09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Konut, taşıt, iş ve her türlü ihtiyacınız için... Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI " D a h a U y f a r B ı r Y a ş a m İ ç i n " 1 Cumhuri /\s Ihtiyaçîkrıhız için en gjjvenilir çözüm, Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI ' D ı h a Uygar B ı r Y j } i m İ ç i n " 71. t l . SAYI2GS7Z /16*00 Tl (KDVtçmde) KUPUCUSü: (1924-1945) BAŞYAZARI: HMfc Mflt (1945-1991) 2SMMT1M6MZM UÇ AYRI ŞERÎAT VE KADIN Kadının konumu baştan belirleniyor Tek Tannlı üç dinde, kadmın yaşamının ve toplumsal konumunun belinenip açıklanmasının temelindeki oluşum kadının yaratılış biçimidir. Tann, Adem'in yalnız yaşamasını sakıncalı bulduğu ve ona bir yardııncı gerektiğine karar verdiği için kadını yaratmıştır. Tann'nın Adem için düşündüğü ve uyguladığı; "suretimizde, benzeyişimize göre" yaratma kadın için uygulanmaz. "Yardımcının" belirlenmesi doğal olarak onun bir üste bağlılığını da getirir. Hele astın üstten türemesi bu Dağımlüığı Düsbütün pekiştirip arttıracaktır. Tanrı, bütün canhları türlerine, cinslerine göre dişi ile erkeğini ayrı ayrı, birbirlerinden bağımsız olarak nasıl yarattığını Tekvin'de belirtır. Ne var ki bu birbirindan bağımsız, ayn ayn yaratılmayı Tann insanın dişisi için benimsememiştir. MrtÇ VEÜDOEOSUrnHR yan «ZW • /2. Sayfada Boğaz'da yine gemi kazası DdkıUTiyiik gemisi çarpıştı • 'Barbaros Oktay' adh Türk ve 'Quxuan-Hai' adlı Çin bandıralı kuru yük gemilen, dün gece 01.15 sıralannda Haydarpaşa açıklannda çarpıştı. Çarpışmadan sonra Çin bandıralı gemi ağır yara aldı ve Moda açıklannda karaya oturdu. 'Barbaros Oktay' adlı kuru yük gemisinin ise batma tehlikesi olmadığı belirtildi. İstanbul Haber Servisi - Türk bandıralı 'Barbaros Ok- tay' adlı kuru yük gerrusı ıle İs- tanbul Boğazı'ndan geçış ya- pan Çinbandıralı 'Quxuan- Hai' adlı kuru yük gemisi, dün gece saat 01.15 sıralannda Haydarpaşa Limanı açıklann- da çarpıştı. Çarpışma sonucu bordasından su almaya başla- yan 20 bin 382 grostonluk de- miryüklü Çinbandıralı 'Quxu- an-Hai', ağır hasar gördü ve sü- rüklenerek Moda açıklannda karaya oturdu. Gazetemiz yayına girdiği sa- atlerde yanya kadar suya gö- mülmüş halde karaya oturan Çin bandıralı geminin bir kı- sımmürettebatı fılikalarla kur- tanldı. Kaza üzerine alarma ge- çen İstanbul Liman tşletmele- ri Müdürlüğü yetkililen, İstan- bul Boğazı'ndan geçişleri dur- durarak gerekli kurtarma çalış- malannı başlattılar. Çarpışma sonucu hasar gö- ren 6 bin 284 grostonluk 'Bar- baros Oktay' adlı Türk bandı- ralı kuru yük gemisinin boş ol- duğu ve batma tehlikesi bulun- madığı öğrenildi. Bakanhk trafiği • CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, görev dağılımıyla ilgili bir dizi görüşme yapıyor. Ancak Dışişleri Bakanlığı'na kimin getirileceği konusu, CHP Genel Başkanı Çetin'i zorladı. Onur Kumbaracıbaşı'nın bu görevi istemediği kulisleri yapıhrken, Çetin'in de İstanbul Milletvekili lsmail Cem'e sıcak bakmadığı öğrenildi. • CHP îzmir Milletvekili Erdal înönü ile Deniz Baykal'ın adlan da gündeme geldi. Inönü'nün kabinede görev almayı düşünmediği belirtildi. • 5. Sayfada ABD, KJrak'ta tampon bölge oluşturulmasmda çelişkiye düştü, Avrupa istemiyor Tampon bölge tarbşması• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christine Shelly, "Türkler, tampon bölge oluşturulması konusunda size bir şey söylediler mi" sorusuna, "Tampon bölge konusunda fazla bir şey bümiyoruz. Ama Türkiye'ye Irak topraklanndan yapılan terörist saldınlan unutmuyoruz. Eğer belirli öneriler gelirse konuya bakanz, gözden geçirir ve inceleriz" yanıtını verdi. • Le Monde gazetesinde dün yer alan bir haberde Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinin, Türkiye'nin bölgede bir tampon bölge kurmasına karşı çıktığı bildirildi. Haberde askeri operasyonun sonbahara kadar sürmesi durumunda Avrupa Parlamentosu'nun gümrük birliğine onay vermeyeceği öne sürüldü. Haber Merkezi - ABD Dı- şişleri Bakanlığı Sözcüsü Chris- tine Shelly, Türk hükümetinden Kuzey Irak'ta bir tampon bölge oluşturulması yolunda öneri ge- tinlmesı halınde 'gözden geçire- ceklerini v% inceieyecelderini' söyledı. Beyaz Saray Sözcüsü Mkhael McCurry ise Çekiç Güç'ün Kuzey Irak'ta fiili ola- rak bir tampon bölge oluşturdu- ğunu belirttı. Fransız Le Monde gazetesuıde dün yer alan bir ha- M Arkus, Sa. 19, Sü. Tde KARAYALÇIN: Askeri birlUder yöredeki halka gıda ve sağhk yvrûnm yapıyor. (Fotoğraf: R1ZA EZER) K.Irak'ta çözüm özerklik • Irak Için barış arayısı Karayalçın, "Türkiye, 1970 ve 1974 özerklik anlaşmalan çerçevesinde Irak'ta kahcı çözüm bulunması için gerek Kürt gruplan, gerekse Bağdat yönetimi ile temas halinde" açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı, Irak'ta kalıcı çözüm konusunu Türkiye'nin Baalı müttefıkleri ile de ele aldıklannı vurguladı. • BM gücü istenmlyor Türkiye'nin, sorunun uluslararası hale getirilmesi gibi bir tercih içinde olmadığını söyleyen Karayalçın, Kuzey Irak'ta BM çerçevesinde ele ahnmasını gerektiren bir tablo olmadığını söyledi. • AB'nln asker sayısı sorgusu AB üyelerinin, K. Irak harekâtında asker sayısının çokluğunu sorguladığını kaydeden Karayalçın, rakamın sivillere zarar gelmemesi için yüksek tutulduğunun anlatıldığını söyledi. LALE SARIİBRAHİMOĞLU ANKARA-Başbakan Yardımcısı ve Dışiş- leri Bakanı Murat Karayalçın. Irak'ta kalıcı çözüm modelinin, bölgedekı Kürtler için özerklik öngören 1970 ve 1974 anlaşmalan olduğunu belirtirken, Türkiye'nin, Kuzey Irak sorununu uluslararası hale getirebilecek bır Bırleşmış Milletler (BM) gücünün bölge- ye gelmesine sıcak bakmadığını açıkladı. Ka- rayalçın, Türkiye'nin, Irak Anayasasfnda 1970 ve 1974 yıllannda yapılan değışıklikler çerçevesinde öngörülen özerklik modelı ıçın- MArkasıSa.l9,Sü.2'de ULUSA SESLENİŞ Çiller: Kalmaya niyetimiz yok • Başbakan Tansu Çiller, dün akşam televizyonlardan yayımlanan 'Ulusa Sesleniş' konuşmasında, "Terör kamplan ve teröristler temizlenince askerlerimiz geri dönecek. Bunun, mecbur kaldığımız son harekât olmasını diliyorum. Harekâtımız sınırlı. Orada kalmaya hiç niyetimiz yok" dedi. • 5. Sayfada POLtTÎKADA SORUNLAR Çelişkiler ve Senaryolar • Türk ordusunun K. Irak'a girmesi Barzani ile Talabani'yi, aralanndaki anlaşmazlığı geri plana iterek Türkiye'ye karşı birleşmeye zorlaya- bilir. Bu da Irak'taki iç savaşı sona erdürir; K. Irak'taki özerk Kürt birimi yok olmaktan kurtulur. ABD'nin de istediği bu değil mi? BtGUN BALCrm yaz» • //. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bushistan!••• Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta sürdürmekte olduğu operasyon altın- cı gününü doldururken, yanıt bekleyen so- rulann birinci maddesini, "süre" oluşturu- yor. Gerek içte gerekse dışta konuya ilişkin her görüşmenin bir yerinde şu soru mutla- ka gundeme geliyor: AVRUPA SERTLEŞtYOR Gümrük birliği tehlikeye girebilir • Almanya Çahşma Bakanı Norbert Blum, Türklerin Kürtlere 'hayvanlardan daha kötü davrandığım' ileri sürdü. Blum, "NATO, tepkisiz kalamaz" dedi. Hollanda Başbakanı Wim Kok ise Türkiye'nin operasyona devammda gümrük birliğinin tehlikeye gireceğini söyledi. • //. Sayfada PKK, Tiirk suıımıa kovalamyor • Jandarma Asayiş Komutanı Korgeneral Kundakçı, operasyon başlangıcından bugüne kadar ölü ele geçirilen PKK'li sayısının 168'ibulduğunu,bu sayının sürekli arttığını söyledi. • Operasyon sırasında 12 teröristin sağ olarak ele geçirildiğini bildiren Korgeneral Kundakçı, 16 askerin şehit olduğunu, 66 askerin de yaralandığıru belirtti. KEMALYUKTERİ NİZAMETTİNKAPLAN KUZEY IRAK / DİYARBA- KIR- Yaklaşık 35 bin personel, zırhlı taşıyıcılar, hava destegi ve tanklarla Kuzey Irak'a giren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölgede alan egemenliği sağla- dıktan sonra güneyden Türk sı- nınna doğru arama-tarama ça- MArkasıSa,19,Sü.6'da ÖRGÜTÜNE, TÜRKTYE'YE SALDIR1MESAJ1 VERDt AİMİııllalı Ocalan panîkte • Reuter haber ajansımn, bir Türk istihbarat yetkilisine dayanarak verdiği habere göre PKK lideri Abdullah Öcalan, Türk ordusunun K. Irak'taki baskısını hafifletmek amacıyla Türkiye'deki militanlanna eylemlerini yoğunlaştırma emri verdi. Haber Merkezi - PKK lide- ri Abdullah Öcalan'ın, Türk or- dusunun Kuzey Irak'taki bas- kısını hafifletmek amacıyla Türkiye'dekı militanlanna sal- dınlan yogunlaştırma emri ver- diği iddia edildi. Türk askeri is- tihbaratı tarafindan ele geçiri- len mesajda, Abdullah Ocalan, 35 bin askerin Anadolu'dan Irak'a geçtiklerini belirterek Güneydoğu'daki PKK militan- lannın bu durumdan yararlan- malannı istedi. Uluslararası Reuter haber ajansımn bir Türk askeri istih- baratyetkilisine dayanarak ver- diği habere göre Ocalan, Gü- neydoğu'daki PKK militanlan- na gönderdiği mesajda şöyle dedi: "Kuzey Irak'takiTiirk or- dusunun dikkatini dağrtmak için eylemlerinra yoğunlaştır- mahsauz" Türk yetkilileri, Öcalan'ın eylemleri yaygınlaştırma konu- sunda en büyük sorumluluğu PKK komutanı ŞemdinSakık'a verdiğini söylediler. Öcalan'ın önceki gün yaptı- ğı çehşkili açıklaması ve mili- tanlanna gönderdiği son mesa- jı, PKK'nin köşeye sıkıştığı ve son kozlannı oynadığı yolunda değerlendirmelere yol açn. Öcalan, önceki gün Associ- ated Press ajansma yaptığı açık- lamada, Türk ordusunu Kuzey Irak'ta yenilgiye uğrattığını id- dia etmesine karşın Batıh ülke- lere "harekâö durdurması için Türkije'ye baskı yapuı" çagn- sında bulunmuş ve yardım iste- mişti. PKK lideri AP'ye yaptı- ğı açıklamada, dünya kamu- oyunu yanına çekmek amacıy- la sivıllerin harekâttan zarar gördüğünü de iddia etmişti. ALAKAYİTÛRKIYE ÇElM llüUtUI'— Mhn • 19. SarfuU, OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK HangiBatı?.. 'Bab' ile 'uygartık' sözcükte- ri çoğu zaman bir anlamda kullanılryor. Bu bir yanılgıdır ya da aldatmacadır. Insanlığı bir bütün olarak düşünmek gerekir. Geçmişten bugüne çeşrtli uygariıklar yaşanmış ve aşıl- mıştır. Batı bugün önde görü- nüyor, ancak insanlığın tümü ele alındığında, Batı'nın öteki yüzü ortaya çıkıyor; milyarlar- ca insanın yoksulluğu üzerine kurulu adaletsiz bir düzenin sürdürülmesinde, Batı'nın ve en başta G-7'nin sorumluluğu azımsanamaz. Birçok olayda çarpıcı biçim- de görünen bu olumsuzluk, Bosna'da açık seçik kanıtlan- mıştır. Batı uygarlığı, Avru- pa'nm göbeğindeki katliama kayrtsız kalmış, göz yummuş, kendi yapısındaki çıkar çeliş- kileri yüzünden müdahale edememiştir. Buna karşılık Kıbns ya da Kuzey Irak'ta, Batı'nın tutu- munu anlamak olanaksızdır. Türkiye, 1974 Banş Harekâ- tı'yla Ada'da yaşayan Türkle- rin yaşam haklannı güvence altına almıştır. Bu güvenlik or- tadan kalktığı zaman Rumlar, çoğu yerde görüldüğü gibi Kıbns Türkünü Ada'da yaşat- mayacaklardır. Bu gerçeği bi- le bile lades oyununa girmeyi Batı ıstıyor mu? Batı, "Iran-lrak Savaşı"na sek'ız yıl silah sattı. Bir milyon insanın yaşamını yitirmesi, uy- gar dünyaya vız geldi. Savaş- ••• MArkasıSa.l9,Sü.8'de Sabiha Sertel 100 yaşmda • Kalemi sert, kendi yumuşak kadın • Bir türlü Oscar alamayanlar... Hitchcock, Greta Garbo, Dany Kaye... • Bir müzik ustası: Eric Clapton Cumhuriyetiı Oscar ödülleri sahibini buluyor • Bu yıl, Altın Küre'de 'Forrest Gump'ın Oscar alacağına kesin gözüyle bakılırken, en iyi film adaylan arasında rakipleri 'Pulp Fiction-Ucuz Roman' ve Robert Redford'un 'Quiz Shovv-Şike'si görülüyor. Tom Hanks'e yeni bir en iyi aktörOscar'ı getireceğe benzeyen 13 dalda Oscar'a aday olan 'Forrest Gump' yönetmen Robert Zemeckis'i de en iyi yönetmenler kategorisinde iddialı kılıyor. • 14. Sayfada îstanbul Film Festivali Özel Eki yarın Cumhuriyet 'le birlikte
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle