24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
rnhuriyetImtiyaz Saahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmeni: Orhan Erinç • Genel Yayın Koordinatörü: Hikmet ÇetinkayaO Yazüşlerı Müdürlerr Tbrahim Yıldız. Dinç Tayanç(Sorumlu) # Haber Merkezi Müdürü. Hakan Kara • Görsel Yönetmen: Fîkret Eser Dış Habc-rlcr Ergun Bılcı • Istıhbaral: Yalçın Çakır • F.konomı Bülont Kı/anlık • Radya-TV. Uygar Eremek- Ur • Kultür Hından Ştnköken • Spor Abdülkadir Yücelman • Yuıt Haberien Mehmet Sar.ç • Makaleler Sami Karaören • Çevın Seyfettin Turhan • Düzeltme Abdullah Yazıcı • Fotoğraf Erdogan Köseoğlu Y a y ı n tCurulu Ilhan S c l ç u k (Başkan), Orhan Erioç, Oktay Kurtböke Özgen Acar. Hikmet Çetinkaya, Şiikran Soner, Ergun Balcı. Dinç Tayanç. tbrahim Yıldız, Orhaa Bursaİı, Mustafa Balbay. Ankara Temsılcısr Mustafa Balbav t Haber Müdürü. Doğan Akın Atatûrk Bulvan No: 125. Kat 4, Bakanlıklar-Ankara Tel: 4195020 (7 hat), Faks. 4195027 • lzmır Temsılcısi- Serdar Kızık, H. Zıya Blv. 1352 S. 2/3 Tel. 4411220, Faks. 4419117 • Adana Temsilcisi: Çetin Yiğenoğlu, lnönü Cd. 119 S. No:l Kat:1, Tel. 3522550, Faks: 3522570 Müessese Müdürü ErolErkut#Koordmatör Ahroet Korulsan • Muhasebe Bülent Yen- er#tdare Hüsejin Gürer • lijletme Önder Çelik # BUgı-tşlem Nail tnal 6 Bılgısavar Sıstem. Mürûvet Çiler # Reklam Rtha Işıt- man 0 Halkla tlışkıler Nurten Berksoj YtynU>»B ve •SuaB*. Yem Gun Haber Ajansı Basın \e Yayıncılık A Ş Türiocaji. Cad ü 941 Cağaloğlu 34334 Ist PK 246 Isıanbul fel (0 212)512 05 05 (20 hat) Faks- (0/212) 513 85 95 31 MART 1995 tmsak: 5.16 Güneş:6.43 öğle: 13.16 Ikındı: 16.46 Akşam: 19.34 Yatsı: 20.55 Bisiklet ve MotosiHet Ftıarı • tstanbul Haber Servisi - Istanbul Uluslararası Bisiklet ve Motosıklet Fuan, dün Hılton Exhibitıon Center'da açıldı. Bu yıl ikincisı düzenlenen fuarda BM>*; Harley Davidson, Honda, 1RC, Jawa, Kavvasaki gibi dünyaca ünlü motosikletlerin yanısıra Beldesan, Bıanchi, Bisan, Yamaha maıka bisikletler tanıtıhyor. Sergiyi gezenler motosiklet ve bisikletlerle olduğu kadar Bianchileri tanıtan Merve îldeniz'e ve Yamaha'lan tanıtan Gözde Tan'a yoğun ilgi gösterdiler. lngiliz manken Adrian Frearson ise son model BMV motosikletleri James Dean benzeri pozlarla tanıttı. Creme Vttamin piyasada • Haber Merkezi - Misslyn kozmetik şirketi kuru ve yaşlanmaya elverişli ciltler için hazırlanan 'Creme Vitamın' adh yeni ürünü piyasaya sundu. 'Creme Vitamin' cildi canlandmcı d-pantenol ve içeriğindeki A ve E vıtaminleri sayesinde kınşıkhklann önlenmesini sağlıyor. Hava durumu paralı oluyor • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Devlet Meteoroloji lşleri Genel Müdürlüğü, verdiği bütün hizmetlerin ikinci elden kullanılmasına ücret uygulaması getirdi. DMl Genel Müdürlügü yetkilileri, yeni düzenlemenin kendilerinden alınan bilgınin ikinci elden kullanımını önlemeyi amaçladığını kaydederek, basın sektörüne uygulanacak ücret tarifesinın 3 nisanda basın sektörü temsilcıleriyle yapılacak toplantıda ele alınacağını bildirdiler. Doğayı Koruma Yılı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AvTupa Konseyi '1995 Avmpa Dogayı Koruma Yıîr etkinliklen Ankara'da başladı. Çevre Bakanlığı'nca TEDAŞ Genel Müdürlügü konferans salonunda 'Doğayı Koruma Yılı' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen toplantı ve panele, Çevre Bakanı Rıza Akçalı ve Orman Bakanı Hasan Ekinci katıldı. Bebekler AIDS'i yeniyor • BOSTON(AA)- "New England Journal of Medıcine" tıp dergisinde yer alan bir habere göre A1DS virüsü bulaşmış bir bebeğin, 1 yaşına gelene kadar virüsü "kendi doğal dırencıyle" bünyesinden attığmı ılk kez kanıtladı. Dergiye göre bebekken virüs taşıyan, ancak bugün 5 yaşında ve sağlıklı olan bir çocuğun gösterdiği örnek,bebeklerinHIV virüsüne karşı özel silaha sahip olabileceğine ilişkin varsayımlan gündeme getirdi. alan • tstanbul Haber Servisi - Istanbul'da 40'ı aşkın çevrecı, mesleki ve demokratik kitle örgütleri, kentin en az yeşil alana sahip Şişli llçesi'nde eski İETT garajınm bulunduğu yaklaşık 70 bın metrekarelik arazinin tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca yeşıl alan olarak aynlıp. doğal park yapılması için çeşıtlı etkinliklerden oluşacak bir kampanya başlatma karan aldı. îklim Zirvesi'nde dünyadaki ısı artışıyla ilgili olarak bir an önce önlem alınması gerektiği belirtildi Ildhıı acnııasTzca cleğişiyor 1950 • 41 üyesi bulunan Küçük Ada Devletleri Birliği, sanayileşmiş ülkeleri 2005 yılı sonuna kadar karbondioksit yoğunlaşmasını en azından yüzde20 oranmda azaltmalan için zorluyor. Dış Haberler Servisi - Berlin'de ça- lışmalannı sürdüren "BM İklim Zir- vesi"nde tartışmalar bütün hızıyla süriiyor. ABD, OPEC, AB, OECD 2000 yılından sonra atmosferdeki karbondioksit yoğunlaşmasını kes- meyi amaçlayan sözleşmeyi 1997 yılına ertelemek istiyorlar. Ancak 41 üyeli Küçük Ada Devletleri Birliği (AOSIS) sanayileşmiş ülkeleri 2005 yılı sonuna kadar karbondioksit yo- ğunlaşmasını en azından yüzde 20 oranında kesmeye razı olmalan için zorluyor. tklim Zirvesi'nde konuşan Batı Samoa'nın BM'deki elçisi Neroni Atmosferin kirlenmesinden sorumlu ülkeler 1990 I | KanadaveABD \' A BatıAvrupa F*^ DoğuBloku Çın Japonya, Avustralya, Y. Zetanda Ötekı ülkeler Atmosferi kirleten etkenter ] Petrol, kömür ve benzen yakrtlar | JTanm j Ormansızlaşma j Sanayı ve atık AOSIS nedir? Küçük adalann birliği (Alliance of Small Island States): «Kfiçük Ada Devletleri BirtiğT, 20 Ekim 1994 tarihınde bir araya gelen Güney Pasifik, Hınt Okyanusu ve Karaibler'den 41 ülkenın ıklım değişıkliğinden ılk aşamada etkılenecek ve birçoğunun sular altında kalacağı tehlikesıne karşı koymak için oluşturduklan birlik. AOSIS birliği, bu adla hazırladıklan bir sözleşmeyi iklım zirvesine sunarak onaylanmasını ve yaşama geçirilmesıni istiyor. Protokol, 2005 yılına kadar sera etkisi yapan gazlann atmosferdeki hacminin, 1988 yıhnın yüzde 20 altına düşürülmesini; sanayileşmiş ülkelenn sözleşmenin yerine getirilebilmesi için finansman sağlamasını; gelişmekte olan ülkelere bu konuda teknoloji aktarma zorunluluğu, sözleşmeyi onaylayanlann ortak karan ile yıllık toplantılar, uygun görülen bir yerde sekretarya oluşturma; düzenli araştırma ve bilgı akışının sağlanması öngörülüyor Berlin anlaşması adı venlmesı beklenen bu sözleşme ile Rio sözleşmesi geçersız kalacak. Rio sözleşmesini onaylayan ülkeler açıklandı. Türkiye'nın onaylamadığı belirtildi. Slade, AOSIS'in önerisinin bilim adamlannın küresel ısınmayı dur- durma için gerekli olduğunu söyle- dikleri yüzde 60-80 oranındaki indi- rime doğru küçük bir adım olduğu- nu vurguluyor. "Bir insan ömrü için- de en azından yedi ada ülkesi, dalga- lar arasında kaybolabüir. Dünya için en çok uğursuz işaret, okyanuslann ısınmasıdır" dıyen Slade şöyle de- vam etti: "Pasifik Okyanusu ısı dere- cesinde 3 dereceUk bir artış görülür- ken, oksijen ve besin ka>nagı açısın- dan çok önemli rnercan resifleri öldü. 1950'den beri plakton oranı yüzde 80 oraıunda düşüş gösterdL tkiim degi- şikliği olarak adlandınlan küresel ısınma bütün açıklığı ile dünyanın her yerinde. Rekor seller ve kurak- lıklar bunu gösteıiyor. tnsanlık iki büyük yok oluştan birini seçme ile yüz yûze kalabilir. Ya ekonomik yok oluş ya da ekolojik >ok oluş." Fıjı delegesı Braham Leung, "Ben poütikacı değUim. Basit bir adalıyım. Fiji gibi alçak rakımlı küçük adala- nn çoğu, üstündeki canlılan ve barv naklan ile birlikte suva gömülmek tehlikesi altındadır. Kısacası Fiji için eylemin tam zamanıdır" dedı. Toplantıyı açan ve toplantının başkanlığma getirilen Almanya Çev- re Bakanı Angela Merkel,taraflar arasındaki görüş aynlıklannı gider- mek için bu hafta sonu tek tek ve gruplararası görüşmeler yapacak. Merkel, politikacılara. liderkre ses- lenerek "Arük sera etkisinin insanlı- ğı, hatta bu gezegendeki vaşamm pek çok varfağını yok edebilecek düzeyde olduğunu kabul etmeüyiz" dedı. Toplantı sırasında ülkeleri ve gele- ceklen açısından kaygı duyan gnıp- lardan biri de OPEC üyesı ülkeler. Iklimin değişiminde adlan görülme- yen, özellikle Arap ülkelen, sorumlu ülkelere yakıt sağlayarak "yardım ve yatakçılık* 1 suçundan sorumlu tutu- luyorlar. ABD, yeni bir sözleşme için za- manın uygun olmadığını, Rio söz- leşmesinin yürürlükte kalmasını isti- yor. Avrupa Birliği'nin düşüncelerinı açıklayan Fransa delegesi Bernard Prague, "AB. sözlerine uyma konu- sunda kararlıdır. 2000 yılı sonu he- defleri için harekete geçilmiştir. Yeni sunulan sözleşme için hazır değiliz. İki yıl içinde uyulacak bir sözleşme beknyonız" dedı. BM Çevre Programı Yöneticisi Elizabeth DowdesweD, sanayileşmiş ülkeleri Rio yükümlülüklerine bile uymamakla eleştirerek "tklfan sürek- ü olarak ters yönde değişerek ısınıyor ve beklemekle zaman yitirilemez. Gecikmenin bir cezası olacak ve bep birlikte ödeyecegiz. Fiziksel iklim, düşmanca ve acımasızca değişiyor" dedi. Dünya Meteoroloji Genel Sek- reteri G.O.P. Obasi, "Eğer bir şeyler yapılmazsa fosil yakıtlann yakılması, öteki endüstrivel etkinlikler ve mo- torlu araçlardan çıkan CO2 vb. gaz- lar sonucu. gelecek yüzvıkla gezege- nimizin ısısı 4.5 derece yükselebilir. Giderek sıklaşan çok büyük sel bas- lunlan ve tayfunlar, okyanuslardaki ısınma ve artan su seviyesi ile bağlan- öh" dedi. Bu akşam başlayacak 14. Uluslararası Istanbul Festivali 16 nisana dek sürecek Filmli günlere Güneş Yanığı'yla merhaba Kültür Servisi - 14. Uluslararası tstanbul Film Festivali bu akşam Nikha Mikhalkov'un bu yıl en iyi yabancı film dalında Oscar alan son filmi Hîüneş YaıuğT (Burnt by the Sun) ile açılıyor. • Festivalde beş kıtadan yaklaşık 145 film gösterilecek. Çoğu ödüllü yeni filmlenn yanı sıra, sinema tarihinin değerli ömeklerinin de yer alacağı festival, bu yıl Beyoğlu Emek, Fitaş ve Kadıköy Reks sinemalannda gerçekleştirilecek. Nagisa Oshima'nın yapa- cağı. Susan Seidelman, Claude Miller. Helena Sa- fanova, festivalde de gös- terilen 'Kapalı Dünya- lar'filminin yönetmeni Mrinal Sen, Portekiz Film Enstitüsü Başkanı SaKato Tdles Menezes'den oluşan Altın Lale jürisinde Tür- kiye'yi Feride Çiçekoğlu temsil edecek. Açılış gecesinde festi- valin "Sinemanın Yüz Yı- lı" bölümünde yer alan "Batı Yakasının Hikâye- si"nın yönetmeni Robert Wise ile Andrei Tar- kovsky'nın yönettiği "Kurban"filminin oyun- cusu Eriand Josephson da hazır bulunacaklar. 10 Oscar'lı "Batı Yakasının Hikâyesi" ile En tyi Yö- netmen Oscan'nı alan Robert Wıse'ın unutulma- yan bir diğer filmi de "Neşeli Günler" (Sound of Music). tsveç sinema ve tiyatro- sunun önemli karakter oyuncularından Eriand Josephson'u ise Türk iz- leyicısi İngmar Berg- man'ın " G ü z Sonatı", "Yüz Yüze", "Fanny ve AJexander n gibi filmleri- nin yanı sıra "Venüs'le Buluşma", "Varolmanın Dayanümaz Hafifliği" ve "Prospero'nun Kitaplan" fılmlerinden de tamyor. İlaç reldamına hekim tepkîsi İstanbul Film FestivaK Nikha Mikhalov'un Güneş Yanığı filmiyle açıhyor(ustte). Açılış gecesinde festivaün "Sine- manın Yüz Yıh w bölümünde "Baü Yakasının Hikâyesi" yer ahvor (altta). Nagisa Oshima 16 nisana kadar sürecek olan festivalde beş kıta- dan yaklaşık 145 film gösterilecek. Çoğu ödüllü yeni filmlenn yanı sıra, sinema tarihinin değerli ömeklerinin de yer alaca- ğı festival, bu yıl Beyoğlu Emek, Fitaş 1, 2 ve 3 sa- lonlan ile Kadıköy Reks sinemalannda gerçekleş- tirilecek. Festivalin uluslararası film yanşması Altın La- le'de Türkiye adına Mahi- nur Ergunun "Ay VWtti" adlı filmi yanşacak. Baş- kanlığını Japon yönetmen Yolsuzluğu soruşturan müfettişlerin, yöneticileri koruduğu savlanıyor Petrol Ofisfnde yolsuzhık zincîri ESRAYENER ANKARA - Petrol Ofısı Teftış Kunılu Başkanhğı'na bağlı müfettişlerin, Istan- bul Bölge Müdürlügü'n(te 125 mılyar li- raya ulaşan yolsuzluğun sorumlulanna 'ııyan've 'kmanıa'cezası vermekle ye- tinmeleri üzerine Üst Dısıplın Kurulu, soruşturmayı yürüten müfettişler hakkın- da. 'sorumlu yöneticileri koruduklan' ge- rekçesıyle cezaı işlem yapılmasını iste- dı. Üst Dısıplin Kurulu raporunda, Pet- rol Ofısi Teftiş Kurulu Başkanı Yalçın Gökçe ile yardımcısı AhmetŞahin'in gö- revden alınmalan gerektığı belirtildi. Petrol Ofısı tstanbul Bölge Müdürlü- ğü'nde, Teftiş Kurulu'nun incelemelen sonucunda ortaya çıkanlan 125 milyar liralık yolsuzluk, sorumlulara 'uyan' ve 'kuuuna' gibi sembolık cezalar venlerek örtbas edılmeye çalışılıyor. Petrol Ofısı Üst Disiplin Kurulu'nun, Teftış Kurulu raporlan üzerinde yaptığı incelemeler so- nucunda hazırladığı raporda, müfettişle- rin, yolsuzluğun boyutlarını küçük gös- tererek, sorumlulan korumaya çalıştıkla- n vurgulandı. ANAP Bilecık Mılletvekıli Mehmet Seven, Ankara Cumhuriyet Başsavcılı- ğı'na suç duyurusunda bulundu. Seven, dilekçesinde, Üst Disiplin Kurulu'nun raporunu gerekçe göstererek, "Petrol • Ust Disiplin Kurulu, 125 mityar liralık yolsuzluğun sorumlulanna 'uyarma ve 'kmama' cezası vermekle yetinen Teftiş Kurulu Başkanı ve yardımcısının da görevden alınması istendi. Ofısi A.Ş.'deki bu suç şcbekesinin baş yö- neticileri hakkında vasal işlemlerin >apıl- masını saygüanmla arz ve tatep ederim" dedi. Seven, TBMM Başkanlığı'na da bir soru önergesı sundu. Petrol Ofisi Disiplin Kurulu'nun ra- porunda Başmüfettış Nuri Anbç tarafın- dan yapılan soruşturmaya göre; bayı Do- ğan Kaynak A.Ş.'nın, aldığı ürünler kar- şısında karşıhksız çek ödemesıne karşın. Istanbul Bölge Müdürü NecdetÖzgen'm ve Bölge Müdür Yardımcısı Erol Yar- dımcı'nın talımatıyla bayıden yenıden açık çek alınarak kurum 2 mılyar 66 mıl- yon lira zarara şokuldu. Müfettiş Ardıç, Bölge Müdürü Özgen ve yardımcısı Yıl- dırım'a, kusurun ticaret gereği olduğunu belirterek, 'uyan' cezası verilmesıni ıs- tedi. Ardıç'ın, yaptığı diğer bir soruşturma- da da, bayiiere eksik yakıt vererek oluş- turulan fazlalığı başka bayilere satıp metıfaat sağlayan ve karşılıksız çek ve- nlmesıne karşın bayi Hikmet Keçeü'ye aıt Kayalar Petrol'e ürün venlmesinde sorumlu olan Istanbul Bölge Müdürlügü Muhasebe Şefı Adnan Barlah \e Muha- sebe Müdürü Neda Toprak'a da yalnız- ca 'uyan cezası' verdı. Dısıplın Kuru- lu'nun raporunda; müfettiş Ardıç'ın, olaylarda kasıt bulunup bulunmadığı ko- nusunda araştırma yapmadığı ve ılk olay- da, müfettiş raporunda 2 mılyar liralık zarar gösterilmesine karşın, zarann asıl boyutunun 7 mılyar 764 mılyon lıraya ka- dar yükseldığı vurgulandı. Ardıç'ın, Bölge müdürü Özgen ve yar- dımcısı Yıldırım ile Muhasebe Müdürü Toprak ile Finansman Müdürü Barlah'ı koruduğu belırtılen raporda: "Ofisin za- ranna hareket ettigi anlaşılan Nuri Ar- dıç'ın ayhktan kesilmv cezasıyla teciyesi- ne ve müfettişlikten alınması sonucuna vanlnuşûr" dendı.Üst Dısıplın Kurulu raporunda; yönetıcilerle anlaşarak, yol- suzluk yapan ve kunımu 118 milyar 645 milyon lıra zarara sokan Isı Petrol A.Ş., Kök Petrol A.Ş., Hora Petrol A.Ş. ve tz- can Petrol A.Ş. ile ilgili soruşturmalan yürüten müfettişler, Tanscl Güven. Zafer Yapıcıoğlu, Ali Akşin, Bülent Baturve Şükrü Göksu'nun görevı ıhmal ettıklen belırtilerek 'kınama'. müfettiş Murat Özdoğan' ın da 'a>hktan kesflme' ve 'mü- fettişlikten alınma' cezası almalan isten- di. YUSUFÖZKAN ANKARA - Reçete ile satılan ilaçların dışında kalan ılaç ve tedavilerin reklamının yapılabılmesi- ni öngören, 3984 sayıh "Radyo ve Televizyon Ku- ruluş ve Yayınlan İlakkın- daki Yasa". hekımlerın sert tepkisine neden oldu. Türk Tabiplerı Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu, 1262 sayıh "lspençiyori ve Tıbbi Muhtahzarlar Yasası"nın 13. maddesiyle getirilen ilaç reklamı ile ilgili sınırlamaların, bir başka yasa ile aşılmaya çalışhğını belirtti.. TTB Halk Sağlığı Kolu Başkanı Ozen Aşut. ilacın yerinde ve dozunda kulla- nılmaması durumunda, insana yarar yerine zarar verdiğini anımsatarak ılaç reklamının serbest bırakıl- masıyla ortaya çıkacak olumsuzluklara dikkat çekti. Aşut, "Her ilacın bir riski vardır, yaran ya- nında, organizmaya bdirli zaran da söz konusudur. Gelişmiş bir ülke olan ABD'de bile hastaneye başvuranlann yüzde 8'ini istenmeyen, ters ilaç reak- siyonu oluşturmaktadır. Bu durumun ülke ekono- misine getirdiği yük 20 milyon dolar civanndadır. Bu veriler, ilacın yalnızca hastanın kendi seçimi ile kullanabileceği zararsız bir ürün olmadığını açık- ça göstermektedir" dedi. 1262 sayıh yasanm 13. maddesmin reçeteli ve re- çetesiz ilaçlan ayırmaksı- zın, "ilacı övme ve sahip ohnadığı etkinükierini. aof yaparak veya doğrudan abartmak suretiyle, sabit ve hareketli sinema filmle- ri, ışiku. ışıksız ilan. radyo veya herhangi bir vasıta ile reklamının vapılmasını" yasakladığını vurgulayan Aşut, sözlerini şöyle sür- dürdü: "Bu yasanın halen yü- rürlükte olmasına karşın, 3984 sayüı Radyo ve Tde- vizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkmdaki Ya- sa ile reçeteyle satılan ilaç- laruı dışında kalan ilaç ve tedavilerin reklamının ya- pılabileceği bclirtilmekte- dir. Bir yasadaki sınırla- malar. başka bir yasa ile aşümaya çanşıhnaktadır." Türkiye'de ılaç tüketi- minin pek çok nedenden dolayı "akıkı" olmadığını söyleyen Özen Aşut.bu tüketimin gerek ülke eko- nomisine, gerekse toplum sağhğına getirdiği olum- suzluklar bilindiği halde ilacın reklam yoluyla satı- şını özendirmenin, olum- suzlukları arttıracağını kaydettı. Aşut,"1993 yılındaki toplam ilaç satışı 2 milyar dolar ve buna bağlı rek- lam giderleri de 250-300 milyon dolar civanndadır. Bu miktar, veni bir reklam yönetmeliğinin yürüıiüğe girmesi ile çok daha yük- sek rakamlara ulaşacaktır. tlaca yapılan her türlü reklam harcamasu ilaç fi- yatlannın daha da viiksel- mesine yol açacaktır" dedi. 'Enerji tasarrufuna önem verilmiyor' ÎBRAHtM GÜNEL Enerjı etkınliğı alanmda- ki teknoloji, program ve önlemler konusunda bılgı transfer merkezi olarak ça- hşan ve 1992 yüında ABD Atlantik Konseyi'nm öncü- lüğünde kurulan 'World Energy Efficieny Assodati- on WEEA'nın (Dünya Enerji Etkinhği Birliği) Ge- nel Kurulu nisan aymda ts- tanbul'da toplanacak. Genel kurul toplantısının hemen ardından WEEA, 11-12 nı- san tanhlen arasında 35 ül- keden yaklaşık 80 kurulu- şun katılacağı 'Enerji Et- kinliği Projelerinin Finans- manı' adlı bir semıner dü- zenleyecek. Seminerin ülkemizdekı organizasyonunu, kuruldu- ğu günden bu yana VvTEA Yönetim Kurulu üyeliğını yürüten Erdal Kabatepe üstleniyor. Kabatepe, 'sana- yi', 'yapılar' ve 'ulaşım' alanında Türkiye'de uygu- lanması gereken önlemleri şöyle SLraladı: "Bu tedbirierin birincisi sanayi sektöründe obnabdır. 1991 rakamlanna göre sa- nayi sektörü toplam enerji tüketiminin yüzde 35'ini gerçekleştirivor. 81-91 yılla- n arasındaki artış ise yüzde 6.52 ve bu oran gittikçe aro- yor. Enerjiyi daha verimli kullanarak sanayide yüzde 25 tasarruf sağlanabilir. Bu da yılda 3.7 milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve 800 milyon dolar kazanç de- mektir. İkinci sektör olan bina sektönînde ise toplam tüketimin yüzde 38'i kuüa- nıhyor. Basit yalmmlar ik 2 milyon TEP ve verimli ya- kılma ile 2.7 milyon TEPta- sarruf sağlanabilir. Bunun sonucunda ise 1.1 milyar dolar tasarruf etnüş olursu- nuz. Üçüncü sektör olan ulaşun ise toplam enerji tü- ketiminin yüzde 20'sini ku- lanıyor. Bu sektörde de yüz- de 27'lik bir verimiilik arüsı ile 2.2 milyon TEP ve 206 milyon dolar tasarruf sağla- nabilir. Yani enerji tüketi- minde toplam tasarruf oranlan da 1991 yıhna göre 10.6 milyon TEP ve 2.1 mil- yar dolar. Bugün bu oranlar en az yüzde 30 daha fazla. Bu tasarrunın çcvreve etkisi ise yılda 41 milyon ton daha az karbondioksit demek. Bu da 1991 yılı toplam hava kirüligi emisvonunun yüzde 21'kür."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle