatıyorLONDRA (AA) ABD'nin geçen hafta cuma günü ortaya koyduğu Irak'a dört milyar dolarlık petrol ihraç etme izni verilmesiyle ılgili önerisinin, Bağdat yö- netimince geri çevrilmesin- den sonra önceki gün de In- giltere'nin, Irak'a yönelik ambargonun hafıfletilmesı için bir öneri paketi hazırla- dığı açıklandı. Tngiltere'nin BM Güven- lik Konseyi nezdinde masa- ya koyacagı yeni önerinin içeriği hakkında. Londra'da- ki başbakanlık ve dışişleri bakanlığı aynntılı bilgi ver- medi. Ingiltere Başbakanı John Major,"Inık'ta yetersiz beslenme sorunlan ve teda\i edilebilir hastalıklardan ölümlere son vermevi istiyo- ruz. Saddam da halkı için kaygı duyup duymadıgını göstermeUdirn diye konuş- tu. Irak. BM'nin uzun birsü- re önce önerdiği 1.6 milyar dolarlık petrol ihraç 'iznini' egemenlık haklanna ters düştüğu gerekçesiyle reddet- mişti. ABD'nin son önerisi, 1.6 milyar dolarlık öneride olduğu gibi paranın tama- men insani yardım faaliyet- leri ile Kuveyt'in zararlan- nın karşılanması için kulla- nılmasını şart koşuyordu. BM'deki îngilizdiplomat- lar, ABD'nin 4 milyar dolar- lık ihracat önerisini destek- Iediklenni belirtiyorlar. Bu arada. Lockerbıe faci- ası yüzünden yıne BM kara- nyla yaptınmlar uygulanan Libya'ya yönelik ambargo- ya, petrol ticaretinin de dahil edilmesine ilişkin ABD öne- risi Fransa tarafından kabul görmedi. ÂSBDTTEtuîduİar^ Irak Başbakan Yardımcısı Tank A/iz, ülkeye yasadışı yollardan girdikleri gerekçe- siyle 8'er yıl hapis cezasma çarptınlan iki Amerikalının "rehine değil, sadece tutuk- lu" olduklannı söyledi ve ABD'ye diyalog çağnsını yineledi. Aziz, CNN televiz- yonunna verdiği demecinde, tutuklu bulunan Amerikalı- lann Irak'ta rehine muame- lesi görmediklerini, "ege- men bir devletin sınırlannı ihlal ettikleri gerekçeshte tu- tuklandıklannı" söyledi. T ü r k H a l k ı B u M e g a p r o j c 1 Anahtar Fiyatına 2 Anahtar Otomobilinizi hemen, konutunuzu Ekim 97'de alın. işte büyük gün... işte, Türkiye'nin JETKONUT megaprojesi ile tanıştığı mutlu gün. Ve... işte 30 Mart 1995... Bugun, her Turk insanının sadece istanbul'da değii, Türkiye'nin dört bir yanında yükselecek JETKENT'lerde kendisine bir konut yapılmaya başlandığını hatırlayacağı büyük gün... Bugün tarihimize, Dünya'ya açılmakta olan Turkiye'de, devletin gerçekleştirdiği GAP megaprojesinden sonra, özel sektorün ilk megaprojeyi başlattığı gün olarak geçecek. JET GROUR JETKONUT gibi bir dev projeyi Türkiye'ye sunmanın gururunu yaşıyor. JETKONUT, sadece bir site inşaatından oluşan bir proje değildir. JETKONUT, istanbul'dan başlamak üzere aşama aşama Türkiye'nin hertarafında uygulamaya geçirilecek bir megaprojedir. Projenin her biri, Dunyadaki en gelişmiş inşaat teknolojileri kullanılarak, bir ila iki yıl arasında değişen sürelerde gerçekleştirilecektir. Fakat JETKONUT projesinin tamamını dikkate alırsak, 1995 yılında 17.000 konut ve 150.000 metrekare iş merkezi yapımı ile başlayacak olan proje, kademeli olarak 2000 yılında, yıllık 80.000 konut ve 1.000.000 metrekare iş merkezi yapımına ulaşacaktır. JETKONUT projesinin etkisiyle, yüzde 200 kâr marjıyla çalışan inşaat sektörü, kısa bir zaman sonra yüzde 10'lar dolayındaki kâr marjıyla çalışmak zorunda kalacaktır. Şu anda satışa sunduğumuz JETKENT1, Yeni Istanbul'un yapılaştığı Beylikdüzü'nde yer almaktadır. Otopark ve sosyal tesislerden yararlanma imkanlarını, daha iyi bir standartta sağlamak için, JETKENT 1, üç siteye aynlmıştır. Toplam 2350 konuttan oluşan JETKENTVİn ilk sitesinde yer alan 838 konut 31 Ekim1997 tarihinde teslim edilecektir. 30 Mart'ta başlayan 1. Etap Satış Kampanyası'nda sitenin 422 adet konutu satışa sunulmuştur. JET PA'nın uluslararası deneyime sahip uzman finans grubunun hazırladığı aşağıdaki fiyat tabloları, sabit fiyat garantilidir. JET PA, bu projede bir ailenin bir tasarrufla, hem ev, hem de otomobile sahip olma avantajını sunmaktadır. Sizden aldığımız güçle, bundan sonraki her dev projenin artında JET GROUP'un, bu projelerin sunuluşunda da JET PA'nın imzası olacaktır. J E T K E N T 1 Y e r l e ş i m P l a n O E5 KARAY0LU (300 m) GÜRPINAR KÜÇÜKÇEKMfCE GÖLÜ J E T K E N T 1 Y e n i İ s t a n b u l ' u n M e r k e z i n d e JETKENT 1, modern ve çağdaş Istanbul'un yeniden kurulduğu Beylikdüzü'nde denize ve göle hakim en merkezi ve en yüksek noktadadır. JETKENT 1, TEM çevreyolunun E5 karayoluna bağlandığı Beylikdüzü kavşağmdan deniz tarafına doğru 300 metre uzaklıktadır. Gerek Trakya ve Anadolu yakasına gerekse Eski Istanbul'a kolay ulaşım imkanma sahip olan JETKENT 1, yüzbinlerce kişinin hava kirliliğinden kurtulmak için akın ettiği Beylikdüzü'nde, alışveriş merkezlerinin yoğunlaştığı bölgededir. JETKENT 1'in özel çarşısının yanısıra Beylikdüzü kavşağında yer alan ve modern alışveriş merkezleri, kafeteryalar, eğlence yerleri ve ofisleri bulunan JET TRADE CENTER'a yakın olması da size ayrı bir avantaj sağlamaktadır. J E T K E N T 1 ' i n O z e l l i k l e r • JETKENT 1 doğalgaz ile merkezi ısıtma sistemine sahipti • Her daireye bir otomobil için özel kapalı garaj bulunmaktadı • Daireler duvardan duvara halı kaplı olup salonlar parkedi • inşaat malzemelerinin tamamı ve mutfak mobilyası kısmen ith olup birinci sınıftır. • Bütün dairelerde jakuzi bulunmaktadır. (Türkiye'de ilk defa b sitenin bütün dairelerine jakuzi uygulanmıştır) • Sitenin çevresi tamamen kapalı olup, sadece site sakinlerin yararlanabileceği tenis kortları, voleybol sahası, çocuk oyt alanları, yüzme havuzu, kafeterya ve süper market y» almaktadır. • JETKENT 1 yönetimine ait bir otobüs, günün 24 saati boyunc siteden Florya, Yeşilköy, Ataköy ve Bakırköy güzergahır ücretsiz servis yapacaktır. • JETKENT 1, bu özelliklerde Türkiye'de ilk defa kurula benzersiz bir projedir. KONUT
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle