24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
iAYFA CUMHURİYET 31 MART1995CUMA 12 DİZtYAZI Dünyada mal, cennette huritkmcı şenatta, yanı Hırıstı- yanlıkta. Havva'nın >ennı Meryem' ın aldığını belırt- nıştık Meryem'e, Islamda da ceğer verılır u Ey Muham- net! Kitap'ta MerjemM de » " (Meryem 16) ayetıyle de fey gamber bu kon uda gore\ - lendınlır Kuran'da yeralanve 73 ayerten oluşan "Meryem Suresi"nde. İsa'yı nasıl dun- yıya getırdığı tum aynntılan ıle anlatılır A\nca kuran'da yen geldıkçe Meryem. ornek kıdın olarak Müsluman ka- doılara göstenlır "Irzını ko- nmuş olan İmran kıa Mer- ynn de bir mısaklir. Biz ona nhumuzdan ufiırduk. O. rıbbinin sozJerini ve kitaplan- nı tasdik etmışri. O bize rtaat edenlerdendı." (Tahrın 12) Ote yandan. Musa şenatın- da sozu edılen ılk kadın olan Havva'nın adı Kuran'da geç- mez Adına\er\enlmeksızın varlığından soz edılır fslam- da da Adem'ın, >anı erkeğın yaratılması Havva'nın yanı İcadının yaratılması ılk şenat- taolduğugıbıdır 'kdem "top- rak"tan yaratılır, Havva da Adem'den, yanı kadın "er- kek"ten yaratılır Yaratılma nedenı de öncekı ^enatlarda olduğu gıbı erkek kaynaklı- dır daha doğrusu erkeğe bır "sunu"dur Suç birlikte Işlenlyor Yalnız Islam'da ötekı şen- atlardan farklı olarak Hav- va'nın yaratılışında. kaburga kemığınden sozedılmez Ay- nca yasak meyveyı yemelen ıçın kandırma gore\ını "yı- lan" değıl, "şeytan" yerıne getınr Şeytan once Havva'yı değıl. her ıkısını birlikte kan- dırır ıkısı aynı zamanda ya- sak meyveyı yerler ve böyle- ce birlikte suç ışlerler. birlik- te cezalandırılırlar. birlikte tövbe ederler Ne \ar kı yal- nızca Adem'in tovbesi geçer- Bolur Şımdıbunlan Kuran'ın türlu surelennden alınmış ayetlerdegorelım "Ant olsun ki biz insanı bal- çıktaru (jşlenebilen) kara top- raktan varattık. (...) Rabbin meleklere: Ben kum çamur- dan şekil ve suret verilmiş bal- çıktan bir insan yaratacağım. (_.) Onu yaratıp ruhumdan ruh uflediğim a n u n ona sec- deye kapanın,demjşn.'" {Hıcr, 26İ273e ÜÇ AYRI ŞERİAT VE KADIN 1 JvJ ~.îi J 6 • Kadının, toplumun ergin bireyi gibı sayılmayıp, çocuklarla, eşya ile mal ile bir tutufması Islamda da yürürlüktedir: Kadın ye çoluk-çocuk, yığın yığın altın ve gümüş, güzel ve cins atlarla diğer hayvanlar, toprağın verdiğı mahsuller (...) bu gıbi şeyler ınsanların içini çeker. Bütün bunlar dünya zevkidir." • Dünyada bir mal gıbı sunulan "kadın", cennetın de en çekıcı "nimet"idir. "Huri", cennette erkeğe verılecek ödüldür: "Oralarda gözlerini eşlerınden ayırmayan, daha önce ne insan ne de cınlerın dokunmuş olduğu eşler vardır. Onlar birer yakut ve mercan gibidirler. Çadırların içinde beyaz tenli kara gözlü huriler vardır." ftalyan sanatçı Ouarcialı Jacopo tarafından 1427-37 yıllan arasında yapılan Bologno kenttndeki kabartmada Adem ve Havva'nın cennetten kovulmaları anlatılıyor. Kuran'da bu olay Havva'nın adına yer verılmeksızın anlatılır. Yasak meyveyı yıyerek kadın ve erkek birlikte suç ışlemelenne karşın, Ademın tövbesı kabul edilırken, kadının tovbesıyle ılgılı Kuran'da bır açıklama yoktur. )"Sızı tek bır candan vara- tan, ondan da eşını var eden, ıkisinden de btrçok kadın \e erkek üreten Allah'ınıza say- gısızlıktan sakının." (Nısa. 1) "Sizi tek bir nefisten vara- tan. sonra bundan da gonlu- nu/tın huzura kavuşması için eşinİ7İ \ar eden •Mlah'tır." (Araf 189) *F> Adem! Sen\eeşin cen- nette kalın. İkiniy de dilediği- nizşeyieriveyin. \almzşuaga- ca vaklaşmayın. \oksa lalim- kTdenolursunuz. Şeytan, ayıp >erkrinigörmeleri için onlara fısıldadı: Bu ağacın meyvesı- nı yersenız, mutlaka ıkı melek halıne gelırsınız yahutebedı omrekavuşursunuz Rabbınız Festival filmlerini şansa bırakmayın! Kurumsai Sponsoriv 14. Uluslararası istanbul Film Festivali biletleri 31 Mart'tan itıbaren Fitaş-I, Fitaş-2, Fitaş-3, Emek ve Reks sinemalannda. Pedro Almodovar, Derek Jarman, Ettore Scola, dünya ve Avrupa festıvallerinin en iyileri, dünya sinemasının genç yıldızları, çizgi film kahramanları... Bitmeden biletlerinizi alın. Festıval Sponsoru İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI onun ıı,ın sıze ya;>ak ettı Ve yemin ederek: Şüphesız ben sıze oğut vcrenlerdenım. de- di. Ünları böylece aldattı. \ğaçtan meyve tadınca avıp yerlerini gorduler vecennette- ki ağaçlann yapraklan ile ora- lannı ortmeğe başladılar. Rableri onlara: Ben sızı şu ağacın mevvesını vemekten men etmedım mı diye seslen- dLHerikisi: Rabbımız kendı mızeyazıkettık Eğerbızıba- ğışlamaz. bızı esırgemczsen. biz kaybedenlerden olaeağız, dedıler Allah: Bırbınnıze düşman olarak ının Sız ver- yuzundebırsure ıçın verle^ıp geçıneceksınız dedi. Orada ya^ar orada olur\e orada dı- nlırsınız. dedi. (Araf. I9'dan 26'ya) Kadının tövbesi kabul görmüyor "Onlara ( ) yervuzunde bır sure ıçm >erleşıp geçıne- ceksınız dedik. \dem. \\- lah'ından emitier aldı. Onla- nyerinegetirdj. \Hah"ıdaCo\- besini kabul etti"(Bakara 16. 37). "Bunun uzerine ikisi o ağa- cın me\'\esinden jediler. (...) Adem, Rabbine baş kaldırdı >e \olunu şaşırdı. Sonunda Rabbi \ ine onu scçti, tov besi- ni kabul etti. Ona doğru >olu gostenuVaaha 121.122) Gorulduğu gıbı ılk ıkı ına- nışta açıkça belırtılerek ver alan "kadının suçluluğu" ve "kadına özgu ceza"dan Islam- da geçerlı olan kadının suçlu- luğudur Daha doğrusu er- kekle aynı suçu ışleyen \e er- kekle a>nı zamanda to\be edıp af dıleyen kadının to\- besının kabul edıldığıne ılış- kın en kuçuk bır belırtı olma- ması onun suçlu durumunun surmesının bır kanıtıdır Bu ayrıcalığın. yanı Adem'ın tovbcMnın kabul edılıp af edılmesınm nedenı- nı belkı :>u ayetlerde bulabılı- nz "Erkekler kadınlardan iis- tundur. Çunku \llah onlan birçok şevleıie kadınlardan ustun kılmıştır."(Nısa 34). "Ancak erkeklerin kadın- lardan bir iistun dereceleri \-ardir." (Bakara 228). "Aranızdakı ustünluğu unutma>uı."(Bakara 237). "Pevgamberi bırmelek ola- rak yaratsay dık \ ine bir erkek şeklinde >aratırdık." (Enam 9) Son alıntıda az çok belırle- nen meleğın cınsıyetı de Isla- mın oluşum donemınde hep çekışme konusu olmu^tur ts- lam karşıtları meleklenn u kız" olduğunu ılerıye suru- vorlar DahaM onlara **AI- lah'uıkızlan''dı\orlardı Pey- gamber ve çevreM buna kar^ı çıkıyordu sonunda bu konu- da ınen ayetlerle meleklenn "dişi" olamavacağı kesınleş- tı "Gerçekten ahinete inan- mavanlar. melekleredişı adını takarlar. Halbukı onlann bu- na ait bir bilgileri voktur." (Necm, 27,28) "Ev Muhammet! Müşrik- lere sor: Kızlar. Rabbının de erkekler onlann mı' Yoksa biz melekleri onlann gö/u onün- de dışı mı yarattık0 " (Saffat. 149,150) Islam karşıtlannın. melek- lenn "dişi" olarak yaratıldığı- nı kuçumseyerek one surme- lerının gerçek nedenı. onlann kız çocukları oldurmelenne Islamınkarşıçıkmasıdır Nahl suresınde bu karşı çıkış şoyle belırtıhr "Onlann birine bir kızının dunyayageldığı mdjdelenirse yuzıi karanr. hıddetinden kö- purür.( (Kızçocuğunu. rds- \auğa katlanarak rutavım mı yoksa dırı dırı toprağa gome- >ûn mi dive duşunur. lyi bilin ki onlar pek fena muhakeme ederier!-" (Nahl 58.59) Yaşam hakkı, esitlik getirmiyor Islamın Cahiliye donemı A.raplannın kız çocuklarını oldurmelenne kar^ı çıkması buyuk bır aşamadır elbet, ama ne var kı kız çocuğuna tarıınan "yaşam hakkı*' onun. erkek çocuğu ılee^ıt tutulması anla- mınagelmez Tann'nınerkek kula özguledığı lütuflar ara- sında şunlar geçer "Eşlerinizden size oğullar, torunlar\enli*'(Nahl 72) Demek kı çocuklar arasın- da kızlann yen yoktur Ilk ıkı şenatta gorulen bu rutum. son şenarta da surmektedır Ge- rek Musa şenatının. gerekse Hınstıyanlığın kutsal kıtapla- rından yapılan alıntılarla be- hrtılmış olan, kadının, toplu- mun ergın bırcv ı gıbı sayılma- yıp çocuklarla, eşya ıle mal ıle bır tutulması Islamda da yurürluktedır "İnsanlann arzu ve istegi- nintaallûkettigişeyler: Kadın ve çoluk-çocuk, yığın y ığın al- tın \e «ümuşler. guzel \e cins atlarla diğer hayvanlar, topra- ğın vertüğı mahsuller (...) bu gibi şeyler ûısanJann içini çe- ker. Butun bunlar dunya ze>- kidir. Nihayet vanlacak guzel yer,Allah'ın huzurudur." (Alı İmran. 14) Cennetteki ödül: Huri Ne var kı "dünya nimetle- ri" arasında sayılan "kaduı", cennetın de en çekıcı **ni- met"ıdır Şımdı, "cennet ka- dnu"nın ya da geçerlı adıvla u huri"nın cennetteki yennı ve rolunû Kuran'dan aktarı- lan kımı ayetlerde gorelım "Sersemlik vermeyen, sar- hoş etmeyen, içenlere leziz ge- len bembeyaz bir kaynaktan doldurulmuş kadehler onlara sunulur. Yanlannda y alnu er- keklerine bakan.el değmemiş, devekuşu yumurtası rengin- de, ceylan gozlu hunler var- dır." (Safiât. 45"ten 49'a) "İnce nazik ve kalın ipek- lcrderu atlaslardan giy ınerek kar$ılıklı otururlar. Bu boyie- dir. Onlann ıri sıyah gozlu hu rılerle eşlendirirİ7." (Duhân 54,57) "Oralarda gozlerinıeşlerin- den ayırmayan. daha once ne insan ne de cinlerin dokunmuş olduğu eşler vardır. Onlar bi- rervakut ve mercan gibidiıier. Çadırların içinde beyaz tenli kara gozlu huriler vardır." (Rahman 56. 58, 72) "Biz cevlan gozluleri, def- teıieri sağdan verilenler için yeniden yaratmtşızdır. Onlan bakire. eşlerine düşkun ve ya- sıt yapnuşızdırr (\ akıa. 38). Cennet vaşamında ustun erkek kula bır "ödür olarak sunulan kadınkul, dunya ya- şamında "kotü insan omeği r> olarak Kuran'da ver alır "..Allah'ı kefıl gostererek pekiştirdiğinu venıınk'ri boz- mayın. Şuphe >ok ki Allah yaptıklannızı biiir. Ipliğini iyi- ce eğirip, buktukten sonra onu soken, kadına benzemeyin." (Nahl. 91.92) Ote yandan Musaşenatın- dageni!} bır yer alan, kadınla- rın doğal yapılarıv la ılgılı du- rumu Kuran'da da ele alınır Bu fızyolojık oluşumun ka- dınlara tannsal bır ceza gıbı gorulmesı Islamda da surer "Ey Muhammet.' Sana ka- dınlann aybaşı halini de so- rarlar. De ki: Bu onlara bır ezadır Aybaşı halinde iken kadınlara yaklaşmayın. Te- mizlendikleri zaman, Allah size nasıl emretmişse oyle y ak- laşın."(Bakara, 222)." Yarın: Evlilik, boşanma ve zina ile ilgili hıikümler İTALYA'da1 ve 2 YILUK EĞİTİM 1A AVRUPA ÜLKESİNDE GEÇERÜ DİPLOMA Mımarlık (Iç mımari, dekorasyon) • Turızm Sınema, Tiyatro, Sahne • Güzel Sanatlar Ayakkabı, çanta modelıstlıği • Stilıstlık, moda FLORANSA'da Temsılıası olduğumuz bu okulların kayıtları başlamıştır ve Yaz Kursları da Mevcurfur Yerieşme ve staj görme imkanlannı bizler sağlıyoruz. AAesleğı olmayanlara, mesleğlnde pratik ve kariyer yapmak ısteyenlere Avrupa'nın kürtür merkezl FLORANSA'DA seçeneklerıniz doğrultusunda eğltlm sunuyoruz 3 aylık Hızlandırılmış Dil Semineri 2 ay Türkıye'de, 1 ay Floransa'da. (dilersenız) • itah/an hocalar • Farklı bır metod • Paket sertıfıka programıyla Yoğun talepler üzerine Nİsan ayındoki seminerierimizin kayrttan başlamıştır. Kısa sürede İTA1YANCA öğrenmek isteyen tüm kahlımalar BU FIRSATI KAÇIRMAY1N!^ PRONTOITALIA ^( Nışantaşı, Valıkonağı Caddesı No. 93/4 İSTANBUL Tel 0212 233 26 54 - 233 26 77 - 233 26 55 Fax • 0212 233 26 77 ANKARA... ANKA.,. MÜŞERREF HEKİMOĞLU Çorak Toprakların Güzel Urünleri... Sevgılı Nadir Bey'ın ısteğıyle 27 Mayıs Devnmi'yle ılgılı bır kıtap yazdım vaktıyle '27 Mayıs'tan Yanna' adını verdım Sami Karaören değıştırdı, '27Mayıs'ın Romanı' oldu 1995 yılına varınca kımı olayları roman turu anımsıyorum gerçekten Ikı gun once yıtırdiğı- mız Orhan Erkanlı'yı da o romanı oluşturan kışıler- den bın dıye duşunuyorum 1960 yılında sıcak bır yaz gunu eskı Meclıs'ın ust katında bır konuşmamız çın- lıyor kulağımda 'Merak etmeyın, ıhtılal hedeflenne ulaşacak'üıyor, 'Askertıktecanlıhedeflervar Herşey bu hedeflere gore planlanır Önemlı sorun bu hedef- lerı tyı seçmek Zaman ve metot sorunu daha kolay çözumlenır bu seçımle ..' Anadolu'nun kıraç toprağından, Kırşehır'den fışkı- ran bır ıhtılalcı Kurmay Bınbaşı Orhan Erkanlı Otuz- beş yıl geçtı aradan Kanserden yıtırdık 26 mayıs ge- cesınde neye baş koydu, sonra neler yaşadı 'On- dort/erGruöu'ylaçokuzaklaragıttı, Meksıka'da, Ka- nada'da, Atına'da kaldı, yurda dondukten sonra CHP'den mılletvekılı oldu, ama çabuk ayrıldı polıtı- kadan Son karşılaşmamız bır 27 Mayıs gecesı An- kara'da, Çıftlık tekı Orduevı'nde Bıraz kırık. bıraz bu- ruk bır Erkanlı var hayalımde Onun deyımıyle hedef- lerı lyı seçmemek nedenıyle belkı de1 '27 Mayıs'ın Romanı'na yenı bolumler eklemek gerekıyor galıba Demokrası tarıhımızde onemlı bır zaman dılımı daha tyı degerlenır o zaman Hedeflerı tyı seçmek ıçın de ışık bulabılınz Her zaman vurgulanm 1961 Anayasası da o dev- nmın urunu, onurlu bır belgesı bence O anayasayı yaşamımızda hıssetseydık bugun başka bır ortam- da olurduk Demokratık haklar, ozgurfükler gelışır, orgutsuz bır toplumun sancılarını yaşamazdık. ••• CHP Başkanı Hikmet Çetin'ı de 27 Mayıs Devn- mı'nı ızleyen gunlerde tanıdım Uzun yıllan bırtıkte yaşadık başkent Ankara'da, haylı dalgalı, sancılı yıl- lar Bır dostluğu gelıştıren, dennleştıren olaylar, anı- lar var o yıllardan Yeniden altını çızıyorum, 6O'lı yıl- lan ozlemle duşunurum ben, 70'lı yıllan yeniden ya- şamak ıster mıyım bılmem, umut yeşerırken soluver- dı, toplumda bırtırmanış ınışe dondu bırden 8O'lı yıl- ların acı bınkımlerı hâlâ yuregımızde Ama umut da boyvenyor bır yandan CHP Genel Başkanlığı'na gel- mesınden bu yana ılgıyle ızledım Hikmet Çetin'ı Si- yasal yaşamda bellı deneyı, bınkımı var, eskı bırplan- cı, bır ekonomıst olarak geç kalmanın tutannı da çok lyı bılıyor Ancak onu da aşan nedenlerle, hukume- tın kurulması da guvenoyu alması da haylı gecıkmış bulunuyor Oysa ulkemızın gundemınde onemlı so- runlar var Halkımız bu sorunlara doğru ve kesın ço- zumler beklıyor, yaşamına ışık, yarınına umut ozlu- yor CHP bu özlemı dındırecek bır umut yeşertecek mı henuz bılmıyoruz Yaşayarak oğreneceğız Ama kamuoyunda olumlu bır beklentı var. CHP'lı bakan- lara umutla bakıyor İnsan umut etmekten gerı kala- maz değıl mı' Umutsuzluk, doğamıza ters duşuyor Hikmet Çetın'ınseçımı, kamugorevıne, devletyone- tımıne saygılı bır yaklaşım dıye yorumlanıyor kamu- oyunda Erdal Inönü'nın Dışışlerı Bakanlığı'na gel- mesı de güzel bır sorumluluğu yansıtıyor kuşkusuz Goreve çağrılınca katılmaktan gerı kalmıyor Gorev ve sorumluluk duygusu derınleşen kışılenn kamu go- revıne bır başka bakışı var bence Guç koşullara kar- şın yureklıce ustlenıyorlar gorevı Hikmet Çetın ve CHP'lı bakanlara kolay gelsın dı- yorum Her zamankı umudum ve lyımserlığımle se- lamlıyorum hepsını Haksız da değılım, umudumuzu solduran olaylar çok ama yeşertenler de var CHP Genel Başkanı Hikmet Çetın'ın koyu Yuzluce'yı, Lı- ce'yı ızledınız mı atv kanalında Ben gozlenmde yaş- larla ızledım ve umutla gulumsedım Çorak toprak- larımızda kımler yetışıyor Polıtıkada yenı bır yapılanma, sevgıyle, özenle daha kımler yeşerecek kım bılır BULMACA SEDAT SOLDANSAĞ\: 1/ Ahşap ayaklar üzerine kurulan vefındık, tahıl gı- bı urunlen sakla- maya yarayan, Doğu Karadenız yöresıneozgüya- pıturu 2/Mesaj Bır çeşıt borülce 3/Şarkınınsertbır bıçımde \urgu- landığı dısko mu- zık uslubu Bır haber ajansmın sımgesı Dervış selamı 4/ Yumurta venmı yüksek bır tavuk ırkı 5/ De- nız Kuvvetlen'nde bır rutbe Fenıkemıtolojısınde en buyuk tanrı 6/ Mısır II Nışan Sepıcılıkte ve he- kımlıkte kullanılan. tadı bu- ruk bıtkısel madde 8/ Hatay ılınde bır ırmak Balede kullanılan bır dans figuru 9/ Vahva Kemal'ın hece olçu- suyleyazdığıtekşıın Hem ısınmaya, hem de uzennde yemek pışırmeye yarayan bü- yük mutfak sobası YLKARIDAN AŞ\ĞI\A: 1/ \unan kökenlı bır halk dansı 2/ Bır göz rengı Domuz yavrusu 3/ Tıyatroda. bır oyuncunun rol arkadışının soru- larına ya da sozlenne verdığı karşılık 4/ Satrançta bır taş Cınsel ıstek uyandıran, cınsel zevklen çağnştıran 5/ Dün- yanın en tanınmış şelalennden bın 6/Polonyalılann ulusal dansı 7/llaç Çabuk ve kolay kavTavan 8/Gedık, yank Ekmek 9/ Saka Turklennın ûnlu destanı Bır nota Ren- > um elementının sımgesı. ORTACA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1994146 Davacı Ayşe Ozlu vekılı Av Yüksel San tarafından da- valı Suleyman Ozlu aleyhıne açılmış bulunan şıddetlı geçımsızlık nedenıyle boşanmadavasınınmahkememız- de yapılan açık yargılaması sırasında Davalıya duruş- ma gününu bıldınr dava dılekçesı teblığ edılemedığı gı- bı, vaptınlan zabıta tahkıkatında adresının tespıtı mum- kun bulunmadığından ılanen teblıgat yapılmasına karar venlmış olup 104 1995 günu saat 09 10da vapılacak duruşmada bızzat hazır bulunmanız veya kendınızı bır vekılletemsılettırmenız, hazırbulunmadığınızveyaken- dınızı bır vekılle temsıl ettırmedığınız takdırde yargıla- manın yoklugunuzda devam edeceğı ve hükum venlece- ğı, duruşma gununu bıldınr dava dılekçesı teblığı yenne kaım olmak uzere ılan olunur 8 3 1995 Basm 1351
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle