24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 31 MAFIT 1995 CUMA HABERLERIN DEVAMI Ankara: BM'yi uyardık NEW YORK (Cumhuriyet) - "urkıye'nın Bırleşmış Mılletler Multecıler Yüksek Komıserlı- ğı'nı (UNHCR), Kuzey Irak'takı nultecı kamplanna bolucü terö- nstlenn sızması olasılığına karşı uyardığı bıldınldı Türkıye run Bırleşmış Mıllet- ler (BM) Cenevre Ofısı nezdın- ûekı Daımı Temsılcısı Büyukel- çı Gûndüz Aktan ın, oncekı gun BM Multecıler Yuksek Komıse- n Ogata ıle bır goruşme >aptığı öğrenıldı Edınılen bılgıye göre, goruş- mede Ogata, UNHCR'nm sığın- macı kamplanna, uluslararası korumadan yararlananlar dışın- dakılenn gırmelennı kesınlıkle ıstemedıklennı, bu nedenle yal- nızca UNHCR'nın kaydını yap- tığı ve kımlıklennı verdığı kışı- lenn kamplara nakledıldığını bıl- dırdı Ogata'nın, UNHCR ıle Türkı- ye arasında Kuzey lrak'takı sı- ğırunacılar konusunda tesıs edı- len yakın ve surekh ışbırlığınden duyulan memnunıyetı de dıle ge- tırdığı, Turk Sılahlı Kuvvetle- n'nın harekâtın başından bu ya- na sıv ıller ıçın ozen gosterdığıne ınançlannın sonsuz olduğunu bıldırdığı öğrenıldı Edınılen bılgıye gore Ogata aynca, yuksek komıserlıkçe ya- pılan resmı açıklamalann bazı basın yayın organlan tarafından çarpıtıldığını da belırterek, mak- satlı haberler yayımlandığmı vurguladı Yuksek komıser tum BM per- sonehnın bu konuda uyarıldığını da bıldırdı Kinkel yumuşadı Dış Haberler Servisi - Turk Sılahlı Kuv\etlen'nın Kuzey Irak'ta surdurduğu operasyon- dan rahatsızlık duyan Almanya, Kuzey Irak sorununa sıyası bır çözum bulunması ıçın konuyu BM'ye getırmeye hazırlanırken Almanya Dışışlen Bakanı Klaus Kinkel, ılımh mesajlar verdı Kinkel, Federal Meclıs'tekı bütçe goruşmelennden sonra yaptığı konuşmada Turkıye Ko- nusunda "Dost olduğunuz bır ül- ke ile hassas otan konu hakkında gönışürken çok dûşunmek la- zundir" dedı Türkıye'mn, Kuzey Irak'ta Al- man sılahlannı kullanmadığına daır guvence verdığını ve bu ko- nuda yapılan ıncelemelerde de herhangı bır yeterlı kanıtın bu- lunmadığını belırten Kinkel, Tûrkıye'nın fırkateynlenn yapı- mından vazgeçmesı gıbı bır du- rumda olabıleceğıne de dıkkat çektı Kınkel, "Turkiye'nınsözterine guvenıvoruz. Bınnı yapnğımız incelemeterde de kesın bir kanıt yok. Daha önce de aynı şeldlde si- lah scvkıvarını durdurmuştuk." Sorunun asken vollardan ço- zulemeyeceğını ymeieyen Bakan Kinkel, konuşmasında aynca şunlan söyledı "Türkiye'ye yardım cdilmesi gerekir. Örada, bu sorunlann üzerinden gelmek ıçın ıvi bir m- yet var. Bunu yapabilecek ortam şu anda mevcut değfl. Onun ıçın Türldye de uvgun olan dılk ko- nuşmâk lazun. Konuvu. Alman- ya'nın iç poubkası \aparak ko- nuşmamak gerelar. 60 mıh onluk nüfusu ıle Islam ulkesı olan Tur- kıye'mn \vrupa'dan kupmama- sı ıçın yardım etmehyız." dedL BM kartı masada Almanya, Dışışlen Bakanı Kinkel, oncekı akşamkı parla- mentoda yapılan komısyon top- lantısında da konuşmuş ve Ku- zey Irak sorununa kalıcı bır ço- zum bulunabılmesı ıçın konuyu BM'ye goturerek gundeme sok- mava çaîışacaklanm açtklamıştı Bonn'dakı dıplomatık kaynaklar Almanya'nın BM'nm Kuzev Irak'a asken mudahalede bulun- masmı değıl, konuyu sıyası ço- zume ulaştırmasını hedefledığı- nı bıldınyorlar Alman medyası da Kurt soru- nuna endekslenmış durumda Cıddı habercıhğı>le tanınan Frankfurter Allgemeine gazete- sı dün "Turkrye'nin üzenndekı siyasi baskı artrçor" ba^hğınî kûllandı Başta ARDveZDFol- mak uzere tum Alman televız- yon kanallanndakı yorumlarda Türk hükumetı sert bır dılle eleş- tınlırken Ankara'nın s>oruna as- ken değıl, sıyası çozum bulması gerektığı belırtıldı AA'da işçi kıyıım Aykui • Baştarafı 1. Sayfada lşten çıkarma karan, "süresa" olarak durduruldu AA'nın dun yapılan olağan toplantısmda, venı yönetım kur- )u uyehklerıne Mehmet Bıcan Ahmet Tan, Imıt Gürtuna, Be- biç Kıtaç ve Orhan Uğuroğlu ge- tınldı llk toplantısını yapan AA Yonetım Kurulu oncekı yone- tım tarafından alınan 50 kışının ışten atılması, 27 çalışanın da emeklılığe zorlanması karannı onayladı Işıne ;>on venlen 50 kı- şı arasında bulunan ve uzun su- redır kurumda gorev yapan, mu- hasebe serv ısı çalışanı Fatma Okçan (30), tuvalette, kırdığı bır çay bardağı ıle bıleklennı kese- rek ıntıhar gınşımınde bulundu Çığlıklar uzenne tuvalete gıren arkadaşlan Okçan'ı kurumun yakınında bulunan Beledıye Sifreli hesap Kurt'tan ıt'a aracıbk suçlaması Haber Merkezi - Eskı ANAP'lı bakanlardan tmren Ay- kut'un tsvıçre'dekı Bank Indo- suez'de açtırdığı "Turgut" şıfre- U hesabı tle ılgılı gelışmeler ye- nı bır boyut kazandı Eskı ANAP'lı bakanlardan Trabzon Mılletvekılı Fahrettin Kurt tm- ren Aykut'un kendısıyle konuşa- rak, Cıvan skandalı davasında yargılananSetimEdes ınthaleal- masına aracılık yaptığını açıkla- dı Gazetecı Uğur Dündar, dun gece Shovı TVde yayımlanan Arena programında, Aykut'un, "EsJaEmlakBankasıGenelMü- düru Engın Cıv an'uı rüş>et hesa- buun bulunduğu bankada neden hesap açürdığı'' sorusuna yanıt aradı Iddıalara gore, Aykut'un ıhalelere aracılık etmesı şoyle gerçekleştı «1988 jüında Trakja'da bir termiksantral ıhalesı açüdı. Bu ihaleye tsviçre'den ABB şirke- tı ve ortağı Sehm Edes'in sahi- bi olduğu ESKA şirketi talip oldu. Zamanın Çalışma ve Sos- yal Gmenük Bakanı tmren Ay- kut, Edes'i ve tsvıçreli ortağı- nın temsilcisini zamanın Ener- ji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'la tanıştırdı. Aykut. daha sonra sadece Se- lim Edes ile bırlikte Kurt'u bir- kaç kez ziyaret ettı ve ihalenin ESKA ve ortağına verilmesi için ricacı oldu." ESKA'nın eskı ortağı Kemal Akyıldızda kameralar karşısında doğruladı Aykut ıse ıddıalann ıf- tıra olduğunu açıkladı Hastanesı'nekaldırdılar Bırço- cuk annesı olan Okçan yasamsal tehlıkeyı atlatırken çalışanlar, al- kışlı protestolarla AA Yonetım Kurulu Başkanı ve Başbakanlık Basın Muşavın Mehmet Bıcan'a ıstıfaçağnsındabulundular AA, abonelenne haber servısını de yaklaşık 1 saat durdurdu AA çahşanlan, kurum bması onunde toplanarak ıstıfa çağnsı- nı yınelerken, kuruma gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sevıgen Kırşehır Mıl- letvekılı CoşkunGökalp ANAP Genel Başkan Yardımcısı Bur- han Kara ve ANAP'lı mıIlervekU- len Mahmut Orhan, Nabi Poy- raz ıle DSP Ankara Mılletvekılı Uhıç Gurkan ve Turk-tş Başka- nı Bayram Meral, AA Yonetım Kurulu uyelenvle goruştuler ve çalışanlara "geçmiş olsun" dıle- ğınde bulundular AA çahşanla- nnın protestosu sürerken aşağı- ya men AA hıssedan ve hukuk danışmanı Aslan Ataman vöne- tım kurulunun, ışten çıkarmalar- la ılgılı karan "süresiz" gen al- dığını belırterek "Bıcan, atbğı adunı gen akk Buolayı hıç >ı aşan- mamtş savaLm'" dedı Tûrkıye Gazetecıler Sendıka- sı (TGS) Ankara Şubesı yonetı cılennden Remzi Dflan da Bı- can ın ıstıfa etmesı gerektığtnı söyledı AA'dakuştençıkarmalar konusunda TBMM'de de hare- ketlı saatler yaşandı CHPlstan- bul Mılletvekılı Mehmet Se\ı- gen, AA'dan da sorumlu olan Devlet Bakanı Yıldınm \ktu- na'dan. ışten çıkarmalann onlen- mesı ıçın gınşımde bulunmasını ıstedı Aktuna ıse AA'nın ozerk bır kuruluş olduğunu ve ıçışlen- ne müdahale edemeyeceğını, bu ajanstan sadece "ügffi" olduğunu bıldırdı G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada rak gundeme getıren DYP-SHP ko- alısyonunun kuruluşundan ben du- şunce ozgurluğunun kapsamı tartı- şılıyor Ne kadanna ızın verelım? "Duşunce özgurluğünün sınırı, ınsanın duşunebıldığı kadardır" ıl- kesını benımsemeyıp "Bunun sının neresıdır" sorusuna yanıt aramaya koyulunca, bır yere varamıyorsu- nuz Sonuç ortada Yıllardır tartışılan bu konu, şımdı de gumruk bırlığıne (GB) gınş ıçın yenne getınlmesı ka- çınılmaz bır durum olarak karşımıza çıkıyor Artık kımın gozune gırmek ıçın yapılırsa yapılsın, kabulumuz Yeter kı, kalıcı ve sağlıklı adımlar atılsın Soldakı butunleşmenın ardından, daha CHP-DYP dıyaloğu kurulma- dan, Çiller patladı "llk ışımız, duşunce suçlanna af olacak" llk bakışta sevınılecek bır durum Sonunda, Çiller de ınsafa geldı ve duşuncenın suç olmaktan çıkanl- ması ıçın çaba harcamayı kabul et- tı mı1 ? Ama bıraz kazıytnca altından "ıkı- yuzluluk" çıkıyor Hukumetın DYP kanadının hesabı şu "Avrvpa şu anda cezaevmde bu- lunanlan dılıne doladı Onlann ce- zaevınden çıkmasını sağlayacak bır düzenleme yapalım, havamızı ata- lım 'Bakjn, duşunce suçlularını af- fettık' dıyelım " Yanı, anayasadakı ve yasalardakı duşunceyı suç sayan hukumler ka- Af Ikiyüzlülüğü lacak Yasal bır duzenlemeyle ceza- evındekıler çıkacak Bunun adı da demokratıkleşme olacak CHP kanadında ıse daha once yapılmış olan bır hazırlık ısıtılıyor Koalısyonun demırbaşlanndan Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, sorunun koklu çozumu ıçın 3713 sayılı Terorle Mucadele Yasasrnın, "Ulkenın bütünlüğünu hedef alan her türtu yazılı, sözlü propaganda, bu amaçla yapılan gösten, toplantı ve yuruyüşler cezalandırılır" huk- munu getıren 8 maddesının kaldı- nlması gerektığı goruşunde Bu duşunce, rahmetlı SHP done- mınde de tartışılmış, SHP bu konu- da onerıler getırmış, ancak DYP grubunca kabul edılmemıştı Bura- da hemen şunu belırtehm kı, DYP grubu, TBMM'nın en "tutucu" mıl- letvekıllerıne sahıp Zaman zaman RP ve MHP'nın de gerısıne duşu- yorlar Bunda seçım bolgelerınde tabanlarının bu partılere kayması endışesıyle RP ve MHP'nın savun- duklannı onlardan daha lyı savun- mak hastalığı yatıyor Yer yer MHP'den daha mıllıyetçı, RP'den daha bağnaz oluyoriar Çetin onderlığındekı CHP'nın en cıddı açmazlarından bırı de bu DYP ıçınde tartışmasız MHP ve RP ıle bırlikte hareket edebılecek mıl- letvekılı sayısı 50'nın attında değıl Bu nedenle DYP'lı mılletvekıllen- nı, duşunceyı suç sayan yasaların kaldınlması ıçın ıkna etmek guç Bu nedenle Infaz Yasası'nda değışıklık yaparak cezaevındekılen çıkarmak, Çıller'ı de rahatlatacak en kolay yol olarak gorunuyor Halen anayasanın 87 maddesı, duşunce suçlanna affı yasaklıyor 87 madde, TBMM'ye genel ya da ozel af çıkarma yetkısı venyor An- cak, bu yetkının 14 maddede belır- tılen suçları kapsayamayacağı be- lırtılıyor 14 maddenın ılgılı bolumu şoyle "Anayasada yer alan hak ve hür- nyetlenn hıçbın, devletın ülkesı ve mılletıyle bölünmez bütünlüğünu bozmak, Türk devletının ve cumhu- nyetının varlığını tehlıkeye düşür- mek Dıl, ırk, dın, mezhep aynmı yaratmak ıçın kullanılamaz Bu ya- saklara aykın hareket edenlere uy- gulanacak müeyyıdeler, kanunla duzenlenır " Ulkesını seven hıç kımse, yukan- dakı "suç/an" ışlemeyı düşunmez, duşunemez Ancak ulkeyı sevme hakkı da kımsenın tekelınde değıl- dır Anayasanın 14 maddesı, uçlan tam belırlenmemış, yoruma gore çok genışleyebılecek ya da darala- bılecek bır suç tarıfı yapıyor Bu suçlaria ılgılı olarak da Meclıs'e af yetkısı vermıyor Hayalı ıhracat yoluyla Hazıne'yı soyanları affedebılırsınız, kan dok- muş olanları affedebılırsınız, ama duşunduklerıni kaleme dokmuş olanları asla' Bunun adı, duşunceden korkmak değılse nedır^ Cezaevmde adı bayraklaşmış olanların yanı sıra 150'yı aşkın kışı, Terorle Mucadele Yasası'nın sekı- zıncı maddesınden hukum gıydı, halen cezaevmde bulunuyor Pek çok kışı de cezası kesınleşınce ce- zaevıne gırecek. Şükrü Ayçiçek, Yunus Emre Ti- yatrosu uyesı olmak suçundan Ka- raman Cezaevı'nde, Bülent Abba- soğlu, Şahmaran Muzık Grubu üyesı olmak suçundan Erzurum Cezaevı'nde, Numan Bektaş, oyun yazan olmak suçundan Kızıl- cahamam Cezaevı'nde, Songül Di- ribaş, Arya Kultur Merkezi! nde ça- lışmalar yapmak suçundan Buca Cezaevı'nde, AN Avcı, yere) bır te- levızyonda muhabırlık suçundan El- bıstan Cezaevı'nde Örneklen art- tırmak olaa Bır de kıtap yazmayan, ama bır yazann kıtabını yayımladığı ıçın so- rumlu tutulup cezaevıne_ konanlar var Yurt Yayınlan sahıbı Ünsal Öz- türk, kıtap yazdığı ıçın değıl, bastığı ıçın Ankara Merkez Kapalı Ceza- evı'nde Aslında hukumet bu yasayı eksık uyguluyor Bu kıtaplann basıl- ması ıçın kâğıt veren SEKA yonetı- cılennın, murekkep satan boya fab- nkası sahıplennın, taşıyan naklıyecı- lenn, matbaa ışçılennın de "suça ortak olmaktan" yakalanması ge- reklı Gorulduğu gıbı yurdun dort bır yanına hâkım olan devletımız, suç- luları anında bulup cezaevıne koy- mayı başanyor Çıller'e duşuncenın suç olamaya- cağını kabul ettırmek ıçın ne yap- malı'' Hazır tarıhe merak sarmışken, masasına çaktırmadan Voltaire ın krtaplannı mı koymalı9 PKK île yurtiçînde çatışma: 48 ölüHaber Merkezi- Turk Sılah- lı Kuvvetlen run Kuzey Irak'ta PKK'ye yönelık "Çelik Hare- kâö"nda 11 gune gınlırken akarvakıt yuklu bır tankenn geçtığı asfalt yolda mayın patla- dı Patlamada bır astsubay ıle bır eryaralandı Zaho dan 500 mul- tecının daha tahlıye edıldığı bıl- dınldı Mardın, Batman, Bıtlıs ve Dıyarbakır'da guvenhk kuv- vetlennce gerçekleştınlen ope- rasyonlarda 3'ü kadm 48 PKK'h olduruldu Tunceh'runHozatıl- çesınde bır grup PKK'lı ıle gü- venlık kuvvetlen arasında çıkan çatışmada ıkı polıs şehıt oldu Mardın'ın Savur ılçesı yakın- lannda, güvenhk kuvvetlen ıle PKK mılıtanlan arasında çıkan çatışmada 15 PKK'h teronstol- dürüldü Operasyonla ılgılı açıklama yapan Batman ve Mar- dın alay komutanlan tsa Güneş ıle Rıdvan Ozden, Savur yolun- da bır süre once 4 öğretmenı şe- hıt eden terönstlenn öldürüldü- ğünü söyledıler Öldurülen teronstlerden 3'ünün kadın olduğu ve kod ad- lannın \ynur,BergûzelveAyten olduğu belırtıldı Operasyonda teslım olan M. Hüseyin Er, uzun suredır PKK'nın dağ kadrosun- da görev yaptığını belırterek uç gundür >emek bıie yemeden do- laştıklannı ve bölgede bır PKK grubunun daha olduğunu bıldır- dı tki polis şehit Tunceh'nın Hozat ılçesınde öncekı akşam saat 11 00 sırala- nnda bır grup PKK'h terönst ıle güvenhk kuvvetlen arasında çı- kan çatışmada, ıkı polıs memu- ru şehıt oldu Terönstlenn yakalanması amacıyla dün sabah erken saat- lerde Hozat'ta genış çaph bır operas>on başlatıldı Ilçe merkezınde çıkışlar dur- durularak ılçede genış çaph bır arama yapıldı Aramalarda şüp- helı gorulen 30 kışı, ıfadelen almmak uzere emnıyette gozal- tına alındılar Asken kaynaklar Tunceh'de 1500-2000 PKK'lının bulundu- ğunu ve son zamanlarda Tunce- h 'de büyük eylemler yapmak ıs- tedıklennıbelırttıler Tunceh'de güvenhk kuvvetlennce önü- müzdekı gunlerde büyük bır operasyonun gerçekleştınleceğı öğrenıldı Olağanustu Hal Bölge Valılı- ğı'nden yapılan açıklamaya gö- re guvenhk kuvvetlennın dün gerçekleştırdığı operasyonlarda, Batman'ın Gercüş ılçesı Koyun- lu yakınlannda 8, Bıtlıs'm Sehı Ormanlan'nda 8, Dıyarbakır'ın Kulp ılçesınde 5 \e Mardın'ın Ysutepe mevkıınde bır olmak uzere 22 PKK'h olduruldu Açıklamada aynca, oncekı günkü operasyonlarda da Ger- cüş'ün Koyunlu yakınlannda 7, Kulp ılçesı kırsal kesımınde de 4 olmak üzere 11 PKK'lının öl- durüldüğu bıldınldı Böylece bölgede son 24 saatte ıçınde çı- kan çatışmalarda öldurülen PKK'h sayısı 33 oldu Türk Sılahlı Kuvvetlen'nın Kuzey Irak'ta sürdurduğü "Çe- lık Harekâh" 11 günune gırdı Bölücü terör örgütünün onemlı kamplanndan Haftanm'de önce- kı gece PKK'h teronstlerle ça- tışma çıktığı ve bölgede çatış- malann de\am ettığı bıldınldı Dün saat 10 30 sıralannda Ev la- ha ve Pırbela kamplan yakınla- nnda akaryakıt yuklu asken bır tankenn geçtığı asfalt kaplı yol- da mayın patladı Patlama sıra- sında, bır astsubay ıle bır er ya- ralandı Bırleşmış Mılletler Multecı- ler Yüksek Komıserhğı (UN- HCR). dün 500 multecıyı daha Zaho'dan tahlıye ettı BMyetkı- lılen, 500 mültecı ıle mültecıle- nn koyun, ınek ve eşek gıbı hay- vanlannı taşıyan BM konvoyu- nun bugün Atruş kampına gıt- mek üzere Zaho'dan aynldığını bıldırdıler OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK • Baştarafı 1. Sayfada Meclıs'ın de katıldığı ulusal bır dava olduğu ortaya çıka- bılecektır Bu oluşum, huku- metın dışanya karşı konumu- nu da guçlendırebılır Ya da yapılan ışın -eğer varsa- eleştırılecek yanları veya yanlışlıkları ortaya konur kı bu tutumun da ulke adına saymakla bıtmez yararları vardır Aynca Kuzey Irak harekâtı yalnız askerı bır operasyon değıldır Bu eylemın dış dun- yadakı yankıları, dıploması alanındakı temaslar ve böl- gede yenı bır statu oluşturul- ması yolunda açık ya da gızlı pazarlıklar yapıldığına ılışkın savlar konunun Meclıs'te konuşulup tartışılmasını kaçı- nılmaz kılıyor Meclıs daha once verdığı bır kararla hukumete yurtdı- şına asker yollama yetkısını vermıştır, ama, o askerın yurtdışmda ne kadar sure kalacağı, veya yurtdışmda hangı statuyle konuşlanaca- ğına ılışkın sorunların Mec- lıs'te tartışılması gerekıyor Dışışlen Bakanı Inönü'nun dun yaptığı basın toplantısı olumlu boyutlan ıçerıyor Ancak bu yetmez Geleceğe yönelık ongoru- ler bır yana, bölgede Tûrkı- ye'nın durumu butun dunya- da bır tartışmaya açılmış, Buyuk Mıllet Meclısı'nın bu sırada toplanması ıçın gereklı butun koşullar ortaya çıkmış- tır • • • Bakanlar Kurulu Hükümette Çiller'în danışmam Gönensay, çark etli • Baştarafı 1. Sayfada tepkı göstermesı uzenne, Gö- nensay'ın "*ağızdeğiştinliği T 'bıl- dınlıyor Turk gazetecılere öf- kelenen Emre Gönensay, once- kı akşamüzen şoyle konuştu "Çekiç Güç, Turkiye'de efcş- ririliyor. Onlar (ABD) Çekiç Güç'e ihtiŞ-açlan olduğuna kani- ler. Biz,bu arada başka bir prob- lemeçözüm anyoruz. Yani müş- tereken Çekiç Ğüç'ü her iki me- sekyi çözecek hak getirirsek i>i olur. Ama bu benim şahsi fik- rim~ Dün (sah gunu) sovledik- lerim benım şahsı fiknmdı." Oysa Gönensay, Turk gazete- cılenn teyplennde kayıtlı olan sah gunku açıkJamasında, "Çe- kiç Güç şemsiyesi akında PKK ile mucadele planından" bahset- mış, berabenndekı dıplomatlar da "Ankara'nın hazuiadığı pla- nın ana hadannı" gazetecılere aktarmıştı Bır Türk yetkıh. ABD yönetımının, plan üzenn- de çahştığını ve yönetımının ko- Batı^ııuı taşeronu olmayabm • Baştarafı 1. Sayfada bırlıklenne karşı korumaktır Çekiç Güç'un, "Turkiye'yi PKK'ye karşı koruması", bu gücün gorevının ve konumunun temelden değışmesı an- lamına gelır Bu da Türkıye ıçın çok tehlıkeh so- nuçlar doğurabılır Çekiç Güç'ün, bılındığı gıbı kara bırhklen yoktur Söz gehşı, yann Saddam. ordusunu Kuzey Irak'a sokarsa Batılılar, Kürtle- n korumak ıçın bölgeye kara kuvvetlen göndere- mezler Neden gonderemezler'' Çünku Kuzey Irak, ha- len Irak'ın bır parçasıdır Kuveyt gıbı bağımsız, ayn bir devlet değıldır Saddam'ın kendı toprak- lannda yapacağı bır operasyona karşı Batı'nın bırlık gondermek ıçın hukukı bır dayanağı yok- tur Ama Türk bırhklen bölgede olacağından, Saddam'ın ordusu ıle karşı karşıya kalabılır Çekıç Güç'ün görevı Kürtlen Saddam'a karşı korumak değıl mı9 ABD, Türkiye'ye "Bak, ben seni PKK'ye karşı desteküyorum. Şimdi sen kara- dan, bız de havudan Saddam'ın saldınsını durdu- raum" dıyebılır Türkıve'nın aynı şekılde lran'la da başı belaya gırebılır Kendısı onemlı bır Kürt azınhğa sahıp olan Iran'm, Kuzey Irak'ta yanı başında ABD des- teklı bır Turk bırlığının bulunmasını ıçıne sındır- mesı beklenemez Ustelık Tahran, bu uygulama- nın bır noktadan sonra Kuzey Irak'ta Kürt devle- tının ortak korunmasına dönüşeceğını de herhal- de kolayca kavTar Bu durumda lran, bolgedekı Türk kuvvetını, "Amerikan destekli işgal birü^i" olarak gorecek- tır Aynı değerlendırmenın Araplar tarafından da yap_ılacağı kuşkusuzdur Ozetle plan ya da Gönensay'm deyışıyle 'ken- di şahsı filarleri',Turkı>e'ye bölgede ABD'nmve dığer Batılı ulkelenn taşeronluğu gorevnnı yükler Gerçı basınımızda bazı yazarlar, Tûrkıye'nın bu görevı üstlenmesı ıçın can atıyorlar, ama yıne de bıze pek hoş gelmıyor Çekıç Güç'ün amaçlannın değışmesı, Batılı ül- kelenn bölgeye lyıce bulaşmasına, sorunun enter- nasyonahze olmasma yol açar Nıtekım, Çekıç Güç'te uçağı bulunmayan Almanya'nın Dışışlen Bakanı Klaus Kinkel, Kurt sorununda BM'nm devreye gırmesını, gerekırse Kuzey Irak'a BM gücü göndenlmesını ıstemıştır Böylece Alman- ya da BM aracıhğıyla Kuzey Irak'a (petrol böl- gesıne) ayağını atabılecektır Turkıye, yabancılan bölgeye lyıden lyıyebulaş- tıracak ve kendını Batı'nın taşeronu 1 konumuna sokabılecek formüllerden uzak durmalıdır nuya ılışkın "nihaı karannın" onumüzdekı gunlerde açıklan- masını bekledıklennı bıldırdı Tûrkıye'nın "Kuzev irakPia- m"nın şu anda Savunma ve Dı- şışlen bakanhklannda ele ahn- dığı bıldınldı Ankara'nın planı, "ABD'nin yaklaşımını da içeren şekliyle bırlikte" Beyaz Saray'a sunula- cak Planın, Ulusal Güvenhk Başdanışmanı Anthonv Lake ta- rafından da ınceleneceğı, son karan ıse Başkan BiD Clinton' ın vereceğı belırtıhyor ABD yönetımının, Emre Gö- nensay tarafından Clinton yöne- tımıne "resmen" sunulan önen- len nısan ayının ılk haftasına ka- dar değerlendıreceğı ve 11 nı- sanda da Ankara'ya gönderece- ğı üst düzey bır heyet vasıtasıy- la cevaplandıracağı bıldınldı Tavır değişikliği TSK'nın geçen hafta başlattı- ğı Çelık Harekâtı'na olumlu yaklaşan Amenkan yönetımı, Avnıpa ülkelen ve Kongre'den gelen baskılar sonucu geçen sa- h gunü tavnnı değıştırerek Dı- şışlen Bakanı Warren Christop- her'ın ağzmdan Ankara'yı uyarmıştı Bu açıklamadan 24 saat sonra Dışışlen Bakanlığı Sözcüsü Christine SheDy tara- fından yapılan açıklamada ıse Türkıye'nın Kuzey lrak'takı operasyonuna tam desteğın sür- düğü bıldınldı Dıplomatık kaynaklar, Was- hıngton'ın bu çehşkıh tutumu- nun, ınsan haklan ıhlallen konu- sunda hassas davranan Kong- re'nın, Clinton yönetımıne yö- nelık baskılanndan kaynaklan- dığını bıldınyorlar Gonensay'ın temaslan Amenkan yönetımının Anka- ra'ya yönelık tavır değışıklığı- nın, Başbakanlık Başdanışmanı Emre Gonensay'ın başkanhğın- dakı Türk heyetmın Washıng- ton'da bulunduğu zamana rast- laması da dıkkat çektı Emre Gönensay ABD Dışışlen Bakan Yardımcısı Rkhard Holbrooke ıle öncekı akşam baş başa yap- tığı göruşmede, u harekâün yaz aylanna kadar sürebilecegini" söyledı Gonensay'ın "çeküme sonra- sında Türkiye'ye yonelik terör hareketlerinın veniden başlama- sı durumunda neler yapılabüe- ceğinin somut biçimde belirten- mesi gerektiğmr vurguladığı öğrenıldı ABD Dışışlen Bakan Yar- dımcısı Holbrooke ıse goruşme- de soğuksavaşınsonaermesıy- le Tûrkıye'nın bır "cephe ulke- â " hahne geldığını ve çok yön- lü tehdıt altında bulunduğunu söyledı Holbrooke, "Turkije için elimizden geJeni yapacağız" dedı KUZEY IRAK'TAN NOTLAR Başbakanbk - Dışişleri Harekâta kaür ve Çikita muz desteği KEMAL YURTERİ ZAHO-Kuzeylrak'aönceİngılızce, son- ra Arapça, ardından da Turkçe vazılmış "Kurdfetan'aHoşGeldiniz'' yazılı levhanın önunden geçılerek gmlıyor Turk smınna 15 kılometre uzakhktakı Zaho'ya gıderken Turk askerlen yolda kontrol yapıyor Sınır- dan Zaho'ya kadar uzanan yol boyunca peş- mergeler mazot almak uzere gelen Turk kamyonlanna sıgara, vıskı ve çay satmak ıçın ınh-ufaklı yuzlerce çadır kurmuşlar Benzın 10 dınar, mazot ıse 6 dınar Turk pa- rası karşıhğı 10 bın lıradan az Turk Lırası, bölgede geçer akçe her turlu ahşvenşte kul- lanılıyor Zaho, olum ve sefaletın ıç ıçe olduğu bır şehır Kentmbakımsızvevıranesokaklann- da vıskı ve sıgara dışındakı her şey Turk malı Şehnn ıçınde hıç gormedığımız Türk as- kerlenne 5 kılometre sonra rastlanıyor Turk bırhklenrun varlığı, yore halkı ıçın kazanç kapısı Çocuklar ellennde karton karton sı- garalarla bırlıklerde para kazanmaya çalışı- yorlar Türk bırlıklen yöre halkı ıçın bır ılgı mer- kezi Çocuklar tanklann üzennde, çadırla- nn yanlannda gözetleme tepelennde asker- len yalnız bırakmıyorlar Bırlık komutanlannın yöredekı çalışma- lan oncesınde peşmerge komutanlanna bıl- gı verdıklennı ve koylerde yapacaklan de- netımler ıçın peşmergelerden görüş aldıkla- nnı öğrenıyoruz Zaho yakınlanndayken Kürdıstan De- mokrat Partısı (KDP) lıden Mesut Barza- ni'nın askerlenyle Kürdıstan YurtseverBır- hğı (KYB) hden Cetol Talabani bırhklen arasında çatışmalann başladığını öğrenıyo- ruz Çatışmalardan bır gün sonra köylerdekı evlenn kapılanna asılan sıyah bayrak sayı- sı artıyor Köyluler, yakınlan olen aılelenn, kapılanna sıyah bayrak astıklannı söylerken bır başka koyun gınşıne asılan buyuk sıyah bayrağın da o köyûn komutanının öldüğü- nun bır gostergesı olduğunu anhyoruz Yollann sağ ve sol kenarlanna dızılı yüz- lerce Turk asken, kıvnla kıvnla sısleîle kap- lı karlı dağlara doğru ılerlıyorlar Uçaklar, tanklar, zuhlı bırlıklerle yapılan operasyo- na onemlı bır destek de katırlar tarafından sağlanıyor Katırlarla bırlikte, ha>"vanlann bakımı ıçın köyluler de gelmış Güneşın batmaya başladığı saatlerde yak- laşık 2 bın mılıtanı banndıracak büyüklük- tekı Pırbela Kampı'na ulaşıyoruz Bırkaç gün önce kadar uçaklar tarafından ımha edı- len bu kampın hemen otesınde bır koylü, sankı hıçbır :>ey olmamış gıbı meyve ağaç- lannın bakımıvla uğraşıyor Portakal \e Çikita muz Kampta gezı sürerken askerler akşam ye- meğı ıçın hazırlık yapıyor Bırlıklere porta- kal ve Çikita muz dağıtıhyor Askerler ku- caklannda Çikita tnuzla nobet yerlenne gıdıyorlar • Baştarafı l. Sayfada Dışışlen Bakanlığı 'nın, Ku- zey lrak'takı güvenlık sorunu- nun çözümünde bolgedekı Kürt lıderler Mesut Barzani ve Celal Talabani ıle ışbırlıgı yapılması- nın daha akılhca olduğunu sa- vunduğu belırtıhyor Kürt lıder- lerle yapılacak ışbırlığıne ABD'nin de sıcak bakmasınrn sağlanması hedeflenıyor KoşuUu çekilme önerisi Fransız Haber Ajansı (AFP) da kımlığını açıklamayan bır hü- kümet kaynağına dayanarak dun verdığı haberde, Çiller'm danış- manı Gonensay'ın, VVashıng- ton'da ABD Dışışlen bakan yar- dımcılanndan Richard Holbro- oke ıle Turk askennın belırh ko- şullar karşıhğında Kuzey Irak'tan kısa surede çekılmesı yolundakı planı ele aldığmı söy- ledı Gönensay ve Holbrooke ara- sında yapılan goruşmenın sonu- cunun bılınmedığını belırten AFP'nın, bır hükümet kaynağı- na dayanarak belırttığı plana gö- re Turkıye, ABD'nin de yer ala- cağı bır uluslararası güç çerçe- vesuıde bır mıktar askennı Ku- zey Irak'ta bırakma karşıhğında bölgeden çekılmeyı önerdı AFP, Çekıç Güç'ün benzen faalıyetlerde bulunacağı belırtı- len Türkıye'nın önerdığı planın, sınır bölgesının gözlenmesı ve PKK'h terönstlenn bölgede ye- nıden us kurmalan ıle sınm ge- çerek Türkıye ıçlennde saldın- lannı önlemeye yönelık olaca- ğını bıldırdı Böyle bır operasyona, Çekıç Güç'e destek veren Ingıltere ve Fransa'nın da katılabıleceğı be- lırtıldı Bırleşmış Mılletler Güvenhk Konseyı'nın 1991 tanhınde ka- bul ettığı 688 sayıh karara daya- nılarak Incırlık'te konuşlandın- lan Çekıç Guç, teonk olarak Irak hükümet kuvvetlennın olası sal- dınlanna karşı Kuzey Irak bol- gesını korumayı amaçlıyor tartışması ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - tstanbul Gazıosmanpaşa ve Umranı>e de çok sayıda yurt- taşın olumuyle sonuçlanan olay- lann ardından kaybolan bazı kı- şılerden haber alınamaması hu- kümette tartışmalara neden oldu Bakanlar Kurulu toplantısmda CHP'h Devlet Bakanı Erman Şa- hin'ın. "Bu konuda açık oimalisı- nız, çok net açıklama yapıhnah" yonündekı uyansı uzenne, Içışle- n Bakanı Nahit Menteşe. bır ba- sın toplantısı duzenleyerek bılgı vereceğını açıkladı Başbakan Tansu Çiller bakanlanna, tum yatınm projelennın muhtemel başlama programı ve temel atma takvımlennın belırlenmesı talı- matını verdı Bakanlar Kurulu'nda, Kultur Bakanı Ercan Karakaş'ın tstan- bul olaylanyla ılgılı soruşturma- lara ılışkın sorusu uzenne lçışle- n Bakanı Nahit Menteşe'nın bıl- gı verdığı öğrenıldı Edınılen bıl- gıye gore Çalışma ve Sosyal Gu- venlık Bakanı Aydın Güven Gür- kan'ın pohse karşı güv ensulıkten yakınmasının ardından Devlet Bakanı Erman Şahin söz alarak Içışlen Bakanı Menteşe'ye, "Bu konuda açık olmahsınız. Kayıpb- nn listesi cemevıne asılmış. Ora- dakı insanlann şu kadan pouste, şu kadannı bilrnıvoruz dıye çok net açıklama yapmanız gerekir" uyansında bulundu Menteşe, eleştınler uzenne, bır basın top- lantısıyla gehşmelere ılışkın bıl- gı vereceğını açıkladığı öğrenıl- dı Ote yandan Çiller, Genelkur- may Başkanhğı'nın Turk Sılah- lı Kuvvetlen nın (TSK) Kuzey Irak'ta surdurduğu harekât konu- sunda hukumete bnfıng verece- ğını açıkladı Kızıldere İstanbul^da olayh gece İstanbul Haber Servisi - ts- tanbul'da bazı orgutlenn "Kızü- dere' olaylannı anma gunu du- zenlemek ıstemesı nedenıyle- olaylarçıktı Oncekı gece uç ban- ka şubesıne molotofkokteylı atı- lırken, gunduz de Gazı Mahalle- sı'nde korsan gösten yapan 40 kı- şılık bır grup polıs tarafından da- ğıtıldı Garantı Bankası Şınnevler Şu- besı'ne oncekı gece gırenkımlık- len belırlenemeyen kışıler, ben- zın dokerek buro malzemelennı ateşe verdıler Yangın sonucu şu- be kullanılamayacak hale geldı Şışh'de Akbank şubesı ıle Etı- ler'dekı Vakıflar Bankası şubele- nne de molotofkokteylı atıldı Gazı Mahallesı Mezarlığı'nda toplanan 40 kışılık grup da polıs tarafından dağıtıldı Polısın mü- dahalesı sırasında ıkı kışının ya- ralandığı, uç kışının ıse gozaltına alındığı bıldınldı Bu arada, dün akşam saat 22 30 sıralannda Kumkapı da plakası belırleneme- yen bır otomobılden polıs memu- rutdrisKaba'yaateşedıldı Açı- lan ateş sonucu bacağından yara- lanan polıs memuru Cerrahpaşa Tıp Fakültesı Hastanesı'nde te- davı altına alındı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle