19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26MART1995PAZAR CUMHURlYET SAYFA HABERLER Köyleri boşaltılanlan ev ve iş sahibi yapmak için başlatılan çalışmalar tamamlandı tsrail tipi çifîHk• Güneydoğu'da köyleri boşaltılanlarla yakılanlan ev ve iş sahibi yapmak ıçın şehırcilikten sorumlu Devlet Bakanhğı'nca başlatılan çalışma tamamlandı. 12 bin aileyi kapsayacak olan proje gereği, göçerlere Israil tipı çiftlikler yapılacağı ve 30 dönüm toprak verileceği bildirildi. ERGÜNAKSOY ANKARA - Şebırcılıkten sorumlu Devlet Bakanlığı, Gunevdoğu Anadolu Bölgesı'ndekı olası sosyal patlamalan önlemek amacıyla 12 bın aıleden oluşan goçerlenn Israil tıpı çıftlıklerde banndınlmasi ve bu vurttaşlara 30 dönüm toprak venlmesını öngören projeyı yaşama geçırecek Devlet Bakanı Salih Sumer, proje ıçın Avrupa lskan Fonu ndan kredı de sağlandığını, Batman ve Dıyarbakır'ın pılot bölge seçıldığını söyledı Güneydoğu'da 'güvenHk' nedenıyle koylen boşaltılanlarla yakılanlan ev ve ış sahibi yapmak ıçın başlatılan çalışmalann proje aşaması tamamlandı Bolgedekı sıv ıl ve asken yetkılılenn, Güneydoğu'da büyük İcentlere goçerek İcötû koşullarda yaşamlannı surdurenlenn ev ve ış sorunlannın çozumlenmemesı halınde olası bır sosyal patlamaya dıkkat çekmelen ve bu yonde rapor hazırlamalannın ardından, bölgenın koşullanna uygun 'tsrail tipi çifttik modeü' benımsendı llk aşamada göçerlere oncelık tanınacak konutlann 12 bın aıleyı kapsayacağı bıldınldı tkı kallı. 200 metrekare buyüklukte yapılması tasarlanan çıftlık evlen ıle bırhkte, göçerlere 30 dönum toprak venlerek uretım yapmalan sağlanacak Şehırcilikten sorumlu Devlet Bakanı Salıh Sümer, Cumhuriyet'e proje gereği en fazla goç alan Dıyarbakır ve Batman'ın pılot bolge olarak seçıldığını belırterek şunlan söyledı "Guneydoğu'da vaşanan olavlar nedenıyle kövler \akılmış ve bosaltıunış. tnsanlann bu\uk bölumu DharbaKır \e Batman başta olmak üzere, kentlere goçmuşler Dıvarbakır, en fazla göç alan kent konumunda. Batman ıkıncı sırada. Nufuslan ıkiye kattanmış. Goçenlenn buyuk bolumd naylon çadırlarda, oldukça kotu koşullarda yaşamlannı surduruyor. Tanıdıklannın ve akrabalannın yanına yerteşenler ise bir evde 30-40 kışi yaşamak zorunda kalıyor. Dıvarbakır, Şırnak ve Hakkân'de ılk etapta başlattığunız konut projeleri bu ınsanlara pahalı gelebılır Bu nedenk oldukça ucuz sayılabılecek Israil tipi çiftlik modeunı gelışürdık." Kredi sağlandı Sumer, proje ıçın Avrupa lskan Fonu'ndan 252 mılyon dolar kredı de sağladıklannı belırterek şu bılgılen verdı 44 Proje gereğL, konutlarla birtikte, buyuk ve kucukbaş hayvan beslenebilecek koşullar da yarablacak. llk etapta Hazme araaleri duşünulecek. Daha sonra, şahıslann arazileri kamulaştıniacak. Goçeıierin bir an önce rahata kavuşturulmalan sağlanacak. Bu projeyle sorunlan kısmen de oka gıdeniecek. fş oianağı doğacak. Kendı ışlennı kendileri yapacak. Kovlenndekj \aşam standartlanndan daha modern bir yaşam koşuluna kavuşmuşolacaklar." Konutlann göçerlere çok ucuza satılacağını behrten Sümer, taksıtler ıçın en az 20 yıl vade uygulayacaklannı söyledı Sumer, projeye hukumetın de 'olur' verdığını, Avrupa lskan Fonu'ndan kredınm gelmesıyle bırhkte konutlann yapımına başlayacaklannı bıldırerek * Konutlann taksitlerinı mumkun oldukça duşuk tutacağız" dedı Liman-ls : Taşeronluğa karşı eylem " ANKARA (Cumhuriyet "l Burosu) - Lıman-tş ' Sendıkası lımanlann ; ozelleştınlmesı %e ; taşeronlara devTedılmesı ; gınşımlenne karşı "her w türlü eylemin" yapılmasını - kararlaştırdı 23-24 mart tanhleruıde ; Ankara'da toplanan Lıman- Iş Sendıkası Başkanlar Kurulu nda, sozleşme • surecınde kazanılmış • hakJara yonelık saldınlara »karşı mucadele edılmesı • gerektığı vurgulandı ' Başkanlar Kurulu bıldınsınde, özelleştırme ve taşeronlaştırma gınşımlennın sozleşmelerde pazarlık konusu yapılmaması kararlaştınlarak şöyle , denıldı • Lıman-lş Başkanlar . Kurulu açıklamasında "Taşerona devredılmek ıstenen lıman hangısı • olursa olsun. [ bu gınşımlere karşı ; orgutlu olduğumuz [ butun lımanlarda uretımden gelen guç dahıl. her turlu eylemin yapılması l kaçınılmazdır" ' denıldı "Taşerona devredilmek istenen lıman hangısı olursa olsun. bu gınşımlere ; karşı orgutlu olduğumuz butun lımanlarda uretımden gelen guç dahıl, • hertuıiue>lemin yapılmasını kaçuulmaz gormektedır. Başkanlar ^ Kurulumuz, diğer * işkoüaruıda gorulen sendıka \e sendıkalaşmaya yonelık saldınlara karşı » duyarlı olunmasını \e bu sakhnlann giderek rum işkollannı kapsavacagını behrterek demokratık krtle örgutiennu bu saldınlara karşı bırtakte hareket eöneve çağmr." Inanılır gibi değil, ama doğru... DGM Başsavcısı Demiral 31 Ekim'de yaş sınınndan emekli oluyor Scıkin olun, sakrn belli etmeyinl• Shakespeare, ne kadar kestirme söylemış: 'Yenecektır. Belkı hep yenecektır Amazaman Evet, enınde sonunda zaman onu yenecektır.' Işte oldu. Adam 31 Ekim'de yaş haddınden emekh Şımdı eşe dosta, tanıdığınız ne kadar fıkir suçu sabıkalısı varsa onlara koşmak, boyunlanna sanlmak, 'Müjdemı ıstenm müjdemr demek ıstıyorsunuz. AYDlNENGtN Okudunuz değıl mı 9 31 Ekim'de "yaş haddi"nden emekli oluyor Inanılır gıbı de- ğıl, ama doğru Haben ben de bırkaç kez okudum "Asparagas" olmasın dıye kork- tum Ama değıl Sağlam "jstihbarat" Ya- nı doğru 31 Ekim'de adam emekli Kafanızı başka yone çevınn Islık çalı- yormuş gıbı yapın Sızı goren "ügbizmiş" fîlansansın Sakın, ama çok sakın olun Bı- lıyorum Içınız sevınçten kıpır lupır Ama genede Aman dıkkat Buçokonemlı Sa- kın sevındığmız anlaşılmasın Bılıyorum Yenı hukumettı, Gazı Mahal- lesı'ndekı provokasyondu derken pek çok- lannın gozunden kaçtı Ama bılıyorum, sız- den kaçmadı O kısacık haben okudunuz ve şımdı eşe dosta, tanıdığınız ne kadar fıkır suçu sabıkalısı varsa onlara koşmak, bo- yunlanna sanlmak, "Mujdemiisterimınüj- demi" demek ıstıyorsunuz 'Sinirterinize hâkim ohın' Sızı anlıyorum Çok lyı anlıyorum Na- sıl anlamam Ben, kendımı zor tutuyorum Ama genede Sakınolun Sınırlennızeha- kım olun En lyısı kafanızı başka yana çe- vınn Islık!a-*Sakinol,sinir»erine hâkim oT şarkısını çalıyormuş gıbı fılan yapın Hey koçum Shakespeare ne kadar kes- tınne sov lemış "Venecektır. Betki hep ye- necektır. \ma zaman Evet, eninde sonun- da zaman onu yenecektır" Işte oldu Adam 31 Ekim'de yaş haddınden emekli Bencıleyın kıdemlı bır basın sanığı bıle umudunu kesıyordu neredeyse Şaka değıl, lstanbul Basın Savcılığı'ndaenazdort ku- şak basın savcısını emekh ettım Ünlu Te- reyağ Nuri dahıl 5 Ağır Ceza'dan Toplu Basın Mahkemesf ne kadar uzanan nıce un- lu>argıç acemılıklennı bende yaşadılar, us- talıklanna tanık oldum ve sonunda hepsını emekli ettım Bunca deneyıme rağmen bır ara umutsuzlandım DGM Başsavcısı Demiral'ı "müebbet başsava" gıbı gormeye başladım Soluğu- nuensemde, kalın gozlük camlannın ardın- Su gibi akar zaman. Şimdi nerdeyiz, 26 Mart'ta. Tamam. Nisan, Mayıs, Haziran, Tem- muz, Agustos,Eylul, Ekim~ Sonra? BirtiiL. (Fotoğraf TARIK TINAZAY) dan donuk bakan gozlennı daktılomun (do- nem değıştı tabıı, bılgısayanmın demek da- ha doğru) tuşlannda duydum Kımı kez e- Iım tıtredı Kımı kez "Adam sen de, incet- diği yerden kopsun" dedım Kopar gıbı ol- du Bırkaç kez Demiral yuzünden ve bırkaç kez de Demiral ın tahmatı uzenne DGM yargıçlannın karşısına çıktım Beraat ettım ama, gelın bır de bana sorun Artık alışma- ya başlamıştım Yaşamımın bundan sonra- sı, eğerbaba mesleğını seçerse, oğlumun da yaşamının tumu boyle geçecek dıye duşun- mevebaşlamıştım. Bılıyorum Bırturpara- noya Ama boyle DGM Başsavcısı Demı- ral'sız bır basın mesleğını "tasavvıır ede- mez" hale gelmıştım Sonra bır gazete ha- ben DGM Başsavcısı Nusret Demiral 31 Ekim'de yaş haddinden emekli oluyor- N'olursakınolun Bellıetmeyın En lyı- sı ılgısızmış gıbı davranın 31 ekime ne kaldı? Omeğın ıslık çalıyormuş gıbı yapın Sa- kın bellı etmeyın ve dışınızı sıkm 31 Ekım'e ne kaldı şunun şurasında 9 Su gıbı akar zaman Banaguvenın Şımdı nerdeyız, 26 Mart'ta Tamam Nısan, Mayıs, Hazi- ran, Temmuz, Ağustos, Eylul, Ekım Son- ra9 Bıttııı Ayyy, bırakın şımdı bu Marksıst geveze- lıklen Neymış, "Egemen guçjer bir başka Demiralbulur"muş l-ıh o ışo kadardaba- sıt değıi yanı Nusret Demiral gıbı bır dev- let adamı bır başsavcı cıhana oyle kolay ko- lay gelmez O yuzden o sızın 'egemen guç- ler' dedıklennız oyle kolay kolay bır Demi- ral daha bulamazlar Ne yanı Demıral gıbı bır 'devlet savctsı' kolay mı yetışır 9 Türkı- ye'nın ınsan kaynaklan o kadar da zengın mı 9 Onun DGM Başsavcılığı'na getınlışı bır 'tarihsel' rastlantıydı demeyeceğım, tanhsel bır 'denk geliş'tı Her zaman da denk gelmez hanı Tasavvur edm (zor bılıyorum, ama gene de deneyın) 31 Ekım 1995 akşamındasınız ve DGM Başsavcısı'nın adı Nusret Demi- ral değıl artık Tannm, o ne buyuk guçtu oyle ' SHP, kırk yıllık rakıbı DYP ıle (sız SHP'yı CHP ve DYP'yı AP, hatta DP anla- yın) nıkah kıymıştı Mangalda kul kalma- mıştı Demiral gıttı gıderdı Buna ınanma yan da salt bızcıleyın kıdemlı •basın sabı- kalıian' ıdı Bız haklı çıktık (boru mu, 'de- ney birikimi' bu) Demiral bır kaya gıbı ye- nnde kaldı ve u son Turkdevleti"nı bolucü- lerden, komunıstlerden, sosyalıstlerden sosyal demokratlardan (yanı Ercan Kara- kaş tan, lsınail Cem'den fılan), lıberal de- mokratlardan (Cem Boyner filan yanı) ko- rumaya devam ettı Zaman herkesi yener Yuce bır mısyondu bu Ne Avrupa Parla- mentosu'nun kıbırlı temsılcılen, ne Straz- burg Insan Haklan Komısyonu'nun temsıl- cılen Ne DYP-SHP koalısyonunun hukü- metolup ıktıdarolamamış munafıklan "be- nim Başsa>cun"ı yennden kımıldatabıldı- ler Bu da doğaldı Onu oraya ne Hukumet getırmıştı, ne Meclıs Ne yanı, devletın koruyuculannı o 'lay- tınk' polıtıkacılar mı belırleyecektı Dev le- tı koruyacak olanı o yere gene 'devlet' ge- tınrdı Fırsat ya da olanak olsa bır daha da goturmezdı Ama ama ah o zaman, o kal- leş, her şe> ı ve herkesı yenen zaman Sız gene deboşvenn Ilgısızmış gıbı dav- ranın Sakın, ama sakın sevıncınızı bellı et- meyın Bakarsınız bır yasa çıkıvenr Ba- karsınız "DGM Başsavcdan için yaş haddi aranmaz" dıye bır niadde bırhukum bır "oMubitti" çıkıvenr Nereden mı 9 Yahuarkadaşlarcıddıolun Nereden çık- tığı onemlı değıl Her zaman çıktıği yerden çıkıvenrorneğın Boşvenn sız bu aynnrıyı Sadece sakın olun Islık. mıslık çalın Ka- fanızı çevınn Bellı etmeyın Bellı etme- yın sevıncınızı Sıkm dışınızı 31 Ekım'e ne kaldı şunun şurasında 31 Ekım den son- ra serbestsınız Her turlü melanetı ışleyebı- lırsınız Adam yaş hadınden emekli oluyor Tamam tnanılır gıbı değıl Ama gerçek Artık 'onsuz' günler yaşayacağız Fıy Fıy Fıyyy CUMHURBAŞKANI'NDAN ISLAHAT FERMANI ÇANKAYA IKINCI CUMHURlYET HAZIRUĞINDA MP ANKARA'DAKI UST DÜZEY BÜROKRATUR CUMHURBAŞKANI SULEYMAN DEMIREL'IN GIZLI "' EMRI UZERINE GONDERILEN YAZIYA CEVAP HAZIRUĞINDA TARİKATLARDÂN ERBAKAN'A REST VE SALVO! RP KENDISINI AYAKTA TUTAN ÖNEMLIGRUPLARI BIR BIR KAYBE DIYOR NAKŞILIDER ESAT COŞAN VE ERBAKAN ÇEKIŞMESI ERBAKAN A SIRTINI DONEN TARIKAT VE CEMAATLAR HANGILERI? NAKŞILER YENI BIR PARTI KURABILIR MP NOKTA, TARIKATLAR VE REFAH CEPHESINDE KOPAN GIZLI FIRTINAYIORTAYA ÇIKARDI "KIŞKIRTICI SOLCU"LARLA KONUŞTUK NOKTA GAZI MAHALLESINDE ÇATIŞMANIN IÇINDE YAŞAYAN ALEVIYURTTAŞLARLA VE "KIŞKIRTICI OLMAKLA SUÇLANAN SOL GRUPLARIN ONCULERIYLE GORUŞTÜ OLAYLARI TAHRIK EDEN MHP MI? ALEVI KIMLIĞININ ONE ÇIKARILMASINEDEN YANLIŞTI? MEDYANIN SORUMLULUĞU1 • LOTOCLLMÜ LMnTLARIMZ BA\1N1Z1N INSAHNA kALDJ1 Via-ı <R KAZ.\NSAN1Z B1LF B^ttMZIN BİR HATASI INITLARIMZI SONDl RFB1LIR DIKKAP LOTO KUPONT \XZUN GONDFRlLVlEMEiLNTN H1ÇBIR CEZAI SORl MLUİ C l YOK. • ART\1N DF BALT-VLI SAPIK PANİGl' HEDFH \ AŞU KADINLAR BEŞ >1LDIR ^ AKALANAMA V AN KATİL KIVP Kahire Eğitim Ataşesi'nden 100. Yıl Üniversitesi rektörüne suçlama: Açıklamaları gerçek dışı• Kahire Eğitim Ataşelığı, Turkıye'dekı unıversıtelere bır yazı göndererek sahte belgelerle Turkıye'dekı ılahıyat fakultelenne yatay geçış yapan oğrencılerle ılgılı uyanda bulundu Bunun uzenne bırçok unıversıte, sahte belgelerle yatay geçış yapan çok sayıda kışının kaydını sıldı AncakVanlOO Yıl Unıversıtesı, hıçbır gınşımde bulunmayarak yatay geçışlen kabul etmeyı sürdurdu YUSUFOZKAN ANKARA-Turkıve de lıseyı bılebı- tırmeyen ve şenatçı olduklan savlanan çok sayıda kışuıın sahte belgelerle Ka- hire'dekı El-Ezher Unıversıtesı'nden y atay geçışıne göz yumduğu gerekçe- sıvle hakkında soruşturma açılan Van 100 Yıl Unıversıtesı Rektoru Seyit MehmetŞen'ın, yaptığı açıklamalarda gerçeklen saptırdığı bıldınldı Turkıye'nm Kahire Eğitim Ataşesı AbdülhadiGûzel.RektörŞen'ın "Ka- hire'deki ataşemiz, görevlendirdiğimiz elemanlara belge vermedi" yolundakı açıklamasının gerçek dışı olduğunu söyledı Cumhuriyet'ın geçen yıl mayıs ayın- da ortaya çıkardığı "şeriatçdara sahte dipioma" venlmesı olayından sonra yo- ğun bır çalışma başlatan Turkıye'nm Kahire Eğitim Ataşelığı, El- Ezher Unı- versıtesı'nden, şenatçı olduklan savla- nan çok sayıda kışının sahte belgelerle Turkıye'dekı ılahıyat fakultelenne ya- tay geçış yaptığını ortaya çıkardı Ataşelık, Turkıye'dekı unıversıtele- re bır yazı göndererek bu durumda olan oğrencılerle ılgılı uyanda bulundu Bu- nun üzenne bırçok ünıversıte, sahte bel- gelerle yatay geçış yapan çok sayıda kı-. şjnın kaydını sıldı Ancak Van 100 Yıl Ünıv ersıtesı, hıçbır gınşımde bulunma- yarak yatay geçışlen kabul etmeyı sur- durdu Cumhunyet'ın bu konudakı yayunı- nın surmesı ve Kahire Eğitim Ataşelı- ğı'nın Türkıyedekı resmı makamlan sureklı uyarması uzenne, Cumhurbaş- kanlığı ve Mıllı Guvenlık Kurulu'nun ıstemıyle 100 Yıl Unıversıtesı Rektö- rü Seyıt Mehmet Şen hakkında, "sahte belgelerle yatay geeişe göz yumduğu" gerekçesıyle soruşturma başlatıldı Rektör Şen soruşturma tamamlanma- dan geçen hafta gorevınden ıstıfa ettı Şenatçı kesımın yoğun tepkısı uzenne, yenıden gorevıne dönme karan alan Şen'ın başvurusu Cumhurbaşkanı Sü- levman Demirel tarafmdan onanınca, ıstıfasını gen alma oianağı kalmadı Istıfasından sonra vaptığı açıklama- larda, "takdir beklerken görevden ahn- dığmı" behrten Şen Mısır ve Pakıs- tan dan yatay geçış yapan oğrencılenn unıversıteye alınmasında "biraz ölçfl- nun kaçınküğını" söyledı Açıklamasında Kahire Eğitim Ataşe- sı Abdulhadı Güzel'ı de suçlayan Şen, "Usubüzlüklertn tesplti İçin benlm b- nünle Mısu-'a fakülte sekreteri ve bir araşürma görevlisi gonderikiL GereldJ evraklar Mısır'dan alınıvor, ancak ora- dakı ataşemiz bu evraklan bızım gön- derdiğimız luşılere değıl, Ankara'da MiDi Eğitim'e gonderince, V OK, bizim tabkikat amacıyla yurtdışına eleman göndermemizi bile usulsüzluk kabul et- ti. Başumzı yemek istediler'" dedı Gelışmeler uzenne Cumhunyet'e bılgı veren Kahire Eğitim Ataşesı Ab- dülhadı Guzel, Rektör Şen ın gerçekle- n çarpıttığını söyledı "Tüm üniversite rektöneri. konuyla Ugili olarak bize baş- vururken sayın rektör acaba bize bir ya- zı yazmış mı bir telefon edıp faks gön- dermiş mi" dıye soran Guzel, şunlan söyledı "Oiaylann geüşmesinden sonra, 12 Kasım 1994 tarihinde 100. Yt) Üniver- sitesi Ilahıyat Fakultesı Sekreteri tbra- hım Başar ile öğretim görevtisi Ah Ih- san Pala Kahire'ye gelip El-Ezher den yatav geçış vapanlann belgelennı ıste- mışler. Vatav geçışler sırasmda olduğu gibi bu kez de bize hıçbır bilgı vermedi- ler El-Ezher Unrversitesi bunlara iste- dikJen belgeyi vermemiş. Kahire'ye ge- lişlennden 15 gun sonra bana gelip, Efendım 15 gündür buradayız, belge- len vermedıler Sız bır yazı yazın da versınler dedller.'Beyefendı 15gundür neredeydınız 9 Ataturk ve Ercıyes ünı- versıtelen benden yazı ıstedı bu konu- da, onlara gereklıbılgıyıverdık Istese- nızsızedegondenrdık dedfan. Benden istedikleri vazıyı verdim, ama El- Ezher vine belge vermedi" HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI 'AtatiiHd'... Strazburg, Nancy, Mettz ve Parıs Dort gunde dort kent Uçtoplantı Bolgeselba- sına demeç . Unıversrtede oğrencılenn sorulanna yanıtlar Fransa ızlenımlerımın ufak bır bolumune geçen gunku yazımda değınmıştım Ama konuyu orada noktalamak ıçımden gelmedı • • • Nancy'de bırdernek var Adı "A ta Turquıe", oku- nuşu "Atatürkı" Anlamı ıse, "Senın Türkıyen" Merkezı kentın en guzel caddesınde Uyelennın çogunluğu Fransız Ama buyuk bır enerjı ve becen ıle derneğı yoneten kışı bır Turk Murat Vasıf Er- puyan Nancy Unıversıtesı'nde oğretım gorevlılığı yapan, Kemalıst bır solcu öğrencılen sıkı bıreleme sonucu seçılen, Instrtut Commercıal de Nancy'dekı bırdersıne katıldım Ko- nu Turkıye ıdı Bana da Turkıye'nın dunu ve bugu- nu ıle ılgılı çok ılgınç sorular yoneltıtdı Aynı gunun akşamı, Centre Europeen Unıversıta- ıre de Nancy'dekı (Nancy Avrupa Unıversıte Mer- kezi) toplantının konusu ıse doğrudan Turkıye ıdı. "Avrupa ve Asya Arasındakı Turkıye" Toplantıyı merkezın dekanı yonetıyordu Benım dışımdakı ko- nuşmacı ıse, bır Turkıye uzmanı olan Jean-Louıs Bacque-Grammont'du Soru yağmuru orada da surdu Gumruk bırtığıne katılma, Turkıye'ye olan tigıyı arttırmışa benzıyordu L'Est Repuliıcaın gazetesı- nın benımle yaptığı goruşmeye ayırdığı yer de, bu ılgının bır başka gostergesı olmalıydı • • • Gerek Nancy'dekı, gerekse ertesı gunu Mettz'de- kı toplantılar, çeşrtlı kuruluşların katkılanyla duzen- lenmıştı Ama en buyuk katkı ve onculuk "A ta Tur qu/e"nındı Mettz'de butun bır gun suren toplantının konusu, "Fransa ve Türkıye'de Laıklık" ıdı Nancy'dekının tersıne, buradakı konuşmalar anında her ıkı dıle de çevrılıyordu Ve gunun en sıcak tartışması, Turkı- ye'den gelen konuşmacılardan ıkısı arasında çıktı Türkıye'de numaracı cumhunyetçi[ kesıme yakın bır çızgının savunucusu olan Sayın Ömer Laçiner ozetle şoyle dedı - Kemalıst dıkta'tortuk, Kurtuluş Savaşı'nda do- külenden daha fazla kan doktu Toplum savaşlar- da çok yorgun duştuğu ıçın, bu baskıcı bıçımlen- dırme çabalanna fazla dırenemedı. Kemalıst proje Türk halkına sorulmadı bıle' Bırazonce, "dıncı" bakışaçısını sergıleyen Sayın Ali Bulaç konuşmuştu Tarihsel verılerı doğru ko- yup, yer yer katılmadığım bır yorum yapmıştı De- mokratık bır toplumda saygı gosterılmesı gereken, saygılı bır tutum ıçındeydı Oysa Sayın Laçıner, tarihsel verılerı çarpıtıyordu Fransızlar anlamakta zorlansalar da, bızım unlu "o'eve m/sa//"nı anlattım Hanı sormuşlar "Neren eğn?" dıye Devecık de "Nerem doğru kı?" demış • • • Istıklal Mahkemelen'nın verdığı ıdam cezalarının toplamı 1700 Buna savaş suçları, Şeyh Said ayaklanması, Menemen olayı, Atatürk'e suıkast da dahıl Tarıhte bundan daha kansız bır devrım yokturi Olamaz da 1 Hep soyluyorum, Fransız ışçısı, sadece oy hakkı ıçın, tam 59 yıl kan dokmuştur Mustafa Kemal dı- şında, Robespienre'den, Lenın'den Humeyni'ye, kan golunden çıkmamış tek "devnmcı" gostenle- bılır mı 7 Tarıhe bu olçude saygısızlık etmekten gudulen a- maç nedır? Ve gelıyor "Kemalıstproje Turk halkına sorulma- dı bıle 1 " suçlaması insanları "ahmak" yerıne koyanlar, kendileri ne duruma duştuklerının acaba aynmındalar mı 7 Sıya- set bılımıne ne buyuk bır "katkı"(') yaptıklannın aca- ba bılıncındeler mı' "Referandumla devnm 1 Doğrusu Aristo'dan Duverger'ye, böylesı kım- senın aklına gelmemıştı Bundan sonra devrım yapmak ısteyenlere, huzurunuzda arz olunur Dev- rım hazırlıklarını yaparlarken, "halkoylaması"nda neler soracaklannı da aman onceden hazırlasınlar' Mademkı şımdı "kureselleşme" var, sadece hal- ka değıl, komşu devletlere de sormalılar Hatta ışı daha da sağlama bağlamalılar Orneğın ıhtıyatı elden bırakmayıp, bır de Lahey Adalet Dıvanı'nda "olur" belgesı falan alsalar fena mı olur? • • • \ Ister komünizm adına, ıster dın adına, ıster Ame- nka adına Atatürk'e ve Kemalıst devrıme saldıran- lara bakın Ve gozlennızı kapatıp kuşbakışı duşu- nun Sanırsınız kı Mustafa Kemal gulluk gulıstanlık bır ulkeyı alıp gerıye goturmuş Sanırsınız kı Mende- res'ten Çiller'e kadar herkes Kemalıst olduğu ıçın ulke onemlı sorunlarla karşı karşıya Sorduğum zaman alınıyorlar Bu tutum "cehalet"ten mı, "gaflet"ten mı, yoksa "ıhanef'ten mû Eğer uçunun dışında bır olasılık varsa, lutfen bı- nlen bana da anlatsın1 SEVGtLİ SPORSEVERLER... Hakemlenmızı ıslık çalarak, sıyah bayrak açarak protesto edelım Guzel oyunu coşku ıle alkışlayalım Kotü oyunu ıse huzunlü şarkılarla protesto edelım Tüm dunyaya TÜRK'ÜN BU ÖRNEK DAVRAMŞINI SİZLERİN ve SANATÇILARIMIZIN BECERİSİ olarak sergıleyehm BİZtM BECERİMİZ ıse sadece DUVARDAN DUVARI HALI'dır Zanf, guzel ve dayanıklı halılar BATI HALI TİCARET ve SANAYİ A.Ş. CARPET CENTER Ulus Kavşağı Mermerter Sıtesı D Blok 80620 Levent-lstanbul Tel 278 71 11- 282 64 50- Fax 279 47 00 Ankara Şube 5812- 441 48 02-03
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle