23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31 MART 1995 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Aiaden Ocağı sahipleri tutuldandıANKARA/YOZGAT(Cumhuriyet) - Yozgat'm Sorgun ılçesinde meydana gelen maden kazasında dün yaralı bir iş- çinin daha ölmesiyle sayı 38'e yükse- lirken Madsan Kömür Ocağı sahipleri tutuklandı. Çalışma ve Sosyal Güven- lik Bakanı Aydın Cfiven Gürkan maden kazasında yaşamını yitiren ışçilerin, SSK kapsamında oldıîldannın ve işve- ren tarafindan bır özel sıgorta şırketine kaza sıgortalannm yaptınldığınjn be- lirlendığini söyledi. Kömür ocağında meydana gelen pat- lamada yaralanan ve Kaysen Tıp Fa- kültesi Hastanesı'ne kaldınlarak teda- vi edılen ışçilerden Hüda Sankaya(34) dün sabah hayatmı kaybetti. Böylece patiarnada hayatını kaybetenlerin sayı- sı 38"e yükseldı. Doktorlar tedavı gören AH Göçer ad- h işçının de sağlık durumunun ciddıye- tini koruduğunu, tbrahim Şimşek adlı işçinin sağhk durumunun ise i\iye gitti- ğini büdirdiler. Bu aracia Sorgun Cumhuriyet Savcı- hğı, açtığı adli soruşturmanm sağlıklı yürütülebılmesi ıçin Madsan Şirkeö yö- • Yozgat'ta meydana gelen kömür ocağı kazasında yaralanan ve Kayseri Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kafdmlarak tedavi edilen işçilerden Hüda Sankaya(34) dün sabah hayatını kaybetti. Böylece patlarnada hayatını kaybetenlerin sayısı 38'e yükseldi. Doktorlar tedavi gören Ali Göçer adlı işçinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, Ibrahim Şimşek adlı işçinin sağlık durumunun ise iyıye gittiğini büdirdiler. netıcilen MJSeki Açılmıs. ve Bûlent Açıtauş'ı tutukladı. Tedbirsizlîk ve ih- mal sonucu kazaya sebebiyet vermek- ten" tutuklanan maden sahipleri Sor- gun Cezaevi'ne konuldu. "Ölüm sessizüğTnin yaşandiğı Sor- gun kömür işletmesinde, ocak içerisi temizlenerek, patlamanm meydana gel- dığj bölgeye ulaşılmaya çalışılırken mü- fettişler de soruşturmalannı sürdürü- yor. Şu ana kadar Madsan şirketi sahip- lerinden M. Zeki Açılmış'ın dışında 12 çalışan ile görüşen Çalışma Bakanlığı müfettişlen, Sorgun'daki soruşturma- nın ilk bölümiinü tamamlayıp Kaysen Tıp Fakültesi Hastanesı'nde tedavi gö- ren 3 işçinin sorgulamasını gerçekleş- tirecek. Kurtarma ve cesetlenn yeral- tından çıkanlmasının ardından şımdı gözler 'oiayın nedeoi'nı bulmaya çevnl- di "thmal ve kusur var mı' sorusunun yanıtı aranırken olayı yakından takip edenlenn ıfadelennden 'ihmalin' bu- lunduğu anlaşılıyor. Sorgun'daki soruşturmayı yürüten Çalışma Bakanlığı müfettişlen, şöyle konuştular: "Konuyu iş güvenügi baJu- mmdan araşünyoruz. Burada en önem- li konu. patiamanın okiuğu bölgede, pat- lamanın nasıl mevdana geldiğini bul- maktır. Henüz bu bölgeye giremedik. Patlamanın değişik nedenlerioiabilir,a- ma ilk ifadeleregöregrizu patlaması ola- sılığı var. Kömür tozu patlaması tek ba- şına olamaz. Grizu ölçümleri yapdmış, kayıdarda grizuya rastlanmamış. Bu ne- denle de çaltşmaya devam edihniş." Öte yandan, geçen yıl Çalışma Ba- kanlığı bölge müfettişlerinin yaptıklan ilk ınceleme sonrasında bulduklan ek- sikliklenn gidenlmesi yönünde verdik- len "kapatma"karannın ardından önce 6 aylık, daha sonrada 4 ayhk uzatmaya, sonuçta da îş Mahkemesi 'ne açılan da- vanın düşmesine neden olan "bilirkişi" raporuna imza atan maden mühendis- leri, "raporun" yanlış aksettınldiğini söylediler. Raporaltında imzalan bulu- nan maden mühendısleri Muharrem Taşçı, Cemil Tiryakioğlıı ve Yusuf Üçûncü, hazırladıklan raporun günde- me gelmesı üzerine bırbirleriyle tele- fonla görüşüp rapora, "üretim yapılır" diye bir madde ekleyip eklemedikleri- ni tartıştılar. Halen Sorgun ilçesindeki Yeni Çeltik kömür işletmesinde çalış- makta olan maden mühendisi Yusuf Üçüncü, raporu geçen yıl mayıs ayında yaptıklan ınceleme sonrasında hazırla- yıp verdiklerini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan, iş müfettişlerinin henüz ocağa inemediklerini. büyük ola- sılıkla bugün ineceklerini bildirdi. İş müfettişlermın kazadan kurtulan yurt- taşlarla görüşerek, onlardan ızlenımle- rini alacaklannı anlatan Gürkan, asıl belirleyıcı olanın ış müfettişlerinin ocakta yapacağı ınceleme olacağını kaydetti Müfettişlerden Meral'e dava Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki maden kazası Çalışma Bakanlığı müfettişlen ile Türk-lş'ı karşı karşıya getirdı. Çalış- ma Bakanlığı'nda görevli 703 iş müfet- tişi, Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral'e, "Ben müfettişleri bilirim. Va- nsı işyerine gftmez, yansı da rüşvet abr"sözlennden dolayı tazmınat dava- sı açmaya hazırlanıyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 11 Teftiş Ku- rulu Başkanı Mahmut Yüreğir, Me- ral'in Sorgun'daki ocağın denetimini >apan müfettışlere ilışkın suçlamalan- nı "çirkin, haksız ve ciddiyetten uzak" olarak değerlendiıdi. Isa Temel: Kâğıt zammı geri alınsın Istanbul Haber Ser- visl - Yüzde 38-40 do- laylanna ulaşan son kâ- ğıt zammı, basım sektö- rünün yogun tepkisi ile karşılaştı Basım Sanayii ve Eğıtım Vakfı Başkanı l$a Temel, kâğıdın ana maddesını olu$turan se- lûloz fıyatının dunya pi- yasalannda son üç ayda artış göstermediği halde, Türkiye'de kâğıt üretim tekelini eiinde tutan SE- KA'nın kâğıda yüzde 38-40 zam uyguladığını belırterek, hükumetın zam karannı geri alraası gerektığını söyledi. Basun Sanayii ve Eği- tim Vakfı Başkanı Isa Temel yaptığı konuşma- da, "SEKA'nın hangl mantığa dayanarak kâğıda >üzde 38-40 zam yaptîgını anlamak mümkün değil. Yakın tarihte ürünlertne zam >apan özel sektör kuru- İuşlan htç gereği yokken SEfCA>ı örnek alarak >enl fhat a>-arlamasma gltmlşlerdlr" şeklınde konuştu. Başkanlann işçi kıyımı tstanbul Haber Ser- vbi -Genel-lş Sendıkası 27 Mart 1994 seçimle- rinden bu yana çoğunlu- ğu RP'li beledıyelerden olmak üzere toplam 26 bin 623 işçi ve 4 bin me- murun ışıne son venldi- ğını açıkladı. Eminönü Beledıyesı'nde çalışan ışçı ve memurlar ise dün beledıye binası önünde gerçekleştırdıklen basuı açıklamasıyla. 'sendlkal örgüttülükk'nnin dağıtf- man çaltşıbnasmı' ve 'bu amaçla başlatılan aç^a alma. sürgün w so- ruşturmalan' protesto ettıler. Genel-tş Sendıkası fs- tanbul 2 No'lu Şube . Başkanı Hüsevln Ayık • yaptığı yazıh açıklama- . da şunlan söyloii: l Adü düzen'vaatede- rek 37 ilde >önetlmlere gelen RP'U betediyeler gecen sûre içinde en >o- ğun işçi \« memur çıkar- ma unvanma sahip oldu. 27 Mart 1994 yerel se- çunlerinden bu yana DİSKe bağb Geneî-lş'e ûw 5 bin 623, Türk-tş'e bağü Beledi>«-tş Sendi- kası'na Q>e 18 bin ve Hak-t;'e bağb Hizmet-tş Sendikası'na û>e 3 bin iş- çiolmak üzeretoplam 26 bin 623 işçinin tjtne son \crildi. Aynıdöoemde iş- çüerin yam sıra 4 bin de memur işten çıkanldL" Hüseyin Ayık, sendi- kalanna üye isçüeri iş- ten çıkaran belediye baş- kanlannın partilerine göre dağıümmı ise şöy- le açıkladı: "RP, 29«2; MHP, 1105; ANAP, 973; DSP. 150; CBP, 136." Otogar Bombalarla yakalandı tstanbul Haber Ser- vlsi - Taksım Tarlaba- şı'ndan bu- ücan otomo- bıle müşteri olarak binen ve uluslararası otogara çok say ıda-sılah ve bom- balarla gırmek ısteyen 18 ya^lanndakı bır genç dün emnıyetyetkililerin- ce yakalandı. Kimliğı açıklanmayan kışınin herhangi bir otobüs fır- masından bLet almadığı belirtüırken Terörle Mü- cadele Şubea'nce gözal- tına alındığıbildırildi. COMMERCIAL UNION SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ * BİRİNCI YATIRIM FONU' NLN 31 ARALIK 1994 VE 1993 HESAP DONEMLERİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Commercıal Unıon Sıgorta Anonım Şirketi Bınnci Yaıınm Fonu nun II Aralık 1994 ve 1993 lanhlen uıtanyk hazırlanan bılan^osu. fon port/ov değen. fon [oplam değen ubJolan ve bu Canhlc sona eren fıcsap donemlcnne an gelır tablolanndan oluşan hesap rap(Xİannı ıncelcmıj bulunuyoruz Incelcmclenmız gcnel kabul gornıus dencllcmc ılke. csas ve standanlanna u>gun olarak yapılmıj ve dolayısıyla hesap ve ıjlı-mlcrlc ıleılı olarak muhd.sebe kavıtlannın konırolu tle gereklı gorduğumuz dığer denetleme jontem ve teknıklerını ıçermışlır Goru^umuze gore. yukanda bclırtılen fon poflfoyıınun değerlendınlmesı Commercıal Unıon Sıgorta Anonım Şırkelı Bınncı Vatınm Fonu nun ıçıuzuk hukumlenne uvgunluk ar/elmekıe \e >ukanda bınncı paragratta belınılen ^1 Aralık 1994 ve 1991 lanhlı bılarK,olar. gerçek malı durumunu ve bu [anhlerde Mjna enen hesap donemlenne aıl gelır labloları ise gerçek faalıveı »onuçlanm menkul kı>mcl yalırım tonları ıçın Sermaye Pı>asası Kurulu (SPK) larafından 2X Şubaı 1990 lanhlı Resmı Gazetc' de sayımlanan XI-6 numaralı leblığı ile belırlenen genel kabul gormus muhasebe ılkelenne uygun olarak doğru bır biı,ımde >jnMimaktadır 30 Ocak. 1995 . Turkıve COMMERCIAL LMON SIGORTA \ \ O M M ŞİRKETİ BİRİNCI YATIRIM FONL 31 4RALIK 1994 VE 1993 TARIHLER1 ITIB4RIVLE B1LANÇO (TL 1 000) An Affıhaled Fırm of Emsl &. Young Intemalıonal Denver Ycmınlı Malı Muşavırlık Anonım Şırketı VARLIKLAR HAZIR DEĞERLER Bankalar MENKUL KIYMETLER Hısse Senellerı Kamu KeMmı Borçlanma Seneden DIĞER V.ARUKLAR Pe^ın Odenmıştîıderler VARLIKLAR TOPLAMI BORÇLAR Hıssc Senedı Alım Salım Borçlan Yonelıcı Banka Ucrellen Ponloy [>eğer Azalış Karşılıgı BORÇL\R TOPLAMI NET VARLIK TOPLAMI FON TOPLAM DEĞERİ Kalılıru Belgelcrı Katılma Belgelen Değer (Azalı^ı) Anışı Fon Gelır Gıder Farkı - Can V ıl Fon Gelır Gıder Farkı - Geçmi} Yıl Fon Gelır Gıder Farkı FON TOPLAM DEĞERİ 1994 1.284 409.700 754.148 1,165.132 3.488 62.937 66.425 1,098,707 4.023^65 (21.082) (2.903.776) 667,905 (3.571.681) 1^98,707 1993 6.809 46.241 100 72.772.091 HOO.28I 119J20J8I 818.765 195.284 1,014.049 118306.232 108,630.000 13.247.914 (3,371.682) (3.571,682) 11836,232 COMMERCIAL LNION SIGORTA ANONIM ŞİRKETİ BİRİNCI YATIRIM FONL 31 ARALIK 1994 VE I99J TARIHLERIITIBARIVLE GELIR TABLOSL 1 (TL'OOOI FON GELIRLERI Menkul Kıymeıler Portfo>unden Alınan Faız ve Kâr Paylan Özel Kesım Menkul Kıymel Faız ve Kâr Paylan Hkse Senellen Kâr PayUn Kamu Kesımı Menkul Kıymet Fatz ve Kâr Paylan Menkul Kıymet Salış Kârlan Ozel Kesım Menkul Kıymeılen Satı; Kârlan Hıs^e Seneılen Sdtış Kâıian Kamu Kesımı Menkul Kıymeılen Salıj Kârlan Gerçekleşen Değer Artışlan FON GELIRLERI TOPLAMI FON GİDERLER1 Menkul Kı>meı Saıış Zararlan OzeJ Kesım Menku) Kjymeılen Salış Zararian Hısse Senetlerı Salış Zararlan Faı/ GıdeHen Yoneııcı Şırkeı Avans Faızlen Gerçekleşen Değer Azalışlan Dığer Gtderler Ilan Gıderlen Aracüık Komısyonu Giderlen Dıraç Iznı Ucretlen Noter Harç ve Tasdık Ucretlen Fon Yonelım Ucrellen Deneıım Ucrellen Kaıılma Belgesı Basım Gıderlen Dığer Gıderler FON GIDERLERI TOPLAMI FON GELIR-GIDER FARKI 1994 1.609,661 60.850 60.850 1.548 811 1.289.521 701^76 701.576 587.945 25.916.976 28.816,158 18.160 IS 16(1 18,160 25.932 576 2,197.517 271.851 1.117 164 300.281 "•07 415 474 46.000 40,250 6.28S 28.148.253 667.905 1993 5.489.741 5,489.741 "'.964.870 211.048 8K5.5OS 400 IH 290.108 195.284 9.061.423 COMMERCIAL UMON SIGORT4 ANONIM ŞIRKETI BİRİNCI YATIRIM FONt 31 ARALIK 1994 VE 1»93 TARIHLERI ITIBARIYLE FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSl (TL 1 000) DEVLETTAH\'lU\ r E HA3VE BONOLARI HISSE SENETLERI -DIĞER ORTMaiKLAR Ereğlı DemırÇclık Işleımelen Melas A Ş T Şışe Cam Fabnkalan AksaAŞ Alarko Holdıng Bağfaş Çımenlaş Finansbank Kordsa Mıgros Turk Raks T Dışbank T lşbank(c) Tupraş Sabah Eczacıbaş] llaç Gunev Bıra A Ş Karsu Iplik A Ş Koç Yatınm Peıkım Pelrolım Peırol Ofısı Teleıaş A Ş Tıre Kutsan A Ş FON PORTFOY DEĞERİ 1994 NOM1KAL RAY1Ç DEĞER1 DEĞERİ NOMINAL DEGERI 1993 RAMl DK.hRI 946,400 9.000 9.000 754.148 6473 103,565,900 72772091 33.750 2 90 38.700 3 32 3,400 13,000 8,000 2,000 3,000 1,000 2,000 2JÛO0 2,000 3,000 40.800 33 750 35.200 29.500 36 750 30 000 36.500 28.000 28.500 38.250 3 50 2.90 3 02 2 53 3 15 2.57 3 13 240 2 45 3 28 300.000 928.000 362.000 255.000 95.000 515.000 62.000 622,000 124.000 17.000 100.000 490.000 241,000 159.000 638.000 2 noooo 3 944 («XI 2 67 X H(KI 4 27 1 2SO 1 995 (KHI 5 791 ^5(1 2 H9 0OO 5.846,800 1.004 400 I.475.(KX> 3.87l.(XK) 2.831.75(1 2.265,750 2 679.600 I 79 3 'I 4 > ^ 1 m 491 0 S4 2 7 1 » 1 24 ' 25 2 W 1 90 1 25 59,400 409.700 35.16 4.908.000 46 J41.100 I.O05.8OO 1,163,848 10000 IOX 4^3 900 119.013 191 38.85 1001X1 ' HAIpBayulken Yemınlı Mall Muşavır COMMERCIAL INION SIGORT\ ANONIM ŞIRKETI BİRİNCI Y VTIRIM FONl 31 AR4LIK 1994 VE 1993 TARIHLERI ITIB4RIYLE FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU (TL 1 000) FON PORTFO't DEĞERİ HAZIR DEĞERLER DIĞER VARLIKLAR BORÇLAR TOPLAMI 1994 TLTAR <j I 163.848 105 93 I 2H4 0 11 1993 FON TOPLAM DEĞERİ 425) 1,098,707 16 04) 100.00 TUTAR 119.013.191 6.809 VX).28I (1 014 049) 118306.232 ]IH)598 0 005 0 254 ı()S57ı 100.00 COMMERCIAL LNION SIGORT\ ANOMM ŞIRKETI BİRİNCI YATIRIVI FONIj 31 ARALIK 1994 TARIHI ITIBARIYLE BILANÇO DIPNOTLARI 1) Kaıılma belgesı. 31/12/1994 lanhlı. Bınm Pay Değen 1.09S.7O7.426 TU 50.000 pay = 21.974 TL 2) İhraç edılen pay sa>ısı 10.000.000 Donem ı^ınde. Salılan pay sayısı 2.960.000 Gen donen pay sayısı 12,910.000 3) Sıgorta Fon adına duzenlenmı^ ayn bır sıgorta polıçeM yokıur Aru.dk Fon un bütun menkul kıymetlen IMKB Takas \e Saklama A Ş de saklanmakta olup mev^ul semsıye sıgorta fgofiçes! kapsamındadır 4)Fonsuresı Suresı/ Fon 2 yılımla S) Uygulanan bellı haşlı muhasebc prensıplennın ozclı A.Genel Fon. ılışıktckı malı lahlolannı Sermaye Pıyasası Kurulu (SPK) t.ırafın<l.ın 28 Şubaı 1990 lanhlı Resmı Ga?.elede sayımlanan. XI/6 numaralı leblığde yer aLın Menkul Kıymeıler Yatınm Fonlan larafından du/enleneı.ck malı lablo \e raporlann hazırlanıp sunulmasına ilışkın ılkc ve kurallara (bundan sonra ' menkul kıymet yaıınm tontan ıçın SPK tara/ından vasımlanan genel kabul gormuş muhasebe ılkelen" olarak anılacaktır) gore du7enlemekıedır SPK laratından yayımlanan genel kabul gormuş muhasehe ılkelenne gore. Fon menkul kı>metlennın hergun ıııbarıyle fon ı<,ıu/-uğu hukumlennc gore dcğerlendırılmesı sonuıundd ortaya çıkan değerleme farklan bıldn«,odakı lon lopljm değennın ıçınde yer alan. katılma belgelen değer artısj (azalı^ı) hesabında muhasebclcşiırtlır Bu suretlc değerleme farkları ancak ılgılı menkul kıymeıın elden çıkartılarak ger\eklCîrr>eM hjlıntie gehr \eva gıder hesapianna ıntıkaJ etlınlır Aynca. Fon ponfoyıJnde bulunan hıs-se senellerının kâr paylan tahsıl edılmesıne hakılmaksızın. kâr payı dağıtım tanhının ba^langıç gununde lemeııu gelın olaraV ve alınan bedelsız hısse seneılen bu scnellenn dagııım lanhının ba^langıç gununde nomınjl bcdellc menkul kıymetler hesabma borç kaıılma belırelcn değer artıjı (a/ılı^n hesabına alacak kaydedılerek muhascbeleştınlır Fon pıınfoy değen ıçındekı hısse seneılennın toplam değer artış oranı bır gun oneckı değenne gore % 5 veya daha la/Ia olduğunda c £ 5 ı j^an kısmı fon ponlov değen ıeındekı hısse seneılennın toptam değer azalış oranı bır gun ontevc gore l i 5 veya daha fazla ıilduğunda c k 5 ı a^an değer azalı^ını karşılamak üzere ıhtıyal olarak aynlmışiır Bu ıhlıyai bılançoda Portföy Dcğer Azalış karşılığı olarak gostenlmışıır Ma\ıs 1994 e kjdar Fon saplığı tslemlen muhasebelcştırırken. SPK larafından yayımlanan genel kabul gormuş muhasebc likelerı doğrulıusunda kullamlma.sı gereken menkul kı\meı alım satım kân (/aranı hesabını kullanmamı^ıır Aynca menkuJ değer salış ışlemlennm muhasebclejtınlmesı sırasmda menkul değer t.ınsı bazında dcğıl bır gun ıçındekı ıum menkul değer salış ışlcmlerının menkul değer tınsı ba/ında net hdkıyesı gerçekleşen değer artış id/alış» hesabına kaydedılmışiır Bu lanhlen ılıbarcn. menkul kıymcl alım salım kân Izararn hesabı ve ger^ekJeşen değer anışı (azalışi) hesabı SPK larafından yayımlanan geneJ kabul gormuş muha.sebc ılkelen doğrultusunda kullanılmaya başlannıışlır Ayrıta Mayıs 1994' e kadar menkul knmeılenn hergun ılıbarnlc Fon ıçruzuğiı hıikümlenne gore değcrjcnmcsı sonucunda ortaya yıkan değerleme (arkları gunluk olarjk değıl sadece allı aylık donemler sonunda muhasebelcştırılmıştır Bu larıhıen ıııbaren değerleme farkları gunluk olarak muhdsebeleştınlmeye ba^ianmışlır B. Menkul Kıymedenn Değeriendınlmesı Menkul kıymetlenn değeriendınlmesı Fon ıçtuzlık hukumlenne uygun olarak \apılmaktadır. Ancak hısse senetlennın Borsa da ılan edılen 2 seans kapanış fıvallarıvla dcğertenmesıne ilışkın SPK nın 29 7 1994 lanhlı yazısında ongorulen ıçlu/uk değışıklığı yapjlmamişiır COMMtRCI AL l NION SIGORTA ANONIM ŞIRKETI BİRİNCI YATIRIM F O M 31 ARALIK 1994 TARIHI ITIBARIYLE GELIR TABLOSL DIPNOTLARI 1) Gelır ve gıder hesaplannda. bır oncekı yıla gore, % 25 ın uzennde ortaya çıkan artış ve azalışlann neden len Fon portfbyundekı menkul kıymeıler 1994 le saııldığı ıçm gerçekleşen değer artışı ve gerçekleşen değer azalışı hesaplan bır oncekı seneye gore anmıştır 1994'le menkul kuymeı salış kârlan \e menkul kıymel saıış zararlan hesaplan ilk defa kullanılmaya bajlanmış ve bu hesaplar bakıye ıcmıışlcrJır Aynca. menkul kıymeıler ponfoyunden ilk defa 1994 yılında faız tahstlatı olmuşıur llan Gıderlen Denetım Ltretlen ve Basım Gıderlen odeme tanhlerı olan 1994te gıder kaydedıldıklen ıçın I99^te bakıye vermemışlerdır Fon portfbyunden buyuk oranda salış ıçlemı olduğu ıçın Aratılık Komısyonu Gıderlen artmıştır Fon 1993 yılı sonunda kunılduğu ıçın yonetım ucreılen de 1994 yılında daha tazla gerçekleşmışlır 2) Turk Tıcaret Kanunu' na gore tuzel kışılığı olmayan Fon un vergı kışıhğı vardır Ancak Fon'un ponfoy işlelmecılığınden doğan kazançlan kurumlar vergısınden muaftır 1993 yılı başından ıtıbaren portfbyunde r ir 25 len az hısse senedı bulunduran Fonlar'ın kurumlar vergısınden ısıtsna edılen kazançlan 9H0 oranında gelır vergısı teskıfatına tabı olup aynca, hesaplanan gelır vergısı levkıfaıı uzennden %10 fon payı odcneı.eklır Fon un portfoyunde en az ^25 oranında hısse senedı bulundurulduğundan dolayı. Fon ka/ançlan ıçın gelır vergısı levkıfaı oranı sıfır olarak uygulanmıştır 'l Kurutu Şırkeı laralından Fon a tahsıs edılen 100.613 mılyon TL avans uzennden °t 65 oranında lahakkuk eden 7.175.558 bin TL faız \e 789,312 bin TL KKDF ve BSMV Kurucu Şırkeı c odenmışlır 4 ı Deneıım ucretı oderunekte olduğu donemde fon kayıtlanna gıder olarak kaydedılmeklcdır 31 Aralık 1991 ıiıbanyle. noler harç \e tasdık ucretlen yanlışlıkla yaklaşık 2^9 mıhon TL tazla odenmıştı Aynca s^rmave lesul ucretı olan 300 mıhon TL. 31 Aralık 1993 tanhı ıtıbanyle peşın odenmış gıder olarak w/ılmış olup 1994 yılında ıhraı, ıznı ucretlen ıçınde gıder kaydedılmıştır COMMERCIAL UMON SIGORTA ANONIM ŞIRKETI BİRİNCI YATIRIM FONl 31 ARALIK 1994 TARIHI ITIBARIYLE FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSl DIPNOTLARI Alırun bedelsız htsse senetien TOFAŞ RAKS KOÇ HOLDING 1DÇ EREĞLI NETAŞ 4.200 000 TL 1 (XX) 000 TL 2 400.000 TL 2 000 000 TL 4,400.000 TL 10.920.000 TL 4.500.000 TL COMMERCIAL UNION Sıgorta A.Ş. Commercidl Unıon Sıgorta A Ş. bır FİNANS BANK -\ Ş ıştırakıdır. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Soysal, Çetin, Karayalçın ve CHP... Şu satııian bir ay kadar önce llhan Selçuk yazmıştı: "Temel sorvn, CHP'nin özbenliğini yeniden tanıması, kimlığini saptaması, yerini belirtemesınde odaklaşıyor (...) 'Aslan sosyal demokratlar'/n 'Cumhunyet Halk Partisi'ad)- nı neden aldıklannı kamuoyuna anlatmalan gerekiyor." Altıoklu bayraklar altında olmadık işler yapanlar niçin bir- leştıler? Hatalannı anladıklan için mi? Yoksa sılinip gitmemek, yeniden seçilebilmek için mi? Eğer ikincisi geçertı ise bırleşmeye bağlanan umutlar da önünde sonunda sönecek demektir. Bugünün CHP'sinin yanna kalıp kalmayacağı, üç ısmin arkasındaki gerçeği iyi değertendirmesine bağlı. • • • Murat Karayalçın'ın, partinin başına geçerken hangi ni- telıklen ondeydı? Gençliği, yaratıcılığı ve özellikle de "laf değil, iş" üretici- liği. Kendisinın geçmişteki siyasal çizgisi ile ilgili suçlamalar hakstzdı. Ama ideolojiye fazla önem vermemesi, numara- cı cumhuriyetçılerle fazla ıçlı dışlı oluşu gözlerden kaçryor- du. Kendisine "Kemalist çizgi"y\ vurgulaması önerisini götü- ren bir milletvekilıne şöyle demışti: - Ben bunu arkadaşlara nasıl kabul ettirebilihm? Oysa "önder", önce çizgısinı seçer, sonra bu çizgıye uy- gun arkadaşlar bulur; arkadaşlanna uygun bir ideoloji ara- maz. Yeteneklı, sevimli, siyasetten çekılmemesı gereken birın- san Sayın Karayalçın. Geçenlerde Batılı bır büyükelçi, kısa zamanda bazı dosyaları iyı öğrenmış oluşundan övgü ile söz edıyordu. Ama Müslüman mahallesinde salyangoz sa- tılmayacağını öğrenirken, kaçınılmaz bedelinı de ödedi! ••• Mümtaz Soysal ne yapmak istiyordu? Kemalizmı 2000'lı yılların koşullarına taşımak! Taşımanın yükünü sırtlayabilcek bır partı yapısı oluşturmak! Ve o kimlikle bağdaşmayanları, kapının önüne koymak! Fazla mı katıydı? Sanmıyorum. Çünkü o katılık, soyunulan tarihsel göre- vin gereğiydi. Mustafa Kemal, Anadolu'ya aydınlanma devrimini ge- tirırken katı değıl mıydı? Bugün Ânadolu'nun yeniden ka- ranlığadoğru yol almasında, osulandınlmıştutumlann, "vı- cık vıcık" ödünlerin katkısı ne kadardır? Tüketilmış bir "mıras"a yeniden sahip çtkmanın ilk koşu- lu, açık ve kararlı olmaktır. Sayın Soysal nıçin arkasında geniş bir kamuoyu deste- ğı buldu? O destek ve heyecan ortada iken Soysal'ın yolu kesildi. Sadece bu bıle. o iki partıde niçin bazı şeylerin te- peden tımağa değışmesı gerektığinı ortaya koymuyor muy- du? ••• Şimdi sıra Hikmet Çetin de Kemalist geleneğe bağlı olduğuna kuşku yok. Amaonun gereklermı yerıne getırebılecek mi? Katı değil, uzlaşmacı. Ve daha genel sekreterlık sorununda, Soysal'ın haklıhğı ortaya çıktı. Düşünceleri tamamen çakışan bir Hasan Feh- mi Güneş yerine, kendisınin yennde Deniz Baykal'ı gör- mek ıstediği açık olan bir genel sekreterfe çalışmak zorun- da. Peki CHP kurultay delegelerinın -neredeyse yüzde 90 oranında- Baykal'ın bindirilmış kıtası ızleniminı vermesinin sorumluluğu kimındı?.. Sorun, hükümet düzeyinde de sürüyor. Örneğin hükümette niçin Ercan Karakaş var da, Isma- il Cem yok? Ikisı de numaracı cumhuriyetçiler nezdinde saygınlığa sahip. Ama Sayın Cem hiçbır zaman "Altıok'un üçünü ata- lım, bayrağı da değiştirelim!" demedi. Demeyecek kadar CHP'nin tarihine saygılı... Oysa Sayın Karakaş bunu açık- tan savunuyor. Saklamayacak kadar CHP'nin tarihse) kimliğini boşveri- yor... Ve hükümette Cem yok, Karakaş var! Ve Çetin'ın sağ kolu Güneş değil, Keskin! Çünkü Baykal'severier için, Güneş ile Cem "lidere ıha- net eden iki genel başkan yardımcısr... Sayın Karakaş -ıdeolojik olarak- acaba Hikmet Çetın'e mı daha yakın, yoksa Cem Boyner'e mi? Sayın Çetin, bu sorunun yanıtını kendı kendine ıçtenlikle verdiğinde, aca- ba, görevini yapmış ınsanlann huzuru içinde uyuyabilir mi? • • • Evet, temel sorun, CHP'nin özbenliğini yeniden kazan- masında... Kimliğini saptamasında Niçin "Cumhuriyet Halk Partısi" adını aldığını halka anlatmasında... Yapabilecek mi? Eğer inönü adının hükümettekı varlığı buna yetseydi Sa- yın Erdal inönü partinin başındayken bu günlere gelinir miydi?.. Dost acı söyler! Otomotiv lobisi vergi hazırlığında HÜLYAGENÇ Otomobil lobısı, ek taşıt alım vergisinin süresıni uzatmak ıçın hareketegeçtı. Hazıran 1994 ta- rihınde geçıcı olarak yüzde 12'den yüzde 6'ya uıdırilen ve Bakanlar Kurulu karanyla iki kez süresı uzatılan ek taşıt alım vergısinde süre bugün doluyor. Yerli ve ithal otomobil fırmala- nnın sürenin uzatilması yönün- de gerçekleştırdiğı görüşmeler başanlı olamazsa, otomobil fi- yatlan 3 nisan pazartesı günün- den itıbaren yüzde 4 ile 5 ora- nında zamlanacak. Şu anda 364 mılyon 556 bin lira olan Toros 12 otomobilin fiyatı, ek taşıt alım vergisinin yüzde 12'ye çık- masıyla 380 mılyon lıraya yük- seliyor. Ek taşıt alım vergisinin yüz- de 6'dan 12'ye çıkması halinde satışlann tamamen duracağını iddia eden otomobil fîrmalan, sürenin uzatılması yönünde beklentilenni korurken Maliye Bakanlığı yetkılılen, bu konuya sıcak bakılmadığını bıldinyor- lar. Devletın parava ihtıyacı ol- duğu bır donemde ek taşıt alım vergisınin süresının yeniden uzatılmasının doğru olmayaca- ğını belirten Maliye Bakanlığı yetkılilen, IMF'den kredi ala- bilmek için 41 kişinin Ameri- ka'ya gittiğini hatırlatarak sü- renin uzatılmasma yönelik hıç- bir çalışma yapmadıklannı be- lirttiler. Otomobil Sanayicıleri Der- neğı Genel Sekreteri Prof. Er- can TezeL ek taşıt alım vergisi- nın süresının uzatılması yönün- de dernek olarak talepte bulun- duklannı bıldırerek otomobil tüketıcisine direkt olarak yansı- yan vergilere karşı olduklannı vurguladı. Yüzde 50'ye ulaşan otomobil vergilennın potansi- yel talebın canlanmasına engel teşkil ettiğini kaydeden Tezel, otomobil sektörüne yansıtılan vergılenn arz-talep dengesine göre ayarlanması gerektığini sa- vundu. Tezel, genişleyen oto- mobil pazannın ülke ekonomı- sini de olumlu yönde etkıleye- ceğini ifade etti. Ek taşıt alım vergisinin yüz- de 6'dan yüzde 12'yeçıkanlma- sında sürenin bugün dolduğuna değinen Tezel, Bakanlar Kuru- lu karanyla sürenin yeniden uzatılabıleceğını hatırlatarak beklentı ıçınde olduklannı dile getirdı. Ithal Otomobil Türkiye Mü- messıllen Derneği'nindeek ta- şıt alım \ergismde sürenin uza- tılması yönünde bazı çalışma- lan bulunduğu belırtıldı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle