09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Intiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yavın Yönetmenr Orhan Erinç • Genel Yayın Koordınatörir Hikmet Çetioka\a# Yazıışleri Müdürleri: Ibrahim Vıldız, Dinç Tayanç(Sorumlu) # Haber Merkezı Müdürü Hakan Kara 0 Görsel Yönetmen: Fikret Eser Dış Haberler Ergun B»lcı • tstıhbarat Yalçın Çıkır • Ekonomı Bûlent Kızanlık • Radyo-TV l yg«r Eremek- tar • Kültüı: Hındao Şenköken • Spor' Abdölkadir Y ücelman # Yurt Haberlen Mehmet Saraç 9 Makaleler: Sami Karaörcn • Cevın Styfettln Turhan • Düzeltmc- AbdulUh Yuıcı • Fotoğraf Erdoğan Köscoğln Yayın Kurulu: llhan Selçuk (Başkan). Orhan Erinç, Oktay Kurtböke. Özgen Acar, Hikmet Çetinka>a. Şükran Soner, Ergun Balcı. Dinç Tav anç. tbrahim Vıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay. Ankara Terasılcısı: Mustafa BaJba> # Haber Müdürü. Dogan Alan Atatürk Bulvan No: 125, Kat4, Bakanlıklar-Ankara Tel 4195020(7hat), Faks 4195027#lzmirTemsılcisı:SerdarKızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel- 4411220, Faks: 4419117 • Adana Temsücısı: Çetin Yiğenoğlu, Inönü Cd. 119 S. No:l Kat:l, Tel 3522550, Faks: 3522570 Müessese Müdürü: Erol Erkut»Koordinatör Ahmet Konüsan • Muha^ebe BülentYen- er#tdare Hüseyin Gürer • Ljletme Önder Çefik • Bılgı-lşİem Nail tnal • Bılgısayar Sistem MürüvetÇiier9Reklam Rehalşrt- raan • Halkla Ilışkıler Nurten Berksoy Yanaiayu ve Basaa: Yenı Gün Haber Ajansı. Basın ve Yayıncılık A Ş TürbcajıCad 39 41 Cağaloglu 34334 Ist PK 246 Istanbııl Tel (0 212) 512 05 05 (20 hat) Faks IO212I513 85 95 26MART1995 Imsak: 4.25 Güneş: 5.51 Öğle: 12.17 Ikindi: 15.44 Akşam: 18.29 Yatsı: 19.49 Karayolu Gövenliği Haftası • ANKARA(AA)- Bireşmiş Milletler Avrupa Ekaıomik Komisyonu, üyesi bulunan 54 ülkede 27 nart-2 nisan tarihleri araanda "2. Karayolu Gü\enlığı Haftası"nın düzenlenmesinı kanriaştırdı. "Karayolu güvenliği hayat kurtanr, geıv yaşamlan koruyalım" sloganının kullüulacağı hafta nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Dairesi Başjcanhğı tarafından düzenlenen afış yansmasında 14 afişe ödül venimesi kararlaştınldı. Koldaki jeneratör • Haber Merkezi - Saat sektörünün en büyük önemli fırmalanndan Seiko Corporation'ın "Antalya 95 3. Kuyumculuk-Saat Fuan"nda sergilenen ürünlen oldukça ilgi çekti. Yoğun ilgi gören Aydın Saat AŞ standında özellikle dünyanın ilk jeneratörlü kol saati "Seıko Kinetic" ile günışığında topladığı ışığı karanlık ortamda ya da tüm gece boyunca kadranına yansıtan dünyanın ilk floransanlı kol saati "Seiko Lumibrite" konuklann gözdesiydi. ıı Ayın KUPUIUŞU" • Haber Merkezi - The Marmara tstanbul, beşinci yaşını kutlayacağı 1995 yılı boyunca her ay, birlikte çahştığı ve işbirliği içinde olduğu firmalardan birini "Ayın Kuruluşu" seçecek. Nisan ayında başlayacak olan uygulama kapsamında, The Marmara lstanbul, "Ayın Kuruluşu"nun kendi bûnyesinde ve basında bir ay boyunca tanıtımını üstlenecak. SabUıa Sertel anısna seminer • Haber Merkezi - Sabiha Sertel'in 100. dogumgünü nedeniyle lstanbul Üniversitesi Kadın Sorunlan Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "Bir kadın - Bir yasam: Sabiha Sertel" adlı bir seminer verilecek. Seminerde, Yıldız Sertel, Vedat Günyol, Ipek Çalışlar ve Serpil Çakın konuşacak. Seminer, yann saat 14.00'te Çemberlitaş'taki Basın Mûzesi Konferans Salonu'nda başlayacak. ÜcretJi özel servis • ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - PTT, doğrudan halkın can ve mal güvenliği ile asayişi ilgilendiren konularda verilen hizmetler ıçin aynlmış jjzel servis dışındaki hatlann ücretli olduğunu bildirdi. Açıklamaya göre ücretli servis numaralan şöyle: Bilinmeyen numaralar danışma: 118, posta kodu danışma: 119, çağn: 133, yerinde olmayan abone: 134, uyandırma: 135, telebilgi: 144, 146, 147, 149, alozabıta: 153, alo trafik: 154, PTTborç sorma 163, masal-mûzik 166, alo posta: 169, alo valilik: 179, iş ve işçi bulma: 180, çevre bilgi: 181, ruhsal bunalım danışma: 182, sağlık danışma: 184, su anza: 185,elektrikanza: 186, gaz anza: 187 ve vergi danışma: 189 'Zehipli su' şüphesi • ERZURUM(AA)- Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ersan Gemalmaz, şehir su şebekesinin beslendiği ana depolara bazı kişilerce 'zehirbırakıldığı' şüphesi üzerine bir dizi önlem ahndığını belirterek 'ilk etapta hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde bir şey çıkmadı" dedi. Gemalmaz, depo bekçisinin, "Ben depoya girmek isteyen bir kişiyi sılahımla engellemeye çalışırken diğerleri içeri sızmış olabilir" şeklindeki konuşması üzerine harekete geçtiklerini belirtti. Moda otuzundan sonra başlar iii mimii vHİfnir Çiçek çocuklann ^ H ruhuhiç ^ ^ J eskimeyecek ve ^ H 68 ruhunun o baş ^ H kakhran, ^ H kurallan yok ^M sayan, W bağunsızhk V bayrağını • rüzgâra sallayan 1 güzelliği yok a olmayacak ve 4 tasanmcılar 1 dantellerini, ipekkrini, I korsajlannı. abarüh süslerini hep 30 yaş üstü için hazırladıklanm bilecekkr. m ^m H •\ mı rfS" - • Bence gençler moda dışı tanımlamadalar. Çünkü onlann gençliklerj her türlü modanın önünde. Gençlikte daima, estetik kaygının dışında ofmanın verdiği bir rahatlık, bir de kendine güven vardır. CEMtLtPEKÇİ Merhaba, Son günlerde bana yönel- tilen sorulardan en çoğu gençlerin ve genç pop sa- natçılannın kıyafetlerini, tarzlannı beğenip beğenme- diğim üzerine oluyor. Bir anda ilahlaştınp yaşamımı- zın aynlmaz birer parçası haline gelen bu gençlerin dış görünümlerini sorgula- mam, yargılamam isteniyor benden. Oysa bence gençler moda dışı tanımlamadalar. Çünkü onlann gençlikleri her türlü modanın önünde. Bu konu- da doğru bir şeyler düşüne- bilmek ve söyleyebilmek için geçen pazar günü Orta- köy'e inip bir kenarda üç dört saat oturdum ve onlan izledim. Onlara baktıkça kendi gençliğim geldi gözlenmin önüne bir rüya gibi. Ne ko- mik ki 25 yıldan bu yana bu hızla değişen, kararan dün- yada gençliğin değişmedi- ğini gördüm. Beatles mode- lini andıran uzun saçlar, hü- zünlü yüzler, uzun kazaklar, gömlekler, blue jeanlar, sa- vaşı reddedercesine keyifle ayağa giyilen asker postal- lan, bakımsız olmaya gös- terilen o özen. Güldüm! Hoşlandığım gençliğin 25 senedir süren bu inatçı yak- laşımı beni uzun uzun gül- dürdü. Gence özgü estetik 25 yıl önceki kendimi gördüm. Saçlanm omuzla- rımda, ayağımda botlar, blue jean, müthiş bakımsız bir yüz. O zamanlar gençli- ğin o süzülüp yüzümüze oturan ışığı ne kadar da her şeye yeti- yordu. Anne ve babam geldi ak- lıma. tkisi de çoğu kez dehşet içinde bana bakıp görüntümün bir facia olduğunu söylerlerdi ve kendime çeki düzen vermemi is- terlerdi benden. Bugün bizlerin gençlerden toparlanmalannı iste- memız gibi. Ama gençlerin este- tikten yoksun olduğunu kimse söyleyemez bence. Gençlikte da- ima, estetik kaygının dışında ol- manın verdiği bir rahatlık, bir de kendine güven vardır. Bu da tüm tanımlamalann, kurallann dışına çıkanyor onlan. Ayaklanndaki asker postallan- dVkcııH-ılı Kîı» v g 7 Q rlrkcrtiı BuvüzymbenaeniyiifadeedenFransa'nmArlesbölgesindenFransızta- c U J c U U l l l i l l VcU,d U U g l U . . . sanmaChristianUcroix.Yüzyıhnİ4arınaşasımI^croK'mntasanm^ da da görüyoruz. Asker ceketierinin ahında dantel etekler, Fransız köyiüsünün korsajlan. Alabildiğine büyük... Adeta Fransa'nın büyüklüğünü ve görkemini yansıtan taküar, işlemeler, renklerin cümbüsü ik tam bir Fransız modası ve elbette koketi egemen_. Belki biraz abarülnuş bir ka- dın tasanmı ama. bu yüzyıhn elbiselerie ifade edfliş biçimi bundan daha vıırgulayıcı olamazdL Bence hepsini bir arada kuDanmak zorunda de- tçinde muhakkak sizleri de yansıtan bir şe>ler bulacağmızdan emininu. İşte Christian Lacroü'dan sizlere süslü ve abartüı bir yaz~ nı kullanışlannı, uzun saçlanm, blue jeanlerini, ruhlanndaki çi- çek çocuğu seviyorum. Ve bizler, aslında biz orta yaşlılar, günü- müz gençlerinin anne ve babala- n, 25 yıl önceki kendimizi yargı- lıyoruz fark etmeden. Itiraf edelim ki bizler de onlar- dan biriydik. Ve sakladığımız o gençlik anılanmız da sevgilileri- miz de onlardan biriydi. Gençli- ğimizin ve özgürlük duygumu- zun bizi henüz terk etmediği o dönemlerde şimdi dudak büktü- ğümüz bu tarz, hiç de bu kadar sevimsiz gelmiyordu. Aslında belki modanın ilk gözler önüne çıkartıldığı an mo- da olup bir gün sonra demode oluşu tabii ki 25 yıl önceyi çok demode kılıyor. Tek demode ol- mayan şeyin 25 yıl önce de, 25 yıl sonra da aynı olan gençlik ol- duğunu görüyoruz. Ve inanıyo- rum ki yıllar sonra da bu kural değişmeyecek. Çiçek çocuklann ruhu hiç eskimeyecek ve 68 ru- hunun o baş kaldıran, kurallan yok sayan, ayaklan üzerine ba- san, bağımsızlık bayragını rüzgâ- ra sallayan güzelliği yok olmaya- cak ve tasanmcılar dantellerini, ipeklerini, korsajlannı, abartılı süslerini hep 30 yaş üstü için ha- zırladıklannı bilecekler. Ve bir gün gelecek gençler de özgün modanın dışına çıkıp, ha- zır kalıpların içine girecekler. Oysa ben tüm yaşamda olduğu gibi giyimde de özgürlüğü sevi- yorum. Moda kölesi olmayı asla ve asla onaylamıyorum. Güzel olan da insanlann yapılarının, hislerinin, düşüncelennin giyim- lerine yansıması değil mi? Unutmamalıyız ki her birimiz giyimimizle yaşam biçimimizi ve duygulanmızı dışa vuruyoruz. Bazılanmız kendi iç dünyasının yönlendirmesinde kurallan yıkı- yor giyımi ile. Kimimiz zoru se- çip modanın peşinde koşturuyor, kimimiz de yaşamamıza denk düşen tarzları benimsiyoruz. Oturup kalkmalanna, hareketli- liklerine göre darlar, bollar, blue jeanler, postallar sivri topuklar, vs. vs... Genç tasanmcılann dikkatine: Sondannızı, tasanmlarımzı benimle paylaşmak; diişüncelerimi, gö- rüşlerimi öğrenmek isterseniz, ben sizeyardımcı olmaya hazınm. Mektuplarınızı Cemil tpekçi, Cumhuriyet Gazetesi No: 39/41 Cağ/a loğlu-lstanbul adresine bekliyorum. Altıncılardan Bergama'yı ikna turu • Eurogold'un yeni genel müdürü Jack Testart ve eski Avustralya Turizm Bakanı Ros Kelly, Belediye Başkanı Sefa Taşkın'dan, Ovacık'ta işletilecek altın madenine yönelik tepkinin ortadan kaldınlması için yardım ve destek istedi. IZMtR (Cumhuriyet Ege Bûrosu) - Bergama Ovacık'ta altın madeni işletme izni alan Eurogold, kamuoyunun tepkisi- ni azaltabilmek amacıyla "ikna turlarını" sürdürüyor. Geçen yaz aylannda Avustralya Büyü- kelçisini ve eski Maden Baka- nı'nı Bergama'ya getiren şirket, şimdi de eski Turizm Bakanı Ros Kelly ve üst düzey yönetici- leriyle birlikte Bergama'da gö- rüşmeler yapıyor. Eurogold'un üçüncü genel müdürü olan ve kısa bir süre ön- ce görevi devTalan Jack Testart, Belediye Başkanı Sefa Taşkm'ı ziyaret etti. Yanmda eski Avust- ralya Turizm Bakanı Ros Kelly'i de getiren Testart, Ovacık'ta iş- letilecek altın madenine yönelik tepkinin ortadan kaldınlması için yetkililerden yardım ve des- tek istedi. Avustralyalı eski ba- kan da siyanürlü altın madeni- nin çevreye hiçbir zarar verme- yeceğini belirterek projeye des- tek olması için Belediye Başka- nı Taşkın'dan yardım istedi. 'Eurogold'a güvenmiyoruz' Eurogold'un, en başından be- ri sık sık proje ve genel müdür değiştirmesiyle şirket sözcülü- ğünü yapanlann gerçekleri sap- tıran tutumlanyla inandıncı bir fırma görüntüsünden uzak oldu- ğunu vurgulayan Taşkın ise, "Biz ve Bergama halkı, Euro- gold'a güvenmiyoruz'' dedi. Siyanürlü yöntemin, uygulan- dığı ülkelerde büyük doğal fela- ketlere yol açtığmı bildiklerini ve bu konuda ellerinde somut bilgiler olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Taşkın, "Sa- bıkalı olduğu açıkça belU olan bu yönteme nasıl güvenelim? Antma tesisinin çalışmayacağı da açıkça görüldü. Bize, 'Canı- nızdan ve doğanızdan vazgeçin' deniyor. Biz bu siyanürlü yönte- me de Eurogold'a da güvenmi- yoruz" diye konuştu. Sefa Taşkın, görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada, Euro- gold'un daha önce de Avustral- ya'nın Ankara Büyükelçisi'ni ve eski Maden Bakânı'nı kendi- lerini ikna etmek amacıyla Ber- gama'ya getirdiğine dikkat çe- kerek şöyle konuştu: "Bu inanılmaz bir ısrardır. Halka rağmen bu işi nasıl yapa- caklar bilemiyorum. Yeni Genel Müdür Jack Testart'a, halkın bu işe karşı olduğunu açıkça söyledim. Bu kadar tepld varken madeni güvenlik kordonu altm- da mi işletmeyi düşünüyorlar?" Gökova'nın kirlilik suııruu çevreci balonlar belirleyecek • Termik santrahn kirleticilik özelliğinin boyutlannı saptamak üzere bilimsel bir araştırma başlatan tTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Meteoroloji Mühendisleri Odası, Gökova'dan gökyüzüne yüzlerce helyumla şişirilmiş mesajlı balon saldı. OLCAYAKDENtZ MİLAS - "Uçan bir balonla Gökova Termik Santralı'nın bu- lunduğu yerden ha\aya bırakılan bu kart, rüzgâr tarafından buraya tasjoımıstır. Santraldan hava\a bı- raiulacak kiıieticiler de bu kart gi- bi rüzgârla sürekli olarak buraya taşmacaktır. Gökova Termik Sant- ralı'mn nereleri kirletebileceğini belirlemeyi amaçlayan projemizi tamamlayabilmek için bu kartın arkasını doldurup, mutlaka bize geri göndermeniz gerekmekte- du-»" Bahçenizde, sokağınızda ya da yakın çevrenizde bir balonun ucu- na iliştirihniş böyle bir mesaj gö- rürseniz, öncelikle Gökova Ter- mik Santralının etkilerinin size kadar ulaştığını anlaym. Sonra da bu balonlu mesajlan gönderen İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ya da Meteoroloji Mü- hendisleri Odası lstanbul II Tem- silciliği'nı arayın... Üniversite ve oda yetkilileri ge- çen hafta, Gökova'da, doğanın bağrına bir bıçak gibi saplanan termik santrahn dibindeydiler. Amaç, balonlu mesajlardan da an- laşılacağı gibi, termik santrahn kirleticilik özelliğinin hangi bo- yutlara ulaştığını saptayacak bi- limsel bir araştırma yapmaktı. Helyaım gazıyla şişirilmiş balon- lar, iplerine ihştirilmiş çağn pusu- lalanyla gökyüzüne salındı. Araş- tırma ekibinden mühendislik öğ- rencisi Seher Çakar, ilk kez gör- düğü bölgenin bu güzelliğine, böylesi bir çirkinliğin yerleştiril- mesinden duyduğu öfkeyi şu keli- melerle dışa vuruyordu: u Bu cen- net doğa parçasına bu çirkinliği dikenler,ülkelerini, insanlarmı ve dünyayı gerçekten seviyoriar mı?" Çakar, elindeki balonları se- vinçle değil, öfke ve hüzünle bı- raktı boşluğa. Ardından araştır- manın sorumlulanndan İTÜ Me- teoroloji Bölümü Başkan Yardım- cısı Mikdat Kadıoğlu'nun açıkJa- maları geldi: "Gökova Termik Santralı'nın yalnızca Gökova'yı kirleteceği savunuluyor. Bacayı 300 metre vükselterek kirüliği da- ğrtmayı amaçladıklanm söylüyor- lar. Bu görüş son derecede yanlış- or. Düşünün, bu bacalardan gün- de 18 bin ton kükürtdioksit gazı abbyor. Bazüan yalnızca alt rüz- gârlan göze alryor. Oysa rüzgârlar daha yukanlara da hâkim.«" Kadıoğlu, termik santral gibi benzeri tesislerin yapımından ön- ce kesinlikle meteorolojik araştır- malann yapılması gerektiğine de dikkat çekiyor. Stockholm Su ödülü Ingüiz Water Aid'in • Stockholm Su Fonu tarafından verilen 150 bin Amerikan Dolan tutanndaki ödülün, "son üç yıl süresince, dünyanın en yoksul ülkelerinden birinde yaşayan üç milyon kişiye, temiz su ve su için gereken olanaklan getirdiği için" Water Aid adlı örgüte verilmesi kararlaştınldı. GÜRHANUÇKAN B u konumda, Ingilte- Gökovasemalanna hüzünle bırakılan balonlar,termiksantrahn ne büyüklükte bir alanı kirlettiğini ortaya koyacak. STOCKHOLM - Stock- holm Su Fonu tarafından, her yıl yeryüzünün su so- nınuna çözüm bulmak için çalışmalar yapan kışilere ya da örgütlere verilen "Stockholm Water Prize" (Stockholm Su Ödülü), bu yıl Büyük Britanya'nın "VVater Aid" adlı örgütüne veriliyor. 150 bin Amerika Dolan tutanndaki ödül Ingiliz ör- güte. "son üç yıl süresince, dünyanın en yoksul ülkele- rinden birinde yaşayan üç milyon kişiye, temiz su ve su için gereken olanaklan getirdiği için" veriliyor. Ödül komitesinin başkanı îsveçli Alf-Göran Dahl- berg, "su ödülünün, su ve hijyen sektöründeki hükü- met dışı tüm örgütler için gündemde olduğunu" söy- ledi. Ödül komitesinin yaptığı açıklamada günümüzde su- yun, hastalık ve ölüm için temel nedenler arasında olduğu belirtilerek her yıl su kaynaklı hastalıklardan en az 25 bin çocuğun yaşa- mını yitirdiği yer alıyor. Yeryüzündeki hastalıkla- nn yüzde 80'inin kirli ya da yeterince temizlenme- miş su kaynaklı olduğu be- lirtilen açıklamada, az bir ücretle çok kişiye hizmet verebilecek girişimlerin yapılabileceği vurgulanı- yor. re'de yeryüzünün en yoksul ülkelerinden 14'ünde gö- nüllü olarak görev yapan "Water Aid" örgütünün, son haliyle kurulduğu 1981'den beri örnek çalış- malar yaptığı vurgulanıyor. Galler Prensi'nin onur baş- kanı olduğu örgütün yöne- tim kurulu başkanlığını Jon Lane yapmakta. Her yıl Stockholm'deki büyük su festivali sırasında Isveç kralı tarafından sahi- bine verilen 150 bin dolar- lık ödülün kimin olacağı konusunda şu beş kritere başvuruluyor - Yeryüzünün en yoksul insanlanna hizmet etinek; - tşçilik, idarecilik vs. bakımından katkıda bulu- narak insanlann kendi so- nınlannı çözmelerine yar- dımcı olacak girişimler yapmak; - Her türlü kalkınma programınm; içme suyu, te- mizük ve sağlık konusunda eğhimi içermesi; - Temel hedeflere ulaş- makta kararlılık ve ısrar; - Gerekli teknolojiyi kur- makta olabilecek en az masrafh yontemi bulmak. Isveç Kraliyet Bilimler Akademisi'ne bağlı Su tdaresi Işletmeciliği tara- fından saptanan 5 kişilik komisyon tarafından veri- len su ödülü, bu konuda uluslararası öneme sahip diğer örgütlerle de işbirliği yapıyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle