24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 31 MART 1995 CUMA 14 KULTUR Açıhşı îspanyol sokak tiyatrosu yapacak 22 mayıs- 4 haziran tarihleri arasında gerçekleşecek 7. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'ne beş yabancı topluluk katılacak 'Heinrich Böll-Ahlak, Estetik, Politika' Kültür Servisi- Heinrich- Böll Vakfı ile Alman Kültür Merkezi'nin birlikte düzenledikleri "Heinrich BöB- Ahlak, Estetik, Politika1 ' başlıklı toplantı. 31 Martcuma günü Pera Palas Oteli'nde gerçekleşecek. Heinrich Böö(l 917-1985) çağdaş Alman edebıyatının en önde gelen isımlennden biri; pek çok eseri Türkçe'ye çevrilmiş, Nobel edebiyat ödüllü bir yazar. Böll, sadece edebiyat alanındaki eserleri ıle degil, aynı zamanda demokrasi ve toplumsal politikalar alanında da savunduğu değerkr ve faaliyeti ıle önemli bir rol oynamış bir kişi; kendi ülkesinde ve kuzeyi, güneyi, doğusu ve batısıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde insan haklannın gerçekleştirilmesi ve korunmasi için, silahlanmaya ve ırkçıhğa karşı aldığı tavnrlarla yazann toplumsal sorumluluğu açısında bugün de önemli bir örnek olmayı sürdürüyor. Bugün sadeee Türkiye'de değil, dünyanın her köşesinde yazann toplumsal gelişmeler ve sorunlar karşisindaki sorumluruğu önemli bir tartışma konusu. Toplantıda gerek yazarlık yazarlık yaşamlan boyunca gerekse son dönemde çeşitli alanlardaki fikirlen, yazılan ve faaliyetleri ile dikkatleri üzerlerine çekmiş olan Türkiye edebiyatının üç önemli yazan "Çağdaş Yazann Sorumlulugu" başlıklı oturumda konuşacak. Mahmut Tali Öngören'ın yöneteceği bu üçüncü oturumda Aajz Nesin ve Orhan Pamuk yer alacaklar. Yaşar Kemal'ın katılımı da bekleniyor. Toplantının binnci ve ıkınci oturumlan ise Heinrich BöITün edebi ve toplumsal kişiliğine aynldı. İstanbul Unıversitesi'nden Prof. Dr.Şara Sayın'ın yöneteceği birinci oturumda, Viktor Böll, "Ahlak, Estetik. P0litika''baslıklı bır konuşma yapacak. Viktor Böll, Heinrich Böll'ün yeğeni. Köln Kenti Heinrich Böll Arşıvı yönetıcis\ ve Heinnch- Böll Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Aynı oturumda Ankara Oniversitesi'nden Prof.Dr.Gürsel Avtaç,"Modem-Klasik Yazar Heinrich BöU" başlıklı bir sunuş yapacak. Toplantının ıkinci oturumunu Westdeutsche Rudfiınk Köln'den Osman Okkan yönetiyor. Bu oturumda, Heinrich Böll'ün yaşamını, özellilde de politik toplumsal kimliğini ve rolünü vurgulayan "Eine Deutscne Erinnerung" adlı bir film gösterimi yer alacak. Daha sonra Alman yazar Gfinter Wallraff, "Heinrich Böü'e Yeda EtmKoruz- Olavlara Seyirci Kalmayahm" başlıkı bir konuşma yapacak. Daha öce Almanya'da yaşayan göçmen işçileri komı alan "En Alttaküer" adlı kitabı ile Türkiye'de tanınan \Va11rafT, Almanya'da özellikJe bulvar basınına yönelik eleştirileri ve faaliyetleri ıle bilinen bir yazar. Toplantıyla ılgili aynntılı bilgi almak isteyenler (0212)249 15 54 ve 249 20 09 numaralı telefonlara başvurabilirler. Kültür Servisi- Istanbul'da fes- tivaller mevsimi başlıyor. Yann başlayacak"14.Uluslararasıtstaıı- bulFîlmFestiyalT'nın yanı sıra, "7. Uluslararası İstanbul Tiyatro Fes- tivalT içın de geri sayım başladı. 22 mayıs- 4 haziran tarihleri ara- sında gerçekleştirilecek festival bu yıl da pek çok sürpriz sunacak Is- tanbullu tiyatroseverlere. Önceki gün İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Baş- kanı Şakir Eczacıbaşı. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Genel Mü- dürü Melih Fereli ve Uluslarası İs- tanbul Tiyatro Festivali Yönetme- ni Dikmen Gürün Uçarer. düzen- lediklen basın toplantısında festi- val programının bir bölümünü ta- nıttılar. Her yıl olduğu gibı bu yıl da Tiyatro Festivali organızasyo- nu, son yıllann dünya çapında bü- yük yankılar uyandıran seçkin ti- yatro olaylanna yer veriyor. Açılış Ortaköy MeydanTnda Almanya. Fransa. ltalya ve Is- panya'dan beş topluluğun kaüldı- ğı festival bu yıl ilginç bir göste- nyle açılacak: "Avrupa Sokak Ti- yatrosu Ödülü"nün sahibi "Els Comediants" dev balonlar ve ışık oyunlanyla gerçekleştirdıklen göstenleri ıle tstanbullu sanatse- verlere hoş bır gece yaşatacaklar. Venedik Karnavalı'nın bas ko- nuklanndan olan topluluk, Barce- lona Olımpiyatlan'nın kapanış tö- renindeki gösterileriyle tanınıyor. Topluluk bunun yanı sıra Sevil- la'daki EXPO 92 şenliklerinde ve Fransa"da Albertville Sanat Olim- piyatlan'nda büyük ilgi çekmış. Bu göstennin nerede yapılacağı kesinleşmese de Ortaköy Meyda- nı'nın gösteri için en uygun me- kânlardan bıri olduğu düşünülü- yor. Lemper'deıı tiyatro şarkılan Tiyatro Festivalı'nin sürpriz ko- nuklanndan biri de tiyatro şarkıla- n yorumlanyla dünya çapında üne sahip olan Alman sanatçı Ute Lemper. 1994 Edınburgh Festivali'nde üç gece üst üste 3500 kışılık Fes- tival Hall'udolduran ve ayakta al- kışlanan Lemper, zengin repertu- anyla tstanbul Tiyatro Festiva- li'nde iki konser verecek. Sanatçı repertuannda; Marlene Dietrich ve Edith Piaf ağırlıklı tiyatro şarkıla- nnm yanı sıra Kurt VVeill, Bertolt Brecht, Moustaki, Holaender ve Prevert gibi sanatçılann yapıtlan- na da yer ayırmış Almanya'dan tek kjşilik oyun Festivale Almanya'dan katılacak birbaşka konuk ise Tübmgen'den gelecek olan "Zelt Ensembte Ti- yatrosu 1 ™. Topluluğun sahneleye- ceği yapıt GeorgTabori'nin biröy- küsünden yola çıkarak sahneye uyarlanan "Annenün Cesareti" ad- lı tek kjşilik oyun. Film efektleriyle görsel bir zen- ginliğe ulaşan oyun, Film efektle- ri ve monıtörlerle görsel bır zen- ginlik sunacak. Festivale Fran- sa'dan katılan Centne l>ramatique NationaJ d'Orleans Topluluğu da "Doktor Faustus ya da Şeytanuı Paltosu" adlı oyunu sunacak. Fransa'nın en önemli iki festıva- Festivalin açılışını dev balonlar ve ışık oynnlanyla gerçekleştirdikleri gösterilerle 'Avrupa Sokak Tiyatrosu Ödülü' sahibi 'Els Comediants' yapacak. Venedik Karnavalı'nm baş konuklanndan olan topluluk, Barcelona Olimpiyatlan'nın kapanış töreninde, Sevilla'daki Expo 92 şenliklerinde ve Fransa'da Albertv ile Sanat Olimpiyatlan'ndaki gösterileriyle büyük ilgi topladı. Els Comediants A Ute Lemper Jman sanatçı Ute Lemper zengin repertuvanyla iki konser verecek (solda). Italyan sanatçı Ennio Marchetto, 'Canlı Karikatür Gösterisi' sunacak (solda). Ennio Marchetto. Fransa'dan Centre Dramatique National d'Orleans Topluluğu' dan 'Doktor Faustos ya da Şeytanın Paltosu'. Yaklaşnnlar" dalında "Avrupa Ti- yatro Odülü"nü kazanan Giorgio Barberio Corsetti birlikte yöneti- yor. lınden biri olan Festival d'Autom- ne a Paris 1994'te büyük ses geti- ren bu topluluk, görsel zenginliği ile izleyicileri büyülemeye aday. Topluluğu Fransızlann "dahi yö- neünen rl i olarak tanınan genç Stephane Braunschvreig ve yine bu yıl "Sahne Tasanmuıda Yaraöcı Monitörlerin ve video çekimle- rinin yer aldığı bu çalışmada ünlü yazar Thomas Mannın dünyaya bakışı olağanüstü bir teknikle su- nuluyor. Yönetmenler 1993 Edinburg Festivali'nde "Mavi Sakahn Kale- a" ve 1994'te "Bir Kış MasalT adlı oyunlanyla övgü dolu eleşti- riler almışlar. Tiyatro Festivah'nin ilginç programlanndan biri de Italyan sa- natçı Ennio Marchetto'nun "Can- h Karikatür Gösterisi". Bedenini kullanmadakı ustalığı, olağanüstü hızla bir kişılıkten diğenne geçişı, kendi tasanmı olan kâğıt kostüm- lere yansıyan yaratıcı dehası Marchetto'nun gösterisini eşsiz kılmaya yetiyor. ÇinB topluluk sorunlu Time Dergisi'nin yazarlanndan Emiry MitcheU, -Enni Marchet- to'nun kâğıttan yapıhnış kostüm- ler içerisinde dünyaca ünlü şahsi- yetkri ve özeUikle pop dünyasının ytldızlannı müzik eşjiğinde taklh ettiği söylense, befld de ona fazla il- gi gösterilmeyebilir. Ama nasd bir büyücüvte karşı karşıyaokiugunu- zu anlayabihneniz için onu sahne- de iztemeniz gerekir" diyor. Gösterisinde yûze yakın kişiliği canlandıracak olan sanatçı, vücu- dunu da bir mask gibi kullanma yeteneğine sahip. _ 1993yılında''LaurenceOlivier Ödülü"ne layık görülen Marchet- to; Avustralya. Israil, Singapur, Meksika, Japonya ve Avrupa ülke- lerinin bir çoğunda gösteri yapmış, iki yıldır da Edinburg Fringe Fes- tivali'nin değişmez konuklanndan biri. Festivalin değişmez bölümlerin- den "Bir LTkeBirrryatro"nun ko- nuğunun bu yıl Çin olması tasar- lanmış. Ancak Çinli toplulukla bir sorun yaşanmış. Dikmen Gürün Uçarer, bugûnlerde sorunu çözme- yeçalıştıklannıbelirtti. Buyıl fes- tivale katılacak yerli gruplar da he- nüz belirlenmediği için toplantıda açıklanmadı. Ancak önümüzdeki hafta içinde yerli topluluklar da ke- sinleşecek. Büet satışlan nisanda Bu yıl Tiyatro Festivali, Devlet Tiyatrosu Taksim Sahnesi, Birim Tiyatro, AKM Oda Tiyatrosu, Şe- hir Tiyatrolan Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Kenter Tiyatrosu, Ses Ti- yatrosu, Aya İrini gibi kapah me- kânlarda gerçekleştirilecek. Tiyat- ro Festivali'nin kesin programı ve biletlennin satış tarihi nisan ayı içinde duyurulacak. 11 milyar liralık festival bütçe- sinin yüzde 10'unu devlet, yüzde 25'üıi ise biletierden elde edilen gelir oluşturuyor. AFAA (Association Française d'Action Artistique), lspanya Baş- konsolosluğu ve ltalyan Kültür Merkezi festivale katkıda bulunu- yor. Bu yıl Uluslararası İstanbul Ti- yatro Festivali'nin Kurumsal Sponsorluğunu Türkiye Emlak Bankası, IBM, The Marmara İs- tanbul, Renault ve DHL üstleni- yor. Festivalin gösteri sponsorlan ise Alman Kültür Merkezi, Türki- ye Halk Bankası, Türk Henkel, Vehbi Koç Vakfi ve Fiat. 'Yaşan Nabi Nayır Gençlft Odulu' • Kültür Servisi- Varlık Dergisi ve Yayınevi'nin kurucusu Yaşar Nabi Nayır adına her yıl kuruluş yıldönümü olan temmuz ayında şiir ve öykü dallannda verilen ve edebiyatımıza yeni değerler kazandırma amacı taşıyan "Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri"ne son katılma tarihi 1 Mayıs 1995. Jüri üyelen şiir dalında; Kemal Özer, Hilmi Yavuz, Hulki Aktunç, Sennur Sezer ve Enver Ercan, öykü dalında ise Leyla Erbil, Tank Dursun K., Orhan Duru, Adnan Özyalçıner ve Sulhi Dölek'ten oluşuyor. 30 yaş ve altındakılerin katılacağı yanşmaya şür dalında 10, öykü dalında 5 ürün, 6 ayn dosya halinde gönderilecek. 1 fotoğraf, özgeçmiş ve açık adres belirtilecek. Yanşma sonuçlan ve ödül alan yapıtlar Varlık Dergisi'nin temmuz sayısında yayımlanacak. Ödüller ise Varlık'ın 62. kuruluş yıldönümü olan 15 temmuzda sahiplerini bulacak. Kazananlar, dolmakalem takırru, Varlık Yayınlan'ndan kitap seti ve plaketle ödüllendirilecekler. SİYAITdan ^Bay E'ye tepki • Kültür Servisi- SİYAD (Sinema Yazarlan Derneği), Sinan Çetin'in bugûnlerde gösterimde olan "Bay E" filminin gazete ilanlannı protesto ettı. Bu konuda bir açıklama yapan SİYAD üyelen, bu açıklamada "Bay E" fılmi hakkında yazılan olumsuz eleştirilerin içınden birkaç sözcüğün tek başına çıkanlıp alınarak, film hakkında olumlu bir tanıtım imajı yaratılmaya çalışılmasını eleştirdi. StYAD aynca, Sinan Çetin'in basın danışmanı Ali Hakan'ın da söz konusu yazarlann uyanlanna karşın aynı tutumu sürdürmesini kınadı. I Etfal'de Hmt • Kültür Servisi- Şişli Etfal Müzik Akşamlan'nın altıncısında yann saat 19.30'da Mimar Sinan Üniversitesi Etnomüzikolojı Bayramı etkmlikleri çerçevesinde Hintli flüt virtüozu Rejendra Prassana tanbura ve tabla eşliğinde müzik dinletisi sunarken, Alekhya Punjala ise dans grubu ile birlikte klasik Hint dans gösterisi sunacak. Aynca Şef Prof. Sadun Ersin yönetiminde bir Klasik Türk Müziği dinletisi sunulacak. 293 89 78 (3HAT) ERENKOY APOLLON (362 51 00) En M Kadın Oyuncu OSCAR Öom/iJ'Jess/ca Lange Aşktan 9Oçlü «ll«h yoktur. BLUE SKV ESSiaUJ*GE TOMMYIHJONB 2.00-14.15-17 00-19.15-21 45 Beethoven'in Gizli Aşkı. -IMMORTAL BELOVED" G.Urt M.W.^ LSAttlÜ ROSLELUNl 11.30-14.00-16.30-19.00-21.30 ültür Bakanhğt İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESI İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE PERDELERİNİ AÇIYOR BUYUK SALON G. Vferdi DON CARLOS opera 4 perde Ottestra Şefi: Antonio PIROLU Sahneye Koyan: Gûrçıl ÇELİKTAŞ 1 Nisan Cumaıtesi saat 15.30 - 6 Nisan Pef?enıbe saat 20.00 11 Nisan Sak saat 20.00 ELehar ŞEN DUL operet 3 perde OrkestraŞefcSerdarYALÇIN Sahneye Koyan: Aydın GÜN 4 Nisan Salı saat 2O00 -15 Nisan Cumartesı saat 15.30 L. Minkus DON KİŞOT Koreografive bale 3 perde Sahneye Koyan: Vatentin YEÜZARİEV OıVestra Şefi: Hşad BAGtROV 5,12 Nisan Çarşamba saat 20.00 G. Puccini TURANDOT opera 3 perde OrkestraŞeftAntanıoPIROUJ Sahneye Koyan: *kta KARA B Nisan Cumartesi saat 15JÛ • 13 Nisan Perşembe saat: 20JM KONSER SALONU K. Ludwig BİR TENOR ARANIYOR mOzikal komedi 2 perde Sahney» Koyan: AdrianBfilNE Müzik Ydnetmenı. SenJar YALÇIN 7,14 Nisan Cuma saat 19.00 W A. Mozart KUŞ ADAM ve PRENS çocuk operası 2 perde Sahneye Koyan: Sûmeray ARIMAN Mûzik Yönetmeni: Hûseym KAA 1,8,15 Nisan Cumartesı saat 11.00 BILETLEROTTURK KUITUR MERKEZİ GISELERINDE SATILMAKTADIR. A KM.CseTel: (0.212)251 10 2 ) , ISI S6 00 (7 tıat) !S4 Kültür Sanat ılanlarınız ıçın 293 89 78 (3hat) IZERİNE BİR PİYANO VE DÖRT OYINCU İLE FAOTAZİ »X LEKİZ d^ŞHUl. ÖZOEN ÇÖTÇI Her lı.ıfuı P.ı/jr yunlerı vnat 15 Ol» \e IK Mt\ln Kı.ıntHjl S.MUI Merkezi nde 2 Nısaı'dakı urumınııiM İHtd kalmantştır \ ^ TEL (212)2lVJW22 ^ / ORTAKÖY KÜLTÜR MERKEZİ ^zaın Somuru Çarkı ve Bu Çork Içndekı İnsan llışblerı Öykü: Hasan Kryafet Yön : Faik Ahmet Akıncı BERHAN ŞİMŞEK-SUMRU YAVRUCUK-SAVAŞ YURTTAŞ "Filmin gelirinın bır bölumü Gazı ve 1 Mayıs mahallelerinde şehit duşer'erın mezarhrının yapımı >çm yurütuler kampGiyaya ve Pend k Beledıvesı ıle Excess Kcrgo'da ışter a- 'cr 7 ; lere o^zuhza^\r I Orljkoy 0KM (25S 69 S7| 12.00-14.00-16.00-t8.00-20.00 Kadlköy BEKSAV V»K. (349 91 55) 12.00.14.00-1t.00-1S.OO-20.00 Adını EBCIYES |3S1M49|OW Cfakov, De'ebovu Cd No 1 ' 0 Tel 258 69 87 TC KULRJRBAKANUĞIDEVlE'TlYATPOLAra I İSTANBUL DEVLET TİYATROSU I AKM BİRİM TİYATROSU 251 56 00/254 PAZAR SOHBETLERI • 8 İSTANBUL MÜZİKLERİ Ermeni. Osmanlıislam. Rum. Musevi (Sefarad) mûziklen (Açıklamalı Dinleti) Dersaadet Oda MOzjği (Solist: Doğan Dikmen) Leonidas Asteris A. Dotduryan. D. Lokrnagöryan. J. Çarkçı, S. Şencan Baş Uugarmi N. Çalgıcıyan ve Teganni Grubu Yöneten: Gönül Paçacı 2 Nisan Pazar Saat: 15.30 Giriş Serbesttir. ŞEHIR TIYATROLARI HARBIYE M U H S İ N ERTUĞRUL SAHNESİ (240 77 20 NEILSIMON ASKERLİĞİM YONETEN ENGİN ULUDAĞ 29-30-3 I Mart, I -2 Nisan) Çocuk Oyunu W SHAKESPEARE BIR GECE MASALI OYUM ( 'ŞT V N YONETEN NEŞ'E ERÇETİN (I-2 Nisan Saat. I I 00) KIMO?NAZ ERAYDA Cumartest-Pazaf 19 20 istanbui Sanat MerVezı KUMPANYA SAHNESİ Sakızağ^f Cad Esfcı Çeşme Sok 12 Tartabaşt Taksjm (0212) 23S 54 57 [Kültür Bakanl'ğı mn HARBIYE CEP T İ Y A T R O S U ( 240 77 20 ) ORHAN GÜNER İKİNCİ NÖBETÇİNİN SIKINTILARI YÖNETEN ARİFAKKAYA (30-3 I Mart Saat 15 00) KADIKOY HALDUN TANER SAHNESİ (349 04 63) GÜNGOR DİLMEN CANLI MAYMUN LOKANTASI ' v ONETEh4 ALİTAYGUN (29-30-3 I Mart I-2 Nısan) Çocuk Oyunu HE.NiRICH BÖLL DENIZ UYGUNER BİRUKHOYNAYAUM ıCr.rEJDENİZ UYGUNER (I-2 Nısan Saat II.00) USKUDAR MUSAHIPZADE CELAL SAHNESİ (333 03 97) UZATMASIZ CON 4 HAFTA Ferhan Şensoy'un ŞU GOGOL DELİSİ Derya Baykal Şensoy Solı 21 00 ORTAOYUNCULAR Ferhan Şensoy'un ÜÇKURŞUNLUK OPERA !! K!6 3G Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çaıjombo 21 00 rTe!.25118E5VAKKCRİMATaksınR.mei CSRSIMaslak-Bakırkay,CapılclMaga»!afi 4 HAFTA SONRA PİŞMAN OIMAMAK İÇİK YERINIZİ HEMtH ATIRTIN. Perş 21 0C C u 21 C] C iesı 18 00-2130 Pa 15 0 0 ' 8 30 1 a) 23O 1« i a HAL3UNTANER GÖZLERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ YAPARIM YÖNETEN SAVAŞDİNÇEL (29-30-3 I Mart I-2 Nısan) Çocuk Oyunu Ş. AVŞAR-E ÜLGER- M D KILIÇ-E. PQSTOĞLU YAVRU KİHİN fCr.FEN ŞEVKETAVŞAR (I-2 Nısan Saat • I 1.00) BTA İşte Baş, İşte Gövde, İşte Kanatlar SEVIM BLRAK 31 MART CUMA 19.00 AKSANAT F A T I H RESAT NURI SAHNESİ (526 53 80) NIKOtAY GOGOL PALTO OMETEN BAŞARSABUNCU (29-30-3 I Mart I-2 Nısan) Çocuk Oyunu F IC \VAEC U TER SOYTARILAR OKULU YONETEN TANER BARLAS (I-2 Nısan Saat: II. 00) r 1 Tı\atroStudyosu f opl ulc TMw^<as^Tnnc G A Z I O S M A N P A Ş A S A H N E S İ ( S 7 8 60 6 7 ) DARIO FO A Ç I K EVLİLIK ı ONETE\ MAZLUM KIPER (29-30-3 I Mart I-2 Nısan) Çocuk Oyunu GOLGENIN CANI fÖNETEN CEMDAYRAN (1-2 Nısan Saat I I 00) Hduk Ahmet Zuhol \ Bilginer Uğurlu Gencef SON 4 O/UN SEYOĞLU KÜÇUK SAHNE ?sraiK • (ıno 21.00 k« 15.30 î\.00hı-j 15.30 H e i n r i c h B ö l l - AHLÂK ESTETİK POLİTİKA 31 Mart 1995 Cuma, saat: 14.0O-20.00 Konuşmacılar Prof. Dr. Gürsel Aytaç, Viktor Böll, Aziz Nesin, Osman Okkan, Mahmut Tali Ön^ören, Orhan Pamuk, Prof. Dr. Şara Sayın, Günter Wallraff Yer Pera Palas Otelı Meşrutıyet cad No 98. Tepebaşı-lstanbul Duzenleyenler Heinrich-Böl] Vakfi ve Alman Kultur Merkezi istanbul lıletler, ^»»»»»#» "BLUE SKY" ne yapacağı belli olmayan, skandallar kadını bır anne ve onun aılesı çevresınde gelişen guçlu bır dram ve alışılmamış bır aşk hıkayesi Gem vurulmamış bır duyarlılıkla hareket eden ve olayların hep komuta merkezınde bulunmak ısteyen guze! bır kadın olan Carlyyı Jessıca Lance oynuyor Ordu için çalışan bir bılım adamı olan kocası Hank'ı ise Tommy Lee Jones Gif< Tel: (0212] 249 24 24 it canlandırıyor Hank'ın yaşamını bırbirıyle çatışan ıkı tutku yönlendirmektedır , kansına olan tutkusu ve nukleeer muhendıslık ışıne olan tutkusu Çok gızlı bır A nukleer denemenın sonucunda Marshall aılesi bır askerı entrıkanın kurbanı olur. ' ' Carly, bu öykünün duygusal rakkası. Hank ise vıcdanıdır * ı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle