23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 31 MART 1995 CUMA OLAYLAR VE GORUŞLER Vapuru kaçırmak MELtH CEVDET ANDAY S abah saat onbir vapuruna ye- tişmek üzere Kadıköy lsice- lesi'ne gidiyordum, önün- den geçtiğim bir ıçkilı lo- kantanın camı vuruldu ıçer- den. baktim Gani Girgin el ediyor, "gel geT dıyor. Girdim içen. Ayaga kalktı. - Otur, dedı. - Oturamam, vapura yetişeceğim, de- dim. Gani Gırgin, - Vapur çoktan kaçtı, diyerek bern oturttu. Saatime baktım. - Daha vakit var. Gani Girgin, önünde duran gazeteyi göstererek, - Dtnle, dedı. Sonra da eazeteden okumağa başladı: - "CemalReşitRev KonserSatonutık- lım tıldımdı. Tüm kohuklar. balkon ve harta yerier başörtülü, çarşaflı kadınlar ve küçiik çocuklarla dolındu. Sahnenin üstünde üç tane bayrak asıiıvdu iki büyiik Refah Partisi bav rağı, ortada da bir tane küçiik ay-yıldalı bayrak. Refah Partisi İl Hanımlar Komisyonu. 27 Mart mahalli idareler bayramını kutiamakfizeredii- zenlemişti bu günü." - Bilıyorum, dedım, vapuru kaçırmak- la ne ılgısi var bunun? - Salona erkek gazeteciler alınmıyor, Arapça marşlar okunuyor. arkadan Fetih marşı... Sonra Bayan Nermin Erbakan ayakta alkışlarla kürsüye gelıp dıyor kı, "Tek başunıza yola çıkok. bugûn İstan- bul'un 12 mihonu değil, Türkiye'nin aK- mış müyonu değiL, 1 mih ar 500 milyon ts- lam âtemi bizi bekliyor." - Bırak, akıllanna gelenı söylesınler, dedim Bız onlar yüzünden demokrasiyi boşlayacak değıliz ya! Gani Girgin, - Şunu da dınle, diyerek okudu gaze- teden. "İnşallah yann ihtilâl bavramını kutianz." Sonra gazeteyi bir yana koydu, önün- de yans» ıçilmış bir bardak bıra ıle bir ta- bak leblebi vardı. - Ne oluyor? Sabah sabah içkiye baş- lamışsın! - Meyhaneler kapatılmadan bir iki tek atayım dedim. Sonra garsonu çağırdı, bira bardağını kaldırttı, rakı ıstedi, iki de bardak. Vapuru kaçırdığımı anlamıştım. Gani Girgin, - "İhtUâl" diyorlar görûyor musun? di- ye sürdürdü sözlenni. Ne ihtılâlidir bu? Anlamak çok güç. "îran devrimi"ne ben- zer bir söz. tslam devletıni kurma ama- cı, hiçbir anlamda "devTİm"diye adlan- dınlamaz. Bu sözle Türk halkınin tslam dinine yenı gırdiği, girmek üzere olduğu anlattlmak istenıyorsa saçmadır bu. Türk halkının yüzde doksan dokuzunun Müs- lüman olduğunu söyleyenler onlar değıl • Arkası 19. Sayfada İş Bankası vergi rnükellefleriniıı hayatını değiştir*iy or. 11'/ Hayatı değiştirme tekli- fini hayli iddialı mı bulu- yorsunuz? Peki, söze şöy- le devam etsek; Sayın mükellefler... Artık belli dönemlerde verginizi ya- tırmak için, bağlı bulun- duğunuz vergi dairesine gitmek zorunda değilsiniz. Telefonunuzun tuşlarına dokunarak ya da bir Bankamatik başında ya da tek bir talimatla verginizi ödeyebileceksiniz. Nasıl, iyi bir teklif değil mi?.. Hayatınızın nasıl değişebileceğini hayal edebiliyor musunuz?.. Sağdu- yunuz da aynı şeyleri rni söylüyor?.. İyi o halde, devam edelim. Maliye Bakanlığı ile Türkiye İş Bankası arasında yapılan bir anlaşmaya göre, artık beyana dayalı tüm vergiler (Gelir "Vergisi, Kurumlar "Vergisi ve Katma Değer Vergisi gibi) İş Bankası aracılığıyla ödene- bilecek. On-line real-time sistemle, tümüyle elek- tronik ortamda... "Elektronik Vergi Ödeme Sistemî" yle, bağ- lı olduğunuz vergi dairesi nerede olursa ols\xn, öde- melerinizi Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir İş Bankası şubesine yapa- bileceksiniz. İsterseniz nakit olarak, isterseniz Türkiye İş Bankası çekiyle... Tabii, hesabınızın bulunduğu İş Bankası şubesine gerekli bilgileri yalnızca bir kez vererek, ödemenizi, Bankamatik ya da N4avihat aracı- lığıyla kendiniz de yapabilirsiniz. Ayrıca (ödeyeceğiniz verginin vade xy e tutarı önceden belirlenebiliyorsa) İş Bankası *na vereceğiniz bir talimatla, Otomatik Ödeme kolaylığından yararlanmanız da mümkün. Böylece ver- giniz, son ödeme gününde hesabınızdan otomatik ola- rak ödenecektir. Siz de İş Bankası'na gelin (zaten sağduyunuz da size böyle yapmanızı söyleyecek!'). Verginizi rahatça öde- meniz için Türkiye'nin her yerinde hizmetinizdeyiz. Daha ayrıntılı bilgi için, sizi şubelerimize bekliyoruz. TÜRKİYE İŞ BANKASI PENCERE PKK Sorunu Ankara'da Çözülür... "Strateji" Ankara'da çıkan üç ayltk bir dergi. llk sa- yısındaki sunuş şöyle: "Türkiye'nin sonınlan ve ilgi alanlan konusunda okumadan ve araştırma yapmadan konuşan, bir başka ifadeyle 'bilgi sahibi olmadan fikır sahibi olan- ların' sayısının lyıce arttığı günümuzde, geleceğe hiçbir iz bırakmayacak bu anlayışın yanlış olduğu- na inanan 'Strateji' bu boşluğun doldurulması için gerekli düşünce ve önerilerin tartışma zemını olma- ya adaydır. Batı toplumlannda 'think-tank' adı verilen kuru- luşlar tarafından karşılanan bu gereksinimi doyura- cak bağımsız bir kuruluşun Türkiye'de bulunma- ması nedeniyle, bunu oluşturacak çalışmaya kap- samlı bir dergı ile başlanabileceğinı düşündük." • Strateji (Tel: 0312 - 447 01 59) niteliğindeki dergi- lerin yaşamasında bin bir yarar var. Dergi bir de bülten yayımlıyor; 15 Mart 1995 gün- lü bültenden PKK'ye ilişkın bir haberı okurken altı- nı çizdiğim satırları aktarıyorum: "U. S. Global Strategy Council tarafından hazır- lanan birraporda PKK'nin Suriye, Irak, Iran, Erme- nistan, Yunanistan, Rusya, Kıbns Cumhuriyeti, Bul- ganstan ve Azerbaycan'dan desfek gördüğü bildi- rildi. Raporda ayrıca PKK'nin çeşitli dönemlerde Kürdistan Demokratik Partisi ve Kürdistan Yurtse- veher Birliği ile ittifaklara giriştiği, RAF ve ASALA ile işbihiği yaptığı da kaydedildi." • PKK konusu gün geçtikçe dalbudak salıyor. 12 Eylül dönemindetohumlan atılan bu örgüt, gün geç- tikçe gelişti; bir yandan Türkiye'nin içinde terör ey- lemlerinı sürdürürken öte yandan çeşitli ülkelerde eylemlere geçebiliyor; terör kolu, çoluk çocuk, ka- dın erkek demeden Anadolu'da, suçsuz insanları öl- dürürken siyasal kolu suretı haktan görünerek Av- rupa'da çalışmalannı yürütüyor. İş o kerteye geldi kı Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta ikıncı kez büyük bir harekâta girişmek zorun- da kaldı. Harekât sonuç verecek mi?.. Sorun budur. Bir askerı operasyon hedefıne ulaştı mı siyaset ona göre biçimlenir. Ancak yıllardan beri süregelen operasyonlann bir sonuç verdiklerıni söylemek kolay değil. PKK'nin terörü gerilla savaşının koşullarıylayürütülüyor; ara- zi elvenşlı, doğa bu tür savaşa yatkın; son dönem- de güvenlik güçlerinın PKK'yı tırpanladığı izleniyor; Kuzey Irak'taki harekâtın, bu tırpanlamanın öteki yüzü olduğu anlaştlıyor. Ne var kı operasyon başla- dığı günden ben Ankara'dan yükselen değişık ses- lerin yarattığı karmaşayı şaşkınlıkla ızleyen kamu- oyu, ikirciklidir. PKK, Suriye'de bannmaktadır; Şam, PKK kozu- nu elınde tutuyor, Kuzey Irak'taki boşluk PKK'yi güç- lendirmektedir, iran sırasına göre taktık değiştiriyor; güneyden kuşatılan Türkiye'nin, ıçine yönelık sürek- li saldırıyı tümüyle yok etmesı güç görunüyor. Çün- kü karşımızda ne savaşılacak bir devlet var, ne de birordu!... •• y Ankara'nın yıllardan ben bu gerçeği değeıiendir- mekten yoksun kaldığı izleniyor. •• ><* Siyasal iktıdarın ve medyanın kullandığı "hama- si" edebiyat dilı ise Türklerle Kürtlerin arasına düş- manlık tohumlan ekmekten başka bir işe yaramıyor; bin yıldan beri ıç içe yaşayan insanlann yürekleri bur- kuluyor. • 'Strateji' dergisinin ilk sayısında, Emekli Büyükel- çi Şükrü Elekdağ, TBMM, hükümet ve parti lıder- lerine bir çağrı yapıyor: Parçalanma tehlikesine kar- şı birleşemezler mı?.. Güneydoğu sorununda bir 'millimutabakat' oluşamaz mı?.. Bir devlet politika- sı saptanamaz mı?.. Ankara'dakıler, her türlü çıkar hesabını bir yana bı- rakıp, -hiç olmazsa bu konuda- çözürfı için ortak bir program çevresinde buluşamazlar mı?.. Kuşatılan Türkiye'de daralan çemberı yarmak için el ele vermek çok mu güçtür?.. PKK sorununun çözümü dışarıda değıl, içeride- dir; Anadolu'nun göbeğindeki Ankara'dadır. GALERI • ATÖLYE SEVSEVIL SANAT GRUBU H < 5 ı m S € r z ı t j 1 Nisan - 17 Nisan GÜLAY SEVSEVIL YAKVT AYVERDİ NİLÜFER ÖZERMAS SELVA SUMAN FUNDA TARAKÇIOĞLV AÇILIŞ: 1 Nisan Cumartes; Saat: 16.00 CEMALRESITREY Koaser Salonu Galensi HARBIYE 293 89 78 (3HAT) ALKENT ACTUEL ART DEVRIM ERBİL Res'H, Setgs; TsoeakYotuF3-18Etıle'lst. Galeri Atölye ılanlannız ıçın 293 89 78 (3 hat) 3 A RF l y •tf'ALIl'K LTVEtiT Çarşamba-Perşembe-Cuma-C.tesi geceleri uAHBJyed? Cumhurivet Cad. 349,3 Harbi\e Tel : 234 11 99 İPAR EV Yaşlılarınızm devamlı veya belirli dönemlerde (seyahat. tatil) veya günün belirli saatlerinde kalabileceği DİNLENME EVİ Tel & Fax: (0-216) 325 04 09 CEYHAN İŞ HÂKİMLİĞİ'NDEN 1994'46 Da\alı Sevfettın Yıldınm. PTT Evleri Mahallesı 1360,1 Sokak. 8 blok. kat 2, daire 4. Adana - Yüreğır adresinde bu- lunamamış; yapılan tüm araştırmalara rağmen adresı de tespıt edılemedığınden duru^ma 12 4 1995 gunü olup duruşmada hazır bulunması. aksı takdırde yokluğunda >argılama vapıla- rak karar verıleceğı husus teblıgat yenne geçmek üzere ılan olunur. Basın 13781
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle