24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31 MAFtT 1995CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Beşikçi'ye 2 yıl hapis cezası . • ANKARA (UBA)-Ünlü • sosyolog yazar tsmai] Beşıkçi, tnsan Haklan . bültenınde yayımlanan İnsani Moral Değerler' başlıkJı yazısında bölücülük propagandası yaptığı gerekçesiyle Ankara l No'lu DGM'ce 2 yıl ağır hapıs ve 250 milyon lira da para • cezasma çarptınldı. Bültenin SorumJu Yazıişleri Müdürü Hüsnü Öndül de 6 ay hapis ve 50 milyon lira para cezasına mahkûm edildi. Duruşmayı lsveç, Norveç Yazarlar Birliği ve Gazeteciler Birliği'nden gelen çok • sayıda gazetecinin ıziediği görûldü. Kemal Burkay: Kıbrıs işgali gibi - • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Kürdistan Sosyalıst Partisi Genel Sekreteri Kemal Burkay, '' Türkiye'nın Kuzey Irak'ta tampon bir bölge yaratmayı ve orada . kalmayı amaçladığını iddia . etti. Burkay, yaptığı yazılı _ açıklamada, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta Kürt ulusal f yönetimine son vermeyı ' amaçladığını savunarak "Türkiye sınırlan ıçinde, Kürt halkına karşı yürûtülen soykınm sınır ötesınde de devam ediyor. ' Bu Kıbns ışgahmn ' benzeridır" dedı. BJrakya TÜPklerHiden atak • Haber Merkezi -Batı 1 Trakya Türklen - Dayanışma Derneğı Genel Başkanı Taner ı Mustafaoğlu 3-10 Mart -J995tarihlennde ^AJmanyanın Dışışlen t Komısyonu eski Başkanı Dr. Hans Stercken ve Yeşiller Partisi . Millervekili Cem . Özdemır'le görüştü. . Mustafaoğlu, Sterncken'i evinde ziyaret ederek . B.Trakya'daki son gelişmeler hakkjndaki görüşlerini açıkladı. Politik baskılar sonucu * Yunanistan'da daha önce * mecliste görev yapmış 2 milletvekilinin bir daha seçilme şansının kalmadığını ve Müftü Aga'nın tutuldanmasının bardağı taşırdığını belirten Mustafaoğlu, " Stercken'i 22-23 Nisan 1 1995"telstanbul'da yapılacak 'Uluslararası Batı Trakya Kurultayf na davet etti. Mercümek komisyonu • NEVV YORK(AA)- Refah Partisi tarafindan toplanan paralann, Bosna- Hersek makamlanna iletilip iletilmediğini araştıracak olan TBMM Komisyonu üyelerine, Saraybosna'ya gitmeleri için Birleşmış Milletler (BM) makamlan gerekli gûvenceyi verdiler. BM kaynaklanndan alınan bilgıye göre Türk parlamento heyetinin bölgeye yapacağı ziyaretin, güvenük icinde geçmesi içın gerekli tüm tedbirler alındı. Sendikalar Yasası • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - tş güvencesi, işsizlik sigortası ve îş- Kur'la ilgilı yasa tasanlan 2 yıldır Bakanlar Kurulu'nda ele almamazken Sendikalar Yasası'nda sendika yöneticilerınin önündeki antidemokıatik engeller hızlı bir şekilde kaldınldı. Tasanyla, sendika şubelerinir genel kuTullanna katılacak delege seçımlerine yargı denetimi getırilirken sendikalarn uluslararası komfederasyonlara serbestçe üye olmalanna olaoak tanadı. Tasanya göre sendikalar, nakit mevcutlarmın maksimum yüade 40'ın, sınai ve iktasadi teşebbüslere yat-.nm yapnak için kullanabılecekler. Erdal Inönü, Türkiye'nin kendini koruma hakkının engellenemeyeceğini söyledi: Sızmalara öııleııı abnacakANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Dışişleri Bakanı Erdal İnönü, Türk Silahlı Kuvvetle- n'nin (TSK) Kuzey Irak'ta sür- dürdüğü harekâtın kapsam ve sü- resinin sınırlı olduğunu, ancak Türk askeri bölgeden döndükten sonra PKK'nin varlığını sürdür- me ve sınırdan sızma olasılıklan- na karşı"gerekli önJemlerinalına- cağuu" söyledi. ''Türkiye'nin iler- de benzer harekât düzenleme ihti- yacı kalmamalıdır" dıyen İnönü, ne tür onlemler alınacağını açık- lamanın erken olduğunu belirttı. İnönü, Başbakan Tansu ÇiDer'in, Avrupa ülkelerine bölgede önlem almalan önerisi götürmesine; Başbakanlık Başdanışmanı Emre Gönensayın da "ÇeJdç Güç'le iş- birliği vapdacağuu" açıkJamasına karşın, sorunun "yerel olarak çö- züleceğini'' ve bölgedeki ulusla- rarası gücün amacında değişiklik yapılamayacağını vurguladı. Erdal tnönü. Dışişleri Bakanlı- ğı'nı üstlenmesinin ardmdan dü- zenledığı ılk basın toplantısında, "kapsam ve süresi suiıriı" olarak nıteledıgı sınırötesı harekât için yurtdışında "gereksiz ve yersiz" bir kaygı bulunduğunu, Türki- ye'nın kendini koruma hakkını hiçbir ülkenin engelleyemeyece- ğini vurguladı. inönü, bu türope- rasyonlarda asken mücadelenın yanı sıra "karşı propaganda dal- gası Ue de" uğraşıldığınt belirte- rek, dost ve müttefik ülkelere Tür- kiye'nin sorununu anlatmak içın gelecek hafta Almanya, ABD ve Fransa'vı kapsayan yurtdışı gezı- sıne çıkacağını açıkladı. İnönü, Irak topraklannda kalma arzusu ve "başka türlii bir hayali" bulun- mayan Türkiye "nın harekât konu- sunda tamamen haklı olduğunu söyledi. Erda) inönü. sınırötesindeki PKK kamplan etkısız hale getınl- dikten sonra Türk birliklennin dö- neceğını vurgularken, "Ancak, harekâtımı/ tamamlandıktan ve askerlerinıiz geri döndükten son- ra PKK'nin ku/ey lrak"tame\cu- diyetini yeniden tesis etme ve bu- radan Türkrve'ye sızma cabalan- mn önlenebilmesi için gereken ted- birlerialacağızr 'dedi Türkiye'nin gelecekte benzer harekâtlar yap- mak zorunda kalmaması gerektı- ğinı kaydeden İnönü, önlemtenn nelerolacağına ilişkin birsoruya karşılık. "Hangiönlemlerinahna- cagını şimdi söylemem dogru ol- maz. Her şeyi söylemek istemiyo- nım. Ama kisa zamanda görecek- siıüz,anlatacağız"dedı Başbakan • Bakan olduktan sonra ilk basın toplantısını gerçekleştiren Erdal İnönü, PKK kamplan etkisiz hale getirildikten sonra Türk birliklerinin döneceğini söyledi. Erdal İnönü, "PKK'nin Kuzey Irak'ta mevcudiyetini yeniden tesis etme ve buradan Türkiye'ye sızma çabalannın önlenebilmesi için gereken tedbirleri alacağız" dedi. Çıller, Ankara'da görüştüğü Al- manya, Fransa ve Ispanya dışişle- ri bakanlanna, "Getirinaskerteri- ntzi, sınır güvenliğini sağla- yın"önerisı götürürken tnönu, •'Sorunun kaynağı yerel boşluktan kaynaklanıyor. Mesele bu konuyu yerel olarak çözebUmektir"görü- şünün altını çızdı 'Çekiç Giiç'ün amacı' inönü. "Çekiç Güç'ün görev sü- resine ilişkin oylamanın nisan ayı- na çekilerek, sınırötesinde kurul- ması planlanan mekanizmayla or- tak bir yol izleneceği \ önündeki duvumlar doğru mu"sorusuna, "Çekiç Güç belü bir amaçla4 Hu- zur Harekâtı'nı gerçekleştirmek amacıyla ortaya çıkan bir eylem- dir. Oıiun amacuıı değiştirmek söz konusudeğüdir^karşılığını verdi. İnönü. TSK harekâtında Çekıç Güç'e aıt AWACS radar uçaklan- nın yardımcı olduğu yönündeki haberlerin doğru olmasını olanak- lı görmedığini söyledi. Dışişleri Bakanı İnönü, Körfez Savaşı'nın ardından uluslararası güçlerin gerçekJeştirdiğı "Huzur Harekâtı" ve Birleşmiş Millet- ler'in (BM) bazı kararlan nede- nıyle oluşan "fiüi durum" üzeri- ne Türkiye'nin sınırötesı harekât düzenlemek zorunda kaldığına dikkat çektı inönü. "Dış basında yanlış yonımlar, yanlış anlamalar görüyorum. Sanki harekât sürek- li devam edecek ve Türkiye, Irak'ı işgal ediyor gibi bir yorum çıkan- hyor. Bunlardoğru değir dıye ko- nuştu. İnönü. harekât konusunda Al- manya'nın uyguladığı yaptınmla- ra karşı savunma ılışkilerinin as- kjyaalınması gibi bırtavnn düşü- rfülüp düşünulmedığı sorusuna. "Serinkanlılığunızı kavbetmeden sorunlu ilişkilerin getirdiği sıkınö- lan göğüslemelivi/. Geçmişte de böyle oldu. sonra iüşküerimiz dü- zeML Kimse, Türkiye Cumhuri- yeri'nin halkuıı koruma hakkuıı elinden alamaz" yanıtını verdi. T «den gelecek gelirin yüzde 80'i Hazine'yeANKARA (Cumhuri- yet Bürosu)- 'Türk Tele- komünıkasyon AŞ' adında bir şırket kurularak T'nin PTT'den aynlmasına ve bu şırkerin yüzde 49'unun sa- tılabılmesine olanak tanı- yan yasada, Anayasa Mah- kemesi'nin iptal gerekçe- lerine uygun olarak deği- şiklik yapılmasını öngören tasan, TBMM (Jlaştırma K.omısyonu'nda aynen ka- bul edildi. Tasanda, özel- leştırme ile ilgilı çerçeve yasaya aykın olarak PTT'nin T'sinin satışından elde edilecek gelirin yüzde 80'ı Hazine'ye aktanlacak. Ulaştırma Bakanı Köste- pen. "Ozelleştirmedenelde edilecek gelitierin bir kısnu Hazine'ye aktanlsa. bütçe açüdan kapatılsa bunun ne zaran olur" dıyerek tasan- yı savundu. ANAP'lılarıse hükümetin özelleştirmede- ki gerçek amaçlannı ortaya koyduğunu belirterek özel- leştirme gelirlerinin bütçe açığı kapatılmasında, borç ödenmesınde kullanılması- nın özelleştırmenin ruhuna aykın olduğunu söyledıler. TBMM Ulaştırma Ko- misyonu, dün toplanarak gündeminde bulunan PTT'den aynlan T'nın yüz- de 49'unun satılmasına ilişkin yasada değişiklik yaparak yenı bazı hüküm- ler eklenmesıne ilişkin ta- sanyı görüştü. Komisyo- nun Muhammet Kaymak başkanlığında toplandığı sırada. toplantıya katılan muhalefet milletvekilleri- nin sayısının 6'ya 5 oranın- da daha fazla olduğu görül- dü. Bunu fark eden DYP Zonguldak Millervekili Ali UZUA, komısyonun ıktidar partılerine mensup millet- vekıllenni tek tek arayarak toplantıya gelmelennı iste- di. Bu arada. tasan hakkın- da bılgi veren Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen. konuşmasını uzatarak za- man geçmesini sağlamaya çalıştı. DYP'li komisyon üyeleri söz alarak zaman kazandı. Bütün bunlardan sonra çoğunluğun kendıle- rinde olduğunu fark eden muhalefet mılletvekillen 'yetertilikönergesi' vererek oylamaya geçilmesını ıste- diler. ancak bu arada, DYP'li komisyon üyeleri Haydar Baylaz, Hüseyin Balyalı toplantıya katılarak dengeyi değiştirdiler. ANAP'h milletvekillen- nin tasandakı. özelleşlır- meden elde edilecek gelir- lerın yüzde 10'una kadar olan bir bolümünün posta hızmetlenne, yüzde 10'una kadar olan dığer bir bolü- münün de telgraf hizmet- lerine aynlmast, geriye ka- lanm ıse Hazine'ye aktanl- masına ilişkin hükme itiraz ettıler. Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen ise özel- leştırme gelırlennın bir bö- lümünün Hazine'ye akta- nlmasının doğru bır hare- ket olduğunu savundu. ÇİZMEDEN YUKARI / MUSA KART SINIR ÖTESİ HAREKÂT ! 0 Meclis'ten AGIT'e protesto ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Belçika'da bir Kürt parlamentosu ku- rulmasınayönelıkgınşimlerTBMM'yı harekete geçırdı. Avrupa Güvenlık ve Işbırlığı Teşkilatı (AGİT) Parlamenter- ler Asamblesı Başkan Yardımcısı ve DSP Millervekili LluçGürkaaasamb- lenın Belçikalı Başkanı Frank Swal- len'e gönderdığı mektupta. Kürt parla- mentosu oluşumuna ızın vermenın Tür- kıye'nın toprak bütünlüğüne saygısız- lık anlamına geleceğını bıldırdı. Ulke- sınde senato başkanı da olan Svval- len'den. Kürt parlamentosu girışımıne ızin venlmemesını ısteyen Gürkan mektubunda. "Aksihalde.asambtebaş- kanhğınızın uzatılması karanndan im- zamı çekcceğimi biküririm" dedi Polis barikatmdan atılan kurşun Ali Yıldınm'ı ciğerinden vurdu Kardeşi dövenler ağabeyi de öldürdü • Polis barikatmdan yağan kurşunlar daha öteye gitmesine izin vermiyor. Ciğerine saplanan bir kurşunla 22 yıl süren yaşamı noktalanıyor. MİYASE İLKNUR Annesinin "aceleger çağnsma uyarak ABD'dekı işmden ızın alıp gelen Yaşar Yddınm şaşkjn. Kardeşlerinden 22 yaşındaki AB Yüdınm Gazi Mahallesi'nde açılan ateş sonucu yaşamını yitırirken küçük kardeşi Turan da polısler tarafindan öldüresiye dövülüyor. "Böyle bir vahşet ancak böyle bir filkede yusanır. Ashnda şaşmamak lazım ama yine de akJım almıyor" dıyor. Yıldınm aılesi Sıvas-Hafık'ten yıllar önce gelip hemşerilerinın yoğun olarak yaşadığı Okmeydanı'na yerleşmiş. Kocasını yıllar önce kaybeden Çiçek YıJdınm ve beş çocuğu bu koca kenrte tutunmayı başarmış. Ortanca oğlu Ali Yıldınm, tnşaat Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversıte kapıiannı zorlamaya başlamış. Bu arada da yaptırdıklan apartmanın inşaat işlerine yardımcı olmuş. Küçük oğlu Turan, Gaziosmanpaşa'da çalışıyor. Büyük kızı evli. Küçük kızı ise henüz lıse öğrencısi. Yaşamlannın belki de en acı gününe neden olacak olayın başlangıcı bir öncekı geceye dayanıyor. Evin küçük oğlu Turan, Gazi Mahallesi'nde oturan dayısının oğlu ıle aynı yerde çalıştığı içın zaman zaman eve gelmeyip onlarda Ali Yıldınm (Sağbaşta) Gazi Mahallesi'ndeki olaylarda öldürüldü. kalıyor. 12 mart akşamı da işte fazla takıldığı için Okmeydanı'na gelmek yenne işyenne yakın olan dayısının evine gidiyor. O gece mahallenin kahveleri basılıp ınsanlar öldürülünce mahalleli sokakta Turan ve dayısınm oğlu da. Polısler ıkısını yakalayıp öldüresiye dövüyoriar. Dayıoğlunun kafası patlarken Turan'ın kaburgalannda kınk. kol ve bacaklannda ezilme var. Yıldınm ailesi gece olanlan televızyonda izliyor. Turan eve gelmedığı için merak ediyorlar. Ağabeyi Ali Yıldınm ertesi gün dayısının Gazi Mahallesi'ndeki evıne gidiyor. Dayak yiyen kardeşinın halını görünce tepesi atıyor. Zaten mahalleye İstanbul'un diğer bölgelerinden akın akın insanlar gelıyor o sıra. \\\ de dışan çıkıp belki tepkısını ortaya koymak, belkı de neler olup bıttiğıne bakmak ıstiyor. Ancak kapmın önüne kadar çıkabilıyor. Polis barikatından yağan kurşunlar daha öteye gitmesine izin vermiyor. Ciğerine saplanan bır kurşunla 22 yıl süren yaşamı noktalanıyor. Anne Çiçek Yıldınm. "Benim masum çocuğumun ne suçu vardı. Onu öldürenler gelip bana söylesin, ikna etsin beni. Bizi yaktılar yok yere. Bu nasıl devlet, bunlar nasıl insan? Allah da onlan yaksın, oğlumu öldüren de bu e\ lat acısını yaşasın istiyorum. Eğer devlet suçluları bulup çıkarmazsa bizim çocuklanmızı bilerek kasten vurup öldürdüler demektir" diyerek tepkısıni ortaya koyuyor. ABD'den gelen oğlu Yaşar Yıldınm, annesini susturuyor "Bundan öncekilerini buldular da bizimki mi eksik kaldı? Şimdiden unutuldu. Ölen öldüğüyle kalryor." Gazi Mahallesi olaylannda Okmeydanf ndan ıki genç can veriyor. tlginç birtesadüf ikisı de Sıvas'ın Hafik kazasından. Diğer öleni tanıyıp tanımadıklannı sorduğumuzda Yaşar Yıldınm. "Çokdogal. Burası Anadolu'dan gelen insanlann yillar önce kurduğu bir gecekondu mahallesi, Gazi Mahallesi de ö\ le. Burada yaşayan insanlann orada akrabalan, köylüleri var. Bizim de akrabalanmız var. Nitckinı kardeşim Turan. o gün Gazi Mahallesi'ndeki akrabalanmızda kaldı. Ne oiacaktı Bagdat Caddesi'nden, Moda'dan ya da Florva'dan gelip Gazi'de vurulacak degJllerdi ya. Yine aynı sınıftan, aynı ideolojiden insanlar gidip vunılacaktı" dıyor POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HtKMET ÇETİNKAYA Bilgi Akışı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki harekâ- tını ızleyen arkadaşlanmız, izlenimlerini aktarırken şöyle diyorlar: "TSK, gerçekten güç birgörevi üstlenmiş durum- da. Silahlı kişiler PKK'Iİ mi, Barzanı ya da Talaba- nVnin adamlan mı orasını anlamak oldukça zor...' Soruyoruz: "Bu koşullarda Türk Silahlı Kuvvetleri ne yapabi- lir?.." Yanrt: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ismail Hakkı Karadayı'n/n harekâtın başladığı gün söyledikleri ortaya çıkıyor. Orgeneral Karadayı, 'Dağılmış pirinç tanelerini topluyoruz' demişti. Çok doğru bir tes- pit..." Bu arada değişik tepkiler de yoğunlaşıyor. ilk gün- ler TSK'nin Kuzey Irak'taki harekâtını destekleyen ABD, ardından tavır alıyor. Ne diyor ABD Dışişleri Bakanı Warren Christop- her? Şunu: "Türkiye, askerini Kuzey Irak'tan en kısa sürede çekmelidir..." ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christine Shelty de şu açıklamayı yapıyor: Başkan Clinton, Türkiye'nin harekâtını anlayışla karşılamıştı. Ancak sıvillere ilişkin bazı habeher bizi kaygılandınyor..." Yabancı ajans ve televizyonlar, Kuzey Irak harekâ- tını, elbirliği etmişçesine aynı şablona oturtup ya- yımlıyorlar: "Türk askeheri sivilleri öldürüyor..." Başta belirttiğimiz gibi, TSK'nin Kuzey Irak'ta işi oldukça zor. Çünkü kım PKK'li, kim Barzani'nin ve- ya Talabani'nın adamı, kim sivil halk; ayırt etmek ola- naksız... ••• Erbil, Kuzey Irak'ın 160 kilometre güneyinde kalı- yor. Burada Barzani ve Talabani taraftarları çatışıyor. Erbıl'de bir okul var. Adı, 'özel Işık Koleji'. Kitap- lar, Amerika'dan gelmiş ve Ingihzce basılı. Okulun 100 öğrencisı bulunuyor. Acaba bu okul kimin ya da kimlerin? Sanırız bu soruyu, Fethullah Gülen'le Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Eğıtım ve Öğretim Genel Müdürü Aysal Aytaç'ın avukatı Feti Ün yanıtlayabilir ya da Fehmi Koru köşesınde yazabilır. Okula Türkiye'den araç-gereç gönderilmiş. Yani öğrencilerin oturdukları sıralarla öğretmenler için ye- mek masası, karyola ve koltuklar Habur'dan çıkan kamyonlarla ulaştırılmış Erbil'e. Ancak kamyonlann Kızılay'a ait olduğu söyleniyor. Erbil'dekı 'özel Işık Ko/e//"ndeki öğretmenler Tür- kiye Cumhuriyetı yurttaşıymış. Ancak maaşlannı bir vakıf ödüyormuş. Dort öğretmen görev yapıyormuş Erbıl'de. Uçu evli, birı bekârmış. Bize gelen haberte- re göre evlilere ayda 750 dolar, bekârlara ıse 500 do- lar maaş verıliyormuş. Bu paralar nereden geliyor acaba? Eh bu soruyu da ytne 'bir vakıf' adına kaçak kur- ban derisi toplayanlan savunan avukat Feti Un'eso- ralım. Bakarsınız bir yanıt verir, bilmedıklerimiz var- sa bizi aydınlatır... Gerçekten karmakarışık bir olay. Erbil'de Talaba- ni ve Barzani'nin taraftarlan çarpışırken -eğer doğ- ruysa- Kızılay kamyonları oraya araç-gereç taşıyor. Zaho'da da Türk Silahlı Kuvvetleri 'pirinç tanesigi- bi dağılan' PKK'lileri bulmaya uğraşıyor. Hemen unutmadan ekleyelim: 'özel Işık LJsesi'nöe kimi Amerikalılann Türk öğretmenlerle sık sık görüş- tüklerıni de Erbil'den dönen bir gazetecı arkadaşı- mız bize iletti... Biz bu işin içinden birtüriü çıkamadık... Çıksa çıksa Kasım Gülek Bey çıkar diye düşün- dük... ••• Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'taki sivil halka zarar veriyor mu, vermiyor mu? Daha önce belirttiğimiz gibi, Kuzey Irak'ta kim PKK'li, kim Barzani veya Talabani'nın yandaşı, kim sivil; bellideğil... Hem asken hem de sivil Türk yetkililer şöyle diyor iddialar karşısında: "Sivil halk zarar görmüyor, bunlar PKK'nin senar- yolan..." Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ferhat Ataman da aynı sözleri yineliyor: "Sivil halka zarar verilmiyor..." Bu arada yanıt bekleyen bir soru da şu: "TSK'nin Kuzey Irak'taki operasyonu ne kadar sü- recek?.." Ne Başbakan Tansu Çilter ne Başbakan Yardım- cısı Hikmet Çetin kesın bır yanıt veriyor. Diyorlar ki: "Kuzey Irak'ta PKK temizlenene kadar..." Yani, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ismail Hak- kı Karadayı'nın deyişiyle 'pirinç taneleri' toplanana dek... Bir de Kuzey Irak'tan gelen bilgi akışı üzerinde dur- mak gerekiyor. Bilgi akışı 'sağlıklı' olmadığı için 'fı- sıltı gazetesi' devreye giriyor. İşte üzerinde asıl durulması gereken konu da bu zaten. Çiller'in danışmanı Gönensay'a tepki ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller'in "danışman diplomasisi~nın kahrama- nı Başbakanlık Ekonomi Başdanışmanı Emre Gö- nensay'ın. hiçbiryetkisı ol- mamasma karşın, ABD'de, Türkiye adına "Kuzey Irak'ta güvenlik mekaniz- ması oluşturulması^na yö- nelık açıklamalan yoğun eleştirilere neden oldu. Dı- şişleri Bakanı Erdal tnönü, Gönensay'ın açıklamalan- nın, kişisel görüşlerini yan- sıttığını bildırdi. Eski Dı- şişlen Bakanı CHP Anka- ra Milletvekih Mümtaz Soysal, Gönensay'ın, "hem söylediklerinin, hem de bu konuda açıklama yapması- nuı yanlış olduğunu'" söyle- di. CHP Genel Başkan Yar- dımcısı Ali Topuz. Başba- kanlık Danışmanf nın Tür- kiye'yı bağlamaya yönelik girişimlerde bulunamaya- cağını vurgularken, RP Grup Başkanvekili Şevket Kazan, bir askeri harekâ- tın, sivillerin sorumsuz açıklamalanyla başansız- lığa doğru götürüldüğüne dikkat çekti. DSP Ankara Milletvekili Uluç Gürkan da, "Başbakan, geveze da- nışmanına dikkat etsin" açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı İnönü, düzenlediği basın toplantı- sında, Emre Gönensay'ın, Türkiye'nin, Kuzey Irak'ta, ABD ve Çekiç Güç'le işbirlığı ıçinde bir güvenlık mekanizması oluşturabileceğine ilişkin Amerika'dakı açıklamalan anımsatılarak yöneltilen bir soruya, "Sayın Gönen- say'ın kişiselgörüşlerini ifa- de ettiğnıe şüphem yıok" karşılığını vermekJe yetin- dı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle