24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31 MART1995CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Polis şefine sııikast Japonya'da tarikatlan soruşturan Emniyet Genel Müdürü vuruldu Dış Ha- berler Ser- vısı - Tokvo metrosunda gerçekleştı- rılen sarın gazı saldın- sından so- rumlu tutu- lan Yuce Hakıkat Tankatı hakkındakı soruştur- manın başında bulunan Japonya Em nıvet Genel Müduru kımlığı belırsız bır saldjrgan tarafmdan vurularak ağır bıçımde yaralandı 10 kışının olmesı ne \e 5 bın 500'ü aşkın kışının zehır- lenmesıne vo) açan sann gazı kıyı mmda asıl hedefm polıs olduğu \o- nündekı kuşkulan guçlendırdı 20 mart tanhınde Tokvo metrosun- da mevdana gelen saldınnın başlıca şuphelısı Yuce Hakıkat tankatı hak- kında açılan genış çaplı soruşturma- nın başında bulunan Ulusal Emnıyet Teşkılatı Muduru Takaji Kurimat- su'nun dun ı^ıne gıtmek uzere aracına bınerken maskelı bır saldırgan tara- findan vTirulduğu bıldınldı Kunımat- su'nun durumunun agır olduğunu bıl- dıren Kyoto haber ajansı, emniyet mudürune toplam dört kurşunun ısa- bet ettığını belırttı Emnıyet teşkılatı sozcusu tarafın- dan yapılan açıklamada 40 yaşlannda olduğu tahmın edılen saldırganın olav yennden bısıkletle uzaklaştığı ve he- nüz yakalanamadıgı kavdedıldı Su- ıkast gmşımının ardmdan tankat tara- findan Japon basın organlanna gon- denlen bır faksta, saldınnın sorumlu- luğunun kendılenne aıt olmadıfı bıl- dınldı Japonva'yı sarsan son saldınnın ar- dından Başbakan Tomiichi Mura>a- masaldırganın bulunması ıçın buyuk çaplı bır araştırma başlatılması emn verdı Saldın ıle tankat arasında bır bağlantı olabıleceğıne daır henuz res- mı bır açıklama yapılmamasına rağ men Içışlen Bakanı Hiromu Nonaka. gazeteeılere verdığı demeçte "Polıs gucflnün başındakı kişıye vapılan bu saldın, vetkililere >one)ık doğrudan bir meydan okumadır" dıve konu$tu Polıs teşkılatından bır sozcu AFP ye vaptığı açıklamada zehırlı gaz saldı- nsının gerçek hedefının polıs guçlen olduğu vonundekı kuşkulann yoğun laştıfını bu konunun araştınlmakta olduğunu bıldırdı Sann gazı bırçok bakanlığın ve emniyet merkezının bu- lunduğu Kasumıgasekı bölgesı ıstas- yonuna gıden 5 trene bırakılmıştı Suikast gınşımı metro saldınsının şokunu henuz uzennden atamayan Ja- ponya'da venı bır panığe vol açtı Po- lıs devrivelennı arttıran guvenlık vet kılılen avnca tankatın merkez bına- sının yenıden araştınlması ıçın bm kı şılık bır polıs ekıbını gore\ lendırdıler Fujı dağının eteklennde >er alan mer- kezde bundan once yapılan aramalar da sann gazı yapımında kullanılan yuzlerce varıl zehırlı madde bulun muştu Ruslar Şali'de Çeçenler dağda Oğullanm bulmak için Çeçerrva'va giden Rus asker annelenn ve onJara eşlık eden Budist rahiplenn çaüşma bolgesıne gırmelen Rus guçleri tarafindan engeltendı. Dış Habeıier Servisi - Rus guçlennın Çeçenlenn son dırenış mevzılennden Şalı ve Gudermes kentlen- nın kuşatmasını tamamla- malannın ardından Çeçen savaşçıların bu kentlerı terk ederek dırenışlerını surdurmek uzere dağlara çekıldıklen bıldınldı Salı gunu helıkopter, sa- vaş uçaklan tank ve toplar eşlığınde buyuk bır saldın başlatan Ruslann bu kent- lerdekı dırenışı tamamen kırdıklan ve Çeçen dırenış- çılen çekılmek zorunda bı- raktıklan belırtıldı Groz- m"nın duşmesınden sonra venı başkent olarak ılan edılen Şalı'de yaşayan bın- lerce Çeçen'ın dağlara kaçtığı ve Ruslann dağlara gıden yollan şıddetlı bom- bardımana tuttukları kay- dedıldı Kentte kentte kalan az sayıda dırenışçmın Rus kuşatmasının gedıklennden yararlanarak kente gınp çıktığı bıldınldı Bu arada, ABD Dışışlen Bakanı Chrıstopher, ABD'dekı Indıana Ünıver- sıtesı'nde yaptığ] konuşma- da Rusya'y1 "Çeçenya'ya mudahalesine devam ede- rek uluslararası orgiıtlerie gelişmekte olan ilişkilerini tehlikeye sokabileceğF yo- lunda uyardı Chnstopher, Rusya nın Çeçenya müda- halesını trajık bır hata ola- rak değerlendırdı Warren Chnstopher, Rusya'nın Ba- tılı kurumlara katılımı ko- nusundakı gelışmenın dün- vanın bu mudahale karşı- sindakı yargısı sonucu etkı- lenebıleceğı uyansında bu- lundu y i H aket m i şt i . Ve i şt e . n P A tipi 6'h blok 190_m D tıpı OAİIE Ptfin Fıyatı 649 000 000 E tıpı daıre PEŞİNAT 10AY 20 AY 30 AY 40 AY JJfJÎÖOO^iSjıJopK iflX0df}ttb 000 1,43 150 WÖ*35*3800ÖOT"980 000 194 000 000 59 790 000 37 440COO 30İ2OOOO 276İC 000 ~ T İ İ O O W 3 T 8 3 0 000 25 590 000 23 v c 000* İ324 000 000 42 290ÖÖÖİ26 300 000 21 380 000 '• 200 000 50 AY ^ B H i2 340J0Ol475 000 29 37 0 300 19 3&5 000 2' 3 1 \C_b 7 05 IA.0 j 3«0 "00 14 100 M0 r 530 000 11 5'0 330 I3 800CO0 9 IIOjOO "10 90ÜOO 6^25 000 389 000 000 33.670 000120 860 000, 1A »10000 IJ I5OOOC 454 OOO 000 25 130 OOO, 15 İTcToOoTl 2 540 000 210 000 519000000 > 590 300- 0 70 « " T İ P ' O C<X * 2?0 00u _ ~584O00 000 i 2 0 0 0 ? 4 990 0Ö6TT99Ö000 3 52O0ÖÖT 3 80000 1990 000 100 m'D tıpı DAİIE • DOĞAN 5 OTOMOfİl Pefin Fıyaf 999 OOO OOO HS?i2°rA*İHİ PE " IHAI 1 0 * T M * Y 3 0 * r *°* r ' ° * r " A "°° u _99JpÖ^I^!MMîlIMMjO3^Ö0T7W]g*^4Cİ00' 99 000 000 89 20 000 56 020 000 45 930000*41 520000 36 970000" 24 40C 000 2"9 000 00u V 30 OOO 48 3 0 000 39 500 OOO 35 630 000 31 660 000 20 89J 000 MATIS 97 SUIAT 97 K*SIIH 96 »4uy0S_9« *AJJ*_W__ JUİAI96 F tıpı daıre F tıpı daıre 399 000 3"0 45_5igOOO 40 690 000 33 340 000 30 000 000 V 020 000 49TÖ0Ö*OCÖ r 54 . ' 3 0OC*lT~50 OOC, T 440 OOC, 24 64 300 22 tK OOO 4 845 000 599000 J O C _ » 2 J 7 0 0 « 2 Î 3 0 ÖÖC2 5J0ÖÖÖ*~92 l >1 300 T 5"1 000 59<J>0C_ 699000DK) 3 830 000 19 650000 5 890 000 r 4 23u 000 2 91C^OO__8 52C 00^ 799 000 000 20 93OOOO| 12 830 000 33IOOOO 9 000 8 *0C 000 5 480 00ı _8?9 OOffOOO 18240000, 6 230 000 4 970 00u 4 4 Y 000 3 990 000 2 635 000 _ 999 000 OOO D tıpı daıre D Tipi D a ı r e A l a n ı : Brût 100 m •Salon 2630nvMutfak 8 40 m • Yatak Odaları 12 m 11 90nvBalkon 4 m • Hol 5 20 m! - Antre 6 84 m • Banyo 5 60 m • Tuvalet 2 m P«»ın Fıyatı 799 000 000I I2S «'E tıpı DAIKE PfŞİNAT 10 AY 20 AY 30 AY 4 ( T A Y ^ S 0 AY * * l 0 5 2 " ^ P««ın Fıyotı 199 000 000145 m'F tıpı DAİIE PESİNAT I0AY 20 AY 30 AY 40 AY 50 AY ^ _ 9Î 520 OCC 60 250 000 49 5*0 Xd 44870000 41280000 27 245 JOO pİ59 r ÖÖ0Ö0Ö~, 84 500000,53 110 000 43 550 300*39 360 000 36 5ÖÖÖ0, 2386ÖÖ0T 239000000 73580000 46 0W 000 37680000 3 990 000 31" TlÖÖÖÖÖ^ Ç < 0 319 000 OOC 62 770 000 39 73 000 31 940 000 2^ 740 00ı 26 9?3 000 17 35C&0O 39900000C 52050000 32 370 000 26 32C _ 0 0 J 1 630ÖÖC^Tl 57u 30p_ 14 235 000 476000 000 , 41440 000 25 680000 20 820 000 8 J M ^ n « M o O O j I [ İ ] 559 000 000 i 30 930 000,19 lOOOOC 15430 000,13 800 000 2 54C OOo İ i ö ? 6 Î T 2 7 T ö ö ö ' 7Tööö 734tooo, 2 585 000 639 000 000 20 420 000İ12 510 OOC 10 060 OOO. 8 940 000, ı7İ?ooooooTiöTıöoooTi5Ö~ö~5o^~7Tiö~o"6o 4430000 3920000 I 179 000 000 95 520 000, 60 250 000 49 540 000 [44 670 000 _259000_000_ 84 5tf>000 '3 I 0 300 43 550000 39 3W 003 _339 000 000 ^3 580 00ÖT46Ö9OİÖO* 3~68O~aÖC~33 990 0OL 419 000 000~6Î77 ÖWÖ'lf~7Ö 300,31940 000*28740 Qi> Hl99ÖÖfl000~5yC50 000 32 370 000 2< 320 000 23 e'O 0Of | 576MOOO0 , 414^000125 680 000,20 82O0oTl615O OOC" ]65İ3OO~OOO 30 930 Û00] ) 9 100 000 15 430 00C~l7»0O OOC r 7 İ 7 ^ M O _ J ' 2 ? j 0 0 J 2 _ 5 0 000 10 060 300 ' v40ult_ J.XQ01P00__13 İÇO0 6 "M OOO' 7 V Q Ö Ö 0 ~ 4 430 0C0 41 280 0^1. 2 24i 000 İ6 50 Jlt 23 860 ÖX l_50 ÇyC__23_54O»3O_ it '20 1X0 J7J50 100 14 235 000 12 54 TOp__8_22!_0« 8 J 00 5 346CO0 3 9<C 000 2 585 000 5ffl'E tıpı DAİIE • DOĞAN S OYOMOIIL cmoıiıİN PESİNAT ,US1OS~97 İJTOOÖOOTİ 10 AY 20 AY Pe|in fıyal 1.149 000 000 30 AY 40 AY 50 AY C A «50AY 145 m'F tıpı DAİIE • DOĞAN S OTOMOBIl P<şın Fıyol. 1 249 OOO 000 10 AY 20 AY 30 AY 40 AY 50 AY * * ™ J 61 790 000 50 72C 000,33.»75 000 *SU$TOT»T 219000 000,106 420008 66 890 üOO 54 850 000 4° 5 7 C 000 45 520 OOO, 30 045 000] 344 000 000,9 060 3ÖÖ|İ7Ö30 000 46 630 0 0 0 . « 060000 38 550 000"*İ5 445 0ÖÖ1 45?ÖÖÖ0ÖO*^TöÖ0O, 48 3 C CO0 39 39O0OOJ5450 0O0]iy7300O0_ 2_U05_O0O_ 574000000 64 160 0ÖÖ*39İM 000 32440300 29 130 000, 26 590 00Çıl 550000 689000 000 X 770 000 3 460 TO"l^^yi~^Ö7ÖTİÖ^p^TÖÖ MAYIS97 JUIAT 97 MAYIS 9 i JUI/T 96 KASIM9S UTÎT93 M«YIS 9] 2!40000001 lll9î40000 75l40(»0 T 6 30 720 000 33 475 000 319CO0000J106 420000 66 890 000 54 850 OOO 49 5 T 3 300_j«5_52t000_30^45000_ 444 000 OOC "9 360 000| 57030ÖOÖİ6 630 000|4TÖ60 O0O_38 55O0Op_2544j_00Ç_ 559000 0OC_7 410 000ı «B 3 0OOO 39 390 OOC 35 450 uOOL 32J_C OOO 21 4Cİ OOC 674 OOO OOO 64 140 000 39 9QQ 3QÇ 32 44C OOC , 9 30 000 26 <90 OOC ^ 5 0 OOC 460 300 25 500 OOC 22 8'C 000 20 810 00-3 13J735O&^ ^TfÖcToOC 7073 opr 5 330000__9J20001 roT9İo~3MT İ4İ2¥bW17iiolo*riT9 0000 O54cooo~»s20ooo 789000000ı 899 000 000 50 770 OOC - 38 280000 23 630 000 1 139 000 000 1 300 000 bj<r 249 OOC 000 00 03-J E T i p i D a i r e A l a n ı : B r i ı t 1 2 5 m 2 lcn 35nrMutfak 9 m • Yatak Odaları 17 m 12 m 7 80 m • Balkon 4 m2 •Hol 5 m < Antre 826 m • Banyo 5 m • Tuvalet 1 70 m 1 F Tipi D a i r e A l a n ı : Brut 1 4 5 m* Salon 29m! -Mutfak 13 m Yatak Odaları 1520m 1170 m 1130 m • Balkonlar İm7 6m' •Hol 456m2 -Antre 12 48rrr Banyolar 9m; i60nr-Tuvalet 170m B tipi 6'lı blok Ptfın Fıyotı 1 149 000 000115 m' I lıpı DAİIE PfŞİNAT rOAY 20 AY 30 AY 40 AY 50 AY ^ J A ^ ^ Jlİ490000O0JH94O00Ö0 ?5d}foW6T9KOgOL 5iOKml 5J600OOOfİ4055W^ _J49_OCO OOC_105İ33 OOO 66 390 OOC 54 440 000_49 200 300 45 180 00u_J9 820 000 ^_4490OO0O0 9^80000 jT it00OC 4'10O0O0 424803OOJ894OM0 25J9ÇKI0C 549000 000 78 460 OOO 48_^ 0 OC-C 39 930JO0 3j 93C QOQ 32 870OOC 2U95 OOC [^649 OO0OO0 65 07ı 000 4û 460 OOO 32 900 0001 29 540 000 26 950 000 17790 OOC LZ490OpjpFTj^O00 32 10O0O0 26 320O0o!23 310OO<r~~İT4OOO0 _U060 000 1^49000 000 38 660 000_23J7 0 000J9_290 OOC ' 24C OOO H680000_J1350 000 •949ÖO000C 255<CO0O 1564O3>JO 2"000C M000 1C 20 CCO 6 6 » 300 IMOOO OOC _2J4000u J_690OOO 6140000 5 430 000,4 900 000 115 m ' l tıpı DAİIE t DOĞAN S OTOMOIİL Pe*ın F ı y o f 1 499 OOO OOO OTOMOBIUN TİSUM IARIHİ A6u$TOSJ7^ " İ 8 9 300 OOO MAHS 97 429 OOO 000 ŞÜÎAr97~ KASIM M ^ »ĞUSIO5 96 MA1Iİ 96 989 000000 JUIAT 9» T j m i O O 000 PESİNAT 10 AY 20 AY 30 AY 40 AY 50 AY He-- KASIM 95 AİUSTOS 9J MATIS 95 269 000 000 ^4O90gOJOO 50 AY _l_^0OOOO0 93 971OOÇL'? 27C COO 69 990 OOO 64 390 OOO, 42 495 000 3I5O0JOJ 82 65C OOO 67 T 8C OOo7F26ÖOÖO~56İ50ÖOoIl^ 25 OOO 114 050 000 T 4JC00C 58 410 000 52 680 000 48 283 000 3 86JJO0 £7030 000_60 5 «C 00ı 49 370 OOO_4443O.0OO_J l0_640 3OOJ6J20M0 80 420 OOC 49 <9Q ooc 40 660 000 36 5 0 OOO 33 330_OOO_21990OOO_ 63 720 OOO 39 480 OOC 3 990 000 28 670 000 26 12C 000 7 240 000 47 300000 29 200 000 23 6O0ÖOO l 2l 100Ö0O~T9İ8ÖÖÖÖ" 12660ÖÖÖ 31 140000 19 C80 000 5330000 13 t40~)Öo] 12 350 000, TTSOİOO' J 5 J M « 2 j * » 000 ^ 3 0 000^6580000 ^592O0O0_ JJJO^OO 8 T i p i O a i r e A l a n ı : B r u t 1 8 5 m 2 •Salon 40 18 m • Mutf* 15 76 m! -Yatak Odaları 12 m 14m 24 08 m • Balkon H 6 0 m •Hol 7nf-Antre 9 6 0 m - Banyolar 731 m 8 6 m • Tuvalet 1 36 m C tipi 4'lü blok 115 m'C tıpı DAİIE Pt«ın Fıyotı 1 099 000 000 • .MUTFAK ON I 10 AY 20 AY 30 AY 40 AY 50 AY MUTFAK i • I SAL r İ 3AN O 1 »«, BAN1 — N* ^ —BAT V9 ^ BAN> • '—-ı I I BA'JYÖ I I I 8A Y i 50 AY 199000000 'T 19 400 000 75310000 61 920 000 56 090 000 51 600 000 34 05M3OO ,İ99 000 000~[İCT63Ö"000 66 390 00011440 000^49200 000 4İTâÖ~000" 1 ~29 8?C 000 399000000 9TW0OÖr 5y61Ö0ÖOÎ471(IOO00 4J480 000 38 940000 25 690 OÖT 499000 000 !~78460İÖÖ 48 970 000İ39 930 000^5930100*32 87000^21 695 OK I 65 070 000 40 460 000 32 900 000 29 540 000 26 950 0OÇ_ 7 790J»3 51 800 000 32IOOOOO 2602000Ö 2J3l"rö*âÖ~2TlîÖOOC 43MOO0 ı 799 000 000 38 660 000, 23 87 0 0-30 ?29İOİ5oTİ7WÖoTl' 680 000 10 350 000 899000000 , 25520000 I56400ü0 I2Î70 000 II İ8COO0 13 120 OOO 6680000 ri~~~0~3ÖÖOO~2 İ40 000 7690OK 6 140000 5 430 000 4 900 000 i 235 000 115 m C tıpı DAİIE * DOGAN 5 O T O M O I İ I Pefin Fıyat 1 4 4 9 0 0 0 0 0 0 AĞUS1OS 96 67 780 000,61260 000 56 250 000 37 125 000 5 9 000 000 114 050 COC> 71 430 00OJ584)00OO 52 430 000 48 2803Ö0T7T865 00Ö7 «59 000 000. 97 030 000160 550 0O0İ4? 370 000 44 430*000 40640İOOj26 820 000 MATIS 96 SUIAI 9 6 ^ KASIM 9 S _ Â5USTOS95^ MATIS 9J 799000000 80420 000 49 990 000 40660000 36 5 0 300 33 330 000 2_?9C0O0_ 939 000 000, 63 720 000 39 480 000 3 990 000 t ' 6 7 n L c o 2« 2C ÇQQ 1 24C COO L0790OOOOC 47300000 29 200000 23600000 <1JOJOC 19 J C 00O__2 66Ç_000_ 219 0İ5oloTlTT40İo¥T9İİb^oTT5İ3*3İIOO I3 640 000 2 35C OOO 8 50 OOO 339000300, Iİ29O0O0 9300000 7430000 6 580 000 5 923 OOO 3910 000_ 449 000 UOO C T i p i D a i r e A l a n ı : B r u t 1 8 5 m •Salon 40 33 m • Mutfak 19 BO m • Yatak Odaları 1134 m 1182 m 16 66 n v Balkon 10 m •Hol 756m• Antre 10rrr-Banyolar 8rrr 525m Tuvalet 4 m ıtenjandan fazla kayıt yapmamak için banka hesap numaraları verilmemiştir. WBUL/Mecidiyeköy: 0 (212)274 74 44-288 57 51 Kadıköy: 0 (216) 418 61 61 (4 hat) rköy: 0 (212) 571 81 39 - 571 80 99 Pendik : 0 (216) 390 72 05 - 354 97 75 IARA 0 (312) 468 05 60- 467 90 34 İZMİR 0 (232) 463 60 00 ,MA 0 (322) 457 54 70-454 12 55 KOCAELİ 0 (262) 324 79 65-322 72 80 KESİR 0 (266) 243 62 62 KÖRFEZ (Burhanıye) 0 (266) 422 25 00 Z A R G Ü N L E R İ O E H İ Z M E T İ N İ Z O E Y İ Z
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle