12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26MART1995PAZAR SAYFA 13 KİM KÎME DUM DUMA HFJHÇ T«fe 0.212JH2 05 0$ F<â«: 0.211513 90 91 Menteşe'nin kusursuzsorumluluğurada bır konuğumuz alan Prof Aydın Aybay, bu kez, Istanbul'dakı son olaylar kar- şısında Içışlen Bakanı Nahit Menteşe'nın tutumunu yorumluyor Daha doğrusu, kuçuk btr ders verıyor "Gazıosmanpaşa ve Umranıye'de yaşanan korkunç olaylann sonjmlusu kımdır^1 Hukukun evrensel ilke-kura- lı şudur Insan eylemınden doğan bır zarar varsa, bunun mutlaka bır sorumlusu da olacakiır Hiç kimse, kendı kendı- ne verdıklerı dışında başkasının ey- lemiyle uğramış olduğu zarariara katlanmak zonında değtldır Bu ılke- kural, hukukun butun dallannda ge- çeriıdır Sorumluyu saptayıp, sorumlu- luğuna uyan yaptırımı uygulamak ıse devletın odevıdır Bır kımsenın zarartı bır sonuçtan do- layı sorumlu tutulması ıçın kural olarak, kusuriu olması gerekır Ama bazı hal- lerde bır kımse kusuriu olmasa da, ya da kusuriu olup olmadığına bakılmak- AçıkOğretim nadolu Unıversrtesı Açık öğ- retım Fakultesı onlısans programının, Hazıran 1994 I basımı, Ataturk llkelen ve In- kılap Tarıhı kıtabının III unıtesının 36 sayifasında, doğru yanıtın bulunması ıstenen bınncı soru şoyle Saraybosna, bugun hangı devte- tin sınırlan ıçındedır? A) Avusturya B) Romanya C) Yugos- lavya D) Bulganstan E) Rusya" Sorunun doğru yanıtı olarak kıtapta (C) şıkkı, yanı, Yugoslavya gostenlıyor' Pekı, adı Yugoslavya olan devlet ne- rede? Yoksa, eskı Yugoslavya'nın ye- nne "C)Yugoslavya" dıye yenı bır dev- let mı kuruldu 1 Açık Oğretım Fakultesı'nın bugun sı- navı varmış Sınavda bu soru çıkar da, yanıtını boş bırakanların notu kırı- lırsa, bunun sorumluluğu kıme art ola- cak dersınız? Bu bılgıyı gonderen Ataturk llkelen okutmanı, bır de not duşmuş "Ustelık bu soru devnm tanhı soru- su değıl, coğrafya sorusudur" Deveye sormuşlar, boynun neden eğn dıye O hesap 1 Tabelalar mınonu Beledıyesı, ılçedekı sokak ve cadde tabelalannı değıştırdı Tabelalan değış- I tınrken tabıı kı adları da de- ğıştırdı 1 Dune kadar "Klotfarer" ola- rak bılınen caddenın adı yolun ıkı ba- şına konan karşılıklı ıkı tabelada da farklı yazıldı 1876-1957 yılları arasında yaşamış ve Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında An- kara Hukumetı'nın yanında yer almış Fransız Yazar Claude Farrere'nın adı, yolun sol başındakı tabelada "Klod Forrer", sağ başındakı tabelada "Klod Farer" oldu Daha da ılgıncı tabela- lara posta kodu numarası da koyan Emınonu Beledıyesı, "Klod Forrer"ın kodunu 34400, "Klod Farer"ın kodunu ıse 34440 olarak yenıden duzenledı1 Mert Alı Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Çekırdek aıle mı? Yoksa kuruyemışçı mû Porno 'Zaman'ı afta ıçı satışta Hurnyet gaze- tesını geçme "başansı' gos- teren, tıraj şışırme şampıyo- nu Zaman gazetesının aynı zamanda porno dergı dağıtımı yaptığı- nı da duyurmuştuk Kımılen Vazıyet ı arayıp, "Zaman ga- zetesının hangı porno dergılen ya- yimladığını" sormayabaşladı Aman yanlış anlaşılmasın, yok boyle bır şey Zaman gazetesı, henüz porno der- gi yayımlamıyor... Sadece başkalan- nın hazırlayıp bastığı porno dergılen yurdun dort bır yanına dağıtıyor Tçın- de, her turlu cınsel ılışkj fotoğrafının en çıplak halıyle yer aldığı ve bırbınnden çılgın en seksı yazılann kaleme alındı- ğı bu dergılenn pazarlamasını yapıyor Bu ışı tabıı kı tek başına yapmıyor Da- ğıtımı, Zaman gazetesı ıle Sabah'ın or- tak olduğu BBD şırketı gerçekleştın- yor Bılıyorsunuz, BBD yonetıcılerı da- ha once Vazıyet'e bır açıklama gon- denmış ve dağıtım ışını para kazanmak amacıyla yapmadıklarını bıldırmışler- dı Yanı maksat, halka hızmet Yanlış anlamalara neden olmamak ıçın bır kez daha belırtmek gerekırse, Zaman gazetesı porno dergı yayım- lamıyor sadece başkalannın bastığı dergılen halka hızmet amacıyla ulke çapında dağıtımını yapıyor sızın zararlı bır sonuçtan dolayı sorum- lu tutulur Buna'objektif sorumluluk' denır Orneğın, bırbınanın malıkı, bına- nın yıkılarak bır kımseyı zarara uğrat- masından dolayı kusuriu olup olmadı- ğına bakılmaksızın sorumlu tutulur Sozkonusu objektif sorumluluk e- sası, yalnız hukukta değıl siyasette de geçelidir Bır kısım yurttaşın, kamu gorevlılennın ıhmallen, yeterstzlıklen ya da becenksızlıklen sonucunda yaşam- lannı yıtırmesınden ya da yaralanma- larından oturu, o gorevlılenn amın ya- hut yonetıcısı duoımunda bulunanlar objektif sorumluluk ılkesıne gore so- rumluduriar Bızım hıçbır kusurumuz yok, zarara uğrayanlar sıneye çeksın- ler' dıyemezler Guler yuzlu içışlen Bakanımız, 'Ben ne kusur ışledım kı?' dıye soruyor Olaylan duyar duymaz gorevlılerı ya- taklanndan kaldırmış ve saatte 240 kı- lometre hızla Istanbul'a ge(mışf Sert bakışlı Valı ıle teronstlere aman venme- yen Emnıyet Muduru de kendısıne, Sı- zı neden dolayı sorumlu tutuyorlar, an- lamıyoruz' dıyoriarmış Valı ıle Emnıyet Muduru'nun hangı kurumda oğrenım gorduklennı bılmı- yorum Bunun ıçın, sozunu ettığım ob- jektif sorumluluk konusunu nasıl an- layıp, değeriendırdıklennı de kestıre- mıyorum Ama, Içışlen Bakanımız ıçın durum boyle değıldır Kendısı Istanbul Unıversıtesı Hukuk Fakültesi mezu- nudur Aşağı yukan aynı yıHarda, aynı çatı al- tında oğrenım gorduğumuz ıçın, ken- dısının en azından Medenı Hukuk'ta, Idare Hukuku'nda,, Ceza Hukuku'nda 'objektif sorumluluk' ya da 'kusur- suz sorumluluk' konusunda gereklı ve yeterlı bılgı ıle donatılmış olduğuna emınım Boyle olduğuna gore, sıyasal bakımdan soaımlu olduğu soylenınce, nasıl olup da kusursuzluk kaikanına sığınabıldığını anlamak mumkun de- ğıldır Acaba, Turk sıyasal yaşamında bu konuda geçerlı olan başka ılkeler mı var?" Başbakan'ın başının boşalmasını bekliyoruz. Bayram Meral Mahkeme baroya sordu ve. zeytınburnu Aslıye 2 Ceza Mahkemesı 10 2 1995 tanh ve 1992/850 sayılı yazı ıle Zey- tınburnu Cumhunyet Başsav- cılığı'na bır yazı yazar. Zeytınburnu Cumhunyet Başsavcı- lığı da, bu yazıyı 15 2 1995 tanh ve 95/3151 sayı ıle istanbul Barosu Baş- kanlığı'nagondenr . Yazı, 21 3 1995 tanh ve 2868 numa- ra ıle Istanbul Barosu Başkanlığı'nın gelen evrak kaydına geçınlır Yazıda şoyle denmektedır "Avukat Turgut Kazan'ın adresı- nın tahkık ve tespıtı ıle netıcenın du- ruşmanın atlı bulunduğu 14.4.1995 tanhınden evvel mahkememize göndenlmesi nca okınur." Barodakı gorevlıler, telefonla mah- keme kalemını arar Çunku adresı sorulan avukat Turgut Kazan, aynı zamanda Istanbul Baro- su Başkanı'dır Mahkeme kalemındekı memur, bır yanlışlık yapıldığını, başka bır avukatın adresının sorulduğunu bıldınr Barogo- revlısı, ıstenen bılgının daha once gon- denldığını hatırlatır Ancak kayda geçen 10 2 1995 ta- nh ve 1992/850 sayılı yazının ıptalıne ılışkın yenı bır resmı yazı gelmedığı ıçın Istanbul Barosu Başkanlığı, mahke- meye yanıt vermek durumundadır "Istanbul Barosu Başkanlığı'na hrta- ben yazılan ılgı yazınızda avukat Tur- gut Kazan'ın adresının tahkık ve tespı- tı ıstenmıştır Ancak bu adres tahkık ve tespıt ışının neden ıstendığı belırtılme- mıştır Eğer amaç bır teblıgat yapmak ıse elbet ılgı yazının gondenldığı yere aynı teblıgat gondenlebılır Çunku Is- tanbul'da bır mahkemenın, adresının tahkık ve tespıt edıp bıldırılmesını ıste- dığı avukat Turgut Kazan'ın, Istanbul Barosu Başkanı olduğunu bılmesı ge- rekır Bu bakımdan tarafı ve tanığı ol- madığımız bır dava dosyası ıçın avu- kat Turgut Kazan'a art adresı nıçın tah- kık ve tesprt gereğı duyulduğu hususu tarafımıza bıldınlmedıkçe, yazınıza başka bır cevap venlemeyeceğını be- lırtıyoruz" Cerrahpaşa'daki boya operasyonu! akın arkadaşı şaır ve ressam Mustafa Irgat'ı, 3 martta yı- tırdığını anımsatıyor Seçkin Yasar Irgat'ın, 20 ay once yakalandığı akcığer kansennın neden olduğu kanamalar yuzunden son 14 gununu Cerrahpaşa Tıp Fakultesı Has- tanesı Onkolojı Servısı'nde yatarak ge- çırdığını anlatıyor Yasar Ve Irgat, omrunun son bır haftasın- da yaşadıklannı, hastaneden çıkınca yazacağını soyledığı ıçın, "Onun yaşa- dıklarına yakından şahrt olan ve soyie- dıklennı bır vasıyet olarak duşunen ar- kadaşlanndan bın olarak bu yazıyı yaz- mayı bır odev bıldım" dıyor Seçkin Ya- sar "Son bırhaftası, Onkolojı Servısı'nın yağlıboya ıle boyanması nedenıyle olu- şan ve sağlıklı ınsanlan bıle etkıleyen kokunun verdığı ıstırapla azap ıçınde geçtı Bu oyle bır ıstıraptı kı, hastalığının kendı acılannın bıle onune geçıyordu Kış mevs>mı olmasına, uşumesıne ve uşutmemesı gerektığının bılıncınde ol- masına rağmen butun pencerelen aç- tırıyor ve sureklı olarak, hastaneden çı- kınca bu konuda yazacağını soyluyor- du Bu koku sadece Mustafa'yı değıl, servıste yatan butun kanserlı hastala- rı rahatsız ettı Hastalar ve hasta yakın- lan butun bır hafta bunu konuştular ve ılgılılere şıkâyetlennı ılettıler" Tabıı kı sonuç alamadılar . Ve şımdı, Onkolojı Anabılım Dalı Başkanı'na so- ruyor Seçkin Yasar "Kemoterapı goren hastalann aşın koku hassasıyetınden haberdar mısı- nız? Haberdarsanız, servısın boya mev- sımı olarak şubat ayını neden seçtınız? Bu sıze zorunluluk olarak empoze edılmış olsa bıle, bır bılımınsanı olarak, ıdan mercılere karşı hastalannızın ozel durumu nedenıyle bu mevsımı kabul edemeyeceğınız konusunda nıçın dı- renmedınız? Onkolojı Servısrnde yatmaya baş- lamanın bır nevı olume yatmak olduğu- nu, 14 gun ıçınde dort hastanın oldu- ğunu goren bızler bıle anladık, sız bu- nu bır uzman olarak mutlaka bılıyorsu- nuzdur, ınsanlann son gunlennı ıstırap- sız, huzurlu geçırmelen gerektığı kanı- sında mısınız? Bu konuda, bır bılımınsanı olarak hu- zurlu musunuz?" Bu sorulann bır yanıtı olmalı' 'Büezikçi Çiftliği Istanbulhılarmdır' nkara'dan Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştır- ma Derneğı Başkanı Doç Dr Yücel Çağlar Alarko Holdıng'ın mahkeme yoluyla mulkıye- tıne geçırmek ıstedığı Bılezıkçı Çıftlı- ğı'ne ılışkın goruşlennı açıklamaya de- vam edıyor Çıftlığın, Istanbul Unıversitesı Orman Fakültesı'nce "Araştırma ve Uygula- ma Ormanı" olarak kullanılan 4 mılyon metrekarelık alanında Alarko Hol- dıng'ın "botanık okulu"nun yanı sıra 22 bın konut ınşa etmeyı planladığına ılışkın soylentıler ıçın Doç Dr Çağlar, şoyle dıyor "Kesın olarak ıddıa edıyoruz Bota- nık okulu nedır bılmıyorlar Amaçları bıze gore, olsa olsa 22 bın konutluk he- deflennın gızlenmesıneyonelıktır Baş- ka yer mı yok Turkıye'de botanık oku- lu (') açacak? Eğer ıçtenlıklıyseler, 'Toprak Koruma Okulu' açsınlar da topraklanmızı erozyonla yok olmaktan kurtarahm ya da başka bır yerde Sa- yın Hayrettin Karaca gıbı, baştan so- na emek ve para harcayarak boyle or- tamlar yaratsınlar" Doç Dr Yucel Çağlar, Bılezıkçı Çiftli- ği ıçın Istanbullulara ve Orman Fakul- tesı yonetıcılerıne de şu çağnyı yapt- yor "Bu ormanlar hepımızındır ama oncelıkle Istanbullulanndır Başına ge- leceklerden Istanbullular sorumludur Bu alan Istanbullulann çok amaçlı ya- rarlanmalanna da olanak verecek bı- çımde yonetılmelıdır Bu doğrultuda plan ve programlar yapılmalı ve Or- man Fakultesı de burayı 'laboratuvar ormanı' olarak kuilanma yaklaşımını terk etmelıdır" Bıldığımız kadanyia, burası halka ka- palı değıl Yeter kı Istanbullular Or- man Fakultesı'ne sahıp çıksın TRFdeki kayıp paket bulundu mu? F ınlandıya'dan gonderdığı la- delı-taahhutlu hedıye paketı- nın TFTTye ulaştığını ancak alı- cısı olan "Gun Devam Edıyor" programı ekıbıne venlmedığını soyle- yerek yasal yollara başvuracağını bıl- dıren Hüseyin Kılıçarslan'a TRT'den yanrt geldı TRT Genel Sekreterlık faksından gondenlen "posta damgalan"ndan, 9 martta Fınlandıya'dan postaya verılen paketın 13 marttaAnkara'ya ulaştığı ve posta ışteme merkezınden de 21 mart- ta TRT'ye teslım edıldığı goruldu Pa- ketın de alıcısına venldığı belırtıldı Olayın peşını bırakmayacağını soy- leyen Kılıçarslan'dan bakalım ne bılgı gelecek ÇİZGİLİK KÂMlL MASARAU HARBl sh\îin porun BLT.UT BEBEK \t HAYÇİFTÇI uykunuz kaçmış Sı rrasai anlata- TARİHTE BUGÜN MLMTAZ ARIKAN 26 Vfart OLDURMEYEN AVCI.. 195O'&E 8UGUN,UHLU AMERIKALI CAML1 YA&AN HAY- VAHLAIU rOPCAYiOSl FRAHK BUCtC (SAK^), 66 YAÇfM- DA ÖLOU D/tM OtU/L YILUIISrMDA COĞRAFyAYA MERA- Kl OLAN BUCfi'lN EN 8UYUK tSTTSi, HıUD'SVIKI, MALA- YA 6/g/ E&ZOrtK ULKEL£e.E GırM£KTr ÇeÇ'TZ/ ıŞLE&e /cAeAK 3 soo PCIAK greı&rıGmce, ILK YOLCU- i-UĞUNU BeE.ZJLYA YA YAPTI ORADAK1 ÇOIC SAYIDA KUf ALARAK, ut-K£SMDe SATTI VENt MESLE&ıME BÖ/LE- 8AŞLAYAN FISANK BUCK, DUfJVAHıU Ç£$tTLI YE/ZLE- RlUPEH HAYVANAT BAHÇ£LE&IU£ HAYt/AU 7&ÇIDI Y/L SOYUNCA, S B/M MAYMUM, SO Ot?AHGurAN, SO FlL, SO KAPLAN, 7O L£OF)4l?r 20 TAPıR, 3O PlTOM, 1O KO8RA,S GERGEDAU, 15 2£&GA ,2. ZLlGAf* VE1OOBI- Nl AŞK/fiJ SAYIPA KJUÇ SATTI gu*JlAlS<N ÇOĞUMU DA KENDI KUÜPUSU TUZAKLARLA ELE G£Ç!lSMı?Tt.. GAYRİMENKULÜN AÇIK ARITIRMAİLAM ALANYA1. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 1994/250 Tal Satılmasına karar venlen gavrımenkulun cınsı, kıymetı adedı. ev- safi 1-AlanyaAvsallarkasabası, 14pafta, 749no'luparsel, I090m2 olup taşınmaz tam hısselıdır Ver ıçensınde muhtelıfmej've ağaçla- n ve çıçek uretımı yapan sera mevcut olup taşınmaz 1 000 000 000 TL muammen değer uzennden satılacaktir Saat 10 20-10 30'da sa- tılacaktır 2 Alanya Avsallar kasabası. 14 pafta, 783 parselde kayıtlı taşın- maz 3374 m2 olup tam hısselıdır Taşınmaz ıçensınde 3 yıldızh Sul- tan Pan Otel mevcuttur Otel, bodrum dahıl 6 katlı olup bodrum kat- ta kazan daıresı, mutfak antma tesısı, soğuk hava depolan, çamaşır- hane bulunmaktadır Gınş katta resepsıyon ofis, lobı ve restoran mevcut olup gınş katta bulunan asma katta loplantı salonu ıle perso- nel odalan vardır Otelın dığer 4 katında ıse > atak mevcuttur Toplam yatak kapasıtesı 136'dır Tesıs, yuzme havuzlu, peyzaj duzenlemele- n yapılmış, denızden ıstıfade her an mümkundür Taşınmaz bu özel- hklen ıle 38 000 000 000 TL muammen deger uzennden satılacak- tır Saat 10 40-10 50 de satılacaktır Sabşfartbn: 1- Satış 16 5 1995 günö saat 1020'den 10 50'ye ka- dar Beledıye Mezat Salonu'nda açık arttırma suretıyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıvmetm yuzde 75'ını ve ruçhanlı ala- caklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şar- tı ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 26 5 1995 gunu 10 20-10 50"de ıkın- cı arttırmaya çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edıleme- mışse gaynmenkul, en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak uzere, arttırma ılanında gostenlen mûddet sonunda en çok arttırana ıhale edı- lecektır Şu kadar kı arttırma bedelının. malın tahmın edılen kıyme- tmın yuzde 40 ını bulması ve satış ısteyenın alacağına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevır- me ve paylastırma masraflannı geçmesı lazımdır Böyle fazla bedel- le alıcı çıkmazsa satış talebı duşecektır 2- Arttırmaya ıştırak edecek- lenn, tahmın edılen kıymetın yuzde 20'sı nıspetmde pev akcesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelerı la- zımdır Satış, peşın para ıledır, alıcı ıstedığınde 20 gunû geçmemek üzere mehıl venlebılır Tellâlıye resmı. ıhale pulu, tapu harç ve mas- raflan alıcıya aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden ödenır 3- lpo- tek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (+) bu gaynmenkul uzennde- kı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgeler ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bı- rakılacaklardır 4- thaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırma- mak suretıyle ılanm feshıne sebep olan tûm alıcılar ve kefıllen tek- lıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer za rarlardan ve aynca temerrut faızmden muteselsılen mesul olacaklar- dır thale farkı ve temerrut faızı aynca hukme hacet kalmaksızın da- ıremızce tahsıl olunacak, bu fark, varsa oncelıkle temınat bedelınden almacaktır 5- Şartname, ılan tanhmden ıtıbaren herkesın gorebıl- mesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteyen alıcı- ya bır orneğı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı görmüş ve mundereceatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1994/250 Tal sayılı dosya numarasıvlamüdur- luğümuze başvurmalan ılan olunur 8 3 1995 (+) flgililer tabirine irtifak hakkı sahipteri de dahiMir. Basm 1208 7 GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA tLANI ALANYA 1. İCRA DAİRESİNDEN Dosya No 1993 516 Tal Satılmasına karar venlen gaynmenkulun Linsı, kıymetı, adedı. evsafı Alanya ılçesı. Oba kasabası Gol mevkıınde kaın tapunun 19 m-I Id pafta 1894 parsel sayılı taşınmaz 996 m2 olup uzenn- de Melanı Otel mevcuttur Otel 3 vıldızlı olup tesıs. bodrum. gı- nş katı ve 3 kat yatak katından ıbarettır Bodrum katında mutfak v e depolar, gınş katında resepsıv on lobı ıdare bürolan dığer 3 ka- tında ıse toplam 42 odada 84 vatak vardır Tesıs yuzme havuzlu olup tunstık yola 150-200 metre mesafededır Denızden ıstıfade ımkânı vardır Taşınmaz, tum bu ozellıkien ıle muammen değen 15 500 000 000 TL "dır Borçlunun 50 100 hıssesı 7 750 000 000 TL muammen değer uzennden satıiacaktır SaOşşartJan: 1- Satış 16 5 1995 gunu saat 10 00dan 10 10"a kadar \lanya Beledıve Mezat Salonu nda açık arttırma suretıyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıvmetın vuzde 75"ını ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış mas- raflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Boy le bır bedelle alıcı çık- mazsa en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şanıvla 26 5 1995 günü 10 00-10 lO'daıkıncıarttırmavaçıkanlacaktır Buarttırma- da da bu mıktar elde edılememışse gavnmenkut en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma be- delının, malın tahmın edılen kıvmetının vuzde 40 ını bulması ve satış ıstevenın alacağına ruçhanı olan alataklann toplammdan faz- la olması ve bundan başka. parava çevırme ve paylaştırma mas- raflannı geçmesı lazımdır Bovle fazla bedelle alıcı çıkmazsa sa- tış talebı duşecektır 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn. tahmın edılen kıymetın yuz- de 20'sı nısbetmde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır ban- kanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satı», peşın para ıle dır, alıcı ıstedığınde 20 günu geçmemek uzere mehıl venlebılır Tellâlıye resmı. ıhale puîu. tapu harç \e masrafîan alıcıya aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden ödenır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (+) bu gavnmen- kui uzenndekı haklannı. hususıvle faız ve masrafa daır olan ıddı- alannı dayanağı belgeler ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldır- melen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadık- ça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- lhaleve katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak suretıy- le ılanm feshıne sebep olan tum alıcılar ve kefillerı teklıf ettıkle- n bede! ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlar- dan ve avnca temerrut faızınden muteselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrut faızı, aynca hukme hacet kalmaksızın da- ıremızce tahsıl olunacak bu fark. varsa oncelıkle temınat bedelın- den alınacaktır 5- Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteyen alıcıya bır or- neğı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı gormuş ve mundereceatını kabul etmış sayılacaklan. başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1993/516 Tal savılı dosva numarasıyla mudurluğumuze başvur- malan ılan olunur % 3 1995 (+) hgüiler tabınnc irtifak hakkı sahiplen de dahüdir. Basın 12090
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle