20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 MART 1995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kozakçıoğlu: Polis Teşkilatı Yasası gözden geçirilmeli Eıııııiyette ilk bölgesel toplanü tstanbnl Haber Servisi - Emniyet Genel Müdürlü- ğü'nün başlattığı ve emni- yet örgütünde personel, araç-gereç durumunun göz- den geçirilmesi ve eksiklik- lerin belirlenmesi amacıyla dûzenlenen bölgesel toplan- tılann ilki lstanbul'da yapıl- dı. Istanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, polis teşkilatı ile polisin yetki ve görevie- rini düzenleyen yasalann yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinı söy- ledi. Beylerbeyi Sabancı Polisevi'nde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan tstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, mevcut kanun- lan uygulayan polisin, bazı olaylar nedeniyle haksız yere suçlandığını ifade etti. Gelişen teknoloji ile bir- likte polisin kullandığı araç-gereç ile sisteminin de yenilenmesi gerek- riğini belirten Kozakçıoğlu, şunlan söyledi: "Gfimrfik biriiğbıe adım atarken önümûzdeki dönemde ele alınması gereken pek çok yasamız olacaktır. KÜLTÜR • SANAT Hayıi Kozakçıoğlu Necdet Menzir Işte bu düzenJeme safhasuıda polisin yetki ve görevierini düzenleyen yasa- lann da günün anlayışına göre yeni- den gözden geçirilmesi gerekiyor. Tüm yetkililere düşen görev; her şey- den önce daha demokratik bir yöne- tbn sistemini oluşturmakîjr." Kozakçıoğlu, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de meydana gelen olay- larda polisin elindeki tüm olanaklan kullandığını ve yöntemde yanlışlık olmadığını belirtti. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar konuşmasında, polisin oluşan yeni şartlar çerçevesinde yeniden yapılanması ve mevzuatta değişik- likler yapılması gerektiğini söyledi. Ağar, yapılacak bölgesel toplantılarda ortaya çıka- cak önerileri de dikkate alarak aşağıdan yukanya doğru değişime gidecek- lerini ifade etti. Ağar, şöyle konuştu: "Türkiye'de süratte ge- lişen ve değişen şartlar nedeniyle mevzuatın çok eskilerde kalması dolayı- sıyla bugünkü ihtiyaçlara cevap vermediği göriilöyor. Giimrük birliği ile başlayan Avrupa ile enteg- rasyon süreci içinde milli hukuku- muzun içerisinde birtakım değişik- liklerin gündeme geldiği ortamda, polis teşkilatının vapısında genel mü- dürlük bünyesinde bir oluşumu sağ- lamak ve bunu daha yukanlara ilet- mek istiyoruz.'" Toplantıda nüfusu her yıl 400 bin artan Istanbul'un güvenlik hizmetle- rindeki bazı aksamalann giderilme- sinin zor olduğu belirten Istanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir, "Toplantıdan çıkan sonuçlar rapor halinde hükümete ve ilgüi bakanlık- lara sunulacak" dedi. Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, yeni yönetim kurulu üyelerini seçti ŞamiyeYaltınm, mezan başmda anıldıtstanbul Haber Servisi - Şair Nâzun Hikmet'in karde- şi ve Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfi Kurucu Bas- kanı Samiye Yaltınm, ölü- münün birinci yıltnda, Kara- caahmet'teki mezan başmda dûzenlenen törenle anıldı. Anma töreninde bir konuş- ma yapan Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Baş- kanı Prof. Dr. Aydın Aybay, Samiye Yaltınm'ın, ağabeyi- nin adının ve yapıtlannın ya- şatılması ve vakfın dünya ça- pında duyurulması yönünde önemlı çalışmafar yaptığını söyledi. Prof. Dr. Aybay, d ü d Nâ Hik il Alev Coşkun, eski yönetimin tüm olumsuzluklara karşın kısa sürede bu kadar çok et- kinliği düzenlemesinin bü- yük başan olduğunu kayde- derek "Gelecek toplantıya kadar çok yönJü sanat mer- kezimizi yapnuş olunız. Böy- lece Sayın Samiye Yaltınm Hanımefendi'nin nıhunu da şadetmiş olunız" dedi. Top- lantının ardından yapılan se- çimle yönetim kuruJunda yer alan isimler şöyle: Prof. Dr. Aydın Aybay, Müzehher Vâ-NÛ, Refik Er- duran, Halit Çelenk. Semih Balcıoğlu, Genco Erkal, M f E k i DS S k û S o î İ S !sC N â z u n Hikmet'in kardeşi Samiye YaJünm, mezan başında anıMı. Annıa törenine Mustafa Ekmekçi, Dr Hik- Yaltınm'ın önderliğinde kurulan vakfa başvur- duklannı belirtti. Törene Samiye Yaltınm'ın kızı Ayşe Yalbnm, torunu Murat Germen ile Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı yöneticileri katıl- dı. Öte yandan Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, 4. Danışma Kurulu toplantısını gerçekleş- tirerek yeni yönetim kurulu üyelerini seçti. Di- van başkanlığmı eski DİSK Genel Başkanı Ke- mal Nebioğlu'nun yaptığı toplantıda, kurula su- nulan öneriler, oybirliği ile kabul edildi. Danışma kurulu toplantısında oylanilan, "Vakfa yeni uye kaydına önem verflmesi", "Nâ- nm beykeiinİD \3p1mr, "Vakfin yeni taşınacağı yerin restorasyonu" önerileri oybirliği ile kabul edilirken eski yönetim kurulunun hesaplan ak- landı. Danışma kurulu toplantısında bir konuş- ma yapan gazetemiz Yönetim Kurulu Başkanı Kıymet Coşkun, Alpay Ka- bacau, Bilgjn lnanç. AtiDa Ergür, Nevzat ŞenoL, İsa Çeiik, Oner Vağcu Şükran KurdakuL, Moris Gabay ve Cengiz Bektaş... Vakfın yedek yönetim kurulu üyeleri de şöyle: Ayduı Hgaz, Gatip Yağa, Aydm Hatipoğhı ve Ha- san Keseroğhı... Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın denetim kurulunu da şunlar oluşturdu: Sadettin Kanuta, Şerafettin Gür, Ömür Can- daç. 293 89 78 (3HAT) ORTAKÖY KÜLTÜR MERKEZI Azgın Somufu Çarkı ve Bu Çofk Içındekı Inson llıjkılerı Öylcü : Hasan Kryafet Yön: Faik Ahmet Akıncı BERHAN ŞİMŞEK-SUMRU YAVRUCUK-SAVAŞ YURTTAŞ "Fılmın gelırinin^bır bölumu Gazı ve 1 Mayıs mohallelerınde şehit dujenlerın mezarlarının yapımı ıçın yurutuien kamponyayc ve Pendık Beledıyesı ıle Express Ka'go'da ışten ctılan şçı'e r e a«':r I O-Ukc, OKM [258 69 87] <;CC H 0016 0011-00-20 OC Kıdıko» M K S 4 V V M ,349 9155) 13 0015 00-17,00-19 00 S.ntvı;,on Klrtıl HASAN »V.KM. 1353 37 7B| 14 30-17 30-20.00OKW Oftak.ov, Derebovu Cd No HOTel Beyoğlu PERA SİNEMASI 251 32 40 Yalnız 1 hafta |Kraliçe Margot "L R M ""La Maıgot" Yön: C laudc Bcrri KılvJlf Ad|.ıi)j ^ D.ııııd \ı;lı-ıııl Yımcnı I n « 12.OO-1 5. OO-18.00-21 OO KAYB0LMA ÜZERİNEBİRPİYANOVE DORTOYWICliLEFA.Vr.lZl NTSUN UZANKAU. MAH* GÛNJIMt. A^E UBU2 OUNŞOLO'. OZDEN ÇOlKf Her tuttJ pjzar gunlen aal ISOO »c 18 » d ı Ibtanbul San^t Mcrfcczı'nde V TEL:(212) 269O9 2J J KIMO?NAZ ERAYDA Cumanesı "a^«ır iB C^ Islanöul Sanat Merkezı KUMPANVA SAHNES1 Sat(;;3gac. Cad E^«ı Çeşme Sok !2 Tartatıaş. T*i5im ıO2i2) 235 54 57 Ferhan Şensoy'un ŞU GOGOL DELİSİ Derya Baykai Şensoy Sa!ı21 00 ORIAÜYLJN Ferhan Şensoy'un ÜÇ KURŞUNLUK OPERA :ULAR FerHan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Corja-nbo 2 1 00 Silet SJtıs Yertfn: SES-1S85 Ortaoyuncularfel:25118 S5 VUKDRAMA Tiksım-Rumetı.C«SI Mıslıtlakırkoy. Cjpitol M^jzal ERENKOY APOLLON (362 51 OO) i CEMAL RESIT REY KONSERSALOHU •İSTANBUL BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ , 3 28 Mart 199S Sab Saat: 10 29 Mart 199S Çarsamba Saat: "GUYS&DOLLS" CAZ DANS TOPLULUĞU Bılet Fiy-atlan. 300.000 -250.000.- TL YON: RlCHARDATTENBOROUnH \NTHONY HOPKINS GOLGE DEBRA HINCER TOPRAKLARDASHADOVVLANDS' 1-1.30-14.00-16.30-19.00-21.30 Afktan güçlü sîlah yoktur. BLUE SKY JESSICA1ANGE TOMMY LEEJONES 12.00-14.15-17.00-19.15-21.45 !ŞBir bara.ı yapımı nedenıyle, barapn bulunduğu bolgedekı koyler boşaltılır ve yıkılır Insanlar yerleşım bölgelerınden kcvulmuş. aç ve ışsızdırler Yerlerınden yurtlanndan edılmış olan msanlann bir kısmı, baraı yapımında çalıştırılmak üzere ışe alınır Azgın b>r sümürü. ış kazalan ve bu nedenle ölümler yoksul köylulerın yeni yaşamıdır artık Ölenlenn yerıne ışe alınacak olanlar ıçın babasının, kardeşının, akrabasının olumünu beklemek TıyatroStudyosu T u - g a y N e 1* »wtıc £i U&mtfr lumt Dutşu »i.-jo ' Hduk Ahmet Zuhol \ Bilginer Uğurlu Gencer 9 MART • 2 NİSAN BEV06LU KUCUK SAHNE Per«fc Cıms 21.00 iCTortfit 15.30 21.OOPEOT 15.30 lıl.ll.f. KEM OYL>CLLARI 2^6 35 89-247 36 34 NEIL SIMON KOMED! 2 BOLUM Çeviren: Bilge Koloğlu Yön: Yıldız Kenter "Yerli Forrest Cump" HÛHRİrtT YILIN KOMEDİSİ 1OO. OYUN »NİSANDAUTİYOK TÛMBIIİTLERSÂTBÂCIKTL. ÖNDEN YER BUUUK İSTİY0RS1NIZ HEMENGİŞEYEUfilUm Bizim Tiyatro/Capıtol salonu ndaTel:39165381 Ovunlaşnran-Yönetenl Nazan Diper-Evren Duyall MİLENA DAN iMuıdai Gezen Tıyatrosu İ P a z a r l 5 . 0 0 IZafer Diper.Elif Gezen lYeşim Koçak-Zafer Diper MEKTUP LAR 30 Mart 199S Persembe SaaL 19m S GENO WASHINGTON AND THE RAMJAMBAND (Soul Rhyim and Blues) Bılel Fivatlan 300 000 -250.000- Tl I Visan I99S Cumartesi Saat: 19.30 M.S.O. DEVLET KONSERVATUARI ORKESTRASJ (Ek Program) Şef Fahretün Kerimov Sotetler Darala I\ıncer (Obua), Hande Özyürek (Keman), Karolin Ölçer (Vreolonsel) Haydn, Mozart, Çaykovski, Brahms Bılet Fi\atJan: 150.000-100.000 Tl 2 Nisan 199<y Pa7arŞaaL- 19.^0 ! LONDON MOZART PIAYERS (Ek Program) Şef Howard Gnffiöı Solıstler Celia Nickiiır(Oboa) j Ha\dn, Şostako\ıç, Mathias, Mozart ^Uj T^UHeı TKeUiefi İ&ty Bılet Fıyatlan. 300 000.-250.000.- TL ISTANBUL DEVLET OPERA VE BALESI İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE PERDELERİNİ AÇIYOR HEDEF BUYUK SALON 10 Nisan-17 Mayıs (1.KUR) KONSERVATUARLABA HAZIRLIK KURSLARI (TIYATBO-MÜZIK) G. Puccini TURANDOT opera 3 perde Ortestra Şefı: Antonio PIROUJ Sahneye Koyan: *kta KARA 25 Mart Cumartesi saat 20.00 - 30 Mart Persembe saat 20.00 8 Nisan Cumartesı saat: 15.30 -13 Nisan Perçembe saat 20.00 FLehar ŞEN DUL operet 3 perde Orkestra Şeft Serdar YU.ÇIN Sahneye Koyan: Aydın GÜN 28 Mart Salı saat 20.00 4 Nisan Sak saat 20.00 -15 Nisan Cumartesi saat 15.30 L. Minkus DON KİŞOT Komografıve bale 3 perde Sahneye Koyan: *lent.n YEÜZARİEV Oritestra Şefi: Elşad BAGIROV 29 Mart Çarsamba saat 20.00 - 5,12 Nisan Carsamba saat 20.00 CRR Konser Salonu; 246 06 96-240 5012 AKM Konser Gisesı; 251 56 00 CAPtTOL Altunizade; 39119 30 / 333 Salonumıi7un lüm fıva kjdcmdcnmlc oğramaı-oğraıa- mckjı vı- Btmjk^jr Bt-lttJjn^ mcmıtplinm 't yli, cn W kljılık Rrupljra % 211 ındınm ™ılrajkudır G. Vbrdi DON CARLOS opera 4 perde Orkestra Şeft Antonio PmOOJ Sahneye Koyan: Gûrçü ÇEÜKTAŞ 1 Nisan Cumartesi saat 15.30 - 6 Nisan Perçembe saat 20.00 11 Nisan Salı saat 20.00 TC KULTUR BAKAMLIĞIDEVLETT1YATR0LAR) İSTANBUL DEVLET TİYATROSU CADI KAZANI 27 Marl saat: 20.00 TAKSİM SAHNESİ FINAL 27 Marl saat: 19.30 AKM BİRİM TİYATRO 27-31 MART 1995 AKM ODA TİYATROSU Puartesi 27-3.15.00:Gripsthe*er 17.00:Çocuk ve Gençiik Tiutrasu Pandı Salı 28-3,15.00:MezarsızÖluler Çarşamba29-3,15.0O:Cesaret Ana >e Çocuklan Perşerabe 30-3.15.M:Godol'u Beklerken Cuma 31-3,13.00:Shakespearc Menron BeğeadiğiıuzGibi 15.00:Patel "Almaaja'da ve Dunva'da Tivatro" ALMAN KULTUR MERKEZI IŞBIRLIGIYLE TUM SEYIRCILERIMIZIN DUNYA TIYATROLAR GÜNÜNÜ KVTLARIZ Oyunlanmızı ve Gösterilerimizi Ücretsiz İzleyebilirsiniz. Gı(t Tcl: |O312| 24? 24 26 TC KULTUP BAKANUĞı DP.LFTYATPOLARI İSTANBUL DEVLET TİYATROSU PAZAR SOHBETLERİ TİYATRO ANILARI BERKŞOY KASAPOĞLU OFLUOĞLU Serbesttir ORALOGLU TİYATROSU LALE ORALOGLU SARAH BERNHARDT Yöneten İ.İ//ct BANA ^ \IUını/.ıılcC\PIT()LMu)d«l (it/tn T»llru Salunu Tel: 391 65 38 ANKARA SANAT TİYATROSU JOSE SANCHtS SINISTERRA AY, CARMELA ! "(hj>ûrtiik Saıtısıııa At^ıl Reji : Rulkav AZIZ Türkçesi : YaKın BAYKl.IL Oynayanlar : Altan ERKEIOJ ' Asll ÖNGOREN Y A L N I Z 1 G Ü N 2 8 M a r t 1 8 . 3 0 2 1 . 1 5 i'uun I'-tck L'zcnne Beyoğlu Küçük Sahne'de ilct Salı» • Tivjlro Giş^>i. Tak^itn \akXorama. GişeTcl.- J49 24 2 KARTAL SANAT IŞLIGI TİYATROSU Bertolt Brecht İHSAN'IN EVRELERİFatıh Altınöz DüzenleYen S«rhat Özcon YONETEN Çeim Etılı Her Çarsamba 20.30 / Pazar 20.00 YER Pendık Ataturk Kültür Evı Tel 390 40 19 GOLGE TOPRAKLARDA < I i ı KONSER SALONU , t "Gölge Topraklarda" aynı adla Londra ve 8roadway sahnelerınde oynanan bir tıyafo pserınden ( senaryolaştınlmış. yüzyılımızın yaşanmış en büyük aşklanndan bırı Fılm Oxford Magdelen Collene de çekılmış. Doğal ortamı ve 50lerin havasını tam yansıtması fıimın geçtığı dönemı ve ılışkılerını belırîemekte * ' < >guç!u bir taban oluşturuyor Kendını kıtaplarına vermış, değışmez kurallarıyia yaşayan bir adam Yaşadıöı < ı <k her ana guzellık katan ve enerji dolu bir kadın.. Farklı ıkı dünyanın çatışması buyük bir aşk yaratır Büvuk i , ( usta Rıchard Attenborough gerçek bir aşkı herkesı kucaklayacak bir fılme dönuştürmüş Enteüektuel ve L ( duygusal açıdan tutucu bir ortamı. eleştırel bir bakışla canlandıran fılmı kaçırmayın K. Ludwig BİR TENOR ARANIYOR müzikal komedl 2 perde Sahneye Koyan: Adrian BRINE Mûzik Yönetmeni: Sertar YALÇIN 26 Mart Pazar saat: 15.00 - 7,14 Nisan Cuma saat 19.00 W A. Mozart KUŞ ADAM ve RRI çocuk operası 2 perde Sahneye Koyan: Sûmeray ARIMAN Mûiik Yönetmem: Hûseyın KAYA 25 Mart Cumartesi saat: 15.00 -13,15 Nisan Cumartesi saat 11.00 BILETLEIUOArURK KU1IUR MERKEZI GISELERINDE SATILMAKTADIR A.K.M.Gqe1H'(0.2lll 251 10 23 151 56 OC (7 h«> 254 ŞEHIR TIYATROLARI L' HARBIYE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESİ (240 77 20) NIKOLAY GOGOL PALTO YONETÎN 8AŞARSABUNCU (22-23-24-25-26 Mart) Çocuk Oyunu A' SFAKESP EARE BİRGECEHASALI OYUNLAŞTiRAN-YONFTEN NEŞ*E ERÇETİN (2S-26 Mart Saat: I 1.00) HARBIYE CEP TİYATROSU ( 240 77 20 ) FERENC KARINTHY PEYNİRLİ YUMURTA YONETEN CANDOĞAN (21 Mart Saat: 18.00-20.30/ 23-24 Mart Saat: 15.00) KADIKOY HALDUN TANER SAHNESİ (349 04 63) . TC KULTUR BAKANUĞI DEVLET TIYATTOLARII I İSTANBUL DEVLET TİYATROSU TAKSİM SAHNESİ 2 9 3 31 08 Hatla ıcı saal 20 00 Cmt 15 00 ve ?0 00 ARTHUR MILLER CADI KAZANI Yöneten : CÜNEYT GÖKÇER 27-28-29_3q-3_l_Mart_1 Nisan TURHAN SELÇUK ABDÜLCANBAZ Oyunlaştıran veY6n.: Y. KENAN IŞIK 4-5-6-7-8 Nisan TAKSİM SAHNESİ UST FUAYE 293 31 08 Carsamöa ve Cuma Saal 17 30 |Uyariayan ŞEHIR UYKUDA n veYöneten : OZGUR KULERIMIZ 1 Çocuk Oyunu HEINRICH BOLL DENfZ ü'YGJNEH BİRÜKTEOYNAYAUM YONETEN OENİZ UYGUNER (25-26 Mart Saat. II.00) USKUDAR MUSAHIPZADE CELAL SAHNESİ (333 03 97) ORHAN GÜNER İKİNCİ NÖBETÇİNİN SIKINTILARI YONETEN ARİF AKKAYA (22-23-24-25-26-27 Mart) 1 2 3 4 5 6 7 10 II 12 13 14 15 16 17 Sîvos eiîerinde saz»m çaîînır, Gesi boğîart. O gönîer. Adaietm bt» mu dünya. TaHı dillîrm Çemberİmde güJ oya. Taİ^p^pnye, {Seiaa / Moğoüor) Kotenİn dibi. (Sefda / Mo ğo lîar) Anayasso {Seida / Moğolior) Mapusaneiere gönej doğmuyor. Dane dane benleri. MEMET BAYDUR TENSING YONETEN ÇETİN İPEKKAYA ÇMUK Oyunu Ş. AVŞAR-E ÜLGER- M D KIL1Ç-E. POSTOĞLU YAVRU KIMJN YOKET EM ŞEVKETAVŞAR (22-23-24-25-26-27 Mart) (25-26Mart Saat: I 1.00) F A T I H R E Ş A T NURJ S A H N E S İ (526 53 80) ERGUN SAV BİR BAŞKASI YONETEN ENGİN GÜRMEN (22-23-24-25-26-27 Mart) Çocuk Oyunu F K. WAECU T£R SOYTARILAR OKULU rONE'EN TANER BARUS (25-26 Mart Saat: I 1.00) Böfemedim felek ite kozumu. Mapusane içinde. lyvah gonöî. Aittn kafes. Nem kaldı (Setda / Kardaşlar) GAZİOSMANPAŞA SAHNESİ (578-60 67) MOLIERE TARTUFFE M Â j Ö R M V Z İ K Y A P 1 M T e l ; ( 0 , 2 1 2 ) 5 2 7 6 1 2 8 fONTEN IEAN-LOUIS MARTIN BARBAZ (22-23-24-25-26-27 Mart) Çocuk Oyunu GOLGENINCANI fONETEN CEMDAVRAN | (25-26 Mart Saac. 11.00) <û:..:•:*• ••-i<5W-&'*«î3*i-S 29-31 Mar:, 5-7 Nisan (Saat AKM ODATIYATROSU 251 56 00/254 Haltaıcı Saal 19.00. Cml 15 00-19 00 Pazar 15 00 TÜRK SESŞİZ TİYATROSU GÜNGÖR DİLMEN KURBAN Uyarlayan ve Yöneten : SUMRU YAVRUCUK 26 Mart Pazar Saal 15 00 AZIZ NESIN HADİ ÖLDÜRSENE CANJKOM | Yöneten : METIN BELGIN 28-29-3O__3J_Mar_t_1_2 Nisan HAROLD PINTER GIT GEL POLAP Yöneten : METIN BEYEN 4-5-6-7-8-9 Nisan AKM BİRİM TİYATROSU 251 56 00/254 Hafia Içı Saal 19 30 Cmt 15 00 19 30 PAZAR SOHBETLERI-7 TİYATRO ANILARI 26 Mart Pazar Saat 15 30 VVOOPY ALLEN FINAL Yöneten : CÜNEYT ÇALIŞKUR 27-28-2ı9;3q-3_l_Marti1 Nisan BEHİÇ ÂK BİNA Yöneten : ÖZGÜR YALIM 4-5-6-7-8 NiSAN ÜLKÜ.AYVAZ TENEKE ŞOVALYELER {MLJZIWI Çocuk Oyunu) Yöneten : ORHAN KURTULDU Her Pazar Saat 12 00 Toplu Satışlar Içjr : 244 28 11
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle