09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 26 MART1995 PAZAR HABERLER BSP'nin düzenlediği 'Türkiye Gerçeği ve Özgür Tartışma Konferansı' The Marmara'da yapıldı Kürt sorunııııa çözüm tarbşüdı Istanbul Haber Servisi - Bırleşık Sosyalıst Partı'ce (BSP) düzenlenen "Türkiye Gerçeği ve Ozgür Tartçma Konferans" konulu toplan- tıda Kûrt sonmunun demokrası ıle çozûmlen- mesı gerektığı vurgulandı The Marmara Oteh'nde yapilan Oya Baydar, Yücd Sayman ve Erdal Kara'nın yönettığı top- lantının ılk oturumuna Demokrası ve Değışım ıçın Partı Gınşımı sözcüsû tbrahim Aksoy, HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak, eskı DYP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet DüK ger, bağımsız mılletvekılı Abdûlmelik Fırat, kapatılan DEP eskı mılletvekıh Sım Salak. Ye- nı Demokrası Hareketı mılletvekılı Mehmet Emin Sever ve BSP MYK üyesı Mustafa Yavuz katıldı Toplantının açılış konuşmasını yapan BSP Genel Başkanı Sadun Aren, Kürt sorununun, Kûrt kımlığı tanınmadığı ıçın dogduğunu soy- ledı PKK'nın ortadan kaldınlmasıyla Kurt so- rununun çözümlenemeveceğıne dıkkat çeken Aren, "Bartşçı çözum kafada olur. dağlarda ya da Kuzey Irak'ta değiP dedı Kapatılan DEP mılletvekılı Sırn Sakık, Tur- kıye'de kımsenın ûzenne duşen görevı yenne getırmedıgını soyledı Daha sonra söz alan HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak devletın Kürtlere karşı asımıle polıtıkası guttuğünü ılen surdü Eskı DYP Ge- nel Başkan Yardımcısı Mehmet Dülger, "Türk ve Kiirtün beraberiiği tahin ile pekmez gibidir. Buna acı biber katmayanm" dıye konuşurken Abdûlmelik Fırat "Türkiye Cumhuriyeti 70 >ildan beri KürUeri inkâr ediyor. KurtJer kendi aralanndaki iç çekişmeler nedeniyle bir arava getememişlerdir, ama bugfln bir ulus bilinci ka- zanmışlardır" dedı Toplantının ıkıncı oturumunda sendıka, mes- lek orgütlen ve demek temsılcılen konuştu Bu bölumde DlSK Genel Sekreten Mehmet Atay, Kamu Çalışanlan Sendıkalan Konfederasyon- laşma Kurulu Sözcüsü Mcdan Baykara, TİSK Genel Başkanı Refık Baydur, Turkıve Yazarlar Sendikası Başkanı Ataol Behramoğhı, Helsınkı Yurttaşlar Derneğı Genel Başkanı Taciser BeJ- ge, Prof Dr Bakır Çağlar, Kürt Hak ve Özgür- lükler Vakfı Genel Sekreten Yılmaz ÇamhbeL Kürt Enstıtusu Başkanı FSKJİ Hfiseyin tartıştı Kürt sorununun "fert" ıle ılgılı olduğunu be- Iırten Bakır Çağlar, rüm fertlenn etıketını seç- me hakkına sahıp olduğunu soyledı TİSK Ge- nel Başkanı Refık Baydur ıse Türkıye'nın bir mozaık olduğunu vurguladı Turkıye'de çoğulcu bir devlet yapısı oluştur- mak dururken ırkçı teonler üretmenın yanlış olduguna dıkkat çeken Ataol Behramoğlu ıse hayalı bir Türkçülük yenne Türkiye reahtest- nın goz onune alınması gerektığını belırttı Kurt sorununun özgur, demokratık bir tartış- ma ortamında ve halklann doğnıdan devrede olduğu bir yöntemle çozülmesı gerektığını soyleyen Vıcdan Baykara, önenlennı şöyle sı- raladı "Derhal ateşkes ve banş sağbnman, düşünce özgüriüğd sınırsız olmabdır. Topium 'darbe' ile tehdit edilmemeİL darbe tehdhferi ortadan kal- tt) Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Dçkun Giı-ay, ınsanlann ormanlan yeterince gözkfnkyemedi- ği ve tanımadjğı için takdir edemediklerini söyledL (Fotoğraf IBRAHtM GÜNEL) Dört hafta sürecek ağaç bilimi seminerlerinin üçüncüsü dün başladı 'Ormanların canlüığından habersitiz' • Prof Dr Uçkun Giray, ağaçlann pek çok ışlevı gerçekleştıren varlıklar olduğunu belırterek, "Ormanı dogmatık olarak tanımak lazım Bızım ınsanımız bu noktada gen noktadadır" dıye konuştu RCIH SİZE ÇOK ŞEY KAZANDIRACAK! Üstün teknoloji, düşük yatırım maliyeti, konfor, ekonomi ve mükemmel servis desteğL.. Doğalgaza geçerken tercihimz^Y^nTTemlrdöküm Kombi ölsünî ı ideal bir cihaz: Demirdöküm Kombi! Çift fonksıyonlu Hem şofben, hem kat kalo- nfen' Yaşadığınız mekanı ısrtryor ıhtıyacınız olan sıcak kullanım suyunu anında sağlıyor Ister dogalgazlı, ıster LPG'lı ' Yiiksek tasorruf! Oemırdokum Kombi % 9l'e varan yuksek venmle çok ekonomık En yeni teknoloji! Demırdokum Kombi, ustun teknoloji urunu "Entegre Eşanjor"e sahıp.' Kullanım suyu hattı, kalonfer suyu hattının ıçınden geçerek ısrtılıyor Seçenek zenginliği! Bacalı veya hermetık, pılot alevlı veya elektronık ateşlemelı kombı modellen Demırdokum'de Mükemmel servis desteği! Demırdokum Yetkılı Ser- vıslen Turkıye'nın her yennde, her an hızmete hazır! o A N ı s M A S E R V I S I 0 800 211 4184 0 800 211 4185 Û C R E T S İ Z D İ R Bol yedek parça! Demırdokum Kombı'nın bugun de, yıllar sonra da yedek parça sonjnu yok. İlk çolıştırma hizmeti ücretsiz! Demırdokum Yetkılı Servıslen tesısatı onayla- dıktan sonra ılk çalıştırma hızmetını ucretsız ya- pıyor Ustelık yakrt çevnm ışlemlen de bedava Demirdöküm ISO 9001 Belgesi'ne sa- hip! Turkıye'nın teknolojı lıden Demırdokum. kalrtesını Avrupa'da da kanıtladı Dilediğiniz kapasitede! Demırdokum Kombıler 7 500 kcal/h'den 20 000 kcal/h e ve 10 000 kcal/h'den 30 000 kcal/h"e dıledığınız kapasıtelerde TSEK Belgeli. Uzun ömürlü... Demirdöküm'e gelin, en ideal kombiye rodyatörleri ve oda termostotı ile birlikte sahip olun. Üstelik kampanya ftyotlartyla... Demirdöküm istanbul Haber Servisi- Doğal Hayatı Koruma Der- neğı'nın (DHKD) kamu bılıncını arttırmaya yönelık etkınlıklerınden bın olan "dendroloji" (ağaç bılımı) seminerlerinin uçuncusü dün Uluslararası Basın Merkezı'nde başladı Dort haftayı kapsayacak okul programının ılk gununde u Ağaçlann Yaşamsal Öne- mi" başjıkh bir konuşma yapan IÜ Orman Fakultesı öğretim üyelerinden Prof Dr Uçkun Giray ağaçlann pek çok ışlevı gerçekleştı- ren canlı varlıklar olduğu- nu belırterek, "Insanlar or- manlan yeterince gozlemle- yemediği, tanımadığı için takdir edemez. Ormanı dogmatik olarak tanımak lazım. Bizim insanımız bu noktadan hareketle hayli geri noktadadır" dedı Ormanlan yetennce sev- mek ıçın yok olduğunu düşsel olarak tasarlamamız gerektığını anlatan Uçkun Giray. "KaMteH ve istikraru su üretınıı ormanla sağla- nır. Ormanlan venm gucu yuksek toprağm taşınması- nı ve dola\ısı\la erorvonu onler. Dinlenmek ve temiz hava almak için insanlar açısından onemlıdir. Or- manlar gen rezerv leridir, çunkü bünyesinde barın- dırdığı hayvan türlerini in- san yok etmektedir. Buna paralel olarak da birçok bitki tfirü yok oünaktadır" şeklınde konuştu Giray. şoyle konuştu "Ormanlar gfinümüzde ekonomik yapryı etldlediği gibL sosyal ve ahlaki yapryı etkiüyor. Ormancıhk sektö- nı bugun Türkiye'de 60 bin insana iş olanağı sağlıyor. Erozyonun ortaya çtkması, toplumda bir ahlaki eroz- yon yaratıyor. Bugun yaşa- nan goçun arkasında kır- daki erozyon vardır. Bu ÜJ- ke Osmanlı'dan itibaren ormana ve ağaca sırtını dönmüştûr. Bunu ekono- mik yapınuı dışuida edebi- yatta ve sanatta da goruyo- ruz. Furizm sektorunun altyapısı doğa ve onun en onemli unsuru peyzaj ve ormanlardır. tnsan yaşar- ken bunların farkında de- gıldır. Orman, değer yargı- larımızın oluşmasında en onemli etmendır." Bakan kendini savundu: Ozelleştirıne daha lıızh olamazdı ANKARA (Cumhumet Bürosu) - Ozelleştırmeden sorumlu Devlet Bakanı Ali Sevld Erek, Başbakan Tan- suÇiller'ın. gecıktınldığı gerekçesıyleozelleştırmeça- lışmalannı, başka btr Devlet Bakanlığf na devredece- ğı yolundakı haberler üzenne kendını savundu Erek, "80 gunde 44 karar aklık. 15 yıldır surdurülen ozelfef tirme çahşmalannda en hızlı uygulamayi son 3 ay için- de bız }apok. Bundan daha hızİı ne y apıİabilirdi?"dedı De\ let Bakanı Erek, Cumhunyet'e yaptığı açiklama- da, ozelleşrırme çalışmalannın kendı bakanlığından alı- nacağı yolundakı değerlendırmeden haben olmadığını soyledı Başbakan Çıller'ınkendısınebuvonde bireleş- tın ve>a açıklama >apmadığını belırten Erek "Ancak ben bUemem. Burada takdir yetkısi Sayın Başbakanı- mızdadır. Onun emir ve istekleri doğrultusundadır" dı- ye konuştu Ozelleştırme Yuksek Kurulu'nun oluşturulmasmın ardından geçen 80 gunluk sürede 44 karar aldıklannı vurgulayan Erek, şu açıklamay ı yaptı "Bu surede iha- kler açtik, saüş karan verdik. sataşa çıkarülacak. hazır- lanacak kuruluşlan beurledık. Muzakereler devam edi- yor, daha ne yapılabilir ki? Tabu kı ozeUeşrJrmeyi ivedi- Slde yapacağız. Ama ihtiyaüj da ounamız lazun." Baş- bakan Çıller ve kurul uyelenyle ozelleştırme çalışma- lan üzennde sık sık goruştüklennı anlatan Erek, "Biz 1S vılda yapüamayan özelleştinne çabşmalaruu3 ay için- de yaptık" dedı Et Balık Kurumu'nun satışına ılışkın kararlannı 10 gün ıçınde ıptal etmelennın kamuoyunun ısteklen doğ- rultusunda gerçekleştığım belırten Erek, "EtBahkKu- nunu için gereken kararlara vardık" dedı TEŞEKKÜR Amelıyatımda bana yardımlannı esırgemeyen pr. Dr. AZMİ ÖZLER, Opr. Dr. FUAT BİLGEN, Op. Dr. FİKRt VAPICI, Dr. AYKUT ŞERBETÇİOGLU, Dr. ARİF TARHAN, Dr. KAZEVI ERGÜNEŞ'e v e emeğı geçen Sryami Ersek Hastanesi personelıne sonsuz teşekkur edenm. SALİYE - KEMALETTİN ERDAL GALERI • ATÖLYE ^^M 2 9 3 S9 7 « (3HAT) S İ M D İ B E N Z E R S İ Z T A K S İ T A V A N T A J I Y L A ! Galeri Atölye ılanlarınız ıçın 293 89 78 (3 hat) GULŞEN ÇALIK 'Kavramsal Manzaralar" 21 Man 22 Nlsan 1995 AçıhşSaat 17 00 Galetnnu Parat P c i dıstntta he(qur 1300 1900 MasJc*l« Eylarr ca 31 A Maçta/1stantw Tel 240 8 0 t 3 F « 2V « MACKA SANAT 6ALERISI SENİYE FENMEN Resim ve Seramık Sergısi 23 Mart-15 Nısan 1995 DEVLET GIZEL SAı\ATLAR GALERISI isaklalCd Atlas Han \o 20 209 49 Be\oglu Tel 243 ffl ı j UMITYAŞARSÂNATGALERISI (KADIKOY ŞUBESI) ŞEREF KESKİN Resım Sergısi 26 Mart -14 Nısan 1995 Bagdat Caddesı Rıtatbey Sokak No 293 I 3 Caddebostan Tel (0216)411 35 01
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle