12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CÜMHURİYET 26 MART 1995 PAZAR OLAYLAR VE GORUŞLER Kitap, Kitap... NECLA ÇAMLIBEL FM.VÖzellşıkLisesiTürkçeÖğretmeni Içinde buhmduğumuz Kütüphane Haftası, kitabın ve okumanın önemini vurgulaması açışından ayn bir değer taşımaktadır. Yaşadığımız dünyada başlangıçtan bugüne değin yapılan bu- luşlann ikisi temel niteliktedir. Birin- cisi. tekerieğin bulunuşu'; ikincisi so- yut diizlemde evrimin temeli olan *ya- zının icadı'dır. Tekerlek sayesinde dün- yaya açılmış ve dünyayla tanışmış olan insan, üstü yazılı tabletleri çoktan ge- ride bırakıp tek tek yapraklardan, yap- raklartoplarru olan kitaba geçerek ken- di yazgısını değiştirme yolunda önem- li adımlar atmıştır. Ilkçağlann karanlığından. yalnızlı- ğından vegüvensizliğinden sonra kitap sayesinde artık kimse kendi kendisiy- le yalnız başına kalmamış, kendi bakış açısının duvarlan arasına sıkışmamış- tır. Geniş boyutlu, türlü bağlantılariçin- de düşünebilme yeteneği, dünyaya çe- şitli yönlerden bakabilmenin tek ve en güvenli yolu, çok sayıda insanlann ve zamanJann deneyimJerini bize aktaran kitaplarla sağlanabilir. Isteyen geçmi- şin ve şimdinin bütün olaylanna, in- sanlığın duygu ve düşünce evrenine, kitap sayesinde katılabilir. Günümûzde tinsel dünyanın temeli kitaptır. Kültür diye adlandırdığımız tnadde ûstü yaşa- mın kitapsız düşünülmesi olanakstzdır. Nasıl ki aldığımız her solukla yenilen- diğimizi, yasamımızı bununla sürdür- düğümüzü duyumsayamıyorsak, oku- yan gözlerimiz aracılığıyİa da sürekli ruhsal malzeme aldığımızı, böylece düşünsel düzevde tazelendiğûnizi, oJ- gunlaştığımızı. dünyaya \e insanlığa ye- ni. olumlu bakış açılan gehştirdiğimizi fark edemeyiz. Kitabın o görünen ve görünmeyen dünyasıyla yaratıcı bir bi- çimde kaynaşır, farklılaşır, değişiriz. Uygarlık, kitap sayesinde bugünkü görkemine ulas,mıştır. Demokrasi, dü- şüncenin zincirinin kınlışıyla kitabın yasaklanndan kurtulup dünya üzerin- deki vazgeçilmez tahtına oturmasıyla oluşabilmiştir. Tarihin karanhklannda kitabın tut- saklığı, insanın tutsaklığı ile yazgısını birleştirmiş, egemen güçlerin düşün- ceyi mahkûm etmesi, demokrasinin, uygarlığın mahJcûm edilmesiyle sonuç- Ianmıştır. Teksesliliği egemen kılmak isteyenlerin ilk hedefl, kitaplar olmuş- tu. Çağlar boyunca bunca yasakJara, yakılmalara, toplatılmalara karşın ki- tap. karanlıklann arasından yükselerek yakışır oldugu yere ulaşmış, özgür dü- şünceyi yayma işlevini elde etmiştir. tleri bir toplum olabilmenin yolu, kül- tûrel gelişmeden geçer. Kültürel geliş- me de kitaba ulaşmakla, düşüncenin önündeki engelleri kaldırmakla ola- naklıdır. Okuyan insan, hoşgörüsüyle başkalannın düşüncelerine tahammül göstermeyi öğrenir. Okudukça öfkelen- diğimiz flkirleri, kızdığımız idealleri, beğenmediğimiz tavırlan yakından ta- nıyıp makûl karşılamayı öğreniriz. Ta- nıma ve sevme yolunda önemli adım- _]ar_atabiliriz; yeter ki düşûnceler ya- saklarla, sansürlerle, cezalarla bastınl- mak yerine yayılma olanağı bulabilsin. Son zamanlarda ortaya çıkan olaylar, toplum olarak hoşgörüye ne denli ge- reksinmemiz oldugunu göstermiştir. Daha gelişmiş bir toplum düzenine gir- meye çalıştıgımız bugünlerde, düşün- cenin önündeki engelleri kaldırmalı, ne kadar geç kalmış da olsak kitaplara, ya- zarlara tahammül göstermesini öğren- meliyiz. Az okuyan bir toplum olma nitemi- ni silmek, halkımızın sagduyuyu, hoş- görüyü, içteniigi. bilimi kitaplarda bul- masını sağlamak yolunda kütüphanele- rimizin ve kütüphane haftalannın özen- dirici görevler üstlenmesi dilefiyle... PENCERE Medyatik Aldatmacal.. . BekirCoşkun, Hürriyet'teki köşesinde "Sivil Paşalan- mız"dan sözaçmış... • -,Vt & En sivil paşa kim?.. Başta "1 koyup 20 almak"hevesiyle, Körfez Savaşı'na girmek isteyen Turgut Özal var; rahmetli, 12 Eylül aske- ri hükümetinde, Oramiral Bülend Ulusu'nun Başbakan Yardımcısı'ydı; yine de bizim sivil toplumculanmızın göz- deşidir. Özal çok uğraştı, askerter direndiği için Türkiye'yi Kör- fez Savaşt'na sokamadı. Hevesi kursağında kaldı. • Şimdi birbaşka "sivilgeneralimiz" var, Bekir Coşkun'un KÖRFEZBANK'I BEŞ YlLDIR ZİRVEDE TUTAN GERÇEKLER 1994 BtLANÇOSUNU 1.1 TRlLYON NET KAR VE % 220'LlK REKOR ÛZSERMAYE KARLILIĞIYLA KAPATAN KÖRFEZBANK BEŞÎNCI YILDIR TÜRK BANKACILIĞININ ZlRVESlNDE. BİR BANKAYI SAĞLAM VE ÜSTÜN KILAN TÜM BANKACILIK KRITERLERİNDE KÛRFEZBANK GEÇEN BEŞ YILDA ERIŞILMESI GÜÇ REKORLARA IMZASINI ATTI. ÎŞTE, TÜRKIYE'NIN EN KARLI BANKASI KÖRFEZBANK'I BEŞ YILDIR LlDER YAPAN GERÇEKLER. UK2H8-*. ••<•> îj/ıliH DEĞİŞMEYEN YÖNETÎM KADROSU Körfezbank'ı bugünkü gelişme ve karlıhk çizgisine getiren değişmeyen yönetim kadrosu. BİLANÇO • V- * ,. •r- •'( REKOR ÖZSERMAYE KARLILIĞI Ortalama % 200'leri aşan özsermaye karlılığıyla beş yıldır tüm bankalar arasmda birinci. • • • - * < % • • ; • YÜKSEK LİKİDÎTE Beş yılda % 80'lere yaklaşan, sektörün çok üzerinde likidite. : (Milyon TL) * Aküfler ; Kasa ve Bankalar ; Kanuni Karşılıklar İ Menkul Değerler S Krediler | Sabit Kıymetler (Net) 1 Tahsili Gecikmiş Alacaklar f Gelir Reeskontlan ve Diğer Aktifler K Toplam Aktifler * Pasiller Mevduat Ahnan Krediler Blokeler Aluıan Uzun Vadeli Krediler Gider Reeskontlan ile Diğer Pasifler Toplam Pasifler Toplam Özkaynaklar Pasifler ve Ûzkaynak Toplamı KAR ZARAR TABLOSU Faiz Gelirleri Faiz Giderleri Net Faiz Gelirleri Faiz Dışı Gelirler Faiz Dışı Giderler NetKar 31.12.1994 •4.902.883 775.017 3.326.094 1.422.830 67.432 0 1.028.857 11.523.113 5.049.408 1.959.168 256.730 1.547.480 907.415 9.720.201 1.802.912 11.523.113 3.507.258 2.331.995 1.175.263 576.899 646.943 1.105.219 31.12.1993 2.774.531 87.595 2.070.673 1.249.084 31.636 0 326.020 6.539.539 2.082.946 2.265.128 127.757 931.097 . 301.605 5.708.533 831.006 6.539.539 1.604.843 902.447 702.396 , | 197.820 1 395.218 1 504 998 ;' 1 YATIRIM BANKACILIĞINDA ÖNCÜLÜK YÜKSEK AKTİF KARLILIĞI Ticari bankalar içinde son beş yıldır en yüksek aktif karlılığı. v _ . ••>,-• ' ı I , -.-:.. «3... v ...',;. SIFIR TAHSlLt GECtKMtŞ •> ALACAKLAR Tutarlı ve sağlam kredi politikasıyla, beş yıldır korunan sıfır tahsili gecikmiş alacaklar. '•'-'• •' V Tüm bankalar arasmda 1993 ve 1994'de en çok halka açılma işlemine aracılık. Körfezbank a O
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle