24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 31 MART 1995 CUMA 18 SPOR Dûnya üçüncüsü olan takımlannı şimdi yerden yere vuruyorlar Isveç basını: Ay, ay, ayGÜRHAN LÇKAN STOCKHOLM-lsveç'uı çar- şamba gecesı Turkıye karşısında aldığı yenılgı burada şok etkısı yarattı tşte dünku gazetelerdekı başlıklann bazılan "Dûnya Ku- pası saoki hiç oynanmamış gibi". "tstanbul'da acı venıigT "Duma Kupası'nın kanatlan aruk taşıya- mıyor", "Ay! Ay! A>! Arök Avnı- pa Kupası çok uzaklarda." Isveç'ın dört buyuk gazetesının spor yazarlan aynı gorüşteler "Tomrny Svensson, takımını ikin- a yanda 4-4-2 sıstemıne çekerek buvük hata ettL Çünkii orta saha- daki ıkı oyuncu. hem fizık olarak hem de yer olarak yanlış oyuncu- larth: Henke Larson Fevenord'un 'gol faresı', burada Brolın'inye- rini dolduramadı ve Par Zetter- berg ıse guçlu Türk oyunculan karşısında ezfldi." Bu göruntûye, Martin Dahlin'ın sıkı markajı gö- rur gorrnez gozûnun korktuğunu ve Almanya'dakı kulup kanyen- nı düşünerek sahadan yok olduğu- nu ekleyebılınz Expressen gazetesının en önemlı spor yazan Mats Olsson, lstanbul'dan yazıyor "FutboMa Dfinya Kupası filan asla olmadL Bu benim. Isveç takımına uyarun. Dünya Kupası'nı unutun! Yokoy- \e bır şey. MadaKalannız da hok- kabaz dukkâmndan almma. Ger- çeğı soylemek gerekırse Turkler, dün gece Dunva Kupası'nda bron7 sahıbi olmanızı hiç ıpleme- diler. (_) Her şev bırkaç dakıka içinde oldu. Jocke (Joakinı) kır- ımzı kart gordfi; Henke (Hennk) sakadandı. Turkler gol atü. Basın RA\ ELLI"\ T ^ VKIŞM \DI- Dunva Kupasi'nın \ ıldı/laı ııuian Isveç'in kalccisi RaveOTden doğrusu beklenmev en bir aldatmaca. Durup dururken kendisini v um- ruk yetniş gibı jere atmasını, sonra da avağa kalkıp gozunu tutmasuu. hakemı al- datmak olarak yorumlayan İsveçfi gazetedler bile "Ravelli'ye yakışmadT divor lsr.(Fotoğraf LE\ ENT VÜCELMAN) tribününde kavga çıkti. Çok kor- kulan Türk izlcyiciler, başka ulke- lerdekinden beter değılkniı. \ma basın tribününde tanık olduğum kavgaıun yanında. Rıo de Jane- iro'nun Maracana Stadvıımu'nda gorduğum. şaka kalır Yine de du- rum ortada: Türk zaferi! Hem de nezafer!" fsveç basını, Tommy Svensson konusunda acıma.sız Bu maçın, kendısınm teknık dırektör olarak yaptığı en kötû maç olduğu, çeşıt- lı kalemlerce dıle getınlıyor Svensk Dagbladet gazetesının s- por bolümündekı başyazısında Sune Sylven. şoyle dıyor "Ger- çekten de tsveç takımı, Tommy Svensson'ın teknık direktorluğu altında en kotu maçını >apO. Türkler daha hızuydılan daha iyı paslaşblar \e zamanla da daha rvı sonuca ulaşülar İsveç futbolunun en kotü biçünıne tanık olduk Gevşek, sıkıcı ve gereklı olan o k> vılamdan yoksun." tsveç takımının en başanlı oyuncusu olarak, kalecı Ttaomas Ravelli göstenlıyor Her ıkı golde hatasıolmadığıvurgulanıyor Ra- vellı, bır ıtışme pozısyonunda yumruk yemış numarası yapıp kendını yere atarak Hakan'a kır- mızı kart göstenlmesını amaçla- dığını da kabul edıyor TV yorumculan gıbı gazete va- zarlandaençokHakan'ı Metin'ı ve Emre'yı beğendıler Hakan ıçın TV'de 'DUedıgi Avnıpa taln- mında oynayabilir" goruşu belır- tıldı Genel olarak takımımızın ıkıncı yanya çok hırslı gırdığı vur- gulanarak Fatih Tenm de ad belır- tılmeden ovûldu Sergen'in golü ilk dörde girdi Gnıp eleme maçında mılli takımımız tsvec'i 2-1 venerken Sergen'in attığı gol ElROSPORTta çarşamba gecesüıin en iyi 4 golu arasına girdL Gnıp eleme maçlan için ozel program \apan EUROSPORT, milli takımımtan galibıyetini "gecenın surpnzı'* dive nıtelendırdı. En gu/el gollerde ise Romanva'dan Petrescu, Italya'dan Lombardo ve Sergen'in golu vardı. (Fotoğraf LEVENT YUCELMAN) G Ö R Ü Ş / 4D\A1N LHINÇEK İnancın Zaferi FatihTerim ıkutluyorum Gerçektendavayaınanmışbır"ulu- sal gnıp" takımı varattı Aynca bunıı ortava koyarken "yaban- cı düşmanhğı'" değil, ama "yabancı sovgunculuğu" > apanİara ıv ı de brr ders verdı Turk antrenorluğu açısından Ama sadece bu- nun ıçm değı! sevıncım Metin'ın kolundakı "pazubandm" an- lamı, sahaya en ıyı biçimde yansıdı Ovnadı oynattı ovuna gu- zellık kattı veyenık bırumutsuzluktan başanvakoştular Sa\un- mada Bülentortada gergtn gorünurken Alpay ve Recepçok ıvıy- dıler Englngercektenbuyılçokbaşanlı Genç Emre, Anderson'ı ezerken attığı gol ıle de müthış bır ateşlevıcı oluyordu Orta alan- da Tohınay, hem top kapmada hem de ıtıcılıkte çok başanlı go- rundu Oğuz'un ıkıncı yanda takıma alınması, pas yuzdesını art- tınrken Ertuğrul'un düşunulen taktıkten vazgeçılmesi sonucu oyundan alınmaM ısabetlıydı Turk gencının y ıllarca "çağdaş futbola yabancılaştınlmasrnın ve ona mahkûm edılmesının altında yatan a^ağılık duygusunun ' 9 8 C ) 3 j b l M l d İ hei.ı sonucu ıvıb f l l y g fık çfzen bu futbokulanmızın jaşı ba^ı \e transferlen ıle değıl de, onlann \urtdı^ına nasıl taşınacağı desteğı ıle uğraşılmaM bı- ze "ulusal bir zafer"getırecektır Şımdı herkes kuluplere rest çeken yabancı hocalann kapnsle- nnı de artık gozden geçırmelıdır' Bugun fcderasyon, ulusal pa> - taşımda her kategonde başanlı olan gençlenmızın Turk futbolu- nun geleceğı olduğunu unutmamalıdır Bu takım, bu duşunce ıle lngıltere'ye mutlaka gıdecektır lsvıçre'nın Macar beraberlığını ıyı değerlendırmelıvız Kalan dort karşılaşmada formay ı gıyecek fııtbolculann kım ol- duğu değıl. Tenm'ın koyduğu "ulusal takım" kımlığı olma ınan- cı önem taşımaktadır Ben dum a uçûncusunü yendık dıye çok se- vınmemıze karşıvım Çunku bu grupta "birinci otacak"" kadar üs- tun mançlı başanlı futbolculanmız \e hocalan var Onlann yen orasıdır dıyor ve tsvıçre maçını düşunuvorum Hepınızı bır kez daha kutlu\orum çocuklar Avnıpa 96 sızındır Galibiyetin sürpriz olmadığını söyleyen Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim: Futbolculanm beni mahcup etmedi DENİZDERİNSU Isvev karşısında alınan 2-1 lık gahbıyet TurkiNe'debavramhavaMvarattı Artıkher şev unutuldu, Turkıve nın zafen konuşulur oldu Tabıı alınan bu galıbıyetten sonra en mutlu kışılenn ba^ında takımın teknık dı- rektoru Fanh Terim gelıyor Fatih Hoca mutlu, Fatih Hoca İngıltere ıçın umutiu u Vlınan galıbiyet benim ıçın siirpn/ değıl; surpriz Jngiltere'ye gidemememiz oiur~dı \or !şte maç sonrası Fatih Tenm'ın gorüş- len "Hayatunda ilk kez bir nıtbolcuyu kad- roya çağınnadafl «nce konuşma ibtıvaeı duvdum.budaBeşiktaşlıMetinoldu Ken- disı 5 vıldırj>-\ ıldızlı formadan u^ak oldu- ğunu sövleverek geunek ıstemedı. Ben ken- disıne hak ettiğinı sovleverek tekrar çağır- dım. Kırmadı, geldı \e o*nadığı oyunla, gosterdiğı perfbrmansla benı mahcup et- medi Bır başka ımıtluluk veren olay da Oğuz'un da\ranışı\dı Oguz kaptanlığın Metin'e venlmesını nca ederek bunun mo- ral olacağmı so\ledi." \a Oğuz un yedek başlaması' "Bu bırtaköktı.Ortadan hucum vapıyor gıbi gostenp kanatlan kullanmak ıstedık. Oğuz bu \ uzden vedck başladı, ama kımsc- yedanlmadı 2.\andaosuna<>ırmesi\leyı- ne kendısınden beklenem \erdL" Onaya konulan fiıtbol "Artık Avnıpa standartlannda oynuvo- ruz, bunu kımst ınkâr edemez. Tum ovun- cular oynadıklan futbolla gozumü \aşart- olar. Emreve ^Ipay şuan Avrupa'nınenye- tenekli futbolculan arasındalar İlerleven zamanda her ıkısinı de çok parlak bır ıstik- bal bekliyor. Benı en memnun eden fiıtbol- culardan bin de Tolunav oldu. Büvük bır özvenv le o> nadı. çok çahşü." Ya bundan sonra' "Gruptakı hedefimız en az 11 puan. Ge- riye kalan maçlardan Macanstan ve İ/lan- da'vı venerek bu hedefe ulaşacagımızdan eminım. Dığer maçlarda alacağımız puan- lar vanımıza kâr kalacaktır. Karşılaşmadan once 100 mılyondan 250 mıh/ona çıkanlan Isveç maçının pnmı. el- de edılen zaferden sonra S00 mılyona yûk- seldı Futbol Federasyonu Başkanı Şenes Erzik. Ingıltere'dekı tlnallere gıdebılmek ıçın maddı-manevı hiç bır fedakarlıktan ka- çınmayacaklannı açıklarken "Eğer bunu başanriarsa funVdnTİarmııza duşumıleme- vecek mıktarda pnm vvreceğız'*' dedı Er- zık sozlerıne "Dunva uçuncusu bır takı- mı yenerek Türk futbolcusunun neler ba- şarabıleceğını herkese gosterdık. Her şey- den öncmlısı camıa olarak buna ınanmıştık. Ben bık maçı 2-1 kazanacağımız şeklinde tahmınde bulunmuştum" ^eklınde devam ettı Maç sonrası büyuk bır sevınç yaşayan futbolculanmız ıse İngıltere önünde çok onemlı bır adım attıklarını söylüyordu Kadrova çağnlması sürpnz olarak nıtelen- dınlen Beşıktaşlı Metın, 1 mutlulugu bır aradayaşadığını ıfadeederek "5yılaradan sonra milli takıma çagnldım Sahaya kap- tan çıktun Ve İsveç'i yendik. Daha ne iste- vebıhnm kı?_" dı>e hıslennı açıklıvordu San-Kırmızılılar, Antalyaspor'u rahat bir oyunla 70-57 yendiler G.Sarayfinal-four'ayükseldi Galatasaray: 70 - Antalyaspor: 57 HAKFJVILER: Veap Kapanlı (7) Mehmet Kesemtar (7) GALATASARAY: Omer Kart (4) Nıckerson (7)10, Crudup (6)10, Le\vnt(7)15 Omer Buvuhncan (8)18 Lutfi(7)17 Burak(4) ANTALYASPOR: MAlı (6)10, Afeah (6)7, Hakan (4)4, Yılmaz (4)2, Burçın (6)13, Huse\ın (3)3 Callowa\ (6)18 İLK YARI: 33-20 (G Satuy) LEVENT YUCELMAN G Saray, Antalya yı 70-57 ye- nerek Turkıye Kupası nda final- four oynamaya hak kazandı Kupa karşılaşmalan tek maç ûzennden oynandığı ıçın, her ıkı ekıp de saha \e sevırcı durumuna bakmadan bütun guçlerını ortava koydu. Ancak dunku maç beklen- tımızın çok altında sönük durum- da geçtı Bunun da nedenı maçın çok erken kopmasıydı İlk dakı- kalarda Antalyaspor, hücumda ıçenye top geçırmek yenne dış şuta yöneldı Kötü şut seçımlen nedenıyle de skor problemını aşa- madı İlk 10 dakıkada 7 sayı at- ması Antalyaspor'un kötu hücum etngının en açık kanıtı Bunda G Saray'ın ıyı savunma yapması- nın da payi vardı şüphesız, ancak hiç ıçenyı zorlamayarak kotu yuzdelı dış şutlara devam eden Antalyaspor bır bakıma kendı ıpı- nı kendı çektı Hatta G Saray'da Cnıdup'a savunmada fazla ış düşmedı Buna karşılık G Saray, Nickerson ve Levent'm takımı ıyı organıze etmelerıyle hem hızlı hücumdan, hem de set hucumun- dan sayı bulmakta hiç guçluk çek- medı 10 dakıkadan sonra Antal- ya'nın bölge savunmasına geçme- sı G Saray a kolay sayı ımkânı vermedı Ancak Antalya'nın sa- dece savunmayla maçı lehıne çe- vırmesı olanaksızdı Konuk ekıp, devreyı yüzde 28'lık şut yuzdesı ıle tamamladıgmda G Saray gah- bıyet ıçın ilk adımı atmış oldu 2 yanda da degışen bır şey ol- madı Alan savunmasıyla kazan- dığı toplarla skor problemını çö- zemeyen Antalya, maçın başlann- dakı 10-15 sayılık farkı butün ya- nboyuncatelafledemedı Galıbı- yete daha ınanmış, ışı baştan sıkı tutmuş, savunmadakı başansıyla hucumdakı becensını ortaya çı- karmış olan G Saray, butûn bun- lan bırleştırmışolmanın mükâfa- tını fınale çıkarak gördü Takımın en başanlı ısmı 18 sa- yı, 11 nbaund, 8 14j\ı\ yûzdesı, 2 asıst ıle oynayan Ömer'dı Nıc- kerson 10 sayı, 4 nbaund, 5 asıst, Levent 15 sayı 8 asıst ıle mücade- le ettı Ldtfi ıse 17 sayı, 6/13 şut yûzdesı. 3 nbaundluk perförmans sergıledı DİĞER SONUÇLAR Ulkerspor 92-NETAŞ 61 MJ Ortakoy 82-K Yaka 69 Tofaş SAS-Fenerbahçe maçı iptal edildi BursaVla salon skandalı LENTNTGENCELLİ BLRSA - Tofaş SAS - Fener- bahçe basketbol maçı özelleştır- me kurbanı oldu Dun akşam Bursa Ataturk S- por Saray ı'nda oynanması gere- ken maç oncesı ısınmaya çalışan basketbolculer salon zemınınde ayakta durmakta güçluk çektıler Bu arada Tofaş SAS'tan Murat ısınma sırasında düştu ve sakat- landı Bunun üzenne uyanan ıkı takı- mın teknık adamlan salon zemı- nının aşın cılalı olduğunu \e bu koşullarda maçın oynanamayaca- ğını savundular Bursa Beden Terbıyesı tl Mu- durlüğü yetkılılen parkedekı cıla- yı alkol ve suyla gıdermeye çalış- tılar, ama başanlı olamadılar Bunun ûzenne maç bugüne er- telendı Beden Terbıyesi yetkılı- lenne göre salon zemınını cılala- y an şırket ya farklı bır cı la kullan- dı ya da maça çok az kala cılayı yaptığı ıçın kımyasal maddeler dün akşam saat 18 00'e kadar uç- madı Fener, Abdullah'tan söz aldı HİLMİTURKAY GSm^,Antalyakarşıan<tazorlanınadı.(FotoğTaf ALİESER) Fenerbahçe de Bolıç'tcn sonra şımdı de Trabzons- porlu VbdulFah'ın işi tamam Mıllı takımın Isveç'le ovnadıgı ^\rupa Şampıvonası gnıp eleme maçı son- rasinda futbolcuv la goruşen Futbol Şube Sorumlu- su Şadan kalkavan, bu transfenn de çozumlendıgı- nı kavdettı Kalkavan yaptığı açıklamada Abdul- lah'ın da Fenerbahçe de oynamak ıstedığını belırte- rek, "Bana Fenerbahçe ye gelınm Ama önce ku- lübumle goruşecegım' dcdi. Biz de kendisini almak istiyoruz. Onumüzdcki gunlerde bu transferi de bi- tireceğiz" şeklinde konu^tu Turkıye-lsveç mıllı maçını ızleyen Asbaşkan ve Futbol Şube Sorumlusu Şadan Kalkavan, transfer lıstelerınde bulunan KennetAndersson'ı beğendığı- nı de ayıkladı Kalkavan, Andersson ın çok ıyı bır santrfor olduğunu ıfade ederek, "4ncak, yabancı futbolcular konusunda öncelikle tv ıç in raporunu ınceleyeceğiz'' dedı Dun Ltanbul'a dönen teknık dırektör Tomıslav İv ıç'ın raporunu bugün ıncelemeye alacak olan Sa- n-Lacıvertlı yonetıcılenn. 2 nısan pazar günü ola- ğanüstü toplanarak ıç ve dış transfer konusunda ka- rarvereceklen bıldınldı Toplantıda almacak ve sa- tılacak hıtbolculann belırlenmesı beklenıyor BASKET YORUM / AHMET KURT İyi haber Habenn guzellığıne bakın Ali Balkaner, Beşıktaş Basketbol Şubesı'ne 5 mılyon dolar venp şampıyonluğa oynayacak bır kadro kuracakmış goz koyduğu ilk oyuncu da Naumosld'ymış Yakışır' Beşıktaş a şampıyonluk, Naumoskf ye de Sıyah - Be- yaz forma çok yakışır ama nasıl olacak bu ış, çok merak edı- yoruz Sev gılı Suleyman Seba, ızın venr mı böy le bır şeye 9 Oz- erk bır basketbol şubesı kurup onun anahtannı başkanlıkta ken- dısıne rakıp olmuş bır Balkaner e venr mı7 Ya da Omeğın Beşıktaş 2000 Derneğı ve Nevzat Demir'e bırakır mı basketbol şubesını'7 Bılemıyoruz1 Yıllarcabaşkanlığını yaptığı takımda basketbol oynadık. ama doğrusunu ıstersenız, bız Suleyman Seba'yı ıyı tanımay ız Üç beş kez gorüşmuşluğümuz vardır, başkan-kaptan ılışkısı ıçensuıde Ne yapacağını, ne düşunduğünu pek ıyı bıl- meyız*7 Sevenz, sayanz, dürustluğunu hıssedenz, Beşıîctaş'a kazandırdıklannı aîkışlanz, ama tanımayız Bu nedenle en az sızler kadar bız de merak edıyoruz Seba'nın bu konuda ne ka- rar vereceğını Ne yapar9 Beşıktaş basketbolûnun ûzenne "Beko" mu yaz- dınr, yoksa kendı adının yanına bır başka ısmın yazılmasını mı yeğler, gerçekten bılemıyoruz, ama Beşıktaş basketbolunu bu durumda bırakamayacaktır Suleyman Seba Bır şeyler yapacak- tır mutlaka Yapmalı da1 Beşıktaş'ı böyle bırakmamalı Bu hafta Ah- met Fetgeri'den çıkan herkes gıbı, bız de bovle mınldanıyor- duk kendı kendımıze Bır şey yapılmah Abdı Ipekçı'de pek fazla sıntmıyordu Beşıktaş'ın ıçler acısı durumu, ama Fulya'da, yıllarca antrenman yaptığımız salonda, Galatasaray'a yenılışı- nı ızlerken, bız bıle ısyan ettık Beşıktaşhlığımız tuttu Kopur- dük Gormelıydınız Efes'm oyuncusu Reggie Cross'a sevgı gos- tensınde bulunan Beşıktaşlılan gormelıydınız Zavallı gençler, yokluğa oyle alışmışlar kı başka bır takımın yedek oyuncusu- na, "Sana Siyah-Bej'az forma yakışu'" dıye tempo tutuyorlardı Yalanıyorlardı Izleseydınız, ıçınız parçalanırdı Beşıktaş bas- ketbolunün duşünce fakırlığıne ısyan ederdınız Teşekkurler Alı Balkaner 1 Şubeyı alsan da almasan da o ha- berlebızı mutluettın 5 mılyon dolar Şampıyonluk Naumos- kı Ne guzel şey ler bunlar' Buyuk duşunceler Teşekkurler Alı Balkaner1 Beşıktaş basketbolune şımdıden çok yararlı oldun Suleyman Seba, şubeyı sana bırakmasa bıle, bır duşunce altçız- gısı var artık Ustelık En onemlısı Beşıktaş Basketbol Şu- besı'nınyenıden yapılanmasurecıbaşladı boylece Zorunluola- rak ve tam zamanında Evet Suleyman Abı1 Somut bır onen var şımdı karşında Dı- ğerlendeçıksınlarortayavcversınlerteklıflenm Duşunun de- ğerlendınn ve venn karannızı çunku şımdı tam zamanı Eğer yenı bır sıstem kurulacaksa gelecek olanlara şans tanımalısınız, çunku bu ışler gecıkmeye gelmez Bır ıkı ay sonra ne konuşa- bılecek bır antrenor ne de transfer edebılecek bır oyuncu bulur- i»unuz neNaumoskı kalır boştanede ıyı bır Turk oyuncu Bal- kaner, Beko veya her kımse Elınde dolarlarla ortalıkta dola- nır durur' Haydı Suleynnan Abı 1 Eğer ıstedığin bu değılse gecıktırme şu ışı Beşiktaş'ta : transferi Daum belirleyecek ASENAÖZKAN Şampıyonluğu büyuk olçü- de garantıleyen Beşıktaş'ı "Fenerbahçe korkusu sar- dı" Beşıktaşlı yönetıcıler transfenn gayn resmı başla- dığı şu gunlerde, Fenerbah- çe'nın Sıyah-Beyazlı oyuncu- lara transfer teklıfînde bulu- narak pıyasayı yükselteceğı endışesını taşıyor Beşıktaş Yonetım Kurulu üyesı Mete Kıhç, Fenerbah- çe'nın Sergen ve Alpay'a sa- dece pıyasayı yukseltmek amacıyla transfer teklıfî go- tureceğını. bu futbolculann kendılennden ısteyeceğı raka- mın da otomatıkman astrono- mık ojacağı görûşunu savun- du "Özeüikle Sergen ve Al- pay la bir an önce masayaotu- rup anlaşmakzorundayız*' dı- yen Mete Kılıç. Beşıktaş'ın transfer polıtıkasinın, Teknık Dırektor Christoph Daum'un vereceğı rapordoğrultusunda gerçekJeşeceğını belırttı Al- man teknık adamın ıstedığı yabancı oyuncular İngıltere Super Lıgı takımlanndan Tottenham'ın tsraıllı forvetı Rosenthal ve SM Caen'ın ba- şanlı oyuncusu Isveçlı Ken- net Andersson. Yonetıcı Kı- lıç, Daum'un bu ıkı futbolcu- nun transfer edılmesını ıste- dığını, ancak Fenerbahçe'nın de Andersson ıçın devrede ol- duğunu anımsatırken, " Da- um, İsrail-Fransa maçında Rosenthal'i izledi ve beğendı. Ancak Fenerbahçe de Ander- sson'un peşinde" şeklinde ko- nuştu Daum'un Tel Avıv e gıderek ızledığı Rosenthal 32 yaşuıda Profesyonel futbola Hayfa Makabı takımında baş- layan Rosenthal, sırasıyla Belçıka'nın Bruge, Standart Lıege. Ingıltere'nın Lıverpo- ol takımlannda oynadı KKTC'den uyan: Gelmeyin REŞAT AKAR ~ LEFKOŞA-TürkDı$ış1e- n ve KKTC yetkılılennın şıd- detle karşı çıkmasına karşın, Türkıye Hentbol Mıllı Takı- mı'nın bugun Guney Kıbns'a gıderek Rum Hentbol Mıllı Takımı ıle karşılaşması bekle- nıyor Lefkoşa nın Rum kesımın- dekı "Eleftheria" Spor Salo- nu'nda saat 20 00'de başlama- sı beklenen karşı laşma once- sınde Rum polısının alarma geçınldığı haber venldı Rum polıs orgutune bağlı 500 kadar çevık kuvvetın Elefthena Spor Salonu çevre- sıne yerleştınldıği haber ve- nldı Turkıye Hentbol Mıllı Takımı'na son çağnyı KKTC Dışışlen ve Savunma Bakanı Atây Ahmet Raşid yaptı Ra- şıd. Turkıye'nın Turk Hent- bol Mıllı Takımı'nın doğnı- dan Larnaka'ya uçarak Rum Mıllı Takımı ıle maç yapma- sının polıtıkalanna aykın ol- duğunu bıldırdı Türktakımı- nın bu son çağnya da uyma- yarak Guney Kıbns a gıtme- sı halınde ılende telafisı ola- naksız bır hata ışlenmış olaca- ğına ışaret eden KKTC Dışış- len ve Savunma Bakanı Atay Raşıd şöyle dedı "Kıbns Türkkrini her türlü uluslara- rası musabakadan mahrum e- den \e ambargo zihnivetini sürduren Kıbns Rumyoneti- nü, Türk Hentbol MilB Takı- mı'nın Güney'e gftmesiyle si- yasi alanda yeni bir istismar konusunu elde etmiş olacak- ür. Gerek Türkiye'den gerek- se KKTC'den yûkselen tepki- lerin dikkate alınmasını ve son anda bu maçtan vazgeçilmesi- ni bektemektey iz." Haftanın hakemleri Spor Servisi - Turkıye Bı- nncı Futbol Lıgı'nın 28 haf- tasında oynanacak maçlan yönetecek hakemler açıklan- dı Lıder Beşıktaş'ın 2 nısan pazar gunu lstanbul Inonu Stadf nda saat 19 00'da An- talyaspor ıle oynayacağı kar- şılaşmayı, FIFA kokartlı ha- kemlenmızden Ahmet Çakar yönetecek Lıgın28 haftasın- da oynanacak karşılaşmalan yönetecek hakemler şoyle Kocaelıspor-Bursaspor (Os- man Avcı) Gazıantepspor- Altay (Bulent Yavuz), Adana Demırspor-Zeytı nburnuspor (Bülent Uzun), Denızlıspor- Galatasaray (Turgut Sığıç), Vanspor-Trabzonspor (Engin Kurt), Samsunspor-Kayse- nspor (Sefer Altuntaş), Fe- nerbahçe-Petrolofısı Spor AŞ (AliCan Lakot). Anka- ragucü-Gençlerbırlığı (Sabri ÇeUk).
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle