11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 MART 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Yettsin-Clinton zirvesiii mayısta • MOSKOVA (AA) - Rusya Dev let Başkanı Boris Yeltsin t liş arasında gerçekleştirilecek zirve. 11 mayısta Moskova'da yapılacak. Rusya Devlet Başkanlığı tarafından yapıJan açıklamaya göre Clinton, Yeltsin "e bir mesaj göndererek davetine olumlu yanıt verdığini bildirdi. Mesajda YeJtsin'in, 2. Dünya Savaşı zafer kutlamalanna davetini kabul ettiğinı, bu amaçla 9 mayısta Moskova'ya geleceğini belirten Clinton. zirvenin 11 mayısta yapılmasına hazır olduğunu da kaydetti. Ahmet Doğan'dan protesto • SOFYA (AA) - Üyelerinin çoğunlugunu Bulganstan'da yaşayan TürkJerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (HOH) lideri Ahmet Doğan, parlamento oturumlanna katılmayışını "komünizmin yenıden yapılanmasını protesto edıyorum" diye açıkladı. Yunanrstan'da terör sorunu • ATİ!NA (AA) - Arnavutluk topraklannda silahlı saldınya hazırlanırken yakalanan 7 Yunanlı terörist. geçen yı! bir Arnavut kışlasına baskın düzenleyen MABH terör örgûtüne mensup olduklannı itiraf ettiler. Yunan Kamu Düzeni Bakanı Stelyos Papatemelıs. dün düzenlenen bir toplantıda "'örgüt mensuplan bilinçli ya da bilinçsiz olarak. Türkiye. Makedonya ve onlann hamilen yaranna faaliyet gösteriyorlardı" dedi. Taclkistan'da çatışmalar • MOSKOVA (AA)- Afganistan'a sığınan Tacik muhaliflerin dün gece Tacikistan toprakJanna sızma ginşıminde bulunmalan ûzerine çıkan çatışmada, bölgede görev yapan Rus sınır muhafızlannın 35 aşın dinci Tacık muhalifı öldürdüğü bildirildi. £ribuit£ 'e göre Bakü'de geçen hafta meydana gelen kanlı olaylar petrol şirketlerini ürküttü RPetrcJ^aııIaşnıasıııagokse^t on pılan «3 dy CI7• Batıh petrol şirketleri, çatışmalar üzerine 'çok gerekli' olmayan elemanlannı ülkelerine geri gönderdiler. Dış Haberier Servisi - Azer- baycan'da geçen hafta meyda- na gelen kanlı olaylann Batı- lı petrol şirketlerini korkuttu- ğu ve Bakü'nün geçen yıl konsorsiyumla imzaladığı 8 milyar dolarlık petrol anlaş- masına gölge düşürdüğü bil- dirildi. 18-19 mart tarihli Interna- tional HeraJd Tribune ün Ba- kii kaynakh haberine göre 80 kişinin öldüğü bildirilen çatış- malardan ürken Batılı petrol şirketleri, çok gerekli olma- yan elemanlann ülkelerine ge- ri gönderdiler. Herald Tribu- ne, bu olgunun geçen yıl 20 eylülde imzalanan petrol an- laşmasına "gölge düşürdûğü- nö" yazdı. Gazete şöyle dedı: "Ba- kü'deki çanşmalarüzerineBa- nlı petrol şirketlerinin yetkili- leri uçak bileti alabilmek için hava şirketlerinin bürolanna hücum ettiler. Böylece Azer- baycan"da yaünm projelerine gölge düşrü." Batılı konsorsıyumun önde gelen şirketi "British Petrole- um-StatoiTun yönetmenı Ian Mac Gregor şöyle dedi: "Çok gerekli olmayan eJemanlanmı geri gönderiyorum." Rus Interfax ajansı, geçen hafta eski Içışleri Bakan Yar- dımcısı Ruşen Cevadov'un li- derliğindeki darbecilere karşı düzenlenen operasyonda 30 kişinin öldüğünü bildirmişti. Bağımsız NTV televizyonu ise ölü sayısını 80 olarak ver- mişti. Aliyev'in suçlaması Azerbaycan Cumhurbaşka- nı HaydarAliyev,pazartesi gü- nü Interfax ajansına verdiği demeçte silahlı ayaklanmanın ardında "iç vedışgüçfcrin" bu- lunduğunu söylemiş ve ismi vermemişti. Aliyev, darbe gi- rişimiyle ilgili olarak bir Türk vatandaşını da suçlamış, bu kişinin Azerbaycan Parlamen- tosu ıçin "daıuşmanhk" yap- tığmı söylemişti. Aliyev bu ki- şinin adını da vermemişti. Azerbaycan lideri halkı uyara- rak "Ulkeyi kanştırmak iste- yen güçlerin hala ülkeiçindeve dışında etkiıüik gösterdikleri- ni" söylemişti. Reuter'in yonımu Reuter ajansı ise geçen haf- ta Bakü'deki olaylara ilişkin yaptığı yorumda. Mosko- va'nın Havdar AHyev'den ra- hatsız olduğunu bıldırmişti. Reuter şöyle yazmıştı: "Azer- baycan lideri Aliyev. ülkesine Rus askerierini kabul etmjyor. Batılı şirketlere kapsamlı bir petrol anlaşması imzaladı. Ay- nca Hazar petroUerini nakle- decek boru hattı için Bakü- Ceyhan güzergâhmı savunu- yor. Aliyev'in bu rurumu Mos- kova'da büyük rahatsızJık ya- ratoyor." Sıyasi gözlemciler, Mosko- va'nın gönlünün halen Rus- ya'da bulunan eski Azerbay- can Cumhurbaşkanı Ayaz Muttalibov da olduğunu belir- tiyorlar. Ötc yandan Nevruz Bayra- mı, Azerbaycan'da da coşku- lu bir şekilde kutlandı. Cum- hurbaşkanı Haydar Aliyev, Nevruz dolayısıyla Rus or- dusunun 20 Ocak 1990 tarihinde Bakü'de yaptığı kat- liam ve Ermeni-Azeri savaşı sırasında şehit düşenlerin çocuklan için Gülistan Sarayı'nda bir yemek verdi. Aliyev'in çeşitli Nevruz hediyeleri dağıttığı tören, çocuklardan oluşan topluluk- lann sunduğu gösterilerle sür- dü. Dün sabah saatlennde ise milli giysileriçindeki gruplar, atlı ara'balarla Azadlık mey- danında toplandı. Bando eş- liğinde askeri birliklerin resmi geçidınden sonra topluca Nizami ve Gençlik meydan- lanna yüründü. Araplann çoğunlukta oiduğu Doğu Kudüs'te FUistinB bir genç tapusuz gecekondusunu yıkmak için gelen İsrailli poüslerden birini ceketinden yakalayarak engellenıeye çalışıyor. Israil, Gazze sınırım kapatb Dış Haberier Servisi - Israil. önceki gece Erez sınır kapısında yapılan arama sırasında patlayıcı yüklü bir kamyonun ortaya çıka- nlması üzenne tüm Filistin araç- lannın Israil topraklanna ginşini yasakJadı. Israil ordusundan bir yetkili AFP'ye yaptığı açıklamada. söz konusu saldırı hazırlığının ortaya çıkanlmasından sonra tüm Filistin araçlannın Israil'e girmesinin ikinci bir emre kadar yasakladık- lannı belirtti. Israil güvenlik güç- leri önceki gece Beerşeba yakın- lanndaki Tel-Şeba'da Gazze pla- kalı bir kamyonda yaptıklan ara- mada araca düzinelerce kilo patla- yıcı ve gaz bombalan yüklenmiş olduğunu tespit ettiler. Arama sı- rasında çıkan çatışmada, 3 Filistın- li'den ikisi. iki İsrailli polisi demir çubuklarla yaralayarak kaçmayı başanrken üçüncüsü yakalandı. Kaçan Filistınlilerden binnin ise daha sonra yakalandığı Ve tüm bölgede olağanüstü hal ilan edil- diği bildirildi. Israil Emniyet Müdürü Asaf He- fetz askeri radyoya yaptığı açıkla- mada, önceki gece ortaya çıkartı- lan bombalı saidın girişimınin ar- kasında Islami Direnış Orgütü Ha- mas'ın bulunduğunu tahmin ettik- lenni söyledı. Saldın girişimi, Batı Şeria'da Yahudı yerleşımcilerin bulunduğu bir otobüsün otomatik silahlarla taranmasının ertesı günü gerçek- leşti. İki kişinin ölümüne. 5 kişi- nin de yaralanmasına neden olan saldınyı aşın dınci Hamas örgütü üstlenmişti. Israil ordusu, yinepa- zar günü Batı Şeria'nın kuzeyin- de ellenndeki bombanın yanlışhk- la patlaması sonucu ölen iki Isla- mi Cihad militanının cesedini bul- muştu. ÇEÇENIA^DA ÇATIŞMALAR Ruslar Argun'u kuşatıyor MOSKOVA(AA)-Çeçen- ya'dakı Rus güçlerin. dün Argun Nehri üzerindeki köp- rüyü geçtikleri ve stratejik öneme sahip küçük Argun kentini kuşatmaya başladık- lan bildirildi. Interfaks'ın haberine gö- re, Çeçenya'daki Rus Enfor- masyon Merkezi'nden yapı- lan açıklamada, Rus birlikle- rin, Argun'un 5 kilomerre güneyindeki Mesker-Yurt kasabasını ele geçirdikleri ve Argun îdakı Çeçen direnişçi- lerin genel komutanlığına yaklaştıklan belirtildi. Açıklamada, Rus birlikle- rin başanya ulaşması duru- munda, Grozni 'den sonra en önemli askeri ilerleyişin sağ- lanmış olacağı kaydedildi Rus Enformasyon Merke- zi'nden yapılan bu açıklama- lar, henüz bağımsız kaynak- larca doğrulanmadı. Yakla- şık 10 gün önce Rus birlik- lerin Argun Nehri köprüsünü geçtikleri bildirilmiş, ancak bu haber hemen yalanlan- mışrı. Enformasyon açıkla- masında, Rus birliklenn ay- nı zamanda Argun kentini ülkenin ikinci büyük kenti Gudermes'e bağlayan yolun denetimini de ele geçirdikle- ri bildirildi. Rus birlikler, bir- kaç haftadır. halen Çeçen di- renışçilerin elinde bulunan bölgelerle Gudermes kenti- nin bağlantısını kesmek için bu yolun denetimini ele ge- çirmeye uğraşıyorlardı. Bölgedeki AFP muhabiri de, Argun kentine ha\-a bom- bardımanlan ile ağır silah ve roket saldınlannın yoğunlaş- tığını bildirdi. Şali'deki Çe- çen askeri yetkililer ise Rus birliklerinin Argun Nehri bo- yunca, güney istikametinde saldınlarda bulunduklannı, ancak bunlann Çeçen dire- nişçiler tarafından püskür- tüldüğünü belirttiler. Çeçen direnişcilerınin komutanı Sahid Hasan Tatayev, Rus- lann Argun nehri boyunca ilerleme girişmlerinin engel- lendiğini belirtti. Cezayir'de bir gazeteci daha terör kurbanı Dış Haberier Servisi - Aşın dinci saldırganlar Ce- zayir'de bu kez bir yazı işle- ri müdüriinü öldürdüler.l Rouiba kentmden başkent Cezayir'e gitmekte olan Bo- ukerbache Afi isimli medya yönetıcısi arabasında düzen- lenen silahlı saldın sonucu öldürüldü. Cezayir'de hükümete kar- şı mücadele eden radikal dinci Islami Selamet Cephe- si (FIS), devlet görevlilerini tehdit eiierek, istifa etmeme- leri durumunda öldürülecek- lerinı iddia etti. Merkezi Londra'da olan El Hayat gazetesinin dünkü haberine göre, FlS'm askeri kanadı tarafından yayınla- nan bildiride. "Etnik vesiya- si kökenleri ne olursa olsun rejimi ve baskıcı yönetimi destekleyen tüm >erel konsey üyesi gibi hükümet görevle- rinde bulunan kişilervegeçi- cikonse> (parlamento )üvele- rine karşı sakünlar düzenle- neceg" belirtildi. campanyası... fırsat! nu sahibi olabilecek. iece Netaş'ın sunabileceği ş armağanlarıyla. I i Rover 420 GSI... 19 Europa... efonu... Montajına kadar her şey dahil. aç kiti. Armağan... gun taksiti, en düşük faizi! [Netaş Cep Telefonu'ndanî] TAKSİT TOPLAM 13 300 000 45 900 000 7 300 000 49 800 000 5 300 000 53 700 000 11 O00 000 45 000 000 6 100 000 48 600 000 4 400 000 51 600 000 «, TM n FTT hat Scrat |13-1»7.»O0.- TL| PT~ fıacmr atovaayor qamen Teks»» şebekesnaer » m » ma» mnş ,m»«ı Ye«« ı MPl: 13 BD 02M37^«e m* anyto g Enı sadece 2 cm, ergononiK, kısa sabrt antenlı, ses ayar dügmelı, yaygın servıs, aksesuar zengınligı. Sim kartını tercih edenler yararlanabilecektir. Istanbul (212) As Elektronik 254 81 45 Ayka 256 44 34 Büsa lletişım 511 48 33 Datakom 227 72 67 Fors Elektronik 275 34 45 lletım Telekom 212 22 66 Merkez Telefon 275 19 36 Nettel 638 23 73 Net Telekom 274 83 33 Netser 275 39 25 Oztürk Elektrik 58E 23 73 Sözpa 245 14 24 Şımşek Komünikasyon 267 22 19 Tan Telefon 232 47 37 Telefonsan 261 53 53 Telemarket 571 82 61 Üça Telekom 211 42 49 Istanbul (216) A&B Telecom 348 80 10 Alkantel 384 08 88 Datafon 417 49 91 Nus Elek-ronik 566 04 97 Telerıng 325 67 68 Ünıversal 341 42 27 Yazıcı Elektronik 418 08 24 lımir (232) DMC Telekom 441 82 84 Ege Telekom 441 41 74 Egenetser 489 05 22 Estel Teknik 489 77 50 Mac Ltd. 489 22 62 Mikro Telekom 445 26 00 Netkom 463 37 44 Natsan 489 55 25 Serdar Telefon 441 77 07 Teknotel 445 05 91 K.Maraş (344) Haber Telefon 214 89 51 Karaman (338) Erkın Telefon 213 15 80 Kaysari (352) Ünlü Telefon 231 06 11 Koeavli (262) Can Pazarlama 321 84 22 Netsan Telekom 32< 74 74 Konya (332) Erkin Telefon 236 01 17 Kon-Tel-San 322 42 58 Netkon 351 32*55 Manisa (236) Teknik Telefon 231 38 96 Muftla (252) Ergene (Bodrum) 316 95 88 Netmar (Bodrum) 316 64 53 Netmar (Fethiye) 612 31 65 Netmar (Marmans) ^12 51 91 Sakarya (264) Lider Elektrik 277 84 27 Samsun (362) Den-Tel 432 30 09 Tekirdağ (282) Net Servıs (Çorlu) 651 98 26 Trabson (462) Karnet Telekom 321 80 40 Santel 322 45 38 Van (432) Mesut Telekom 214 27 99 b a k ı n e l e r e y o l ç a c a k ! . . "
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle